HOTĂRÂRE nr. 632 din 27 august 2019privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 29 august 2019



  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 65 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 109 alin. (2) și art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 92/2016 pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților, cu modificările ulterioare, pentru alegerile pentru Președintele României din anul 2019, se stabilește ordonatorul de credite prevăzut de art. 22 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, ca fiind Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 3Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Electorale Permanente, se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile pentru sediul, dotarea și funcționarea Biroului Electoral Central;b) indemnizațiile membrilor Biroului Electoral Central;c) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, ale informaticienilor și ale statisticienilor care își desfășoară activitatea pe lângă acest birou;d) cheltuielile pentru apă, cafea și gustări, aferente indemnizațiilor de protocol prevăzute la art. 67 alin. (8) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;e) cheltuielile pentru mentenanța Registrului electoral, precum și pentru activitățile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;f) cheltuieli aferente echipamentelor informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central;g) cheltuielile pentru echipamente informatice, licențe, consumabile și articole de mobilier aferente operațiunilor de confecționare, transmitere și primire de către Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. și structurile acesteia a documentelor pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență;h) cheltuielile pentru programele informatice utilizate la desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora;i) cheltuieli privind informarea alegătorilor;j) cheltuielile pentru organizarea examenelor de admitere în Corpul experților electorali pe durata perioadei electorale a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019;k) cheltuielile pentru elaborarea, editarea și difuzarea gratuită de broșuri legislative și ghiduri specifice în materie electorală;l) cheltuielile de instruire a mandatarilor financiari ai formațiunilor politice și ai candidaților independenți care participă la alegerile pentru Președintele României din anul 2019;m) cheltuielile pentru tipărirea buletinelor de vot;n) cheltuielile pentru tipărirea ghidurilor și broșurilor destinate birourilor electorale;o) cheltuielile pentru confecționarea timbrelor autocolante;p) cheltuielile pentru confecționarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară;q) cheltuielile pentru întocmirea și tipărirea listelor electorale pentru votul prin corespondență;r) cheltuieli aferente votului prin corespondență la alegerile pentru Președintele României din anul 2019 specifice Companiei Naționale „Poșta Română“ - S.A., respectiv confecționarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență și serviciile poștale aferente procesului electoral;s) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;t) cheltuielile pentru confecționarea ștampilei Biroului Electoral Central și a ștampilelor cu mențiunea „VOTAT“;u) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.  +  Articolul 4(1) Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile generate de activitățile Ministerului Afacerilor Interne din domeniul ordinii și siguranței publice;b) cheltuielile de mentenanță ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central și cheltuielile de carburant aferente.(2) Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru instituțiile prefectului, se suportă următoarele cheltuieli:a) cheltuielile pentru asigurarea condițiilor materiale necesare funcționării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;b) cheltuielile privind confecționarea și distribuirea tipizatelor prevăzute de actele normative privind alegerile pentru Președintele României;c) indemnizațiile membrilor birourilor electorale județene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;d) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor și ale statisticienilor birourilor electorale județene și ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;e) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;f) indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale județene, la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, la birourile electorale ale sectoarelor municipiului București, la birourile electorale pentru votul prin corespondență care funcționează în țară și la birourile electorale ale secțiilor de votare din țară;g) decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare, al locțiitorilor acestora și al operatorilor de calculator la și de la ședințele de instruire din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin;h) decontarea cheltuielilor de transport al persoanelor care însoțesc documentele prevăzute la art. 49 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al operatorilor de calculator, de la biroul electoral al secției de votare la biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București, precum și de la biroul electoral județean sau biroul electoral al sectorului municipiului București la localitatea de domiciliu sau reședință a acestora;i) cheltuielile de transport, ambalare și/sau distribuire a materialelor, documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral;j) cheltuielile pentru confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene, ale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare;k) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea birourilor electorale județene și a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București;l) cheltuielile materiale pentru dotarea și funcționarea sediilor secțiilor de votare;m) cheltuielile pentru achiziționarea tușului, a tușierelor și a altor materiale necesare votării;n) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat în țară.(3) Ministerul Afacerilor Interne asigură apă, cafea și gustări pentru Biroul Electoral Central, în limita indemnizațiilor de protocol prevăzute la art. 67 alin. (8) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 5(1) Pe durata îndeplinirii atribuțiilor care le revin potrivit legii, operatorii de calculator se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.(2) Plata indemnizației prevăzute la alin. (1) se face pe baza fișelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă, prin zi de activitate înțelegându-se munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi.(3) Informaticienii se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate indemnizația prevăzută de art. 67 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.  +  Articolul 6Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale, se suportă următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială și de comunicații de voce și date, necesare birourilor electorale din țară;b) cheltuieli pentru achiziționarea terminalelor informatice utilizate de birourile electorale ale secțiilor de votare;c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice și de comunicații necesare birourilor electorale, precum și pentru intervențiile necesare remedierii disfuncționalităților acestora;d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicațiilor și serviciilor informatice destinate procesului electoral.  +  Articolul 7Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, cheltuielile care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele:a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul și consumabile necesare pentru organizarea și funcționarea stațiilor de prelucrare;c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operațiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, în stațiile de prelucrare organizate la nivelul Biroului Electoral Central, al birourilor electorale județene, al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și al birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București.  +  Articolul 8Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, se suportă următoarele cheltuieli:a) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea și dotarea secțiilor de votare din străinătate, precum și pentru organizarea procesului electoral în străinătate;b) cheltuielile pentru dotarea și funcționarea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate și a birourilor electorale pentru votul prin corespondență;c) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecționarea ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, a ștampilelor birourilor electorale pentru votul prin corespondență și a ștampilelor de control ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;d) indemnizațiile membrilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;e) indemnizațiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor și ale statisticienilor biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;f) indemnizațiile membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și ale membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondență, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;g) indemnizațiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, precum și indemnizațiile pentru cheltuieli de protocol ale acestora;h) cheltuieli pentru ambalarea, transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor necesare votării în străinătate, precum și pentru confecționarea și distribuirea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate;i) cheltuielile pentru serviciile de comunicații din străinătate;j) cheltuielile necesare pentru monitorizarea video a localurilor secțiilor de votare din străinătate;k) cheltuielile de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, ale locțiitorilor acestora, precum și ale membrilor birourilor electorale pentru secțiile de votare din străinătate desemnați de către șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare.  +  Articolul 9Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare și aflate în stare bună. În situația în care materialele de logistică electorală necesare dotării corespunzătoare a secțiilor de votare nu se pot recupera, cheltuielile pentru achiziționarea de materiale de logistică electorală noi se vor suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne pentru instituțiile prefectului, în baza centralizării necesarului și în limita fondurilor alocate.  +  Articolul 10În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autoritățile administrației publice implicate în organizarea și desfășurarea procesului electoral comunică Autorității Electorale Permanente situația sumelor alocate și a cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii și cheltuieli cu active nefinanciare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu Buică Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile Daniel Suciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Ramona-Nicole Mănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 27 august 2019.Nr. 632.  +  ANEXĂ
  Bugetul necesar pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019
  -mii lei-
  INSTITUȚIACapitolCheltuieliTOTAL
  PersonalBunuri și serviciiActive nefinanciare
  I. Ministerul Afacerilor Interne 330.00050.000 380.000
  1. Instituțiile Prefectului51.01330.00022.000 352.000
       
  TOTAL CAP. 51.0151.01330.00022.000 352.000
        
  TOTAL CAP. 61.0161.01 28.000 28.000
        
  II. Secretariatul General al Guvernului51.01161.9781.7403.734
  - Institutul Național de Statistică51.01161.9781.7403.734
  1. Aparat propriu51.0144781.7402.222
  2. Direcțiile teritoriale de statistică51.01121.500 1.512
        
  III. Autoritatea Electorală Permanentă51.014.11835.2623.78543.165
  1. Aparat propriu51.0156534.8763.73139.172
  2. Biroul Electoral Central51.013.553386543.993
        
  IV. Ministerul Afacerilor Externe51.0160.00062.000700122.700
        
  V. Serviciul de Telecomunicații Speciale61.015.35422.24512.50040.099
        
  TOTAL GENERAL: 399.488171.48518.725589.698
  -----