ORDIN nr. 322 din 9 septembrie 2019privind afișarea de către unitățile sanitare a informațiilor referitoare la acreditare, precum și pentru aprobarea modelului certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 17 septembrie 2019  Având în vedere:– Referatul directorului general adjunct, aprobat cu nr. 3.601 din 3 septembrie 2019;– prevederile art. 2 și art. 5 alin. (1) din Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 3 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (4), art. 4 alin. (1) și art. 20^1 din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de-al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Unitățile sanitare cu paturi acreditate în al II-lea ciclu de acreditare sunt obligate să informeze pacienții cu privire la categoria de acreditare în care sunt încadrate de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.(2) Unitățile sanitare cu paturi înscrise în procesul de acreditare în al II-lea ciclu de acreditare care nu au primit vizita de evaluare, cele cărora, deși au primit vizita de evaluare, nu le-a fost emis raportul de acreditare, precum și cele pentru care procesul de acreditare a fost prelungit sunt obligate să informeze pacienții cu privire la faptul că se află în proces de acreditare.(3) Informarea pacienților prevăzută la alin. (1) și (2) se face, în condițiile prezentului ordin, prin afișarea însemnelor și informațiilor prevăzute în anexa nr. 1, atât la intrarea în incinta unității sanitare, cât și prin intermediul paginii de internet și a corespondenței unității sanitare.(4) Condițiile de afișare a informațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) sunt cuprinse în anexa nr. 2. (5) Obligația cu privire la informare prevăzută la alin. (1) și (2) se aduce la îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 2(1) Se aprobă modelul certificatului de acreditare a unităților sanitare cu paturi în cadrul celui de-al II-lea ciclu de acreditare, prevăzut în anexa nr. 3.(2) Inscripționarea numerelor certificatelor de acreditare se face după seria ANMCS, în ordinea cronologică a actelor administrative de încadrare în categoria de acreditare, începând cu numărul 001, precedat de cifra 2, care este indicativul celui de-al II-lea ciclu de acreditare.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  București, 9 septembrie 2019.Nr. 322.  +  Anexa nr. 1
  ÎNSEMNE
  Unitățile sanitare cu paturi sunt obligate să informeze pacienții cu privire la categoria de acreditare sau la faptul că se află în proces de acreditare, prin afișarea următoarelor însemne:1. „ACREDITAT ANMCS“ însoțit de categoria de acreditare - însemnul se afișează de către unitățile sanitare cu paturi acreditate în al II-lea ciclu de acreditare - model prezentat în figura 1*);2. „UNITATE AFLATĂ ÎN PROCES DE ACREDITARE“ - însemnul se afișează de către unitățile sanitare înscrise în procesul de acreditare în al II-lea ciclu de acreditare care nu au primit vizita de evaluare, de către cele cărora, deși au primit vizita de evaluare, nu le-a fost emis raportul de acreditare și de către cele pentru care procesul de acreditare a fost prelungit - model prezentat în figura 2*).Figura 1Figura 2 (la 22-11-2019, Figura 2 a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 386 din 6 noiembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 22 noiembrie 2019 ) *) Figurile 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
   +  Anexa nr. 2
  REGULI
  privind afișarea însemnului
  Însemnul se afișează la intrarea în incinta unității sanitare cu paturi, pe pagina de internet a acesteia, precum și pe toate documentele emise de către unitatea sanitară, în antetul sau în subsolul paginii, după cum urmează:1. Afișarea la intrarea în incinta unității sanitarea) Însemnul se afișează la intrările în incinta unității sanitare, astfel cum această incintă este reglementată în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, cu modificările și completările ulterioare, la loc vizibil, pe suport adecvat, la înălțimea cuprinsă între 150 cm și 200 cm, astfel încât să permită observarea fără efort din partea publicului. În cazul unităților sanitare care au sedii secundare sau secții exterioare care nu se află în aceeași incintă cu sediul principal, însemnul se afișează la intrarea principală în incinta fiecărei locații exterioare. Prin secții exterioare se înțelege orice locație sau spațiu aparținând unității sanitare și în care se acordă servicii de sănătate populației, care nu se află situat în aceeași curte cu sediul principal al unității sanitare.b) Însemnul va avea dimensiunea standard înălțime/lățime de 45/65 cm.c) Unităților sanitare le este interzis să afișeze numai marca de certificare „Acreditat ANMCS“ neînsoțită de categoria de acreditare.d) Unitățile sanitare care nu au fost încadrate în una din categoriile de acreditare I-IV nu au dreptul să afișeze marca de certificare „Acreditat ANMCS“.e) Însemnul se confecționează din materiale care asigură redarea fidelă însemnului, precum și conservarea culorilor.2. Afișarea pe pagina web a unității sanitareÎn secțiunea principală a paginii de internet a unității sanitare cu paturi, însemnul se afișează la același nivel cu logoul acesteia (marca proprie, însemnele proprii sau acronimul) și în partea din stânga a acestuia. Suplimentar, unitatea sanitară poate decide să afișeze însemnul și în altă secțiune a site-lui.3. Afișarea pe documentele emise de către unitatea sanitarăÎnsemnul se afișează alături de însemnele proprii ale unității sanitare, pe toate documentele emise de către aceasta.
   +  Anexa nr. 3*)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.-----