ORDIN nr. 226 din 28 decembrie 2018pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1113 din 28 decembrie 2018  Având în vedere prevederile art. 2 lit. x^1) și ale art. 14 alin. (6), (6^2), (6^3) și (6^4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot vinde energia electrică produsă din acestea și livrată în rețelele electrice furnizorilor de energie electrică cu care aceștia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, la prețul prevăzut la art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru a beneficia de prețul prevăzut la alin. (1), indiferent de data punerii în funcțiune a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, fiecare prosumator trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:a) activitatea principală a prosumatorului persoană juridică nu este producerea energiei electrice;b) puterea electrică instalată a centralei electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile este de cel mult 27 kW pe loc de consum;c) schema electrică a centralei electrice prevăzute la lit. b) este realizată astfel încât energia electrică produsă din surse regenerabile este utilizată pentru alimentarea consumului propriu de energie electrică al prosumatorului, iar surplusul de energie electrică este livrat în rețeaua electrică, astfel încât alimentarea cu energie electrică a prosumatorului din rețeaua electrică și livrarea în rețeaua electrică a energiei electrice produse în respectiva centrală să se realizeze prin același racord;d) sistemul de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puțin citirea la distanță, integrabile în sisteme de măsurare inteligente, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în centrala electrică din surse regenerabile de energie prevăzută la lit. b) și livrată în rețeaua electrică, precum și a energiei electrice consumate din rețea.(3) Costurile cu achiziția și montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalațiile prosumatorului și cele ale operatorului de distribuție, inclusiv sistemul de comunicație, sunt suportate de către operatorul de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.(4) Costurile cu achiziția și montarea, inclusiv sigilarea contoarelor de măsurare a energiei electrice din instalațiile prosumatorului, se suportă după cum urmează: a) în cazul persoanelor juridice, de către prosumator pentru contorul de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație aferent, precum și pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1), inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică;b) în cazul persoanelor fizice care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu:(i) de către Administrația Fondului pentru Mediu pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație, cu excepția costurilor cu sigilarea acestuia care sunt suportate de către prosumator; (ii) de către prosumator pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1), inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare, dacă schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică;c) în cazul persoanelor fizice care nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, iar schema electrică a centralei electrice conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică:(i) de către operatorul de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), pentru un contor de măsurare a energiei electrice produse de centrală, inclusiv sistemul de comunicație, costurile aferente fiind recunoscute în programul de investiții luat în considerare de autoritatea competentă la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice; (ii) de către prosumator pentru celelalte contoare de măsurare a energiei electrice necesare la determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1), inclusiv sistemul de comunicație aferent acestor contoare.(5) În cazul persoanelor fizice care nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, nu este necesară montarea contorului de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile, în următoarele situații:a) schema electrică a centralei electrice prevăzute la alin. (1) nu conține sistem de stocare a energiei electrice;b) schema electrică a centralei electrice prevăzute la alin. (1) conține sistem de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile care nu poate fi alimentat cu energie electrică din rețeaua electrică.(6) Achiziția și montarea, inclusiv sigilarea contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (4) lit. a), lit. b) pct. (ii) și lit. c), se realizează de către operatorul de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2) din anexa nr. 1, respectiv prevederile art. 39 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014 privind aprobarea condițiilor generale asociate licențelor pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice, cu modificările și completările ulterioare.(7) Achiziția și montarea contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la alin. (4) lit. b) pct. (i) se realizează în conformitate cu prevederile programului privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu, cu respectarea compatibilității sistemului de comunicație al acestora cu sistemul de comunicație al operatorului de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică prevăzută la alin. (1), iar sigilarea acestor contoare se realizează de către operatorul de distribuție respectiv.  +  Articolul 2(1) Operatorii de distribuție la rețelele cărora sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum certifică calitatea de prosumator pentru deținătorii respectivelor centrale electrice în vederea aplicării prețului prevăzut la art. 1 alin. (1) și, în cazul persoanelor fizice, a prevederilor art. 14 alin. (6^6) și (6^7) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea certificării calității de prosumator, deținătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum transmit operatorilor de distribuție următoarele informații/documente:a) informații privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalațiile de utilizare, altele decât cele aparținând operatorilor de distribuție, și caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;b) certificatul constatator, în original sau copie, emis de oficiul registrului comerțului, cu informații complete care să reflecte situația la zi a solicitantului, prin care se dovedește că persoana juridică nu desfășoară ca activitate principală producerea de energie electrică;c) declarația pe proprie răspundere a prosumatorului persoană fizică din care să rezulte că acesta accesează/nu accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), persoanele fizice nu transmit documentul prevăzut la alin. (2) lit. b), iar persoanele juridice nu transmit documentul prevăzut la alin. (2) lit. c).(4) Deținătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentului ordin transmit operatorilor de distribuție informațiile/documentele prevăzute la alin. (2) și având în vedere prevederile alin. (3), odată cu depunerea solicitării de racordare a locului de consum și de producere, cu excepția informațiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) care se transmit odată cu dosarul instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia.(5) În vederea certificării calității de prosumator, operatorii de distribuție verifică îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 1 alin. (2).(6) În situația în care documentele prevăzute la alin. (2) sunt complete și sunt îndeplinite atât cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2), cât și cele din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, operatorul de distribuție emite certificatul de racordare pentru locul de consum și de producere respectiv completat inclusiv cu calitatea de prosumator, la rubrica „Alte precizări/condiții“, și îl transmite solicitantului în termenul legal prevăzut.(7) În situația în care cerințele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu sunt îndeplinite, operatorul de distribuție transmite solicitantului, odată cu certificatul de racordare emis, o comunicare care conține motivul care a stat la baza necertificării calității de prosumator.(8) Deținătorii de centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcțiune până la data intrării în vigoare a prezentului ordin transmit operatorilor de distribuție o cerere de actualizare/emitere, după caz, a certificatului de racordare pentru locul de consum și de producere respectiv, însoțită de informațiile/documentele prevăzute la alin. (2) și având în vedere prevederile alin. (3).(9) Pentru situația prevăzută la alin. (8), la actualizarea/ emiterea, după caz, a certificatului de racordare pentru locul de consum și de producere respectiv, operatorul de distribuție procedează conform prevederilor alin. (6) sau alin. (7), după caz.  +  Articolul 3(1) În baza certificatului de racordare completat conform prevederilor art. 2 alin. (6), consumatorii finali care au calitatea de prosumatori solicită furnizorilor de energie electrică cu care încheie/au încheiat, după caz, contractul de furnizare a energiei electrice încheierea contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrate în rețeaua electrică, cu respectarea contractului-cadru aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrate în rețeaua electrică este cel mult egală cu perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice, fără a depăși data încetării contractului de furnizare a energiei electrice.(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligația să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrată în rețeaua electrică, la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare în anul anterior, publicat de către Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu în prima zi lucrătoare din luna ianuarie a fiecărui an calendaristic.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru consumatorii finali care au calitatea de prosumatori și care la data intrării în vigoare a prezentului ordin au încheiat contract de furnizare a energiei electrice, perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1) începe cel mai devreme la data semnării acestuia sau ulterior acesteia, la o dată prevăzută în contract, stabilită de comun acord între părți.(5) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrate în rețeaua electrică își încetează aplicabilitatea la data încetării contractului de furnizare a energiei electrice, cu posibilitatea încheierii unui nou contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice cu noul furnizor de energie electrică, care nu poate intra în vigoare înainte de data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.  +  Articolul 4(1) În cazul în care în instalațiile prosumatorului este montat contorul de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile, operatorul de distribuție a energiei electrice la rețelele electrice ale căruia este racordată centrala electrică de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum aparținând unui prosumator este obligat să realizeze citirea simultană a contorului de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și a contorului de măsurare a energiei electrice livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice, fără costuri pentru prosumator, dacă operatorul de distribuție a suportat costurile cu achiziția și montarea contorului de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile. (2) Pentru situația în care, pentru determinarea energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1) este necesară citirea a mai mult de un contor de măsurare a energiei electrice din instalațiile prosumatorului, operatorul de distribuție stabilește formula de calcul utilizată la determinarea acesteia, respectiv realizează citirea simultană a acestor contoare și a contorului de măsurare a energiei electrice livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice.(3) Contoarele de măsurare a energiei electrice din instalațiile prosumatorului pe baza cărora se stabilește energia electrică din surse regenerabile care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1) trebuie să respecte prevederile metrologice legale în vigoare și să fie sigilate de către operatorul de distribuție la rețelele căruia este racordată centrala electrică respectivă. (4) Formula de calcul și datele colectate conform alin. (1) sau alin. (2), după caz, se transmit furnizorului de energie electrică de către operatorul de distribuție a energiei electrice, în conformitate cu prevederile contractului de distribuție a energiei electrice încheiat între aceștia.(5) Energia electrică livrată în rețeaua electrică de către prosumatori nu afectează modul de calcul al energiei electrice distribuite de către operatorul de distribuție și facturarea acesteia către furnizori, conform relației comerciale dintre operatorii de distribuție și furnizorii de energie electrică.(6) Furnizorul de energie electrică determină în facturile emise prosumatorului persoană fizică cantitatea de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1), calculată pe baza citirilor transmise de operatorul de distribuție conform alin. (4), cu aplicarea formulei de calcul respective, dacă este cazul, conform prevederilor din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice. (la 04-10-2019, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 ) (7) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului, citirea înregistrărilor contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice se realizează obligatoriu cu primul index citit sau determinat în data la care are loc efectiv schimbarea furnizorului de energie electrică.(8) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice conform alin. (4) se transmit prosumatorului cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, după cum urmează:a) în factura de energie electrică emisă acestuia de către furnizor, în cazul prosumatorului persoană fizică;b) în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie și livrate în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizor, în cazul prosumatorului persoană juridică. (la 04-10-2019, Alineatul (8) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )  +  Articolul 5(1) Regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice și valoarea energiei electrice consumate din rețelele electrice se realizează după cum urmează:a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, de către furnizorii de energie electrică, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora, pe baza valorilor măsurate de contoarele de măsurare a energiei electrice livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile prosumatorului;b) în cazul prosumatorilor persoane juridice, conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, prin compensare între următoarele facturi:(i) factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice, conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrate în rețeaua electrică încheiat între prosumator și furnizor;(ii) factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator.(2) Furnizorii de energie electrică evidențiază distinct în facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. a) cu semnul minus cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată de prosumatori în rețelele electrice, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate, înmulțită cu prețul prevăzut la art. 1 alin. (1), aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal.(3) Dacă valoarea totală a facturii curente de energie electrică prevăzută la alin. (1) lit. a) rezultă cu semnul minus, atunci din această valoare se acoperă debitele înregistrate de prosumatorul persoană fizică în baza contractului de furnizare a energiei electrice, dacă este cazul.(4) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin. (3) valoarea totală de plată a facturii este negativă, atunci furnizorul de energie electrică procedează după cum urmează:a) reportează suma de cel mult 100 lei până la emiterea următoarei facturi de energie electrică;b) plătește prosumatorului persoană fizică întreaga sumă, dacă aceasta este mai mare de 100 lei, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.(5) În vederea realizării plăților prevăzute la alin. (4) lit. b), furnizorul de energie electrică și prosumatorul persoană fizică convin asupra modalității de returnare a sumelor respective.(6) Neachitarea facturilor de către furnizorii de energie electrică la termenul prevăzut la alin. (4) lit. b) conduce la aplicarea pentru aceștia a unor dobânzi penalizatoare egale cu cele stabilite în contractul de furnizare a energiei electrice pentru neachitarea facturilor de energie electrică de către prosumatorii persoane fizice, în calitate de consumatori finali.(7) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană fizică, emiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii pentru regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate/consumate din rețelele electrice, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7), și se plătește integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadență a facturii și prevederilor contractuale.(8) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană juridică, regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în baza facturilor emise prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i) și (ii), având în vedere înregistrările contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate/consumate din rețelele electrice, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7), și se plătește integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadență a facturii și prevederilor contractuale. (la 04-10-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )  +  Articolul 6(1) Până în ultima zi a fiecărei luni calendaristice, operatorii de distribuție transmit către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în formatul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin, următoarele informații:a) date privind prosumatorii racordați la rețelele acestora în cursul lunii anterioare, defalcați pe persoane juridice și persoane fizice, puterea electrică instalată și amplasamentul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile deținute de aceștia, numărul și data certificatului de racordare emis pentru locul de consum și de producere și formula de calcul al energiei electrice care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1); (la 04-10-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 ) b) cantitatea/cantitățile de energie electrică înregistrate în luna anterioară de contorul/contoarele de măsurare a energiei electrice în baza căruia/cărora se stabilește energia electrică care beneficiază de prețul prevăzut la art. 1 alin. (1), pentru fiecare prosumator racordat la rețelele acestora.(2) Până în ultima zi a fiecărei luni calendaristice, furnizorii de energie electrică transmit către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, în formatul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin, date privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrate în rețeaua electrică încheiate în luna anterioară cu prosumatorii, precizând următoarele informații:a) numărul și data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) și livrate în rețeaua electrică încheiat cu fiecare prosumator;b) perioada de valabilitate a fiecărui contract prevăzut la lit. a).  +  Articolul 7(1) Prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot opta pentru vânzarea energiei electrice produse în centralele electrice respective și livrate în rețelele electrice, la prețul prevăzut la art. 1 alin. (1), către furnizorii de energie electrică cu care aceștia, în calitate de consumatori finali, au încheiat/încheie contract de furnizare a energiei electrice, caz în care aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se suspendă pe perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (1).(2) În baza datelor transmise de către furnizorii de energie electrică conform prevederilor art. 6 alin. (2), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă prin decizie acreditarea acordată pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi prosumatorilor care au încheiat contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (1), în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. e) din Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere și retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum și de stabilire a drepturilor și obligațiilor producătorilor de energie electrică acreditați, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018.(3) În cuprinsul deciziei de suspendare a acreditării prevăzute la alin. (2), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei stabilește recuperarea certificatelor verzi emise necuvenit pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (1) și data deciziei de suspendare a acreditării, cu respectarea regulilor prevăzute în Regulamentul de emitere a certificatelor verzi aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie cu aceștia, în calitate de consumatori finali, contracte de furnizare a energiei electrice și operatorii de distribuție a energiei electrice la rețelele electrice cărora sunt racordate centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 10(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.(2) Operatorii de distribuție asigură achiziționarea și montarea contoarelor de măsurare a energiei electrice prevăzute la art. 1 alin. (3), precum și la alin. (4) lit. a) și c), în termen de cel mult 45 de zile de la data înregistrării la operatorii de distribuție a unei solicitări în acest sens din partea prosumatorilor care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum puse în funcțiune până la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), emiterea de către furnizorii de energie electrică a facturilor de energie electrică conform prevederilor art. 5 se realizează cel târziu începând cu data de 1 martie 2019.(4) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3), Societatea „Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM“ - S.A. publică pe site-ul propriu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare în anul 2018, cel târziu la data de 11 ianuarie 2019. Notă
  Articolul III din Ordinul nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019, prevede că:  +  Articolul III(1) În cazul prosumatorilor persoane juridice pentru care, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii au emis facturi de energie electrică în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea, se procedează la:a) stornarea de către furnizori a facturilor de energie electrică emise în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse și livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea, urmată deb) emiterea de către furnizori a facturilor de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumatorii persoane juridice în calitate de consumatori, respectiv de către prosumatorii persoane juridice a facturilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice, în perioada prevăzută în facturile de energie electrică care au fost stornate conform lit. a);c) compensarea de către furnizorii de energie electrică a facturilor prevăzute la lit. b).(2) În facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. b) emise de prosumatorii persoane juridice se aplică prevederile legislației în vigoare în domeniul TVA referitoare la măsurile de simplificare, dacă este cazul. (3) Procesul de stornare a facturilor de energie electrică prevăzută la alin. (1) lit. a) de către furnizorii de energie electrică, respectiv de emitere a facturilor de către furnizorii de energie electrică și prosumatorii persoane juridice a facturilor de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 28 decembrie 2018.Nr. 226.  +  Anexa nr. 1Operatorul de distribuție a energiei electrice:Luna de raportare t:Tabelul nr. 1.1 - Informațiile privind prosumatorii racordați la rețeaua electrică de distribuție în luna t-1
  Nr. crt.Denumirea prosumatoruluiForma de organizareDenumirea centralei electricePuterea electrică instalată (kW) Adresa locului de consum și de producereNumărul și data emiterii certificatului de racordare pentru locul de consum și locul de producereFormula de calcul pentru energia electrică produsă și livrată în rețea
  1.Prosumatorul 1
  .....
  Tabelul nr. 1.2 - Cantitățile de energie electrică măsurate în luna t-1 și utilizate la stabilirea energiei electrice beneficiare de prețul legal stabilit pentru prosumatorii racordați la rețeaua electrică de distribuție
  Nr. crt.Denumirea prosumatorului/ locului de consum și de producereIdentificatorul contorului în formula de calculServiciul măsuratCantitate de energie electrică (kWh)
  1.Prosumatorul 1C1Energie electrică livrată în rețeaua electrică
  C2 Energie electrică produsă în centrala electrică
  C3Energie electrică consumată din rețeaua electrică
  ..........
  2.Prosumatorul 2
  ...............
  n.Prosumatorul n..........
  (la 04-10-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 194 din 1 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )
   +  Anexa nr. 2Furnizorul de energie electrică:Luna de raportare t:
  Informațiile privind contractele de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse
  în centralele electrice din surse regenerabile de energie
  și livrate în rețeaua electrică încheiate cu prosumatorii în luna t-1
  Nr. crt.Denumirea prosumatoruluiNumărul și data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice Perioada de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare energie electrică
  1.Prosumatorul 1
  ......
  ......