ORDIN nr. 5.146 din 12 septembrie 2019privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 2 octombrie 2019    În conformitate cu prevederile:– art. 147, 148 și 149 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– art. 15 alin. (1) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Instituțiile de învățământ superior generalizează aplicarea Sistemului european de credite transferabile (European Credit Transfer System - ECTS) atât în evidența rezultatelor profesionale ale propriilor studenți de la toate formele de învățământ, cât și în operarea transferului de rezultate profesionale obținute de studenți ca urmare a frecventării și promovării probelor la discipline cuprinse în planurile de învățământ ale altor universități din țară și străinătate sau ale altor facultăți din propria universitate. Această măsură se aplică atât în ciclul de studii universitare de licență, cât și în ciclul de studii de masterat.  +  Articolul 2(1) Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internațională, urmând metodologia Sistemului european de credite transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învățământ superior. Obținerea de credite peste numărul normal alocat este posibilă prin frecventarea și promovarea de discipline facultative cuprinse în planul de învățământ al fiecărui an/semestru de studii universitare. (2) Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) oferite în cadrul planurilor de învățământ, inclusiv activitatea de proiectare și stagiile de practică. Elaborarea și susținerea cu succes a lucrării de licență/disertației de masterat pot fi la rândul lor apreciate cu un număr de până la 10 credite, potrivit deciziei fiecărei instituții de învățământ superior, și se adaugă, după caz, la cele 180 sau 240 de credite acumulate până la susținerea licenței, respectiv la cele 60 sau 120 de credite acumulate în cadrul programului de studii de masterat până la susținerea disertației. (3) Dacă în cadrul aceluiași semestru sau an de studiu sunt oferite mai multe discipline facultative, numărul de credite poate depăși pragul minim menționat la alin. (1). (4) În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită disciplina/activitatea respectivă, raportată la totalul cantității de muncă necesare pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de muncă vizează: orele de prezență fizică la cursuri, seminare, laboratoare, dar și orele de studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc. necesare pentru pregătirea și promovarea disciplinei. Importanța disciplinei în cadrul planului de învățământ sau gradul de dificultate a conținutului nu reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocate. (5) Aceeași disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura planurilor de învățământ ale diferitelor facultăți din aceeași universitate sau din diferite universități, în măsura în care respectiva disciplină are funcție de formare fundamentală, de specialitate sau complementară.(6) Se acordă un credit pentru volumul de muncă care îi revine unui student cu frecvență la zi pentru a echivala 25 de ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învățării, din care:a) pregătire universitară, formată din 10-12 ore didactice ce sunt alocate pentru frecventarea cursurilor/prelegerilor, seminarelor, aplicațiilor de laborator, realizarea proiectelor, disertații, examene, practică, vizite de lucru și alte activități care să asigure pregătirea universitară a studentului; se recomandă ca volumul orelor aplicative să fie cel puțin egal cu cele de curs;b) pregătire/studiu individual; restul de ore până la cele 25 se vor considera și orele din sesiune și practică.(7) Se recomandă ca fiecărei discipline să i se aloce un număr de 4-6 credite transferabile pentru a putea conduce spre recunoaștere europeană. (8) Numărul total de ore didactice și studiu individual se încadrează în 8 ore/zi.(9) Universitățile pot acorda credite pentru activitatea practică după metodologia proprie.  +  Articolul 3Pentru a promova transferabilitatea creditelor de studii între facultățile aceleiași instituții de învățământ superior, precum și între instituțiile românești de învățământ superior se recomandă instituțiilor de învățământ superior să asigure, pe calea consultării colegiale, armonizarea la nivel național a sistemelor proprii de credite transferabile cu prilejul reuniunilor pe consorții universitare și/sau pe grupuri de facultăți care gestionează același domeniu de studii de licență.  +  Articolul 4(1) Fiecare instituție de învățământ superior, prin hotărâre a Senatului universitar, își stabilește:a) un coordonator al ECTS la nivelul instituției de învățământ superior;b) câte un coordonator al ECTS la nivelul facultăților componente, de preferință din cadrul departamentelor de asigurare a calității.(2) Pentru a facilita utilizarea documentelor-suport ECTS se promovează, conform recomandărilor europene, în sistemul de învățământ universitar Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT, elaborat de Comisia Europeană în forma actualizată ediția 2015, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.(3) Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT se utilizează și pentru elaborarea regulamentelor prevăzute la art. 11 din Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.223/2012.(4) Pentru programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, perfecționare și educație permanentă se utilizează aceeași metodologie pentru acordarea creditelor.(5) Autoritatea Națională pentru Calificări va disemina în centrele universitare Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT și va acorda asistență tehnică de specialitate instituțiilor în implementarea acestuia.  +  Articolul 5(1) Fiecare instituție de învățământ superior elaborează un pachet informativ conceput sub forma unui ghid de studii pentru proprii studenți, dar și pentru informarea potențialilor parteneri de cooperare interuniversitară/ internațională.(2) Pachetul informațional cuprinde, pe lângă elementele de identificare a fiecărei facultăți sau instituții de învățământ superior, următoarele elemente: a) scurtă prezentare a structurii instituționale a universității și a facilităților oferite în campus; b) calendarul anului universitar; c) procedurile de înmatriculare; d) prezentarea sintetică a planului/planurilor de învățământ aplicabile în fiecare an de studiu; e) precizarea perioadei/perioadelor din fiecare semestru/an universitar în care se fac opțiuni pentru (pachete de) discipline opționale și facultative cuprinse în planul de învățământ al semestrului/anului următor; f) descrierea schematică a fiecărei discipline cuprinse în planul de învățământ: denumirea disciplinei în limba română și în limba engleză; statutul disciplinei (obligatoriu, opțional, facultativ); precizarea eventualelor cerințe de cunoaștere/ promovare prealabilă a unor alte discipline (prerequisites); enumerarea principalelor secțiuni/capitole/teme ale disciplinei; bibliografia minimală obligatorie; numărul de ore de curs/seminar/lucrări aplicative/proiectare; procedura de evaluare a cunoștințelor (examen, colocviu sau verificare pe parcursul semestrului); numărul de credite acumulate prin promovare;g) elaborarea la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior a unui sistem unitar de codificare a disciplinelor poate facilita utilizarea ghidului.(3) Universitățile au obligația să precizeze pentru studenți și pentru cadre didactice condițiile în care aplică sistemul opțiunilor multiple la nivel disciplinar sau la nivel de grup de discipline, respectiv regulile în temeiul cărora se permite transferul de credite obținute prin promovarea unei/unor discipline la alte facultăți/universități, chiar dacă aceasta/acestea figurează în programul de predare al propriei facultăți. Totodată, universitățile vor preciza setul de reguli pe baza cărora asigură coerența formării de cunoștințe și competențe definitorii pentru domeniul de pregătire atât în ciclul de studii de licență, cât și în cel de studii de masterat.(4) Universitatea decide dacă menționează în acest pachet informațional și numele titularului sau titularilor fiecărei discipline la fiecare facultate. (5) Se recomandă universităților să alcătuiască o versiune a acestui ghid de studii și într-o limbă de largă circulație internațională pentru a facilita cooperarea transfrontalieră între instituțiile de învățământ superior.(6) La elaborarea documentelor din pachetul informațional prevăzut la alin. (1) se vor utiliza ca model documentele din Ghidul utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT.(7) Acest pachet informațional are caracter anual și este făcut public prin difuzare gratuită în rândul studenților și cadrelor didactice sub forma unui ghid de studii și prin afișare pe site-ul universității cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea anului universitar. (8) Universitățile înființează, potrivit Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.235/2005**) privind organizarea ciclului de studii universitare de licență și a Ordinului ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 650/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră în sistemul de învățământ superior din România, cu modificările ulterioare, centre de consiliere și orientare în carieră, care asistă studenții în alegerea rutei de studii prin valorificarea optimală a conținutului informativ al ghidului de studii. **) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.235/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6(1) Pe baza prezentului ordin, fiecare instituție de învățământ superior elaborează propriul regulament pentru transferul creditelor între facultățile instituției, precum și între instituții similare din țară sau din străinătate, astfel încât, pe de o parte, să asigure finalitatea formativă la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare, iar, pe de altă parte, să faciliteze individualizarea traseelor de studii prin încurajarea liberei opțiuni a studenților pentru disciplinele de specialitate și cele complementare. (2) Având în vedere finalitatea formativă distinctă a ciclurilor de studii universitare de licență și de masterat, transferul de credite poate fi operat numai în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare. (3) Universitatea poate cuprinde în regulamentul propriu pentru transferul creditelor prevederi speciale referitoare la alocarea de credite peste nivelul a 180 sau 240 de credite aferente studiilor complete de licență pentru discipline și activități formative complementare planurilor de învățământ (cursuri desfășurate în temeiul parteneriatelor strategice dintre universitate și structuri reprezentative ale mediului de afaceri, cursuri alternative desfășurate în timpul vacanțelor etc.). Alocarea de credite se face în funcție de cantitatea de muncă necesară pentru promovarea probei/probelor finale. Având în vedere finalitatea formativă distinctă a programelor de masterat, nu se recomandă aglomerarea studentului cu activități complementare. (4) Creditele se recunosc, echivalează și transferă în scopul eventualei continuări a studiilor dintr-un program de studii la altul sau între instituții de învățământ superior, numai în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele:a) instituțiile de învățământ superior sunt acreditate instituțional;b) programele de studii au același nivel de calificare în Cadrul european al calificărilor;c) programele de studii sunt în același domeniu fundamental; d) programele de studii conduc către competențe/rezultate ale învățării similare.  +  Articolul 7Autoritatea Națională pentru Calificări, Direcția generală învățământ universitar și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile;***) ***) Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.617/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.b) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.698/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 3.617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile****).****) Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.698/2019 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale, interimar,
    Valer-Daniel Breaz
    București, 12 septembrie 2019.Nr. 5.146.  +  ANEXĂGHIDULutilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT