ORDIN nr. 141 din 28 februarie 2017privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1 , (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2017  Având în vedere:– art. 56, art. 278 alin. (1) și art. 280 alin. (1) lit. b) și e) și din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 5 alin. (1) pct. 25-27, art. 8, art. 18 pct. 17 și art. 37 din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății;– Referatul de aprobare nr. 268 din 28 februarie 2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul dispozițiilor:– art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă formularele specifice*) pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, denumite în continuare formulare specifice, pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1. Notă
  *) Formularele specifice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.
  (2) Formularele specifice transpun prevederile protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 2(1) Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care sunt aprobate formulare specifice se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Până la data implementării modalității de transmitere a cererii online în platforma informatică din asigurările de sănătate pentru înregistrarea formularului specific, transmiterea acestuia se va realiza în conformitate cu prevederile art. 4 din anexa nr. 2.(3) Inițierea și continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele prevăzute la art. 1 pentru care nu sunt aprobate formulare specifice se realizează cu respectarea protocoalelor terapeutice aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare. (4) Deciziile de aprobare emise de comisiile de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin își mențin valabilitatea până la data înscrisă pe decizie. În situația în care medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide continuarea/ întreruperea/schimbarea tratamentului cu un medicament prevăzut la art. 1, pentru care este aprobat formular specific, aceasta se realizează în conformitate cu metodologia de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul de declarație pe propria răspundere a pacientului, prevăzut în anexa nr. 3, prin care se declară medicul curant în evidența căruia se află acesta și tratamentul pe care îl urmează.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Casele de asigurări de sănătate, precum și furnizorii de servicii medicale care se află în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a pune în aplicare și de a respecta prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina web a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la adresa www.cnas.ro și intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2017.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Țibichi
  București, 28 februarie 2017.Nr. 141.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008
   + 
  Nr. crt.Cod formularspecific DCI/afecțiune
  1 A001E ORLISTATUM
  2 A008E IMIGLUCERASUM
  3 B02BX04 ROMIPLOSTINUM
  4 H005E ACROMEGALIE ȘI GIGANTISM
  5 H006C TUMORI NEUROENDOCRINE
  6 L004C.1 BEVACIZUMABUM - cancer mamar
  7 L004C.2 BEVACIZUMABUM - cancer colorectal
  8 L004C.3 BEVACIZUMABUM - cancer renal
  9 L004C.4 BEVACIZUMABUM - cancer pulmonar
  10 L008C.1 IMATINIBUM - hematologie
  11 L008C.2 IMATINIBUM - dermatofibrosarcom
  12 L008C.3 IMATINIBUM - GIST
  13 L012C BORTEZOMIBUM
  14 L014C RITUXIMABUM
  15 L01BB06 CLOFARABINUM
  16 L01BB07 NELARABINUM
  17 L01BC07 AZACITIDINUM
  18 L01BC08 DECITABINUM
  19 L01CX01.1 TRABECTEDINUM - cancer ovarian
  20 L01CX01.2 TRABECTEDINUM - sarcom
  21 L01XC08 PANITUMUMABUM
  22 L01XC10 OFATUMUMAB
  23 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTIN
  24 L01XE06 DASATINIBUM
  25L01XE07LAPATINIBUM - linia I în asociere cu tratament hormonal
  26 L01XE08 NILOTINIBUM
  27 L01XE10 EVEROLIMUS (VOTUBIA)
  28 L01XE10A EVEROLIMUS (AFINITOR)
  29 L01XE11.1 PAZOPANIBUM - carcinom renal
  30 L01XE11.2 PAZOPANIBUM - sarcom de părți moisubtipuri selectate
  31 L01XE13 AFATINIBUM
  32 L01XE14 BOSUTINIBUM
  33 L01XE16 CRIZOTINIBUM
  34 L01XE17 AXITINIBUM
  35 L01XE18 RUXOLITINIBUM
  36 L01XE23 DABRAFENIBUM
  37 L01XE27 IBRUTINIBUM
  38 L01XX44 AFLIBERCEPTUM
  39 L01XX46 OLAPARIBUM
  40 L026C.1 TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar, terapie adjuvantă
  41 L026C.2 TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar, terapie neoadjuvantă
  42 L02BX03.1 ABIRATERONUM - post-chimio
  43 L02BX03.2 ABIRATERONUM - pre-chimio
  44 L031C.1 ERLOTINIBUM - carcinom pancreatic
  45 L031C.2 ERLOTINIBUM - carcinom pulmonar
  46 L033C TRASTUZUMABUM - neoplasm mamar metastatic
  47 L037C.1 CETUXIMABUM - cancer cap și gât
  48 L037C.2 CETUXIMABUM - cancer colorectal
  49 L038C.1 SORAFENIBUM - carcinom hepato-celular
  50 L038C.2 SORAFENIBUM - carcinom renal
  51 L038C.3 SORAFENIBUM - carcinom tiroidian
  52 L039M ARTRITA IDIOPATICĂ JUVENILĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  53 L040M ARTROPATIA PSORIAZICĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  54 L041M SPONDILITA ANCHILOZANTĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  55 L042C.1 SUNITINIBUM - carcinom renal
  56 L042C.2 SUNITINIBUM - GIST
  57 L043M POLIARTRITA REUMATOIDĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  58 L044L PSORIAZIS - AGENȚI BIOLOGICI
  59 L047C.1 PEMETREXEDUM - mezoteliom
  60 L047C.2 PEMETREXEDUM - carcinom pulmonar
  61 L04AX02 TALIDOMIDUM
  62 BO2BX05 ELTROMBOPAG
  63 L01XC15 OBINUTUZUMAB
  64 L01XE24 PONATINIBUM
  65 A16AX07S.1 SAPROPTERINUM - hiperfenilalaninemia din fenilcetonurie
  66 A16AX07S.2 SAPROPTERINUM - hiperfenilalaninemia non-PKU prindeficit de BH4
  67 J05AX65-G7.1COMBINAȚII (SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR) - pacienți cu toleranță la Ribavirină
  68 J05AX65-G7.2COMBINAȚII (SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR) - pacienți cu intoleranță/contraindicații la Ribavirină
  69 Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018
  70 Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018
  71 Abrogat conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.229 din 31 august 2018,publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 3 septembrie 2018
  72 L01XC17 NIVOLUMABUM - melanom malign
  73 L01XE23-25 COMBINAȚII: DCI DABRAFENIBUM + DCI TRAMETINIBUM
  74 L01XE15 VEMURAFENIBUM
  75 L02BB04.1 ENZALUTAMIDUM - carcinom al prostatei - indicație postchimioterapie
  76 L02BB04.2 ENZALUTAMIDUM - carcinom al prostatei - indicație prechimioterapie
  77 L01XE02 GEFITINIBUM
  78 A16AB10 VELAGLUCERASE ALFA
  79 L002G SCLEROZA MULTIPLĂ - tratament imunomodulator
  80 M09AX03 ATALUREN
  81 B06AC02 ICATIBANTUM
  82 L01XC14TRASTUZUMABUM EMTANSINUM - cancer mamar HER2 pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil
  83 L01XE35 OSIMERTINIB
  84 L01XC17- NSCLC NIVOLUMABUM - neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici
  85 L01XC17-RCC NIVOLUMABUM - carcinom renal avansat
  86 L01XX45 CARFILZOMIBUM
  87 L033C-CG TRASTUZUMABUM - neoplasm gastric
  88 N06BX13 IDEBENONUM
  89 L034K BOALA CRONICĂ INFLAMATORIE INTESTINALĂ - AGENȚI BIOLOGICI
  90L01XE07-IILAPATINIBUM în asociere cu capecitabina – tratament boală metastatică
  91L01XC19BLINATUMOMABUM
  92L01XC24DARATUMUMABUM
  93L01XX42PANOBINOSTATUM
  94L01XX52VENETOCLAX
  95M09AX07NUSINERSENUM
  96L01AA09BENDAMUSTINUM
  97A16AX10ELIGLUSTAT
  98H01AC03MECASERMINUM
  99L01XC18.1PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici - monoterapie
  100L01XC18.2PEMBROLIZUMABUM - melanom malign
  101L01XE33PALBOCICLIBUM - neoplasm mamar
  102L01XC21RAMUCIRUMABUM - neoplasm gastric
  103L01XC11IPILIMUMABUM - melanom malign avansat și metastatic
  104L01XC13PERTUZUMABUM - meoplasm mamar avansat în asociere cu Trastuzumab și Taxani
  105L01XC27OLARATUMAB - sarcom de țesuturi moi avansat
  106L004C.5BEVACIZUMABUM - neoplasm ovarian epitelial, trompe uterine sau peritoneal primar
  107J05AX6.1Medicamente cu acțiune antivirală directă pentrupacienți cu diverse forme clinice de infecție cu VHC
  108J05AX6.2Medicamente cu acțiune antivirală directă pentru pacienți cu infecție cu VHC și insuficiență renalăcronică aflați în dializă
  109J05AX6.3Medicamente cu acțiune antivirală directă pentrupacienți cu infecție cu VHC posttransplant hepatic
  110L01CD04CABAZITAXELUM - Carcinom prostatic metastatic
  111L04AA26BELIMUMABUM - Lupus eritematos sistemic
  112L014AE.PPIRFENIDONUM - Fibroză pulmonară idiopatică
  113L014AE.NNINTEDANIBUM - Fibroză pulmonară idiopatică
  114L01XE12VANDETANIBUM - Carcinom medular tiroidian
  115L01XC18.3PEMBROLIZUMABUM - Neoplasm bronhopulmonar,altul decât cel cu celule mici în asociere cu Pemetrexedși derivat de platină
  (la 14-08-2019, Tabelul din Anexa nr. 1 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 639 din 6 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 14 august 2019 )
  ANEXA nr. 1 (continuare)la Ordinul nr. 141 din 28 februarie 2017
   +  Anexa nr. 2
  METODOLOGIE
  de transmitere în platforma informatică din asigurările de sănătate a formularelor specifice
   +  Articolul 1La inițierea sau continuarea tratamentului specific unor afecțiuni cu medicamentele notate cu (**)^1, (**)^1Ω și (**)^1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, pentru care sunt aprobate formulare specifice, medicul curant are obligația de a completa, semna și parafa formularul specific medicamentului pe suport hârtie și de a transmite o cerere online în platforma informatică din asigurările sociale, denumită în continuare PIAS, pentru înregistrarea informațiilor din secțiunea I a formularului specific, cerere semnată electronic.  +  Articolul 2(1) În situația în care cererea online a fost procesată și acceptată în PIAS, se emite electronic o confirmare de înregistrare a formularului specific, denumită în continuare confirmare, în baza căreia se poate prescrie tratamentul solicitat, cu respectarea perioadei cuprinse între data de începere și data de terminare a acestuia.(2) Medicul curant listează un exemplar al confirmării pe care îl înmânează asiguratului și listează un exemplar pentru evidența proprie.(3) În situația în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic prescriptor decât medicul curant, medicul curant transmite medicului prescriptor un exemplar al confirmării împreună cu scrisoarea medicală/biletul de externare din spital.  +  Articolul 3(1) În situația în care, pe perioada cuprinsă între data de începere și data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide întreruperea tratamentului, acesta completează, semnează și parafează formularul specific al medicamentului pe suport hârtie și transmite o cerere online în PIAS de întrerupere a tratamentului. Întreruperea tratamentului va fi adusă și la cunoștința medicului prescriptor, în situația în care prescrierea medicamentului se realizează de către alt medic decât medicul curant.(2) În situația în care, pe perioada cuprinsă între data de începere și data de terminare a tratamentului înscrisă în confirmare, medicul curant, raportat la evoluția sub tratament a afecțiunii, decide schimbarea tratamentului cu un alt medicament notat cu (**)^1 și (**)^1Ω , pentru care este aprobat formular specific, acesta va relua procedura menționată la alin. (1) și cea prevăzută la art. 1.  +  Articolul 4(1) În situația producerii unor întreruperi în funcționarea PIAS, constatate și comunicate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ce nu permit medicului curant transmiterea online a cererii prevăzute la art. 1 și 3, acesta va transmite casei de asigurări de sănătate cu care se află în relații contractuale formularul specific medicamentului, completat, semnat și parafat, fie în format electronic pe adresa de e-mail, fie pe fax, cu confirmare de primire și va prescrie tratamentul.(2) În situația prevăzută la alin. (1), Casa Națională de Asigurări de Sănătate va înregistra și procesa formularul specific în PIAS.  +  Articolul 5În cazul neîndeplinirii de către medicul curant a obligațiilor prevăzute de prezentul ordin, se aplică la nivelul furnizorului în cadrul căruia acesta își desfășoară activitatea sancțiunea prevăzută în Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia și/sau sancțiunea prevăzută în legislația în domeniul programelor naționale de sănătate, după caz, pentru nerespectarea de către furnizori a prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate. (la 31-05-2017, Articolul 5 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 406 din 30 mai 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 31 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 3
  Declarația pe propria răspundere a pacientului
  Subsemnatul, ……………….......……….., CNP ………………………….., declar pe propria răspundere că la data prezentei sunt în evidența medicului curant ………………………………….. pentru tratamentul cu medicamentul/medicamentele ……………………………………………………………………. pentru care urmează a fi eliberată prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în baza formularului specific.DataSemnătura pacientului/reprezentantului legal,..................................................
  ----