LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 18 aprilie 2007    **) Republicată în temeiul art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 165/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 18 mai 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 96/2000 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005 și a mai fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 186/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 23 iunie 2005.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituție de credit specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice. (la 26-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu, realizând, în limita autorizației acordate de către Banca Națională a României, activități bancare destinate persoanelor fizice și juridice, precum și în numele și contul statului, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și reasigurări ale operațiunilor de comerț exterior românesc. (la 26-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (3) EXIMBANK - S.A. desfășoară și activități specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale, în concordanță cu politica Guvernului României.  +  Articolul 2Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activităților EXIMBANK - S.A.:a) finanțarea producției de bunuri și servicii destinate exportului, precum și a operațiunilor de comerț exterior, prin acordarea de credite, în lei și în valută, din surse interne sau externe;b) garantarea creditelor, în lei și în valută, pentru producția de export, pentru exporturi și importuri de bunuri și servicii și/sau investiții în obiective destinate producției de bunuri și servicii pentru export;c) efectuarea operațiunilor de refinanțare a băncilor pentru finanțări acordate de acestea exportatorilor români;d) administrarea și derularea de credite externe destinate sprijinirii producției de bunuri și servicii destinate exportului și a exportului, precum și a operațiunilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, în vederea sprijinirii investițiilor, stimulării întreprinderilor mici și mijlocii, restructurării și modernizării societăților comerciale, dezvoltării infrastructurii și a altor utilități de interes public;e) administrarea și derularea activităților specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele și în contul statului, aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;f) administrarea și derularea activităților specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, în nume și în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;f^1) administrarea și derularea activităților specifice de bancă cu vocație universală, menite să crească gradul de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate; (la 26-09-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) g) efectuarea altor operațiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;h) asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale și de țară, care nu pot fi asigurate pe piața privată, constituită din cel puțin două societăți de asigurare, persoane juridice străine și o societate persoană juridică română;i) asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen mediu și lung împotriva riscurilor comerciale și de țară;j) garantarea și/sau asigurarea și reasigurarea investițiilor românești în străinătate;k) asigurarea și reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri și servicii pentru export;l) efectuarea altor operațiuni specifice activității de asigurare și reasigurare de credite, garanții și investiții pentru sprijinirea activității de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;m) încheierea de acorduri și de convenții necesare pentru propria activitate, cu organizații similare din țară și din străinătate;m^1) încheierea în numele și în contul statului de scrisori de intenție și alte documente și asigurarea reprezentării la nivelul organismelor de supraveghere și decizie ale entității prin care se derulează programele investiționale ale Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări; (la 14-09-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 14 septembrie 2018 ) n) evaluarea, în calitate de consultant financiar și bancar, a riscurilor comerciale și de țară;o) acordarea asistenței pentru expertizări tehnice și efectuarea operațiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior;p) colectarea, prelucrarea, stocarea și furnizarea informațiilor specifice de credit;q) efectuarea altor operațiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii producției de bunuri și de servicii destinate exportului și a comerțului exterior.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 3(1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe acțiuni, în care statul român deține minimum 51% din capitalul social.(2) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislației bancare, ale legislației referitoare la societățile comerciale din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, precum și cu statutul propriu.(3) EXIMBANK - S.A. își desfășoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial și în străinătate, prin sucursale și alte sedii secundare - agenții și altele asemenea.(4) EXIMBANK - S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de susținere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, a condițiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfășura activitățile de executare silită potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 7 membri, din care 4 administratori neexecutivi și 3 administratori executivi, respectiv președintele executiv al băncii și doi vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi independenți. (la 26-09-2019, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 )  +  Articolul 5(1) Consiliul de administrație al EXIMBANK - S.A. are următoarele atribuții principale:a) aprobă structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum și regulamentul de organizare și funcționare;b) aprobă organizarea și funcționarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor și pasivelor, a corpului propriu de executori fiscali, precum și a altor organe de lucru, în vederea desfășurării activității sale specifice;c) analizează, avizează și prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și bilanțul contabil;d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfășurare a activității;e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor și al altor tarife practicate de bancă;f) stabilește regimul semnăturilor și al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.;g) decide înființarea de sucursale și alte sedii secundare agenții și altele asemenea - în țară și în străinătate;h) numește directorii și directorii adjuncți din centrală și din sediile secundare, din țară și din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atribuțiile, competențele și răspunderile acestora;i) îndeplinește alte atribuții în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A.(2) Consiliul de administrație poate să delege o parte dintre atribuțiile sale Comitetului de direcție, format din președintele executiv și din cel mult 4 vicepreședinți executivi. (la 26-09-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 )  +  Articolul 6(1) Numirea membrilor Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.(2) În cazul descompletării consiliului de administrație, completarea locurilor vacante se face pe funcția respectivă și numai până la expirarea mandatului celor înlocuiți, cu respectarea prevederilor prezentei legi.(3) Revocarea din funcție a membrilor Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A., inclusiv a președintelui și vicepreședinților executivi ai băncii, în timpul mandatului, se face în condițiile generale stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Activitatea consiliului de administrație este reglementată de prevederile legale referitoare la societățile comerciale, de legislația bancară și de prevederile prezentei legi.(5) Membrii Consiliului de administrație al EXIMBANK S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligațiile și îndatoririle față de EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 7Situațiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală și, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România și aprobate de Banca Națională a României.  +  Articolul 8Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.  +  Capitolul III Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și activitatea EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului  +  Articolul 9(1) EXIMBANK - S.A. desfășoară, în limita competențelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, următoarele operațiuni, în numele sau cu garanția statului:a) emite garanții de export;b) efectuează operațiuni specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare pentru susținerea obiectivelor de interes național și a tranzacțiilor internaționale;c) realizează asigurarea și reasigurarea creditelor de export de bunuri și servicii împotriva riscurilor politice și comerciale, a investițiilor românești în străinătate, asigurarea garanțiilor de export și a operațiunilor de export în leasing;d) efectuează operațiuni de stimulare a exporturilor complexe, în condițiile prevăzute la art. 13;e) garantează credite pentru realizarea de bunuri și servicii destinate exportului, credite cumpărător și investiții românești în străinătate;f) efectuează alte operațiuni de stimulare a exporturilor românești, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comerț exterior a Guvernului;g) realizează alte operațiuni prevăzute de lege.(2) Operațiunile de garantare, asigurare și reasigurare, desfășurate în numele și în contul statului, se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export. În funcție de obiectivele de politică de comerț exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat.(3) Normele care reglementează activitățile desfășurate în numele și în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.  +  Articolul 10În scopul asigurării resurselor financiare necesare desfășurării operațiunilor în numele și în contul statului, EXIMBANK - S.A. beneficiază de constituirea la dispoziția sa a următoarelor fonduri:a) fondul pentru garanții de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri și servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător și a investițiilor românești în străinătate, precum și a activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale;b) fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export, a garanțiilor de export, a operațiunilor de export în leasing și a investițiilor românești în străinătate, precum și a activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale;c) fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale;d) fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor obținute în vederea realizării de bunuri și servicii destinate exportului;e) alte fonduri care vor fi înființate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităților de utilizare.f) fondul pentru participarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări. (la 14-09-2018, Articolul 10 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 14 septembrie 2018 )  +  Articolul 11(1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt:a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, și disponibile la această dată;b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinație;c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creanțele externe recuperate de stat efectiv de la țările debitoare;d) sumele nete care provin din primele de asigurare;e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;f) sumele recuperate de la persoana juridică garantată;g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;h) alte surse, conform legii.(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 va fi dimensionată și alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure dezvoltarea activității de comerț exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), EXIMBANK - S.A. poate finanța fondurile prevăzute la art. 10 în limita sumelor și la termenele pentru care s-a stabilit prin convenție menținerea acestora pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1). (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^2) Fondurile puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) reprezintă plasament al EXIMBANK - S.A. la Ministerul Finanțelor Publice și cu aceste sume se majorează fondurile prevăzute la art. 10. Fondurile prevăzute la art. 10 constituie sursa de rambursare a fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^1). (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^3) Rambursarea finanțărilor se va face pe măsura ajungerii la scadență a plasamentelor Ministerului Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A., în ordinea cronologică a scadenței acestora. (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^4) În scopul calculului dobânzii datorate de EXIMBANK - S.A. pentru fondurile menținute pe perioade de timp determinate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2^1), din sumele plasate de Ministerul Finanțelor Publice la EXIMBANK - S.A. se vor deduce sumele plasate de EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2^3). (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^5) Aprobarea finanțărilor acordate de către EXIMBANK - S.A. potrivit prevederilor alin. (2^1) se realizează odată cu aprobarea operațiunilor specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare și garantare, în limita maximă a expunerilor stabilite de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispoziție de EXIMBANK - S.A. conform alin. (2^1), calcularea dobânzii și a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK - S.A., conform alin. (2^1), precum și raportarea utilizării acestor fonduri revine EXIMBANK - S.A., prin direcțiile de specialitate și Comitetul de direcție. (la 26-09-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 vor fi virate lunar de Ministerul Finanțelor Publice*) la EXIMBANK - S.A. și vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, în funcție de necesitățile de susținere a activității de comerț exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale.(3^1) Prin excepție de la alin. (1), sumele pentru alimentarea fondului prevăzut la art. 10 lit. f) se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale. (la 14-09-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 14 septembrie 2018 ) (4) Fondurile prevăzute la art. 10 vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior._____________*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu "Ministerul Economiei și Finanțelor".  +  Articolul 12(1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele și în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, astfel:a) fondul pentru garanții de export prevăzut la art. 10 lit. a), pentru plata:1. garanțiilor de participare la licitații internaționale;2. garanțiilor de restituire a avansului și a altor plăți progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;3. garanțiilor pentru buna executare a contractelor externe;4. garanțiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor și materialelor puse la dispoziție contractual de beneficiarul extern;5. garanțiilor la creditele pentru realizarea producției de bunuri și servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător și a garanțiilor pentru investițiile românești în străinătate;6. altor garanții specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare;b) fondurile pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export menționate la art. 10 lit. b) și d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum și pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare și ale procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior.Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:1. asigurări și reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale și de țară neasigurabile pe piața privată, în condițiile art. 2 lit. h);2. asigurări și reasigurări de credite de export pe termen mediu și lung împotriva riscurilor comerciale și de țară;3. asigurări de garanții de export și asigurări de investiții românești în străinătate;4. alte operațiuni de asigurare, coasigurare și reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piața privată. Garanțiile și asigurările de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior.(2) Administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 se face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 sunt puse la dispoziția EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru susținerea activității bancare. Drepturile și obligațiile EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se vor stabili prin convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor Publice. Dobânda pentru utilizarea sumelor disponibile se va plăti de către EXIMBANK - S.A. lunar, în prima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna anterioară, în contul fiecărui fond utilizat. Nivelul dobânzii se determină ca medie între ratele de referință BID și ASK (fixing) ale titlurilor de stat la 1 an, publicate de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a anului precedent celui de aplicare, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Sumele disponibile la sfârșitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație. (la 28-02-2014, Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) (2^1) Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 rămân la dispoziția EXIMBANK - S.A. pe perioadă nedeterminată, cu excepția acelor sume la care se stabilește prin convenție menținerea pe perioade de cel puțin 5 ani. Ministerul Finanțelor Publice și EXIMBANK - S.A. vor conveni de comun acord, cu cel puțin 2 ani înainte de expirare, termenii și condițiile privind extinderea acestei perioade. (la 28-02-2014, Alin. (2^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 2 al art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. ) (3) Pentru administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a)-e), EXIMBANK - S.A. percepe comisioane care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și care vor fi decontate pe seama acestor fonduri. (la 26-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (3^1) Prin excepție de la alin. (1), fondul prevăzut la art. 10 lit. f) va fi utilizat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta în numele și în contul statului pentru:a) participarea la constituirea capitalului social al Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, constând în: aport la capitalul social al fondului și cheltuieli aferente, de tipul comisioane de transfer sau prime de egalizare. Alte cheltuieli de tipul costurilor directe necesare exercitării mandatului de către EXIMBANK - S.A. se suportă din comisioanele prevăzute la alin. (3); (la 26-09-2019, Litera a) din Alineatul (3^1) , Articolul 12 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) b) participarea la activitatea Fondului de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, pe bază de mandat acordat de Guvernul României, în scopul promovării proiectelor avansate de România, până la momentul înființării Băncii de Dezvoltare a României. (la 14-09-2018, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 14 septembrie 2018 ) (3^2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să vireze EXIMBANK - S.A. echivalentul în lei la cursul BNR valabil la data efectuării plății către EXIMBANK - S.A. al contribuției aferente participării României la Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări plus o marjă de 3% pentru acoperirea unei eventuale diferențe de curs valutar la data efectuării plății la extern de către EXIMBANK - S.A. Diferența în lei rămasă neutilizată de către EXIMBANK - S.A. după efectuarea schimbului valutar pentru plata la extern va fi restituită Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la data efectuării plații la extern de către EXIMBANK - S.A. (la 26-09-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) și d), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectivă a regularizărilor Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, reîntregirea temporară a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus.  +  Articolul 13(1) Prin exporturi complexe, în sensul art. 9 alin. (1) lit. d), se înțelege exportul de echipamente, instalații sau părți de instalații, separat ori împreună cu tehnologii, licențe, know-how, asistență tehnică, proiectare, construcții-montaj, lucrări de punere în funcțiune și recepție, precum și piesele de schimb și materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcțiile de rețele electrice, executarea de foraje de sonde, construcțiile de schele, de instalații și conducte de transport, de depozitare și de distribuire a produselor petroliere și a gazelor naturale, precum și realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătățirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice și termice, stații electrice, stații de tratare a apei, stații de epurare, linii tehnologice flexibile și automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuințe și obiective social-culturale, rețele de apă-canalizare, construirea de drumuri și poduri, amenajări portuare și produse de tehnică militară și altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe și a unor proiecte care îi sunt supuse analizei și aprobării, aparținând și altor domenii de activitate.(2) Stimularea realizării de obiective complexe și a producției cu ciclu lung de fabricație, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în condițiile prevăzute de prezenta lege, prin:a) garanții pentru participări la licitații internaționale, executarea lucrărilor și alte garanții stabilite prin contractele externe;b) acordarea de garanții ale statului pentru credite utilizate pentru producția din țară și din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum și pentru creditele de export pe termen scurt, mediu și lung, conform standardelor internaționale în domeniu.(3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, operator economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractanții - operatori economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricație se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar.(4) Subcontractanții interni, participanți la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum și prestatorii de servicii angajați în realizarea acestora.(5) Perioada de fabricație a produselor cu ciclu lung de fabricație și valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual și ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14(1) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior este alcătuit din reprezentanți ai organelor de specialitate ale administrației publice centrale și ai EXIMBANK - S.A.(2) Modul de desfășurare a activității Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Președintele, vicepreședinții și membrii comitetului sunt desemnați prin hotărâre a Guvernului.(3) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior are următoarele atribuții:a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art. 10;b) examinează și aprobă:(i) emiterea garanțiilor de export, a garanțiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri și servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător și a garanțiilor pentru investiții românești în străinătate;(ii) asigurarea și reasigurarea creditelor de export, a investițiilor românești în străinătate, a garanțiilor de export și a operațiunilor de export în leasing, în numele și în contul statului;(iii) instrumentele de susținere a activității de comerț exterior, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și cu politica Guvernului de promovare și susținere a exporturilor;(iv) finanțarea, cofinanțarea, refinanțarea, garantarea, asigurarea și reasigurarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;c) la începutul fiecărui an, lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susținere a comerțului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile legii.(4) Atribuțiile prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi delegate, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, Consiliului de administrație al EXIMBANK - S.A., care va exercita sau, după caz, va delega aceste atribuții în conformitate cu prevederile statutului EXIMBANK - S.A.(5) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior stabilește utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba și desfășura operațiunile, în numele și în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de țară elaborate de EXIMBANK - S.A.(6) EXIMBANK - S.A. va colabora cu autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public pe baza unor convenții, în limita atribuțiilor ce le revin potrivit legii, în condiții de reciprocitate, pentru furnizarea informațiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cât și pentru realizarea obiectului său de activitate.(7) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior se întrunește, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie.  +  Articolul 15EXIMBANK - S.A. examinează și avizează, pentru prezentarea la Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, solicitările de garanții pentru importurile de tehnologie, mașini și utilaje destinate dezvoltării, modernizării, retehnologizării, precum și creării unor noi capacități de producție de bunuri și servicii destinate exportului. Garanția statului se emite de Ministerul Finanțelor Publice și se preia în evidență la datoria publică.  +  Articolul 16(1) EXIMBANK - S.A. poate asigura și reasigura împotriva riscurilor comerciale și de țară:a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piața privată, precum și creditele de export pe termen mediu și lung;b) investiții românești în străinătate;c) creditele obținute în vederea realizării de bunuri și servicii destinate exportului, garanțiile de export și operațiunile de export în leasing.(2) Asigurările menționate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung, asigurarea investițiilor românești în străinătate și a garanțiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe țări, stabilite de EXIMBANK - S.A. și aprobate de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, în funcție de politica Guvernului de promovare și susținere a exportului și a investițiilor pe diferite piețe.  +  Articolul 17EXIMBANK - S.A. poate realiza și alte operațiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, și poate implementa orice instrumente de stimulare a activității de comerț exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competențele sale legale și cu politica Guvernului de susținere a comerțului exterior.  +  Capitolul IV Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume și în cont propriu  +  Articolul 18(1) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de bancă în scopul stimulării activității de comerț exterior și al dezvoltării și promovării mediului de afaceri românesc, în conformitate cu reglementările legislației bancare în vigoare și cu prevederile prezentei legi.(2) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de finanțare, cofinanțare și refinanțare a operațiunilor de comerț exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor românești pe piețele internaționale.(3) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale.(3^1) EXIMBANK - S.A. efectuează operațiuni bancare destinate persoanelor fizice, menite să asigure diversificarea activităților desfășurate, inclusiv a surselor de finanțare, creșterea gradului de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate. (la 26-09-2019, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 19 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 26 septembrie 2019 ) (4) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu instituții financiare din țară și din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susținerea activităților în nume și în cont propriu.(5) EXIMBANK - S.A. poate emite obligațiuni pe piața internă și externă, în condițiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfășurarea activității sale.  +  Capitolul V Contabilitatea operațiunilor  +  Articolul 19Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operațiuni desfășurate în numele și în contul statului și pe operațiuni desfășurate în nume și în cont propriu, potrivit legii. (la 28-02-2014, Art. 19 a fost modificat de pct. 3 al art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. )  +  Articolul 20EXIMBANK - S.A. întocmește situații financiare anuale (individuale) și consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile. (la 28-02-2014, Art. 20 a fost modificat de pct. 4 al art. XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 8 din 26 februarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 28 februarie 2014. )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 21(1) Membrii și împuterniciții în adunarea generală a acționarilor, membrii consiliului de administrație și auditorii, precum și salariații EXIMBANK - S.A. sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date și informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor și care nu sunt destinate publicității.(2) Folosirea în interes propriu a informațiilor și datelor obținute ca urmare a activității desfășurate în EXIMBANK - S.A. se pedepsește potrivit legii.  +  Articolul 22(1) Instrumentele financiare prevăzute în prezentul act normativ se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a acquis-ului comunitar.(2) Măsurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate Consiliului Concurenței de către inițiator sau furnizor, după caz, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi acordat efectiv numai după autorizarea acestuia.  +  Articolul 23(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea înființării Băncii de Export-Import a României societate pe acțiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum și orice alte dispoziții contrare.(2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2005, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 96/2000 și care se aplică în continuare ca dispoziții proprii ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2005:Articolul IISumele din fondul pentru acordarea bonificațiilor de dobândă alocate în baza Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005, se vor utiliza pentru destinațiile menționate la art. 10 lit. a), b) și c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanță de urgență.Art. III. - Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și Consiliul de administrație al EXIMBANK - S.A. vor aproba sau, după caz, vor asigura elaborarea și vor propune spre aprobare instituțiilor competente modificările și completările necesare la normele date în aplicarea Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.-----