LEGE nr. 5 din 6 martie 2000 (*actualizată*)privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate(actualizată până la data de 6 septembrie 2016*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, potrivit anexelor nr. I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege. (2) În înţelesul prezentei legi, zone protejate sunt zonele naturale sau construite, delimitate geografic şi/sau topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural şi/sau cultural şi sunt declarate ca atare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare a valorilor de patrimoniu.  +  Articolul 2Legea evidenţiază zonele cuprinse în reţeaua naţională de arii naturale protejate şi identifică valorile de patrimoniu cultural naţional, care necesită instituirea de zone protejate pentru asigurarea protecţiei acestor valori.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016, publicată în ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016.  +  Articolul 3Lucrările de salvare, protejare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate sunt de utilitate publică, de interes naţional.  +  Articolul 4 (1) Ariile naturale protejate de interes naţional, internaţional şi comunitar sunt prevăzute în anexa nr. I, denumită în continuare Lista consolidată a ariilor naturale protejate din România. (2) Regimul ariilor naturale protejate se reglementează prin lege specială.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016, publicată în ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016.  +  Articolul 5 (1) Valorile de patrimoniu cultural de interes naţional sunt prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, cu sprijinul autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu, vor delimita, în baza unor studii de specialitate, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, zonele de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III. (3) În vederea instituirii zonelor protejate autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi documentaţiile de urbanism şi regulamentele aferente, elaborate şi aprobate potrivit legii, care vor cuprinde măsurile necesare de protecţie şi conservare a valorilor de patrimoniu cultural naţional din zonă. (4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va întocmi Metodologia de elaborare a documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 6 (1) Anexele nr. I şi II se actualizează periodic pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu natural, a desemnării de noi arii naturale protejate potrivit prevederilor legale, precum şi a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. (2) Actualizarea anexelor nr. I şi II se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale de mediu. (3) Limitele ariilor naturale protejate prevăzute în lista consolidată se realizează conform specificaţiilor tehnice în cadrul infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale din România şi vor fi puse la dispoziţia factorilor interesaţi prin grija autorităţii publice centrale de mediu. (4) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului pune la dispoziţia factorilor interesaţi prin intermediul infrastructurii naţionale de informaţii spaţiale setul de date spaţiale «Ariile naturale protejate din România» prin servicii de vizualizare şi descărcare pentru limitele ariilor naturale protejate prevăzute în lista consolidată. Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului publică adresele web ale serviciilor de vizualizare şi descărcare aferente setului de date «Ariile naturale protejate din România». (5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului actualizează periodic setul de date «ariile naturale protejate din România», ca urmare a delimitării la o scară cu o precizie mai bună, ca urmare a conformării la specificaţiile tehnice INSPIRE şi/sau pentru asigurarea topologiei cu alte seturi de date INSPIRE proprii, şi consemnează actualizările în fişierul de metadate aferent setului de date. (6) Actualizările prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale de mediu. (7) Anexa nr. III se poate reactualiza periodic, pe măsura identificării de noi valori de patrimoniu cultural, precum şi a modificărilor intervenite asupra valorilor protejate. Declararea şi delimitarea zonelor protejate aferente noilor valori de patrimoniu se fac potrivit legii.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016, publicată în ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016.  +  Articolul 7Prevederile Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate sunt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, care vor asigura preluarea acestor prevederi în documentaţiile de amenajare a teritoriului judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.  +  Articolul 8 (1) Lucrările necesare de salvare, cercetare, restaurare, protejare, conservare şi de punere în valoare a patrimoniului din zonele protejate de interes naţional se vor executa numai în baza avizelor şi aprobărilor autorităţilor administrative şi forurilor ştiinţifice din domeniu, prevăzute de lege. Aceste lucrări se cuprind în listele de investiţii anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite, pe baza de documentaţii tehnico-economice elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, şi se finanţează, în completare, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie, prin legile bugetare anuale. (2) Finanţarea totală sau parţială a lucrărilor se poate face şi de alţi investitori, persoane fizice sau persoane juridice, din donaţii sau din alte fonduri alocate de organisme internaţionale sau din resurse financiare obţinute în baza unor convenţii bilaterale ori multilaterale, în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 9Nerespectarea măsurilor specifice de conservare şi de protejare a zonelor protejate atrage, potrivit legii, răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 10 (1) Până la delimitarea prin studii de specialitate a zonelor de protecţie a valorilor de patrimoniu cultural, prevăzute în anexa nr. III, în condiţiile art. 5 alin. (2), se instituie zone de protecţie a monumentelor istorice, de 100 metri în municipii şi oraşe, de 200 metri în comune şi de 500 metri în afară localităţilor. (2) Distanţele sunt măsurate de la limita exterioară a terenurilor aferente monumentelor istorice definite la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei legi dispoziţiile referitoare la avizarea lucrărilor în zonele de protecţie a monumentelor, prevăzute la art. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1992 privind unele măsuri pentru protecţia patrimoniului cultural naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, nu se mai aplică în cazul valorilor de patrimoniu cultural naţional prevăzute în anexa nr. III la prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

  VASILE LUPU
   +  Anexa ILista consolidată a ariilor naturale protejate din România----------Titlul anexei I a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016, publicată în ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 31 august 2016.I. ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL ŞIMONUMENTE ALE NATURII*) Notă

  ──────────

  *) Elaborată în baza datelor existente la data de 1 octombrie 1998, în conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 privind protecţia mediului înconjurător.

  Potrivit legii, Delta Dunării are regim de rezervaţie a biosferei, de sit natural cu valoare de patrimoniu natural mondial şi de zonă umedă de importanţă internaţională (sit Ramsar).

  Unele suprafeţe din perimetrul parcurilor naţionale Retezat şi Rodna au regimul de rezervaţie a biosferei, potrivit programului UNESCO - Omul şi Biosfera.

  La pct. 2.0 din prezenta anexă, prescurtările PN, DD vor avea următoarele semnificaţii:

  PN - rezervaţii naturale incluse în perimetrul parcurilor naţionale sau naturale;

  DD - rezervaţii naturale incluse în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării".

  ──────────
      1.0. Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Pozi- Denumirea Suprafaţa Judeţul ţia (ha)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A Delta Dunării 580.000,00 Tulcea, Constanţa B Domogled-Valea Cernei 60.100,00 Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj C Retezat 38.047,00 Hunedoara D Porţile de Fier 115.655,80 Caraş-Severin, Mehedinţi E Cheile Nerei-Beuşniţa 37.100,00 Caraş-Severin F Munţii Apuseni 75.784,00 Alba, Bihor, Cluj G Rodna 46.399,00 Bistriţa-Năsăud, Maramureş,                                                 Suceava H Bucegi 32.663,00 Argeş, Braşov, Dâmboviţa,                                                 Prahova I Cheile Bicazului-Hăşmaş 6.575,00 Neamţ, Harghita J Ceahlău 8.396,00 Neamţ K Călimani 24.041,00 Bistriţa-Năsăud, Suceava,                                                 Mureş L Cozia 17.100,00 Vâlcea M Piatra Craiului 14.800,00 Argeş, Braşov N Grădiştea Muncelului-Cioclovina 10.000,00 Hunedoara O Semenic-Cheile Caraşului 36.664,80 Caraş-Severin P Munţii Măcinului 11.321,00 Tulcea R Balta Mică a Brăilei 17.529,00 Brăila──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2.0. Rezervaţii şi monumente ale naturii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Localitatea Suprafaţa crt. (ha)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Judeţul Alba2.1. Detunata Goală Comuna Bucium 24,002.2. Râpa Roşie Oraşul Sebeş 25,002.3. Detunata Flocoasă Comuna Bucium 5,002.4. Pintenii din Coasta Jinei Comuna Şugag, 1,00                                            satul Dobra2.5 Oul Arşiţei Comuna Săsciori, satul                                            Tonea şi comuna Pianu 0,202.6. Masa Jidovului Comuna Şugag, satul Tău                                            Bistra 0,202.7. Stanca Grunzii Comuna Şugag, satul Tău                                            Bistra 0,202.8. Piatra Despicată Comuna Roşia Montană 0,202.9. Peştera Vânătările Ponorului Comuna Ponor 5,002.10. Peştera Gheţarul Scărişoara PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)2.11. Peştera Gheţarul de la Vârtop PN-F Comuna Arieşeni, satul                                            Casa de Piatră (1,00)2.12. Cheile Râmeţului Comuna Râmeţ, satul                                            Valea Mănăstirii 40,002.13. Huda lui Papară PN-F Comuna Sălciua, satul                                            Sub Piatră (4,50)2.14. Pădurea Vidolm Comuna Ocoliş, satul                                            Vidolm 44,202.15. Poiana cu narcise de la Negrileasa Comuna Bucium 5,002.16. Molhaşurile Căpăţânei Comuna Bistra 5,002.17. Poienile cu narcise din Tecşeşti Comuna Întregalde, satul                                            Tecşeşti 2,002.18. Iezerul Şurianul Oraşul Cugir 20,002.19. Calcarele de la Ampoiţa Comuna Meteş, satul                                            Ampoiţa 10,002.20. Cheile Întregalde Comuna Întregalde,                                            satul Modoleşti 25,002.21. Cheile Vălişoarei Comuna Livezile,                                            satul Vălişoara 20,002.22. Şesul Craiului-Scăriţa Belioara Comuna Poşaga, satul                                            Poşaga de Sus 47,702.23. Calcarele cu orbitoline de la Comuna Meteş 2,00       Piatra Corbului2.24. Dealul cu Melci Comuna Vidra 5,002.25. Pârâul Bobii Municipiul Aiud, satul                                            Gârbova de Sus 1,502.26. Calcarele de la Valea Mică Oraşul Zlatna, satul                                            Valea Mică 1,002.27. Pădurea Sloboda Municipiul Aiud 20,002.28. Iezerul Ighiel Comuna Ighiu, satul                                            Ighiel 20,002.29. Tăul fără fund de la Băgău Lopadea Nouă 7,402.30. Cheile Gârdişoarei PN-F Comuna Arieşeni (15,00)2.31. Cheile Ordâncuşei PN-F Comuna Gârda de Sus (10,00)2.32. Cheile Albacului PN-F Comuna Albac (35,00)2.33. Cheile Văii Morilor Comuna Vidra, satul                                            Ponorel 30,002.34. Cheile Poşegii Comuna Poşaga, satul                                            Poşaga de Sus 10,002.35. Cheile Runcului Comuna Ocoliş,                                            satul Runc 20,002.36. Cheile Pociovaliştei Comuna Ocoliş,                                            satul Runc 25,002.37. Cheile Glodului Comuna Almaşu Mare,                                            satul Glod 20,002.38. Cheile Cibului Comuna Almaşu Mare 15,002.39. Cheile Caprei Oraşul Zlatna,                                            satul Feneş 15,002.40. Cheile Ampoiţei Comuna Meteş, satul                                            Lunca Ampoiţei 15,002.41. Cheile Văii Cetăţii Comuna Galda de Jos 10,002.42. Cheile Galdiţei şi Turcului Comuna Întregalde 80,002.43. Cascada Vârciorog Comuna Arieşeni 5,002.44. Cascada Pisoaia Comuna Vidra,                                            satul Nemeşi 5,002.45. Piatra Ceţii Comuna Întregalde 75,002.46. Luncile Prigoanei Comuna Şugag 15,002.47. Piatra Bulbuci Oraşul Zlatna,                                            satul Feneş 3,002.48. Piatra Tomii Comuna Ceru Băcăinţi,                                            satul Bulbuc 1,002.49. Piatra Varului Comuna Meteş 1,002.50. Piatra Boului Comuna Meteş 3,002.51. Piatra Poienii Comuna Ighiu,                                            satul Ighiel 1,002.52. Piatra Grohotişului Comuna Ighiu,                                            satul Ighiel 5,002.53. Bulzul Gâlzii Comuna Galda de Jos 3,002.54. Cheile Gâlzii Comuna Galda de Jos 1,002.55. Cheile Tecşeştilor Comuna Întregalde 5,002.56. Cheile Pravului Comuna Râmeţ,                                            satul Cheia 3,002.57. Cheile Piatra Bălţii Comuna Râmeţ,                                            satul Cheia 2,002.58. Cheile Geogelului Comuna Ponor 5,002.59. Cheile Plaiului Comuna Livezile 2,002.60. Avenul din Hoanca Urzicarului PN-F Comuna Roşia Montană,                                            satul Vârtop (1,00)2.61. Coiba Mica PN-F Comuna Arieşeni,                                            satul Casa de Piatră (1,00)2.62. Coiba Mare PN-F Comuna Arieşeni,                                            satul Casa de Piatră (1,00)2.63. Peştera Vârtopaşu Comuna Arieşeni,                                            satul Casa de Piatră 1,002.64. Huda Orbului PN-F Comuna Arieşeni,                                            satul Casa de Piatră (1,00)2.65. Hodobana PN-F Comuna Arieşeni,                                            satul Hodobana (1,00)2.66. Avenul cu două intrări PN-F Comuna Arieşeni,                                            satul Hodobana (1,00)2.67. Izbucul Tăuzului PN-F Comuna Arieşeni,                                            satul Hodobana (1,00)2.68. Hoanca Apei PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)2.69. Avenul de la Tău PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)2.70. Pojarul Poliţei PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)2.71. Avenul din şesuri PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)2.72. Izbucul Poliţei PN-F Comuna Gârda de Sus (0,20)2.73. Izbucul Coteţul Dobreştilor PN-F Comuna Gârda de Sus (0,20)2.74. Peştera de sub Zgurăşti PN-F Comuna Gârda de Sus (1,00)2.75. Peştera Poarta lui Ionele PN-F Comuna Gârda de Sus (0,10)2.76. Peştera Dirninii PN-F Comuna Horea,                                            satul Mătişeşti (1,00)2.77. Izbucul Mătişeşti PN-F Comuna Horea,                                            satul Mătişeşti (1,00)2.78. Peşterile Lucia Comuna Sohodol 1,002.79. Peştera de la Groşi Comuna Sălciua,                                            satul Sub Piatră 1,002.80. Cheile Mândruţului Comuna Scărişoara 3,502.81. Cheile Silosului Comuna Rimetea,                                            satul Colţeşti 3,002.82. Cheile Mănăstirii Comuna Râmeţ,                                            satul Valea Mănăstirii 15,002.83. Piatra Corbului Comuna Roşia Montană 5,00                                Judeţul Arad2.84. Peştera Valea Morii Comuna Moneasa 5,002.85. Dosul Laurului Comuna Gurahonţ,                                            satul Zimbru 32,202.86. Baltele Gurahonţ Comuna Gurahonţ 2,002.87. Runcu-Groşi Comuna Bârzava 261,802.88. Poiana cu narcise Rovina Oraşul Ineu 0,102.89. Balta Rovina Oraşul Ineu 120,002.90. Balta Şoimoş Oraşul Lipova 1,002.91. Pădurea Sic Comuna Cărand,                                            satul Seliştea 17,802.92. Peştera lui Duţu Comuna Săvârşin,                                            satul Căprioara 0,102.93. Peştera Sinesie Comuna Săvârşin 0,102.94. Locul fosilifer Monorostia Comuna Bârzava 0,102.95. Locul fosilifer Zăbalţ Comuna Dorgoş,                                            satele Ususău şi Zăbalţ 5,002.96. Pădurea de stejar pufos de la Cărand Comuna Cărand 2,102.97. Rezervaţia de soluri sărăturate Comuna Socodor 95,002.98. Arboretul Macea Comuna Macea 20,50                                 Judeţul Argeş2.99. Microrelieful carstic de la Cetăţeni Comuna Cetăţeni 10,002.100. Granitul de la Albeşti Comuna Albeşti de Muscel 0,502.101. Locul fosilifer Suslăneşti Comuna Mioarele,                                            satul Suslăneşti 3,502.102. Calcarul numulitic de la Albeşti Comuna Albeşti de Muscel 1,502.103. Poiana cu narcise Negraşi Comuna Negraşi 4,102.104. Zona carstică - Cheile Dâmboviţa - Comunele Rucăr şi       Dâmbovicioara - Brusturet PN-M Dâmbovicioara (2.000,00)2.105. Golul alpin Moldoveanu - Capra Comunele Arefu şi                                            Nucşoara 5.000,002.106. Peştera de la Piscul Negru Comuna Arefu 0,502.107. Peştera Dobreştilor Comuna Dâmbovicioara 0,502.108. Peştera nr. 15 Comuna Dâmbovicioara 0,502.109. Peştera Dâmbovicioara PN-M Comuna Dâmbovicioara (0,50)2.110. Peştera Uluce PN-M Comuna Dâmbovicioara (0,50)2.111. Peştera Stanciului PN-M Comuna Dâmbovicioara (0,50)2.112. Avenul din Grind Comuna Dâmbovicioara 0,502.113. Lacul Iezer Comuna Nucşoara 0,602.114. Lacul Zârna Comuna Rucăr 0,502.115. Lacul Jgheburoasa Comuna Rucăr 2,002.116. Lacul Hârtop I Comuna Rucăr 0,302.117. Lacul Hârtop II Comuna Rucăr 0,352.118. Lacul Hârtop V Comuna Rucăr 1,002.119. Lacul Mănăstirii Comuna Rucăr 0,602.120. Lacul Valea Rea Comuna Rucăr 0,502.121. Lacul Buda Comuna Nucşoara 0,402.122. Lacurile Izvorul-Muşeteică Comuna Nucşoara 0,302.123. Lacul Scărişoara Galbenă Comuna Rucăr 2,002.124. Lacul Galbena IV Comuna Rucăr 0,202.125. Valea Vâlsanului Comunele Muşăteşti, 10.000,00                                            Brăduleţ, Arefu,                                            Nucşoara                                Judeţul Bacău2.126. Dealul Perchiu Municipiul Oneşti 90,002.127. Pădurea Runc Oraşul Buhuşi,                                            localitatea Runcu 57,502.128. Pădurea Izvorul Alb Oraşul Dărmăneşti 3,002.129. Pădurea Arsura Comuna Mărgineni 34,502.130. Pădurea de pini Oraşul Moineşti 15,002.131. Tuful de la Valea Uzului Oraşul Dărmăneşti 0,102.132. Tuful de Falcău Oraşul Slănic-Moldova 0,102.133. Cineritele de Nutasca-Ruseni Comuna Cleja 0,102.134. Rezervaţia de arini Dofteana Comuna Dofteana 0,102.135. Punctul fosilifer La Runc Comuna Gura Văii 0,102.136. Punctul fosilifer Cârligata Comuna Mărgineni 0,102.137. Strate tip pentru Comuna Mărgineni 0,10       "Formaţiunea de Pietrosu"2.138. Puncte fosilifere în Comuna Nicolae Bălcescu 0,10       conglomeratele de Pietricica2.139. Strate tip pentru Oraşul Comăneşti 0,10       "Formaţiunea de Supan"2.140. Calcarele cu Litothamnius Oraşul Slănic-Moldova,                                            localitatea Cireşoaia 0,10                                 Judeţul Bihor2.141. Groapa Ruginoasa - Valea Seaca PN-F Oraşul Nucet,                                            satul Băiţa (20,40)2.142. Pietrele Galbenei PN-F Comuna Pietroasa (6,30)2.143. Piatra Bulzului PN-F Comuna Pietroasa (1,40)2.144. Gheţarul Focul Viu PN-F Comuna Pietroasa (0,10)2.145. Avenul Borţigului PN-F Comuna Pietroasa (0,10)2.146. Vârful Buteasa Comuna Bulz 2,002.147. Molhaşurile din Valea Izbucelor PN-F Comuna Pietroasa (80,00)2.148. Fâneaţa Izvoarelor Crişul Comuna Pietroasa (1,00)       Pietros PN-F2.149. Cetăţile Ponorului PN-F Comuna Pietroasa (14,90)2.150. Valea Galbenei PN-F Comuna Pietroasa (70,50)2.151. Valea Sighiştelului PN-F Comuna Câmpani,                                            satul Sighiştel (412,60)2.152. Pietrele Boghii PN-F Comuna Pietroasa (38,40)2.153. Săritoarea Bohodeiului PN-F Comuna Pietroasa (32,90)2.154. Cetatea Radesei PN-F Comuna Budureasa (20,00)2.155. Poiana Florilor PN-F Comuna Pietroasa (1,00)2.156. Platoul Carstic Padiş PN-F Comuna Pietroasa (39,00)2.157. Depresiunea Bălileasa PN-F Comuna Pietroasa -2.158. Groapa de la Bârsa PN-F Comuna Pietroasa (30,00)2.159. Vârful Biserica Moţului PN-F Comuna Pietroasa (3,00)2.160. Platoul carstic Lumea Pierdută PN-F Comuna Pietroasa (39,00)2.161. Izbucul intermitent de la Călugări Comuna Cărpinet 14,402.162. Fâneaţa Valea Roşie Comuna Cetariu,                                            satul Săldăbagiu de Munte 4,002.163. Ferice Plai şi Hoanca Comuna Bunteşti 0,102.164. Avenul Câmpeneasa cu Izbucul Boiu Oraşul Vaşcău 1,002.165. Defileul Crişului Repede Comuna Vadul Crişului 219,702.166. Peştera Ciurului Ponor Comuna Roşia 1,002.167. Peştera Ciurului Izbuc Comuna Roşia 0,102.168. Peştera Osoiu Comuna Vârciorog,                                            satul Fâşca 0,102.169. Peştera Urşilor-Chişcău Comuna Pietroasa,                                            satul Chişcău 1,002.170. Peştera Valea Leşului Comuna Bulz 0,102.171. Peştera Vântului Comuna Şuncuiuş 0,102.172. Peştera lui Micula Comuna Pietroasa,                                            satul Giuleşti 0,102.173. Peştera Gălăşeni Comuna Măgeşti,                                            satul Gălăşeni 0,102.174. Defileul Crişului Negru la Borz Comuna Şoimi, satul Borz 12,002.175. Pădurea cu narcise din Oşorhei Comuna Oşorhei 2,002.176. Vârful Cârligaţi Comuna Budureasa (10,00)       (Versantul Sudic) PN-F2.177. Pârâul Peţea Comuna Sânmartin 4,002.178. Dealul Păcău Comuna Şoimi 15,002.179. Poiana cu narcise de la Goronişte Comuna Tinca 1,002.180. Piatra Grăitoare (coasta de Comuna Budureasa 5,00       S-E a Brăiesei)2.181. Valea Iadei cu Syringa josichaea Comuna Bulz,                                            satul Remeţi 2,002.182. Păşunea cu Corynephorus Comuna Şimian 5,00       de la Voievozi2.183. Complexul hidrografic Valea Rece Comuna Sălacea 2,002.184. Lacul Cicoş Comuna Săcuieni 10,002.185. Gruiul Pietrii Comuna Lugaşu de Jos 0,402.186. Calcarele tortoniene de la Miheleu Comuna Lăzăreni 0,102.187. Locul fosilifer de pe Comuna Sânmartin,       Dealul Şimleului satul Betfia 5,002.188. Calcarele tortoniene de la Tăşad Comuna Drăgeşti 0,402.189. Locul fosilifer din Oraşul Aleşd,       Valea Lionii-Pestiş satul Pestiş 0,012.190. Lentila 204 Brusturi - Cornet Comuna Aştileu 0,102.191. Calcarele cu hippuriţi din Comuna Bratca 0,40       Valea Crişului2.192. Locul fosilifer de la Corniţel Comuna Borod 0,012.193. Peştera Meziad Comuna Remetea 0,102.194. Colonia de Păsări de la Comuna Cefa 3,00       Pădurea Radvani2.195. Izvoarele mezotermale Răbăgani Comuna Răbăgani 0,502.196. Peştera Vacii Comuna Roşia 0,102.197. Peştera Grust Comuna Roşia 0,102.198. Peştera Igriţa Comuna Aştileu 0,102.199. Peştera Farcz Comuna Roşia 0,102.200. Peştera Topliţa Comuna Dobreşti 0,10                              Judeţul Bistriţa-Năsăud2.201. Piatra Corbului Comuna Cetate, satul                                            Budacu de Sus 5,002.202. Masivul de sare de la Sărăţel Comuna Şieu-Măgheruş,                                            satul Sărăţel 5,002.203. Vulcanii Noroioşi La Gloduri Comuna Monor 2,002.204. Râpa cu păpuşi Comuna Mărişelu,                                            satul Domneşti 2,002.205. Zăvoaiele Borcutului Comuna Romuli 1,002.206. Peştera Tăuşoare Comuna Rebrişoara 71,002.207. Poiana cu narcise de pe Comuna Nimigea 6,00       Şesul Mogoşenilor2.208. La Sărătura Comuna Şintereag,                                            satul Blăjenii de Jos 5,002.209. Poiana cu narcise pe de Comuna Rodna,       masivul Saca satul Valea Vinului 5,002.210. Poiana cu narcise pe de Comuna Cetate,       Şesul Văii Budacului satul Orheiu Bistriţei 6,002.211. Piatra Fântânele Comuna Prundul Bârgăului 5,002.212. Piatra Cuşmei Comuna Livezile,                                            satul Cuşma 5,002.213. Pădurea Poşmus Comuna Şieu-Măgheruş 2,002.214. Valea Repedea Comuna Bistriţa Bârgăului 222,002.215. Tăul Zânelor Comuna Bistriţa Bârgăului 15,002.216. Lacul Zagra Comuna Zagra 1,002.217. Locul fosilifer Râpa Mare Comuna Cetate,                                            satul Budacu de Sus 1,002.218. Cheile Bistriţei Ardelene Comuna Bistriţa Bârgăului 50,002.219. Peştera din Valea Cobăşelului Comuna Şanţ 1,002.220. Râpa Verde Comuna Cetate,                                            satul Budacu de Sus 1,002.221. Comarnic Comuna Livezile 5,002.222. Crovul de la Larion Comuna Lunca Ilvei 250,002.223. Izvoarele Mihăiesei Comuna Maieru,                                            satul Anieş 50,002.224. Stâncile Tătarului Comuna Bistriţa Bârgăului 25,002.225. Ineu Lala PN-G Comunele Şanţ,                                            Leşu, Rodna (2.568,00)                                  Judeţul Botoşani2.226. Stânca Ştefăneşti Comuna Ştefăneşti 1,002.227. Turbăria de la Dersca Comuna Dersca 10,002.228. Bucecea - Bălţile Şiretului Comuna Bucecea 2,002.229. Stânca Ripiceni Comuna Ripiceni 1,002.230. Pădurea Ciornohal Comuna Călăraşi 76,502.231. Pădurea Tudora Comuna Tudora 117,602.232. Arinişul de la Horlăceni Comuna Şendriceni 5,002.233. Făgetul secular Stuhoasa Comuna Suharău 60,70                                Judeţul Braşov2.234. Bucegi (Abruptul Bucşoiu, Oraşul Râşnov, comunele       Mălăeşti, Gaura) PN-H Bran, Moieciu (1.634,00)2.235. Locul fosilifer de la Comuna Moieciu (10,00)       Vama Strunga PN-H2.236. Piatra Craiului PN-M Oraşul Zărneşti (1.459,00)2.237. Cheile Zărneşilor PN-M Comuna Moieciu (109,80)2.238. Stânca bazaltică de la Rupea Oraşul Rupea 9,002.239. Coloanele de bazalt de la Racoş Comuna Racoş 1,102.240. Coloanele de bazalt de la Comuna Comana,       Piatra Cioplită satul Comana de Jos 1,002.241. Vulcanii Noroioşi de la Comuna Homorod 0,10       Băile Homorod2.242. Microcanionul în bazalt Comuna Hoghiz 2,00       de la Hoghiz2.243. Cheile Dopca Comuna Hoghiz 4,002.244. Locul fosilifer Ormeniş Comuna Ormeniş 4,002.245. Locul fosilifer Carhaga Comuna Racoş 1,602.246. Locul fosilifer Purcăreni Comuna Tărlungeni 0,202.247. Peştera Bârlogul Ursului Comuna Apaţa 1,002.248. Peştera Valea Cetăţii Oraşul Râşnov 1,002.249. Peştera Liliecilor Comuna Moieciu 1,002.250. Poienile cu narcise din Comuna Şercaia,       Dumbrava Vadului satul Vad 394,902.251. Dealul Cetăţii - Lempeş Comuna Hărman 274,502.252. Mlaştina Harman Comuna Hărman 2,002.253. Postăvarul (Muntele) Municipiul Braşov 1.025,502.254. Cotul Turzunului Comuna Hoghiz 0,202.255. Tâmpa (Muntele) Municipiul Braşov 188,202.256. Stejerişul Mare Municipiul Braşov 16,302.257. Pădurea Bogăţii Comunele Măieruş                                            şi Hoghiz 8,502.258. Pădurea şi mlaştinile Comuna Prejmer 252,00       eutrofe de la Prejmer                                 Judeţul Brăila2.259. Pădurea Cameniţa Comuna Şuţeşti 1,302.260. Lacul Jirlău - Vişani Comunele Jirlău,                                            Vişani, Galbenu 930,00                                 Judeţul Buzău2.261. Vulcanii Noroioşi Pâclele Mari Comuna Scorţoasa 15,202.262. Vulcanii Noroioşi Pâclele Mici Comuna Berca 10,202.263. Sarea lui Buzău Comuna Vipereşti 0,802.264. Blocurile de calcar de la Bădila Comuna Vipereşti 1,002.265. Pădurea Crivineni Comuna Pătârlagele 14,102.266. Pădurea Brădeanu Comuna Brădeanu 5,802.267. Platoul Meledic Comuna Mânzăleşti 67,502.268. Pădurea "Lacurile Bisoca" Comuna Bisoca 10,002.269. Dealul cu Lilieci Cernăteşti Comuna Cernăteşti 3,002.270. Pădurea cu tisă Comuna Chiojdu 150,002.271. Balta Albă Comuna Balta Albă 600,002.272. Balta Amară Comuna Balta Albă 900,002.273. Focul Viu - Lopătari Comuna Lopătari 0,032.274. Piatra Albă "La Grunj" Comuna Mânzăleşti 0,0252.275. Chihlimbarul de Buzău Comuna Colţi 2,52                               Judeţul Caraş-Severin2.276. Rezervaţia Cheile Nerei - Comunele Sasca (3.081,30)       Beuşniţa PN-E Montană şi Şopotul Nou2.277. Valea Ciclovei - Ilidia PN-E Comuna Ciclova Română (1.865,60)2.278. Cheile Şuşarei PN-E Comuna Sasca Montană (246,00)2.279. Izvorul Bigăr PN-E Comuna Bozovici (176,60)2.280. Lisovacea PN-E Comunele Bozovici şi                                            Lăpuşnicu Mare (33,00)2.281. Ducin PN-E Comuna Lăpuşnicu Mare (260,70)2.282. Cheile Caraşului PN-O Comuna Caraşova (3.028,30)2.283. Izvoarele Caraşului PN-O Oraşul Anina (578,00)2.284. Izvoarele Nerei PN-O Comuna Prigor (5.028,00)2.285. Cheile Gârliştei PN-O Oraşul Anina,                                            comuna Goruia (517,00)2.286. Bârzaviţa PN-O Comuna Văliug (3.406,90)2.287. Buhui-Marghitaş PN-O Oraşul Anina (979,00)2.288. Peştera Comarnic PN-O Comuna Caraşova (0,10)2.289. Peştera Popovăţ PN-O Comuna Caraşova (0,10)2.290. Peştera Buhui PN-O Oraşul Anina (0,10)2.291. Groposu PN-O Municipiul Reşita (883,60)2.292. Rezervaţia Domogled PN-B Oraşul Băile Herculane (2.382,80)2.293. Coronini - Bedina PN-B Oraşul Băile Herculane,                                            comuna Mehadia (3.864,80)2.294. Iauna - Craiova PN-B Comunele Cornereva şi                                            Mehadia (1.545,10)2.295. Iardaşiţa PN-B Comuna Mehadia (501,60)2.296. Belareca PN-B Comunele Cornereva şi                                            Mehadia (1.665,70)2.297. Peştera Bârzoni PN-B Comuna Cornereva (0,10)2.298. Valea Mare PN-D Oraşul Moldova Nouă (1.179,00)2.299. Balta Nera - Dunăre PN-D Comuna Socol (10,00)2.300. Fâneaţa cu narcise Zerveşti Comuna Turnu Ruieni 40,002.301. Locul fosilifer Soceni Comuna Ezeriş 0,402.302. Cheile Globului Comuna Iablaniţa 225,002.303. Cheile Rudăriei Comuna Eftimie Murgu 250,002.304. "Cuptor" - Brădişoru de Jos Oraşul Oraviţa 0,502.305. "Sfinxul Bănăţean" Comuna Topleţ 0,502.306. "Râpa Neagră" Comuna Mehadia 5,002.307. Râpa cu lăstuni din Valea Divici Comuna Pojejena 5,002.308. Dealul Petrolea - Cuptoare Comuna Cornea 5,002.309. Valea Greaţca Comuna Mehadia 9,002.310. Ravena Crouri Comuna Iablaniţa 7,002.311. Ogaşul Slătinic Comuna Bozovici 1,002.312. Baziaş Comuna Socol 170,902.313. Pădurea Ezerişel Comuna Ezeriş 120,002.314. Locul fosilifer de la Apadia Comuna Brebu 1,002.315. Locul fosilifer de la Delineşti Comuna Păltiniş 4,002.316. Locul fosilifer de la Ezeriş Comuna Ezeriş 2,002.317. Locul fosilifer de la Globu Craiovei Comuna Iablaniţa 2,002.318. Locul fosilifer de la Petroşniţa Comuna Bucoşniţa 3,002.319. Locul fosilifer de la Târnova Comuna Târnova 2,002.320. Locul fosilifer de la Tirol Comuna Doclin 0,502.321. Locul fosilifer de la Valea Pai Comuna Ramna 2,002.322. Locul fosilifer de la Zorlenţu Mare Comuna Zorlenţu Mare 3,00                             Judeţul Călăraşi2.323. Pădurea Ciornuleasa Comuna Mitreni 75,20                               Judeţul Cluj2.324. Cariera Corabia Comuna Gilău,                                            satul Someşul Rece 2,002.325. Peştera Vârfuraşu Comuna Mărgău 1,002.326. Fânaţele Suatu (I şi II) Comuna Suatu 9,202.327. Fânaţele Clujului-Copârşaie Municipiul Cluj-Napoca 1,502.328. Fânaţele Clujului-Valea lui Craiu Municipiul Cluj-Napoca 1,002.329. Valea Morilor Comuna Feleacu 1,002.330. Pârâul Dumbrava Comuna Ciurila 0,502.331. Cheile Turzii Comuna Mihai Viteazu 104,002.332. Lacul Ştiucilor Comuna Fizeşu Gherlii 26,002.333. Valea Legiilor Comuna Geaca 13,502.334. Stufărişurile de la Sic Comuna Sic 2,002.335. Făgetul Clujului Municipiul Cluj-Napoca 10,002.336. Peştera Mare Comuna Mărgău (2,00)       (de pe Valea Firei) PN-F2.337. Peştera din Piatra Ponorului PN-F Comuna Mărgău (2,00)2.338. Gipsurile de la Leghia Comuna Aghireşu 1,002.339. Locul fosilifer Coruş Comuna Baciu 2,002.340. Molhaşul Mare de la Izbuc Comuna Beliş 8,002.341. Cheile Baciului Comuna Baciu 3,002.342. Cheile Turenilor Comuna Tureni 25,002.343. Sărăturile şi Ocna Veche Municipiul Turda 10,002.344. Parcul Munţii Apuseni PN-F Comuna Beliş (6.200,00)                             Judeţul Constanţa2.345. Vama Veche - 2 Mai Comuna Limanu, 5.000,00       (Acvatoriul litoral marin) satul Vama Veche2.346. Grindul Chituc DD-A Comuna Corbu (2.300,00)2.347. Grindul Lupilor DD-A Comuna Mihai Viteazu (2.075,00)2.348. Corbu-Nuntaşi - Histria DD-A Comunele Istria                                            şi Corbu (1.610,00)2.349. Cetatea Histria DD-A Comuna Istria (350,00)2.350. Pereţii calcaroşi de la Petroşani Comuna Deleni 4,802.351. Locul fosilifer Aliman Comuna Aliman 15,002.352. Reciful neojurasic de la Topalu Comuna Topalu 8,002.353. Locul fosilifer Credinţa Comuna Cobadin 6,002.354. Locul fosilifer Cernavodă Oraşul Cernavodă 3,002.355. Locul fosilifer Seimenii Mari Comuna Seimeni 0,502.356. Peştera La Adam Comuna Târguşor 5,002.357. Peştera Gura Dobrogei Comuna Târguşor 5,002.358. Peştera Limanu Comuna Limanu 1,002.359. Valu lui Traian Comuna Valu lui Traian 5,002.360. Pădurea Hagieni Comuna Albeşti 392,902.361. Pădurea Dumbrăveni Comuna Dumbrăveni 345,702.362. Recifii jurasici Cheia Comuna Târguşor 170,002.363. Pădurea Canaraua Fetii Comuna Băneasa 168,302.364. Fântânişa - Murfatlar Oraşul Basarabi 66,402.365. Pădurea Esechioi Comuna Ostrov 26,002.366. Dunele marine de la Agigea Municipiul Constanţa 25,002.367. Dealul Alah Bair Comuna Crucea 10,002.368. Lacul Agigea Municipiul Constanţa,                                            comuna Agigea 86,802.369. Canaralele din Portul Hârşova Oraşul Hârşova 5,302.370. Locul fosilifer Movila Banului Municipiul Mangalia 4,002.371. Obanul Mare şi Peştera Movile Municipiul Mangalia 12,00                             Judeţul Covasna2.372. Mestecănişul de la Reci Comuna Reci 48,20                           Judeţul Dâmboviţa2.373. Peştera Cocora Comuna Moroeni (307,00)       (inclusiv Cheile Urşilor)2.374. Cheile Tătarului Comuna Moroeni (144,30)2.375. Valea Horoabei Comuna Moroeni (5,70)2.376. Orzea - Zănoaga Comuna Moroeni (841,20)2.377. Zănoaga - Lucăcilă Comuna Moroeni 259,402.378. Rezervaţia Plaiul Domnesc Comuna Moroeni 0,502.379. Peştera Răteiului Comuna Moroeni 1,502.380. Turbăria Lăptici Comuna Moroeni 14,902.381. Poiana Crucii Comuna Moroeni 0,502.382. Rezervaţia Plaiul Hoţilor Comuna Moroeni 0,502.383. Izvorul de la Corbii Ciungi Comuna Corbii Mari 5,00                              Judeţul Dolj2.384. Poiana Bujorului din pădurea Pleniţa Comuna Pleniţa 50,002.385. Valea Rea - Radovan Oraşul Şegarcea şi                                            comuna Radovan 20,002.386. Dunele Dăbuleni ("La Cetate") Comuna Dăbuleni 8,002.387. Pajiştea halofilă Gighera Comuna Gighera 4,002.388. Pajiştea Cetate (din Lunca Dunării) Comuna Cetate 6,002.389. Pajiştea Gogoşu-Ştefănel Comuna Gogoşu 10,002.390. Locul fosilifer Bucovăţ Comuna Bucovăţ 4,002.391. Locul fosilifer Drănic Comuna Drănic 6,002.392. Ciuperceni-Desa Comuna Ciupercenii Noi 200,002.393. Lacul Adunaţii de Geormana Comuna Bratovoeşti 102,002.394. Complexul lacustru Preajba-Făcăi Municipiul Craiova, 28,00                                            localitatea Făcăi şi                                            comuna Malu Mare,                                            satul Preajba2.395. Balta Cilieni-Băileşti Oraşul Băileşti 47,002.396. Lacul Ionele Comuna Desa 3,202.397. Balta Neagră Comuna Desa 1,202.398. Balta Lată Comuna Ciupercenii Noi 28,002.399. Râurile Desnăţui şi Terpeziţa Comuna Teslui, 80,00 km       amonte de Fântânele satul Fântânele2.400. Râul Bălăşan amonte de Băileşti Comuna Teslui,                                            satul Fântânele 36,00 km2.401. Lacul Caraula Comuna Caraula 28,00                               Judeţul Galaţi2.402. Dunele de nisip de la Hanu Conachi Comuna Fundeni,                                            satul Hanu Conachi 199,302.403. Pădurea Gârboavele Municipiul Galaţi 230,002.404. Pădurea Breana-Roşcani Comuna Băneasa 78,302.405. Locul fosilifer Tirighina-Barboşi Municipiul Galaţi 1,002.406. Locul fosilifer Rateş Municipiul Tecuci 1,502.407. Pădurea Fundeanu Comuna Drăguşeni 53,202.408. Pădurea Talasmani Oraşul Bereşti 20,002.409. Pădurea Buciumeni Comunele Buciumeni şi                                            Brăhăşeşti 71,202.410. Ostrovul Prut Municipiul Galaţi 62,002.411. Balta Potcoava Comuna Braniştea 49,002.412. Balta Talabasca Comuna Tudor Vladimirescu 139,002.413. Locul fosilifer Bereşti Oraşul Bereşti 49,002.414. Lunca joasă a Prutului Comuna Cavadineşti 81,002.415. Lacul Pochina Comuna Suceveni 74,802.416. Lacul Vlăşcuţa Comuna Măstăcani 41,802.417. Pădurea Pogăneşti Comuna Băneasa 33,50                               Judeţul Giurgiu2.418. Pădurea Oloaga-Grădinari Comuna Comana 248,002.419. Pădurea Padina Tătarului Comuna Comana 230,002.420. Pădurea Manafu Oraşul Ghimpaţi 28,002.421. Rezervaţia Teşila Comuna Schitu,                                            satul Vlaşin 52,50                               Judeţul Gorj2.422. Piatra Cloşanilor Comuna Padeş,       (inclusiv peşterile Cloşani satul Cloşani (1.730,00)       şi Cioaca cu Brebenei) PN-B2.423. Ciucevele Cernei PN-B Comuna Padeş,                                            satul Cerna-Sat (1.166,00)2.424. Peştera Muierii Comuna Baia de Fier 19,002.425. Peştera Martel PN-B Comuna Padeş (2,00)2.426. Cheile Corcoaiei PN-B Comuna Padeş,                                            satul Cerna-Sat (34,00)2.427. Sfinxul Lainicilor Oraşul Bumbeşti-Jiu 1,002.428. Piatra Buha Comuna Săcelu 1,002.429. Piatra Andreaua Comuna Tismana,                                            satul Sohodol 1,002.430. Piatra Biserica Dracilor Comuna Săcelu,                                            satul Blahniţa de Sus 1,002.431. Izvoarele Izvernei Comuna Tismana 500,002.432. Izbucul Jaleşului Comuna Runcu 20,002.433. Peştera Gura Plaiului Comuna Tismana 10,002.434. Peştera Lazului Comuna Padeş 2,002.435. Peştera Iedului Comuna Baia de Fier 1,002.436. Cotul cu Aluni Comuna Tismana 25,002.437. Rezervaţia botanică Cioclovina Comuna Tismana 12,002.438. Pădurea Tismana-Pocruia Comuna Tismana 51,602.439. Pădurea Gorganu Comuna Padeş,                                            satul Motru Sec 21,302.440. Pădurea Polovragi Comuna Polovragi 10,002.441. Formaţiunile eocene de la Săcelu Comuna Săcelu 1,002.442. Cheile Sohodolului Comuna Runcu 350,002.443. Muntele Oslea Comunele Padeş şi Tismana 280,002.444. Cheile Olteţului şi Comuna Polovragi 150,00       Peştera Polovragi2.445. Cornetul Pocruiei Comuna Tismana 70,002.446. Piatra Boroştenilor Comuna Peştişani 28,002.447. Locul fosilifer Groşera Comuna Aninoasa 1,002.448. Locul fosilifer Gârbovu Comuna Turceni 1,002.449. Locul fosilifer Buzeşti Comuna Crasna 1,002.450. Locul fosilifer Săuleşti Comuna Săuleşti 1,002.451. Locul fosilifer Valea Desului Comuna Vladimir 1,002.452. Valea Sodomului Comuna Săcelu 1,002.453. Valea Ibanului Comuna Scoarţa,                                            satul Bobu 1,002.454. Pădurea Barcului Oraşul Novaci 25,002.455. Stâncile Rafaila Oraşul Bumbeşti-Jiu 1,002.456. Izvoarele minerale Săcelu Comuna Săcelu 1,002.457. Dealul Gornăcelu Comuna Schela,                                            satul Gornăcel 1,00                               Judeţul Harghita2.458. Muntele de sare Praid Comuna Praid 60,002.459. Rezervaţia geologică Comuna Sâncrăieni 10,00       de la Sâncrăieni2.460. Lacul Rat Comuna Mugeni 10,002.461. Dealul Melcului (Firtuş) Comuna Corund 8,002.462. Vulcanii Noroioşi de la Filiaş Oraşul Cristuru Secuiesc 1,002.463. Peştera Şugău Comuna Suseni 17,002.464. Avenul Licaş PN-I Oraşul Gheorgheni,                                            localitatea Lacul Roşu (5,00)2.465. Tinovul Luci Comuna Sâncrăieni 273,002.466. Mlaştina După Luncă Comuna Voşlăbeni 40,002.467. Tinovul de la Plăieşii de Jos Comuna Plăieşii de Jos 15,002.468. Poiana narciselor de la Vlăhiţa Oraşul Vlăhiţa 20,002.469. Piemontul Nyeres Comuna Joseni 20,002.470. Pietrele Roşii Comuna Tulgheş 10,002.471. Mlaştina cea Mare Comuna Remetea 4,002.472. Mlaştina Valea de Mijloc Comuna Tuşnad,                                            satul Tuşnadu Nou 4,002.473. Mlaştina Beneş Comuna Tuşnad,                                            satul Vrabia 4,002.474. Pârâul Dobreanului Comuna Bilbor 4,002.475. Mlaştina Budos - Sântimbru Comuna Sâncrăieni 3,002.476. Mlaştina Nadas Comuna Tuşnad,                                            satul Tuşnadul Nou 4,002.477. Mlaştina Dumbrava Harghitei Comuna Lueta 2,002.478. Mlaştina Borsaros-Sâncrăieni Comuna Sâncrăieni 1,002.479. Scaunul Rotund Oraşul Borsec 40,002.480. Rezervaţia Lacul Iezer din Oraşul Topliţa (322,00)       Călimani PN - K2.481. Rezervaţia botanică Borsec Oraşul Borsec 2,002.482. Cheile Bicazului şi Lacul Roşu PN-I Oraşul Gheorgheni (2.128,00)2.483. Masivul Hăşmaşul Mare, Comuna Sândominic (800,00)       Piatra Singuratică-       Hăşmasul Negru PN-I2.484. Piatra Şoimilor Oraşul Băile Tuşnad 1,002.485. Cheile Vârghişului şi Comuna Mereşti 800,00       peşterile din chei2.486. Lacul Sfânta Ana Comuna Sânmartin,                                            satul Lăzăreşti 240,002.487. Tinovul Mohoş Comuna Sânmartin,                                            satul Lăzăreşti 240,002.488. Dealul Firtuş Comuna Corund 40,002.489. Popasul păsărilor de la Sânpaul Comuna Mărtiniş 10,002.490. Mlaştina Nyirkert Comuna Tuşnad 4,002.491. Cascada de apă termală Oraşul Topliţa 0,502.492. Mlaştina Csemo-Vrabia Comuna Tuşnad 5,002.493. Lacul Dracului Comuna Cârţa 20,00                           Judeţul Hunedoara2.494. Rezervaţia ştiinţifică Gemenele PN-C Comuna Râu de Mori (1.629,40)2.495. Peştera cu Corali PN-C Oraşul Uricani,                                            satul Câmpu lui Neag (0,50)2.496. Peştera Zeicului PN-C Oraşul Uricani,                                            satul Câmpu lui Neag (1,00)2.497. Complexul carstic Ponorici - Comuna Boşorod (1,50)       Cioclovina PN-N2.498. Piatra Crinului Municipiul Petroşani 0,502.499. Peştera Şura Mare Comuna Pui 5,002.500. Peştera Tecuri Comuna Baru,                                            satul Baru Mare 2,002.501. Locul fosilifer Lăpugiu de Sus Comuna Lăpugiu de Jos 5,002.502. Locul fosilifer cu dinozauri Comuna Sântămăria-Orlea,       de la Sânpetru satul Sânpetru 5,002.503. Peştera Cizmei Comuna Bulzeştii de Sus 1,002.504. Dealul Colţ şi Dealul Zănoaga Municipiul Deva 78,402.505. Fânaţele Pui Comuna Pui 13,002.506. Fânaţele cu narcise Nucşoara Comuna Sălaşu de Sus 20,002.507. Mlaştina Peşteana Comuna Densuş,                                            satul Peşteana 2,002.508. Calcarele de la Faţa Fetii Comuna Râu de Mori 3,002.509. Vârful Poieni Comuna Sălaşu de Sus, 0,80                                            satul Ohaba de sub                                            Piatră2.510. Măgurile Săcărâmbului Comuna Certeju de Sus,                                            satul Săcărâmb 13,002.511. Pădurea Chizid Municipiul Hunedoara 50,002.512. Pădurea Bejan Municipiul Deva 70,002.513. Locul fosilifer Ohaba - Ponor Comuna Pui, satele                                            Ohaba şi Ponor 10,002.514. Muntele Vulcan Comuna Buceş 5,002.515. Podul natural de la Grohot Comuna Bulzeştii de Sus,                                            satul Grohot 1,002.516. Pădurea Slivuţ Oraşul Haţeg 40,002.517. Calcarele din Dealul Măgura Comuna Băiţa,                                            satul Crăciuneşti 120,002.518. Dealul Cetăţii Deva Municipiul Deva 30,002.519. Măgura Uroiului Oraşul Simeria 10,002.520. Tufurile calcaroase din Comuna Rapoltu Mare 12,50       Valea Bobâlna2.521. Cheile Madei Comuna Balşa, satul Mada 10,002.522. Cheile Crivadiei Comuna Baniţa,                                            satul Crivadia 10,002.523. Dealul şi Peştera Bolii Comuna Baniţa 10,002.524. Arboretumul Simeria Oraşul Simeria 70,002.525. Codrii seculari pe Valea Comuna Bătrâna 139,30       Dobrişoarei şi Prisloapei2.526. Pădurea Pojoga Comuna Zam,                                            satul Pojoga 20,002.527. Calcarele de la Godineşti Comuna Zam,                                            satul Godineşti 6,002.528. Cheile Jieţului Oraşul Petrila 10,002.529. Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor Comuna Ribiţa 20,002.530. Cheile Cernei Comuna Lunca Cernii de Jos 2,002.531. Cheile Taia Oraşul Petrila 2,002.532. Apele mezotermale Geoagiu-Băi Comuna Geoagiu 8,002.533. Rezervaţia Boholţ Comuna Şoimuş,                                            satul Boholţ 1,002.534. Calcarele de la Boiul de Sus Comuna Gurasada 50,002.535. Paleofauna reptiliană Ţuştea Comuna Unirea,                                            satul Ţuştea 0,50                               Judeţul Iaşi2.536. Fâneţele seculare Valea lui David Comuna Leţcani 46,362.537. Făgetul Secular Humosu Comuna Sireţel 73,302.538. Pădurea Uricani Comuna Miroslava,                                            satul Uricani 68,002.539. Pădurea Roşcani Comuna Trifeşti 34,602.540. Pădurea Cătălina-Cotnari Comuna Cotnari 7,602.541. Locul fosilifer Dealul Repedea Comuna Bârnova 5,802.542. Bohotin - Pietrosu Comuna Răducăneni,                                            satul Bohotin 0,912.543. Poiana cu Schit Comuna Grajduri 9,502.544. Poieni - Cărbunăriei Comuna Schitu Ducă 9,202.545. Pădurea Frumuşica Comuna Mădârjac 97,302.546. Pădurea Tătăruşi Comuna Tătăruşi 49,902.547. Pietrosu Comuna Dobrovăţ 83,002.548. Pădurea Icuşeni Comuna Victoria 11,602.549. Lunca Mirceşti (Vasile Alecsandri) Comuna Mirceşti 26,302.550. Punctul fosilifer Băiceni Comuna Cucuteni,                                            satul Băiceni 3,232.551. Sărăturile din Valea Ilenei Comuna Dumeşti 5,902.552. Pruteţul Bălălău Comuna Probota 24,892.553. Balta Teiva Vişina Comuna Popricani 6,902.554. Cotul Bran pe Râul Prut Comuna Golăieşti,                                            satul Bran 10,002.555. Cotul Sălăgeni Comuna Grozeşti 5,812.556. Râul Prut Comunele Bivolari, 4.316,00                                            Trifeşti, Golăieşti,                                            Probota, Ţuţora,                                            Prisăcani, Gorban2.557. Acumularea Chiriţa Comuna Holboca 78,002.558. Acumularea Pârcovaci Oraşul Hârlău 50,002.559. Pădurea Dancu-Iaşi Comuna Holboca 10,80                            Judeţul Ilfov2.560. Lacul Snagov Comuna Snagov 100,002.561. Pădurea Snagov Comuna Snagov 10,00                           Judeţul Maramureş2.562. Izvorul Bătrâna PN-G Comuna Moisei (0,50)2.563. Pietrosul Mare PN-G Oraşul Borşa (3.300,00)2.564. Lacul Albastru Oraşul Baia Sprie 0,502.565. Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia Oraşul Baia Sprie,                                            localitatea Chiuzbaia 50,002.566. Peştera Vălenii Şomcuţei Comuna Şomcuta Mare 5,002.567. Peştera cu Oase Comuna Băiuţ 0,502.568. Lacul Morărenilor Comuna Ocna Şugatag,                                            satul Breb 20,002.569. Stâncăriile Salhoi-Zâmbroslavele Oraşul Borşa 5,002.570. Mlaştina Poiana Brazilor Comuna Săpânţa 3,002.571. Mlaştinile Vlăschinescu Municipiul Baia Mare 3,002.572. Tăul lui Dumitru Municipiul Baia Mare,                                            satul Firiza 3,002.573. Pădurea Ronişoara Comuna Rona de Sus 62,002.574. Pădurea Crăiasa Comuna Ocna Şugatag 44,002.575. Pădurea Bavna Comuna Satulung, satul 26,00                                            Fersig şi comuna Mireşu                                            Mare2.576. Pădurea de larice Coştui Comuna Rona de Sus 0,702.577. Creasta Cocoşului Comuna Deseşti,                                            satul Mara 50,002.578. Cheile Tătarului Comuna Deseşti,                                            satul Mara 15,002.579. Cheile Babei Comuna Coroieni,                                            satul Beba 15,002.580. Cornu Nedeii - Ciungii Bălăşinii Oraşul Borşa 800,002.581. Arboretul de castan comestibil Municipiul Baia Mare 500,00       de la Baia Mare2.582. Peştera şi izbucul Izvorul Comuna Săcel 100,00       Albastru al Izei2.583. Cheile Lăpuşului Oraşul Târgu Lăpuş 25,00 km       (între Groapele şi Împreunături)2.584. Pădurea cu pini Comja Oraşul Şeini 0,502.585. Arcer - Ţibleş Bran Comuna Suciu de Sus,                                            satul Groşii Ţibleşului 150,002.586. Vârful Fărcău - lacul Vinderelu - Comuna Repedea 100,00        Vârful Mihăilescu2.587. Peştera Boiu Mare Comuna Boiu Mare 0,502.588. Poiana cu narcise Tomnatec - Comuna Repedea 100,00       Sehleanu2.589. Piatra Rea Oraşul Borşa 50,002.590. Mlaştina Iezerul Mare Comuna Deseşti 5,002.591. Coloanele de la Limpedea Municipiul Baia Mare 3,002.592. Rozeta de piatră Ilba Comuna Cicârlău,                                            satul Ilba 0,502.593. Dealul Solovan Municipiul Sighetu                                            Marmaţiei 1,022.594. Mlaştina Tăul Negru Comuna Băiuţ,                                            satul Strâmbu-Băiuţ 1,00                               Judeţul Mehedinţi2.595. Peştera Epuran Comuna Cireşu,                                            satul Jupâneşti 1,002.596. Izvorul şi stâncăriile de la Câmana Comuna Podeni 25,002.597. Gura Văii-Vârciorova PN-D Municipiul Drobeta-Turnu                                            Severin, localitatea (305,00)                                            Gura Văii2.598. Valea Oglănicului Comuna Brezniţa-Ocol 150,002.599. Lunca Vânjului Oraşul Vânju Mare 14,002.600. Pădurea de liliac Ponoarele Comuna Ponoarele 20,002.601. Tufărişurile mediteraneene Comuna Isverna 10,00       de la Isverna2.602. Vârful lui Stan PN-B Comuna Isverna (120,00)2.603. Valea Ţesna PN-B Comuna Balta (160,00)2.604. Pădurea Borovăţ Comuna Bălvăneşti 30,002.605. Pădurea Bunget Comuna Burila Mare 18,202.606. Pădurea Drăghiceanu Comuna Obârşia-Cloşani 60,002.607. Dealul Duhovnei Comuna Iloviţa 50,002.608. Dealul Vărănic Comuna Brezniţa-Ocol 350,002.609. Cazanele Mari şi Cazanele Mici PN-D Comuna Dubova (215,00)2.610. Locul fosilifer Sviniţa PN-D Comuna Sviniţa (95,00)2.611. Locul fosilifer Bahna PN-D Comuna Iloviţa (10,00)2.612. Pădurea Stârmina Comuna Hinova 100,302.613. Complexul carstic de la Ponoarele Comuna Ponoarele 100,002.614. Pereţii calcaroşi de la Comuna Balta 60,00       Izvoarele Coşuştei2.615. Cheile Coşuştei Comuna Balta 50,002.616. Cornetul Babelor şi Cerboanei Comuna Balta 40,002.617. Cornetul Piatra Încălecată Comuna Isverna 12,002.618. Cheile Topolniţei şi Comuna Cireşu 60,00       Peştera Topolniţei2.619. Cornetul Bălţii Comuna Balta 30,002.620. Cornetul Văii şi Valea Mănăstirii Oraşul Baia de Aramă 40,002.621. Locul fosilifer Malovăţ Comuna Malovăţ 6,002.622. Cracul Găioara PN-D Municipiul Drobeta-Turnu                                            Severin, localitatea (5,00)                                            Gura Văii2.623. Tufărişurile mediteraneene Comuna Obârşia-Cloşani 60,00       Cornetul Obârşia-Cloşani2.624. Cracul Crucii PN-D Municipiul Drobeta-Turnu                                            Severin, localitatea (2,00)                                            Gura Văii2.625. Faţa Virului PN-D Municipiul Drobeta-Turnu                                            Severin, localitatea (6,00)                                            Vârciorova2.626. Locul fosilifer Pietrele Roşii Comuna Husnicioara 1,00                                Judeţul Mureş2.627. Rezervaţia de bujori Zău de Câmpie Comuna Zău de Câmpie 3,102.628. Pădurea Mociar Comuna Solovăstru 48,002.629. Pădurea Sabed Comuna Ceuaşu de Câmpie 59,002.630. Rezervaţia cu lalea pestriţă Comuna Brâncoveneşti 2,50       Vălenii de Mureş2.631. Lacul Fărăgău Comuna Fărăgău 35,002.632. Rezervaţia de stejar pufos Municipiul Sighişoara 11,902.633. Molidul de rezonanţă din Comuna Gurghiu 77,80       pădurea Lăpuşna2.634. Arboretul cu Chamaecyparis Comuna Sângiorgiu de       lawsoniana Pădure 5,802.635. Stejarii seculari de la Breite Municipiul Sighişoara 70,002.636. Lacul Ursu şi arboretele Oraşul Sovata 79,00       de pe sărături2.637. Poiana cu narcise Gurghiu Comuna Gurghiu 3,002.638. Defileul Deda-Topliţa Comunele Deda şi                                            Stânceni 6.000,002.639. Defileul Mureşului Comunele Lunca Bradului                                            şi Răstolniţa 7.733,002.640. Stejarii seculari de la Comuna Sângiorgiu       Sângiorgiu de Mureş de Mureş 0,10                              Judeţul Neamţ2.641. Poliţa cu Crini PN-J Comuna Ceahlău (370,00)2.642. Cascada Duruitoarea PN-J Comuna Ceahlău (1,00)2.643. Cheile Bicazului PN-I Comuna Bicaz-Chei (11.600,00)2.644. Stânca Şerbeşti Comuna Ştefan cel Mare 5,002.645. Rezervaţia forestieră Dobreni Comuna Dobreni 37,002.646. Piatra Teiului Comuna Poiana Teiului 0,202.647. Peştera Toşorog Comuna Bicazul Ardelean 0,102.648. Peştera Munticelu Comuna Bicazul Ardelean 1,002.649. Dealul Vulpii-Botoaia Municipiul Piatra-Neamţ 2,00       (Ochiul de Stepă)2.650. Pădurea Goşman Comuna Tarcău 175,002.651. Locul fosilifer Cozla Municipiul Piatra-Neamţ 10,002.652. Cheile Şugăului Comuna Bicaz-Chei 90,002.653. Locul fosilifer Cernegura Municipiul Piatra-Neamţ 198,202.654. Locul fosilifer Pietricica Municipiul Piatra-Neamţ 39,502.655. Locul fosilifer Agîrcia Municipiul Piatra-Neamţ 1,002.656. Codrii de Aramă Comuna Agapia 7,002.657. Codrii de Argint Comuna Agapia 2,002.658. Rezervaţia de Zimbri - Neamţ Comuna Vânători-Neamţ 11.500,002.659. Rezervaţia forestieră Pângăraţi Comuna Pângăraţi 2,002.660. Pârâul Borcuţa Comuna Borca 1,202.661. Lacul Izvorul Muntelui Oraşul Bicaz 150,002.662. Rezervaţia faunistică Brateş Comuna Tarcău 30,702.663. Rezervaţia faunistică Borca Comuna Borca 357,00                                  Judeţul Olt2.664. Pădurea Seaca Optăşani Comuna Spineni,                                            satul Optăşani 135,002.665. Pădurea Braniştea Catârilor Comunele Obârşia şi                                            Ştefan cel Mare 301,302.666. Pădurea Călugărească Comuna Radomireşti,                                            satul Crăciunel 40,002.667. Casa Pădurii din Pădurea Potelu Comuna Ianca 1,502.668. Rezervaţia de bujori a Academiei Comuna Stoicăneşti 54,902.669. Rezervaţia de arborete de gârniţă Comuna Poboru 121,00                                Judeţul Prahova2.670. Muntele de Sare Slănic Prahova Oraşul Slănic 2,002.671. Locul fosilifer Plaiul Hoţilor Oraşul Sinaia 6,002.672. Abruptul Prahovean Bucegi PN-H Oraşele Buşteni şi                                            Sinaia (3.478,00)2.673. Munţii Colţii lui Barbeş PN-H Oraşul Sinaia (1.513,00)2.674. Tigăile din Ciucaş Comuna Măneciu,                                            satul Cheia 3,002.675. Arinişul de la Sinaia-Cumpătul Oraşul Sinaia 32,10                             Judeţul Satu Mare2.676. Pădurea Urziceni Comuna Urziceni 38,002.677. Dunele de nisip Foieni Comuna Foieni 10,002.678. Tinoavele din Munţii Oaş Comuna Cămârzana 1,002.679. Mlaştina Vermeş Comuna Sanislău 10,002.680. Cursul inferior al Râului Tur Comuna Călineşti-Oaş 43,00 km2.681. Pădurea Runc Comuna Pomi,                                            satul Borleşti 68,50                              Judeţul Sălaj2.682. Grădina Zmeilor Comuna Bălan,                                            satul Gâlgău Almaşului 3,002.683. Pietrele Moşu şi Baba Comuna Napradea,                                            satul Someş Guruslău 0,202.684. Poiana cu narcise de la Racâş-Hida Comuna Hida, satul Racâş 1,502.685. Calcarele de Rona Oraşul Jibou,                                            localitatea Rona 0,502.686. Balta Cehei Oraşul Şimleu Silvaniei,                                            localitatea Cehei 18,202.687. Lunca cu lalea pestriţă - Oraşul Cehu Silvaniei 10,00       Valea Sălajului2.688. Rezervaţia peisagistică Comuna Băbeni, satul Cliţ 16,00       Stâna Cliţului2.689. Gresiile de pe Stânca Dracului Comuna Hida 1,002.690. Rezervaţia peisagistică Tusa-Barcău Comuna Sâg, satul Tusa 15,002.691. Mlaştina de la Iaz Comuna Plopiş,                                            satul Iaz 10,002.692. Pădurea "La Castani" Comuna Ileanda,                                            satul Rogna 7,802.693. Stejărişul Panic Comuna Hereclean,                                            satul Panic 2,202.694. Stejărişul de baltă Panic Comuna Hereclean,                                            satul Panic 1,70                                 Judeţul Sibiu2.695. Lacul fără fund Ocna Sibiului Oraşul Ocna Sibiului 0,202.696. Calcarele eocene de la Comuna Turnu Roşu 60,00       Turnu Roşu - Porceşti2.697. Calcarele cu hippuriţi de la Oraşul Cisnădie, 1,00       Cisnădioara localitatea Cisnădioara2.698. Dealul Zackel Municipiul Sibiu,                                            comuna Slimnic 11,002.699. Suvara Saşilor Oraşul Tălmaciu 20,002.700. Canionul Mihăileni Comuna Mihăileni 16,002.701. Valea Bâlii Comuna Cârţişoara 180,002.702. Vulcanii Noroioşi Haşag Comuna Loamneş,                                             satul Haşag 1,002.703. La Grumaji Comuna Jina 2,002.704. Pintenul din coasta Jinei Comuna Jina 2,002.705. Iezerele Cindrelului Comuna Gura Râului 609,602.706. Parcul Natural Dumbrava Sibiului Municipiul Sibiu 993,002.707. Parcul Natural Cindrel Comuna Jina 9.873,002.708. Masa Jidovului Comuna Jina 2,002.709. Golul Alpin al Munţilor Comuna Arpaşu de Jos 6.989,20       Făgăraş între Podragu - Suru şi oraşul Avrig                                Judeţul Suceava2.710. Doisprezece Apostoli PN-K Comuna Dorna Cândrenilor (200,00)2.711. Rezervaţia Bila-Lala PN-G Comuna Cârlibaba (325,10)2.712. Moara Dracului Municipiul Câmpulung                                            Moldovenesc 1,302.713. Piatra Ţibăului Comuna Cârlibaba 20,302.714. Piatra Buhei Municipiul Câmpulung                                            Moldovenesc 2,002.715. Tinovul Poiana Stampei Comuna Poiana Stampei 681,802.716. Fânaţele montane Todirescu Municipiul Câmpulung                                            Moldovenesc 44,302.717. Tinovul Şarul Dornei Comuna Şarul Dornei 36,002.718. Fânaţele seculare Ponoare Comuna Bosanci 24,502.719. Fânaţele seculare Frumoasa Comuna Moara 9,502.720. Tinovul Găina - Lucina Comuna Moldova-Suliţa 1,002.721. Pădurea (Quercetumul) Crujana Comuna Pătrăuţi 39,402.722. Pietrele Doamnei Municipiul Câmpulung                                            Moldovenesc 253,002.723. Codrul Secular Slătioara Comuna Stulpicani,                                            satul Slătioara 1.064,202.724. Codrul Secular Giumalău Comuna Pojorâta 309,502.725. Răchitişul Mare Comuna Moldova-Suliţa 116,402.726. Făgetul Dragomirna Comuna Mitocul                                            Dragomirnei 134,802.727. Pădurea Zamostea - Luncă Comuna Zamostea 107,602.728. Cheile Zugrenilor Oraşul Vatra Dornei 150,102.729. Cheile Lucavei Comuna Moldova-Suliţa 24,302.730. Jnepenişul cu Pinus Oraşul Vatra Dornei (384,20)       cembra-Călimani PN-K2.731. Piatra Pinului şi Piatra Şoimului Oraşul Gura Humorului 0,502.732. Clipa de călcare triasice Comuna Breaza 0,10       Pârâul Cailor2.733. Stratele cu Aptychus de la Pojorâta Comuna Fundu Moldovei 1,002.734. Fânaţele seculare de la Calafindeşti Comuna Calafindeşti 17,30                               Judeţul Timiş2.735. Pădurea Cenad Comuna Cenad 279,202.736. Lunca Pogănişului Comunele Tormac şi                                            Sacoşu Turcesc 75,502.737. Movila Sisitak Comuna Sânpetru Mare 0,502.738. Arboretumul Bazoş Comuna Remetea Mare 60,002.739. Locul fosilifer Rădmăneşti Comuna Bara 4,002.740. Mlaştinile Satchinez Comuna Satchinez 236,002.741. Pădurea Bistra Comuna Ghiroda 19,902.742. Beba Veche Comuna Beba Veche,                                            satul Pordeanu 2.187,002.743. Mlaştinile Murani Comuna Pişchia,                                            satul Murani 200,002.744. Insula Mare Cenad Comuna Cenad 3,002.745. Insula Igriş Comuna Sânpetru Mare 3,002.746. Sărăturile Diniaş Comuna Peciu Nou 4,002.747. Pajiştea cu narcise Bateşti Oraşul Făget 20,002.748. Lacul Surduc Comuna Fârdea 362,00                               Judeţul Tulcea2.749. Sărăturile Murighiol DD-A Comuna Murighiol (87,00)2.750. Roşca - Buhaiova DD-A Comuna Chilia Veche (9.625,00)2.751. Pădurea Letea DD-A Comuna C.A. Rosetti (2.825,00)2.752. Grindul şi Lacul Răducu DD-A Comuna C.A. Rosetti (2.500,00)2.753. Lacul Nebunu DD-A Comuna Pardina (115,00)2.754. Complexul Vătafu - Lunguleţ DD-A Oraşul Sulina (1.625,00)2.755. Pădurea Caraorman DD-A Comuna Crişan (2.250,00)2.756. Arinişul Erenciuc DD-A Comuna Sfântu Gheorghe (50,00)2.757. Insula Popina DD-A Comuna Sarichioi (98,00)2.758. Complexul Sacalin Zătoane DD-A Comuna Sfântu Gheorghe (21.410,00)2.759. Complexul Periteasca - Leahova DD-A Comunele Jurilovca şi                                            Murighiol (4.125,00)2.760. Capul Doloşman DD-A Comuna Jurilovca (125,00)2.761. Lacul Potcoava DD-A Comuna Sfântu Gheorghe (652,00)2.762. Lacul Belciug DD-A Comuna Sfântu Gheorghe (110,00)2.763. Lacul Rotundu DD-A Oraşul Isaccea (228,00)2.764. Pădurea Valea Fagilor PN-P Comuna Luncaviţa (154,00)2.765. Rezervaţia Naturală Dealul Bujorului Oraşul Babadag 50,802.766. Rezervaţia de liliac Valea Oilor Oraşul Babadag 0,352.767. Rezervaţia de liliac Fântâna Mare Comuna Ciucurova,                                            satul Fântâna Mare 0,302.768. Vârful Secarul Comuna Ciucurova,                                            satul Atmagea 34,502.769. Rezervaţia botanică Korum Tarla Oraşul Babadag 2,002.770. Locul fosilifer Dealul Bujoarele Comuna Turcoaia 8,002.771. Rezervaţia Geologică Agighiol Comuna Valea Nucarilor,                                            satul Agighiol 9,702.772. Pădurea Niculiţel Comuna Niculiţel 11,00                              Judeţul Vaslui2.773. Locul fosilifer Măluşteni Comuna Măluşteni 10,002.774. Locul fosilifer Nisipăria Hulubăţ Municipiul Vaslui 2,502.775. Movila lui Burcel Comuna Micleşti 12,002.776. Tanacu - Coasta Rupturile Comuna Tanacu 6,002.777. Pădurea Bădeana Comuna Tutova 126,702.778. Pădurea Hârboanca Comuna Ştefan cel Mare 43,102.779. Pădurea Bălteni Comuna Bălteni 22,002.780. Fâneaţa de la Glodeni Oraşul Negreşti,                                            satul Glodeni 6,00                               Judeţul Vâlcea2.781. Piramidele din Valea Stăncioiului Municipiul Râmnicu Vâlcea,                                            comuna Goranu 12,002.782. Piramidele de la Slătioara Comunele Slătioara                                            şi Stroeşti 10,502.783. Peştera Caprelor Oraşul Băile Olăneşti 0,502.784. Avenul Piciorul Boului Comuna Câineni 0,102.785. Peştera Liliecilor Comuna Costeşti 1,002.786. Peştera Munteanu - Murgoci Oraşul Olăneşti 1,002.787. Peştera Pagodelor Oraşul Olăneşti 0,302.788. Peştera Rac Oraşul Olăneşti 0,202.789. Peştera Valea Bistriţa Oraşul Olăneşti 0,252.790. Peştera cu Lac Oraşul Olăneşti 0,102.791. Peştera cu Perle Oraşul Olăneşti 0,502.792. Peştera Arnăuţilor Oraşul Olăneşti 0,402.793. Peştera Clopot Oraşul Olăneşti 0,102.794. Jnepenişul Stricatul Comuna Voineasa 15,002.795. Mlaştina Mosoroasa Oraşul Olăneşti 0,252.796. Pădurea Tisa Mare Comuna Lungeşti 50,002.797. Pădurea Silea Comuna Lungeşti,                                            satul Fumureni 25,002.798. Pădurea Călineşti - Brezoi Oraşul Brezoi 200,002.799. Căldarea Gâlcescu Comuna Voineasa 200,002.800. Rezervaţia Miru-Bora Comuna Voineasa 25,002.801. Rezervaţia Ocnele Mari Oraşul Ocnele Mari 15,002.802. Rezervaţia Rădiţa - Mânzu Oraşul Olăneşti 10,002.803. Iezerul Latoriţa Comuna Malaia 10,002.804. Muntele Stogu Oraşul Olăneşti 10,002.805. Pădurea Latoriţa Comuna Malaia 7,102.806. Rezervaţia Sterpu-Dealul Negru Comuna Voineasa 5,002.807. Rezervaţia Cristeşti Comuna Voineasa 3,002.808. Pădurea Valea Cheii Oraşul Olăneşti 1,502.809. Rezervaţia paleontologică Goleşti Comuna Goleşti 10,00                            Judeţul Vrancea2.810. Căldările Zăbalei - Comuna Năruja 350,00       Zârna Mică - Răoaza2.811. Focul Viu de la Andreiaşu de Jos Comuna Andreiaşu de Jos 12,002.812. Muntele Goru Comuna Năruja 388,102.813. Lacul Negru - Cheile Nărujei I Comuna Nistoreşti 20,002.814. Pădurea Verdele - Cheile Nărujei II Comuna Nistoreşti 250,002.815. Pădurea Cenaru Comuna Andreiaşu de Jos 383,202.816. Pădurea Lepşa-Zboina Comuna Tulnici,                                            satul Lepşa 210,702.817. Pădurea Schitu-Dălhăuţi Comuna Cârligele 188,202.818. Cascada Mişina Comuna Nistoreşti 183,502.819. Groapa cu Pini Comuna Tulnici 11,102.820. Pădurea Reghiu - Scruntaru Comuna Reghiu 95,702.821. Râpa Roşie - Dealul Morii Comuna Tulnici 49,602.822. Strâmtura - Coza Comuna Tulnici 15,002.823. Rezervaţia Algheanu Comuna Vrâncioaia 10,002.824. Cascada Putnei Comuna Tulnici,                                            satul Lepşa 10,002.825. Pârâul Bozu Comuna Valea Sării,                                            satul Prisaca 5,002.826. Valea Tişiţei Comuna Tulnici 307,002.827. Lunca Şiretului Municipiul Focşani 388,40───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. GRUPAREA GEOGRAFICĂ ŞI LOCALIZAREA TERITORIALĂA ZONELOR NATURALE PROTEJATE, DE INTERES NAŢIONAL    1.0. Carpaţii şi Subcarpaţii Orientali    1.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Simbolul Denumirea Judeţul─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── G Rodna Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Suceava H Bucegi Argeş, Dâmboviţa, Braşov, Prahova I Cheile Bicazului-Hăşmaş Neamţ, Harghita J Ceahlău Neamţ K Călimani Suceava, Mureş, Bistriţa-Năsăud───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                      Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Mureş, Neamţ, Harghita, Bacău, Covasna,   Braşov, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2.0. Carpaţii Meridionali şi Subcarpaţii Getici    2.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Simbolul Denumirea Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  B Domogled-Valea Cernei Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj  C Retezat Hunedoara  L Cozia Vâlcea  M Piatra Craiului Argeş, Braşov  N Grădiştea Muncelului-Cioclovina Hunedoara───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                               Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Alba, Argeş, Caraş-Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Sibiu, Timiş, Vâlcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3.0. Munţii şi dealurile Banatului    3.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Simbolul Denumirea Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   D Porţile de Fier Caraş-Severin, Mehedinţi   E Cheile Nerei-Beuşniţa Caraş-Severin   O Semenic-Cheile Caraşului Caraş-Severin───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Caraş-Severin, Mehedinţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4.0. Munţii Apuseni şi Dealurile Crişanei    4.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Simbolul Denumirea Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   F Munţii Apuseni Alba, Arad, Bihor, Cluj───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara, Sălaj───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5.0. Dealurile Clujului    5.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale -         nu cuprind    5.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alba, Cluj, Mureş───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6.0. Podişul Someşan    6.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale -         nu cuprind    6.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Maramureş, Sălaj───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    7.0. Podişul Sucevei şi Câmpia Moldovei    7.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale -         nu cuprind    7.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Botoşani, Iaşi, Suceava───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    8.0. Podişul Bârladului    8.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale -         nu cuprind    8.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Iaşi, Galaţi, Neamţ, Vaslui───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    9.0. Podişul Dobrogei    9.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Simbolul Denumirea Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   P Munţii Măcinului Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    9.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Constanţa, Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    10.0. Câmpia Careilor    10.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale -          nu cuprind    10.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Bihor, Satu Mare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    11.0. Câmpia Mureşului şi Timişului    11.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale -          nu cuprind    11.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Arad, Timiş───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    12.0. Câmpia Vlăsiei    12.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale -          nu cuprind    12.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    13.0. Lunca Dunării    13.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Simbolul Denumirea Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   R Balta Mică a Brăilei Brăila───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    13.2. Zone care cuprind rezervaţii şi monumente ale naturii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Brăila, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt, Teleorman───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    14.0 Delta Dunării    14.1. Rezervaţii ale biosferei şi parcuri naţionale sau naturale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Simbolul Denumirea Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   A Delta Dunării Constanţa, Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Gruparea geografică a zonelor naturale protejate cuprinsă în prezenta anexă se regăseşte în anexa nr. II.
   +  Anexa IIPLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONALSECŢIUNEA A III-A - ZONE PROTEJATEZONE NATURALE*)  +  Anexa IIII. VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NAŢIONAL(MONUMENTE ISTORICE DE VALOARE NAŢIONALĂ EXCEPŢIONALĂ)    1. Monumente şi ansambluri de arhitectură    a) Cetăţi─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a)1. Cetatea Alba Carolina Municipiul Alba Iulia Alba a)2. Cetatea Câlnic Comuna Câlnic, satul Câlnic Alba a)3. Cetatea Greavilor Comuna Gârbova, satul Gârbova Alba a)4. Cetatea Aradului Municipiul Arad Arad a)5. Cetatea Şoimoş Oraşul Lipova Arad a)6. Cetatea Poenari Comuna Arefu, Argeş                                satul Căpăţânenii Ungureni a)7. Cetatea Oratia Comuna Dâmbovicioara, Argeş                                satul Podul Dâmboviţei a)8. Cetatea Biharia Comuna Biharia, satul Biharia Bihora)9. Donjonul Cheresig Comuna Girişu de Criş, satul Cheresig Bihora)10. Cetatea Oradea Municipiul Oradea Bihora)11. Cetatea Bran Comuna Bran, satul Bran Braşova)12. Cetatea Făgăraş Municipiul Făgăraş Braşova)13. Cetatea Râşnov Oraşul Râşnov Braşova)14. Cetatea Rupea Oraşul Rupea Braşova)15. Cetatea Feldioara Comuna Feldioara, satul Feldioara Braşova)16. Cetatea lui Negru Vodă Comuna Lisa, satul Breaza Braşova)17. Cetatea Dăbâca Comuna Dăbâca, satul Dăbâca Cluja)18. Cetatea Bologa Comuna Poieni, satul Bologa Cluja)19. Cetatea Balvanyos Comuna Turia, satul Turia Covasnaa)20. Fortificaţii oraş Municipiul Târgovişte Dâmboviţa      Târgoviştea)21. Cetatea Giurgiu Municipiul Giurgiu Giurgiua)22. Turnul Crivadia Comuna Băniţa, satul Crivadia Hunedoaraa)23. Cetatea Deva Municipiul Deva Hunedoaraa)24. Cetatea Mălăieşti Comuna Sălaşu de Sus, satul Mălăieşti Hunedoaraa)25. Cetatea Colţi Comuna Râu de Mori, satul Suseni Hunedoaraa)26. Cetatea Chioarului Comuna Remetea Chioarului, Maramureş                                satul Bercheza)27. Cetatea Severinului Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţia)28. Cetatea Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş Mureşa)29. Cetatea Saschiz Comuna Saschiz, satul Saschiz Mureşa)30. Cetatea Neamţului Oraşul Târgu-Neamţ Neamţa)31. Cetatea Turnu Roşu Oraşul Tălmaciu, satul Boiţa Sibiua)32. Cetatea Slimnicului Comuna Slimnic, satul Slimnic Sibiua)33. Cetatea de scaun Municipiul Suceava Suceava      a Suceveia)34. Cetatea Turnu Municipiul Turnu Măgurele Teleormana)35. Cetatea Enisala Comuna Sarichioi, satul Enisala Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    b) Ansambluri curţi domneşti ruinate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b)1. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Curtea de Argeş Argeş b)2. Ruinele curţii domneşti Municipiul Târgovişte Dâmboviţa      cu Turnul Chindiei şi      incinta fortificată b)3. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Iaşi Iaşi b)4. Vestigiile curţii domneşti Municipiul Suceava Suceava b)5. Ruinele curţii domneşti      Curtea Veche Municipiul Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    c) Biserici fortificate - cetăţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Unitatea Judeţul                                     administrativ-teritorială───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────c)1. Cetatea sătească cu biserica Comuna Hărman, satul Hărman Braşovc)2. Cetatea sătească cu biserica Comuna Prejmer, satul Prejmer Braşovc)3. Cetatea sătească cu biserica Comuna Homorod, satul Homorod Braşovc)4. Cetatea sătească cu biserica Comuna Sânpetru, satul Sânpetru Braşov      evanghelicăc)5. Cetatea sătească cu biserica Comuna Buneşti, satul Viscri Braşov      evanghelicăc)6. Cetatea sătească cu biserica Comuna Caţa, satul Drăuşeni Braşov      evanghelică fortificatăc)7. Cetatea sătească cu biserica Comuna Caţa, satul Caţa Braşov      evanghelicăc)8. Cetatea sătească cu biserica Comuna Dârjiu, satul Dârjiu Harghita      unitarianăc)9. Cetatea sătească cu biserica Comuna Vânători, satul Archita Mureşc)10. Cetatea sătească cu biserica Comuna Aţel, satul Aţel Sibiu      evanghelicăc)11. Biserica evanghelică Comuna Biertan, satul Biertan Sibiu      cu cetateac)12. Biserica cu incintă Comuna Biertan, satul Richiş Sibiuc)13. Cetatea sătească cu biserică Oraşul Cisnădie Sibiuc)14. Cetatea sătească cu biserică Comuna Merghindeal, Sibiu                                    satul Dealu Frumosc)15. Biserica evanghelică cu Comuna Laslea, Sibiu      fortificaţii satul Mălâncravc)16. Cetatea sătească cu biserică Comuna Moşna, satul Moşna Sibiuc)17. Cetatea sătească cu biserică Comuna Valea Viilor, Sibiu                                    satul Valea Viilorc)18. Cetatea sătească cu biserica Comuna Bazna, satul Bazna Sibiu      evanghelică fortificatăc)19. Cetatea sătească cu biserica Comuna Brateiu, satul Buzd Sibiu      evanghelicăc)20. Cetatea sătească cu biserica Comuna Dârlos, satul Curciu Sibiu      evanghelicăc)21. Cetatea sătească cu biserica Oraşul Mediaş, satul Ighişu Nou Sibiu      evanghelicăc)22. Cetatea sătească cu biserica Oraşul Dumbrăveni, Sibiu      evanghelică satul Saroş pe Târnave───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    d) Castele, conace, palate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d)1. Castelul Bethlen-Haller Comuna Cetatea de Baltă, Alba                                satul Cetatea de Baltăd)2. Castelul Bethlen Comuna Şona, satul Sânmiclăuş Albad)3. Castelul Macea Comuna Macea Aradd)4. Ansamblul fortificat al Comuna Bălileşti, satul Goleşti Argeş      conacului Goleştilord)5. Castelul Banffy Comuna Bonţida, satul Bonţida Clujd)6. Castelul-Cetate Oraşul Gherla Clujd)7. Castelul Kornis Comuna Mica, satul Mânăstirea Clujd)8. Ansamblul Palatului Comuna Potlogi, satul Potlogi Dâmboviţa      Brâncovenescd)9. Conacul Coţofenilor Comuna Almăj, Dolj                                satul Coţofenii din Faţăd)10. Casa de piatră Udrişte Comuna Hotarele, satul Hereşti Giurgiu      Năstureld)11. Palatul Drugănescu Comuna Floreşti-Stoeneşti, Giurgiu                                satul Stoeneştid)12. Castelul Lazăr Comuna Lăzarea, satul Lăzarea Harghitad)13. Castelul Corvinilor Municipiul Hunedoara Hunedoarad)14. Ruinele Curţii cneziale Comuna Râu de Mori, Hunedoara      a Cândeştilor satul Râu de Mori      cu paraclisuld)15. Palatul Cantacuzino- Oraşul Paşcani Iaşi      Paşcanud)16. Palatul Alexandru Comuna Ruginoasa, satul Ruginoasa Iaşi      Ioan Cuzad)17. Ansamblul Biserica Comuna Deleni, satul Deleni Iaşi      Adormirea Maicii      Domnului, Conacul      Cantacuzino-Deleanu,      zidul de incintăd)18. Ansamblul Palatului Comuna Mogoşoaia, satul Mogoşoaia Ilfov      Brâncovenesc şi bisericad)19. Castelul Bethlen Comuna Daneş, satul Criş Mureşd)20. Palatul Teleky Comuna Gorneşti, satul Gorneşti Mureşd)21. Ruinele palatului Comuna Filipeştii de Târg, Prahova      postelnicului Constantin satul Filipeştii de Târg      Cantacuzinod)22. Conacul Filipescu Comuna Filipeştii de Târg, Prahova                                satul Filipeştii de Târgd)23. Ansamblul Castelului Oraşul Sinaia Prahova      Peleşd)24. Castelul Lonyai Comuna Medieşu Aurit, Satu Mare                                satul Medieşu Auritd)25. Castelul Karoly Municipiul Carei Satu Mared)26. Castelul Bathory Oraşul Şimleu Silvaniei Sălajd)27. Conacul Rosetti - Balş Comuna Codăeşti, satul Pribeşti Vasluid)28. Conacul Rosetti - Solescu Comuna Soleşti, satul Soleşti Vaslui───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    e) Cule─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e)1. Cula Izvoranu Comuna Brabova, satul Brabova Dolje)2. Cula Cernat Comuna Cernăteşti, satul Cernăteşti Dolje)3. Cula Cornoiu Oraşul Bumbeşti-Jiu, satul Curtişoara Gorje)4. Casa culă Cartianu Comuna Turcineşti, satul Cartiu Gorje)5. Casa culă a Glogovenilor Comuna Glogova, satul Glogova Gorje)6. Cula Cioabă Comuna Slivileşti, satul Şiacu Gorje)7. Cula Crăsnaru Comuna Aninoasa, satul Groşerea Gorje)8. Casa culă Cuţui Comuna Broşteni, satul Broşteni Mehedinţie)9. Cula Tudor Vladimirescu Comuna Şimian, satul Cerneţi Mehedinţie)10. Cula Duca Comuna Măldăreşti, satul Măldăreşti Vâlceae)11. Cula Greceanu Comuna Măldăreşti, satul Măldăreşti Vâlcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    f) Clădiri civile urbane─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f)1. Palatul voievodal Municipiul Alba Iulia Albaf)2. Palatul baroc Municipiul Oradea Bihorf)3. Primăria Municipiul Oradea Bihorf)4. Ansamblul de clădiri Municipiul Oradea Bihor      "Şirul canonicilor"f)5. Casa Ioan Zidarul Municipiul Bistriţa Bistriţa-                                                                     Năsăudf)6. Casa Argintarului Municipiul Bistriţa Bistriţa-                                                                     Năsăudf)7. Şirul Şugălete Municipiul Bistriţa Bistriţa-                                                                     Năsăudf)8. Aşezămintele Sofian Municipiul Botoşani Botoşanif)9. Casa Sfatului Municipiul Braşov Braşovf)10. Casa Hirscher Municipiul Braşov Braşovf)11. Şcoala Românească Municipiul Braşov Braşov      din Scheif)12. Hotel "Aro" Municipiul Braşov Braşovf)13. Teatrul vechi Oraşul Oraviţa Caraş-                                                                     Severinf)14. Casa Matei Corvin Municipiul Cluj-Napoca Clujf)15. Palatul Banffy Municipiul Cluj-Napoca Clujf)16. Teatrul Naţional Municipiul Cluj-Napoca Clujf)17. Palatul Toldalagyi - Municipiul Cluj-Napoca Cluj      Kordaf)18. Casa Bathory Municipiul Turda Clujf)19. Hotel "Rex" Municipiul Constanţa-Mamaia Constanţaf)20. Casa Glogovenilor Municipiul Craiova Doljf)21. Casa Băniei Municipiul Craiova Doljf)22. Prefectura Municipiul Craiova Doljf)23. Palatul Mihail Municipiul Craiova Doljf)24. Palatul Administrativ Municipiul Galaţi Galaţif)25. Palatul Justiţiei Municipiul Galaţi Galaţif)26. Magna Curia Municipiul Deva Hunedoaraf)27. Casa Dosoftei Municipiul Iaşi Iaşif)28. Casa Başotă Municipiul Iaşi Iaşif)29. Casa Balş Municipiul Iaşi Iaşif)30. Palatul Rosetti - Municipiul Iaşi Iaşi      Roznoveanuf)31. Palatul domnitorului Municipiul Iaşi Iaşi      Alexandru Ioan Cuzaf)32. Teatrul Naţional Municipiul Iaşi Iaşif)33. Palatul Culturii Municipiul Iaşi Iaşif)34. Casa Vlad Dracul Municipiul Sighişoara Mureşf)35. Casa cu cerb Municipiul Sighişoara Mureşf)36. Teatrul Naţional Municipiul Caracal Oltf)37. Casa Hagi Prodan Municipiul Ploieşti Prahovaf)38. Halele Centrale Municipiul Ploieşti Prahovaf)39. Casa Nicolae Iorga Oraşul Vălenii de Munte Prahovaf)40. Turnul Sfatului Municipiul Sibiu Sibiuf)41. Casa Thomas Altenberger, Municipiul Sibiu Sibiu      Casa Johann Lula formând      Ansamblul vechii primăriif)42. Palatul Brukenthal Municipiul Sibiu Sibiuf)43. Hanul Domnesc Municipiul Suceava Suceavaf)44. Hanul Manuc Municipiul Bucureştif)45. Casa Melik Municipiul Bucureştif)46. Palatul Ghica-Tei Municipiul Bucureştif)47. Casa Şuţu Municipiul Bucureştif)48. Palatul Ştirbei Municipiul Bucureştif)49. Ateneul Român Municipiul Bucureştif)50. "Bufetul" - Municipiul Bucureşti      Arhitect Mincuf)51. Şcoala Centrală de Fete Municipiul Bucureştif)52. Palatul Justiţiei Municipiul Bucureştif)53. Blocul "Aro" Municipiul Bucureştif)54. Ansamblul Palatului Municipiul Bucureşti      Cotrocenif)55. Hotel "Bulevard" Municipiul Bucureştif)56. Casa Vernescu Municipiul Bucureştif)57. Palatul C.E.C. Municipiul Bucureştif)58. Palatul Postelor Municipiul Bucureştif)59. Palatul Cantacuzino Municipiul Bucureştif)60. Casa Oprea Soare Municipiul Bucureştif)61. Vila Minovici Municipiul Bucureştif)62. Şcoala de Arhitectură Municipiul Bucureştif)63. Muzeul Ţăranului Român Municipiul Bucureştif)64. Primăria Capitalei Municipiul Bucureştif)65. Facultatea de Drept Municipiul Bucureştif)66. Ministerul Industriilor Municipiul Bucureştif)67. Academia Militară Municipiul Bucureştif)68. Palatul Consiliului Municipiul Bucureşti      de Miniştrif)69. Casa din şos. Kiseleff Municipiul Bucureşti      nr. 49f)70. Parcul de locuinţe UCB Municipiul Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    g) Ansambluri urbane───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────g)1. Ansamblul urban Municipiul Alba Iulia Alba      fortificatg)2. Ansamblul urban Oraşul Sebeş Alba      fortificatg)3. Centrul istoric Comuna Roşia Montană, Alba                               satul Roşia Montanăg)4. Centrul istoric al Municipiul Câmpulung Argeş      oraşuluig)5. Centrul istoric al Municipiul Curtea de Argeş Argeş      oraşuluig)6. Ansamblul urban Municipiul Bistriţa Bistriţa-      fortificat Năsăudg)7. Centrul istoric al Municipiul Botoşani Botoşani      oraşuluig)8. Ansamblul urban Municipiul Braşov Braşov      fortificatg)9. Centrul istoric al Municipiul Brăila Brăila      oraşuluig)10. Ansamblul urban Municipiul Cluj-Napoca Cluj      fortificatg)11. Centrul istoric Oraşul Gherla Clujg)12. Centrul istoric Municipiul Târgovişte Dâmboviţa      Târgovişteg)13. Ansamblul monumental Municipiul Târgu Jiu Gorj      creat de Constantin      Brâncuşig)14. Ansamblul urban Municipiul Sighişoara Mureş      fortificatg)15. Centrul istoric al Municipiul Caracal Olt      oraşuluig)16. Ansamblul urban Municipiul Sibiu Sibiu      fortificatg)17. Ansamblul urban Municipiul Mediaş Sibiu      fortificatg)18. Centrul istoric al Municipiul Timişoara Timiş      oraşuluig)19. Centrul istoric Sulina Oraşul Sulina Tulceag)20. Centrul istoric al Municipiul Bucureşti      oraşului───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    h) Biserici din lemn─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────h)1. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Berghin, satul Ghirbom Albah)2. Biserica Sfânta Treime Comuna Vidra, satul Goieşti Albah)3. Biserica Sfinţii Comuna Ponor, satul Geogel Alba      Arhanghelih)4. Biserica Sfinţii Comuna Vadu Moţilor, satul Lăzeşti Alba      Arhanghelih)5. Biserica de lemn veche Comuna Fărău, satul Şilea Alba      Sfinţii Arhanghelih)6. Biserica de lemn Comuna Brazii, satul Buceava-Şoimuş Aradh)7. Biserica Pogorârea Comuna Hălmagiu, satul Bodeşti Arad      Sfântului Duhh)8. Biserica Înălţarea Comuna Pleşcuţa, satul Budeşti Arad      Domnuluih)9. Biserica Înălţarea Comuna Coseşti, satul Jupâneşti Argeş      Domnuluih)10. Biserica Vovidenia Comuna Mărgineni, satul Luncani Bacăuh)11. Biserica de lemn a Comuna Corbasca, satul Pogleţ Bacău      fostului schit Pogleţuh)12. Biserica Sfinţii Comuna Pomezeu, satul Câmpani Bihor      Arhangheli de Pomezeuh)13. Biserica Adormirea Comuna Sâmbăta, satul Copăceni Bihor      Maicii Domnuluih)14. Biserica Sfântul Comuna Ţeţchea, satul Hotar Bihor      Gheorgheh)15. Biserica Sfântul Comuna Rieni, satul Rieni Bihor      Teodor Tironh)16. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Derna, satul Sacalasău Bihorh)17. Biserica Sfinţii Comuna Băluşeni, satul Băluşeni Botoşani      Voievozih)18. Biserica Adormirea Comuna Brăeşti, satul Brăeşti Botoşani      Maicii Domnuluih)19. Biserica Sfinţii Comuna Bobâlna, satul Cremenea Cluj      Arhanghelih)20. Biserica Pogorârea Comuna Mănăstireni, satul Dretea Cluj      Sfântului Duhh)21. Biserica Sfinţii Comuna Căpuşu Mare, satul Păniceni Cluj      Arhanghelih)22. Biserica Sfinţii Comuna Câţcău, satul Sălişca Cluj      Arhangheli      "din deal"h)23. Biserica de lemn Comuna Chinteni, satul Săliştea Veche Clujh)24. Biserica Sfinţii Comuna Sic, satul Sic Cluj      Arhanghelih)25. Biserica Sfinţii Comuna Bălăneşti, satul Bălăneşti Gorj      Voievozih)26. Biserica Cuvioasa Comuna Bălăneşti, satul Glodeni Gorj      Paraschivah)27. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Leleşti, satul Leleşti Gorjh)28. Biserica "Intrarea Comuna Cruşeţ, satul Slăvuţa Gorj      în Biserică"h)29. Biserica Sfântul Dumitru Comuna Schela, satul Schela Gorjh)30. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Bilbor, satul Bilbor Harghitah)31. Biserica Sfântul Comuna Sândominic, satul Sândominic Harghita      Gheorgheh)32. Biserica fostei Oraşul Topliţa Harghita      Mânăstiri Sfântul Ilie      din Săucenih)33. Biserica Cuvioasa Comuna Mirosloveşti, satul Iaşi      Paraschiva Mirosloveştih)34. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Dumeşti, satul Păuşeşti Iaşih)35. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Bogdan Vodă, satul Bogdan Vodă Maramureşh)36. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Budeşti, satul Budeşti Maramureşh)37. Biserica Naşterea Comuna Călineşti, satul Călineşti Maramureş      Maicii Domnuluih)38. Biserica Naşterea Comuna Ieud, satul Ieud Maramureş      Maicii Domnuluih)39. Biserica Naşterea Comuna Ieud, satul Ieud Maramureş      Maicii Domnului      ("din deal")h)40. Biserica Sfânta Comuna Poienile Izei, Maramureş      Paraschiva satul Poienile Izeih)41. Biserica Sfinţii Comuna Şişeşti, satul Plopiş Maramureş      Arhanghelih)42. Biserica Sfinţii Comuna Şişeşti, satul Şurdeşti Maramureş      Arhanghelih)43. Biserica Sfinţii Comuna Remetea Chioarului, Maramureş      Arhangheli satul Remetea Chioaruluih)44. Biserica Sfinţii Oraşul Târgu Lăpuş, satul Rogoz Maramureş      Arhanghelih)45. Biserica Sfinţii Comuna Rozavlea, satul Rozavlea Maramureş      Arhanghelih)46. Biserica Cuvioasa Comuna Ocna Şugatag, Maramureş      Paraschiva satul Sat-Şugatagh)47. Biserica Adormirea Comuna Săcălăşeni, satul Săcălăşeni Maramureş      Maicii Domnuluih)48. Biserica Sfântul Comuna Bârsana, satul Bârsana Maramureş      Nicolaeh)49. Biserica Sfântul Dumitru Oraşul Baia de Aramă, satul Negoeşti Mehedinţih)50. Biserica Tăierea Capului Comuna Broşteni, satul Căpăţâneşti Mehedinţi      Sfântului Ioan Botezătorulh)51. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Balta, satul Costeşti Mehedinţih)52. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Tâmna, satul Valea Ursului Mehedinţih)53. Biserica Sfinţii Comuna Lunca, satul Băiţa Mureş      Arhanghelih)54. Biserica Sfântul Comuna Ceauşu de Câmpie, Mureş      Ioan Botezătorul satul Porumbenih)55. Biserica Sfinţii Comuna Pănet, satul Pănet Mureş      Arhanghelih)56. Biserica de lemn Oraşul Reghin Mureş      Sfântul Nicolaeh)57. Biserica Sfinţii Comuna Sărmaşu, satul Sărmăşel Mureş      Arhanghelih)58. Biserica Sfinţii Comuna Găleşti, satul Troiţa Mureş      Arhanghelih)59. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Acăţari, satul Văleni Mureşh)60. Biserica de lemn Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ      Sfânta Troiţă a fostului      schit Cozla - Dragah)61. Biserica Schimbarea Municipiul Piatra-Neamţ, Neamţ      la Faţă localitatea Vălenih)62. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Fărcaşa, satul Fărcaşa Neamţ      Paraschivah)63. Biserica Adormirea Comuna Leleasca, satul Leleasca Olt      Maicii Domnuluih)64. Biserica Sfinţii Comuna Socond, satul Soconzel Satu Mare      Arhanghelih)65. Biserica Sfinţii Comuna Hida, satul Baica Sălaj      Arhanghelih)66. Biserica Sfinţii Comuna Românaşi, satul Ciumărna Sălaj      Arhanghelih)67. Biserica Pogorârea Comuna Fildu de Jos, Sălaj      Sfântului Duh satul Fildu de Sush)68. Biserica Naşterea Comuna Românaşi, satul Păuşa Sălaj      Maicii Domnuluih)69. Biserica Sfinţii Comuna Românaşi, Sălaj      Arhangheli satul Poarta Sălajuluih)70. Biserica Sfânta Maria Comuna Letca, satul Letca Sălajh)71. Biserica Adormirea Comuna Năpradea, satul Vădurele Sălaj      Maicii Domnuluih)72. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Broşteni, satul Broşteni Suceavah)73. Biserica Sfântul Spiridon Comuna Drăguşeni, satul Drăguşeni Suceavah)74. Biserica Intrarea Comuna Putna, satul Putna Suceava      în Biserică după Tradiţieh)75. Biserica de lemn Comuna Puieşti, satul Cetăţuia Vaslui      Sfântul Nicolae a      fostului schit Strâmbah)76. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Lipovăţ, satul Lipovăţ Vasluih)77. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Soleşti, satul Ştioborăni Vasluih)78. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Vaideeni, satul Mariţa Vâlcea      Paraschivah)79. Biserica de lemn Adormirea Comuna Costeşti, satul Pietreni Vâlcea      Maicii Domnuluih)80. Biserica Cuvioasa Comuna Rugineşti, satul Rugineşti Vrancea      Paraschivah)81. Biserica de lemn Cuvioasa Comuna Valea Sării, satul Valea Sării Vrancea      Paraschiva───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    i) Muzee etnografice în aer liber─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────i)1. Muzeul Viticulturii şi Comuna Ştefăneşti, satul Goleşti Argeş     Pomiculturiii)2. Muzeul Etnografic al Municipiul Cluj-Napoca Cluj     Transilvanieii)3. Muzeul Etnografic Oraşul Bumbeşti-Jiu, satul Curtişoara Gorj     Curtişoarai)4. Muzeul Etnografic al Municipiul Sighetu Marmaţiei Maramureş     Maramureşuluii)5. Muzeul Civilizaţiei Municipiul Sibiu Sibiu     Populare Tradiţionalei)6. Muzeul Etnografic Comuna Bujoreni, satul Bujoreni Vâlceai)7. Muzeul Satului Municipiul Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    j) Biserici rupestre─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────j)1. Schitul Negru Vodă Comuna Cetăţeni, satul Cetăţeni Argeşj)2. Schitul Corbii de Piatră Comuna Corbi, satul Jgheaburi Argeşj)3. Complexul de biserici Comuna Bozioru, satul Nucu Buzău     şi chilii rupestrej)4. Ansamblul monastic Oraşul Basarabi, satul Basarabi Constanţa     rupestru: biserici,     încăperi, galeriij)5. Complexul rupestru Comuna Independenţa Constanţaj)6. Chilia lui Daniil Comuna Putna, satul Putna Suceava     Sihastrul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    k) Biserici şi ansambluri mănăstireşti─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────k)1. Catedrala romano-catolică Municipiul Alba Iulia Alba      Sfântul Mihailk)2. Catedrala Sfânta Treime Municipiul Blaj Albak)3. Biserica fostei mânăstiri Comuna Stremţ, satul Geoagiu de Sus Alba      ortodoxek)4. Mănăstirea Râmeţ Comuna Râmeţ, satul Râmeţ Albak)5. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Lupşa, satul Lupşa Albak)6. Biserica Sfântul Nicolae Oraşul Zlatna Albak)7. Biserica evanghelică Oraşul Sebeş Albak)8. Mănăstirea Hodoş Bodrog Comuna Pecica, satul Bodrogu Vechi Aradk)9. Biserica Adormirea Comuna Hălmagiu, satul Hălmagiu Arad      Maicii Domnuluik)10. Biserica Radna Oraşul Lipova, localitatea Radna Aradk)11. Biserica Sfântul Gheorghe Municipiul Piteşti Argeşk)12. Ansamblul Mănăstirii Municipiul Câmpulung Argeş      Negru Vodăk)13. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Curtea de Argeş Argeş      (Domnească)k)14. Biserica Episcopală Municipiul Curtea de Argeş Argeş      a Mănăstirii Argeşuluik)15. Ansamblul fostei Comuna Aninoasa, satul Aninoasa Argeş      Mânăstiri Aninoasak)16. Fosta Mănăstire Tutana Comuna Băiculeşti, satul Tutana Argeşk)17. Fosta Mănăstire Valea Comuna Ţiţeşti, Argeş                                satul Valea Mănăstiriik)18. Biserica Hârteşti Comuna Ţiţeşti, Argeş                                satul Bucşeneşti-Lotaşik)19. Biserica Adormirea Maicii Comuna Bălileşti, satul Băjeşti Argeş      Domnului, cu ruinele      curţii lui Mareş Băjescuk)20. Biserica fostului Comuna Brăduleţ, satul Brădet Argeş      schit Brădetk)21. Biserica Mănăstirii Comuna Cotmeana, satul Cotmeana Argeş      Cotmeanak)22. Biserica Precista Municipiul Bacău Bacăuk)23. Biserica Adormirea Municipiul Oneşti, Bacău      Maicii Domnului localitatea Borzeştik)24. Catedrala romano-catolică Municipiul Oradea Bihork)25. Biserica ortodoxa Municipiul Oradea Bihor      "cu Lună"k)26. Biserica evanghelică Comuna Galaţii Bistriţei, Bistriţa-                                satul Herina Năsăudk)27. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Botoşani Botoşani      - Popăuţi, cu turnulk)28. Biserica Întâmpinarea Municipiul Botoşani Botoşani      Domnului şi Sfinţii      Împăraţi (Ruset)k)29. Biserica Uspenia Municipiul Botoşani Botoşani      (Adormirea Maicii      Domnului), cu clopotniţak)30. Biserica domnească Municipiul Botoşani Botoşani      Sfântul Gheorghe,      cu clopotniţak)31. Biserica Sfântul Nicolae, Municipiul Dorohoi Botoşani      cu clopotniţak)32. Biserica Neagră Municipiul Braşov Braşovk)33. Biserica Sfântul Municipiul Braşov Braşov      Bartolomeuk)34. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Braşov Braşov      din Scheik)35. Biserica brâncovenească Municipiul Făgăraş Braşov      Sfântul Nicolaek)36. Biserica ortodoxă Sfântul Oraşul Râşnov Braşov      Nicolaek)37. Biserica mănăstirii Comuna Voila, satul Sâmbăta de Sus Braşov      brâncoveneştik)38. Biserica evanghelică Comuna Şercaia, satul Hălmeag Braşovk)39. Fosta Mănăstire Măxineni Comuna Măxineni, satul Măxineni Brăilak)40. Biserica Sfântul Municipiul Brăila Brăila      Arhanghel Mihailk)41. Ansamblul fostei Municipiul Râmnicu Sărat Buzău      mânăstirik)42. Ansamblul fostei Comuna Tisău, satul Haleş Buzău      Mânăstiri Braduk)43. Biserica fostei Comuna Plătăreşti, satul Plătăreşti Călăraşi      Mânăstiri Plătăreştik)44. Biserica romano-catolică Municipiul Cluj-Napoca Cluj      Sfântul Mihailk)45. Catedrala Arhiepiscopiei Municipiul Cluj-Napoca Cluj      Ortodoxek)46. Biserica reformată Matia Municipiul Cluj-Napoca Clujk)47. Mănăstirea Franciscanilor Municipiul Cluj-Napoca Clujk)48. Biserica Adormirea Maicii Comuna Feleacu, Cluj      Domnului a fostei satul Feleacu      Mânăstiri Feleack)49. Biserica armenească Oraşul Gherla Clujk)50. Biserica ortodoxă Comuna Vad, satul Vad Cluj      a Episcopiei Vadului      şi Feleaculuik)51. Geamia Esmahan Sultan Municipiul Mangalia Constanţak)52. Ruinele bisericii şi Comuna Brăduţ, satul Filia Covasna      vestigiile complexului      medievalk)53. Biserica reformată Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna                                satul Chilienik)54. Biserica romano-catolică Comuna Ghelinţa, satul Ghelinţa Covasnak)55. Mănăstirea Dealu Municipiul Târgovişte Dâmboviţak)56. Biserica Domnească Municipiul Târgovişte Dâmboviţak)57. Biserica Sfânta Vineri Municipiul Târgovişte Dâmboviţak)58. Mănăstirea Stelea Municipiul Târgovişte Dâmboviţak)59. Biserica Târgului Municipiul Târgovişte Dâmboviţak)60. Biserica fostei Comuna Cobia, satul Mănăstirea Dâmboviţa      Mânăstiri Cobiak)61. Mănăstirea Bucovăţ Municipiul Craiova, Dolj                                localitatea Moflenik)62. Biserica fostei Comuna Podari, satul Balta Verde Dolj      Mânăstiri Jitianuk)63. Biserica Precista Municipiul Galaţi Galaţik)64. Mănăstirea Comana Comuna Comana, satul Comana Giurgiuk)65. Mănăstirea Polovragi Comuna Polovragi, satul Polovragi Gorjk)66. Mănăstirea Tismana Comuna Tismana, satul Tismana Gorjk)67. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Mugeni, satul Porumbenii Mari Harghitak)68. Turnul şi vestigiile Comuna Cârţa, satul Tomeşti Harghita      bisericii medievalek)69. Biserica reformată Comuna Ulieş, satul Daia Harghitak)70. Biserica romano-catolică Comuna Ciucsângeorgiu, Harghita                                satul Armăşenik)71. Mănăstirea Franciscană Municipiul Miercurea-Ciuc Harghita      şi capelele de pe dealul      Şumuleul Mick)72. Biserica reformată Comuna Mugeni, satul Mugeni Harghitak)73. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Hărău, satul Bârsău Hunedoarak)74. Biserica Adormirea Comuna Crişcior, satul Crişcior Hunedoara      Maicii Domnuluik)75. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Densuş, satul Densuş Hunedoarak)76. Biserica Sfântul Ilie Comuna Densuş, satul Peşteana Hunedoarak)77. Biserica Sfântul Mihail Comuna Gurasada, satul Gurasada Hunedoarak)78. Biserica Sfântul Nicolae Municipiul Hunedoara Hunedoarak)79. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Veţel, satul Leşnic Hunedoarak)80. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Ribiţa, satul Ribiţa Hunedoarak)81. Biserica Sfântul Gheorghe Comuna Sântămăria-Orlea, Hunedoara                                satul Sânpetruk)82. Biserica reformată, Comuna Sântămăria-Orlea, Hunedoara      fostă ortodoxă satul Sântămăria-Orleak)83. Biserica Adormirea Oraşul Călan, satul Strei Hunedoara      Maicii Domnuluik)84. Biserica Sfântul Gheorghe Oraşul Călan, Hunedoara                                localitatea Streisângeorgiuk)85. Biserica cnezilor Cânde Comuna Râu de Mori, satul Suseni Hunedoarak)86. Biserica domnească Municipiul Iaşi Iaşi      Sfântul Nicolaek)87. Biserica Mănăstirii Golia Municipiul Iaşi Iaşik)88. Biserica Trei Ierarhi Municipiul Iaşi Iaşik)89. Biserica Sfântul Sava Municipiul Iaşi Iaşik)90. Biserica Barnovschi Municipiul Iaşi Iaşik)91. Ansamblul Mănăstirii Municipiul Iaşi Iaşi      Galatak)92. Ansamblul Mănăstirii Municipiul Iaşi Iaşi      Cetăţuiak)93. Ansamblul Mănăstirii Municipiul Iaşi Iaşi      Frumoasak)94. Ansamblul Mitropoliei Municipiul Iaşi Iaşi      Moldovei şi Bucovinei:      Catedrala Întâmpinarea      Domnului, Biserica      Sfântul Gheorghe,      Palatul Mitropoliei,      clădirile administrativek)95. Ansamblul Mănăstirii Comuna Bârnova, satul Bârnova Iaşi      Bârnovak)96. Biserica fostei Mânăstiri Comuna Dobrovăţ, satul Dobrovăţ Iaşi      Coborârea Sfântului Duhk)97. Biserica Sfânta Comuna Cotnari, satul Cotnari Iaşi      Paraschivak)98. Biserica Sfântul Gheorghe Oraşul Hârlău Iaşik)99. Biserica fostului Comuna Ciurea, satul Hlincea Iaşi      schit Hlinceak)100. Biserica Sfântul Comuna Leţcani, satul Leţcani Iaşi       Spiridon (Rotundă)k)101. Sinagoga Mare Municipiul Iaşi Iaşik)102. Ansamblul Mănăstirii Comuna Snagov, satul Snagov Ilfov       Snagovk)103. Ansamblul Mănăstirii Comuna Butoieşti, Mehedinţi       Gura Motrului satul Gura Motruluik)104. Ansamblul Mănăstirii Oraşul Strehaia Mehedinţi       Strehaiak)105. Schitul Topolniţa Comuna Izvoru Bârzii, Mehedinţi                                satul Schitu Topolniţeik)106. Ruinele Mănăstirii Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi       Vodiţak)107. Biserica din Deal Municipiul Sighişoara Mureşk)108. Biserica Sfântul Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ       Ioan Botezătorul       şi turnulk)109. Ansamblul Mănăstirii Comuna Vânători-Neamţ, Neamţ       Neamţ satul Mănăstirea Neamţk)110. Ansamblul Mănăstirii Comuna Vânători-Neamţ, Neamţ       Secu satul Vânători-Neamţk)111. Ansamblul Mănăstirii Comuna Viişoara, satul Bistriţa Neamţ       Bistriţak)112. Biserica Sfântul Mihail Comuna Războieni, satul Războieni Neamţk)113. Ansamblul Mănăstirii Comuna Tazlău, satul Tazlău Neamţ       Tazlăuk)114. Biserica Mănăstirii Comuna Pângăraţi, satul Pângăraţi Neamţ       Pângăraţik)115. Ansamblul Mănăstirii Comuna Agapia, satul Agapia Neamţ       Agapiak)116. Biserica Armenească Municipiul Roman Neamţk)117. Ansamblul Mănăstirii Comuna Brâncoveni, satul Brâncoveni Olt       Brâncovenik)118. Ansamblul Mănăstirii Comuna Oboga, satul Călui Olt       Căluiuk)119. Ansamblul Mănăstirii Comuna Brebu, satul Brebu Prahova       Brebuk)120. Ansamblul fostei Comuna Apostolache, Prahova       Mânăstiri Apostolache satul Apostolachek)121. Mănăstirea Sinaia Oraşul Sinaia Prahovak)122. Biserica reformată Comuna Acâş, satul Acâş Satu Mare       a fostei mânăstiri       benedictinek)123. Biserica evanghelică Municipiul Sibiu Sibiu       Sfânta Mariak)124. Biserica evanghelică Municipiul Mediaş Sibiu       Sfânta Margareta,       cu fortificaţiilek)125. Biserica Sfinţii Oraşul Ocna Sibiului Sibiu       Arhanghelik)126. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Turnu Roşu, satul Turnu Roşu Sibiuk)127. Biserica evanghelică Oraşul Cisnădie Sibiu       cu incintă fortificatăk)128. Ansamblul fostei Comuna Cârţa, satul Cârţa Sibiu       mânăstiri cistercienek)129. Biserica evanghelică Oraşul Cisnădie, Sibiu                                localitatea Cisnădioarak)130. Biserica Sfântul Municipiul Suceava Suceava       Gheorghe Mirăuţik)131. Biserica Mănăstirii Municipiul Suceava Suceava       Sfântul Ioan cel Nouk)132. Biserica Sfântul Dumitru Municipiul Suceava Suceavak)133. Biserica Naşterea Municipiul Suceava Suceava       Sfântului Ioan       Botezătorul (Coconilor)k)134. Ansamblul Mănăstirii Municipiul Suceava Suceava       Zamcak)135. Biserica Sfântul Municipiul Rădăuţi Suceava       Nicolae (Bogdana)k)136. Biserica Sfânta Treime Oraşul Siret Suceavak)137. Ruinele bisericii Comuna Baia, satul Baia Suceava       catolicek)138. Biserica Sfântul Comuna Baia, satul Baia Suceava       Gheorghe (Alba)k)139. Biserica Adormirea Comuna Baia, satul Baia Suceava       Maicii Domnuluik)140. Biserica Sfântul Nicolae Comuna Grămeşti, satul Bălineşti Suceavak)141. Ansamblul Mănăstirii Comuna Putna, satul Putna Suceava       Putnak)142. Biserica Sfânta Comuna Dolheşti, Suceava       Paraschiva satul Dolheştii Marik)143. Ansamblul Mănăstirii Comuna Mitocu Dragomirnei, Suceava       Dragomirna satul Mitocu Dragomirneik)144. Biserica Înălţării Comuna Volovăţ, satul Volovăţ Suceava       Sfintei Crucik)145. Biserica Tăierea Comuna Udeşti, satul Reuseni Suceava       Capului Sfântului       Ioan Botezătorulk)146. Biserica Tuturor Comuna Todireşti, satul Părhăuţi Suceava       Sfinţilork)147. Ansamblul Mănăstirii Comuna Slatina, satul Slatina Suceava       Slatinak)148. Biserica Înălţarea Comuna Pătrăuţi, satul Pătrăuţi Suceava       Sfintei Crucik)149. Biserica Mănăstirii Oraşul Gura Humorului, Suceava       Voroneţ localitatea Voroneţk)150. Biserica Sfântul Ilie Comuna Şcheia, satul Sfântu Ilie Suceavak)151. Biserica Tăierea Comuna Arbore, satul Arbore Suceava       Capului Sfântului       Ioan Botezătorulk)152. Ansamblul Mănăstirii Comuna Dolhasca, satul Probota Suceava       Probotak)153. Ruinele vechii Biserici Comuna Dolhasca, satul Probota Suceava       Sfântul Nicolae       din Poianăk)154. Ansamblul Mănăstirii Comuna Mănăstirea Humorului, Suceava       Humorului satul Mănăstirea Humoruluik)155. Ruinele vechii biserici Comuna Mănăstirea Humorului, Suceava                                satul Mănăstirea Humoruluik)156. Ansamblul Mănăstirii Comuna Vatra Moldoviţei, Suceava       Moldoviţa satul Vatra Moldoviţeik)157. Ruinele vechii biserici Comuna Vatra Moldoviţei, Suceava                                satul Vatra Moldoviţeik)158. Ansamblul Mănăstirii Comuna Râşca, satul Râşca Suceava       Râşcak)159. Ansamblul Mănăstirii Comuna Suceviţa, satul Suceviţa Suceava       Suceviţak)160. Catedrala romano- Municipiul Timişoara Timiş       catolicăk)161. Catedrala Sfinţii Municipiul Timişoara Timiş       Trei Ierarhik)162. Ansamblul Mănăstirii Comuna Banloc, satul Partoş Timiş       Partoşk)163. Biserica Sfinţii Comuna Banloc, satul Partoş Timiş       Arhanghelik)164. Biserica Schimbarea Comuna Gătaia, satul Şemlacu Mic Timiş       la Faţă a Mănăstirii       Săracak)165. Bazilica cu criptă Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea       (martirium)k)166. Biserica Sfântul Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea       Atanasiek)167. Geamia Ali Gazi Paşa Oraşul Babadag Tulceak)168. Biserica domnească Municipiul Vaslui Vaslui       Sfântul Ioan Botezătorulk)169. Mănăstirea Arnota Comuna Costeşti, satul Bistriţa Vâlceak)170. Mănăstirea Bistriţa Comuna Costeşti, satul Bistriţa Vâlceak)171. Ansamblul Mănăstirii Oraşul Călimăneşti, Vâlcea       Cozia localitatea Căciulatak)172. Biserica bolniţei Oraşul Călimăneşti, Vâlcea       Mănăstirii Cozia localitatea Căciulatak)173. Biserica Naşterii Oraşul Călimăneşti Vâlcea       Maicii Domnului a       schitului Ostrovk)174. Ansamblul Mănăstirii Comuna Frânceşti, satul Dezrobiţi Vâlcea       Dintr-un Lemnk)175. Schitul Fedeleşoiu Comuna Dăeşti, satul Fedeleşoiu Vâlceak)176. Ansamblul Mănăstirii Comuna Mihăeşti, satul Govora Vâlcea       Govorak)177. Ansamblul Mănăstirii Oraşul Horezu, satul Românii de Jos Vâlcea       Horezuk)178. Biserica Intrarea Oraşul Horezu, satul Urşani Vâlcea       în Biserică şi Sfântul       Ioan Botezătorulk)179. Ansamblul Mănăstirii Comuna Lungeşti, satul Stăneşti-Lunca Vâlcea       Mamulk)180. Biserica Adormirea Comuna Lungeşti, satul Stăneşti-Lunca Vâlcea       Maicii Domnuluik)181. Schitu Cornetu Comuna Racoviţa, satul Tuţuleşti Vâlceak)182. Fostul schit Dobruşa, Comuna Ştefăneşti, satul Dobruşa Vâlcea       Biserica Vovideniak)183. Ansamblul fostei Comuna Mera, satul Mera Vrancea       Mânăstiri Merak)184. Biserica Armenească Municipiul Focşani Vranceak)185. Biserica Curtea Veche Municipiul Bucureştik)186. Biserica Mărcuţa Municipiul Bucureştik)187. Biserica Mihai Vodă Municipiul Bucureştik)188. Biserica Radu Vodă Municipiul Bucureştik)189. Ansamblul Mănăstirii Municipiul Bucureşti       Plumbuitak)190. Biserica Patriarhiei Municipiul Bucureştik)191. Biserica Antim Municipiul Bucureştik)192. Biserica Fundenii Municipiul Bucureşti       Doamneik)193. Biserica Stavropoleos Municipiul Bucureştik)194. Biserica Creţulescu Municipiul Bucureştik)195. Biserica Doamnei Municipiul Bucureştik)196. Biserica Colţei Municipiul Bucureştik)197. Sinagoga (Muzeul Municipiul Bucureşti       de Istorie al comunităţii       evreieşti)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    l) Arhitectura industrială; amenajări căi de comunicaţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────l)1. Galeriile române Comuna Roşia Montană, Alba      ale exploatărilor miniere satul Roşia Montană      auriferel)2. Furnal Municipiul Reşita Caraş-                                                                     Severinl)3. Podul "Inginer Oraşul Cernavodă Constanţa      Anghel Saligny"l)4. Mina Adamul Vechi Comuna Baia de Criş, satul Căraci Hunedoaral)5. Furnalul Vechi Comuna Ghelari, satul Govăjdia Hunedoaral)6. Galeria de mină Municipiul Brad, satul Ruda-Brad Hunedoara      "Treptele române" a      exploatării miniere Barzal)7. Furnal Oraşul Călan Hunedoaral)8. Gara Târgu Frumos Oraşul Târgu Frumos Iaşil)9. Podul de piatră Comuna Ştefan cel Mare, Vaslui                                satul Cănţălăreştil)10. Uzinele Malaxa Municipiul Bucureştil)11. Sucursala Ford (Floreasca) Municipiul Bucureştil)12. Gara Filaret Municipiul Bucureştil)13. Moara lui Asan Municipiul Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   m) Monumente de arhitectură populară (locuinţe săteşti)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────m)1. Case de lemn - Comuna Vidra, satul Goieşti Alba      secolul al XIX-leam)2. Case - secolele al Comuna Roşia Montană, Alba      XVIII-lea - al XIX-lea satul Roşia Montanăm)3. Case - secolul Comuna Vadu Moţilor, Alba      al XVIII-lea satul Vadu Moţilorm)4. Casa Avram Iancu Comuna Avram Iancu, satul Avram Iancu Albam)5. Casa Hagi Tudorache Comuna Budeasa, satul Budeasa Mare Argeşm)6. Casa Cartianu Comuna Turcineşti, satul Cartiu Gorjm)7. Porţi secuieşti Comuna Brădeşti, satul Satu Mare Harghitam)8. Casa de lemn Deac Comuna Bogdan Vodă, satul Bogdan Vodă Maramureş      Vasile Moşum)9. Casa de lemn Iurca Comuna Deseşti, satul Hărniceşti Maramureşm)10. Casa Polina Omir Comuna Şişeşti, satul Şişeşti Mehedinţim)11. Casa de lemn Maria Moacă Comuna Izvoru Bârzii, Mehedinţi                               satul Schitu Topolniţeim)12. Casa Buzescu Comuna Strejeşti, Olt                               satul Strejeştii de Susm)13. Casa Mărcuţ Iacob al Comuna Călineşti-Oaş, Satu Mare      lui Gligor satul Călineşti-Oaşm)14. Gospodăria Matisievici Comuna Moldoviţa, satul Demacuşa Suceava      Ecaterinam)15. Complexul gospodăresc Comuna Breaza, satul Breaza de Sus Suceava      cu ocol întărit Maria      Veruleac───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    n) Ansambluri tradiţionale rurale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────n)1. Dârstă cu pivă Comuna Rucăr, satul Rucăr Argeşn)2. Mori şi vâltori Comuna Prigor, satul Putna Caraş-                                                                     Severinn)3. Mori Comuna Ciclova Română Caraş-                                                                     Severinn)4. Pivniţe de deal Comuna Bălăneşti, satul Glodeni Gorjn)5. Trei mori de lemn Comuna Ponoarele, satul Ponoarele Mehedinţi     cu ciuturăn)6. Crama lui Buzescu Comuna Priseaca, satul Buiceşti Oltn)7. Moară de apă Comuna Ţifeşti, satul Vităneşti Vrancea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2. Monumente şi situri arheologice    a) Complexe paleolitice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a)1. Aşezare din paleoliticul Comuna Mitoc, satul Mitoc Botoşani     superior (în punctul     "Malu Galben")a)2. Aşezare paleolitică Comuna Ripiceni, satul Ripiceni Botoşani    (în punctul "Izvor")a)3. Vestigii de locuire Oraşul Băile Herculane Caraş-     din epocile: epipaleolitic, Severin     neolitic, eneolitic şi     bronz (în punctul     "Peştera Hoţilor")a)4. Niveluri de locuire Comuna Baia de Fier, Gorj     din paleoliticul mijlociu satul Baia de Fier     şi postpaleolitic cu     unelte în special din     cuarţ (în punctul     "Peştera Muierilor")a)5. Niveluri de locuire Comuna Pui, satul Ohaba Ponor Hunedoara     musteriană (în punctul     "Peştera Bordul Mare")a)6. Peşteră cu pictură Comuna Letca, satul Cuciulat Sălaj     rupestră din paleoliticul     superior (în cariera de     piatră)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    b) Aşezări neolotice şi eneolitice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b)1. Tell neolitic - Comuna Poduri, satul Poduri Bacău      culturile Precucuteni      şi Cucuteni (în punctul      "Dealul Ghindaru")b)2. Aşezare - cultura Comuna Traian, satul Zăpodia Bacău      Cucutenib)3. Aşezare - cultura Comuna Frumuşica, satul Rădeni Botoşani      Cucuteni (în punctul      "Dealul Boia")b)4. Aşezare neolitică de Oraşul Hârşova Constanţa      tip tellb)5. Aşezare eponimă a Comuna Cucuteni, satul Băiceni Iaşi      culturii Cucuteni     (în punctul "Dâmbu Morii")b)6. Aşezare - cultura Comuna Strunga, satul Hăbăşeşti Iaşi      Cucuteni (în punctul      "La Silişte")b)7. Aşezare - cultura Comuna Bodeşti, satul Bodeştii de Jos Neamţ      Cucuteni (în punctul      "Cetăţuia Frumuşica")b)8. Aşezare - cultura Comuna Bârgăuani, satul Ghelăieşti Neamţ      Cucuteni (în punctul      "Dealul Nedeea")b)9. Aşezare - cultura Comuna Piatra Şoimului, Neamţ     Cucuteni şi cetate dacică satul Piatra Şoimuluib)10. Aşezare - cultura Comuna Zăneşti, satul Traian Neamţ      Cucuteni (în punctul      "Dealul Fântânilor")b)11. Telluri neolitice Comuna Baia, satul Baia Tulcea      (staţiune eponimă pentru      cultura Hamangia), tumuli      funerari───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    c) Aşezări şi necropole din epoca bronzului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────c)1. Aşezare fortificată, Comuna Sălacea, satul Otomani Bihor     staţiune eponimă a     culturii Otomani (în     punctul "Cetăţuia")c)2. Aşezare eponimă a Comuna Merei, satul Sărata Monteoru Buzău     culturii Monteoru    (bronz mijlociu), aşezare     Cucuteni, necropolă de     incineraţie; vestigii     de locuire (în punctul     "Cetăţuia")c)3. Necropole tumulare Comuna Lăpuş, satul Lăpuş Maramureş     epoca bronzului final -     grupul Lăpuşc)4. Aşezare eponimă a Comuna Suciu de Sus, Maramureş     culturii Suciu de Sus satul Suciu de Sus     (bronz final) şi aşezări     aparţinând culturii     Suciu de Susc)5. Aşezare eponimă a Comuna Gârla Mare, satul Gârla Mare Mehedinţi     culturii Gârla Mare     (bronz mijlociu)     (în punctul     "La Gârloasca")c)6. Aşezare - cultura Comuna Dumbrăveni, satul Cândeşti Vrancea     Monteoru; aşezare dacică     (în punctul "Cetăţuia")───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    d) Fortificaţii şi aşezări din prima epoca a fierului (hallstattiene)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────d)1. Fortificaţie Comuna Ciugud, satul Teleac Albad)2. Fortificaţie Comuna Sântana, satul Sântana Aradd)3. Fortificaţie (în punctul Comuna Mihai Eminescu, Botoşani      "Dealul Bobeica") statul Stânceştid)4. Fortificaţie (staţiune Oraşul Babadag Tulcea      eponimă pentru cultura      Babadag)d)5. Aşezare getică Oraşul Babadag Tulcead)6. Fortificaţie romană Oraşul Babadag Tulcead)7. Fortificaţie Comuna Mahmudia, satul Beştepe Tulcea      hallstattiană (în      punctul "Piatra      lui Sava")d)8. Cetate getică (în Comuna Mahmudia, satul Beştepe Tulcea      punctul "Cetăţuia")d)9. Fortificaţie Comuna Beidaud, satul Beidaud Tulcea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    e) Fortificaţii dacice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e)1. Fortificaţie dacică Comuna Săsciori, satul Căpâlna Alba     (în punctul "La Cetate")e)2. Fortificaţie dacică; Oraşul Cugir Alba     necropolă tumulară     (în punctul "Cetăţuie")e)3. Cetatea dacică Apoulon Comuna Cricău, satul Craiva Alba     (în punctul "Piatra      Craivii")e)4. Davă antică; complexe Comuna Negri, satul Brad Bacău     arheologice reprezentând     aşezări succesive din     neolitic (Cucuteni A-B)     şi epoca bronzului     (cultura Costişa şi     Monteoru) (în punctul     "Zargidava")e)5. Dava antică Tamasidava; Comuna Horgeşti, Bacău     necropolă tumulară; satul Răcătău de Jos     fortificaţie din epoca     bronzului, cultura     Monteoru (în punctul     "Cetăţuie")e)6. Fortificaţie dacică, zona Comuna Ormeniş, satul Augustin Braşov     sanctuarelore)7. Davă dacică (în punctul Comuna Verneşti, satul Cârlomăneşti Buzău     "Cetăţuie")e)8. Cetate şi aşezare dacică Comuna Pojejena, satul Divici Caraş-     (în punctul "Grad") Severine)9. Davă getică (în punctul Comuna Oltina, satul Satu Nou Constanţa     "Valea lui Voicu")e)10. Davă getică (în punctul Comuna Oltina, satul Satu Nou Constanţa      "Vadul Vacilor")e)11. Fortificaţie dacică cu Comuna Sânzieni, satul Caşinu Mic Covasna      ziduri din piatră      (în punctul "Verele")e)12. Fortificaţie dacică cu Oraşul Covasna Covasna      3 terase împrejmuite      cu ziduri din piatră      (în punctul "Valea      Zânelor" - Dealul      Florilor)e)13. Cetate dacică Comuna Coţofenii din Dos, Dolj                                satul Coţofenii din Dose)14. Cetate dacică (în Comuna Calopăr, satul Bâzdana Dolj      punctul "La Cucuioara")e)15. Aşezare fortificată Comuna Mihăileşti, satul Popeşti Giurgiu      geto-dacică; necropolă      tumulară (în punctul      "La Nucet")e)16. Fortificaţie geto-dacică; Oraşul Polovragi, satul Polovragi Gorj      aşezare (în punctul      "Crucea lui Ursache")e)17. Cetate dacică cu zid Comuna Zetea, satul Sub Cetate Harghita      din piatră, 3 şanţuri      şi valuri de pământ      (în punctul      "Dealul Desag")e)18. Fortificaţie dacică Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara      complexă, cu val de satul Costeşti      pământ, ziduri şi turnuri      din piatră ecarisată;      sanctuare de tip      aliniamente)19. Fortificaţie dacică Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara      cu ziduri şi turnuri satul Costeşti      din piatră ecarisată (în      punctul "Cetăţuia Înaltă")e)20. Fortificaţie dacică Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara      formată din două incinte satul Costeşti      cu ziduri şi turnuri      din piatră ecarisată      (în punctul "Blidaru")e)21. Capitala politică, Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara      culturală şi religioasă satul Grădiştea de Munte      a Daciei, Sarmizegetusa      (în punctul "Dealul      Grădiştii")e)22. Fortificaţie dacică Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara      cu ziduri şi turnuri de satul Grădiştea de Munte      veghe din blocuri de      piatră ecarisată (în      punctul "Vârful      lui Hulpe")e)23. Aşezare dacică Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara      fortificată cu blocuri satul Grădiştea de Munte      de piatră ecarisată     (în punctul "Feţele Albe")e)24. Fortificaţie dacică Comuna Boşorod, satul Luncani Hunedoara      cu incinta şi turnurile      din piatră ecarisată;      incintă medievală din      piatră legată cu pământe)25. Fortificaţie dacică Comuna Băniţa, satul Băniţa Hunedoara      cu ziduri şi turnuri      din piatră ecarisată,      platforme de luptă,      sanctuar (în punctul      "Piatra Cetăţii")e)26. Cetate traco-getică Comuna Cotnari, satul Cotnari Iaşi      (în punctul "Dealul       Cătălina")e)27. Cetate dacică (în punctul Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ      "Dealul Cozla")e)28. Aşezare fortificată Municipiul Piatra-Neamţ Neamţ      dacică (în punctul      "Dealul Bâtca Doamnei")e)29. Cetate dacică cu două Comuna Tilişca, satul Tilişca Sibiu      turnuri-locuinţă      (în punctul "Dealul       Cătinaş")e)30. Cetate geto-dacică Oraşul Zimnicea Teleormane)31. Necropolă tumulară Oraşul Zimnicea Teleorman      şi plană; necropolă      epoca bronzului; aşezare      şi necropolă medievală      (în punctul "Câmpul       morţilor")e)32. Cetate getică Comuna Mahmudia, satul Beştepe Tulceae)33. Cetate traco-getică Comuna Arsura, satul Arsura Vaslui      (în punctul "Cetăţuia       Mogoşeşti")e)34. Cetate traco-getică Comuna Buneşti-Avereşti, satul Buneşti Vaslui      (în punctul "Dealul       Bobului")e)35. Buridava antică, Oraşul Ocnele Mari, localitatea Ocniţa Vâlcea      complex de aşezări      civile aflate în jurul      unor înălţimi fortificate,      cu terase, palisade şi      turnuri de apărare      (în punctul "Cosota")───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    f) Necropole şi zone sacre - epoca fierului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f)1. Necropolă tumulară de Comuna Poiana Lacului, satul Cepari Argeş     incineraţie de tip     Ferigile-Tigveni (în     punctul "Topliţa")f)2. Necropolă tumulară de Comuna Tigveni, satul Tigveni Argeş     incineraţie (în     punctul "Bălteni")f)3. Zonă de tumuli funerari; Comuna Cucuteni, satul Cucuteni Iaşi     mormânt tumularf)4. Zonă sacră - gropi Municipiul Sighişoara Mureş     rituale; aşezare dacică     (în punctul "Dealul      Turcului")f)5. Zonă de gropi rituale Comuna Mîrşid, satul Moigrad Sălaj     dacice; incintă     fortificată cu val şi     şanţ (în punctul     "Dealul Măgura")f)6. Aliniamente de tumuli Comuna Valea Nucarilor, Tulcea     funerari şi tumuli satul Agighiol     izolaţif)7. Necropolă tumulară de Comuna Costeşti, satul Costeşti Vâlcea     incineraţie - staţiune     eponimă pentru grupul     Ferigile - Bârseştif)8. Necropolă tumulară de Comuna Bârseşti, satul Bârseşti Vrancea     incineraţie - staţiune     eponimă pentru grupul     Bârseşti - Ferigile     (în punctul     "Lacul Dumbrăvii")───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    g) Castre şi aşezările civile aferente; fortificaţii romano-bizantine─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────g)1. Castrul roman al Legiunii Municipiul Alba Iulia Alba     a XIII-a Geminag)2. Castrul de piatră Jidava; Municipiul Câmpulung Argeş     canabae; castrul de pământg)3. Castrul de piatră; Municipiul Caransebeş, satul Jupa Caraş-     canabae (în punctul Severin     "Peste ziduri")g)4. Municipiul roman Municipiul Caransebeş Caraş-     Tibiscum (în punctul Severin     "Iaz")g)5. Castrul roman; canabae Municipiul Turda Cluj     (în punctul "Cetate")g)6. Oraşul roman Potaissa Municipiul Turda Clujg)7. Castrul roman Gilău Comuna Gilău, satul Gilău Clujg)8. Castrul roman Căşeiu Comuna Căşeiu, satul Căşeiu Clujg)9. Fortificaţie romană Comuna Topalu, satul Capidava Constanţa     şi romano-bizantină;     instalaţii portuare;     aşezare civilă; castru     militar romang)10. Castrul roman Sacidava Comuna Aliman, satul Dunăreni Constanţa      (în punctul "Bratca")g)11. Cetate getică; Comuna Aliman, satul Dunăreni Constanţa      cetate medievală timpurie      (în punctul "Dealul       Muzait")g)12. Cetatea romană Axiopolis Oraşul Cernavodă Constanţag)13. Cetatea romană Carsium Oraşul Hârşova Constanţag)14. Cetatea romană Sucidava Comuna Lipniţa, satul Izvoarele Constanţag)15. Cetatea romano-bizantină Comuna Gârliciu, satul Gârliciu Constanţa      Ciusg)16. Castrul şi aşezarea Municipiul Galaţi Galaţi      civilă de la Tirighina      Bărboşig)17. Castru roman, aşezare Comuna Veţel, satul Veţel Hunedoara      civilă, terme,      amfiteatru, temple, punct      vamal, zona de necropole,      locuire postromanăg)18. Ruinele oraşului roman Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi      cu rang de municipiu      şi apoi de coloniag)19. Ruinele podului lui Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi      Traian, ale castrului      roman şi ale termelorg)20. Ruinele bisericii Municipiul Drobeta-Turnu Severin Mehedinţi      medievaleg)21. Ansamblul arheologic Comuna Mirşid, Sălaj      Porolissum: două castre, satul Moigrad-Porolissum      oraşul roman Porolissum,      sanctuare, amfiteatru;      sistem defensiv de      turnuri de observaţie      (în punctul "Pomet",      "Citera", "Dealul      Fericirii", "La Poiana")g)22. Castrul roman Buciumi Comuna Buciumi, satul Buciumi Sălajg)23. Cetatea romano-bizantină Comuna Jijila, satul Garvăn Tulcea      Dinogetia; aşezarea      civilă de pe insulă;      cetate medievală (în      punctul "Bisericuţa")g)24. Cetatea romană Noviodunum, Oraşul Isaccea Tulcea      aşezare getică, aşezare      medievală (în punctul      "La Pontonul Vechi")g)25. Cetatea romană Salsovia Comuna Mahmudia, satul Mahmudia Tulceag)26. Cetatea Halmyris Comuna Murighiol, satul Murighiol Tulceag)27. Cetatea Zaporojeni Comuna Murighiol, Tulcea                                satul Dunavăţu de Josg)28. Cetatea romană Arrubium Oraşul Măcin Tulceag)29. Cetatea romană Beroe Comuna Ostrov, satul Ostrov Tulcea      (în punctul "Piatra-       Frecăţei")g)30. Cetatea romană şi Comuna Slava Cercheză, Tulcea      romano-bizantină Ibida satul Slava Rusă      (Libida); bazilică      creştină; mănăstire      (în punctul "Cetatea       Fetei")g)31. Cetatea romană Aegyssus Municipiul Tulcea Tulceag)32. Cetate traco-getică; Comuna Turcoaia, satul Turcoaia Tulcea      oraş roman; două cetăţi      romano-bizantine (în      punctul "Igliţa")g)33. Castrul roman Arutela Oraşul Călimăneşti, Vâlcea      (în punctul "Poiana localitatea Căciulata       Bivolari")───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    h) Oraşe antice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────h)1. Apulum; oraşele române Municipiul Alba Iulia Alba     Colonia Nova Apulensis     şi Colonia Aurelia     Apulensis (în punctul     "Partoş")h)2. Vestigii ale oraşului Municipiul Cluj-Napoca Cluj     antic Napoca - zidul de     incintă, locuinţe,     cartier de locuinţe     române, forumul romanh)3. Oraşul antic Tomis Municipiul Constanţa Constanţah)4. Tropaeum Traiani - Comuna Adamclisi, satul Adamclisi Constanţa     cetate romană şi     romano-bizantinăh)5. Cetatea şi aşezarea Comuna Istria, satul Istria Constanţa     civilă Histriah)6. Oraşul antic Callatis Oraşul Mangalia Constanţah)7. Colonia Ulpia Traiana Comuna Sarmizegetusa, Hunedoara     Augusta Dacica satul Sarmizegetusa     Sarmizegetusa - capitala     provinciei române Daciah)8. Oraşul antic Sucidava, Oraşul Corabia Olt     pe locul aşezării     geto-daciceh)9. Oraşul roman Romula, Comuna Dobrosloveni, satul Reşca Olt     capitală a Daciei     Malvensis, pe locul     aşezării geto-daciceh)10. Cetatea antică Comuna Jurilovca, satul Jurilovca Tulcea      Orgame/Argamum -      colonie grecească şi,      ulterior, oraş roman      şi romano-bizantin,      (în punctul "Capul       Dolojman")───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    i) Edificii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────i)1. Monumentul triumfal Comuna Adamclisi, satul Adamclisi Constanţa     "Tropaeum Traiani"i)2. Cavou cu pictură Municipiul Constanţa Constanţai)3. Edificiu cu mozaic Tomis Municipiul Constanţa Constanţai)4. Complexul de băi Comuna Geoagiu, satul Geoagiu Hunedoara     române cu apă termală     Germisarai)5. Basilica paleo-creştină Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea     cu criptăi)6. Biserica medievală Comuna Niculiţel, satul Niculiţel Tulcea     timpurie treflată───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    j) Monumentele medievale identificate pe baza cercetărilor arheologice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────j)1. Vestigiile reşedinţei Comuna Şoimi, Bihor     familiei Borşa; complex satul Sânnicolau de Beiuş     monastic (în punctul     "Dealul Boţocana")j)2. Biserică fortificată şi Comuna Ciclova Română, satul Ilidia Caraş-     necropolă (în punctul Severin     "Dealul Cetate")j)3. Ansamblu arhitectural Comuna Ciclova Română, satul Ilidia Caraş-     medieval: biserică de Severin     tip rotondă; locuinţă     fortificată; necropolă     (în punctul      "Dealul Obliţa")j)4. Complex medieval Comuna Dăbâca, satul Dăbâca Cluj     fortificat (în punctul     "Cetate")j)5. Cetate bizantină (în Comuna Ostrov, satul Ostrov Constanţa     punctul "Păcuiul     lui Soare")j)6. Complex rupestru format Oraşul Basarabi Constanţa     din 6 bisericuţe,     galerii, cavouri, mormintej)7. Vestigiile oraşului Comuna Giurgeni, satul Giurgeni Ialomiţa     medieval "Târgul de     Floci" (în punctul     "La mănăstire")j)8. Ansamblul de vestigii Municipiul Iaşi Iaşi     medievale din vatra     oraşuluij)9. Fundaţiile bisericii Comuna Giuleşti, satul Giuleşti Maramureş     cneziale a lui Dragoş Vodăj)10. Cetatea Nouă a Romanului Comuna Sagna, satul Gâdinţi Neamţj)11. Curte boierească cu Comuna Grumăzeşti, satul Netezi Neamţ      biserică şi necropolă      (în punctul "Brătuleţ")j)12. Cetate (în punctul Comuna Ceraşu, satul Slon Prahova      "La Ciugă")j)13. Cetatea de la Tabla Comuna Ceraşu, satul Slon Prahova      Buţiij)14. Cetatea Şcheia Municipiul Suceava Suceavaj)15. Ruinele bisericii şi Comuna Volovăţ, satul Volovăţ Suceava      curţii boiereşti (în      punctul "Silişte")───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    k) Rezervaţii arheologice cuprinzând situri cu niveluri de locuire pe       perioade îndelungate - aşezări şi necropole─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea Unitatea administrativ-teritorială Judeţul───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────k)1. Fortificaţie şi aşezare Comuna Cetăţeni, satul Cetăţeni Argeş     geto-dacică; fortificaţie     medievală, aşezare şi     vestigii provenind de la     3 biserici (în punctul     "Cetăţuia")k)2. Aşezare şi necropole Municipiul Sighişoara, Mureş     (în punctul localitatea Viilor      "Dealul Viilor")k)3. Rezervaţia arheologică Comuna Târgşoru Vechi, Prahova     Târgşor - aşezări din satul Târgşoru Vechi     epoca neolitică, fier,     castru şi terme române,     necropola Sântana -     Cerneahov, vestigii     medievale (în punctul     "La Mănăstire")k)4. 31 de situri din epocile: Comuna Fântânele, satul Vadu Săpat Prahova     neolitică, bronzului,     dacică; complexe     daco-române, important     centru meşteşugăresc,     aşezări Ipoteşti-Cândeşti,     vestigii medievale     (în punctele "La Silişte",      "Rulă", "La Puţul lui       Buroiu")k)5. Aşezări şi necropole Comuna Brăteiu, satul Brăteiu Sibiuk)6. Vestigii arheologice Comuna Poieneşti, satul Poieneşti Vaslui     din diverse epoci:     aşezare de tip     "Cucuteni A",     necropolă bastarnică;     necropolă getică;     necropolă carpică:     morminte sarmatice şi     aşezare de tip     "Sântana de Mureş -      Cerneahov" (în punctul     "Dealul Teilor")───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────II. UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE MARE APATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALĂ DE INTERES NAŢIONAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Judeţul Unitatea administrativ-teritorială─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ALBA Municipii Alba Iulia, Aiud, Blaj             Oraşe Abrud, Câmpeni, Cugir, Sebeş, Teiuş, Zlatna             Comune Avram Iancu, Berghin, Bucium, Câlnic, Cetatea de                           Baltă, Ciugud, Cricău, Daia Română, Fărău, Galda de                           Jos, Gârbova, Ighiu, Jidvei, Lupşa, Lopadea Nouă,                           Meteş, Mihalţ, Pianu, Ponor, Rădeşti, Râmeţ, Roşia                           Montană, Săliştea, Săsciori, Sântimbru, Stremţ,                           Şona, Vadu Moţilor, Vidra, Vinţu de Jos. ARAD Municipii Arad             Oraşe Lipova, Nădlac, Pâncota             Comune Brazii, Fântânele, Gurahonţ, Hălmagiu, Pecica,                           Pleşcuţa, Sântana, Şeitin, Zăbrani. ARGEŞ Municipii Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş             Comune Aninoasa, Arefu, Băiculeşti, Bălileşti, Brăduleţ,                           Budeasa, Cetăţeni, Corbi, Coseşti, Cotmeana,                           Dâmbovicioara, Domneşti, Mălureni, Moşoaia,                           Muşăteşti, Pietroşani, Poiana Lacului, Rucăr,                           Ştefăneşti, Tigveni, Ţiţeşti. BACĂU Municipii Bacău, Oneşti             Oraşe Comăneşti, Moineşti, Târgu Ocna             Comune Bârsăneşti, Bereşti-Tazlău, Berzunţi, Bogdăneşti,                           Caşin, Căiuţi, Corbasca, Gura Văii, Horgeşti,                           Livezi, Mărgineni, Negri, Nicolae Bălcescu, Poduri,                           Sănduleni, Săuceşti, Ştefan cel Mare, Târgu Trotuş,                           Traian. BIHOR Municipii Oradea             Oraşe Beiuş             Comune Biharia, Derna, Drăgăneşti, Girişu de Criş, Pomezeu,                           Răbăgani, Remetea, Rieni, Sălacea, Sâmbăta,                           Sântandrei, Şoimi, Ţeţchea, Uileacu de Beiuş. BISTRIŢA- Municipii Bistriţa NĂSĂUD Oraşe Beclean             Comune Budacu de Jos, Cetate, Dumitra, Galaţii Bistriţei,                           Livezile, Mărişelu, Milaş, Şieu-Măgheruş,                           Şieu-Odorhei, Teaca. BOTOŞANI Municipii Botoşani, Dorohoi             Comune Băluşeni, Brăeşti, Bucecea, Corni, Curteşti,                           Frumuşica, Leorda, Mihai Eminescu, Mitoc, Ripiceni,                           Văculeşti, Vârfu Câmpului, Vlădeni. BRAŞOV Municipii Braşov, Făgăraş             Oraşe Codlea, Râşnov, Rupea, Săcele, Zărneşti             Comune Beclean, Bod, Bran, Buneşti, Caţa, Cincu,                           Dumbrăviţa, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Homorod,                           Jibert, Lisa, Moieciu, Ormeniş, Prejmer, Sânpetru,                           Şercaia, Şoarş, Voila, Vulcan. BRĂILA Municipii Brăila             Comune Măxineni. BUZĂU Municipii Buzău, Râmnicu Sărat             Comune Bozioru, Merei, Tisău, Verneşti. CARAŞ- Muncipii Reşiţa, Caransebeş SEVERIN Oraşe Anina, Băile Herculane, Bocşa, Moldova Nouă, Oraviţa             Comune Bănia, Berzasca, Bozovici, Caraşova, Ciclova Română,                           Eftimie Murgu, Păltiniş, Coronini, Pojejena, Prigor,                           Sicheviţa, Târnova. CĂLĂRAŞI Municipii Olteniţa             Comune Plătăreşti. CLUJ Municipii Cluj-Napoca, Dej, Turda             Oraşe Gherla, Huedin             Comune Aghireşu, Aiton, Apahida, Baciu, Bobâlna, Bonţida,                           Căianu, Căpuşu Mare, Căşeiu, Câţcău, Chinteni,                           Ciucea, Ciurila, Dăbâca, Feleacu, Floreşti, Garbău,                           Gilău, Iara, Izvoru Crişului, Mănăstireni, Mica,                           Mintiu Gherlii, Petreştii de Jos, Poieni, Săvădisla,                           Sânpaul, Sic, Tureni, Vad. CONSTANŢA Municipii Constanţa, Mangalia, Medgidia             Oraşe Basarabi, Cernavodă, Eforie, Hârşova, Techirghiol             Comune Adamclisi, Aliman, Gârliciu, Independenţa, Istria,                           Lipniţa, Mircea Vodă, Oltina, Ostrov, Poarta Albă,                           Rasova, Topalu, Tuzla, Valu lui Traian. COVASNA Municipii Sfântu Gheorghe             Oraşe Covasna, Târgu Secuiesc             Comune Brăduţ, Ghelinţa, Ilieni, Sânzieni, Turia. DÂMBOVIŢA Municipii Târgovişte             Oraşe Fieni, Pucioasa             Comune Aninoasa, Bărbuleţu, Brăneşti, Buciumeni, Cândeşti,                           Cobia, Doiceşti, Glodeni, Gura Ocniţei, Malu cu                           Flori, Moroeni, Moţăieni, Ocniţa, Pietroşiţa,                           Potlogi, Pucheni, Răzvad, Runcu, Şotânga, Voineşti,                           Vulcana-Băi. DOLJ Municipii Craiova, Calafat             Comune Almăj, Brabova, Calopăr, Cernăteşti, Coţofenii din                           Dos, Podari, Şimnicu de Sus, Sopot, Ţuglui. GALAŢI Municipii Galaţi. GIURGIU Municipii Giurgiu             Oraşe Mihăileşti             Comune Comana, Floreşti-Stoeneşti, Hotarele. GORJ Municipii Târgu Jiu             Oraşe Bumbeşti-Jiu             Comune Alimpeşti, Aninoasa, Arcani, Baia de Fier,                           Bălăneşti, Băleşti, Bengeşti-Ciocadia,                           Bumbeşti-Piţic, Cruşeţ, Glogova, Leleşti, Padeş,                           Peştişani, Polovragi, Prigoria, Roşia de Amaradia,                           Runcu, Samarineşti, Săcelu, Schela, Scoarţa,                           Slivileşti, Stăneşti, Teleşti, Tismana, Turcineşti. HARGHITA Municipii Miercurea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc             Oraşe Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa             Comune Bilbor, Brădeşti, Ciucsângeorgiu, Cârţa, Dârjiu,                           Ditrău, Feliceni, Gălăuţaş, Lăzarea, Mugeni, Sărmaş,                           Sândominic, Suseni, Ulieş, Zetea. HUNEDOARA Municipii Deva, Hunedoara, Orăştie, Brad             Oraşe Călan, Haţeg, Şimeria             Comune Baia de Criş, Baru, Băniţa, Boşorod, Cârjiţi,                           Crişcior, Densuş, Geoagiu, Ghelari, Gurasada, Hărău,                           Orăştioara de Sus, Pestişu Mic, Pui, Răchitova,                           Rapoltu Mare, Râu de Mori, Ribiţa, Sarmizegetusa,                           Sălaşu de Sus, Sântămăria-Orlea, Teliucu Inferior,                           Topliţa, Unirea, Vaţa de Jos, Veţel. IALOMIŢA Comune Giurgeni. IAŞI Municipii Iaşi, Paşcani             Oraşe Hârlău, Târgu Frumos             Comune Bârnova, Ciurea, Cotnari, Cucuteni, Deleni,                           Dobrovăţ, Dumeşti, Heleşteni, Leţcani, Miroslava,                           Mirosloveşti, Ruginoasa, Strunga. ILFOV Comune Mogoşoaia, Snagov. MARAMUREŞ Municipii Baia Mare, Sighetu Marmaţiei             Oraşe Baia Sprie, Borşa, Cavnic, Târgu Lăpuş,                           Vişeu de Sus             Comune Bârsana, Bogdan Vodă, Botiza, Budeşti, Călineşti,                           Cerneşti, Copalnic-Mănăştur, Cupşeni, Deseşti,                           Dumbrăviţa, Giuleşti, Groşi, Ieud, Lăpuş, Mireşu                           Mare, Ocna Şugatag, Poienile Izei, Remetea                           Chioarului, Rozavlea, Săcălăşeni, Săcel, Strâmtura,                           Suciu de Sus, Şişeşti, Şomcuta Mare, Ulmeni, Vadu                           Izei, Vişeu de Jos. MEHEDINŢI Municipii Drobeta-Turnu Severin             Oraşe Baia de Aramă, Strehaia             Comune Balta, Brezniţa-Ocol, Broşteni, Butoieşti, Gârla                           Mare, Izvoru Bârzii, Ponoarele, Şimian, Şişeşti,                           Tâmna. MUREŞ Municipii Târgu Mureş, Reghin, Sighişoara, Târnăveni             Oraşe Iernut, Luduş             Comune Acăţari, Adămuş, Apold, Aţintiş, Bahnea, Batoş,                           Băgaciu, Bălăuşeri, Bichiş, Bogata, Brâncoveneşti,                           Ceuaşu de Câmpie, Cucerdea, Cuci, Daneş, Găleşti,                           Gorneşti, Lunca, Nadeş, Pănet, Păsăreni, Saschiz,                           Sărmaşu, Sâncraiu de Mureş, Suseni, Vânători. NEAMŢ Municipii Piatra-Neamţ, Roman             Oraşe Târgu-Neamţ             Comune Agapia, Bălţăteşti, Bârgăuani, Bodeşti, Borleşti,                           Crăcăoani, Dobreni, Dragomireşti, Farcaşa, Girov,                           Grumăzeşti, Pângăraţi, Piatra Şoimului, Războieni,                           Roznov, Sagna, Săvineşti, Ştefan cel Mare, Tazlău,                           Vânători-Neamţ, Viişoara, Zăneşti. OLT Municipii Slatina, Caracal             Oraşe Corabia             Comune Brâncoveni, Curtişoara, Dobrosloveni, Gârcov,                           Giuvărăşti, Leleasca, Oboga, Priseaca, Strejeşti. PRAHOVA Municipii Ploieşti, Câmpina             Oraşe Azuga, Breaza, Buşteni, Comarnic, Sinaia, Slănic,                           Vălenii de Munte             Comune Apostolache, Brebu, Ceraşu, Cornu, Drajna,                           Fântânele, Filipeştii de Târg, Izvoarele, Măneciu,                           Poseşti, Starchiojd, Teişani, Târgşoru Vechi. SATU MARE Municipii Satu Mare, Carei             Comune Acâş, Călineşti-Oaş, Medieşu Aurit, Socond. SĂLAJ Municipii Zalău             Oraşe Cehu Silvaniei, Jibou, Şimleu Silvaniei             Comune Agrij, Almaşu, Bălan, Buciumi, Crasna, Creaca,                           Cuzăplac, Dragu, Fildu de Jos, Hida, Horoatu                           Crasnei, Letca, Meseşenii de Jos, Mirşid, Năpradea,                           Românaşi, Sălăţig, Sânmihaiu Almaşului,                           Someş-Odorhei. SIBIU Municipii Sibiu, Mediaş             Oraşe Agnita, Avrig, Cisnădie, Dumbrăveni, Ocna Sibiului,                           Tălmaciu             Comune Alţâna, Apoldu de Jos, Arpaşu de Jos, Aţel, Axente                           Sever, Bazna, Bârghis, Biertan, Brăteiu, Brădeni,                           Bruiu, Cârţa, Chirpăr, Cristian, Dârlos, Gura                           Râului, Hoghilag, Iacobeni, Laslea, Marpod,                           Merghindeal, Micăsasa, Miercurea Sibiului,                           Mihăileni, Moşna, Nocrich, Poplaca, Porumbacu                           de Jos, Racoviţa, Răşinari, Roşia, Sadu, Sălişte,                           Şlimnic, Şeica Mare, Şelimbăr, Şura Mare,                           Şura Mica, Tilişca, Turnu Roşu, Valea Viilor,                           Vurpăr. SUCEAVA Municipii Suceava, Câmpulung Moldovenesc, Fălticeni, Rădăuţi             Oraşe Gura Humorului, Siret, Solca, Vatra Dornei             Comune Arbore, Baia, Bălcăuţi, Botoşana, Breaza, Broşteni,                           Cacica, Cajvana, Calafindeşti, Dărmăneşti, Dolhasca,                           Dolheşti, Drăguşeni, Milişăuţi, Grămeşti,                           Grăniceşti, Horodnic, Marginea, Mănăstirea                           Humorului, Mitocu Dragomirnei, Moldoviţa, Pătrăuţi,                           Preuteşti, Putna, Râşca, Satu Mare, Slatina,                           Suceviţa, Şcheia, Todireşti, Udeşti, Valea                           Moldovei, Vatra Moldoviţei, Volovăţ, Vultureşti. TELEORMAN Municipii Alexandria, Roşiori de Vede, Turnu Măgurele             Oraşe Zimnicea             Comune Buzescu, Islaz, Mavrodin, Măgura, Nanov, Peretu,                           Plosca, Vităneşti, Putineiu, Salcia, Troianul. TIMIŞ Municipii Timişoara, Lugoj             Oraşe Făget             Comune Banloc, Gătaia, Margina. TULCEA Municipii Tulcea             Oraşe Babadag, Isaccea, Măcin, Sulina             Comune Baia, Beidaud, Carcaliu, Ceamurlia de Jos, Crişan,                           Frecăţei, Jijila, Jurilovca, Mahmudia, Mihai Bravu,                           Mihail Kogălniceanu, Murighiol, Nălbant, Niculiţel,                           Nufăru, Ostrov, Sarichioi, Slava Cercheză, Turcoaia,                           Valea Nucarilor. VASLUI Municipii Vaslui, Bârlad, Huşi             Comune Arsura, Bogdana, Boţeşti, Buneşti-Avereşti,                           Codăeşti, Duda-Epureni, Ghergheşti, Lipovăţ,                           Poieneşti, Puieşti, Soleşti, Ştefan cel Mare,                           Tanacu. VÂLCEA Municipii Râmnicu Vâlcea             Oraşe Băile Govora, Băile Olăneşti, Brezoi, Călimăneşti,                           Horezu, Ocnele Mari             Comune Alunu, Bărbăteşti, Berislăveşti, Boişoara, Budeşti,                           Bujoreni, Buneşti, Câineni, Costeşti, Dăeşti,                           Frânceşti, Goleşti, Goranu, Lungeşti, Mateeşti,                           Măldăreşti, Mihăeşti, Perişani, Pietrari, Racoviţa,                           Runcu, Sălătrucel, Slătioara, Stoeneşti, Ştefăneşti,                           Tomşani, Vaideeni, Vlădeşti, Voiceşti. VRANCEA Municipii Focşani             Oraşe Mărăşeşti, Odobeşti, Panciu             Comune Bârseşti, Boloteşti, Broşteni, Câmpineanca,                           Cârligele, Coteşti, Dumbrăveni, Jariştea, Mera,                           Rugineşti, Ţifeşti, Urecheşti, Valea Sării. MUNICIPIUL Municipii Bucureşti. BUCUREŞTI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:- Unităţile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional din prezenta anexă cuprind fie o complexitate de valori culturale, fie monumente istorice izolate, de valoare naţională excepţională.- Concentrarea în teritoriu a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional se regăseşte în anexa nr. IV.  +  Anexa IVPLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NAŢIONALSECŢIUNEA A III - A - ZONE PROTEJATEZONE CONSTRUITE-----