HOTĂRÂRE nr. 32 din 30 septembrie 2019pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 30 septembrie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 19 din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de art. 89 și 90 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 89 alin. (10) și al art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, asociația sau fundația interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei alegerilor.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorității Electorale Permanente.(4) În cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociațiilor și fundațiilor din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2(1) Pentru acreditarea la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, instituția mass-media interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019.(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de documente din care să rezulte faptul că instituția desfășoară activități în domeniul mass-media.(3) Documentele prevăzute la alin. (2) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorității Electorale Permanente.(4) În cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituțiilor mass-media din România care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 3(1) Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația, fundația sau instituția mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanți, după caz, numai persoane care nu au apartenență politică.(2) Asociațiile, fundațiile și instituțiile mass-media românești acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii și reprezentanții lor, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 și 6.(3) Observatorii interni și reprezentanții instituțiilor mass-media românești pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare și/sau ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență numai pe baza ecusonului prevăzut la alin. (2), însoțit de actul de identitate.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, reprezentanții instituțiilor mass-media străine.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorității Electorale Permanente.(3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de instituții mass-media străine, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist.(4) Reprezentanții instituțiilor mass-media străine care dețin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorității Electorale Permanente doar cererea de acreditare.  +  Articolul 5(1) Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatori internaționali.(2) Cererile prevăzute la alin. (1) pot fi transmise prin fax, poștă sau e-mail ori pot fi depuse la registratura Autorității Electorale Permanente.(3) Cererile prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de organizații străine sau internaționale care desfășoară activități în domeniul electoral, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe alegerile pentru Președintele României din anul 2019.  +  Articolul 6Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și reprezentanților instituțiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 7Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare și/sau ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.  +  Articolul 8Documentele de acreditare emise de Autoritatea Electorală Permanentă sunt valabile la ambele tururi de scrutin pentru Președintele României din anul 2019.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda
  București, 30 septembrie 2019.Nr. 32.  +  Anexa nr. 1
  Modelul cererii de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

  Către:
  Autoritatea Electorală Permanentă
  Subsemnatul, ...................................^1), .............................^2) în cadrul ....................................................^3), solicit, în baza art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării observatorilor interni la alegerile pentru Președintele României din anul 2019..................................^4)Data ..........Date de contact: ..........^5)^1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea.^2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în asociație sau fundație.^3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației.^4) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea asociației sau fundației care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila asociației sau fundației.^5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul asociației sau fundației care formulează cererea, după caz.
   +  Anexa nr. 2
  Modelul documentului de acreditare a asociațiilor și fundațiilor la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

  ACREDITARE
  Nr. .............
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ................../............... formulată de ...............................^1), în temeiul art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează ....................................................^1) la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.
  Președinte,
  ......................................^2)
  ^1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale asociației sau fundației care a formulat cererea.^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.NOTE:– Pe baza documentului de acreditare, asociația/fundația poate desemna ca observatori interni numai persoane care nu au apartenență politică.– Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, precum și la operațiunile efectuate de birourile electorale pentru votul prin corespondență, numai pe baza ecusonului emis de către asociația sau fundația acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.– Observatorii interni nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare și la biroul electoral pentru votul prin corespondență, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în localul de vot de către președintele biroului electoral respectiv.
   +  Anexa nr. 3
  Modelul cererii de acreditare a instituției mass-media din România la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

  Către:
  Autoritatea Electorală Permanentă
  Subsemnatul ................................^1),.................................^2) în cadrul ............................................................^3), solicit, în baza art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditarea în vederea desemnării reprezentanților mass-mediei la alegerile pentru Președintele României din anul 2019...........................^4)
  Data
  .......................
  Date de contact: ...............^5)^1) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea instituției mass-media care face cererea.^2) Se înscrie funcția pe care persoana care face cererea o are în instituția mass-media.^3) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale instituției mass-media.^4) Se înscriu prenumele și numele persoanei din conducerea instituției mass-media care face cererea, semnătura acesteia și se aplică ștampila instituției mass-media.^5) Se înscrie numărul de fax sau e-mailul instituției mass-media care formulează cererea, după caz.
   +  Anexa nr. 4
  Modelul documentului de acreditare a instituției mass-media din România la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

  ACREDITARE
  Nr. .............
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. .............../........... formulată de ...................................^1),în temeiul art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează .............................................................^1) la alegerile pentru Președintele României din anul 2019.
  Președinte,
  ....................... ^2)
  ^1) Se înscriu denumirea, sediul și codul unic de înregistrare ale instituției mass-media.^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.NOTE:– Pe baza documentului de acreditare, instituția mass-media poate desemna reprezentanți numai persoane care nu au apartenență politică.– Persoanele acreditate pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, precum și la operațiunile efectuate de birourile electorale pentru votul prin corespondență, numai pe baza ecusonului emis de către instituția mass-media acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.– Reprezentanții mass-mediei nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare și la biroul electoral pentru votul prin corespondență, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în localul de vot de către președintele biroului electoral al secției de votare.
   +  Anexa nr. 5
  Modelul ecusonului*) care va fi utilizat de către observatorii interni la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
  *) Modelul ecusonului este reprodus în facsimil.^1) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al asociației sau fundației, precum și semnătura olografă a acestuia.^2) Se poate aplica ștampila asociației sau fundației acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.NOTE:– Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către asociația sau fundația acreditată care a desemnat observatorii, sub condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.– Observatorul intern poate asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență numai pe baza ecusonului emis de către asociația sau fundația românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.
   +  Anexa nr. 6
  Modelul ecusonului*) care va fi utilizat de reprezentanții mass-mediei române la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
  *) Modelul ecusonului este reprodus în facsimil.^1) Se înscriu prenumele și numele reprezentantului legal al instituției mass-media, precum și semnătura olografă a acestuia.^2) Se poate aplica ștampila instituției mass-media acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă.NOTE:– Condițiile de confecționare și dimensiunea ecusoanelor sunt stabilite de către instituția mass-media acreditată care a desemnat observatorii, sub condiția ca acestea să conțină elementele obligatorii prevăzute în prezenta anexă.– Reprezentantul instituției mass-media românești poate asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale birourilor electorale pentru votul prin corespondență numai pe baza ecusonului emis de către instituția mass-media românească acreditată de către Autoritatea Electorală Permanentă, însoțit de actul de identitate.
   +  Anexa nr. 7
  Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaționali și a reprezentanților instituțiilor mass-media străine la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

  ACREDITARE
  Nr. .............
  Având în vedere Cererea înregistrată cu nr. ....................................../...................................,în temeiul art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 89 alin. (6) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, acreditează pe doamna/ domnul ........................................^1) în vederea observării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.
  Președinte,
  .....................................^2)
  ^1) Se înscriu prenumele și numele observatorului internațional sau ale reprezentantului instituției mass-media străine, după caz.^2) Se înscriu prenumele și numele președintelui Autorității Electorale Permanente, semnătura președintelui sau a persoanei împuternicite de acesta să semneze și se aplică ștampila Autorității Electorale Permanente.NOTE:– Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine pot asista la operațiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 și terminând cu momentul încheierii și semnării de către membrii biroului electoral al secției de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secția respectivă, precum și la operațiunile efectuate de birourile electorale pentru votul prin corespondență, numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil și în copie, însoțit de actul de identitate.– Observatorii internaționali și reprezentanții instituțiilor mass-media străine nu pot interveni în niciun mod în organizarea și desfășurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris președintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularități. Orice act de propagandă electorală, precum și încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancțiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secția de votare.– La biroul electoral al secției de votare sau la biroul electoral pentru votul prin corespondență, persoanele acreditate pot staționa numai în spațiul stabilit în acest sens în localul de vot de către președintele biroului electoral respectiv.
  ----