HOTĂRÂRE nr. 33 din 3 octombrie 2019privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 4 octombrie 2019  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2019 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, în temeiul art. 23 alin. (6) lit. d) și art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, al art. 24 alin. (1) lit. h), precum și al art. 65 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1La alegerile pentru Președintele României din anul 2019 se aplică, în mod corespunzător, prevederile următoarelor acte normative:a) Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din țară, precum și a sediilor acestora;b) Metodologia privind tragerea computerizată la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, aprobată prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 17/2016;c) Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora.  +  Articolul 2(1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, la stabilirea numărului total al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ pentru secțiile de votare din țară se va lua în calcul un număr de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT“ pentru fiecare secție de votare.(2) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, fiecare secție de votare din țară trebuie să dispună, de regulă, de 5 ștampile cu mențiunea „VOTAT“, cu luarea în considerare a numărului cabinelor de vot, precum și a numărului efectiv al membrilor biroului electoral al secției de votare.  +  Articolul 3(1) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 9 din Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016, în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Afacerilor Externe stabilește și comunică Autorității Electorale Permanente numărul total al timbrelor autocolante, al buletinelor de vot și al ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“, defalcat pentru fiecare secție de votare din străinătate.(2) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, numărul ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“ repartizat unei secții de votare din străinătate va fi cel puțin egal cu numărul cabinelor de vot.(3) Ștampilele cu mențiunea „VOTAT“ primite de biroul electoral al secției de votare din străinătate, care nu sunt utilizate în procesul de votare, sunt păstrate într-un plic sigilat de către președintele acestuia.  +  Articolul 4(1) Se aprobă modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din străinătate la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Misiunile diplomatice și oficiile consulare transmit Autorității Electorale Permanente lista persoanelor care au solicitat, conform alin. (1), îndeplinirea atribuțiilor de operator de calculator, cuprinzând numele, prenumele, codurile numerice personale, numerele de telefon și e-mailurile acestora.(3) La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al Autorității Electorale Permanente, organizează, la cerere, conform modelului prevăzut de anexa nr. 2, sesiuni de instruire-examinare pentru persoanele care doresc să îndeplinească atribuțiile ce revin operatorilor de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate.(4) Cererile prevăzute de alin. (3) pot fi transmise Autorității Electorale Permanente prin orice mijloc de comunicare, în mod individual sau în mod centralizat de către misiunile diplomatice, oficiile consulare și formațiunile politice care participă la alegeri.(5) Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate transmite Autorității Electorale Permanente, în format tabelar electronic, la adresa de e-mail operatorstrainatate@roaep.ro, lista președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și a locțiitorilor acestora, precum și listele reprezentanților formațiunilor politice în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate, pe secții de votare, cuprinzând numele, prenumele, telefoanele, e-mailurile și codurile numerice personale ale acestora, până cel mai târziu la data de 1 noiembrie 2019. (la 29-10-2019, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 )  +  Articolul 5Se aprobă modelul notei logistice prevăzute de art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ce va fi folosit la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 6(1) Prin secții de votare care asigură accesul la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă se înțelege secțiile de votare care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii minimale:a) imobilul în care este amplasat localul de vot beneficiază de cale de acces pietonală;b) imobilul beneficiază de rampă specială pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor;c) localul de vot este situat la parterul clădirii ori clădirea în care se află localul de vot este dotată cu lift, servoscări, scări rulante sau plan rulant;d) accesul în localul de vot se realizează ușor, fără obstacole sau trepte pe coridorul de acces;e) ușile au o deschidere de minimum 90 de cm;f) localul de vot este iluminat adecvat.(2) Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă include, fără a se limita la acestea, persoanele a căror mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, a vârstei, a greutății sau a stării de graviditate.  +  Articolul 7(1) În data de 9 noiembrie 2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară împreună cu locțiitorii acestora primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele:a) un exemplar al listei electorale permanente;b) buletinele de vot;c) ștampila de control;d) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“;e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;f) formularele listei electorale suplimentare;g) formularele extrasului din listele electorale;h) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;i) broșuri conținând legislația aplicabilă, precum și, dacă este cazul, adrese și decizii ale birourilor electorale ierarhic superioare; (la 29-10-2019, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 2, Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 ) j) timbre autocolante;k) tuș și tușiere, de culoare albastră;l) pixuri și coli albe de hârtie A4;m) ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror rubrici vor fi completate de către aceștia;n) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean sau al sectorului municipiului București, după caz, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.(2) Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară primesc terminalele informatice de la reprezentanții Serviciului de Telecomunicații Speciale pe bază de proces-verbal.(3) Prevederile alin. (1) lit. a)-h) și j)-n) se aplică în mod corespunzător în cazul celui de-al doilea tur de scrutin.  +  Articolul 8(1) Cel mai târziu în data de 7 noiembrie 2019, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate sau locțiitorii acestora, după caz, primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele:a) buletinele de vot;b) o ștampilă de control;c) ștampilele cu mențiunea „VOTAT“;d) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării; în cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții privind votul prin corespondență se predau și formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării prin corespondență;d^1) tipizatele proceselor-verbale prevăzute de art. 44^1 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost completat de Punctul 3, Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 ) e) formularele listei electorale suplimentare; în cazul birourilor electorale ale secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții privind votul prin corespondență se predau listele electorale permanente pentru votul prin corespondență întocmite de Autoritatea Electorală Permanentă pentru statul respectiv, precum și formulare tipizate ale acestora, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României, cu modificările ulterioare; (la 29-10-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 4, Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 ) f) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;g) timbre autocolante;h) tuș și tușiere, de culoare albastră;i) pixuri și coli albe de hârtie A4;j) ecusoanele membrilor biroului electoral al secției de votare, ale căror rubrici vor fi completate de către aceștia;k) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.(2) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc și atribuții ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator primesc terminalele informatice de la reprezentanții misiunilor diplomatice și oficiilor consulare pe bază de proces-verbal. (3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul celui de-al doilea tur de scrutin.  +  Articolul 9Pentru generarea codului QR care va fi înscris în procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 trebuie respectate următoarele reguli:a) nivelul de corecție va fi H;b) tipul de codificare va fi UTF-8.  +  Articolul 10(1) Procedurile utilizate de Compania Națională „Poșta Română“- S.A. pentru transportul, primirea și înregistrarea documentelor de vot prin corespondență de către birourile electorale pentru votul prin corespondență cu sediul în țară sunt transmise spre avizare Autorității Electorale Permanente în cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Documentele de vot prin corespondență transmise sau depuse la misiunile diplomatice și oficiile consulare sunt predate de către acestea, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții privind votul prin corespondență în baza deciziei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(3) Alegătorii ale căror documente de vot prin corespondență nu au fost primite de birourile electorale competente până la data de 7 noiembrie 2019, ora 24,00, vor primi notificări pe e-mail în acest sens în data de 8 noiembrie 2019.(4) În cel mult 48 de ore de la data stabilirii prin decizie a biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate a birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate care vor îndeplini atribuții privind votul prin corespondență, Direcția generală sistemul informațional electoral național din cadrul Autorității Electorale Permanente întocmește și transmite, în format electronic, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, listele electorale permanente pentru votul prin corespondență, pe state, care vor fi utilizate de către acestea, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019, cu modificările ulterioare. În același termen, Direcția generală sistemul informațional electoral național din cadrul Autorității Electorale Permanente întocmește și pune la dispoziția birourilor electorale pentru votul prin corespondență, pe suport hârtie, listele electorale permanente pentru votul prin corespondență cuprinzând alegătorii arondați, care vor fi utilizate de către acestea, conform modelului prevăzut de anexa nr. 4 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019, cu modificările ulterioare. (la 29-10-2019, Alineatul (4) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 5, Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 )  +  Articolul 10^1(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții pentru votul prin corespondență vor întocmi procesul-verbal al cărui model este prevăzut de anexa nr. 1D la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, cu modificările ulterioare.(2) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate care îndeplinesc atribuții pentru votul prin corespondență vor bara rubrica de la pct. a din procesul-verbal al cărui model este stabilit de anexa nr. 1D la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019, cu modificările ulterioare, fără a înscrie nicio cifră în căsuțele aferente acesteia.(3) La rubrica de la lit. a din procesul-verbal al cărui model este stabilit de anexa nr. 2C la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019, cu modificările ulterioare, numărul total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale permanente din străinătate și pentru votul prin corespondență va fi încărcat în Sistemul informatic de centralizare a proceselor-verbale în mod automat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, pe baza datelor comunicate de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 4 alin. (2) din Normele metodologice privind funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, selecția, desemnarea și atribuțiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare, verificarea corelațiilor din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, precum și condițiile de înregistrare audiovideo a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor, aprobate prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 36/2019. (la 29-10-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul 5 din HOTĂRÂREA nr. 39 din 28 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 29 octombrie 2019 )  +  Articolul 11Litera a din anexa nr. 1D la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 30/2019 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 30 august 2019, se modifică și va avea următorul cuprins:
  aNumărul total al alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă pentru votul prin corespondență [][][][]
   +  Articolul 12Din anexa nr. 3 la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 29/2019 privind aprobarea modelelor listelor electorale permanente, a modelelor listelor electorale suplimentare și a modelului extrasului din listele electorale care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 30 august 2019, sintagmele „Biroul electoral pentru votul prin corespondență nr. ........“ și „Denumirea statului și a localității unde acesta își are sediul .......“ se elimină.  +  Articolul 13În cuprinsul Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 25/2019 privind modelul, dimensiunile, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 30 august 2019, sintagma „ziua de referință“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „prima zi a votării“.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 3 octombrie 2019.Nr. 33.  +  Anexa nr. 1
  Modelul cererii pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din străinătate
  la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

  CERERE
  pentru desemnarea în biroul electoral al secției de votare din străinătate
  la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
  Către:
  Misiunea diplomatică/Oficiul consular ....................................
  Subsemnatul, ........................................., CNP ......................, domiciliat în ..................., cu reședința în (dacă este cazul) ............................, telefon ......................., e-mail ................, având ocupația de ..................., de profesie ...................................,solicit să fiu desemnat ca:[] președinte al biroului electoral al secției de votare sau locțiitor al acestuia[] membru al biroului electoral al secției de votareîn localitatea ................................... din statul ....................................În cazul în care voi fi desemnat în biroul electoral al unei secții de votare din străinătate[] voi îndeplini[] nu voi îndepliniatribuțiile care revin, potrivit legii, operatorilor de calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate.Pentru exercitarea funcției de membru al biroului electoral al secției de votare din străinătate sunt dispus să mă deplasez la o distanță de maximum ................... km de localitatea mai sus menționată.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de (se bifează o singură opțiune):[] studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;[] studii universitare de licență în alte domenii;[] învățământ general obligatoriu.Menționez că am luat cunoștință de atribuțiile și obligațiile care revin, potrivit legii, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și operatorilor de calculator ai acestora.Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate și cu prelucrarea datelor înscrise în aceasta de către Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă, Serviciul de Telecomunicații Speciale, misiunile diplomatice, oficiile consulare și birourile electorale.Anexez o copie a actului de identitate.Data ........................ Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 2
  Modelul cererii pentru participarea la sesiunea de instruire-examinare
  a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate
  constituite la alegerile pentru Președintele României din anul 2019

  CERERE
  pentru participarea la sesiunea de instruire-examinare a operatorilor de calculator
  ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate
  constituite la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
  Către:Autoritatea Electorală Permanentă,str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.roe-mail: operator@roaep.roSubsemnatul ..........(nume, inițiala prenumelui tatălui, prenume)....CNP: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]telefon:e-mail:doresc să particip la sesiunea de instruire-examinare pentru operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate constituite la alegerile pentru Președintele României din anul 2019, organizată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe și al Autorității Electorale Permanente.Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate și cu prelucrarea datelor înscrise în aceasta de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă, misiunile diplomatice, oficiile consulare și birourile electorale.Anexez o copie a actului de identitate.Data ........................Semnătura ............................
   +  Anexa nr. 3
  Modelul notei logistice privind îndeplinirea condițiilor pentru funcționarea secțiilor de votare din străinătate

  NOTĂ LOGISTICĂ
  privind îndeplinirea condițiilor pentru funcționarea secțiilor de votare din străinătate
  Imobilul este situat în .............(adresa imobilului, localitatea, regiunea/zona și țara)..........
  Condiții logisticeDANUObservații
  1.Suprafața utilă a localului de vot este de ........ mp (L = ........ mp x l = ........ mp) și asigură:
  - zonă de staționare pentru persoanele autorizate în condițiile legii să participe ori să asiste la operațiunile electorale desfășurate în secția de votare, astfel încât acestea să nu îngreuneze sau să împiedice desfășurarea normală a operațiunilor electorale;
  - zonă de lucru pentru membrii biroului electoral al secției de votare, cu mobilierul aferent [având în vedere numărul prevăzut de art. 23 alin. (1) și alin (6) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare];
  - zonă pentru amplasarea cabinelor de vot;
  - zonă pentru amplasarea urnelor de vot;
  - zonă pentru amplasarea urnelor de vot pentru votul prin corespondență (în cazul secțiilor de votare organizate în ambasade, consulate);
  - zonă pentru depozitarea buletinelor de vot pentru votul prin corespondență (în cazul secțiilor de votare organizate în ambasade, consulate);
  - zonă pentru depozitarea în condiții de siguranță a buletinelor de vot, a tipizatelor și formularisticii electorale, precum și a celorlalte materiale necesare procesului electoral;
  2. Imobilul este amplasat într-o zonă publică accesibilă.
  3.Camera/Sala propusă ca local de vot se află la etaj.
  4.Există mobilier disponibil pentru numărul de membri ai biroului electoral al secției de votare (scaune, birouri).
  5.Căile de acces asigură deplasarea normală, neobstrucționată, în vederea afluirii și defluirii corespunzătoare a alegătorilor.
  6.Se poate asigura paza secției de votare.
  7.Dispune de dotări privind prevenirea și stingerea incendiilor, precum și de plan de evacuare în caz de urgență.
  8.Există mijloace de comunicații de:
  - date;
  - voce.
  9.Există conectivitate la rețeaua de internet în vederea asigurării funcționării Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
  10.Se asigură accesul la grup sanitar.
  11.Se asigură accesul persoanelor cu handicap locomotor care intenționează să își exercite dreptul de vot (asigură accesibilitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare).
  12.Resurse umane disponibile (președinte, locțiitor, membri ai biroului electoral al secției de votare)
  1.Numărul de cabine de vot care pot fi dispuse
  2.Numărul de urne de vot care pot fi dispuse
  3.Numărul căilor de acces în localul de vot
  4.Numărul localurilor de vot care urmează a fi organizate în același imobil
  5.Costul estimat al închirierii imobilului (unde este cazul)
  6.Resurse umane disponibile: președinte, locțiitor, membri ai biroului electoral al secției de votare)
  Documente anexate: fotografii, schițe, planuri etc.................................................................................................................................................................................................
  Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe/misiunii diplomatice/oficiului consular
  ...........................................................................................................
  (numele, prenumele, semnătura)
  -----