NORME METODOLOGICE din 19 septembrie 2003 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 octombrie 2003  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.235 din 19 septembrie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 734 din 21 octombrie 2003.
  1. Art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 (denumită în continuare ordonanță de urgență)(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, efectuează operațiunile de încasări și plăți prin unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal, cu excepția instituțiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali și secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale și instituțiilor publice autonome cu sediul în municipiul București, precum și a Consiliului General al Municipiului București, care efectuează operațiunile de încasări și plăți prin Trezoreria Municipiului București*). Notă
  *) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003, și va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu excepția art. 59, care a intrat în vigoare la data publicării.
  Norme metodologice:5.1.1. Pot efectua operațiuni de încasări și plăți prin conturi deschise la unitățile trezoreriei statului numai instituțiile publice cu personalitate juridică, ai căror conducători îndeplinesc calitatea de ordonatori de credite, în condițiile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, și, respectiv, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale*).5.1.2. Cheltuielile de întreținere și funcționare, precum și alte cheltuieli pentru buna desfășurare a activității instituțiilor publice fără personalitate juridică se efectuează direct din bugetele instituțiilor publice cu personalitate juridică în structura cărora acestea funcționează, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare.5.1.3. În cazuri justificate, pe seama instituțiilor publice fără personalitate juridică pot fi deschise la unitățile trezoreriei statului conturi de disponibilități pentru încasarea de la instituția publică ierarhic superioară a unor sume din care vor fi efectuate plăți în numerar numai pentru cheltuieli care au fost angajate, ordonanțate și lichidate de ordonatorul de credite, în condițiile legii, de natura drepturilor salariale, burse, ajutoare, alte drepturi sociale și alte cheltuieli urgente care nu pot fi efectuate prin virament.La virarea sumelor în conturile instituțiilor publice fără personalitate juridică persoanele abilitate să efectueze plăți din bugetele instituțiilor publice ierarhic superioare se vor asigura că au fost parcurse fazele de angajare, lichidare și ordonanțare a cheltuielilor.În conturile de disponibilități ale instituțiilor publice fără personalitate juridică acestea pot depune și eventualele venituri proprii încasate în numerar din prestări de servicii sau din alte activități, care sunt aprobate în bugetele instituțiilor publice ierarhic superioare și care se virează la termenele stabilite de ordonatorul de credite în conturile acestora.5.1.4. Deschiderea la unitățile trezoreriei statului, pe seama instituțiilor publice fără personalitate juridică, a conturilor de disponibilități prevăzute la pct. 5.1.3 se efectuează numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite, la propunerea conducătorului instituției publice cu personalitate juridică în cadrul căreia funcționează instituțiile respective, care va stabili și natura sumelor ce se gestionează prin aceste conturi.5.1.5. Documentele prin care se dispun plăți din conturile instituțiilor publice se semnează de către persoanele abilitate de lege, aprobate prin specimenele de semnături de către ordonatorii de credite, la care se anexează copii ale actelor de numire în funcție a acestora.2. Art. 5 alin. (2) din ordonanța de urgență:(2) În vederea efectuării cheltuielilor instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, au obligația de a prezenta unităților trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat și repartizat pe trimestre în condițiile legii*).Norme metodologice:5.2.1. Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, pot dispune plăți din conturile deschise pe numele acestora la unitățile trezoreriei statului numai pe baza bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate în condițiile prevederilor art. 16 din Legea nr. 500/2002 și, respectiv, ale art. 20 alin. (4) din Legea nr. 189/1998, precum și ale art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 și în limita creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților de fonduri, după caz.Dacă legile bugetare nu au fost aprobate cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, precum și în cadrul termenelor stabilite de lege pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice, se aplică în continuare prevederile bugetare ale anului precedent sau prevederile cuprinse în proiectul de buget pentru instituțiile publice și acțiunile noi, după caz, în limitele prevăzute de lege.3. Art. 5 alin. (3) din ordonanța de urgență:(3) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituțiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unitățile trezoreriei statului verifică existența bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor respective și a listelor de investiții, aprobate în condițiile legii, urmărind respectarea limitei creditelor bugetare deschise și repartizate sau a disponibilităților de fonduri, după caz, și a destinației acestora, precum și alte obiective stabilite prin norme metodologice de către Ministerul Finanțelor Publice*).Norme metodologice:5.3.1. Din conturile deschise la unitățile trezoreriei statului pot fi dispuse plăți numai pentru cheltuieli bugetare care au parcurs fazele de angajare, lichidare și ordonanțare prevăzute de lege.Răspunderea pentru efectuarea plăților din conturile deschise la unitățile trezoreriei revine persoanelor desemnate prin specimenele de semnături, conform pct. 5.1.5.5.3.2. (1) În scopul acceptării la plată a documentelor prezentate de instituțiile publice, unitățile Trezoreriei Statului au obligația de a verifica următoarele: încadrarea plăților dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice; încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investiții cuprinse în listele de investiții aprobate în condițiile legii; încadrarea în disponibilitățile de credite bugetare deschise și repartizate sau în disponibilitățile de fonduri, după caz; verificarea efectuării de către instituțiile publice a plăților prevăzute la art. 5 alin. (8) și la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență numai în conturile agenților economici deschise la Trezoreria Statului.(2) Abrogat. (la 26-03-2009, Alin. (2) al pct. 5.3.2. a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 528 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 26 martie 2009. ) (3) Obligațiile datorate de angajat și de angajator, aferente drepturilor salariale, se plătesc de instituțiile publice la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare. (la 16-01-2007, Pct. 5.3.2. a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 5.3.3. Instituțiile publice au obligația de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unitățile trezoreriei statului și de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unitățile trezoreriei statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare.4. Art. 5 alin. (4) din ordonanța de urgență:(4) Din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, după caz, ale instituțiilor publice, deschise la trezoreria statului, se pot elibera sume pentru efectuarea de plăți în numerar, reprezentând drepturi salariale, precum și pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament*).Norme metodologice:5.4.1. Instituțiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de cheltuieli sau de disponibilități, după caz, deschise la unitățile trezoreriei statului, numai pentru cheltuieli de personal sau pentru alte drepturi cuvenite unor persoane fizice (drepturi cu caracter social, burse și alte ajutoare sau indemnizații etc.) care nu au conturi deschise în banca.În situații deosebite, instituțiile publice pot efectua plăți în numerar cu aprobarea ordonatorilor de credite pentru cheltuieli urgente aferente bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind disciplina financiar-valutară și achizițiile publice. Aceste plăți pot fi efectuate numai pe baza de facturi, chitanțe fiscale sau alte documente justificative prevăzute de lege. (la 07-11-2003, Alin. 2 al pct. 5.4.1. a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2003. ) Abrogat. (la 07-11-2003, Alin. 3 al pct. 5.4.1. a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2003. ) 5.4.2. Instituțiile publice au obligația să își dimensioneze lunar plățile pe care le efectuează în numerar prin casieria proprie, în limita prevederilor de cheltuieli corespunzătoare din bugetele proprii, scop în care întocmesc programul prevăzut în anexa nr. 1. Această anexă se întocmește distinct pentru conturile de cheltuieli bugetare, pe capitole, iar pentru fondurile speciale, veniturile proprii sau alte conturi de disponibilități, pe fiecare cont din care urmează a se ridica sumele respective.5.4.3. Instituțiile publice prezintă programul prevăzut în anexa nr. 1 în dublu exemplar la unitățile trezoreriei statului la care își au conturile deschise, până la data de 25 a lunii curente pentru necesarul lunii următoare, în caz contrar răspunderea pentru neefectuarea la termen a plăților revenind exclusiv instituțiilor publice respective.În cazul nedepunerii la termen a programului prevăzut în anexa nr. 1, unitățile trezoreriei statului vor elibera numerar instituțiilor publice beneficiare, în limita disponibilităților de numerar din casieriile-tezaur, iar în situația insuficienței de numerar, vor proceda la reprogramarea pentru altă dată a plăților respective.5.4.4. Unitățile trezoreriei statului verifică programele primite de la instituțiile publice în ceea ce privește dimensionarea necesarului de numerar pentru efectuarea plăților, introduc eventualele modificări, după care restituie un exemplar vizat instituției respective.5.4.5. Abrogat. (la 16-01-2007, Pct. 5.4.5. a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 5.4.6. În limita sumelor prevăzute în programul prezentat în anexa nr. 1, instituțiile publice pot ridica numerar din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, pe baza de cecuri pentru ridicare de numerar, unităților trezoreriei satului revenindu-le sarcina de a verifica încadrarea sumelor solicitate în disponibilitățile de credite bugetare deschise și repartizate sau în disponibilitățile existente în cont, după caz, precum și în creditele bugetare aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli.Sumele ridicate în numerar pentru efectuarea de cheltuieli, rămase neutilizate, se depun de către instituțiile publice în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilități, după caz, din care au fost ridicate, pe baza de foaie de vărsământ-chitanța, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la ridicare.5. Art. 5 alin. (5) din ordonanța de urgență:(5) Instituțiile publice au obligația să organizeze activitatea de casierie, astfel încât încasările și plățile în numerar să fie efectuate în condiții de siguranța, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și în limita plafonului de casa stabilit de către unitățile trezoreriei statului pentru fiecare instituție publică*).Norme metodologice:5.5.1. Unitățile trezoreriei statului au obligația să stabilească și să aprobe, la propunerea instituțiilor publice cu conturi deschise la acestea, atât pentru cele cu personalitate juridică, cât și pentru cele fără personalitate juridică, plafonul de casa la finele zilei, cu încadrarea în plafonul maxim aprobat de prevederile legale în vigoare privind disciplina financiar-valutară. (la 07-11-2003, Alin. 1 al pct. 5.5.1. a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.565 din 6 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 7 noiembrie 2003. ) Plafonul de casa propus pentru aprobare se stabilește ca medie zilnica, calculat pentru 3 luni consecutive din an, a cheltuielilor de deplasare în țară, a cheltuielilor materiale sau a altor cheltuieli de volum redus care nu pot fi efectuate prin virament, cu excepția celor prevăzute la pct. 5.5.2.În cazuri justificate, la solicitarea ordonatorilor de credite, unitățile trezoreriei statului pot aproba modificarea plafoanelor de casă ale instituțiilor publice.5.5.2. Peste limita plafonului de casă pot fi păstrate, pe o perioada de maximum 3 zile lucrătoare de la ridicare, sumele ridicate din conturile corespunzătoare de cheltuieli sau disponibilități, după caz, pentru cheltuieli de natură salarială, inclusiv fondurile de stimulare, drepturi cu caracter social, burse și alte ajutoare sau indemnizații și sumele în numerar ridicate pentru restituirea de venituri bugetare încasate în plus, precum și veniturile bugetare încasate prin casieriile proprii, care se depun în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului la termenele prevăzute la pct. 5.6.1.6. Art. 5 alin. (6) și (7) din ordonanța de urgență:(6) Sumele achitate în numerar de către contribuabili, reprezentând venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale și venituri extrabugetare ale instituțiilor publice, se încasează prin casieriile proprii ale instituțiilor care gestionează bugetele respective, dacă legea nu prevede altfel.(7) Veniturile bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pot fi încasate în numerar și prin unitățile Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A., pe baza de convenții încheiate cu persoanele abilitate, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni*).Norme metodologice:5.6.1. Încasările efectuate de către instituțiile publice prin casieria proprie, reprezentând venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale sau veniturile proprii, se depun în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor respective sau în conturile de disponibilități, după caz, deschise la unitățile trezoreriei statului, în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepția instituțiilor publice care nu se află în aceeași localitate cu unitatea trezoreriei statului la care sunt arondate, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare. (la 23-12-2008, Pct. 5.6.1. a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 5.6.2. Veniturile bugetare pot fi încasate în numerar prin instituții de credit, pe bază de convenții încheiate în acest scop cu instituțiile publice care gestionează bugetele cărora le sunt cuvenite sumele respective, cu condiția asigurării fondurilor necesare achitării comisioanelor stabilite pentru efectuarea acestor operațiuni în bugetele de venituri și cheltuieli ale acestora. (la 23-12-2008, Pct. 5.6.2. a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 5.6.3. Instituțiile publice pot ridica sume în numerar din conturile de venituri ale bugetelor pe care le gestionează potrivit legii, pe baza de cecuri pentru ridicarea de numerar, pentru restituirea către contribuabilii persoane fizice, prin casieriile proprii, a impozitelor, taxelor sau a altor venituri achitate în plus sau necuvenit.Sumele ridicate în numerar pentru restituirea de venituri încasate în plus, rămase neutilizate, se depun de către instituțiile publice în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilități, după caz, deschise la unitățile trezoreriei statului, pe baza de foaie de vărsământ-chitanța, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la ridicare. Aceste sume nu pot fi utilizate pentru efectuarea de cheltuieli bugetare.7. Art. 5 alin. (8) din ordonanța de urgență:(8) Transferurile și subvențiile alocate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale, după caz, se virează în conturi deschise în numele acestora la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal și se utilizează numai potrivit destinațiilor aprobate prin lege, neputând fi executate silit*).Norme metodologice:5.8.1. Ordonatorii de credite bugetare pot dispune virarea subvențiilor și a transferurilor cuvenite regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților comerciale cu personalitate juridică numai în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", deschis pe numele acestora la unitățile trezoreriei statului, dacă legea nu prevede altfel.În cazuri justificate, în cadrul contului sintetic 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri" pot fi deschise, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, conturi analitice în vederea reflectării distincte a subvențiilor și transferurilor primite de către regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale cu anumite destinații.5.8.2. Regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale, care beneficiază de transferuri și subvenții de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete, au obligația deschiderii contului 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri" la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrate fiscal.Sumele primite de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și de la alte bugete, reprezentând transferuri și subvenții, vor fi utilizate pe răspunderea titularilor contului numai în scopul pentru care au fost destinate.5.8.3. Subvențiile sau transferurile primite pentru completarea veniturilor proprii se utilizează cu prioritate de către regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale beneficiare pentru completarea fondurilor necesare plății salariilor, precum și pentru plata impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, inclusiv pentru achitarea obligațiilor curente sau restante față de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale și alte bugete. Eventualele sume rămase disponibile pot fi utilizate pentru alte destinații prevăzute de lege, pe răspunderea titularilor contului.5.8.4. Din contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri" regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale își pot transfera în conturile proprii deschise la bănci sumele necesare completării fondurilor pentru plata salariilor sau a altor drepturi de natură salarială, sumele aferente cheltuielilor privind investiții executate în regie proprie care au ca sursă de finanțare transferurile sau subvențiile primite, sumele aferente reconstituirii plăților efectuate din fonduri proprii, din conturile deschise la bănci, pentru cheltuieli de natura celor pentru care au fost acordate subvențiile sau transferurile respective, precum și sumele necesare efectuării de plăți în numerar pentru cheltuieli ce nu pot fi dispuse prin virament.Răspunderea pentru transferul în conturile proprii deschise la bănci al subvențiilor sau transferurilor primite numai pentru destinațiile prevăzute mai sus revine exclusiv titularilor contului 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri".5.8.5. Din contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri" se dispun plăți către furnizori, prestatori de servicii sau alți creditori agenți economici, inclusiv sumele cuvenite unităților subordonate ale regiilor autonome, societăților ori companiilor naționale și societăților comerciale beneficiare de subvenții sau transferuri, în conturile acestora deschise la bănci.5.8.6. Subvențiile și transferurile primite de regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile comerciale în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", deschis la unitățile trezoreriei statului, nu pot fi executate silit.5.8.7. Pe numele beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare, indiferent de forma de organizare a acestora, cu excepția persoanelor fizice, pot fi deschise la unitățile trezoreriei statului conturi de disponibilități pentru gestionarea sumelor provenite din credite externe nerambursabile, inclusiv a sumelor aferente finanțării naționale, în cazul în care prin reglementările specifice gestionării fondurilor respective se prevede astfel. Sumele încasate în aceste conturi vor fi utilizate pe răspunderea titularilor de cont, în conformitate cu contractele de finanțare încheiate, numai pentru operațiuni efectuate prin virament. (la 23-12-2008, Pct. 5.8.7. a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 8. Art. 5 alin. (9) din ordonanța de urgență:(9) Instituțiile publice pot deschide, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, conturi escrow la o bancă agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în care să se colecteze veniturile sau alte disponibilități încasate de către acestea în limita unor sume, în lei sau în valuta, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți*).Norme metodologice:5.9.1. Instituțiile publice pot deschide conturi escrow - de blocaj -, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, la o bancă agreată de instituțiile finanțatoare externe sau interne, în condiții stabilite prin convenții încheiate între părți.5.9.2. Instituțiile publice pot colecta în conturile escrow deschise la bănci numai veniturile prevăzute în acordurile încheiate cu instituțiile finanțatoare externe sau interne.În conturile escrow pot fi depuse venituri bugetare încasate în numerar prin casieria proprie, venituri bugetare virate din conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, precum și sume rezultate din împrumuturile acordate de instituțiile finanțatoare externe sau interne, dacă în acordurile încheiate cu acestea s-a prevăzut astfel.5.9.3. În conturile escrow deschise la bănci nu pot fi transferate sume provenite din împrumuturi acordate din contul curent general al trezoreriei statului.5.9.4. În vederea avizării deschiderii de conturi escrow, instituțiile publice vor prezenta la Ministerul Finanțelor Publice următoarele documente:5.9.4.1. proiectul acordului de împrumut sau de leasing, după caz, însoțit de adresa de înaintare din partea finanțatorului și de o nota din partea instituției publice de acceptare a condițiilor prevăzute în contract;5.9.4.2. convenția (proiect) ce urmează a fi încheiată între instituția publică și instituția de credit pentru deschiderea contului escrow, în care să fie prevăzută limita contului escrow, respectiv echivalentul a maximum două rate scadente succesive, dobânzile și comisioanele aferente acestora, drept garanție pentru restituirea creditului angajat. Eventualele sume care depășesc limita menționată mai sus vor fi virate de instituția de credit, în termen de maximum două zile bancare, în contul instituției publice deschis la trezoreria statului. (la 23-12-2008, Pct. 5.9.4.2. a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 5.9.4.3. În baza acestor documente Ministerul Finanțelor Publice, prin direcția care gestionează resursele contului curent general al trezoreriei statului, va transmite, în termen de 30 de zile de la primirea documentației, avizul de deschidere a contului escrow.9. Art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență:(1) Instituțiile publice, indiferent de sistemul de finanțare, au obligația să vireze sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturile agenților economici beneficiari, deschise la unitățile trezoreriei statului în a căror rază aceștia sunt înregistrați fiscal*).Norme metodologice:6.1.1. Prin operator economic, în înțelesul art. 6 din ordonanța de urgență, se înțelege: regii autonome, societăți sau companii naționale și societăți comerciale persoane juridice înregistrate fiscal în România, inclusiv filiale, sucursale sau celelalte sedii secundare ale acestora. (la 23-12-2008, Pct. 6.1.1. a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 6.1.2. În scopul încasării contravalorii bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate pentru instituții publice, pe seama agenților economici prevăzuți la pct. 6.1.1, se deschide la unitățile trezoreriei statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal contul 50.69 "Disponibil al agenților economici".6.1.3. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, în conturile de disponibilități deschise la unitățile trezoreriei statului pe numele altor titulari decât cei prevăzuți la pct. 6.1.1 nu mai pot fi încasate sume.După această dată, din conturile respective titularii conturilor pot efectua plăți numai pentru transferarea disponibilităților în conturile proprii deschise la bănci.6.1.4. Până la data de 1 ianuarie 2004, societățile civile, fundațiile, medicii de familie, organizațiile neguvernamentale și alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 și ale căror conturi de disponibilități se închid conform prevederilor pct. 6.1.3 au obligația de a comunica instituțiilor publice de la care au de încasat sume reprezentând contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate simbolul contului deschis la bancă.6.1.5. Începând cu data de 1 ianuarie 2004, instituțiile publice vor achită contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate în conturi de disponibilități deschise la unitățile trezoreriei statului numai pe numele agenților economici prevăzuți la pct. 6.1.1.6.1.6. În scopul respectării principiilor nediscriminării și tratamentului egal, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificări prin Legea nr. 337/2006, instituțiile publice nu pot impune condiția de a avea conturi deschise la Trezoreria Statului operatorilor economici interesați să participe la procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.Contravaloarea bunurilor achiziționate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituțiilor publice de către operatorii economici organizați ca societăți civile, fundații, organizații neguvernamentale, societăți cooperative sau alte forme de asociere ale acestora, alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 se achita în conturi de disponibilități ale acestora, deschise la instituții de credit. (la 16-01-2007, Pct. 6.1.6. a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 6.1.7. Agenții economici au obligația de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unitățile Trezoreriei Statului și de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare. (la 16-01-2007, Pct. 6.1.7. a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 10. Art. 6 alin. (2) și (3) din ordonanța de urgență:(2) Agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia vor utiliza sumele încasate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, prevăzute la alin. (1), în următoarea ordine: pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente în conturile deschise la bănci, cu excepția impozitelor și contribuțiilor aferente acestora, pentru achitarea obligațiilor către bugetul de stat și celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate în conturile deschise la bănci.(3) Conturile agenților economici prevăzute la alin. (1) se supun executării silite prin unitățile trezoreriei statului, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale*).Norme metodologice:6.2.1. Agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia pot transfera în conturi bancare sumele rămase disponibile în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenților economici", cu excepția sumelor pentru achitarea drepturilor de natură salarială, numai după achitarea integrala a obligațiilor către bugetul de stat sau către celelalte bugete.6.2.2. Unitățile trezoreriei statului vor transmite la finele fiecărei zile organelor fiscale ale Ministerului Finanțelor Publice situația sumelor încasate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici", iar acestea au obligația de a stabili, în prima zi lucrătoare de la primirea situațiilor respective, lista agenților economici cu obligații bugetare neachitate, precum și suma aferentă acestor obligații care se indisponibilizează în cont.6.2.3. Unitățile trezoreriei statului nu vor deconta ordinele de plată pentru trezoreria statului (OPHT), prin care agenții economici sau alte persoane juridice împuternicite de aceștia dispun transferul în conturi bancare al sumelor indisponibilizate de organele fiscale, cu excepția celor în care se precizează în mod expres că transferul se efectuează pentru achitarea integrala sau parțială a drepturilor salariale.Sumele încasate în contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" în plus față de cele indisponibilizate, precum și cele pentru care nu s-a întocmit de către organele fiscale lista prevăzută la pct. 6.2.2 pot fi transferate în conturi bancare sau pot fi utilizate pentru efectuarea de plăți către furnizori ori creditori cu conturi deschise la trezoreria statului sau la instituții de credit, cu condiția ca asupra conturilor respective să nu fi fost înființată poprirea prin titluri executorii. (la 23-12-2008, Alin. 2 al pct. 6.2.3. a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 6.2.4. Organele fiscale ale Ministerului Finanțelor Publice au obligația de a înștiința agenții economici în legătura cu sumele indisponibilizate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici", solicitând acestora achitarea de îndată a obligațiilor bugetare.6.2.5. Din contul 50.69 "Disponibil al operatorilor economici" titularii contului pot achita în conturi deschise la unitățile trezoreriei statului și următoarele: sumele aferente obligațiilor bugetare ale altor contribuabili, în condițiile legii; sumele aferente constituirii sau reîntregirii garanțiilor pentru înlesniri la plata obligațiilor bugetare; sumele aferente garanțiilor pentru participarea la licitații sau altor garanții care se constituie potrivit legii la trezoreria statului; sumele aferente cauțiunilor depuse pentru contestații la executare; sumele virate de către sucursale sau filiale în contul operatorilor economici tutelari, persoane juridice; sumele datorate instituțiilor publice; alte obligații care se virează, potrivit legii, în conturi deschise la unitățile trezoreriei statului. (la 23-12-2008, Pct. 6.2.5. a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 6.2.6. Pentru operațiunile de încasări și plăți derulate prin contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" unitățile trezoreriei statului eliberează zilnic persoanelor autorizate de agenții economici titulari extrase de cont împreună cu documentele care au stat la baza înregistrărilor.Pentru disponibilitățile aflate în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" unitățile trezoreriei statului calculează lunar dobânda la vedere, pe care o virează în același cont în prima zi lucrătoare a lunii următoare pentru luna expirată.6.2.7. Sumele care se restituie sau se rambursează, potrivit legii, agenților economici de la bugetul de stat sau de la alte bugete, sumele datorate altor agenți economici de către regiile autonome, societățile naționale sau societățile comerciale pentru investiții realizate din credite bugetare deschise și repartizate de la bugetul de stat sau de la alte bugete, inclusiv cele aferente investițiilor realizate în regie proprie, precum și sumele reținute de instituțiile publice din salariile personalului pentru produse achiziționate în rate sau alte rețineri din salarii se virează în conturile agenților economici beneficiari deschise la bănci.6.2.8. Conturile 50.69 "Disponibil al agenților economici", deschise pe seama agenților economici prevăzuți la art. 6 alin. (1) din ordonanța de urgență la unitățile trezoreriei statului, se supun executării silite prin decontare bancară, pe baza titlurilor executorii emise de organele autorizate să aplice procedura de executare silită, conform prevederilor legale în vigoare.În acest scop organele autorizate să aplice procedura de executare silită, o data cu comunicarea către debitor a somației și a titlului executoriu, depun la unitățile trezoreriei statului la care se afla deschis contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" adresa de înființare a popririi, însoțită de copia certificată de pe titlul executoriu.De la data și ora primirii acestor documente, unitățile trezoreriei statului vor lua măsura de indisponibilizare a sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenților economici", în cuantumul necesar stingerii sumelor datorate pentru care s-a înființat poprirea.Pentru achitarea întregii sume datorate de agentul economic debitor, la data sesizării unității trezoreriei statului, sumele existente, precum și cele care se vor încasa în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici" sunt indisponibilizate până la concurenta sumei totale.Din momentul indisponibilizării sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenților economici", unitățile trezoreriei statului nu vor deconta documentele de plată primite, respectiv nu vor debita contul 50.69 "Disponibil al agenților economici", deschis pe numele agentului economic debitor, și nu vor accepta nici un fel de plată din acest cont, cu excepția sumelor necesare plății drepturilor salariale și plăților dispuse pentru plata obligațiilor bugetare pentru care s-a efectuat indisponibilizarea.În cazul în care agentul economic debitor efectuează plata în termenul prevăzut în somație, organul de executare va înștiința de îndată în scris unitatea trezoreriei statului pentru sistarea totală sau parțială a indisponibilizării sumelor existente în contul 50.69 "Disponibil al agenților economici".În cazul în care, în termenul legal de 15 zile de la data comunicării somației către debitor și, respectiv, a indisponibilizării sumelor aflate în soldul contului 50.69 "Disponibil al agenților economici", unitățile trezoreriei statului nu au fost sesizate de organele fiscale în legătura cu sistarea totală sau parțială a indisponibilizării, acestea vor proceda la virarea sumelor înscrise în titlul executoriu în conturile de venituri bugetare precizate de către organul de executare.În situația în care asupra contului aceluiași debitor au fost introduse adrese de înființare a popririi, însoțite de copii certificate de pe titluri executorii de mai mulți creditori bugetari, unitățile trezoreriei statului vor distribui sumele cuvenite acestora în ordinea prevăzută la art. 118 din Ordonanța Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, republicată*).11. Art. 6 alin. (4) din ordonanța de urgență:(4) Din conturile deschise la Trezoreria Statului nu pot fi dispuse plăți pe bază de bilete la ordin, cu excepția celor dispuse pe bază de bilete la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.Norme metodologice:6.4.1. Decontarea biletelor la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale se efectuează din conturile deschise pe numele acestora la instituții de credit.6.4.2. (1) În scopul decontării biletelor la ordin, operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale pot transfera sumele necesare decontării, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din conturile proprii deschise la Trezoreria Statului în conturile deschise la instituțiile de credit, astfel încât acestea să fie disponibile în conturile din care se efectuează decontarea biletelor la ordin cu două zile lucrătoare înainte de scadența acestora.(2) La transferul sumelor necesare decontării biletelor la ordin în conturile deschise la instituții de credit, serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale vor prezenta unităților Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligația de plată și scadența acesteia.6.4.3. Formularele biletelor la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale vor fi puse la dispoziția acestora de către instituții de credit.6.4.4. (1) Biletele la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale pot fi avalizate de către autoritățile administrației publice locale, în condițiile prevederilor art. 61 alin. (3) și art. 62 alin. (3) din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Transferul fondurilor necesare decontării biletelor la ordin emise de operatorii economici și serviciile publice, avalizate de autoritățile administrației publice locale, se efectuează din conturile de cheltuieli ale bugetelor locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), astfel încât acestea să fie disponibile în conturile din care se efectuează decontarea biletelor la ordin cu două zile lucrătoare înainte de scadența acestora.(2) La transferul sumelor necesare decontării biletelor la ordin în conturile deschise la instituții de credit, serviciile publice din subordinea autorităților administrației publice locale vor prezenta unităților Trezoreriei Statului o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligația de plată și scadența acesteia.6.4.5. Biletele la ordin emise anterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului se decontează din conturi deschise la Trezoreria Statului pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmit de emitent sau de instituția care a avalizat biletele la ordin respective, după caz, la care se anexează o copie a biletului la ordin din care să rezulte obligația de plată și scadența acesteia. (la 05-08-2009, Pct. 11 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 2.408 din 30 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 5 august 2009. ) 12. Art. 7 alin. (2) din ordonanța de urgență:(2) Disponibilitățile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanțarea deficitelor bugetare prevăzute la alin. (1), pot fi utilizate pentru:a) acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadență sau înainte de scadență, după caz, a titlurilor de stat emise pentru finanțarea sau refinanțarea datoriei publice, cu condiția asigurării disponibilităților necesare pentru efectuarea cheltuielilor aprobate potrivit legii;b) acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa, ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetelor locale, precum și ale bugetelor fondurilor speciale, cu termen de rambursare în cursul aceluiași exercițiu bugetar;c) efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la societăți bancare și instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu titluri de stat deținute în portofoliul lor;d) acordarea altor împrumuturi pe baza de hotărâre a Guvernului;e) efectuarea de cumpărări reversibile repo*).Norme metodologice:7.2.1. Disponibilitățile rămase neangajate în contul curent general al trezoreriei statului, după finanțarea deficitelor bugetare prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență, pot fi utilizate în scopurile prevăzute la art. 7 alin. (2) din același act normativ. Ordinea de utilizare este stabilită de Ministerul Finanțelor Publice, în funcție de condițiile pieței financiare și de priorități.A. Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea la scadență a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, se efectuează în situația în care pentru refinanțarea datoriei publice scadente nu s-au contractat împrumuturi de pe piața interbancară. Acest tip de împrumut este aprobat de ordonatorul principal de credite, în baza unei note în care se precizează suma care urmează a fi utilizata din disponibilitățile existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului și termenul de rambursare care poate fi de minimum 3 luni de la data acordării. Termenul de rambursare se stabilește în funcție de valoarea totală a împrumuturilor existente în evidenta operativă de la finele lunii precedente și de termenele de rambursare ale acestora. Rambursarea împrumuturilor se poate efectua, la scadență sau înainte de scadență, din sumele încasate ca urmare a emisiunilor de titluri de stat lansate.La începutul anului următor se întocmește o notă de prelungire, pentru o perioadă de minimum 3 luni, a împrumuturilor din contul curent general al trezoreriei statului, existente în cont și nerambursate la termenul stabilit. În vederea evidențierii și urmăririi rambursării la termenul stabilit a acestor împrumuturi se întocmește lunar următoarea situație:B. Răscumpărările de titluri de stat înainte de scadenta se pot efectua atât prin procedură bilaterală, cât și prin licitație. Data la care se efectuează răscumpărarea este stabilită în momentul încheierii tranzacției.Acordarea de împrumuturi pentru răscumpărarea înainte de scadență a titlurilor de stat, conform art. 7 alin. (2) lit. a) din ordonanța de urgență, prin procedură bilaterală, se poate efectua pe baza unei note aprobate de ordonatorul principal de credite, pentru seriile de titluri care au încorporată această opțiune în prospectul de emisiune.Pentru a propune organizarea unei licitații de răscumpărare în avans pentru o anumită serie de titluri de stat, Unitatea de Management a Trezoreriei Statului întocmește o nota de analiza a eficientei modului de utilizare a disponibilităților existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului, aprobată de secretarul de stat coordonator.B.1. Procedura bilaterala este utilizata în următoarele cazuri:a) prin exercitarea de către deținător a opțiunilor de vânzare înainte de scadență a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această clauză (put option);b) prin exercitarea de către Ministerul Finanțelor Publice a opțiunii de răscumpărare înainte de scadență a titlurilor de stat, pentru seriile care au înglobată această opțiune (call option).B.2. Licitația organizată pentru operațiunea de răscumpărare a titlurilor de stat înainte de scadență se desfășoară prin intermediul Băncii Naționale a României care este agentul autorizat al Ministerului Finanțelor Publice.Seriile de titluri de stat care sunt supuse acestei licitații sunt stabilite de Ministerul Finanțelor Publice prin ordin al ministrului și nu pot avea mai mult de un an până la data scadenței.În ziua licitației, până la ora 13,00, deținătorii legali de titluri de stat din seriile anunțate pentru răscumpărare, interesați de tranzacție, prezintă oferta prin intermediarii autorizați ai pieței titlurilor de stat, autentificați de semnăturile autorizate (conform anexei nr. 12) pentru tranzacțiile cu titluri de stat. Reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice în comisia de licitație va cere telefonic secretarului de stat coordonator avizarea propunerii sale privind adjudecarea licitației.Răscumpărările de titluri de stat înainte de scadenta sunt definite de următoarele elemente:a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul și seria titlurilor de stat;b) numărul de titluri de stat care se răscumpără;c) valoarea unitară nominală;d) valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacției;e) randamentul oferit de titlul de stat până la scadență, determinat după formula:în care:VN = valoarea unitară nominalăVA = valoarea unitară de răscumpărare a titlurilor de stat la data tranzacțiein = numărul de zile până la scadență360 sau 365 = după baza de calcul din prospectul de emisiune.Diferența nefavorabilă dintre VN și VA reprezintă dobânda de plată aferentă titlurilor de stat răscumpărate înainte de scadență.C. Acordarea de împrumuturi pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale bugetelor locale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență, se efectuează în baza unei solicitări scrise din partea consiliului județean sau local, după caz, în care se menționează volumul împrumutului și termenul de rambursare, care nu trebuie să depășească finele anului curent, precum și specificația îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute în legislația în vigoare privind finanțele publice locale, la care se anexează următoarele documente:a) copia hotărârii consiliului local sau județean, după caz, prin care se aprobă contractarea de împrumuturi din disponibilitățile trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă;b) bugetul de venituri și cheltuieli pe anul respectiv, cu repartizarea pe trimestre;c) execuția veniturilor și cheltuielilor la data solicitării împrumutului, cu viza direcției trezorerie și contabilitate publică județene;d) estimarea veniturilor și cheltuielilor pe anul în curs, din care să rezulte golul temporar de casa, precum și posibilitatea rambursării împrumutului respectiv, după următorul model:Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice analizează și verifică documentația primită, urmărind încadrarea în prevederile legislației în vigoare privind finanțele publice locale a volumului maxim al împrumuturilor care se pot angaja de autoritatea administrației publice locale, încadrarea în veniturile estimate a se încasa în anul respectiv a cheltuielilor determinate de rambursarea ratelor și plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja contractate și prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și a împrumutului acordat din disponibilitățile trezoreriei statului și a celorlalte cheltuieli.Rezultatele acestei analize se consemnează într-o notă, care urmează a fi supusă spre aprobare ministrului finanțelor publice.În baza notei de aprobare a împrumutului se încheie o convenție între Ministerul Finanțelor Publice și autoritatea publică locală respectiva, în care se prevăd expres condițiile de acordare și restituire la scadență a împrumutului.D. Procedura de acordare a împrumuturilor pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale bugetelor fondurilor speciale, conform art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență, se stabilește prin convenție încheiată între Ministerul Economiei și Finanțelor și instituția publică care administrează fondul special. (la 23-12-2008, Litera D a pct. 7.2.1. a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) E. Efectuarea de plasamente prin operațiuni specifice la instituții de credit și alte instituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, garantate de acestea cu active eligibile, fără a fi afectate obiectivele politicii monetare adoptate de Banca Națională a României, se realizează astfel:1. Conform art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanța de urgență, plasamentele financiare se efectuează la instituțiile financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a efectua operațiuni pe piața monetară, stabilite prin Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de Banca Națională a României și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili, republicat.2. Având în vedere prevederile pct. 4.1.c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare, plasamentele colateralizate pot fi realizate de către Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcția de specialitate, doar în condițiile în care la momentul anunțului licitației soldul contului curent general al trezoreriei statului este de cel puțin 1.000 de milioane lei. Sumele care depășesc această valoare minimă pot fi investite, ținând cont de siguranța, lichiditatea și rentabilitatea fondurilor, în această ordine de prioritate.3. Ministerul Economiei și Finanțelor poate efectua:3. a) plasamente financiare sub forma depozitelor la termen, garantate cu active eligibile de natura titlurilor de stat libere de sarcini sau cu active eligibile admise pentru tranzacționare, stabilite prin Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 1/2000, republicat, aflate în portofoliul instituțiilor financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni. Valoarea activelor eligibile aduse în garanție trebuie să acopere în proporție de 100% plasamentul acordat și dobânda aferentă, întregită la valoarea nominală a unui titlu de stat.3.a.1) În sensul prezentelor norme metodologice, plasamentul colateralizat reprezintă tranzacții reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării disponibilităților existente în contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economiei și Finanțelor plasează depozite la instituțiile de credit și casele centrale ale cooperativelor de credit - participanți eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanție.3.a.2) Plasamentele colateralizate pot fi realizate de Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcția de specialitate, doar în condițiile în care la momentul anunțului licitației, care se desfășoară conform procedurii descrise în anexa nr. 3, soldul contului curent general al trezoreriei statului este de cel puțin 1.000 de milioane lei.3.a.3) Scadența plasamentului colateralizat trebuie să fie stabilită astfel încât la momentul transmiterii anunțului licitației prognoza soldului contului curent general al trezoreriei statului să nu indice goluri temporare de casă până la momentul scadenței.3.a.4) Decizia privind efectuarea de plasamente colateralizate nu este de regulă anunțată public, aceasta fiind o operațiune de fructificare pe termen scurt a disponibilităților bănești existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului.3.a.5) Ministrul economiei și finanțelor deleagă direcției de specialitate responsabilitatea efectuării de plasamente colateralizate, precum și semnarea contractului de plasament și a contractului de gaj, încheiate cu fiecare participant eligibil.3.a.6) Condițiile de acordare și modul de garantare a plasamentelor colateralizate se stabilesc prin "Contractul de plasament colateralizat" și prin "Contractul de gaj pentru plasament colateralizat", încheiate cu participanții eligibili câștigători (anexele nr. 4 și 5). Notificarea prevăzută în anexa nr. 6 constituie accesoriu al "Contractului de plasament colateralizat", iar prin aceasta instituția financiară consimte să garanteze plasamentul cu activele eligibile de natura titlurilor de stat, indicate prin elementele de identificare specifice.3.a.7) Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenția efectiv/360, și se plătește la scadența plasamentului. În cazul în care scadența plasamentului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.3.a.8) Participanții la operațiunile de plasare de disponibilități efectuate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trezoreria statului au următoarele obligații:3.a.8.1) să încheie contract de plasament colateralizat, prevăzut în anexa nr. 4, cu Ministerul Economiei și Finanțelor, în baza căruia vor putea participa la operațiunile de plasare de disponibilități efectuate de trezoreria statului;3.a.8.2) să aibă calitatea de participant la sistemul de depozitare și decontare SaFIR;3.a.8.3) să inițieze operațiunea de gajare a titlurilor de stat sau a altor active eligibile cu data efectuării plasamentului colateralizat, fără a efectua transferul dreptului de proprietate a titlurilor de stat sau al altor active eligibile;3.a.8.4) să ramburseze integral la scadență depozitul atras colateralizat, precum și dobânzile aferente.3.a.9) Titlurile de stat sau alte active eligibile utilizate pentru garantarea depozitului atras trebuie să îndeplinească următoarele condiții, în mod cumulativ, după cum urmează:3.a.9.1) să fie în proprietatea instituției financiare;3.a.9.2) să fie libere de sarcini;3.a.9.3) să aibă o scadență ulterioară scadenței operațiunii efectuate;3.a.9.4) să nu aibă plăți de cupoane până la maturitatea plasamentului.3.a.10) Data decontării licitațiilor de plasare de depozite colateralizate efectuate de Ministerul Economiei și Finanțelor prin trezoreria statului este "value tomorrow"3.a.11) Pe perioada pentru care titlurile de stat constituie obiectul unui gaj ca urmare a efectuării de plasamente de către Ministerul Economiei și Finanțelor, dobânda aferentă acestor titluri se cuvine proprietarului înregistrat, respectiv instituției financiare.3.a.12) Deblocarea garanțiilor constituite la acordarea plasamentului este condiționată de rambursarea plasamentelor și de plata dobânzilor aferente.3.a.13) Decontarea/plasarea și constituirea gajului se realizează potrivit Regulilor sistemului de depozitare și decontare SaFIR și ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.3.a.14) În cazul efectuării de plasamente colateralizate, anunțul rezultatului licitației va fi urmat de o notificare, prevăzută în anexa nr. 6, prin care băncile consimt să garanteze plasamentul și vor indica elementele de identificare a titlurilor de stat sau altor active eligibile care fac obiectul gajului.3.a.15) În situația în care un participant eligibil la scadența depozitului plasat de către Ministerul Economiei și Finanțelor nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin referitoare la respectarea termenului de decontare a operațiunilor efectuate cu Ministerul Economiei și Finanțelor, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pe o perioadă egală cu perioada de plasare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de scadență a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadență. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.3.a.16) Tipurile de mesaje utilizate în cadrul operațiunilor de plasare efectuate de Ministerul Economiei și Finanțelor, precum și modul lor de completare în mod unitar se fac conform Regulilor sistemului SaFIR.3.a.17) Executarea garanțiilor se specifică de către Ministerul Economiei și Finanțelor în anunțul de licitație și se realizează prin una dintre cele două metode de mai jos:3.a.17.1) prin apropierea tuturor sau a unei părți din activele eligibile, titlurile de stat gajate, de către Ministerul Economiei și Finanțelor în contul obligațiilor financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;3.a.17.2) prin vânzarea tuturor activelor eligibile, titlurilor de stat gajate, în contul obligației financiare garantate, cu respectarea reglementărilor aplicabile;3.b) plasamente financiare prin efectuarea de cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/revers repo.3.b.1) Condițiile în care Ministerul Economiei și Finanțelor efectuează cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo - se stabilesc prin contract încheiat cu fiecare participant eligibil (anexa nr.10).3.b.2) Cumpărările reverse repo se desfășoară prin licitație organizată la Ministerul Economiei și Finanțelor. Pentru licitație instituțiile de credit transmit ofertele conform modelului prezentat în anexa nr. 11. Pentru înregistrarea și decontarea tranzacțiilor desfășurate prin licitație, instituțiile de credit alocă codul de operațiune definit în anexa nr. 11.3.b.3) Tranzacțiile reversibile sunt definite de următoarele elemente:a) elemente de identificare a titlurilor de stat - tipul și seria titlurilor de stat (cod ISIN);b) numărul de titluri de stat tranzacționate;c) valoarea unitară nominală;d) valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacției;e) rata operațiunii repo/reverse repo sau rata dobânzii ce va fi plătită de vânzătorul inițial la răscumpărarea titlurilor de stat, care se stabilește, după caz, fie prin mecanismul licitației (licitație la rată variabilă), fie în funcție de constrângerile concrete de cost (licitație la rată fixă și proceduri bilaterale);f) valoarea unitară de răscumpărare se obține prin însumarea valorii unitare de vânzare cu dobânda datorată la scadență, aferentă valorii titlurilor de stat vândute. Calculul se efectuează după următoarea formulă:Valoarea de răscumpărare = prețul de vânzare x [1 + (d/100 x n/360)],în care:d = rata operațiunii repo/reverse repo (pcpa);n = numărul de zile.3.b.4) În cazul în care, din anumite motive, nu se finalizează operațiunea de cumpărare reversibilă (instituția de credit nu mai poate cumpăra titlurile de stat la data stabilită), titlurile de stat rămân în portofoliul Ministerului Economiei și Finanțelor.3.b.5) În situația în care la data vânzării/răscumpărării un participant eligibil nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin referitoare la respectarea termenului de decontare a operațiunilor efectuate cu Ministerul Economiei și Finanțelor, acesta va fi obligat la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.-----------Litera E a pct. 7.2.1. a fost reintrodusă de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.F. Abrogată. (la 23-12-2008, Litera F a pct. 7.2.1. a fost abrogată de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) G. Abrogată. (la 23-12-2008, Litera G a pct. 7.2.1. a fost abrogată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 13. Art. 7 alin. (6) din ordonanța de urgență:(6) Nivelul ratei dobânzilor aferente echivalentului în lei al împrumuturilor externe guvernamentale încasat în contul curent general al trezoreriei statului și utilizat pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat, începând cu exercițiul financiar al anului 2003, este cel prevăzut la alin. (5). Dobânda calculată reprezintă venit al bugetului trezoreriei statului*).Norme metodologice:Plata dobânzilor aferente împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale încasate în contul curent general al trezoreriei statului și utilizate pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea nivelului ratei medii lunare a dobânzilor plătite de trezoreria statului la disponibilitățile și depozitele constituite din disponibilitățile păstrate în trezoreria statului.Rambursarea împrumuturilor din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale încasate în contul curent general al trezoreriei statului și utilizate pentru finanțarea și refinanțarea deficitului bugetului de stat se efectuează în funcție de scadența la extern a ratelor de capital aferente împrumuturilor externe guvernamentale prin împrumuturi de refinanțare de pe piața interbancară.14. Art. 8 din ordonanța de urgență:(1) Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de administrare a lichidităților și fluxului de numerar.(2) Instrumentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.Norme metodologice:8.1. Administrarea eficientă a disponibilităților existente în contul curent general al trezoreriei statului are la bază proiecția soldului acestora și presupune realizarea unor prognoze cât mai reale care să permită atât fructificarea disponibilităților existente în soldul contului curent general al trezoreriei statului, cât și asigurarea resurselor necesare efectuării plăților sectorului public.8.2. Asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al trezoreriei statului și necesitățile de finanțare se poate realiza prin următoarele metode:8.2.1. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituții de credit sau alte instituții financiare se realizează astfel:8.2.1.1. Ministrul economiei și finanțelor, prin secretarul de stat, deleagă direcției de specialitate responsabilitatea atragerii de depozite în vederea asigurării echilibrului resurselor contului curent general al trezoreriei statului, precum și a încheierii convenției pentru atragere de depozite.8.2.1.2. Decizia privind atragerea de depozite pe termen scurt de la bănci nu este de regulă anunțată public, aceasta fiind luată în preziua apariției lipsei de lichidități sau cel mai târziu în ziua respectivă.8.2.1.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituții financiare se desfășoară prin procedura licitației organizate de Ministerul Economiei și Finanțelor, descrisă în anexa nr. 3.8.2.1.4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenție între Ministerul Economiei și Finanțelor și instituția financiară respectivă, în care se menționează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadența, precum și contul în care se efectuează rambursarea capitalului și plata dobânzii, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7.8.2.1.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.8.2.1.6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenția efectiv/360, și se plătește la scadența depozitului. În cazul în care scadența depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.8.2.1.7. La scadență, pentru rambursarea sumelor și plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea "Fișei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras" (anexa nr. 8), "Notei de rambursare a plasamentului", "Notei de lichidare" și "Ordonanțării la plată" pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.8.2.1.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul trezoreriei statului.8.2.2. Utilizarea echivalentului în lei al unor sume vândute la rezerva valutară a statului, din conturile de disponibilități în valută rezultate din împrumuturi de stat destinate finanțării și refinanțării datoriei publice, precum și din alte surse stabilite de lege.8.2.2.1. Ministerul Economiei și Finanțelor transmite Băncii Naționale a României "Ordinul de schimb valutar", conform convenției încheiate între Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Națională a României, precizând suma exactă, valuta, data valutei, precum și contul în care urmează să fie virat echivalentul în lei al sumelor vândute.8.2.2.2. La utilizarea valutei provenite din împrumuturi de stat, înregistrată în conturi de disponibilități în valută deschise la Centrala Băncii Naționale a României, va fi nominalizat împrumutul din care se efectuează vânzarea de valută în vederea echilibrării contului curent general al trezoreriei statului.8.2.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituții de credit sau alte instituții financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.8.2.3.1. Tranzacțiile desfășurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunțate public. Sunt tranzacții care se efectuează prin negociere directă între Ministerul Finanțelor Publice și instituția de credit respectivă, fără a se apela la mecanismul licitației.8.2.3.2. Tranzacționarea se poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.8.2.3.3. Decizia privind atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la instituții de credit este luată în următoarele situații:a) în urma organizării licitației de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate lichiditățile necesare efectuării plăților sau, deși oferta totală a instituțiilor de credit depășește necesarul de finanțat, ratele dobânzilor oferite de instituțiile de credit sunt superioare cotațiilor din piață;b) în cazul unei lipse de lichidități pe piața monetară, confirmată de către Banca Națională a României.8.2.3.3.1. Limitele de negociere privind suma atrasă, perioada și nivelul maxim al ratei dobânzii se stabilesc în ziua respectivă în funcție de condițiile pieței și de necesarul de atras pentru asigurarea lichidităților în contul curent general al Trezoreriei Statului.8.2.3.3.2. Negocierea elementelor de referință (nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras depozitul și scadența acestuia) se efectuează având la bază ca element de referință tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzacționează în piață, oferite (BID) și cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate să poată fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevăd expres și se aprobă prin "Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite".8.2.3.3.3. Pe baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, instituțiile de credit vor transmite prin fax ofertele ce vor conține elementele de referință de la punctul anterior, ofertele atestând astfel cotația fermă din partea acestora, pe baza cărora se vor încheia convențiile de atragere de depozite.8.2.3.4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenție între Ministerul Finanțelor Publice și instituția de credit respectivă, în care se menționează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadența, precum și contul în care se efectuează rambursarea capitalului și plata dobânzii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.8.2.3.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.8.2.3.6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenția efectiv/360, și se plătește la scadența depozitului. În cazul în care scadența depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.8.2.3.7. La scadență, pentru rambursarea sumelor și plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea Fișei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras (anexa nr. 8), a "Notei de rambursare a plasamentului", "Notei de lichidare" și a "Ordonanțării la plată" pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.8.2.3.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul Trezoreriei Statului. (la 30-03-2009, Pct. 8.2.3. a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 541 din 19 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 30 martie 2009. ) (la 23-12-2008, Pct. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. ) 15. Art. 9 alin. (3) din ordonanța de urgență:(3) Disponibilitățile în valută pot fi fructificate în mod direct de către Ministerul Economiei și Finanțelor prin plasamente la instituții de credit sau la instituții financiare, în condițiile și utilizând instrumentele stabilite prin normele emise în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.Norme metodologice:9.1. Plasamentele în valută sunt efectuate de direcția de specialitate din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, cu respectarea reglementărilor în vigoare și pe baza principiilor consacrate în practica internațională, respectiv siguranța investiției, lichiditatea portofoliului și performanța investiției. Siguranța investiției, respectiv a plasamentului în valută se realizează având în vedere limitarea următoarelor categorii de riscuri:9.1.1. Riscul de credit - riscul nerespectării de către partener/emitent a obligațiilor de plată asumate prin contract, în sumele și la termenele stabilite.9.1.1.1. Prevenirea și limitarea riscului de credit se realizează prin:a) investirea numai în instrumentele eligibile ale entităților, care au fost analizate și clasificate de cel puțin una dintre următoarele agenții de rating în categoriile de risc de credit minim sau zero: Standard Poor's - cel puțin AA pentru investiții pe termen lung, respectiv A1 pe termen scurt; Moody's - cel puțin Aa3 pentru investiții pe termen lung, respectiv P1 pe termen scurt;b) stabilirea de limite maxime de expunere pe emitenți (limite pentru riscul de țară) pentru cei care au fost clasificați cu un rating mai mic de AAA (Standard Poor's), respectiv Aaa (Moody's);c) stabilirea de limite maxime de expunere pe fiecare instrument de investire, respectiv 10% din volumul oricărei emisiuni, indiferent de ratingul atribuit emitentului.9.1.2. Riscuri de piață - riscul ca valoarea de piață a portofoliului să scadă ca urmare a evoluției nefavorabile a principalilor indicatori ai piețelor financiare, respectiv a dobânzii, concretizat în riscul ca valoarea de piață a portofoliului investit la dobândă fixă să scadă ca rezultat al creșterii dobânzilor, a ratei de schimb, concretizat în riscul ca valoarea portofoliului să scadă ca urmare a deprecierii valutelor de denominare a activelor din portofoliu față de moneda locală (RON) sau ca urmare a unor condiții de lichiditate scăzută pentru instrumentele din portofoliu.9.1.3. Riscul de lichiditate este definit prin incapacitatea de a se asigura necesarul de lichidități sau prin asigurarea acestuia la costuri inacceptabile. Lichiditatea portofoliului este asigurată prin prevenirea riscului de lichiditate.9.1.3.1. Manifestarea acestui risc nu are efecte asupra siguranței plasamentului realizat, dar poate determina pierderi financiare.9.1.3.2. Prevenirea riscului de lichiditate se realizează prin:a) stabilirea necesarului de lichidități pe termene și valute conform destinațiilor sumelor plasate;b) stabilirea categoriilor de active de investire în funcție de gradul de lichiditate cerut.9.1.4. Riscuri operaționale interne (organizaționale) reprezintă posibilitatea înregistrării unor pierderi financiare sau de imagine de către Ministerul Economiei și Finanțelor ca urmare a nerespectării regulilor și uzanțelor de tranzacționare pe piețele financiare internaționale, a obligațiilor contractuale asumate sau a reglementărilor interne.9.1.4.1. Prevenirea riscurilor interne se realizează prin:a) stabilirea de structuri organizatorice distincte pentru activitățile de tranzacționare și decontare;b) stabilirea de competențe specifice pentru fiecare structură menționată;c) stabilirea de limite de tranzacționare și/sau expunere ca sumă maximă absolută cu care fiecare categorie de personal autorizat să efectueze tranzacții poate angaja trezoreria;d) înregistrarea tranzacțiilor efectuate prin telefon, respectiv arhivarea celor înregistrate pe hârtie sau alt tip de suport material, și evidențierea tranzacțiilor în baza de date special constituită.9.2. Ministerul Economiei și Finanțelor poate efectua plasamente financiare în valută sub forma depozitelor la termen, garantate cu active elegibile, urmând procedura descrisă în anexa nr. 3.-----------Pct. 15 și 16 au fost modificate de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008.17. Art. 10 din ordonanța de urgență:(1) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepția sumelor provenite din subvenții bugetare.(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului, cu excepția celor prevăzute la art. 5 alin. (10), operatorii economici și beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuți la art. 5 alin. (14), alții decât instituțiile publice, beneficiază de dobândă.(3) Pentru operațiunile de plăți dispuse din conturile purtătoare de dobândă, prevăzute la alin. (2), derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăților de mică și mare valoare în relația cu instituțiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TRANSFOND - S.A.(4) Din disponibilitățile păstrate în conturile deschise la Trezoreria Statului, prevăzute la alin. (1) și (2), pentru care se acordă dobândă la vedere, se pot constitui depozite la termen la solicitarea scrisă a titularilor acestora.(5) Instituțiile și autoritățile publice, indiferent de forma de finanțare și subordonare, nu beneficiază de dobândă la vedere, cu excepția disponibilităților acestora prevăzute la alin. (1).(6) La solicitarea scrisă a instituțiilor și autorităților publice finanțate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri și cheltuieli ale anilor precedenți, inclusiv în situația în care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub formă de depozite revine în totalitate ordonatorului de credite care își gestionează bugetul de venituri și cheltuieli.(7) Nivelul ratelor dobânzilor la vedere și al depozitelor la termen se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.(8) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populație, nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit, se plătește de la bugetul de stat.(9) Pentru operațiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), Trezoreria Statului nu percepe comisioane.(10) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituțiilor de credit și operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura și nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 06-03-2015, Pct. 17 din norme a fost modificat de lit. a) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) Norme metodologice:10.1. Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilitățile la vedere și la depozitele pe termen de o lună (30 de zile) și trei luni (90 de zile) constituite din disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (1), (2) și (4) din ordonanța de urgență.10.2. Dobânda la vedere practicată de Trezoreria Statului se acordă la:a) disponibilitățile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale în vigoare (lege, ordonanță de urgență sau ordonanță și hotărâre a Guvernului), este prevăzută acordarea de dobânzi;b) disponibilitățile provenite din sumele păstrate de operatorii economici în contul 50.69 «Disponibil al operatorilor economici» și de beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare în conturile analitice deschise în cadrul contului 50.98 «Disponibil al operatorilor economici și al organismelor neguvernamentale nonprofit aferent proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare», alții decât instituțiile publice; (la 06-03-2015, Lit. b) a pct. 10.2. de la normele aferente pct. 17 a fost modificată de pct. 1 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) c) abrogată; (la 06-03-2015, Lit. c) a pct. 10.2. de la normele aferente pct. 17 a fost abrogată de pct. 2 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) d) abrogată. (la 06-03-2015, Lit. d) a pct. 10.2. de la normele aferente pct. 17 a fost abrogată de pct. 2 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.3. Calculul dobânzii la disponibilitățile la vedere:a) pentru disponibilitățile prevăzute la pct. 10.2 lit. a) și b), calculul dobânzii se efectuează după următoarea formulă:în care:Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31). (la 06-03-2015, Lit. a) a pct. 10.3. de la normele aferente pct. 17 a fost modificată de pct. 3 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) b) Abrogată (la 06-03-2015, Lit. b) a pct. 10.3. de la normele aferente pct. 17 a fost abrogată de pct. 4 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.3.1. Dobânda se calculează lunar și se virează din bugetul trezoreriei statului, după caz, în contul de disponibilități sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi», în prima zi lucrătoare a lunii următoare.10.3.2. În condițiile în care un titular de cont de disponibilități formulează cerere de lichidare a contului, dobânda se calculează și se virează la sfârșitul acelei zile. (la 06-03-2015, Pct. 10.3.2. de la normele aferente pct. 17 a fost introdus de pct. 5 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.4. Instituțiile și autoritățile publice finanțate integral din venituri proprii pot solicita în scris la Trezoreria Statului constituirea de depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri și cheltuieli ale anilor precedenți. (la 06-03-2015, Pct. 10.4. de la normele aferente pct. 17 a fost modificat de pct. 6 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.5. La solicitarea scrisă a titularilor de conturi de disponibilități, pentru care se acordă dobânda la vedere și care se încadrează în prevederile pct. 10.2, se pot constitui depozite la termen. (la 06-03-2015, Pct. 10.5. de la normele aferente pct. 17 a fost modificat de pct. 7 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.5.1. Abrogat. (la 06-03-2015, Pct. 10.5.1. de la normele aferente pct. 17 a fost abrogat de pct. 8 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.5.2. Abrogat. (la 06-03-2015, Pct. 10.5.2. de la normele aferente pct. 17 a fost abrogat de pct. 9 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.5.3. Depozitele se constituie pe termen de o lună (30 de zile) sau de trei luni (90 de zile), în sumă de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 43 «Depozite ale agenților economici» și în contul 44 «Depozite ale instituțiilor publice». Cuantumul și termenul pentru care se constituie depozitul și rata dobânzii se prevăd într-o convenție încheiată între titularul disponibilităților respective și unitatea Trezoreriei Statului unde este deschis contul, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13 la normele metodologice. (la 06-03-2015, Pct. 10.5.3. de la normele aferente pct. 17 a fost modificat de pct. 10 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.5.3.1. Dobânda pentru depozitele pe termen se calculează la sfârșitul perioadei de constituire a depozitului, după următoarea formulă:unde numărul de zile poate fi 30 de zile sau 90 de zile.10.5.3.2. Dobânda astfel calculată se virează din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilități la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi».10.5.4. La scadența depozitului, disponibilitățile se virează în contul de disponibilități din care au provenit sumele. (la 06-03-2015, Pct. 10.5.4. de la normele aferente pct. 17 a fost modificat de pct. 11 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.5.4.1. În situația în care scadența depozitului este într-o zi nelucrătoare, restituirea depozitului și virarea dobânzii se efectuează în prima zi lucrătoare de la data scadenței. Pentru intervalul de zile nelucrătoare cuprins de la data scadenței până la restituirea depozitului și virarea dobânzii, unitatea Trezoreriei Statului unde titularul are deschis contul și constituit depozitul nu calculează dobândă.10.5.5. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea de sume din depozit înainte de termen, acesta se desființează integral și sumele se virează în ziua respectivă din contul de depozit în contul din care au provenit sumele. Pentru perioada cuprinsă între data constituirii depozitului și data desființării depozitului, se calculează dobânda la vedere numai pentru sumele care se încadrează în prevederile pct. 10.2. Suma dobânzii astfel calculată se virează în prima zi lucrătoare a lunii următoare desființării depozitului din bugetul Trezoreriei Statului, după caz, în contul de disponibilități la vedere sau în contul de venituri bugetare la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 «Alte venituri din dobânzi». (la 06-03-2015, Pct. 10.5.5. de la normele aferente pct. 17 a fost modificat de pct. 12 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.5.6. Dobânzile aferente depozitelor constituite la trezoreriile statului în contul 43 «Depozite ale operatorilor economici» și în contul 44 «Depozite ale instituțiilor publice» se plătesc din bugetul Trezoreriei Statului, de la același subcapitol de cheltuieli din care se plătesc dobânzile aferente disponibilităților la vedere.10.5.7. Depozitele instituțiilor și autorităților publice finanțate integral din venituri proprii prevăzute la pct. 10.4 se pot constitui pe termen de o lună (30 de zile) sau de 3 luni (90 de zile), în sumă de minimum un milion lei, în multiplu de o mie lei, în contul 44 «Depozite ale instituțiilor publice», numai din excedentele bugetelor proprii de venituri și cheltuieli ale anilor precedenți. Cuantumul și termenul pentru care se constituie depozitul și rata dobânzii se prevăd într-o convenție încheiată între titularul depozitelor respective și unitatea trezoreriei statului unde este deschis contul, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15.10.5.7.1. La scadența depozitului, dobânda se virează în contul de venituri bugetare al exercițiului curent la capitolul 31 «Venituri din dobânzi» subcapitolul 31.03.00 "Alte venituri din dobânzi".10.5.7.2. În cazul în care titularul depozitului solicită preluarea de sume din depozit înainte de termen, acesta se desființează integral, sumele se virează în ziua respectivă din contul de depozit în contul din care au provenit sumele, respectiv în excedentele bugetelor proprii de venituri și cheltuieli ale anilor precedenți. Pentru perioada cuprinsă între data constituirii depozitului și data desființării depozitului nu se calculează dobânda. (la 05-08-2015, Punctul 10.5.7 de la normele aferente pct. 17 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 3 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 5 august 2015. ) 10.6. Nivelul ratelor dobânzilor la vedere acordate de Trezoreria Statului pentru disponibilitățile înregistrate în conturile deschise la trezoreria centrală și la unitățile Trezoreriei Statului, precum și pentru depozitele la termen se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu încadrarea în obiectivele politicii monetare a Guvernului și a Băncii Naționale a României.10.6.1. Nivelul ratei dobânzii la vedere poate fi modificat în cursul lunii de către Ministerul Finanțelor Publice.10.7. Lista conturilor de disponibilități la care Trezoreria Statului acordă dobândă, cu încadrarea în prevederile menționate la pct. 10.2, fără a fi necesară încheiere de convenții, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.10.8. Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pe baza solicitărilor formulate de titularii de conturi de disponibilități, altele decât cele care fac obiectul ordinului prevăzut la pct. 10.7, va asigura actualizarea ordinului ministrului finanțelor publice. Calculul de dobândă pentru aceste conturi începe cu data de 1 a lunii următoare aprobării ordinului de către ministrul finanțelor publice.10.9.1. Pentru conturile de disponibilități purtătoare de dobândă deschise la Trezoreria operativă centrală, dobânda se calculează după formula de la pct. 10.3 lit. a) și se virează în termen de 10 zile calendaristice de la primirea fișelor de cont.10.9.2. Calculul dobânzilor pentru disponibilitățile bugetelor asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului fondului pentru mediu, bugetului fondului național de asigurări sociale de sănătate, derulate/păstrate la Trezoreria Statului, se efectuează în conformitate cu dispozițiile convențiilor încheiate între părți.10.10.1. Pentru operațiunile de plăți dispuse de operatorii economici, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, care încasează dobânda la disponibilitățile din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului se percep comisioane care se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Națională a României și Societatea Națională de Transfer de Fonduri și Decontări - TRANSFOND - S.A. (la 06-03-2015, Pct. 10.10.1. de la normele aferente pct. 17 a fost modificat de pct. 13 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) 10.10.2. Pentru operațiunile de plăți dispuse de către operatorii economici și beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare, alții decât instituții publice, plata comisioanelor se efectuează prin debitarea directă a contului, concomitent cu operațiunea de procesare a ordinului de plată. În situația în care în conturi nu există disponibilități suficiente care să permită debitarea acestora cu valoarea comisioanelor, unitățile Trezoreriei Statului nu vor deconta ordinele de plată respective. (la 06-03-2015, Pct. 10.10.2. de la normele aferente pct. 17 a fost modificat de pct. 14 al lit. b) a art. I din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. ) (la 13-08-2014, Pct. 17 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.026 din 6 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2014. ) 18. Art. 11 din ordonanța de urgență:(1) Ministerul Finanțelor Publice elaborează, administrează și executa bugetul trezoreriei statului.(2) Bugetul trezoreriei statului cuprinde la venituri următoarele:a) dobânzi pentru: depozitele și plasamentele financiare constituite din împrumuturi externe guvernamentale; disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului; disponibilitățile în valută provenite din împrumuturi externe pentru finanțarea deficitului bugetului de stat și refinanțarea datoriei publice, păstrate în conturile deschise la Banca Națională a României și bănci pe baza de convenții; împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului;b) dobânzi pentru finanțarea temporară a deficitelor bugetare din contul curent general al trezoreriei statului;c) dobânzi și penalități de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului;d) alte venituri.(3) Bugetul trezoreriei statutului cuprinde la cheltuieli următoarele:a) dobânzi, comisioane și alte speze pentru împrumuturi externe guvernamentale;b) dobânzi la disponibilități și depozite pe termen;c) comisioane cuvenite băncilor și Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. pentru încasarea unor venituri ale bugetului de stat și pentru alte servicii prestate pentru trezoreria statului;d) cheltuieli de funcționare a unităților trezoreriei statului, care cuprind: cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și funcționarea trezoreriei statului și a sistemelor informatice ale acesteia, taxe poștale, cheltuieli cu transportul și asigurarea numerarului și valorilor, paza sediilor și chirii, cheltuieli cu întreținerea, funcționarea și asigurarea mijloacelor de transport al numerarului și valorilor, cheltuieli de publicitate;e) cheltuieli de capital pentru unitățile trezoreriei statului;f) alte cheltuieli.(4) Bugetul trezoreriei statului se prezintă spre aprobare Guvernului o data cu proiectul legii bugetului de stat, în structura stabilită de Ministerul Finanțelor Publice.(5) Bugetul trezoreriei statului se poate modifica prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.(6) Ministerul Finanțelor Publice, în funcție de evoluția volumului disponibilităților și al depozitelor păstrate în contul curent general al trezoreriei statului și de evoluția nivelului ratelor dobânzilor, poate aproba modificarea creditelor bugetare aprobate pentru plata dobânzilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) prin virări de credite de la alte subdiviziuni bugetare, în tot cursul anului.(7) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului trezoreriei statului, ca diferența între veniturile încasate și plățile efectuate, se reportează în anul următor și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului*).Norme metodologice11.1. Elaborarea bugetului trezoreriei statuluiVeniturile și cheltuielile înscrise în bugetul Trezoreriei Statului se grupează pe baza «Clasificației indicatorilor privind bugetul Trezoreriei Statului», prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice. (la 16-01-2007, Primul alineat al pct. 11.1. a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) Proiectul bugetului trezoreriei statului se elaborează de către Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția generală a contabilității publice, pe baza propunerilor direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și ale direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și ale administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București.11.2. Aprobarea și repartizarea pe trimestre a bugetului trezoreriei statului11.2.1. Bugetul Trezoreriei Statului se aproba prin hotărâre a Guvernului, în următoarea structura:– veniturile bugetare, pe capitole și subcapitole;– cheltuielile bugetare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate. (la 16-01-2007, Pct. 11.2.1. a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 11.2.2. Bugetul propriu gestionat de Ministerul Finanțelor Publice, precum și bugetele direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și ale administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București se aproba de către ordonatorul principal de credite, cu desfășurare pe trimestre, în structura aprobata prin hotărâre a Guvernului. (la 16-01-2007, Pct. 11.2.2. a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 11.2.3. Creditele bugetare aprobate la cap. 55.09 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi» se repartizează de directorii executivi ai direcțiilor generale ale finanțelor publice județene pentru bugetele unităților subordonate în cadrul cărora funcționează unități ale Trezoreriei Statului, cu desfășurare pe trimestre. (la 16-01-2007, Pct. 11.2.3. a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 11.2.4. Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor aprobate în bugetul trezoreriei statului se efectuează în funcție de termenele de încasare a veniturilor și de perioadele în care este necesară efectuarea cheltuielilor, având în vedere scadențele de plată a dobânzilor la împrumuturile guvernamentale interne și externe, la disponibilitățile și depozitele constituite la trezoreria statului, precum și termenele de plată pentru cheltuielile materiale și servicii.11.3. Virări de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli ale bugetului trezoreriei statului11.3.1. Virările de credite bugetare intre subdiviziunile clasificației bugetare pentru bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice și bugetele unităților subordonate se aproba de către ordonatorul principal de credite și se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar, cu exceptia cap. 55.09 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», pentru care virările de credite bugetare se pot efectua în tot cursul anului.Propunerile de virări de credite bugetare se transmit Direcției generale a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public din cadrul Ministerului Finanțelor Publice cu cel puțin o luna înainte de angajarea cheltuielilor, însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția până la finele anului bugetar, atât pentru articolele sau alineatele de cheltuieli de la care se disponibilizează, cât și pentru cele la care se suplimentează prevederile bugetare.În cazuri temeinic justificate, propunerile de virări de credite bugetare la cap. 55.09 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi» se pot efectua în cursul lunii, înainte de ordonanțarea și lichidarea cheltuielilor. (la 16-01-2007, Pct. 11.3.1. a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 11.3.2. Abrogat. (la 16-01-2007, Pct. 11.3.2. a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 11.4. Deschiderea de credite bugetare din bugetul trezoreriei statului11.4.1. Creditele bugetare aprobate în bugetul trezoreriei statului pot fi folosite numai după aprobarea deschiderii creditelor bugetare de către ordonatorul principal de credite și repartizarea acestora.Deschiderile de credite bugetare din bugetul Trezoreriei Statului se efectuează trimestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorii de credite din subordine, însoțite de note justificative, în limita creditelor bugetare aprobate pe capitole și titluri de cheltuieli. (la 16-01-2007, Alin. 2 al pct. 11.4.1. a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 2.254 din 29 decembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 16 ianuarie 2007. ) 11.4.2. La fundamentarea propunerilor de deschideri de credite bugetare se vor avea în vedere următoarele:a) încadrarea acestora în prevederile bugetare aprobate;b) disponibilitățile de credite deschise și neutilizate din perioadele anterioare;c) necesitățile de finanțare a cheltuielilor din bugetul trezoreriei statului în perioada pentru care se solicita deschiderea creditelor bugetare.Ordonatorii secundari de credite, după primirea dispoziției bugetare de repartizare a creditelor din bugetul trezoreriei statului, aprobată, repartizează credite bugetare pentru cheltuielile proprii, precum și pentru cele ale ordonatorilor terțiari de credite.19. Art. 12 din ordonanța de urgență:(1) Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b) și d), se datorează dobânzi și penalități de întârziere prevăzute de reglementările legale privind executarea creanțelor bugetare.(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere calculate potrivit alin. (1) urmează regimul juridic al creanțelor bugetare.(3) Creanțele rezultate din gestionarea împrumuturilor externe guvernamentale contractate direct sau garantate de stat, precum și din alte operațiuni, derulate prin trezoreria statului, se urmăresc și se executa în condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind executarea creanțelor bugetare.(4) Dreptul de a cere executarea silită privind creanțele prevăzute la alin. (3) se prescrie în termen de 25 de ani de la data la care, potrivit legii, se naște acest drept.Norme metodologice12.1. Pentru neplata la termen a ratelor și dobânzilor scadente la împrumuturile acordate din contul curent general al trezoreriei statului, în condițiile art. 7 alin. (2) lit. b) și d) din ordonanța de urgență, se datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor datorate pentru neplata creanțelor bugetare.12.2. Dobânzile se calculează pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadentei până în ziua stingerii obligației inclusiv.Calculul dobânzilor datorate în cazul împrumuturilor rambursate în una sau mai multe rate se face pentru fiecare termen de plată prin înmulțirea soldului rămas de plată anterior ratei curente cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp și cu nivelul cotei dobânzii, conform exemplului următor:În cazul în care termenul de plată a împrumutului sau a ratei de împrumut expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până în ziua lucrătoare imediat următoare, iar dobânda pentru neplata la termen a împrumutului sau ratelor de împrumut se calculează începând cu ziua următoare termenului de plată prelungit.Plata cu întârziere a împrumuturilor sau a ratelor de împrumut, cu excepția dobânzilor și a penalităților de orice fel, se sancționează cu o penalitate de întârziere de 0,5% pentru fiecare luna de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată.De exemplu, în cazul unei rate de împrumut cu termen de plată scadent la data de 25 martie, dacă suma a fost achitată în transe în cadrul lunii, se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare unei luni, respectiv calculul penalităților de întârziere se face pentru fiecare termen de plată din cursul lunii, prin înmulțirea soldului rămas de plată anterior ratei curente cu nivelul cotei de penalitate și cu numărul de zile calendaristice ale intervalului de timp, totul raportat la numărul de zile al unei luni calendaristice, conform exemplului următor:20. Dispoziții cu caracter general 20.1. (1) Pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici și altor entități la unitățile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanțelor Publice, după caz, fără perceperea de comisioane. (la 03-07-2019, Alineatul (1) din Subpunctul 20.1. , Punctul 20. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.425 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 03 iulie 2019 ) (2) Instituțiile publice pot vizualiza și descărca prin intermediul persoanelor înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug extrasele de cont în format electronic ale tuturor conturilor deschise la unitățile trezoreriei statului (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanțelor Publice, cu certificat digital calificat sau cu sigiliu electronic, titular Ministerul Finanțelor Publice, după caz, în condițiile stabilite prin procedura de funcționare a acestui sistem. (la 03-07-2019, Alineatul (2) din Subpunctul 20.1. , Punctul 20. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.425 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 03 iulie 2019 ) (3) Formatul, schema XSD și elementele extrasului de cont în format electronic se stabilesc prin precizări aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice și se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și/sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau pot fi solicitate de titularii conturilor la unitățile trezoreriei statului.(4) Extrasele de cont în format electronic aferente conturilor deschise pe numele structurilor fără personalitate juridică la unitățile trezoreriei statului, în condițiile prevederilor legale în vigoare, pot fi vizualizate și descărcate prin intermediul persoanelor din cadrul instituțiilor publice în cadrul cărora sunt organizate, înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug. (la 10-09-2019, Subpunctul 20.1. din Punctul 20. a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.883 din 3 septembrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 10 septembrie 2019 ) 20.2. (1) Operatorii economici și alte entități care, potrivit legislației în vigoare, au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului pot vizualiza și descărca extrasele conturilor prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1), în format electronic, prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» existente pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Reprezentanții legali ai operatorilor economici și ai altor entități prevăzuți/prevăzute la alin. (1) care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis conturile prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1) referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extraselor de cont. Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării, unitățile trezoreriei statului sistează punerea la dispoziție a extraselor de cont în format electronic, acestora urmând a le fi puse la dispoziție extrasele pe suport hârtie.(3) În cazul în care operatorii economici și alte entități nu depun notificarea prevăzută la alin. (2) la unitățile trezoreriei statului, se consideră că aceștia și-au dat implicit acordul pentru vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele care sunt înregistrate ca utilizatori ai serviciilor «Spațiul Privat Virtual» și/sau «Depunere declarații on-line» pe baza certificatului digital calificat.(4) În cazul transferului conturilor prevăzute la subpct. 20.1 alin. (1) între unități ale trezoreriei statului, unitatea trezoreriei statului de la care se transferă conturile transmite scanat unității trezoreriei statului la care acestea se transferă și notificarea depusă în condițiile alin. (2). (la 03-07-2019, Subpunctul 20.2. din Punctul 20. a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.425 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 03 iulie 2019 ) 20.3. Operatorii economici și alte entități prevăzuți/prevăzute la pct. 20.2 alin. (1) care potrivit legislației în vigoare au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului și sunt înrolați în Sistemul național de raportare Forexebug pot vizualiza și descărca extrasele de cont în format electronic la termenele și în condițiile stabilite prin procedura de funcționare a acestui sistem.20.4. (1) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități care au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului au obligația de a verifica zilnic sumele înscrise în extrasele de cont în format electronic, inclusiv în ceea ce privește concordanța dintre informațiile afișate în fișierul PDF și cele din fișierul XML atașat.(2) În situația în care în extrasele de cont în format electronic sunt constatate erori materiale generate de unitățile trezoreriei statului, titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile trezoreriei statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun.(3) În situația în care în extrasele de cont în format electronic sunt constatate alte erori decât cele de la alin. (2), titularii conturilor au obligația de a lua măsurile care se impun pentru corectarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Instituțiile publice au obligația de a verifica lunar soldurile conturilor de venituri și de cheltuieli bugetare din extrasele de cont în format electronic cu informațiile din rapoartele de execuție bugetară publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență bugetară și de a confirma trimestrial unităților trezoreriei statului, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea trimestrului, prin adresă scrisă, concordanța soldurilor conturilor deschise la unitățile trezoreriei statului cu cele din evidența proprie, precum și faptul că toate operațiunile sunt reflectate corect.(5) În termen de 10 de zile lucrătoare de la finele fiecărui an, operatorii economici și alte entități au obligația de a confirma în scris unităților trezoreriei statului corectitudinea soldurilor conturilor prevăzute la pct. 20.1 alin. (1).(6) În situația în care confirmările prevăzute la alin. (4) și alin. (5) nu sunt transmise în cadrul termenelor stabilite, se consideră că titularii conturilor au acceptat ca fiind corecte operațiunile din extrasele de cont emise de unitățile trezoreriei statului.(7) În măsura în care instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic le sunt necesare extrase de cont pe suport hârtie, acestea vor adresa unității trezoreriei statului o cerere scrisă în acest sens, în care vor indica perioada și conturile pentru care se solicită extrasele respective. (la 03-07-2019, Alineatul (7) din Subpunctul 20.4. , Punctul 20. a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.425 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 03 iulie 2019 ) (8) Pentru eliberarea extraselor pe suport hârtie prevăzute la subpct. 20.2 alin. (2) și alin. (7) se percep comisioane la nivelul stabilit prin ordin al ministrului finanțelor publice emis potrivit art. 10 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-07-2019, Subpunctul 20.4. din Punctul 20. a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.425 din 26 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 548 din 03 iulie 2019 ) (la 24-07-2019, sintagma: alin. (2) și (7) a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 2.425 din 26 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 24 iulie 2019 ) (la 05-10-2017, Punctul 20 a fost introdus de Articolul I din ORDINUL nr. 2.540 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 05 octombrie 2017 ) Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice Instituția ..........
  PROGRAM
  privind necesarul de numerar pentru efectuarea plăților prin casieria proprie, la capitolul
  .... pentru luna ... anul ....
  .............contul
  - mii lei -
  ZiuaSumele înnumerar ridicate în luna curentăSumele înnumerar programate a fi ridicate din contdin care, pentru:
  cheltuielide personal(titlul 02)cheltuielimaterialeși servicii(titlul 20)transferuri(titlul 38)cheltuielide capital(titlul 70)
  0123456
  TOTAL:
  Ordonator de credite,.................................Contabil-șef,..................
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 23-12-2008, Anexa 2 la Normele metodologice a fost abrogată de art. II din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008. )  +  Anexa nr. 3la normele metodologice
  PROCEDURI DE LUCRU
  pentru desfășurarea licitației la atragere/plasare de disponibilități
  Efectuarea plasamentelor colateralizate și atragerea de depozite se realizează în 4 etape operaționale, după cum urmează:1. Anunțul licitației: transmiterea către instituțiile financiare/participanții eligibili a unui anunț de atragere/plasare de depozite prin intermediul mijloacelor de comunicare specifice, precum poșta electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT, se realizează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcția de specialitate implicată în administrarea disponibilităților existente în contul curent general al trezoreriei statului, cu încadrarea în termenul de transmitere a ofertelor prevăzut în anunțul licitației, care va conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:– numărul de referință al licitației;– data tranzacției (licitației);– data decontării;– tipul tranzacției;– scadența;– termenul de transmitere a ofertelor de participare;– metoda de executare a garanțiilor, în cazul plasamentelor colateralizate.2. Transmiterea ofertelor de participare la licitație de către instituțiile financiare/participanții eligibili se va realiza după modelul prezentat în anexa nr. 9 la normele metodologice, prin aceleași mijloace de comunicare menționate la pct. 1.3. Alocarea sumelor se va efectua conform principiului celei mai avantajoase oferte pentru trezorerie; ofertele aflate la nivel marginal vor fi executate proporțional.4. Anunțarea rezultatelor licitației se transmite în aceeași zi instituțiilor financiare/participanților eligibili câștigători, în format poștă electronică securizată, fax, Reuters, Bloomberg, SWIFT sau prin alte modalități, și va cuprinde:– numărul de referință al licitației;– data tranzacției (licitației);– tipul tranzacției;– scadența operațiunii;– suma alocată;– rata (ratele) dobânzii acceptate;– data înregistrării gajului;– metoda de executare a garanțiilor;– data eliberării gajului.5. Pentru operațiunea de atragere depozite, data tranzacției (licitației) este aceeași cu data decontării.6. Pentru operațiunea de efectuare a plasamentelor colateralizate, data tranzacției este data efectuării licitației, iar data decontării este "value tomorrow" ziua lucrătoare următoare datei tranzacției (licitației).---------Anexa nr. 3 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  CONTRACT
  de plasament colateralizat
  Nr. ... din .../.../....
  În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 , republicată,întreMinisterul Economiei și Finanțelor, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................, în calitate de ........................., și ........................., în calitate de ................................,și........./(instituția financiară).........., cu sediul în ........................, str. ................... nr. ..., înregistrată la registrul comerțului cu nr. .........................., cod fiscal nr. ......................., reprezentată prin ...................................., în calitate de ..........................................., și ................................., în calitate de ..............................,a intervenit prezentul contract.1. Ministerul Economiei și Finanțelor plasează la ........./(instituția financiară).........., suma de ............., reprezentând plasament colateralizat, având o valoare egală cu suma acceptată la licitațiile organizate, înscrisă în notificările tranzacțiilor, notificări care constituie accesorii ale prezentului contract de plasament colateralizat.2. Rata dobânzii plasamentului colateralizat este de ........................ .3. Perioada pentru care se efectuează plasamentul colateralizat este de ......... zile, începând cu data de ............ .4. Plata plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr. ..................., NIF ............. .5. ......../(instituția financiară)......... se obligă să garanteze plasamentele colateralizate cu active eligibile (titluri de stat) menționate în contractul de gaj pentru plasament colateralizat încheiat pentru fiecare tranzacție.6. Valoarea totală ajustată a activelor eligibile (titlurilor de stat) aduse în garanție trebuie să acopere în proporție de 100% plasamentul acordat și dobânda aferentă.7. În cazul în care ......./(instituția financiară)....... nu achită la scadență plasamentul acordat și nu plătește dobânda aferentă, Ministerul Economiei și Finanțelor va proceda la executarea garanțiilor corespunzător valorii nerambursate, întregită la valoarea nominală a unui titlu de stat (active eligibile). În acest caz ......../(instituția financiară).......... urmează să plătească o dobândă penalizatoare, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente zilei de scadență a plasamentului, aplicată asupra depozitului nerambursat la scadență.8. Restituirea plasamentului colateralizat se face în contul cu cod IBAN nr. ......................., NIF .............. .9. Plata dobânzii aferente plasamentului colateralizat și a dobânzii penalizatoare menționate la pct. 7 se face în contul cu cod IBAN nr. ............................, NIF ........................ .10. Anunțul licitației este parte integrantă a prezentului contract.11. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, ambele cu aceeași valoare juridică, și intră în vigoare la data semnării.
  Ministerul Economiei și Finanțelor .................................. (instituția financiară)
  Numele și prenumele .................................. Numele și prenumele ..................................
  Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila ..................................
  ---------Anexa nr. 4 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  CONTRACT DE GAJ
  pentru plasament colateralizat
  Nr. .... din ..../..../.....
  În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003 , republicată,întreMinisterul Economiei și Finanțelor, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin ................., în calitate de ............................, și ......................, în calitate de ....................,și......../(instituția financiară)........., cu sediul în ........................, str ................... nr. ..., înregistrată la registrul comerțului cu nr. .................., cod fiscal nr. ............., reprezentată prin ..............., în calitate de ................., și ..............., în calitate de ..................,a intervenit prezentul contract.1. ......../(instituția financiară)......... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei și Finanțelor activele eligibile/titlurile de stat consemnate în Notificarea nr. ......................... din data de. .................., care face parte integrantă din prezentul contract de gaj, pentru garantarea plasamentului colateralizat în sumă de .............., acordat la data de .................. ........./(instituția financiară)......... declară pe propria răspundere că titlurile de stat ce fac obiectul garanției, potrivit prezentului contract de gaj pentru plasament colateralizat, sunt în proprietatea să și nu sunt gajate sau sechestrate.2. Ministerul Economiei și Finanțelor preia cu titlu de garanție activele eligibile/titlurile de stat menționate de ......../(instituția financiară)......... în Notificarea nr. ................ din data de ................. .3. În cazul în care ......./(instituția financiară)........ nu rambursează integral la scadență plasamentul colateralizat acordat și nu plătește integral dobânda aferentă, Ministerul Economiei și Finanțelor va proceda la executarea garanției, corespunzător valorii nerambursate, în condițiile aplicării prevederilor pct. 6 din contractul de plasament colateralizat.4. Anunțul licitației este parte integrantă a prezentului contract.5. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat intră în vigoare la data efectuării plasamentului de către Ministerul Economiei și Finanțelor și își încetează valabilitatea în momentul rambursării integrale a obligațiilor de plată asumate.6. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat constituie accesoriu la Contractul de plasament colateralizat nr. ........... .7. Prezentul contract de gaj pentru plasament colateralizat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.
  Ministerul Economiei și Finanțelor .................................. (instituția financiară)
  Numele și prenumele .................................. Numele și prenumele ..................................
  Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila ..................................
  ----------Anexa nr. 5 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  NOTIFICARE
  pentru garantarea cu active eligibile (titluri de stat) a plasamentului ............
  din data de ...../...../.....
  ....../(instituția financiară)...... se obligă să gajeze în favoarea Ministerului Economiei și Finanțelor următoarele active eligibile (titluri de stat):
  - lei -
  Nr. crt.Cod ISIN Numărul contului BIC Data scadenței emisiunii Numărul titlurilor(bucăți) Valoarea nominală unitară Valoarea nominală totală Valoareade piațătotală
  0 1 2 3 4 5 6 = 5 x 47
  x TOTAL x x x x x x
  ......./(instituția financiară)...... declară pe propria răspundere că titlurile de mai sus, constituite drept garanție, sunt în proprietatea sa și sunt libere de sarcini......../(instituția financiară)...... consimte la blocarea acestui portofoliu de titluri de stat în contul de evidență deschis pe numele băncii în SaFIR.Prezenta notificare face parte integrantă din Contractul de gaj nr. ............................ .
  .............................
  (instituția financiară)
  Numele și prenumele
  .............................
  Funcția
  .............................
  Semnăturile autorizate și ștampila
  .............................
  Data
  .............................
  ---------Anexa nr. 6 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 4 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice
  MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR Nr. ............/...../...../..... (INSTITUȚIA FINANCIARĂ) Nr. ......../...../...../.....
  În baza prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată, și ale pct. 3.2.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea cadrului necesar administrării în condiții optime a contului curent general al trezoreriei statului, în sensul asigurării resurselor necesare efectuării plăților sectorului public,întreMinisterul Economiei și Finanțelor, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal nr. ..............., cont IBAN ...................., reprezentat legal prin ................., în calitate de .............., și ..............., în calitate de .....................,și........./(instituția financiară)......., cu sediul în ..................., str. ...................... nr. ..........., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ..................., cod fiscal nr. .................., cont IBAN .............., reprezentată legal prin ...................., în calitate de ...................., și ..............., în calitate de .................,se încheie prezenta convenție.I. Obiectul convenției1. Instituția financiară ...................... constituie un depozit în sumă de .................... lei la Ministerul Economiei și Finanțelor - trezoreria statului, pe o perioadă de ................................, începând cu data de .................................. .2. Nivelul ratei dobânzii este de .......................% pe an. Calculul dobânzii se efectuează în funcție de anul calendaristic de 360 de zile.II. Obligațiile părților1. Instituția financiară ......................... va vira suma de .................... lei în contul curent general al trezoreriei statului deschis la Banca Națională a României, cu următoarele elemente de identificare:– cod BIC pentru trezoreria statului: ..................................;– cont nr. ..................................;– cod IBAN deschis la trezoreria operativă centrală ....................;– cod unic de înregistrare fiscală .................................... .2. Ministerul Economiei și Finanțelor va rambursa în ziua de .......................... suma de ............ lei, reprezentând valoarea depozitului scadent, și suma de .................. lei, reprezentând dobânda aferentă, în contul ..............................., cu următoarele elemente de identificare:– cod BIC ...................................;– cod IBAN ..................................;– cod unic de înregistrare fiscală ..................... .III. Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară, având valoare juridică egală.
  Ministerul Economiei și Finanțelor .................................. (instituția financiară)
  Numele și prenumele .................................. Numele și prenumele ..................................
  Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila ..................................
  ---------Anexa nr. 7 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 5 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 8la normele metodologiceMINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELORDirecția .........................
  FIȘA DE CALCUL
  a dobânzii aferente depozitului atras
  Titularul plasamentuluiNumărul convenției Durata - zile - Perioada Dobânda(%) Suma plasată - lei - Dobânda de plătit - lei -
  0 1 2 3 4 5 6=(5x2x4)/360
  Total de rambursat(col. 5 + col. 6)

  Semnături autorizate
  .......................
  ---------Anexa nr. 8 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 6 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice ANTET INSTITUȚIE FINANCIARĂ Nr. ..... din ..../..../....
  OFERTA DE PARTICIPAREla licitația din data de ......... pentru plasament colateralizat cu titluri de stat sau constituire de depozite
  Nr. de referință al licitației . ........
  Nr. crt.Oferta Opțiuni
  1 2 3
  Suma (lei)
  Rata dobânzii (%)
  Data acordării ..................Data scadenței ..................
  ....................... (instituția financiară) Numele și prenumele Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. Data ......................
  ---------Anexa nr. 9 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 7 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 10la normele metodologice
  CONTRACT
  pentru tranzacții repo/reverse repo
  Nr. ..... din .../.../....
  În temeiul art. 7 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, republicată,întreMinisterul Economiei și Finanțelor, cu sediul în București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, reprezentat prin .................., în calitate de ..................., și ................., în calitate de ................,și......../(instituția de credit)........, cu sediul în ......................., str. ......................... nr. .........., înregistrată la registrul comerțului cu nr. ..........................., cod fiscal nr. ......................., reprezentată prin ...................., în calitate de ......................, și ......................., în calitate de .................................., a intervenit prezentul contract.1. Ministerul Economiei și Finanțelor efectuează tranzacții repo/reverse repo cu ......./(instituția de credit)....... în condițiile stabilite prin licitațiile organizate de Ministerul Economiei și Finanțelor, cu privire la:– elementele de identificare a titlurilor de stat;– numărul de titluri de stat tranzacționate;– valoarea unitară nominală;– valoarea unitară de vânzare a titlurilor de stat la data tranzacției;– rata operațiunii repo/reverse repo;– datele la care se efectuează vânzările și, respectiv, răscumpărările de titluri de stat.2. ......./(instituția de credit)....... se obligă să aibă în cont titlurile de stat libere de sarcini la data vânzării (pentru repo), dată stabilită în momentul încheierii tranzacției.3. În situația în care, la data vânzării/răscumpărării, ......./(instituția de credit)....... nu își îndeplinește obligațiile față de Ministerul Economiei și Finanțelor, va fi obligată la plata unei dobânzi penalizatoare, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la nivelul ratei de politică monetară a Băncii Naționale a României plus nivelul ratei ROBID ON aferente fiecărei zile din perioada de întârziere. Sumele reprezentând dobânzi penalizatoare se fac venit la bugetul trezoreriei statului.4. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, și intră în vigoare la data semnării.
  Ministerul Economiei și Finanțelor .................................. (instituția financiară)
  Numele și prenumele .................................. Numele și prenumele ..................................
  Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila .................................. Funcția .................................. Semnăturile autorizate și ștampila ..................................
  ---------Anexa nr. 10 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 8 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 11la normele metodologice ANTET INSTITUȚIE DE CREDIT Nr. .......... Data ...........
  OFERTA DE PARTICIPAREla licitația din data de .................... pentru cumpărări/vânzări reversibile de titluri de stat - repo/reverse repo
  Nr. de referință al licitației:Cod operațiune*:
  Titluri de stat:123
  Cod ISIN:
  Data scadenței emisiunii/cuponului:
  Nr. titluri de stat (bucăți):
  oarea nominală unitară (lei):
  Valoarea nominală totală (lei)
  Valoarea unitară de vânzare ajustată (lei)
  Data vânzării:
  Valoarea totală de vânzare (lei):
  Rata repo/reverse repo (%):
  Valoarea unitară de răscumpărare (lei):
  Data răscumpărării:
  Valoarea totală de răscumpărare (lei):
  NOTĂ:În cazul licitației la rată fixă, se va transmite o singură opțiune.
  INSTITUȚIA DE CREDITPersoane autorizate:Numele și prenumele.................................Funcția.................................Semnături autorizate(L.S.).................................
  Notă
  * Codul operațiunii este referința acordului repo/reverse repo utilizată pentru decontarea fiecărei operațiuni în SaFIR, în conformitate cu Ghidul utilizatorului SWIFT. Acesta va fi de maximum 16 caractere alfanumerice și va cuprinde: numărul contractului + L X + data încheierii tranzacției sub forma zzllaaaa (ddmmyyyy), unde:– L = licitație;– X = identificator numeric unic asociat de ambele părți fiecărei operațiuni repo/reverse repo cu Ministerul Economiei și Finanțelor, din ziua respectivă; în cazul operațiunilor multilaterale, acesta va fi asociat cu fiecare opțiune și licitație.
  ---------Anexele nr. 11A și 11B la normele metodologice au fost înlocuite cu anexa nr. 9 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  DEFINIȚII
  În sensul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) plasament colateralizat - tranzacții reversibile în cadrul cărora, în scopul fructificării disponibilităților existente în contul curent general al trezoreriei statului, Ministerul Economiei și Finanțelor plasează depozite la băncile și casele centrale ale cooperativelor de credit - participanți eligibili, acestea păstrând proprietatea asupra activelor eligibile aduse în garanție;b) atragere de depozite - tranzacție cu scadența prestabilită în cadrul căreia, în scopul absorbției de lichiditate pentru asigurarea resurselor necesare efectuării plăților sectorului public, Ministerul Economiei și Finanțelor atrage depozite de la instituțiile de credit - participanți eligibili;c) data tranzacției (licitației) - data la care se încheie tranzacția;d) data decontării - data la care se efectuează decontarea tranzacției;e) value tomorrow - data decontării este ziua lucrătoare următoare datei tranzacției;f) valoarea ajustată - valoarea activelor eligibile aduse în garanție ce trebuie să acopere în proporție de 100% creditul acordat și dobânda aferentă.---------Anexele nr. 12 la normele metodologice a fost înlocuită cu anexa nr. 10 din ORDINUL nr. 3.604 din 9 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 23 decembrie 2008, conform art. III din același act normativ.
   +  Anexa nr. 13la normele metodologice
  TREZORERIA ............ (titular de depozit) ..........................
  În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată prin Legea nr. 201/2003, între Trezoreria .................. și ..................se încheie prezenta
  CONVENȚIE
  1. ................... constituie din contul nr. ......... un depozit în suma de ........... la trezoreria statului, pe o perioada de ......... zile, începând cu data de ...........2. Nivelul dobânzii este de ....... pe an.Dobânda se calculează după următoarea formula:3. Trezoreria statului va rambursa suma de ..... lei în data de ......, iar dobânda se va calcula și vira în aceeași zi.4. În cazul în care titularul solicita preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit se va acorda dobânda la disponibilitățile la vedere practicată de trezoreria statului.5. Prezenta convenție s-a încheiat în (2 doua) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.
  DIRECTOR DIRECTOR (titular de depozit)
   +  Anexa nr. 14la normele metodologiceAbrogată (la 06-03-2015, Anexa 14 la normele metodologice a fost abrogată de art. II din ORDINUL nr. 223 din 2 martie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 6 martie 2015. )  +  Anexa nr. 15la normele metodologice
  (titular de depozit).............................
  TREZORERIA .........................
  În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările și completările ulterioare, între Trezoreria ........... și ......... se încheie prezenta
  CONVENȚIE
  1. ............. constituie din contul*1) ..... un depozit în sumă de ....... la trezoreria statului, pe o perioadă de ...... zile, începând cu data de ............ .2. Nivelul dobânzii este de .............% pe an.Dobânda se calculează după următoarea formulă:3. Trezoreria statului va rambursa suma de ...... lei în data de ....., iar dobânda se va calcula și vira în aceeași zi în contul de venituri bugetare al exercițiului curent.4. În cazul în care titularul solicită preluarea de sume din depozit înainte de termenul convenit, acesta se desființează integral, sumele se virează în contul din care au provenit și nu sunt purtătoare de dobândă.5. Prezenta convenție s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.
  DIRECTOR DIRECTOR (titular de depozit)
  Notă
  *1) Se înscrie, după caz, denumirea contului:– "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii";– "Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii".
  (la 05-08-2015, Anexa nr. 15 la normele metodologice a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 896 din 3 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 5 august 2015, având conținutul prevăzut în anexa din același act normativ. )