ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 23 ianuarie 1998pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 26 ianuarie 1998  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul UNICArticolul 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(3) Cererea se depune la primăria localității sau, după caz, la primăriile localităților în a căror rază teritorială se afla terenul pentru care urmează să fie reconstituit dreptul de proprietate, personal sau prin posta, cu confirmare de primire, până la data de 31 decembrie 1998, sub sancțiunea decăderii din termen. (la 26-11-1998, Alineatul (3) al Articolului 9 din Punctul 1., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 218 din 25 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 26 noiembrie 1998 ) 2. Alineatul (8) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat sa primească cererea și sa o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu cuprinde toate mențiunile precizate la alin. (4) și dacă nu este însoțită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat sa comunice solicitantului ca, până la data de 31 decembrie 1998, să depună toate actele menționate la alin. (5), sub sancțiunea decăderii acestuia din termen. (la 26-11-1998, Alineatul (8) al Articolului 9 din Punctul 2., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 218 din 25 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 26 noiembrie 1998 ) 3. Alineatul (10) al articolului 9 va avea următorul cuprins:(10) După data de 31 decembrie 1998, prevăzută la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, sa întocmească situația privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate și balanța fondului funciar pe localitate - comuna, oraș sau municipiu - în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen primarul le va transmite prefectului, sub semnatura. (la 26-11-1998, Alineatul (10) al Articolului 9 din Punctul 3., Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 218 din 25 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 26 noiembrie 1998 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și alimentației,
  Dinu Gavrilescu
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru coordonarea
  Secretariatului General
  al Guvernului și a
  Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  -------