HOTĂRÂRE nr. 26 din 30 august 2019privind aprobarea modelelor propunerii de candidatură, a modelului declarației de acceptare a candidaturii și a modelului declarației de renunțare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2019
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 30 august 2019  Având în vedere dispozițiile art. 27 alin. (2) și (7) și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare avizul fără observații și propuneri al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 19.179 din 23.08.2019,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 65 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă modelul propunerii de candidatură pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, formulată de partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică sau alianța electorală, prevăzut în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelul propunerii de candidatură pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, formulată de candidatul independent, prevăzut în anexa nr. 2.(3) Se aprobă modelul declarației de acceptare a candidaturii ce va fi folosit la alegerea Președintelui României din anul 2019, prevăzut în anexa nr. 3.(4) Se aprobă modelul declarației de renunțare la candidatură ce va fi folosit la alegerea Președintelui României din anul 2019, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Vajda Zsombor
  București, 30 august 2019.Nr. 26.  +  Anexa nr. 1
  MODELUL
  propunerii de candidatură pentru alegerea Președintelui României din anul 2019,
  formulată de partidul politic, organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale, alianța politică sau alianța electorală
  Propunere de candidatură pentru alegerea Președintelui României din anul 2019La alegerile pentru Președintele României din anul 2019, .........................^1) propune candidatura doamnei/domnului .......................^2), având următoarele date prevăzute de art. 27 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
  Locul nașterii^3)Data nașteriiStarea civilăDomiciliul^4)Studiile^5)Ocupația^6)Profesia^7)
  Doamna/Domnul ................^2) îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege pentru a candida.
  Data
  ............................
  Semnătura^8)
  ..........................................
  ^1) Se înscrie denumirea partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidatul.^2) Se înscriu prenumele și numele candidatului.^3) Se înscriu localitatea și județul.^4) Se înscrie adresa menționată în actul de identitate.^5) Se înscrie nivelul ultimelor studii absolvite.^6) Se trece activitatea desfășurată la data cererii.^7) Conform specialității studiilor absolvite.^8) Se semnează de conducerea partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidatul sau de candidatul independent, după caz.
   +  Anexa nr. 2
  MODELUL
  propunerii de candidatură pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, formulată de candidatul independent
  Propunere de candidatură pentru alegerea Președintelui României din anul 2019Propun candidatura subsemnatului ..........................................^1) pentru alegerea Președintelui României din anul 2019, având următoarele date prevăzute de art. 27 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
  Locul nașterii^2)Data nașteriiStarea civilăDomiciliul^3)Studiile^4)Ocupația^5)Profesia^6)
  Subsemnatul ..........................^1) îndeplinește toate condițiile prevăzute de lege pentru a candida.
  Data
  .............................
  Semnătura candidatului independent
  ..........................................
  ^1) Se înscriu prenumele și numele candidatului independent.^2) Se înscriu localitatea și județul.^3) Se înscrie adresa menționată în actul de identitate.^4) Se înscrie nivelul ultimelor studii absolvite.^5) Se trece activitatea desfășurată la data cererii.^6) Conform specialității studiilor absolvite.
   +  Anexa nr. 3
  MODELUL
  declarației de acceptare a candidaturii ce va fi folosit la alegerea Președintelui României din anul 2019
  DECLARAȚIE
  de acceptare a candidaturii
  Subsemnatul/a, ..................^1), născut/ă în ......................^2) la data de .................^3), domiciliat/ă în .........................^4), .........................^5), absolvent/ă de studii ...........................^6), având ocupația de .......................^7), de profesie ........................^8), declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 din partea ........................^9).Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații^10), declar pe propria răspundere că întrunesc condițiile prevăzute de lege pentru a candida.
  Data
  .......................
  Semnătura candidatului
  ..........................................
  NOTĂ:Declarația de acceptare a candidaturii se completează, se semnează și se datează olograf de către candidat.^1) Se înscriu prenumele și numele candidatului.^2) Se înscriu localitatea și județul.^3) Se înscrie data nașterii.^4) Se înscrie adresa menționată în actul de identitate.^5)Se înscrie starea civilă a candidatului.^6) Se înscrie nivelul ultimelor studii absolvite.^7) Se înscrie activitatea desfășurată la momentul efectuării declarației.^8) Conform specialității studiilor absolvite.^9) Se înscrie denumirea partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidatul sau mențiunea „nu este cazul“ în situația candidatului independent.^10) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
   +  Anexa nr. 4
  MODELUL
  declarației de renunțare la candidatură ce va fi folosit la alegerea Președintelui României din anul 2019
  DECLARAȚIE
  de renunțare la candidatură
  Subsemnatul/a, ..............^1), născut/ă în ..................^2) la data de ................^3), domiciliat/ă în ......................^4), ................^5), absolvent/ă de studii .................^6), având ocupația de ....................^7), de profesie .....................^8), candidat la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 din partea ...................... ^9), declar prin prezenta că renunț la candidatura pentru funcția de Președinte al României.
  Data
  ...........................................
  Semnătura candidatului
  ........................................
  NOTĂ:Declarația de renunțare la candidatură se completează, se semnează și se datează olograf de către candidat.^1) Se înscriu prenumele și numele candidatului.^2) Se înscriu localitatea și județul.^3) Se înscrie data nașterii.^4) Se înscrie adresa menționată în actul de identitate.^5) Se înscrie starea civilă a candidatului.^6) Se înscrie nivelul ultimelor studii absolvite.^7) Se înscrie activitatea desfășurată la momentul efectuării declarației.^8) Conform specialității studiilor absolvite.^9) Se înscrie denumirea partidului politic, a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, a alianței politice sau a alianței electorale care a propus candidatul
  ------