ORDIN nr. 2.005 din 27 iunie 2008pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 16 iulie 2008  În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile:– art. 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007;– Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;– Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2002;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanței statului provenite din executarea garanției emise pentru împrumutul extern acordat Societății Naționale "Îmbunătățiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003;– Hotărârii Guvernului nr. 303/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice;– Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;– Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale,ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcția generală de trezorerie și datorie publică, Direcția generală trezorerie și contabilitate publică, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, administrațiile finanțelor publice municipale, orășenești, comunale și ale sectoarelor municipiului București, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și persoanele juridice beneficiare de împrumuturi garantate de stat sau subîmprumutate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.079/2006 pentru aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum și reflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridice a operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 587 din 6 iulie 2006.
  p. Ministrul economiei și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 27 iunie 2008.Nr. 2.005.  +  AnexaNORMEprivind modul de constituire, administrare și utilizare a fondului de risc, precum șireflectarea în contabilitatea Trezoreriei Statului și în contabilitatea persoanelor juridicea operațiunilor legate de acordarea de garanții de stat și subîmprumuturi