REGULAMENT nr. 1 din 13 august 2019privind includerea entităților în planul de redresare
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019    Având în vedere prevederile art. 24, 25, 27, 28 și 30 din Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.075 al Comisiei din 23 martie 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluție și al planurilor de rezoluție a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce privește planurile de redresare și planurile de redresare a grupului, condițiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerințele privind evaluatorii independenți, recunoașterea contractuală a competențelor de reducere a valorii contabile și de conversie, procedurile și conținutul cerințelor de notificare și ale avizului de suspendare și funcționarea operațională a colegiilor de rezoluție și ale Recomandării privind acoperirea entităților într-un plan de redresare a grupului - EBA/Rec/2017/02, în temeiul dispozițiilor art. 636 alin. (1) din Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a României emite următorul regulament:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament se aplică întreprinderilor-mamă din Uniunea Europeană care au sediul în România și pentru care Banca Națională a României este supraveghetor consolidant, respectiv întreprinderilor-mamă din Uniunea Europeană care au sediul în România și pentru care supraveghetor consolidant este o autoritate competentă dintr-un alt stat membru, prevăzute la art. 27 și 28 din Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, denumită în continuare Legea nr. 312/2015, și reglementează modalitatea în care acestea trebuie să asigure includerea entităților și sucursalelor în planul de redresare a grupului.(2) În aplicarea alin. (1), întreprinderile-mamă, prevăzute de respectivul alineat, trebuie să identifice și să clasifice toate entitățile juridice ale grupului, precum și să le includă în planul de redresare a grupului.(3) Prevederile cap. IV și V se aplică în mod corespunzător instituțiilor de credit, persoane juridice române, filiale ale unei întreprinderi-mamă din Uniunea Europeană supravegheate de un supraveghetor consolidant, care au obligația să elaboreze și să transmită planuri de redresare individuale conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 312/2015.  +  Articolul 2Termenii și expresiile folosite în prezentul regulament au semnificația prevăzută de Legea nr. 312/2015.  +  Capitolul II Identificarea entităților juridice și a sucursalelor  +  Articolul 3(1) Atunci când elaborează planul de redresare a grupului, întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) identifică toate entitățile grupului care intră în aria de cuprindere a consolidării prudențiale, potrivit art. 311 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv sucursalele acestora prevăzute la art. 4 alin. (1). (2) Pentru includerea în planul de redresare a grupului a entităților stabilite în state terțe, întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) iau în considerare regimul pentru planificarea redresării aplicabil în statul terț în care acestea sunt stabilite.  +  Articolul 4(1) Întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) identifică și includ în planul de redresare a grupului sucursalele relevante pentru grup și sucursalele relevante pe plan local, fie ca parte a entității juridice de care aparțin, fie independent, și precizează informațiile specifice sucursalei referitoare la guvernanță, indicatorii, opțiunile și scenariile avute în vedere la elaborarea planului de redresare. (2) În vederea includerii în planul de redresare a grupului a sucursalelor menționate la alin. (1), întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) iau în considerare reglementările interne privind cadrul de administrare a activității aplicabil în cadrul unui grup și se asigură că sunt avute în vedere cel puțin procedurile de monitorizare, procedurile de escaladare și procedurile decizionale aplicabile la nivelul grupului, precum și punerea în aplicare a opțiunilor de redresare la nivel de grup. (3) În cazul în care întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) includ o sucursală în planul de redresare a grupului, ca parte a entității juridice de care aparține, acestea includ în respectivul plan și informații specifice legate de sucursală.  +  Capitolul III Clasificarea entităților juridice și a sucursalelor  +  Articolul 5Întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) clasifică entitățile grupului, identificate potrivit art. 3 alin. (1), în următoarele categorii: a) entități relevante pentru grup;b) entități relevante pentru economie, inclusiv pentru sistemul financiar, din unul sau mai multe state membre, denumite „entități relevante pe plan local“; c) entități care nu sunt relevante pentru grup sau pentru economia vreunui stat membru.  +  Articolul 6(1) Întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) desemnează ca relevantă pentru grup orice entitate care întrunește una sau mai multe dintre condițiile prevăzute de art. 7 alin. (2) lit. a)-e) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.075, indiferent de relevanța acestei entități pentru economia, inclusiv pentru sistemul financiar, al unui stat membru. (2) Întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) desemnează ca relevantă pe plan local orice entitate care, fără a fi o entitate relevantă pentru grup în sensul alin. (1), este o entitate relevantă pentru economie, inclusiv pentru sistemul financiar al unuia sau mai multor state membre. Desemnarea se realizează pe baza funcțiilor critice pe care le îndeplinește entitatea, conform corespondenței prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1.075.(3) Întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) desemnează ca entitate care nu este relevantă pentru grup sau pe plan local orice entitate a grupului care nu este clasificată în niciuna dintre categoriile menționate la alin. (1) și (2).  +  Capitolul IV Includerea entităților în planul de redresare a grupului  +  Articolul 7(1) Întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) includ în planul de redresare a grupului ca entități relevante pentru grup sau, după caz, ca entități relevante pe plan local acele sucursale care au fost desemnate drept sucursale deosebit de semnificative de către supraveghetorul consolidant și autoritățile competente de origine și gazdă, în conformitate cu prevederile Ghidului Autorității Bancare Europene privind supravegherea sucursalelor semnificative (EBA/GL/2017/14). (2) Întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) nu tratează, separat de entitatea juridică de care aparțin, sucursalele care nu sunt entități relevante pentru grup sau entități relevante pe plan local. (3) Întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) includ în planul de redresare a grupului, în mod individual și specific, ca entități relevante pentru grup sau entități relevante pe plan local, acele entități identificate drept alte instituții de importanță sistemică (O-SII).  +  Articolul 8În planul de redresare a grupului, întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) abordează entitățile relevante pentru grup într-o manieră detaliată, ce vizează includerea cel puțin a aspectelor referitoare la guvernanță, indicatorii, opțiunile și scenariile avute în vedere la elaborarea planului de redresare, în toate secțiunile acestuia.  +  Articolul 9(1) În cazul entităților relevante pe plan local, întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) elaborează planul de redresare a grupului în scopul restabilirii poziției financiare și al asigurării continuității operaționale a acestor entități, astfel încât, într-o situație de criză, funcțiile critice să fie menținute.(2) În aplicarea alin. (1), întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) identifică în planul de redresare a grupului toate funcțiile critice ale entităților relevante pe plan local.  +  Articolul 10(1) În planul de redresare a grupului, întreprinderile-mamă prevăzute la art. 1 alin. (1) includ într-o manieră concisă entitățile care nu sunt entități relevante pentru grup sau entități relevante pe plan local.(2) Includerea entităților prevăzute la alin. (1) în planul de redresare a grupului trebuie să vizeze cel puțin informațiile necesare pentru identificarea entităților respective și descrierea succintă a poziției acestora în strategia generală a grupului.(3) În aplicarea alin. (2), planul de redresare a grupului trebuie să asigure, atunci când este cazul, faptul că mecanismele de guvernanță permit transmiterea rapidă a informațiilor referitoare la o situație de dificultate la nivel local către întreprinderea-mamă și către autoritatea competentă și viceversa și să prevadă, atunci când este cazul, orice impact semnificativ al opțiunilor de redresare asupra entităților prevăzute la alin. (1), cu luarea în considerare a structurii grupului.  +  Capitolul V Clasificarea și includerea sucursalelor relevante în planul de redresare individual  +  Articolul 11(1) Instituțiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) identifică și includ în planul de redresare individual acele sucursale determinate ca fiind sucursale relevante pentru instituția de credit sau pe plan local și precizează informațiile specifice acestor sucursale referitoare la guvernanță, indicatorii, opțiunile și scenariile avute în vedere la elaborarea planului de redresare.(2) Instituțiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) desemnează ca relevante pentru acestea orice sucursale care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții:a) contribuie în mod substanțial la profitul instituției de credit sau la finanțarea acesteia sau deține o parte importantă a activelor, pasivelor și capitalurilor acesteia;b) efectuează activități comerciale cheie;c) îndeplinesc, la nivel central, funcții-cheie operaționale, de gestionare a riscurilor sau administrative;d) suportă riscuri substanțiale care, într-un scenariu pesimist, ar putea să pună în pericol viabilitatea instituției de credit;e) nu ar putea fi cedate sau lichidate fără a putea fi exclusă declanșarea unui risc major pentru instituția de credit.(3) Instituțiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) desemnează ca relevante pe plan local orice sucursale care, fără a fi relevante pentru instituția de credit, în sensul alin. (2), sunt relevante pe plan local.(4) Desemnarea în categoria sucursalelor prevăzute la alin. (3) se realizează pe baza funcțiilor critice îndeplinite, determinate pe baza unei corespondențe dintre liniile de activitate esențiale și funcțiile critice, pe de o parte, și sucursalele care îndeplinesc următoarele condiții:a) contribuie în mod substanțial la profitul instituției de credit sau la finanțarea acesteia sau dețin o parte importantă a activelor, pasivelor și capitalurilor acesteia;b) efectuează activități comerciale cheie;c) îndeplinesc, la nivel central, funcții-cheie operaționale, de gestionare a riscurilor sau administrative;d) suportă riscuri substanțiale care ar putea, într-un scenariu pesimist, să pună în pericol viabilitatea instituției de credit;e) nu ar putea fi cedate sau lichidate fără a putea fi exclusă declanșarea unui risc major pentru instituția de credit;f) sunt importante pentru stabilitatea financiară a statului membru gazdă.(5) Instituțiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) desemnează ca sucursale care nu sunt relevante pentru acestea sau pe plan local orice sucursale care nu sunt clasificate în niciuna dintre categoriile menționate la alin. (2) și (3).  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 12În condițiile prevăzute de art. 24 și 25 din Legea nr. 312/2015, Banca Națională a României poate solicita revizuirea sau modificarea planului de redresare.  +  Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea sancțiunilor administrative și a măsurilor sancționatoare potrivit art. 570 și 571 din Legea nr. 312/2015.  +  Articolul 14Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 13 august 2019.Nr. 1.-----