ORDIN nr. 2.756 din 14 august 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 30 august 2019    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) lit. a) și c), art. 61 alin. (3), art. 68 alin. (1) și art. 69 și 70 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, interimar, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanțelor publice nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 15 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Ministerul Finanțelor Publice extinde utilizarea sistemului informatic PatrimVen prin punerea la dispoziția autorităților publice și instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, denumite în continuare autorități și instituții publice, în vederea furnizării de servicii pentru realizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, parte a Strategiei României pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.2. În anexa nr. 1, după subpunctul 1.2.9 al articolului 1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 1.2.10, cu următorul cuprins:1.2.10. CAZIERUL FISCAL - DA/NUServiciul constă în transmiterea de informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.Metoda interogare masivă - cerere cu un CIF în format PDF semnat cu XML atașat. Se transmite răspuns în format PDF semnat.Legislația în baza căreia autoritatea/instituția publică solicită accesul la serviciu: ..............................  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, interimar, ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 14 august 2019.Nr. 2.756.-----