REGLEMENTĂRI din 13 februarie 2008privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2008  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 181 din 13 februarie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 27 februarie 2008.
  (la 15-10-2019, Titlul reglementărilor a fost modificat de Punctul 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.333 din 26 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 octombrie 2019 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezentele reglementări stabilesc cerințele specifice privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentelor reglementări se aplică definițiile din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014, și din Regulamentul (UE) nr. 2016/799 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cerințelor pentru construirea, testarea, instalarea, operarea și repararea tahografelor și a componentelor acestora, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2016/799.(2) În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:a) AETR - Acordul European privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaționale, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994;b) ATLV - atelier pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză;c) CIV - cartea de identitate a vehiculului;d) declarație de conformitate - declarația de conformitate privind funcționarea corectă și exactitatea indicațiilor și înregistrărilor tahografelor noi sau reparate;e) dovada de inspecție - documentul care atestă efectuarea inspecției tahografului și/sau a limitatorului de viteză;f) ITLV - inspecția tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză;g) RNTR 1 - Reglementări privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobate prin OMTCT nr. 2.133/2005, cu modificările și completările ulterioare;h) RNTR 9 - Reglementări privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, aprobate prin OMTCT nr. 2.131/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Activitatea de instalare sau reparare a tahografelor se efectuează numai de către operatori economici autorizați de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.(2) Activitatea de inspecție a tahografelor se efectuează de către RAR sau de către operatori economici autorizați de către RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.(3) Activitatea de instalare a limitatoarelor de viteză se efectuează numai de către operatori economici autorizați de către RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică producătorilor de autovehicule care montează din fabricație sisteme de limitare a vitezei integrate în construcția autovehiculului.(5) Activitatea de reparare a limitatoarelor de viteză se efectuează numai de către operatori economici autorizați de către RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.(6) Sistemele de limitare a vitezei integrate în construcția autovehiculului din fabricație pot fi reparate de operatori economici care dețin abilitare din partea producătorului autovehiculului respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia și sunt autorizați de RAR în conformitate cu RNTR 9.(7) Activitatea de inspecție a limitatoarelor de viteză se efectuează de către RAR sau de către operatori economici autorizați de către RAR, în conformitate cu prezentele reglementări.(8) ITLV se poate efectua și cu ateliere mobile autorizate conform prezentelor reglementări.(9) În activitatea de ITLV, autoritatea RAR se concretizează prin folosirea mărcii înregistrate RAR, cu asumarea în consecință a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractul de autorizare și supraveghere tehnică.  +  Articolul 4(1) Operatorii economici autorizați să efectueze ITLV, vor fi supravegheați prin:a) supravegherea tehnică, inclusiv prin mijloace informatice;b) controlul modului de efectuare a ITLV, inclusiv prin reverificarea tahografelor sau limitatoarelor de viteză de către inspectorii RAR la sediul ATLV sau la locul comunicat și aprobat de RAR, în cazul atelierelor mobile;c) controlul modului de efectuare a ITLV prin verificarea tahografelor sau limitatoarelor de viteză în reprezentanțele RAR cu ocazia prezentării autovehiculelor pentru efectuarea unor activități pentru care RAR este abilitat prin legislația în vigoare;d) verificarea incognito, opțional cu utilizarea unui autovehicul echipat cu un tahograf cu defecte cunoscute;e) audituri tehnice inopinate.(2) În vederea supravegherii prevăzute la alin. (1):a) operatorii economici autorizați trebuie să asigure posibilitatea conectării informatice la sistemul național de supraveghere informatică a ITLV, gestionat de RAR, și prin personalul implicat în activitatea de ITLV trebuie să respecte cerințele de utilizare a programelor informatice furnizate de RAR;b) autovehiculul rutier va fi reținut în ATLV maximum 45 de minute după finalizarea lucrărilor din planul de operațiuni prevăzut în anexa nr. 1, la solicitarea RAR, efectuată prin mijloace informatice sau prin intermediul personalului său abilitat, în vederea reverificării ulterioare de către inspectorii RAR în cadrul ATLV respectiv;c) personalul atestat are obligația de a înștiința persoanele ce prezintă autovehiculele la ITLV asupra posibilității selectării autovehiculului pentru reverificare de către inspectorii RAR, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv timpi suplimentari de așteptare. Personalul atestat va pune la dispoziția inspectorului RAR autovehiculul și documentele referitoare la acesta care trebuie prezentate obligatoriu la ITLV. ATLV și personalul atestat vor asigura toate condițiile pentru efectuarea reverificării de către inspectorul RAR; reverificările efectuate vor acoperi integral planul de operațiuni corespunzător prestației efectuate;d) persoana atestată nu poate efectua altă ITLV pe perioada reverificării ITLV selectate;e) operatorii economici autorizați trebuie să pună la dispoziția inspectorilor RAR documentațiile tehnice de instalare și/sau reparare pentru tahografele și/sau limitatoarele de viteză, și toate documentele și înregistrările care au stat la baza efectuării ITLV.  +  Articolul 5 În sensul prezentelor reglementări, reprezentanții producătorilor de tahografe și/sau limitatoare de viteză și/sau dispozitive de inspecție a acestora sunt operatori economici din România notificați către RAR.  +  Articolul 6Prelucrarea datelor cu caracter personal, efectuate potrivit scopului prevăzut la art. 1, se face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Regulamentului (UE) nr. 2016/679.  +  Articolul 7Tahograful trebuie instalat pe autovehicul în conformitate cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier, denumit în continuare Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 sau ale Regulamentului (UE) nr. 2016/799, conform instrucțiunilor producătorului autovehiculului, producătorului tahografului sau a prezentelor reglementări.  +  Articolul 8(1) Fiecare tahograf individual, nou sau reparat, se certifică de către producătorul de tahografe, reprezentantul acestuia în România sau de alți operatori economici agreați de către aceștia, în ceea ce privește funcționarea corectă și exactitatea indicațiilor și înregistrărilor, în limitele precizate în Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, Regulamentul (UE) nr. 165/2014 sau Regulamentul (UE) 2016/799, prin intermediul sigilării și emiterii unei declarații de conformitate al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și tahografelor deconectate de la sursa de alimentare cu electricitate și de la alte componente ale instalației spre a fi instalate pe alte autovehicule.  +  Articolul 9(1) După instalare sau reparare tahograful și întreaga instalație se certifică prin inspecție.(2) După activarea și calibrarea tahografului digital sau inteligent se efectuează obligatoriu inspecția tahografului.(3) După instalarea sau repararea limitatoarelor de viteză trebuie efectuată reglarea acestora. Limitatorul de viteză trebuie reglat astfel încât viteza maximă a autovehiculului pe care este instalat să nu depășească valoarea precizată la art. 141 alin. (1) - (4) din Nomele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin OMTI nr. 980/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) ITLV se efectuează în conformitate cu procedura de inspecție prevăzută în anexa nr. 3, precum și cu planul de operațiuni.(2) La terminarea ITLV se emite beneficiarului o dovadă de inspecție al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 4 și se aplică o plăcuță de instalare al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 5, pe stâlpul B al autovehiculului. La autovehiculele care nu au stâlp B, plăcuța de instalare trebuie montată pe cadrul ușii de pe latura unde se află volanul și trebuie să fie clar vizibilă în toate situațiile.(3) În cazul unui autovehicul echipat cu sistem de limitare a vitezei integrat în construcția autovehiculului din fabricație, care nu preia semnalul de viteză de la un tahograf sau în cazul unui autovehicul care preia semnalul de viteză de la un tahograf și la care nu poate fi determinată viteza fixată (Vset), ATLV va solicita o declarație de limitare a vitezei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, emisă de către un operator economic abilitat de producătorul autovehiculului respectiv sau de reprezentantul autorizat al acestuia. În baza acestei declarații se va înscrie pe plăcuța de instalare viteza fixată la care este reglat limitatorul de viteză.(4) În cazul unui autovehicul care nu este echipat cu tahograf, după efectuarea inspecției limitatorului de viteză se va emite dovada de inspecție și se va aplica plăcuța de instalare, completată parțial (fără datele referitoare la tahograf).(5) Inspecția limitatorului de viteză, pentru autovehicule echipate cu tahograf, se efectuează în cadrul inspecției tahografului.  +  Articolul 11 ITLV este valabilă 2 ani și își pierde valabilitatea în următoarele condiții:a) expirarea numărului de înmatriculare;b) schimbarea numărului de înmatriculare;c) schimbarea numărului de identificare al autovehiculului;d) decalarea orei UTC cu mai mult de 20 minute;e) la orice reparare a instalației tahograf;f) la orice reparare a instalației de limitare a vitezei;g) la schimbarea coeficientului caracteristic al autovehiculului;h) la schimbarea dimensiunilor pneurilor;i) în cazul în care datele de calibrare stocate în memoria tahografelor nu corespund cu plăcuța de instalare prezentă pe autovehicul;j) dacă viteza fixată a limitatorului de viteză nu corespunde cu cea înscrisă pe plăcuța de instalare;k) la orice îndepărtare a unui sigiliu din instalația tahografului și/sau a limitatorului de viteză.  +  Articolul 12(1) ATLV și personalul atestat sunt responsabili pentru descărcarea datelor stocate în memoria cardurilor de atelier.(2) Cardul de atelier se utilizează doar pentru activitățile de inspecție sau diagnoză a instalației tahograf.(3) Descărcarea datelor stocate în memoria cardurilor de atelier se realizează săptămânal, la sfârșitul ultimei zile în care au fost folosite, pe un mediu de stocare extern la care să aibă acces numai personalul atestat. Aceste date sunt păstrate timp de cel puțin 3 ani.  +  Articolul 13(1) ATLV pot descărca datele stocate în memoria tahografului. Transmiterea acestor date poate fi făcută numai proprietarului autovehiculului sau unei persoane autorizate de acesta. Această transmitere este efectuată într-o formă care să garanteze confidențialitatea datelor menționate mai sus. Datele care definesc evenimente, abateri și date tehnice sunt puse la dispoziția inspectorilor RAR.(2) Descărcarea datelor stocate în memoria tahografului se efectuează înainte de înlocuirea sau scoaterea tahografului din autovehicul. După efectuarea descărcării trebuie verificat dacă datele descărcate conțin toate elementele de securitate referitoare la autenticitatea și integritatea acestora.(3) În cazul în care nu este posibilă descărcarea datelor, ATLV întocmește în dublu exemplar o declarație de imposibilitate descărcare date din tahograf al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7. Declarația este transmisă proprietarului autovehiculului sau persoanei autorizate de acesta. ATLV păstrează o copie a declarației pe o perioadă de 3 ani.(4) Toate datele descărcate și toate documentele întocmite în cadrul activităților de instalare, reparare sau inspecție tahografe și/sau limitatoare de viteză sunt păstrate la dispoziția inspectorilor RAR și a persoanelor împuternicite de către Ministerul Transporturilor să constate și să dispună măsurile conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare H.G. nr. 899/2003.  +  Articolul 14(1) Cardul de atelier nu poate părăsi sediul ATLV, cu excepția activităților externe legate direct de activitățile atelierului și pe durata acestor activități. Atunci când nu este utilizat, acesta este păstrat în seiful din cadrul ATLV.(2) ATLV și personalul atestat sunt responsabili de utilizarea cardurilor de atelier, precum și de păstrarea acestora în seif.(3) În cazul în care contactul de muncă între un ATLV și personalul atestat, posesor al unui card de atelier încetează sau în cazul în care personalul atestat încetează să mai desfășoare activități de inspecție tahografe, cardul de atelier este menținut în siguranță până la solicitarea inspectorilor RAR.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea atelierelor în care se efectuează activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză  +  Articolul 15(1) ATLV este un punct de lucru care aparține unui operator economic având prevăzut în obiectul de activitate cuprins în actul constitutiv sau în actul de înființare desfășurarea de activități de testare și analize tehnice și/sau activități de întreținere și reparare autovehicule.(2) Activitatea de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză se poate desfășura doar în cadrul unui ATLV fix.(3) Activitatea de inspecție a tahografelor inteligente se poate desfășura doar în cadrul unui ATLV fix.(4) Operatorul economic poate deține un ATLV mobil, doar dacă deține un ATLV fix.(5) ATLV nu poate desfășura activități de inspecție a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele deținute de operatorul economic de care aparține ATLV.(6) Funcționarea ATLV trebuie să se încadreze în perioada de activitate de luni până vineri între orele 8.00 și 20.00 și sâmbăta între orele 8.00 și 14.00, cu respectarea prevederilor legislației muncii.(7) Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, operatorul economic trebuie:a) să respecte procedurile de ITLV prevăzute în prezentele reglementări;b) să respecte procedurile de instalare și reparare a tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză prevăzute de producătorul acestora;c) să dețină un registru de diagnoză și verificare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;d) să dețină formulare de rapoarte de ITLV, care conțin datele prevăzute în anexa nr. 10;e) să dețină dovezi de inspecție;f) să dețină elemente de securizare pentru plăcuța de instalare;g) să dețină sigiliile necesare desfășurării activității;h) să afișeze la un avizier amplasat în sala de așteptare:– copia autorizației tehnice;– numele personalului atestat să efectueze activitățile autorizate;– tarifele practicate;– programul de lucru;– documentele necesare pentru efectuarea inspecției de tahografe și/sau limitatoare de viteză;– instrucțiunile și dispozițiile specifice emise de RAR prevăzute a se afișa;i) să emită comenzi de lucru pentru activitățile de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză. Comenzile trebuie să specifice:– activitățile și operațiunile executate;– termenele de execuție;– costurile pentru piese de schimb, manoperă, materiale;– personalul executant;j) să elibereze clienților declarații de conformitate și certificate de garanție pentru tahografele și/sau limitatoarele de viteză instalate noi sau reparate, în conformitate cu legislația în vigoare;k) să pună la dispoziția clienților instrucțiunile de utilizare pentru tahografele și/sau limitatoarele de viteză instalate.(8) Operatorul economic trebuie să păstreze la punctul de lucru autorizat următoarele documente:a) autorizația tehnică;b) certificatele de atestare a personalului care execută activitățile autorizate, al căror model e prevăzut în anexa nr. 11;c) buletinele de verificare metrologică și certificatele de etalonare ale dispozitivelor de măsurare din dotarea ATLV;d) procedurile privind efectuarea activităților autorizate;e) dovada corespondenței cu proprietarii datelor descărcate din tahografele digitale înlocuite;f) copii de pe declarațiile autorităților de control sau atelierelor de reparații vehicule pentru îndepărtarea sigiliilor tahografelor;g) rapoartele ITLV cu toate anexele și descărcările de date.(9) Operatorul economic autorizat să desfășoare activități de inspecții tahografe digitale trebuie să respecte următoarele cerințe:a) să se asigure că se utilizează cardul de atelier doar de către titularul acestuia, în sediul ATLV, în timpul programului de lucru declarat;b) să se asigure că titularii cardurilor de atelier nu divulgă codul PIN;c) să se asigure că la terminarea programului de lucru, cardul de atelier, elementele de sigilare și dovezile de inspecție sunt lăsate în seif, în condiții de siguranță;d) să transmită către RAR informațiile cu privire la obținerea, înlocuirea, pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de atelier.  +  Articolul 16(1) ATLV fix trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să dispună de o hală conform specificațiilor prevăzute în anexa nr. 12;b) să dispună de sisteme de iluminare, încălzire, ventilație, surse de energie electrică și aer comprimat;c) să dispună de un birou cu o suprafață utilă de minimum 4 mp, pentru înregistrarea activităților desfășurate și emiterea documentelor;d) să dispună de o pistă de încercare, conform specificațiilor prevăzute în anexa nr. 13 și care să nu fie obstrucționată, iar suprafața și marcajele să fie menținute în stare bună;e) să dețină un stand de frânare adaptat, care să respecte condițiile tehnice prevăzute în RNTR 1, sau un stand cu role libere, în cazul în care nu dispune de o pistă de încercare. Standul cu role libere trebuie calibrat de RAR în conformitate cu prescripțiile tehnice ale producătorului acestuia;f) să dispună de o cale de acces delimitată și neobstrucționată de la intrarea în locație până la parcare, pistă și hală, pe care să poată avea acces autovehiculele pentru care desfășoară activități ITLV;g) să dispună de un spațiu de parcare, identificat, pentru cel puțin un autovehicul pentru care desfășoară activități ITLV;h) să dispună de spații de așteptare și grup social accesibile clienților;i) să dețină un calculator, protejat prin parolă, pentru conectarea la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză, utilizat numai pentru aceste activități. Configurația minimală a calculatorului trebuie să fie:– procesor minimum 2 GHz;– memorie internă RAM minimum 2 Gb;– HDD minimum 100 Gb;– placă video pentru rezoluție minimum 1200x800 pixels;– port paralel și port USB 3;– sistem de operare minimum Windows 7 cu browser de internet versiune 2018;j) să dețină un mediu de stocare extern cu o memorie de minimum 256 Gb;k) să aibă acces la o rețea de internet pentru transmiterea datelor către RAR. Conexiunea la internet trebuie să aibă următoarele caracteristici:– lărgimea benzii: minimum 10 Mbps;– timpul de răspuns: maximum 100 ms;l) să dețină o imprimantă laser sau jetink;m) să dețină o cameră foto digitală cu rezoluție de minimum 5 megapixels;n) să dețină o ruletă de minimum 20 m lungime și clasă de precizie II;o) să dețină un șubler cu tijă cu lungime de minimum 200 mm și precizie de ± 0,1 mm;p) să dețină un manometru pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor, cu domeniu de măsurare de 0 - 10 bari și clasă de precizie 2,5;q) să dețină o cheie dinamometrică cu domeniul de măsurare de 20 - 100 Nm pentru activități de instalare sau reparare;r) să dețină un multimetru electronic universal pentru activități de instalare și/sau reparare;s) să dețină un dispozitiv pentru descărcarea datelor din cardul de atelier și din tahografele digitale;t) să dețină un program de interpretare a datelor descărcate;u) să dețină un analizor optic gradat și iluminat sau un scanner pentru evaluarea foilor de înregistrare de probă, pentru ATLV care efectuează activități de inspecție tahografe analogice;v) să dețină extractoare de tahografe analogice și/sau digitale;w) să dețină un dispozitiv portabil pentru inspecția tahografelor;x) să dețină dispozitive pentru inspecția sistemelor DSRC și GNSS conform prescripțiilor producătorilor de tahografe;y) să dețină un stand pentru calibrarea tahografelor după reparare;z) să dețină o lampă portabilă;aa) să dețină două jaloane reflectorizante cu înălțime de minimum 1 m și lățimea benzii reflectorizante cuprinsă între 20 - 50 mm, în cazul în care se utilizează pista de încercare;ab) să dețină un dispozitiv de verificat abaterea de timp a ceasului intern al tahografelor mecanice și/sau analogice;ac) să dețină un numărător de rotații pentru inspecția tahografelor mecanice;ad) să dețină dispozitive de ancorare a autovehiculului în cazul în care se utilizează un stand cu role libere;ae) să dețină un dispozitiv de sigilare care include marca sigiliului atribuită de RAR, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14;af) să dețină un dispozitiv pentru măsurarea și reglarea vitezei setate a limitatoarelor de viteză, pentru ATLV care desfășoară activități de instalare și/sau reparare a limitatoare de viteză;ag) să dețină un seif fixat în perete sau podea, pentru păstrarea în condiții de siguranță a sigiliilor, dispozitivelor de sigilare, dovezilor de inspecție, plăcuțelor de instalare și a cardurilor de atelier, amplasat în biroul precizat la alin. (1) lit. c), la care să aibă acces numai personalul atestat, precum și personalul RAR care desfășoară activități de audit și supraveghere tehnică.(2) Personalul atestat trebuie să dețină permis de conducere categoria C sau D.(3) ATLV mobil trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dispună de un autovehicul din categoria N, cu caroserie tip BB (furgon), inscripționat cu denumirea operatorului economic și activitățile autorizate;b) să dețină un calculator (laptop) conform celui precizat la alin. (1) lit. i);c) să aibă acces la o rețea de internet pentru transmiterea datelor către RAR. Conexiunea la internet trebuie să aibă următoarele caracteristici:– lărgimea benzii: minimum 10 Mbps;– timpul de răspuns: maximum 100 ms;d) să dețină o imprimantă laser sau jetink;e) să dețină un dispozitiv de sigilare care include marca sigiliului atribuită de RAR;f) să dețină o cameră foto digitală cu rezoluție de minimum 5 megapixels;g) să dețină o ruletă de minimum 20 m lungime și clasă de precizie II;h) să dețină un șubler cu tijă cu lungime de minimum 200 mm și precizie de ±0,1 mm;i) să dețină un manometru pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor, cu domeniu de măsurare de 0 - 10 bari și clasă de precizie 2,5;j) să dețină un dispozitiv pentru descărcarea datelor din cardul de atelier și din tahografele digitale;k) să dețină un program de interpretare a datelor descărcate;l) să dețină un analizor optic gradat și iluminat sau scanner pentru evaluarea foilor de înregistrare de probă, pentru ATLV care efectuează activități de inspecție tahografe analogice;m) să dețină extractoare de tahografe analogice și/sau digitale;n) să dețină un dispozitiv portabil de inspecție tahografe;o) să dețină o lampă portabilă;p) să dețină două jaloane reflectorizante cu înălțime de minimum 1 m și lățimea benzii reflectorizante cuprinsă între 20 - 50 mm;q) să dețină un dispozitiv de verificat abaterea de timp a ceasului intern al tahografelor mecanice și/sau analogice;r) să dețină un numărător de rotații pentru inspecția tahografelor mecanice.(4) Echipamentele și dispozitivele prevăzute la alin. (3) lit. f) - r) pot fi utilizate atât la ATLV fix, cât și la ATLV mobil.(5) Locația în care se efectuează activități de ITLV cu ATLV mobil trebuie să dispună de infrastructura prevăzută la alin. (1) lit. a), b), d) și f) și să se afle la o distanță de cel puțin 25 km față de oricare ATLV fix.(6) Instalarea și întreținerea programelor pe calculatorul din dotarea ATLV se face numai de personalul RAR abilitat pentru această activitate.(7) ATLV care desfășoară activități de reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză trebuie să dispună de o încăpere destinată acestei activități, în care să aibă acces numai personalul abilitat al ATLV, precum și personalul RAR care desfășoară activitate de audit și supraveghere tehnică.(8) Dispozitivele din cadrul ATLV pot fi utilizate și pentru diagnosticarea tahografelor de pe autovehiculele reparate în cadrul atelierului propriu sau în cadrul altor ateliere de reparații, cu condiția menținerii dovezii diagnosticării și înregistrării activității în registrul de diagnoză și verificare.  +  Capitolul III Autorizarea operatorilor economici care efectuează activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză  +  Articolul 17 RAR autorizează ATLV care:a) îndeplinește condițiile privind infrastructura, dotarea documentația tehnică prevăzute în prezentele reglementări;b) dispune de o persoană care conduce activitatea ATLV, reprezentând ATLV în relația cu RAR, și care îndeplinește condiția de onorabilitate și competență profesională;c) deține o abilitare scrisă din partea producătorului tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză ori a reprezentantului acestuia pentru România, pentru activitatea de instalare și/sau reparare; această abilitare trebuie să aibă în vedere dotările tehnice și instruirea personalului;d) dispune de personal care deține un certificat de instruire emis de producătorul de tahografe și/sau de limitatoare de viteză ori de reprezentantul acestuia pentru România, pentru activitatea de instalare și/sau reparare, certificat al cărui conținut este specificat în anexa nr. 15;e) dispune de personal atestat în conformitate cu prezentele reglementări, pentru activitatea de ITLV.  +  Articolul 18(1) Operatorul economic care solicită autorizarea în vederea desfășurării activității de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză trebuie să depună la RAR pentru fiecare ATLV fix următoarele documente:a) cerere-tip de evaluare a capabilității tehnice pentru desfășurarea de activități de instalare, reparare și/sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză al cărei model este prevăzut în anexa nr. 16;b) copie de pe certificatul de înmatriculare sau de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;c) copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat cu cel mult trei luni înainte de data depunerii cererii-tip cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctului de lucru pentru care se solicită autorizarea, persoanele împuternicite, sedii și/sau activități autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, inclusiv pentru activitatea "Activități de testare și analize tehnice" și/sau activitatea "Întreținerea și repararea autovehiculelor";d) dovadă privind dreptul de utilizare a spațiilor pentru activitățile solicitate pentru autorizare, inclusiv a căii de acces până la parcare, pistă și hală, în cazul în care solicitantul nu este proprietarul spațiului, inclusiv dovada că persoana fizică sau juridică de la care a primit dreptul de folosință al spațiului este proprietarul spațiului sau are drept de subînchiriere;e) declarație de onorabilitate, obiectivitate și neutralitate semnată de persoana care conduce activitatea ATLV, reprezentând ATLV în relația cu RAR, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17;f) copii ale permiselor de conducere pentru personalul atestat;g) copii ale documentelor care atestă angajarea de către operatorul economic a personalului din cadrul ATLV, însoțite de extrasul din registrul general de evidență a salariaților transmis inspectoratului teritorial de muncă;h) planul de încadrare zonală a ATLV, inclusiv identificarea ATLV prin coordonatele GPS;i) planul punctului de lucru, la scara de 1/100, cu amplasarea pistei, halei, a încăperii destinate pentru activitatea de reparații, după caz, a utilajelor din dotarea ATLV și a spațiilor de parcare;j) copie de pe certificatul de atestare a capacității profesionale a conducătorului atelierului în domeniul reparării și/sau reglării funcționale a vehiculelor rutiere, eliberat de RAR conform legislației în vigoare;k) fluxul pentru efectuarea activității de inspecție a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză;l) copie de pe documentul de abilitare din partea producătorului de tahografe și/sau de limitatoare de viteză ori a reprezentantului acestuia pentru România, în cazul solicitării autorizării activității de instalare și/sau reparare de tahografe și/sau de limitatoare de viteză;m) copii ale documentelor care atestă că personalul ATLV este instruit de producătorul tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză ori de reprezentantul acestuia, pentru a desfășura activități de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, în cazul solicitării autorizării acestor activități.(2) Operatorul economic care solicită autorizarea în vederea desfășurării activității ITLV prin intermediul unui ATLV mobil, trebuie să depună la RAR și o copie de pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului utilizat, care să ateste că solicitantul de autorizare este proprietarul autovehiculului. În cazul în care nu este proprietarul autovehiculului, trebuie să depună documente care să ateste dreptul de utilizare exclusivă a autovehiculului pentru activitatea de ITLV.  +  Articolul 19 Pe baza informațiilor din documentele depuse, RAR întocmește contractul de autorizare și supraveghere tehnică și stabilește împreună cu solicitantul data efectuării auditului.  +  Articolul 20 La auditul de evaluare a capabilității tehnice, efectuat la punctul de lucru declarat al solicitantului de autorizare, de auditori în domeniul calității din cadrul RAR, trebuie verificate următoarele:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (7) și (8), art. 16 alin. (1) - (3) și alin. (7), după caz;b) existența documentației tehnologice de instalare și/sau reparare a tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză, în limba română, incluzând schemele și desenele de instalare ale acestora pe autovehicul precum și manualele de utilizare pentru dispozitivele de inspecție a tahografelor din dotare;c) existența dispozitivelor de inspecție a tahografelor pentru desfășurarea activităților solicitate pentru autorizare;d) existența documentelor justificative că solicitantul de autorizare colaborează cu un producător de tahografe și/sau limitatoare de viteză ori cu un reprezentant al acestuia, pentru furnizarea de tahografe, piese de schimb și alte materiale necesare desfășurării în condiții corespunzătoare a activităților de instalare și/sau reparare solicitate pentru autorizare.  +  Articolul 21(1) Autorizarea se acordă pe baza concluziilor raportului de evaluare, efectuat de auditori în domeniul calității din cadrul RAR, neimplicați în procesul de audit, numai după eliminarea neconformităților consemnate de auditori.(2) Termenul de eliminare a neconformităților nu trebuie să depășească 45 de zile de la data auditului, în caz contrar se efectuează un nou audit înainte de recomandarea autorizării.(3) Autorizația tehnică se acordă pe o perioadă de 2 ani de la data eliberării, pentru activități de instalare, reparare sau inspecție și pentru tipuri și variante constructive specificate de tahografe și/sau limitatoare de viteză.(4) Pe autorizația tehnică se va menționa marca de sigilare atribuită de RAR.(5) Autorizația tehnică se eliberează numai după semnarea de către operatorul economic a contractului de autorizare și supraveghere tehnică.(6) Autorizația tehnică se eliberează în maximum 30 de zile de la data auditului în cazul în care nu sunt constatate neconformități, respectiv în maximum 30 de zile de la data eliminării neconformităților.(7) Menținerea autorizației tehnice este condiționată de păstrarea de către titularul acesteia a condițiilor inițiale de autorizare.(8) Pe durata de valabilitate a autorizației tehnice, titularul acesteia poate solicita extinderea, restrângerea sau anularea autorizării.(9) Autorizația tehnică eliberată pentru un ATLV mobil își pierde valabilitatea dacă titularul acesteia nu deține o autorizație tehnică, în termen de valabilitate, pentru un ATLV fix.(10) Titularul autorizației trebuie să solicite prelungirea autorizării cu cel puțin 30 de zile înainte de data expirării autorizației.(11) Reautorizarea se acordă pe baza rezultatelor auditului de reautorizare, în condiții similare cu autorizarea, cu condiția ca reautorizarea, inclusiv emiterea noii autorizații, să se finalizeze înainte de expirarea autorizației în vigoare. În caz contrar se reia procedura de autorizare.(12) În cazul deteriorării, pierderii sau furtului autorizației tehnice se va elibera un duplicat al autorizației, în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea de către RAR a unei cereri în acest sens.(13) Deținerea de către un operator economic a unor autorizații eliberate de RAR pentru a desfășură activități de reparare vehicule rutiere nu absolvă operatorul economic de obligația solicitării autorizației specifice ce constituie obiectul prezentelor reglementări.(14) Obținerea autorizației tehnice în conformitate cu prezentele reglementări nu exonerează titularul acesteia de obligativitatea obținerii celorlalte autorizații sau avize prevăzute de legislația în vigoare, necesare pentru desfășurarea activității.(15) Operatorul economic autorizat deține întreaga responsabilitate pentru calitatea și conformitatea lucrărilor executate, precum și pentru respectarea normelor privind protecția și securitatea în muncă, cu privire la activitățile autorizate.(16) Operatorii economici trebuie să solicite acceptul RAR de a efectua activități cu ATLV mobil. Solicitarea trebuie transmisă cu minimum 5 zile înalte de efectuarea activităților și trebuie să conțină informații cu privire la:a) adresa locului în care urmează să se efectueze activitățile, inclusiv coordonatele GPS;b) perioada și intervalele orare în care se vor efectua activitățile;c) numele și datele de contact ale persoanelor atestate care vor efectua activitățile.(17) Locația în care urmează să se efectueze ITLV cu ATLV mobil trebuie să fie verificată de RAR și să îndeplinească condițiile de la art. 16 alin. (5).(18) Operatorii economici autorizați sunt obligați să informeze RAR cu privire la orice modificare a acționariatului sau a statutului.  +  Capitolul IV Organizarea și agrearea operatorilor economici care efectuează un program de instruire  +  Articolul 22(1) Programul de instruire se organizează de un producător de tahografe, de un producător de dispozitive de inspecție a tahografelor sau de reprezentanți ai acestora, împuterniciți în acest scop, cu sediul în România.(2) Programul de instruire pentru inspecția tahografelor digitale de generația a doua poate fi organizat de producătorul acestor tahografe sau de un reprezentant al acestuia, împuternicit în acest scop, cu sediul în România.(3) Agrearea operatorilor economici care efectuează un program de instruire se acordă de către RAR, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții referitoare la:a) bază materială;b) competență profesională.(4) Se consideră îndeplinită condiția prevăzută la alin. (3) lit. a), dacă solicitantul face dovada că:a) dispune de spații adecvate pentru procesul de instruire, respectiv:– sală de curs, cu suprafața minimă de 2 mp pentru fiecare persoană;– spațiu pentru activitate de secretariat;– spațiu pentru arhivare documente;– surse de energie, sisteme de iluminare, încălzire și aerisire;– spații sociale pentru personal și cursanți (spații de așteptare, grup social);b) deține un telefon, un copiator;c) deține un calculator, protejat prin parolă, care să fie conectat la sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză, utilizat numai pentru aceste activități. Configurația minimală a calculatorului trebuie să fie:– procesor minimum 2 GHz;– memorie internă RAM minimum 2 Gb;– HDD minimum 100 Gb;– placă video pentru rezoluție minimum 1200x800 pixels;– port paralel și port USB 3;– sistem de operare minimum Windows 7 cu browser de internet versiune 2018;d) deține o imprimantă;e) deține minimum:– 3 calculatoare care au instalat un program de interpretare a datelor din tahografe;– 3 combine de instruire;– 3 computere de testare– 3 carduri DEMO de atelier, pentru instruire;– 3 descărcătoare de date;f) deține un videoproiector și un ecran de proiecție de minimum 1,5 m lățime;g) deține suporturi de curs pentru instruire în vederea inspecției, structurate pe mărci, tipuri și versiuni constructive de tahografe, precum și structurate pe dispozitive de inspecție tahografe;h) deține modelele de tahografe și dispozitivele de inspecție corespunzătoare conținutului programelor de instruire teoretică și practică pentru care solicită agrearea;i) are acces la un ATLV autorizat în care să se realizeze instruirea practică;j) deține un program de instruire care cuprinde informații privind modulele de curs și durata fiecărui modul, structurat pe zile și ore;k) deține procedurile de inspecție a tahografelor pe tipuri și versiuni furnizate de producătorul de tahograf.(5) Se consideră îndeplinită condiția prevăzută la alin. (3) lit. b), dacă solicitantul face dovada că are angajată cel puțin o persoană care deține un certificat emis de un producător de tahografe sau de un producător de dispozitive de inspecție a tahografelor care atestă competența de a susține un program de instruire și care include cel puțin următoarele informații:a) tipurile și variantele instructive de tahografe;b) tipurile și variantele constructive de dispozitive de inspecție tahografe.  +  Articolul 23 Programul de instruire include cel puțin următoarele elemente:a) cunoașterea Regulamentelor CEE/CE/UE în domeniul tahografelor;b) cunoașterea autovehiculului rutier în ceea ce privește identificarea și echiparea cu instalația tahograf;c) cunoașterea instalației tahograf în ceea ce privește construcția și modul de funcționare a acesteia;d) cunoașterea procedurii de inspecție a tahografelor mecanice, analogice și/sau digitale, după caz;e) cunoașterea legislației naționale privind inspecția tahografelor;f) cunoașterea dispozitivelor de inspecție a tahografelor în ceea ce privește modul de funcționare a acestora;g) cunoașterea aplicațiilor folosite pentru descărcarea și interpretarea datelor din tahografele digitale;h) cunoașterea aplicațiilor informatice folosite în procedura de inspecție a tahografelor;i) cunoașterea procedurilor de inspecție a tahografelor pe tipuri și versiuni furnizate de producătorul de tahograf.  +  Articolul 24 Operatorul economic care solicită agrearea trebuie să depună la RAR un dosar cuprinzând următoarele documente:a) cerere-tip de agreare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18;b) copie de pe certificatul de înmatriculare sau de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;c) copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, eliberat cu cei mult trei luni înainte de data depunerii cererii-tip de agreare, cuprinzând date privind valabilitatea sediului social și a punctului de lucru pentru care se solicită agrearea, persoanele împuternicite, sedii și/sau activități autorizate conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 359/2004, inclusiv pentru activitatea "Alte forme de învățământ n.c.a";d) dovadă privind dreptul de utilizare a spațiilor pentru activitatea de instruire, în cazul în care solicitantul nu este proprietarul locației, inclusiv dovada că persoana fizică sau juridică de la care a primit dreptul de folosință al spațiului este proprietarul spațiului sau are drept de subînchiriere;e) dovadă privind accesul la un ATLV autorizat, pentru realizarea instruirii practice în cazul în care nu deține un ATLV autorizat;f) suport de curs pentru instruire;g) copie de pe contractele individuale de muncă sau de pe contractele de colaborare ale persoanelor care efectuează instruirea;h) copie de pe certificatul prevăzut la art. 22 alin. (5).  +  Articolul 25(1) Dacă dosarul este complet și corect întocmit, în maximum 15 zile de la data depunerii dosarului RAR verifică la sediul în care solicitantul își desfășoară activitatea dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 22 alin. (4) și (5) și întocmește un raport care conține rezultatele verificării, precum și concluzii cu privire la acordarea sau neacordarea agreării.(2) După analizarea raportului, în termen de 15 zile de la întocmire, RAR eliberează operatorului economic un certificat de agreare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19 ori comunică în scris refuzul motivat, după caz.(3) Certificatul de agreare se acordă pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării. Acesta se va acorda după achitarea de către solicitant a costurilor aferente.(4) Menținerea certificatului de agreare este condiționată de păstrarea de către titularul acestuia a condițiilor inițiale de agreare.(5) În cazul în care operatorul economic efectuează programe de instruire în mai multe puncte de lucru, trebuie să solicite agrearea fiecăruia, în condițiile prezentelor reglementări.  +  Articolul 26 Pe durata de valabilitate a certificatului de agreare, titularul acestuia poate solicita extinderea, restrângerea sau anularea agreării.  +  Capitolul V Atestarea și reatestarea personalului care efectuează inspecția tahografelor  +  Articolul 27 Atestarea și reatestarea personalului care efectuează inspecția tahografelor se realizează de către RAR, după finalizarea unui program de instruire organizat de un operator economic agreat.  +  Articolul 28(1) În vederea atestării, persoana care solicită atestarea va prezenta operatorului economic agreat un dosar care va conține:a) cerere de atestare;b) copie de pe permisul de conducere și de pe actul de identitate sau dovada înlocuitoare a acestora.(2) Certificatul de atestare se acordă după o examinare teoretică și o evaluare practică efectuate de către RAR în cadrul operatorului economic care a efectuat instruirea.(3) Valabilitatea certificatului de atestare este de 2 ani de la data emiterii.  +  Articolul 29 La cererea motivată a titularului, RAR eliberează un duplicat al certificatului de atestare cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial.  +  Articolul 30(1) În cazul solicitării privind extinderea competențelor menționate în certificatul de atestare pentru tipuri de tahografe și dispozitive de inspecție suplimentare față de cele pentru care a fost inițial emis, RAR eliberează un certificat de atestare modificat, cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, după efectuarea unui program de instruire suplimentar și a unei examinări suplimentare aferente extinderii solicitate.(2) În cazul solicitării de către titular a modificării anumitor date înscrise în certificatul de atestare, care nu influențează valabilitatea certificatului de atestare sau activitățile pentru care a fost atestat, RAR eliberează un certificat de atestare modificat cu aceeași valabilitate ca a certificatului inițial, în baza documentelor depuse.  +  Articolul 31 Certificatul de atestare se eliberează după achitarea de către titular a costurilor aferente examinării acestuia.  +  Articolul 32 Reatestarea personalului care efectuează inspecția tahografelor se acordă după examinarea realizată de RAR care să confirme menținerea și actualizarea cunoștințelor și abilităților tehnice și legislative.  +  Articolul 33 Persoanele care efectuează inspecția tahografelor nu vor putea susține examene pentru obținerea certificatului de reatestare dacă se află în perioada de suspendare a dreptului de a desfășura activități de inspecție tahografe.  +  Articolul 34 Documentele referitoare la absolvenții programului de instruire se păstrează la sediul operatorului economic agreat pe o perioadă de minimum 5 ani de la data eliberării.  +  Capitolul VI Cerințe și proceduri la instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză  +  Articolul 35(1) Inspecția tahografelor se efectuează cu dispozitive și aparatură care respectă cerințele prevăzute de legislația privind activitatea de metrologie.(2) Nu sunt admise modificări sau intervenții neautorizate ale dispozitivelor și aparaturii cu care se efectuează inspecția tahografelor.(3) Inspecția tahografelor inteligente se realizează doar cu dispozitivele de inspecție indicate de producătorul de tahograf.  +  Articolul 36 ITLV se efectuează numai la autovehiculele la care se prezintă:a) pentru cele înmatriculate în România:– certificatul de înmatriculare sau dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare, eliberată de autoritățile competente și completată în mod corespunzător cu datele necesare identificării;– CIV;b) pentru cele înmatriculate în alte state membre UE sau părți contractante ale AETR:– documentul de înmatriculare.  +  Articolul 37 În vederea efectuării ITLV trebuie îndeplinite următoarele cerințe:a) autovehiculul trebuie să fie curat, în special caroseria, șasiul, ansamblurile și subansamblurile ce urmează să fie controlate;b) autovehiculul trebuie să fie neîncărcat, în condiții normale de funcționare;c) pneurile trebuie să fie umflate la presiunea nominală, în acord cu instrucțiunile producătorului autovehiculului;d) în timpul efectuării încercărilor pista trebuie să fie curată, fără zăpadă sau gheață;e) în dreptul liniilor de start și stop, inscripționate pe pistă, trebuie să fie amplasate două jaloane, vertical, astfel încât să nu fie deteriorate de autovehiculele verificate. Distanța dintre centrele acestor jaloane trebuie să fie de 20±0,01 m.  +  Articolul 38(1) Erorile maxime tolerate la ITLV sunt cele prevăzute în anexa nr. 20.(2) Erorile maxime tolerate la ITLV sunt valabile pentru o temperatură între 0° C și 40° C, temperaturile fiind măsurate în imediata apropiere a aparaturii.  +  Articolul 39(1) La ITLV se verifică dacă se respectă configurația de omologare a tahografului.(2) La ITLV prima operațiune este identificarea autovehiculului și ultima operațiune este sigilarea instalației.  +  Articolul 40 În cazul în care la identificarea autovehiculului se constată necesitatea respingerii pentru motive de neconcordanță între documentele însoțitoare și autovehicul, se interzice continuarea ITLV. În acest caz nu se acceptă efectuarea unei noi ITLV decât după rezolvarea problemelor care au condus la respingerea autovehiculului. Este obligatorie înregistrarea în sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tahografelor și limitatoarelor de viteză a problemelor care au condus la respingerea autovehiculului.  +  Articolul 41(1) Pentru fiecare ITLV se completează de către personalul atentat un raport ITLV la care se anexează documentele care atestă efectuarea inspecției. Raportul ITLV va fi semnat de către persoana atestată care a efectuat inspecția.(2) Documentele care se anexează la raportul ITLV sunt, după caz, următoarele:a) foi de înregistrare, listinguri care conțin date tehnice, evenimente și abateri, raport card atelier 24 h, raport depășiri viteze sau raport de interpretare a datelor descărcate din tahograf;b) copie de pe dovada de inspecție;c) copie a documentului de înmatriculare pentru autovehiculele înmatriculate în state membre UE sau părți contractante ale AETR;d) copie de pe CIV;e) copie de pe declarația de desigilare;f) declarație de conformitate;g) declarație de limitare a vitezei;h) declarație de imposibilitate descărcare date din tahograf.  +  Articolul 42(1) Este obligatorie menționarea pe raportul ITLV a tuturor defectelor constatate.(2) În cazul în care se constată defecte și persoana atestată are capabilitatea tehnică necesară pentru remedierea lor, aceasta va proceda la eliminarea lor numai în limita autorizației tehnice a ATLV.(3) În cazul în care se constată defecte și persoana atestată nu are capabilitatea tehnică necesară pentru remedierea lor, aceasta va respinge de la ITLV instalația tahograf și/sau limitatorul de viteză. În această situație, persoana care a prezentat autovehiculul la ITLV va fi informată cu privire la defectele constatate.  +  Articolul 43 În cadrul ITLV se va respecta ordinea operațiunilor prevăzută în procedura de inspecție și în planul de operațiuni, conform fluxului de inspecție declarat la autorizarea ATLV. Persoana atestată nu va începe o nouă ITLV până nu o finalizează pe cea curentă, inclusiv înregistrarea în calculator, emiterea dovezii de inspecție, sigilarea completă a instalației de tahograf, a plăcuței de instalare și încărcarea înregistrărilor fotografice.  +  Articolul 44(1) Petru fiecare ITLV se realizează 7 înregistrări fotografice, care sunt precizate în procedura de inspecție și care vor fi salvate în unitatea hardware a ATLV.(2) Arhiva cu înregistrările fotografice efectuate anual se memorează pe un mediu de stocare extern și se păstrează pe o perioadă de cel puțin 5 ani.  +  Articolul 45 După finalizarea ITLV, inspectorii RAR pot reverifica inspecția, în conformitate cu procedurile și planul de operațiuni. Dacă în urma reverificării efectuate sunt constatate neconformități, acestea sunt consemnate în raportul ITLV întocmit de inspectorul RAR, după care se efectuează înregistrarea acestora în calculator, urmând ca finalizarea ITLV să se realizeze în funcție de constatările inspectorului RAR.  +  Articolul 46 Persoana atestată va proceda la finalizarea ITLV în următoarele situații:a) nu s-a solicitat de RAR prin mijloace informatice sau prin intermediul inspectorului RAR reverificarea ITLV;b) RAR solicită reverificarea ITLV, dar inspectorul RAR nu se prezintă în intervalul de timp prevăzut (45 min.).  +  Articolul 47(1) Persoana atestată nu va părăsi incinta ATLV în situația în care inspecția tahografului a fost selectată pentru reinspecție, până la finalizarea reinspecției.(2) În cazul reinspecției, inspectorul RAR întocmește și semnează un raport ITLV.  +  Articolul 48 ATLV comunică electronic RAR informațiile necesare pentru generarea dovezii de inspecție, iar RAR transmite electronic ATLV dovada de inspecție în vederea emiterii acesteia și seriile sigiliilor ce vor fi utilizate la sigilarea instalației tahografului și a limitatorului de viteză.  +  Articolul 49(1) După finalizarea și validarea ITLV se eliberează dovada de inspecție și plăcuța de instalare.(2) După finalizarea inspecției tahografului, persoana atestată va sigila următoarele părți:a) plăcuța de instalare;b) senzorul de mișcare de pe carcasa cutiei de viteză;c) cele două capete ale elementului de legătură dintre aparatura de înregistrare propriu-zisă și autovehicul, după caz;d) adaptorul propriu-zis și punctul de inserare al acestuia în circuit, după caz;e) dispozitivul de comutare pentru autovehiculele cu două sau mai multe rapoarte ale punții motoare, după caz;f) elementele de legătură ale adaptorului și dispozitivului de comutare cu restul aparaturii, după caz;g) toate părțile interioare ale aparaturii care trebuie să fie protejate împotriva umidității și prafului, precum și împotriva accesului neautorizat prin carcase care pot fi sigilate;h) orice strat protector pentru accesul la dispozitivele de adaptare a constantei aparaturii de înregistrare la coeficientul caracteristic autovehiculului;i) conexiunea cu sistemele DSRC și GNSS în cazul în care sunt unități separate de tahograf, după caz.(3) În cazuri particulare, pot fi necesare și sigilii suplimentare, care sunt menționate în certificatul de omologare al tahografului.  +  Articolul 50(1) Sigiliile utilizate de către ATLV trebuie inscripționate cu marca de sigilare precizată în autorizația tehnică.(2) Sigilarea senzorului de mișcare de pe carcasa cutiei de viteză, a adaptorului destinat autovehiculelor M(1) și N(1), a conexiunii GNSS externă și a tahografului se realizează cu sigilii fabricate de producători de sigilii înregistrați în baza de date specifică a Comisiei Europene.  +  Articolul 51 Înainte de înlocuirea sigiliilor, se realizează o inspecție a tahografului de către un atelier autorizat.  +  Articolul 52 Pentru fiecare ocazie cu care sigiliile sunt îndepărtate de către atelierele de reparații, acestea întocmesc o declarație de desigilare.  +  Articolul 53 Dovada de inspecție se eliberează și pentru autovehicule înmatriculate în alte state membre UE sau părți contractante AETR.  +  Articolul 54(1) Pentru dovada de inspecție se poate elibera un duplicat dacă plăcuța de instalare și/sau dovada de inspecție este deteriorată, ilizibilă, lipsă sau pierdută.(2) Duplicatul dovezii de inspecție poate fi eliberat de ATLV care a emis dovada de inspecție.(3) Pentru emiterea duplicatului dovezii de inspecție se vor parcurge obligatoriu următoarele etape:a) identificarea autovehiculului și conformitatea instalației tahografului și a limitatorului de viteză;b) realizarea și arhivarea a 3 înregistrări fotografice astfel:– plăcuța constructor tahograf;– sigiliul aplicat la senzorul de mișcare;– plăcuța de instalare aplicată;c) arhivarea copiei duplicatului.  +  Articolul 55(1) La repararea instalației tahograf se utilizează numai componente furnizate de producătorii de tahografe sau de reprezentanții acestora, care să fie însoțite de documente de proveniență și declarații de conformitate ale componentei.(2) Operatorii economici autorizați pentru activitatea de reparare tahografe pot înlocui sau repara orice componentă a instalației tahograf.  +  Capitolul VII Supravegherea tehnică a operatorilor economici care instalează, repară sau inspectează tahografe ori limitatoare de viteză  +  Articolul 56(1) Pe perioada de valabilitate a autorizației tehnice, operatorul economic autorizat va fi supravegheat de RAR în baza contractului de autorizare și supraveghere tehnică. Cheltuielile aferente autorizării și supravegherii tehnice sunt suportate de către operatorul economic.(2) În cadrul acțiunii de supraveghere tehnică, desfășurată de către RAR, inclusiv prin mijloace informatice, personalul atestat are obligația să furnizeze, la solicitarea inspectorilor RAR, toate documentele și informațiile aferente activităților de instalare, reparare și/sau inspecție a tahografelor sau limitatoarelor de viteză.(3) În cadrul acțiunii de supraveghere tehnică desfășurata de către RAR, inspectorii RAR completează un raport de supraveghere.(4) În urma supravegherii tehnice, inspectorii RAR pot anula inspecția tahografelor și/sau a limitatoarelor de viteză respective în următoarele cazuri:a) dacă dimensiunea pneurilor ce echipează puntea autovehiculului care transmite mișcarea către senzorul de mișcare diferă de dimensiunea pneurilor înscrisă, pe plăcuța de instalare;b) dacă se constată existența unor dispozitive de manipulare a tahografului și/sau a limitatorului de viteză;c) dacă viteza fixată (Vset) a limitatorului de viteză diferă de viteza fixată (Vset) înscrisă pe plăcuța de instalare;d) dacă plăcuța de instalare aplicată pe autovehicul este nesigilată;e) dacă se constată lipsa plăcuței constructorului tahografului sau informațiile sunt ilizibile;f) dacă se constată că instalația tahografului și/sau limitatorului de viteză are sigilii sau portsigilii lipsă, neconforme sau neinscripționate;g) dacă se constată că sigiliile tahografului care pot fi îndepărtate pentru reglarea constantei "k" sunt inscripționate cu altă marcă de sigilare decât cea menționată în dovada de inspecție;h) dacă se constată că atelierul a efectuat inspecții la tahografe și/sau limitatoare de viteză pentru care nu este autorizat;i) dacă se constată că inspecția a fost acordată pentru un tahograf și/sau limitator de viteză defect;j) dacă se constată prezența unui adaptor pentru tahograf pe un autovehicul din altă categorie decât M(1) sau N(1).(5) Anularea inspecției tahografului și/sau limitatorului de viteză se realizează în baza raportului ITLV prevăzut la art. 47 alin. (2).(6) Anularea inspecției tahografului și/sau limitatorului de viteză se înregistrează în sistemul național de supraveghere a inspecțiilor tahografelor și limitatoarelor de viteză gestionat de RAR.  +  Articolul 57 Constituie abateri de la procedurile de efectuare a ITLV următoarele fapte săvârșite de către personalul atestat:a) atestarea efectuării inspecțiilor tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză instalate pe un autovehicul, fără prezentarea acestuia în ATLV;b) divulgarea codului de securitate a cardului de atelier sau utilizarea cardului de atelier de către o altă persoană decât titularul cardului;c) atestarea efectuării ITLV având montate dispozitive destinate manipulării sau având instalate softuri neautorizate în tahograful digital și/sau limitatorul de viteză;d) aplicarea de sigilii a căror marcă aparține unui alt ATLV;e) efectuarea necorespunzătoare unei inspecții, constatată cu ocazia supravegherii tehnice efectuate de RAR în conformitate cu prezentele reglementări;f) nerespectarea procedurilor de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză precizate în prezentele reglementări;g) nerespectarea prevederilor privind evidența operațiunilor efectuate asupra tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză prevăzute în prezentele reglementări;h) efectuarea unei inspecții a tahografului nou sau reparat sau a tahografului menționat la art. 8 alin. (2) fără declarația de conformitate;i) neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de către personalul RAR în rapoartele de supraveghere;j) împiedicarea, sub orice formă, a personalului RAR de a își exercita atribuțiile de serviciu;k) nerespectarea obligațiilor de notificare prevăzute în art. 4 alin. (9) din H.G. nr. 899/2003;l) confirmarea drept corespunzătoare a instalației tahograf și/sau limitatorului de viteză care nu îndeplinește cerințele tehnice precizate prin prezentele reglementări;m) efectuarea ITLV pentru tipuri sau versiuni de tahografe și/sau pentru mărci de limitatoare de viteză care nu sunt menționate în autorizația tehnică a ATLV;n) efectuarea de activități care nu sunt menționate în autorizația tehnică a ATLV;o) efectuarea de activități pentru tahografele și/sau limitatoarele de viteză ce echipează autovehiculele pentru care există interdicție în autorizația tehnică;p) efectuarea ITLV pentru tahografe și/sau limitatoare de viteză de către o persoana atestată în numele altei persoane atestate din atelier;q) divulgarea către o altă persoană a parolei proprii de acces în sistemul național de supraveghere informatică gestionat de RAR;r) înregistrarea în sistemul național de supraveghere informatică de date incomplete, eronate sau fictive cu privire la activitățile desfășurate;s) lipsa persoanei atestate din incinta ATLV la reverificare de către inspectorul RAR, a unei inspecții care a fost selectată în acest scop;t) lipsa documentelor minim necesare efectuării ITLV în cazul unei reverificări de către un inspector RAR;u) utilizarea la ITLV a unui aparat care nu respectă cerințele prevăzute de legislația privind activitatea de metrologie.  +  Articolul 58(1) Certificatul de atestare al unei persoane atestate poate fi suspendat pe o perioadă de 30 de zile în situația în care persoana atestată acumulează 5 abateri menționate la art. 57, într-o perioadă de 6 luni, constatate cu ocazia supravegherii tehnice.(2) Certificatul de atestare al unei persoane atestate poate fi anulat în situația în care:a) persoana atestată acumulează 10 abateri menționate la art. 57, într-o perioadă de 12 luni, constatate cu ocazia supravegherii termice;b) se constată una din abaterile de la art. 57 lit. a), c), d) sau i).(3) În cazul în care analizarea abaterilor menționate la art. 57 necesită un timp suplimentar, RAR poate dispune suspendarea certificatului de atestare pe o perioadă de maximum 30 de zile.(4) Obținerea unui nou certificat de atestare în cazul anulării acestuia se face în conformitate cu prevederile art. 27. Programarea pentru reatestare se face după trecerea unei perioade de minimum 6 luni de la data anulării.(5) Persoana atestată căreia i s-a anulat certificatul de atestare a doua oară i se suspendă dreptul de efectuare a ITLV pe o perioadă de 1 an.(6) Persoana atestată căreia i s-a anulat certificatul de atestare a treia oară i se suspendă dreptul de efectuare a ITLV pe o perioadă de 2 ani. La orice anulare ulterioară a certificatului de atestare i se suspendă dreptul de efectuare a ITLV pe o perioadă de 3 ani.  +  Articolul 59(1) Un atelier poate fi sancționat cu suspendarea autorizației tehnice pe o perioadă de 30 de zile în cazul în care:a) nu se aduc la îndeplinire măsurile dispuse de către inspectorul RAR în raportul de supraveghere;b) se instalează tahografe sau limitatoare de viteză neomologate sau fără declarația de conformitate;c) nu se transmit RAR informațiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate în cazul tahografelor digitale;d) se constată modificări sau intervenții neautorizate la aparatura utilizată sau la programele utilizate;e) se efectuează activități la mărci și tipuri de tahografe și/sau limitatoare de viteză pentru care operatorul economic nu este autorizat;f) nu se furnizează, la solicitarea inspectorilor RAR, toate documentele și informațiile aferente activităților de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori limitatoarelor de viteză;g) se efectuează ITLV pentru tahografe și/sau limitatoare de viteză de către o persoană atestată pe perioada în care certificatul de atestare a acesteia este suspendat, expirat sau anulat;h) se constată lipsa documentelor și înregistrărilor care au stat la baza efectuării inspecției tahografelor și/sau limitatoarelor de viteză;i) nu se restituie în maximum 30 de zile către RAR cardul de atelier în cazul în care persoanei atestate i s-a suspendat certificatul de atestare în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări;j) se dispune suspendarea a două sau mai multe persoane atestate pe o perioadă de 30 de zile, în decursul unui an în cadrul aceluiași atelier;k) împiedică, sub orice formă, personalul RAR să își exercite atribuțiile de serviciu.(2) Un atelier poate fi sancționat cu anularea autorizației tehnice în cazul în care se montează în cadrul acestuia dispozitive de manipulare a tahografului și/sau limitatorului de viteză.(3) Efectuarea ITLV și aplicarea plăcuței de inserare de personal neatestat sau de personal atestat dar fără efectuarea în prealabil a inspecției sau încălcarea legislației în vigoare aplicabilă activităților de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor ori a limitatoarelor de viteză atrage, după caz, răspunderea administrativă, disciplinară, materială sau penală.(4) Conducerea operatorului economic va lua măsuri de supraveghere a desfășurării activității de către persoanele atestate și de sancționare administrativă a persoanelor care se fac vinovate de săvârșirea abaterilor menționate în prezentele reglementări.  +  Articolul 60(1) Neconformitățile constatate în cursul activității de supraveghere tehnică a activității de ITLV vor fi menționate în registrul de neconformități al ATLV.(2) În urma activității de supraveghere tehnică, RAR poate adopta una dintre următoarele măsuri:a) măsura de restrângere a domeniului de activitate se adoptă pentru perioada în care ATLV și-a pierdut temporar capabilitatea tehnică de efectuare a instalării, reparării sau inspecției tahografelor ori a limitatoarelor de viteză;b) măsura de suspendare a autorizației tehnice se adoptă în cazul comiterii cel puțin a uneia dintre abaterile prevăzute la art. 59 alin. (1).(3) În cazul suspendării autorizației tehnice, ATLV va fi restricționat informatic, se vor retrage elementele de sigilare, formularele dovezilor de inspecție neutilizate până la acel moment, cardurile de atelier ale personalului atestat și va fi menționat în registrul de neconformități al ATLV ultimul număr de registru și data inspecției efectuate.(4) În cazul anulării autorizației tehnice se procedează ca și în cazul suspendării.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 61 Plăcuțele de instalare, dovezile de inspecție și sigiliile vor fi puse la dispoziția operatorilor economici de către RAR.  +  Articolul 62 RAR va gestiona sistemul național de supraveghere informatică a inspecțiilor tahografelor și limitatoarelor de viteză.  +  Articolul 63 Următoarele cerințe devin obligatorii de la datele menționate în continuare:a) sigilarea senzorului de mișcare de pe carcasa cutiei de viteză, a adaptorului destinat autovehiculelor M(1) și N(1) și a tahografului, în cazul tahografelor mecanice, analogice și digitale de primă generație cu sigilii care respectă prevederile de la art. 50 alin. (2), începând cu data de 1 iunie 2020;b) specificațiile privind hala ATLV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022 pentru ATLV autorizate cu ocazia primei reautorizări.  +  Articolul 64(1) Operatorii economici autorizați anterior intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să își reînnoiască autorizația în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ocazie cu care se va încheia un contract de autorizare și supraveghere.(2) Nerespectarea condiției prevăzute la alin. (1) atrage anularea autorizației tehnice.  +  Articolul 65 Documentul prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. e) din OMT nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea și retragerea cardurilor de tahograf, este certificatul de atestare emis conform prezentelor reglementări.  +  Articolul 66 Prevederile prezentelor reglementări vor putea fi detaliate și precizate atunci când este necesar și/sau când evoluția tehnică o impune, în scopul aplicării lor unitare, prin instrucțiuni și dispoziții specifice, fără ca acestea să modifice sau să completeze cadrul legal instituit. Instrucțiunile și dispozițiile specifice respective constituie parte integrantă a prezentelor reglementări.  +  Articolul 67Anexele nr. 1 - 20 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa nr. 1la reglementări
  Plan de operațiuni
  Nr. crt.Denumirea verificăriiMetodă de control și aparatură necesarăNeconformități constatate
  0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL
  0.1Verificare concordanță dintre numărul de identificare al vehiculului (VIN), marcă, tip, categorie autovehicul prezentat la ITLV și datele din documentele de înmatriculareInspecție vizuală după curățarea locurilor unde se află poansonat nr. de identificare și/sau plăcuța care conține acest număra) autovehiculul prezentat la ITLV nu corespunde cu datele din documentele de înmatriculare privind: categoria, marca și tipul autovehiculului.b) lipsă nr. de identificare poansonat sau lipsă plăcuță cu număr de identificare de la bord (dacă constructorul nu a prevăzut poansonarea numărului de identificare).c) nr. identificare incomplet, ilizibil, falsificat sau care nu corespunde cu documentele autovehiculului.d) suportul pe care se află poansonat nr. de identificare este fixat artizanal pe autovehicul.
  1. INSPECȚIE AUTOVEHICUL
  1.1. INSPECȚIE STARE ROȚI
  1.1.1Verificare concordanță dintre dimensiunile anvelopelor care echipează puntea motoare a autovehiculului și datele din CIV sau din documentele de înmatriculare ale acestuiaInspecție vizuală prin compararea datelor de pe anvelopele punții motoare cu datele din CIV sau din documentele de înmatriculare ale autovehicululuia) dimensiunile anvelopelor nu corespund cu datele înscrise în CIV sau în documentele de înmatriculare ale autovehicululuib) anvelope neomologate
  1.1.2Verificare stării roților de la puntea motoare (+ E)Inspecție vizuală a întregii anvelopea) anvelope de dimensiuni diferiteb) anvelope de construcție diferită (radial sau diagonal)c) anvelope grav deteriorate sau cu tăieturid) anvelopele ating alte părți fixe ale caroseriei, șasiului sau suspensieie) adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lățimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru tractoare: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelope cu diametrul jantei peste 20")
  1.2. INSPECȚIE ECHIPAMENT DE INDICARE DIN BORD
  1.2.1Inspecție echipament de indicare din bordInspecție vizualăa) vitezometru defectb) lipsă iluminare vitezometruc) odometru defectd) lipsă iluminare odometru
  2. INSPECȚIE TAHOGRAF
  2.1. INSPECȚIE TAHOGRAF MECANIC ȘI ANALOGIC
  2.1.1Verificare concordanță dintre plăcuța constructorului tahografului și dovada anterioară de verificare și/sau placa de instalare a acestuia la bordul autovehicululuiInspecție vizualăa) plăcuță constructor lipsă, deteriorată, modificată, nu corespunde cu tipul tahografului pe care este montată sau confecționată artizanalb) plăcuța constructor nu corespunde cu datele de identificare din memoria tahografului (pentru 1324 și 24xx)c) tahograf neomologat sau montat neautorizatd) lipsă tahograf
  2.1.2Verificare dispozitive indicatoare (+ E)Inspecție vizuală și probă funcționalăa) ceas defect sau nu poate fi reglatb) abaterea de timp a ceasului nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20c) bandă cu 8/16 pini deterioratăd) ecran protector sau display deteriorat sau nefuncționale) tahograful afișează un cod de eroare care indică un defect conform instrucțiunilor producătoruluif) viteza indicată nu este constantăg) viteza indicată nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20h) odometrul tahografului decalat față de odometru bordi) distanța indicată de odometru nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20
  2.1.3Verificare dispozitive de înregistrareInspecție vizuală și probă funcționalăa) dispozitiv de fixare a diagramei în aparat defectb) ac de inscripționare a vitezei, activităților sau distanței defectc) ac suplimentar de inscripționare auxiliară defectd) ac de inscripționare a activităților șoferului 2 defecte) comutator activități defect sau lipsă
  2.1.4Verificare stare aparat și sigilii carcasăInspecție vizualăa) dispozitiv de iluminare defectb) dispozitiv de închidere defect sau lipsăc) carcasă deteriorată, neconformă sau cu părți lipsăd) sigilii carcasă deteriorate, lipsă sau neamprentatee) lipsă marcaje sau tahograf neadecvat pentru autovehiculele ADR (dacă este cazul)f) portsigilii deteriorate, neconforme sau lipsăg) tahograf defecth) existență dispozitiv manipulare tahograf
  2.1.5Determinare parametri autovehicul (l, w) și programare constantă k a aparatului (+E)Determinarea circumferinței efective a pneurilor prin măsurarea razei cu rigla, determinarea lungimii rezultate din media a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau prin efectuarea a 10 rotații complete pe standul cu roleDeterminarea coeficientului caracteristic al autovehiculului care rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercareDeterminarea coeficientului caracteristic al autovehiculului pe standul cu rolea) coeficientul caracteristic al autovehiculului nu se poate determina și/sau reglab) constanta aparatului nu se poate citi, programa, reglac) tahograful nu comunică cu dispozitivul de inspecție
  2.1.6Efectuare bench lest (+E)Se efectuează diagrama de probă (bench test) conform procedurilor producătorului de tahograf folosind dispozitivul de inspecțieInspecție vizuală și evaluare folosind echipamentul specifica) defect al aparatului indicat de bench testb) inscripționările nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20
  2.2. INSPECȚIE TAHOGRAF DIGITAL ȘI INTELIGENT
  2.2.1Verificare concordanță dintre plăcuța constructorului tahografului și dovada anterioară de verificare și/sau placa de instalare a acestuia la bordul autovehiculului (+E)Inspecție vizuală prin compararea datelor de pe plăcuța constructorului cu dovada anterioară și/sau placa de instalare, după caza) plăcuță constructor lipsă, deteriorată, modificată sau confecționată artizanalb) plăcuța constructor nu corespunde cu datele de identificare din memoria tahografului sau cu tipul tahografului pe care este montatăc) tahograful nu corespunde cu cerințele referitoare la data primei înmatriculări a autovehicululuid) tahograf neomologat sau montat neautorizate) lipsă tahograf
  2.2.2Verificarea dispozitivelor indicatoare (+E)Inspecție vizuală și funcționalăSe utilizează dispozitivul de inspecție și cardul de ateliera) ceas defect sau nu poate fi reglatb) abaterea de timp a ceasului nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20c) tahograful nu comunică cu indicatoarele din bordd) afișaj defecte) codul afișat pe display-ul tahografului, pe dispozitivul de inspecție sau pe listingul de evenimente indică un eveniment sau o abatere conform instrucțiunilor producătorului tahografuluif) viteza indicată nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20g) distanța indicată de odometru nu se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20
  2.2.3Verificarea dispozitivelor de înregistrare și descărcare date (+E)Inspecție vizuală. Se utilizează dispozitivul de inspecțiea) imprimantă tahograf defectăb) tahograful nu poate descărca datelec) tahograful nu poate citi cardurile introduse în cele două sloturi sau nu înregistrează date pe cardurile introduse în sloturid) tahograful nu comunică cu dispozitivul de inspecție
  2.2.4Verificare stare aparat și sigilii carcasăInspecție vizualăa) dispozitiv de iluminare defectb) carcasă deteriorată, neconformă sau cu părți lipsăc) tastatură tahograf defectăd) sigilii carcasă deteriorate, lipsă sau neamprentatee) lipsă marcaje sau tahograf neadecvat pentru autovehiculele ADR (dacă este cazul)f) tahograf defectg) existență dispozitiv de manipulare tahograf
  2.2.5Determinare parametri autovehicul (l, w) și programare constantă k a aparatului (+E)Determinarea circumferinței efective a pneurilor prin măsurarea razei cu rigla, determinarea lungimii rezultate din media a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau prin efectuarea a 10 rotații complete pe standul cu roleDeterminarea coeficientului caracteristic al autovehiculului care rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercareDeterminarea coeficientului caracteristic al autovehiculului pe standul cu rolea) coeficientul caracteristic al autovehiculului nu se poate determinab) constanta aparatului nu se poate citi sau programa
  2.2.6Verificare funcționare modul GNSS (+E)Inspecția se efectuează poziționând autovehiculul în zona specificată a atelierului folosind dispozitivul de inspecțiea) instalat necorespunzător sau nefuncționalb) determină coordonatele geostaționare cu abateri mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 20c) conexiunile modulului extern deteriorate
  2.2.7Verificare funcționare modul DSRC (+E)Inspecția se efectuează cu cardul de atelier utilizând dispozitivul de inspecție și echipamentul specific DSRCa) instalat necorespunzător, nefuncțional sau defectb) nu comunică cu echipamentul specific DSRCc) conexiunile modulului extern deteriorate
  2.2.8Efectuare inspecție și evaluare listinguri (+E)Efectuare inspecție conform instrucțiunilor producătorului tahografului folosind dispozitivul de inspecțieInspecție și analiză a evenimentelor și abaterilor din listingurile tipărite și din datele descărcatea) listingurile tipărite indică un defect de înregistrare al tahografuluib) evaluare a listingurilor conform prezentelor reglementări și a instrucțiunilor producătorului tahografuluic) listingurile de evenimente și abateri și/sau a descărcările de date indică obligativitatea înlocuirii tahografuluid) defect al tahografului indicat de bench test
  3. VERIFICARE SENZOR DE MIȘCARE
  3.1.Verificare integritate și conformitate senzor de mișcareInspecție vizualăa) senzor de mișcare neconform, deteriorat sau defectb) senzor de mișcare nerecomandat pentru categoria de autovehicul sau neomologatc) senzor de mișcare sigilat necorespunzător sau nesigilatd) senzor de mișcare cu dispozitiv de manipulare
  3.2.Verificare corespondență senzor de mișcare și tahograf conform reglementărilor în vigoareInspecție vizualăSenzorul de mișcare nu corespunde cerințelor din Anexa I a Regulamentului (UE) nr. 165/2014, Anexa IB a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 sau Anexa IC a Regulamentului (UE) 2016/799, după caz
  3.3.Verificare integritate și conformitate adaptor pentru autovehicule M(1), N(1)Inspecție vizualăa) lipsă plăcuță instalare adaptorb) adaptor neconform, deteriorat sau defectc) adaptor nerecomandat pentru tipul de autovehicul sau neomologatd) adaptor sigilat necorespunzător sau nesigilate) adaptor cu dispozitiv de manipulare
  4. INSPECȚIE CABLAJ INSTALAȚIE (CONEXIUNI ELECTRICE)
  4.1.Verificare integritate și conformitate cablajInspecție vizualăa) cablaj neconform și/sau deterioratb) cablaj necorespunzător tipului de tahografc) conexiuni cablaj sigilate necorespunzător sau nesigilated) barieră curent lipsă sau defectă (la autovehiculele ADR) (dacă este cazul)
  4.2.Verificare împotriva manipulărilor (+E)Inspecție vizuală și funcțională prin împerecherea senzorului de mișcare cu tahograful utilizând echipamentul specifica) prezență dispozitiv de manipulare pe cablajul senzorului de mișcareb) tahograful nu înregistrează deconectarea senzorului de mișcarec) cablajul nu are continuitate
  5. INSPECȚIE LIMITATOR DE VITEZĂ
  5.1.Verificarea concordanței dintre plăcuța constructorului limitatorului de viteză și dovada anterioară de verificare și/sau placa de instalare a acestuia la bordul autovehicululuiInspecție vizuală prin compararea datelor de pe plăcuța constructorului cu dovada anterioară și/sau placa de instalare, după caza) plăcuță constructor lipsă, deteriorată, modificată, confecționată artizanal sau nu corespunde cu tipul limitatorului de viteză pe care este montatăb) limitatorul nu corespunde cu cerințele referitoare la data primei înmatriculări a autovehicululuic) limitator de viteză neomologatd) lipsă limitator de viteză sau părți componente ale sistemului de limitaree) limitator de viteză montat neautorizat
  5.2.Verificare stare limitator de viteză și sigilii carcasăInspecție vizualăa) carcasă deteriorată, neconformă sau lipsăb) sigilii carcasă deteriorate, lipsă sau neamprentatec) portsigilii deteriorate, neconforme sau lipsăd) limitator de viteză defect
  5.3.Determinare parametri autovehicul (l, w) și programare constanta k a limitatorului de viteză ( E)Determinarea circumferinței efective a pneurilor prin măsurarea razei cu rigla, determinarea lungimii rezultate din media a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau prin efectuarea a 10 rotații complete pe standul cu roleDeterminarea coeficientului caracteristic al autovehiculului care rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercareDeterminarea coeficientului caracteristic al autovehiculului pe standul cu rolea) coeficientul caracteristic al autovehiculului nu se poate determinab) constanta limitatorului nu se poate citi, regla sau programa
  5.4.Verificare și reglaj Vset (+E)Inspecție funcțională folosind dispozitivul de inspecțieLimitatorul nu are Vset reglată conform categoriei autovehiculului și datei primei înmatriculări a acestuia
  6. ALTE MOTIVE DE RESPINGERE
  6.1.Inspecția nu mai poate fi continuată de inspectorul din atelierul care a început inspecțiaDin motive ce țin de capabilitatea atelierului sau din cauza deținătorului autovehiculului nu se poate continua inspecția tahografului și/sau limitatorului de vitezăa) inspecția nu poate fi continuată de atelier sau inspectorb) deținătorul autovehiculului renunță la inspecție
  7. REINSPECȚIE
  7.1.Reverificare inspecție pentru autovehiculul selectat de sistem (+E)Inspecție funcțională folosind dispozitivul de inspecțieSe compară rezultatele cu inspecția efectuatăa) autovehicul respins la identificareb) măsurători incorectec) raport inspecție completat incorectd) lipsă autovehicul la reinspecțiee) lipsă inspector care a efectuat inspecția la reinspecțief) inspecție efectuată cu card diferit de cel al titularului inspecției
  NOTĂ: E - verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat
   +  Anexa nr. 2la reglementări
  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE PRIVIND FUNCȚIONAREA CORECTĂ ȘI
  EXACTITATEA INDICAȚIILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR TAHOGRAFELOR NOI SAU REPARATE
  Nr. ....../.........
  Tahograful:– Categoria: o mecanic o analogic o digital– Tip și versiune:– Număr de omologare:– Serie:– An fabricație: Este conform cu prevederile din: [ ] anexa I la Regulamentul (UE) nr. 165/2014, [ ] anexa IB la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, [ ] anexa IC la Regulamentul (UE) 2016/799și cu prescripțiile tehnice ale producătorului în ceea ce privește funcționarea corectă și exactitatea indicațiilor și înregistrărilor. Verificarea a fost efectuată de către:– persoana atestată ...................– operator economic ...................– adresă punct de lucru ...............aplicând marca de sigilare ................ Persoana atestată Semnătură,
   +  Anexa nr. 3la reglementări
  Procedura de inspecție a tahografului și limitatorului de viteză
  1. Procedura de inspecție a tahografului mecanic și analogic În cadrul inspecției tahografului mecanic și analogic trebuie efectuate următoarele operațiuni:1.1. Se verifică dacă sigiliile de pe casetele care protejează părțile interioare ale tahografului cu excepția celor care pot fi îndepărtate pentru reglarea constantei "k", sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm în locașurile lor.1.2. Se verifică integritatea sigiliilor aplicate pe instalație și se menționează în raportul ITLV starea sigiliilor.1.3. Se verifică starea, fixarea, poziționarea și integritatea cablurilor instalației tahograf. Aceste cabluri trebuie să nu atingă părțile autovehiculului aflate în mișcare, să nu fie poziționate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate. O legătură compusă din racorduri sigilate este considerată continuă dacă împiedică accesul la conductorii electrici ai cablului și nu permite deconectarea sau manipularea în zona îmbinării fără a se distruge sigiliile amprentate cu marca de sigilare.1.4. Pentru autovehiculele din categoria M(1) sau N(1) care sunt echipate cu adaptor pentru tahograf se verifică dacă adaptorul este omologat, dacă este montat cât mai aproape pasibil de senzorii de distanță și viteză ai autovehiculului (senzori integrați sau senzori ABS) precum și existenta cablului armat montat între adaptor și tahograf. De asemenea se verifică dacă este sigilat adaptorul pe caroserie precum și existența plăcuței de instalare a adaptorului pe autovehicul.1.5. Se verifică poziționarea și iluminarea corespunzătoare a tahografului.1.6. Se verifică funcționarea indicatoarelor de avertizare ale tahografului.1.7. Se determină circumferința efectivă "l" a anvelopelor de pe puntea care transmite semnal tahografului și coeficientul caracteristic al autovehiculului "w", în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui "l" se calculează ca media distanțelor parcurse de roțile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau 10 rotații complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare.1.8. Se determină constanta "k" a tahografului.1.9. Se calculează eroarea de distanță, în procente, conform formulei "e = 100(w-k)/w". Dacă "e" depășește ±1% se vor efectua reglaje la constanta "k" a tahografului astfel încât "e" să fie ±1%.1.10. Se verifică funcționarea ceasului tahografului și posibilitatea reglării orei astfel încât poziția timpului, pe foaia de înregistrare, să coincidă cu ora reală.1.11. Se verifică abaterea de timp a tahografului utilizând dispozitivul de verificat abaterea de timp a ceasului intern al tahografelor. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;1.12. Se efectuează bench-testul după cum urmează:a) se personalizează una sau două foi de înregistrare în funcție de tipul și domeniul de măsurare al tahografului cu următoarele date:– nume, prenume conducător autovehicul și semnătura acestuia;– localitatea în care se efectuează inspecția;– data la care se efectuează;– număr înmatriculare sau serie șasiu;– indicație odometru înainte și după proba bench-test;– nume, prenume tehnician și semnătura acestuia;b) foile de înregistrare trebuie să fie omologate și adecvate pentru tipul de tahograf la care se efectuează bench-test;c) se introduce foaia sau foile de înregistrare în tahograf;d) se efectuează bench-test conform tabelelor specifice tipului de tahograf, recomandate de producătorul tahografului. Se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă și trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;e) se simulează parcurgerea unei distanțe de cel puțin 1000 m, pentru verificarea odometrului. Distanța măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;f) se simulează deconectarea de la alimentare pentru un minut și deconectarea senzorului de mișcare pentru două minute;g) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;h) se urmăresc indicațiile tahografului în timpul bench-testului și după terminarea operațiunilor se evaluează înregistrările din foaia/foile de înregistrare;i) la evaluarea foilor de înregistrare se verifică dacă:– înregistrările sunt clar lizibile;– tahograful înregistrează viteza maximă;– revine la viteza 0 în cadrul bench-testului;– înregistrează corect vitezele, activitățile și distanța;– înregistrările și indicațiile tahografului se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;– înregistrează deschiderea carcasei, deconectarea senzorului și a alimentării, exceptând tahografele fabricate înainte de 1 aprilie 1994.1.13. Se completează raportul ITLV și se stabilește rezultatul inspecției - admis/respins.1.14. Se înregistrează în calculator rezultatul inspecției.1.15. Se tipărește dovada de inspecție.1.16. Se aplică plăcuța de instalare și se sigilează.1.17. Se sigilează instalația tahografului.1.18. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:– autovehiculul poziționat pe pista de inspecție;– dimensiunea anvelopei punții la care se transmite mișcarea de la senzorul de mișcare;– plăcuța constructor tahograf;– înregistrare odometru;– sigiliul aplicat în zona de reglaj a constantei "k";– sigiliul aplicat la senzorul de mișcare;– plăcuța de instalare aplicată pe stâlpul B al postului de conducere al autovehiculului. La autovehiculele care nu au stâlp B, plăcuța de instalare trebuie montată pe cadrul ușii de pe latura unde se află volanul și trebuie să fie vizibilă în toate situațiile.1.19. Se salvează înregistrările fotografice într-un folder, în unitatea hardware a ATLV, codificat cu seria dovezii de inspecție.2. Procedura de inspecție a tahografului digital În cadrul inspecției tahografului trebuie efectuate următoarele operațiuni:2.1. Se verifică integritatea sigiliilor de pe carcasa tahografului.2.2. Se verifică integritatea, starea, fixarea și poziționarea cablurilor instalației tahograf. Aceste cabluri nu trebuie să atingă părțile autovehiculului aflate în mișcare, să nu fie poziționate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate.2.3. Pentru autovehiculele din categoria M(1) sau N(1) care sunt echipate cu adaptor se verifică dacă:a) adaptorul are marcaj de omologare;b) adaptorul este montat și sigilat conform indicațiilor producătorului și/sau producătorului de autovehicul;c) adaptorul are plăcuța de instalare conform Anexei IB a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85;d) sigiliile de pe adaptor și conexiuni sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm;e) adaptorul este montat conform indicațiilor de pe plăcuța de instalare a acestuia. În cazul în care nu este îndeplinită cel puțin una dintre cerințele de mai sus, nu se va continua inspecția decât după remedierea sau înlocuirea adaptorului, după caz, de către un ATLV autorizat în acest scop.2.4. Se verifică poziționarea și iluminarea corespunzătoare a tahografului.2.5. În continuare se procedează după cum urmează:a) se introduce o rolă de hârtie omologată și adecvată pentru utilizarea la tahograful inspectat;b) se efectuează un test funcțional pentru a se asigura că toate butoanele de la sloturile tahografului funcționează corect;c) se verifică erorile afișate de display-ul tahografului;d) se tipărește listingul de date tehnice și listingul de evenimente și abateri ale tahografului;e) se introduce cardul de atelier, se descarcă și se interpretează datele din tahograf pe o perioadă de minimum 3 zile, apoi se continuă inspecția sau finalizează cu rezultatul respins, după caz;f) dacă apar evenimente, abateri la senzorul de mișcare, întreruperea alimentării mai mare de 30 min sau violarea securității tahografului de la ultima inspecție periodică a tahografului se efectuează împerechere cu cablul paralel conform Anexei IB a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85. După terminarea operațiunilor se scoate cardul de atelier din slot și se tipărește un nou listing de date tehnice care se compară cu primul listing de date tehnice. Dacă pe cele două listinguri seria senzorului de mișcare diferă, se înlocuiește cablul de legătură senzor-tahograf și/sau senzorul de mișcare, de către un ATLV autorizat în acest scop;g) se reintroduce cardul de atelier în slotul 1 se verifică și actualizează parametrii autovehiculului (statul membru de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare al autovehiculului, dimensiunea anvelopelor);h) se determină circumferința efectivă "l" a anvelopelor de pe puntea care transmite semnal tahografului și coeficientul caracteristic al autovehiculului "w", în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui "l" se calculează ca media distanțelor parcurse de roțile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau 10 rotații complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare. Se programează constanta tahografului "k" = "w";i) se efectuează bench-testul astfel:– se aleg trei viteze din intervalul 20 ÷ 180 km/h, multiplii de 10 km/h, egal distanțate între ele.– se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă și trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;j) se simulează parcurgerea unei distanțe de cel puțin 1000 m, pentru verificarea odometrului. Distanța măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;k) se verifică abaterea de timp a tahografului cu etalonul de timp al dispozitivului de inspecție, se verifică și reglează ora UTC. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;l) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;m) se șterg codurile de eroare din memoria tahografului;n) se tipărește un listing de 24 de ore de pe cardul de atelier, un listing de date tehnice după ce cardul a fost scos din slot și un listing de depășiri de viteză;o) se verifică înregistrările de pe listinguri astfel:– dacă toate datele stocate în memoria tahografului cu ocazia calibrării sunt introduse corect și corespund cu realitatea;– dacă tahograful înregistrează operațiunea de deconectare a senzorului de mișcare, după caz;– dacă tahograful înregistrează depășirile de viteză atunci când se simulează viteze mai mari decât viteza autorizată a autovehiculului sau dacă de la inspecția anterioară a înregistrat depășiri de viteză.2.6. În cazul în care tahograful nu corespunde la verificările menționate anterior, inspecția tahografului nu va putea fi continuată decât după remedierea defecțiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze tipul și versiunea respectivă de tahograf.2.7. Se completează raportul ITLV și se stabilește rezultatul inspecției - admis/respins.2.8. Se înregistrează în calculator rezultatul inspecției.2.9. Se tipărește dovada de inspecție.2.10. Se aplică plăcuța de instalare și se sigilează.2.11. Se sigilează instalația tahografului.2.12. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:– autovehiculul poziționat pe pista de inspecție;– dimensiunea anvelopei roții care transmite mișcarea la senzor;– plăcuța constructor tahograf;– înregistrare odometru;– sigiliul constructor aplicat pe carcasa tahografului;– sigiliul aplicat la senzorul de mișcare;– plăcuța de inspecție aplicată conform cerințelor din prezentele reglementări.2.13. Se salvează înregistrările fotografice într-un folder, în unitatea hardware a ATLV, codificat cu seria dovezii de inspecție.3. Procedura de inspecție a tahografului digital de generația a II-a (inteligent) În cadrul inspecției tahografului trebuie efectuate următoarele operațiuni:3.1. Se verifică integritatea sigiliilor de pe carcasa tahografului.3.2. Se verifică integritatea, starea, fixarea și poziționarea cablurilor instalației tahograf. Aceste cabluri nu trebuie să atingă părțile autovehiculului aflate în mișcare, să nu fie poziționate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate.3.3. Pentru autovehiculele din categoria M(1) sau N(1) care sunt echipate cu adaptor se verifică dacă:a) adaptorul are marcaj de omologare;b) adaptorul este montat și sigilat conform indicațiilor producătorului și/sau producătorului de autovehicul;c) adaptorul are plăcuța de instalare conform Anexei IC a Regulamentului (UE) 2016/799;d) sigiliile de pe adaptor și conexiuni sunt amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm;e) adaptorul este montat conform indicațiilor de pe plăcuța de instalare a acestuia. În cazul în care nu este îndeplinită cel puțin una dintre cerințele de mai sus, nu se va continua verificarea inspecția decât după remedierea sau înlocuirea adaptorului, după caz, de către un ATLV autorizat în acest scop.3.4. Se verifică poziționarea și iluminarea corespunzătoare a tahografului.3.5. În continuare se procedează după cum urmează:a) se introduce o rolă de hârtie omologată și adecvată pentru utilizarea la tahograful inspectat;b) se efectuează un test funcțional pentru a se asigura că toate butoanele de la sloturi le tahografului funcționează corect;c) se verifică erorile afișate de display-ul tahografului;d) se tipărește listingul de date tehnice și listingul de evenimente și abateri ale tahografului;e) se introduce cardul de atelier, se descarcă și se interpretează datele din tahograf pe o perioadă de minimum 3 zile, apoi se continuă inspecția sau finalizează cu rezultatul respins, după caz;f) se verifică și actualizează parametrii autovehiculului (statul membru de înmatriculare, numărul de identificare al vehiculului, numărul de înmatriculare al autovehiculului, dimensiunea anvelopelor);g) se introduce și se salvează seria sigiliului senzorului de mișcare în dispozitivul de inspecție;h) se împerechează senzorul de mișcare cu tahograful;i) se determină circumferința efectivă "l" a anvelopelor de pe puntea care transmite semnal tahografului și coeficientul caracteristic al autovehiculului "w" în conformitate cu metodele stabilite de producătorii aparaturii de testare. În cazul în care nu este specificată metoda de determinare, valoarea lui "l" se calculează ca media distanțelor parcurse de roțile care transmit semnal tahografului în cursul a 5 rotații complete ale roților punții motoare pe pista de încercare sau 10 rotații complete pe standul cu role. Determinarea coeficientului caracteristic al autovehiculului rezultă din media a 4 măsurători efectuate pentru deplasarea autovehiculului spre înainte pe pista de încercare. Se programează constanta tahografului "k" = "w";j) se efectuează bench-testul astfel:– se aleg trei viteze din intervalul 20 ÷ 180 km/h, multiplii de 10 km/h, egal distanțate între ele;– se simulează vitezele alese pe o perioadă de timp recomandată de producătorul tahografului. Viteza indicată de tahograf trebuie să fie constantă și trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;k) se simulează parcurgerea unei distanțe de cel puțin 1000 m, pentru verificarea odometrului. Distanța măsurată trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;l) se verifică abaterea de timp a tahografului cu etalonul de timp al testerului și se verifică și reglează ora UTC. Abaterea de timp trebuie să se încadreze în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20;m) se efectuează proba de verificare a limitării de viteză, acolo unde semnalul de viteză este generat de tahograf;n) se poziționează autovehiculul în punctul de control al poziției GNSS și se verifică coordonatele indicate de tahograf;o) se șterg codurile de eroare din memoria tahografului;p) se scoate cardul de atelier din tahograf, se introduce în diapozitivul de inspecție și se efectuează cele două teste pentru modulul DSRC;q) se tipărește un listing de 24 de ore din tahograf, un listing de date tehnice și un listing de depășiri de viteză;r) se verifică de pe listinguri următoarele:– dacă toate datele stocate în memoria tahografului cu ocazia calibrării sunt introduse corect și corespund cu realitatea;– dacă tahograful înregistrează operațiunea de împerechere a senzorului de mișcare;– dacă tahograful înregistrează depășirile de viteză atunci când se simulează viteze mai mari decât viteza autorizată a autovehiculului sau dacă de la inspecția anterioară a înregistrat depășiri de viteză;– dacă coordonatele GNSS indicate de tahograf se încadrează în erorile maxim tolerate precizate în anexa nr. 20.3.6. În cazul în care tahograful nu corespunde la verificările menționate anterior, inspecția tahografului nu va putea fi continuată decât după remedierea defecțiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze tipul și versiunea respectivă de tahograf.3.7. Se completează raportul ITLV și se stabilește rezultatul inspecției - admis/respins.3.8. Se înregistrează în calculator rezultatul inspecției.3.9. Se tipărește dovada de inspecție.3.10. Se aplică plăcuța de instalare și se sigilează.3.11. Se sigilează instalația tahografului.3.12. Se realizează 7 înregistrări fotografice astfel:– autovehiculul poziționat pe pista de inspecție;– dimensiunea anvelopei roții care transmite mișcarea la senzor;– plăcuța constructor tahograf;– înregistrare odometru;– sigiliul constructor aplicat pe carcasa tahografului;– sigiliul aplicat la senzorul de mișcare;– plăcuța de inspecție aplicată conform cerințelor din prezentele reglementări.3.13. Se salvează înregistrările fotografice într-un folder, în unitatea hardware a ATLV, codificat cu seria dovezii de inspecție.4. Procedura de inspecție a limitatorului de viteză În cadrul inspecției limitatorului de viteză trebuie efectuate următoarele operațiuni:4.1. Se verifică prezența mărcii de omologare pe unitatea de comandă a limitatorului.4.2. Se verifică sigiliile de pe carcasele care protejează părțile interioare ale limitatorului de viteză precum și sigiliile de pe instalație. Aceste sigilii trebuie să fie amprentate cu o marcă de sigilare adecvată, intacte și fixate ferm.4.3. Se verifică funcționarea mecanismelor de acționare (pârghii, actuatori, supape pneumatice).4.4. Se verifică starea, fixarea și poziționarea cablurilor limitatorului de viteză. Aceste cabluri trebuie să nu atingă părțile autovehiculului aflate în mișcare, să nu fie poziționate în apropierea surselor de căldură, să nu fie rupte, tăiate, deformate sau perforate. Nu este admisă prezența unor dispozitive de manipulare a limitatorului de viteză pe aceste cabluri.4.5. Se verifică dacă viteza fixată (Vset) este reglată conform prevederilor art. 9 alin. (3) din prezentele reglementări.4.6. Se verifică buna funcționare a instalației de limitare.4.7. În cazul în care limitatorul de viteză nu corespunde la verificările menționate la punctele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, inspecția limitatorului de viteză nu va putea fi continuată decât după remedierea defecțiunilor constatate într-un ATLV autorizat să instaleze sau să repare tipul respectiv de limitator de viteză.4.8. Se completează raportul ITLV și se stabilește rezultatul inspecției - admis/respins.4.9. Se înregistrează în calculator rezultatul inspecției.4.10. Se tipărește dovada de inspecție și plăcuța de instalare.4.11. Se sigilează elementele instalației limitatorului de viteză la care s-a intervenit în decursul inspecției precum și cele lipsă sau la care s-a constatat că integritatea lor a fost violată.4.12. Se efectuează o înregistrare fotografică a unității de comandă cu seria lizibilă doar în cazul celor care funcționează independent sau cu semnal de viteză de la un tahograf analogic.
   +  Anexa nr. 4la reglementări
  Conținutul dovezii de inspecție
  a) Date proprietar (deținător) autovehiculb) Date autovehicul– Marcă, tip– Număr identificare– Număr înmatriculare– Data primei înmatriculări– An fabricație– Categorie omologarec) Date instalație tahograf– Tip, versiune și serie tahograf– Nr. serie senzor(integrat)– Serie adaptor*)– Loc instalare adaptor*)– Culoare cablu intrare semnal*)– Semnal secundar activ da/nu– GNSS extern da/nu– Serie GNSS– DSRC extern da/nu– Serie DSRCd) Date inspecție autovehicul– Dimensiune pneuri– Adâncime profil anvelope– Presiune pneuri– Circumferință efectivă pneuri "l"– Coeficient caracteristic autovehicul "w"– Contor odometru înainte și după inspecțiee) Date inspecție tahograf– Domeniu de măsurare– Constanta tahograf "k"– Test de viteză– Test de distanță– Abatere de timp– Coordonate poziție GNSS– Serii sigilii aplicatef) Date inspecție limitator de viteză– Obligație de limitare da/nu– Marcă, tip, serie limitator de viteză– Viteza setatăg) Observații la inspecțieh) Date de înregistrare– Număr înregistrare– Data inspecției– Locul inspecțieii) Date atelier– Nume operator economic– Adresă atelier– Marcă sigilare– Inspector nume, prenume– Serie card atelier NOTĂ: *) Doar în cazul autovehiculelor din categoria M(1), N(1). Dovada include și plăcuța de instalare detașabilă.
   +  Anexa nr. 5la reglementări
  Conținutul plăcuței de instalare
  a) nume operator economic (atelier);b) număr identificare vehicul (VIN);c) serie tahograf;d) circumferință efectivă pneuri "l" (mm);e) dimensiune pneuri;f) coeficient caracteristic autovehicul "w" (imp/km);g) constantă tahograf "k" (imp/km);h) existență echipament GNSS extern: da/nu;i) serie GNSS extern;j) serie DSRC;k) serie adaptor*);l) loc instalare adaptor*);m) culoare cablu intrare*);n) scrie senzor de mișcare;o) serii sigilii;p) marcă sigilare;q) viteză setată "Vset" (km/h);r) data inspecției. NOTĂ: *) Doar în cazul autovehiculelor din categoria M(1), N(1).
   +  Anexa nr. 6la reglementări
  Declarație de limitare a vitezei
  Nr. ....../.......
  SC ............, reprezentant al producătorului ............. în România declarăm pe proprie răspundere că autovehiculul cu datele de mai jos:– marcă și tip ......................– număr înmatriculare ...............– număr identificare ................– dimensiuni anvelope*) .............– loc amplasare senzor ABS .......... are viteza setată (Vset): ..... km/h. Declarația a fost solicitată de către domnul/doamna ................ BI/CI/P ............ Prezenta declarație este valabilă 1 an de la data emiterii.
  Șef Service
  L.S.
  NOTĂ: *) Se vor menționa dimensiunile anvelopelor de la puntea care transmite semnalul de viteză către limitatorul de viteză.
   +  Anexa nr. 7la reglementări
  Declarație de imposibilitate descărcare date din tahograf
  Nr. ........./data ............
  Tahograful:– Tip și versiune ..........................– Număr de omologare .......................– Serie ....................................– An fabricație ........ Care se află în bordul autovehiculului:– Marcă și tip ............................– Număr înmatriculare .....................– Număr identificare ...................... Se pot descărca date: [ ] Nu. Motivul ........................... [ ] Parțial. Motivul ...................... Verificarea a fost efectuată de către:– Persoana atestată .......................– Operator economic .......................– Adresă/punct de lucru ................... Tahograful: [ ] A fost dezafectat și predat către proprietar/utilizator [ ] A fost dezafectat și păstrat la operatorul economic [ ] A rămas instalat în bordul autovehiculului
  Persoană atestată,semnăturăProprietar/utilizator autovehicul,semnătură
   +  Anexa nr. 8la reglementări
  REGISTRUL AUTO ROMÂN
  AUTORIZAȚIE TEHNICĂ
  Nr. ....../.......
  În conformitate cu prevederile H.G. nr. 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză, cu modificările și completările ulterioare și ale OMT nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condițiile de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză care echipează autovehiculele rutiere precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară astfel de activități - RNTR 8, cu modificările ulterioare, se autorizează:
  SC ................................ SRL
  cu sediul social în ............., cu număr de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului ............. și C.U.I. ............, să desfășoare activități conform specificației de pe verso, în unitara din ............., identificată prin coordonatele GPS .................... Marca sigiliului acordat: Prezenta autorizație este valabilă până la ............
  Registrul Auto Român
  Director General,

  COD ATELIER
  ActivitateTip tahograf/limitator de viteză/senzor de mișcare/cablu/GNSS/DSRCLimitări generale
  InspecțieTahografe
  Limitatoare de viteză
  InstalareTahografe
  Limitatoare de viteză
  ReparareTahografe
  Limitatoare de viteză
  Senzori de mișcare
  Cabluri
  GNSS
  DSRC
   +  Anexa nr. 9la reglementări
  Registrul de diagnoză și verificare
  Nr.Crt.DataLocație diagnozăTahografSerie tahografAutovehiculRezultat diagnozăDescărcare UVObservații
  TipVersiuneNr. înmatriculareVINDANU
   +  Anexa nr. 10la reglementări
  Conținutul raportului de ITLV
  a) Date proprietar (deținător) autovehiculb) Date autovehicul:– Marcă, tip– Număr identificare– Număr înmatriculare– Data primei înmatriculări– An fabricație– Categorie omologarec) Date instalație tahograf– Tip, versiune și serie tahograf– Nr. serie senzor (integrat)– Serie adaptor*)– Loc instalare adaptor*)– Culoare cablu intrare semnal*)– Semnal secundar activ da/nu– GNSS extern da/nu– Serie GNSS– DSRC extern da/nu– Serie DSRCd) Date inspecție autovehicul– Dimensiune pneuri– Adâncime profil anvelope– Presiune pneuri– Circumferință efectivă pneuri "l"– Coeficient caracteristic autovehicul "w"– Contor odometru înainte și după inspecțiee) Date inspecție tahograf– Domeniu de măsurare– Constanta tahograf "k"– Test de viteză– Test de distanță– Abatere de timp– Coordonate poziție GNSS– Serii sigilii aplicaref) Date inspecție limitator de viteză– Obligație de limitare da/nu– Marcă, tip, serie limitator de viteză– Viteza setatăg) Date inspecție anterioară– Coeficient caracteristic autovehicul "w"– Constanta tahograf "k"– Marcă de sigilare– Serie sigiliu NOTĂ: *) Doar în cazul autovehiculelor din categoria M(1), N(1).
   +  Anexa nr. 11la reglementări
  REGISTRUL AUTO ROMÂN
  CERTIFICAT DE ATESTARE
  Nr. ............
  Data .........
  Domnul/Doamna .......... născut(ă) în anul ... luna ... ziua ...CNP ............... Profesia ............... A absolvit programul de instruire inspecție tahografe în data de ........., organizat de către ............ cu sediul în localitatea ..........., str. ......... nr. ..., județul/sector .............. în calitate de producător de tahografe/reprezentant al producătorului de tahografe ........../producător de dispozitive de inspecție a tahografelor/reprezentant al producătorului de dispozitive de inspecție a tahografelor ................*) și a promovat examenul, în anul .... luna ... ziua ...,*) Se barează mențiunile neaplicabile. deține competența de a inspecta tahografe cu dispozitivele de inspecție, conform suplimentului descriptiv al atestatului. Prezentul atestat este valabil până la data de ............
  DIRECTOR GENERAL,

  SUPLIMENT DESCRIPTIV
  AL
  CERTIFICATULUI DE ATESTARE
  Nr. ..........
  1. Nivelul de competențe: Inspecție tahografe
  • mecanicetip ...........................
  • analogice:tip ...........................
  • digitale:tip ...........................versiune ..................
  • inteligente:tip ...........................versiune ..................
  Dispozitive de inspecție:tip ...........................versiune ..................
  2. Modulul de program:
  Durata (ore) total: .....................
  din care: pregătire teoretică: .....................................
  pregătire practică: ......................................
  Responsabil program evaluare,
   +  Anexa nr. 12la reglementări
  Specificații hală ATLV
  a) Hală de inspecție tahografe prevăzută cu intrare/ieșire Canal de vizitare de minim 6 m lungime, 1,5 m adâncime și 0,8 m lățime Hala trebuie să fie de construcție metalică cu panouri termoizolante, din cărămidă sau beton Intrarea și ieșirea trebuie să permită accesul unui autovehicul cu lățimea de min. 2,6 m și înălțimea de min. 4,1 m.b) Hală de inspecție tahografe prevăzută doar cu intrare Canal de vizitare de minim 6 m lungime, 1,5 m adâncime și 0,8 m lățime Hala trebuie să fie de construcție metalică cu panouri termoizolante, din cărămidă sau beton Intrarea și ieșirea trebuie să permită accesul unui autovehicul cu lățimea de min. 2,6 m și înălțimea de min. 4,1 m
   +  Anexa nr. 13la reglementări
  Specificații pistă de încercare
  a) Specificații pistă de încercare pentru tahografele inteligente Pista trebuie să fie din beton, asfalt sau pavaj, rectilinie, orizontală, plană. Liniile transversale de START/STOP trebuie să aibă 100 mm lățime și să fie marcate cu vopsea rezistentă (vopsea de marcaj rutier) Pista trebuie să fie marcată cu un contur având o linie cu lățimea de 50 mmb) Specificații pistă de încercare pentru tahografele mecanice, analogice și digitale Pista trebuie să fie din beton, asfalt sau pavaj, rectilinie, orizontală, plană. Liniile transversale de START/STOP trebuie să aibă 100 mm lățime și să fie marcate cu vopsea rezistentă (vopsea de marcaj rutier) Pista trebuie să fie marcată cu un contur având o linie cu lățimea de 50 mm
   +  Anexa nr. 14la reglementări
  Model marcă sigiliu
  NOTĂ: *1) Număr cod atelier.
   +  Anexa nr. 15la reglementări
  CERTIFICAT DE INSTRUIRE
  PENTRU ACTIVITATEA DE INSTALARE ȘI/SAU REPARARE
  Serie .......... Nr. ..........
  Data: ..........
  Dl./Dna.: CNP: Profesia: A absolvit programul de instalare/reparare tahografe și/sau limitatoare de viteză în data de .......... cu durata de ore, organizat de ............. cu sediul în localitatea ..........., județul/sector ......... în calitate de producător de tahografe/reprezentant al producătorului de tahografe ............./producător de limitatoare de viteză/reprezentant al producătorului de limitatoare de viteză .............*) *) Se barează mențiunile neaplicabile. și a promovat examenul de absolvire în anul ..... luna ..... ziua ..... cu nota ......., deține competența de a instala/repara tahografe și/sau limitatoare de viteză cu dispozitivele de inspecție: tip ....., versiune ........., conform suplimentului descriptiv al certificatului.
  DIRECTOR PROGRAM,

  SUPLIMENT DESCRIPTIV
  AL CERTIFICATULUI DE INSTRUIRE PENTRU ACTIVITATEA DE INSTALARE ȘI/SAU
  REPARARE
  Serie .......... Nr. ..........
  Competență: instalare tahografe și limitatoare de viteză reparare tahografe și limitatoare de viteză Nivelul de competențe:1.1. instalare1.1.1. tahografe– analogice: tip ...........– digitale: tip .......... versiune ...........– inteligente: tip .......... versiune ...........1.1.2. senzor de mișcare: tip ..........1.2. reparare1.2.1. tahografe– analogice: tip .........1.2.2. senzor de mișcare: tip .........1.2.3. cablu:– armat ..........– ADR ............– altele .........1.2.4. modul GNSS1.2.5. modul DSRC1.3. instalare și/sau reparare limitatoare de viteză– tip ........
  Durata (ore)total: ...............
  din care:pregătire teoretică: ...............
  pregătire practică: ...............

  DIRECTOR PROGRAM,
   +  Anexa nr. 16la reglementări
  CERERE-TIP
  de evaluare a capabilității tehnice pentru desfășurarea de activități de
  instalare, reparare și/sau inspecție a
  tahografelor ori a limitatoarelor de viteză
  autorizare inițială [ ] extindere autorizare [ ] reautorizare [ ]1. Denumire operator economic: ..........................................................2. Adresă sediu social: ..........................................................3. Adresă sediu unde se desfășoară activitățile: ..........................................................4. Coordonatele GPS ale sediului unde se desfășoară inspecția tahografelor inteligente: ..........................................................5. Număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului: ..........................................................6. Cod unic de înregistrare: ..........................................................7. Cont bancar: ..........................................8. Bancă: ................................................9. Telefon: ................... Fax: .....................10. Adresă e-mail: .......................................11. Marcă .............. tip ............ și număr de înmatriculare ............ autovehicul utilizat ca atelier mobil12. Activități solicitate pentru autorizare:
  ActivitateTip tahograf/limitator de viteză/senzor de mișcare/cablu/GNSS/DSRC
  InspecțieTahografe
  Limitatoare de viteză
  InstalareTahografe
  Limitatoare de viteză
  ReparareTahografe
  Limitatoare de viteză
  Senzori de mișcare
  Cabluri
  GNSS
  DSRC
  13. Program de lucru:
  ZiuaOrele
  Lunide la .................... până la ....................
  Marțide la .................... până la ....................
  Miercuride la .................... până la ....................
  Joide la .................... până la ....................
  Vineride la .................... până la ....................
  Sâmbătăde la .................... până la ....................
  14. Lista echipamentelor disponibile:
  EchipamentMarcăTipObservații/data ultimei calibrări
  Dispozitiv portabil pentru inspecția tahografelor
  Dispozitiv de verificat abaterea de timp a ceasului intern
  Stand pentru repararea tahografelor
  Calculator
  Mediu de stocare
  Stand cu role libere cu dispozitiv de ancorare
  Stand de frânare adaptat
  Analizor optic gradat și iluminat pentru evaluarea foilor de înregistrare de probă
  Numărător de rotații pentru tahografe mecanice
  Dispozitiv pentru descărcarea datelor
  Dispozitiv de sigilare
  Manometru pentru măsurarea presiunii din pneurile autovehiculelor
  Cheie dinamometrică
  Șubler
  Multimetru
  Ruletă
  Scule speciale
  Dispozitiv pentru inspecția DSRC
  Dispozitiv pentru inspecția GNSS
  Dispozitiv pentru măsurarea și reglarea vitezei setate a limitatoarelor de viteză
  Imprimantă
  Cameră foto
  Jaloane reflectorizante
  15. Lista personalului atestat:
  Nume și prenumeAtestatPermis de conducere
  SerieDatăCategorieValabilitate
  16. Documente atașate la prezenta cerere: [ ] copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului; [ ] copie de pe certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului în baza Legii nr. 26/1990; [ ] copie de pe certificatul de atestare profesională a conducătorului; [ ] copie de pe certificatele personalului instruit pentru activități de montare sau reparare; [ ] dovadă pentru utilizarea spațiilor pentru activitățile solicitate pentru autorizare, inclusiv a rutei de acces de la intrarea în locație până la parcare, pistă și hală; [ ] plan de încadrare zonală a ATLV; [ ] plan punct de lucru (hală, birou și pistă), la scară de 1/100; [ ] fluxul de efectuare a ITLV, semnat pentru confirmare de reprezentantul ATLV. Datele completate corespund cu situația la zi la data transmiterii cererii. Persoana care a completat cererea și care răspunde de corectitudinea datelor înscrise: Numele și prenumele: .................................... Funcția: ................................................
  Semnătura: .........................Data: .........................
   +  Anexa nr. 17la reglementări
  DECLARAȚIE
  de onorabilitate, obiectivitate și neutralitate
  Subsemnatul(a) ............... cu funcția de ................. al operatorului economic ............. declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat pentru infracțiuni penale și acționez în mod etic și responsabil în relațiile cu beneficiarii, respectând condiția de neutralitate. Data .................
  Semnătura
  .............................
   +  Anexa nr. 18la reglementări Nr. intrare............................. Data / /.............................
  CERERE-TIP DE AGREARE
  Către,
  REGISTRUL AUTO ROMÂN R.A.
  1. Subsemnatul(a) ...................................... în calitate de .........................................2. pentru operatorul economic: ................. având nr. de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului ..........., codul unic de înregistrare .........;3. cu sediul în: localitatea ............, str. .............., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., județ/sector ........, cod poștal ......, telefon ........, fax ......, e-mail ............., website ................, solicit agrearea în vederea efectuării instruirii pentru inspecția tahografelor cu dispozitivele de inspecție, conform tabelului:
  Dispozitiv de inspecțieTahograf
  TipVersiuneTipVersiune
  4. Durată instruire teoretică: .... ore5. Durată instruire practică: ..... ore6. Număr maxim de cursanți într-o grupă: .... persoane
  Semnătura:.........................Data:....../........./..........
   +  Anexa nr. 19la reglementări
  REGISTRUL AUTO ROMÂN
  CERTIFICAT DE AGREARE
  Nr. ...../......
  Operatorul economic: .......................... cu sediul în: .................. este agreat să desfășoare un program de instruire în vederea atestării persoanelor care desfășoară activități de inspecție a tahografelor, conform specificației de pe verso, la sediul din .......................... Valabil de la data de ........... până la data de ..............
  Registrul Auto Român
  Director General,
  Dispozitiv de inspecțieTahograf
  TipVersiuneTipVersiune
   +  Anexa nr. 20la reglementări
  Erorile maxim tolerate la ITLV
  Tip tahografDistanțăVitezăTimpGNSS
  Analogic (anexa I)± 2%± 4 km/h± 2 min./zi-
  Digital (anexa IB)± 2%± 1,5 km/h± 2 s/zi-
  Inteligent (anexa IC)± 2%± 1,5 km/h± 2 s/zi± 0,1 min. latitudine± 0,1 min. longitudine
  (la 15-10-2019, Actul normativ a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.333 din 26 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 octombrie 2019 )