ORDONANȚĂ nr. 83 din 30 august 2001privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001  Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanța.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizează în cadrul prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București.(2) Serviciile publice comunitare asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea pașapoartelor simple, respectiv a permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare a vehiculelor și plăcilor cu numere de înmatriculare. (la 01-07-2004, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 2Coordonarea și controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigură de Direcția Generală de Pașapoarte, respectiv Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative*). (la 01-07-2004, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 3Ministerul Internelor și Reformei Administrative*), prin Direcția generală de pașapoarte și Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor asigură punerea în aplicare, într-o concepție unitară, a legislației în vigoare în domeniul pașapoartelor simple, respectiv din domeniul permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare, precum și a programelor de reformă privind apropierea administrației publice de cetățean. (la 01-07-2004, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 4Serviciile publice comunitare și direcțiile prevăzute la art. 2 cooperează cu instituțiile abilitate din domeniul ordinii publice, securității și apărării naționale, conform legii (la 01-07-2004, Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul IIOrganizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple (la 01-07-2004, Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 5Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, prin reorganizarea formațiunilor teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București. (la 01-07-2004, Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 6(1) Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple au următoarele atribuții principale: (la 01-07-2004, Partea introductivă a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) a) soluționează cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte;b) asigura eliberarea, în sistem de ghișeu unic, a pașapoartelor simple, în colaborare cu serviciile publice comunitare locale de evidența a persoanelor din subordinea consiliilor municipale, orășenești și comunale, precum și ale sectoarelor municipiului București;c) administrează, gestionează și valorifica registrele județene, respectiv al municipiului București, de evidenta a pașapoartelor;c^1) furnizează permanent, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a persoanelor, informații necesare actualizării Registrului național de evidență a pașapoartelor simple; (la 01-07-2004, Lit. c^1) a alin. (1) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) d) asigura înscrierea de mențiuni în pașapoarte, în condițiile legii;e) organizează, la nivelul județului și al municipiului București, gestionarea și controlul eliberării pașapoartelor.(2) Serviciile publice comunitare îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin reglementări legale. (la 26-06-2002, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. ) (3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple cooperează cu serviciile publice comunitare, locale și județene, de evidență a persoanelor, precum și cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București. (la 01-07-2004, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 7(1) Modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple în cadrul prefecturilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative*).(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcției generale de pașapoarte, structura organizatorică a serviciului public comunitar, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative*), precum și statul de funcții, în condițiile legii. (la 01-07-2004, Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul IIIDirecția generală de pașapoarte (la 01-07-2004, Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Direcția generală pentru pașapoarte" cu denumirea "Direcția generală de pașapoarte". )  +  Articolul 8(1) Direcția generală de pașapoarte este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative*), înființată prin reorganizarea Direcției de pașapoarte din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, și care exercită competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență și eliberare a pașapoartelor simple. (la 01-07-2004, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) (2) Sediul Direcției generale de pașapoarte din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative*) este în municipiul București. (la 01-07-2004, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Direcția generală pentru pașapoarte" cu denumirea "Direcția generală de pașapoarte" și a denumirii "Ministerul Administrației Publice" cu denumirea "Ministerul Administrației și Internelor". )  +  Articolul 9(1) Direcția generală de pașapoarte are următoarele atribuții principale: (la 01-07-2004, Partea introductivă a alin. (1) al art. 9 a fost modificată de pct. 21 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Direcția generală pentru pașapoarte" cu denumirea "Direcția generală de pașapoarte". ) a) organizează, îndruma și controlează activitatea de întocmire, eliberare și evidenta a pașapoartelor simple, în condițiile legii, de către serviciile publice comunitare din subordinea prefecturilor;b) elaborează propuneri privind perfecționarea prevederilor legale în domeniu, în vederea armonizării acestora cu reglementările comunitare și internaționale;c) constituie și gestionează Registrul național de evidenta a pașapoartelor simple;d) gestionează Sistemul național informatic de evidenta a pașapoartelor simple;e) efectuează verificări în evidenta pașapoartelor, la solicitarea autorităților publice abilitate, potrivit legii;f) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de eliberare și evidență a pașapoartelor simple, precum și furnizarea materialelor necesare emiterii pașapoartelor simple. (la 01-07-2004, Lit. f) a alin. (1) al art. 9 a fost introdusă de pct. 10 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) (2) Direcția generală de pașapoarte îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege. (la 01-07-2004, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 11 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 9^1Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a pașapoartelor se asigură de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative*), prin Direcția generală de pașapoarte, conform contractelor încheiate în acest scop. (la 01-07-2004, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 12 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 10(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției generale de pașapoarte se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Coordonarea Direcției generale de pașapoarte în cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative*) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Direcția generală de pașapoarte este condusă de un director general, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 31-01-2016, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016. ) (4) Posturile necesare funcționării Direcției generale de pașapoarte se asigură prin redistribuire dintre cele existente în statele de organizare ale Direcției pașapoarte din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Internelor și Reformei Administrative*). (la 01-07-2004, Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 11 a fost abrogat de pct. 14 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul III^1Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (la 01-07-2004, Cap. III^1 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^1Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se înființează în cadrul aparatului propriu al prefecturilor județene și al Prefecturii municipiului București, prin reorganizarea compartimentelor regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei și a sectorului regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Internelor și Reformei Administrative*). (la 01-07-2004, Art. 11^1 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^2(1) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor au următoarele atribuții principale:a) utilizează, actualizează și valorifică Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate; (la 03-09-2010, Lit. a) a alin. (1) al art. 11^2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 28 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010. ) b) organizează examenele pentru obținerea permiselor de conducere, în condițiile legii;c) eliberează permisele de conducere și certificatele de înmatriculare care nu au fost livrate direct la domiciliile/sediile solicitanților, precum și plăcile cu numere de înmatriculare și asigură emiterea și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, potrivit actelor normative în vigoare; (la 03-09-2010, Lit. c) a alin. (1) al art. 11^2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA nr. 28 din 30 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 31 august 2010. ) d) soluționează cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare pentru vehicule rutiere, în condițiile legii;e) prelucrează, în condițiile legii, date referitoare la persoană și vehicul, inclusiv prin mijloace automatizate, pe care le valorifică prin proceduri informatice pentru realizarea operațiunilor de înmatriculare, radiere, autorizare pentru circulație provizorie a vehiculelor, precum și de eliberare permise de conducere sau examinare a candidaților pentru obținerea permisului de conducere, cu luarea măsurilor necesare privind asigurarea confidențialității și protecției acestor date; (la 01-09-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 11^2 , Capitolul III^1 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) f) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;(2) Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin reglementări legale.(3) În exercitarea atribuțiilor legale specifice, serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cooperează cu serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, cu cele locale și județene de evidență a persoanelor, cu serviciul public comunitar de evidență a persoanelor al municipiului București, precum și cu unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. (la 01-09-2019, Alineatul (3) din Articolul 11^2 , Capitolul III^1 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (la 01-07-2004, Art. 11^2 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^3(1) Modul de organizare și funcționare ale serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în cadrul prefecturilor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Internelor și Reformei Administrative*).(2) Prefectul aprobă prin ordin, cu avizul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, structura organizatorică a serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, numărul de posturi, în limita numărului maxim de posturi stabilit anual pentru prefectură de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative*), precum și statul de funcții, în condițiile legii. (la 01-07-2004, Art. 11^3 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul III^2Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (la 01-07-2004, Cap. III^2 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^4(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care funcționează în subordinea Ministerului Internelor și Reformei Administrative*), înființată prin reorganizarea Serviciului central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din structura Ministerului Internelor și Reformei Administrative*) și care exercită competențele ce îi sunt date prin lege cu privire la organizarea și coordonarea activității de evidență și eliberare a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a plăcilor cu numere de înmatriculare.(2) Sediul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative*) este în municipiul București. (la 01-07-2004, Art. 11^4 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^5(1) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor are următoarele atribuții principale:a) răspunde de punerea în aplicare a reglementărilor legale în domeniul evidenței permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare, precum și al desfășurării examenelor pentru obținerea permiselor de conducere;a^1) organizează, îndrumă și controlează activitatea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din subordinea instituțiilor prefectului, pe linia examinării persoanelor pentru obținerea permiselor de conducere, a editării, eliberării și evidenței permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, precum și a confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare; (la 24-08-2015, Lit. a^1) a alin. (1) al art. 11^5 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA nr. 23 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) b) elaborează normele și metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor;c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor cu tipizate speciale necesare emiterii autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor și cu echipamente informatice aferente activității de înmatriculare a vehiculelor, de eliberare a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și de examinare în vederea obținerii permisului de conducere;d) constituie, utilizează și actualizează Registrul național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;e) constituie, gestionează și administrează Sistemul informatic național de evidență a permiselor de conducere și a vehiculelor înmatriculate;f) furnizează, în condițiile legii, datele de identificare a persoanei prevăzute la art. 11 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele de identificare a vehiculului, solicitate de autorități și instituții publice, operatori economici și de alte persoane juridice; (la 01-09-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) g) prelucrează date referitoare la persoană, asigură monitorizarea și verificarea modului de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției acestora și răspunde de punerea în aplicare, împreună cu celelalte instituții abilitate, a reglementărilor privind confidențialitatea și protecția acestor date;h) colaborează cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale pentru constituirea unor baze de date, potrivit legii, și cooperează pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, în condițiile legislației în vigoare, cu instituțiile statului, cu instituții similare din străinătate și cu alte organisme internaționale cu competență în domeniu, cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice;i) personalizează permisele de conducere și certificatele de înmatriculare, pe care le livrează direct la domiciliile/sediile solicitanților sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, și produce plăcile cu numere de înmatriculare, potrivit actelor normative în vigoare;j) asigură formarea, evaluarea, examinarea, atestarea și controlul examinatorilor care participă la desfășurarea examenelor practice de conducere, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne;k) îndeplinește funcția de punct național de contact pentru Tratatul EUCARIS și instrumentele PRUM - schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, calitate în care acordă accesul automat la datele proprii pentru autoritățile competente din statele Uniunii Europene sau membre EUCARIS, în condițiile instrumentelor juridice menționate, precum și accesul autorităților române competente la datele similare ale statelor Uniunii Europene sau membre EUCARIS. Desemnarea autorităților române competente, în funcție de competențele specifice pentru Tratatul EUCARIS și instrumentele PRUM - schimbul de date privind vehiculele înmatriculate, precum și stabilirea procedurilor și a regulilor de prelucrare a datelor cu respectarea cărora se realizează comunicarea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;l) îndeplinește funcția de punct național de contact pentru Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, calitate în care acordă, în condițiile legii, accesul automat la datele privind vehiculele, proprietarii sau deținătorii vehiculelor pentru autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană, precum și accesul autorităților române competente la datele similare din sistemele de evidență aparținând statelor membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene. În calitatea de punct național de contact pentru Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015, Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor acordă accesul automat la datele privind vehiculele și la datele privind proprietarii sau deținătorii vehiculelor pentru autoritățile competente dintr-un stat terț, precum și accesul autorităților române competente la datele similare din sistemul de evidență aparținând statului terț, în condițiile acordului încheiat de statul terț cu Uniunea Europeană. Desemnarea autorităților române competente se stabilește prin hotărâre a Guvernului; (la 24-08-2015, Lit. l) a alin. (1) al art. 11^5 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA nr. 23 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. ) m) administrează componenta națională a platformei informatice EUCARIS.n) eliberează permise de conducere, certificate de înmatriculare, autorizații de circulație provizorie și plăci cu numere de înmatriculare pentru sprijinirea activității autorităților/ instituțiilor publice cu atribuții în domeniul ordinii publice și securității naționale, precum și pentru testarea și urmărirea funcționării aplicațiilor informatice și a sistemului de emitere a documentelor; (la 01-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) o) dezvoltă, testează și urmărește funcționarea aplicațiilor informatice specifice și a sistemului de emitere a documentelor; (la 01-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) p) gestionează activitatea de resurse umane pentru serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, conform competențelor în domeniul resurselor umane. (la 01-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 11^5 , Capitolul III^2 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (2) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(3) În sensul prezentei ordonanțe, prin instrumentele PRUM se înțelege Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 6 august 2008, și Decizia 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 210 din 6 august 2008.(4) Plata cotizației privind participarea la Tratatul EUCARIS se face în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.(5) Plata cotizației privind utilizarea componentei naționale a platformei informatice EUCARIS se face de către Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne. (la 03-02-2013, Art. 11^5 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA nr. 10 din 30 ianuarie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 31 ianuarie 2013. )  +  Articolul 11^6Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale și tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare și evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Internelor și Reformei Administrative*), prin Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, conform contractelor încheiate în acest scop. (la 10-12-2004, Art. 11^6 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004, care modifică pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 11^7(1) Organigrama, statul de organizare, precum și regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Coordonarea Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor în cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative*) se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este condusă de un director, care are calitatea de ordonator de credite, ajutat de unul sau mai mulți directori adjuncți, numiți prin ordin al ministrului afacerilor interne. (la 31-01-2016, Alin. (3) al art. 11^7 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA nr. 3 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2016. ) (4) Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se constituie pe actualele posturi ale Serviciului central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei, precum și din cele aprobate, conform legii, pentru Ministerul Internelor și Reformei Administrative*). (la 01-07-2004, Art. 11^7 a fost introdus de pct. 15 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul IV Eliberarea pașapoartelor în sistem de ghișeu unic  +  Articolul 12(1) Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora se depun de către solicitanți, în condițiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, constituite în județul în a cărui rază solicitanții își au domiciliul sau, după caz, reședința. Persoanele care au domiciliul în municipiul București pot depune cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului București. (la 10-12-2004, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004, care completează art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, cu pct. 15^1. ) (2) Serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor preiau cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple ori de prelungire a valabilității acestora și le transmit în mod operativ spre soluționare serviciilor publice comunitare de la nivelul județelor, respectiv al municipiului București.  +  Articolul 12^1Cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple, în termen de până la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple. (la 10-12-2004, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004, care completează art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, cu pct. 15^2. )  +  Articolul 13Serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple analizează cererile prevăzute la art. 12 și emit pașapoartele simple solicitate de cetățeni sau, după caz, înscriu mențiunile necesare în acestea, în condițiile legii, și le transmit operativ serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor, care le eliberează solicitanților. (la 01-07-2004, Art. 13 a fost modificat de pct. 16 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul VAsigurarea financiară, materială și de personal (la 26-06-2002, Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 362 din 7 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002. )  +  Articolul 14Finanțarea cheltuielilor curente și de capital aferente activității serviciilor publice comunitare se asigura de la bugetul de stat, în condițiile legii, prin bugetul Ministerului Internelor și Reformei Administrative*). (la 01-07-2004, Art. 14 a fost modificat de pct. 21 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin înlocuirea denumirii "Ministerul Administrației Publice" cu denumirea "Ministerul Administrației și Internelor". )  +  Articolul 15(1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare și a pașapoartelor simple se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației și Internelor, cu avizul Consiliului Concurenței. (la 29-06-2009, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 14 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2009. ) (2) Sumele obținute din încasarea taxelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.(3) Examinarea persoanelor care solicită obținerea permiselor de conducere reprezintă prestare de serviciu și se organizează ca activitate distinctă finanțată integral din venituri extrabugetare. Veniturile obținute din prestarea acestor activități se rețin de prefecturi și se utilizează în regim extrabugetar. (la 10-12-2004, Art. 15 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004, care modifică pct. 17 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 15^1(1) Personalul Direcției generale de pașapoarte și al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple este constituit din polițiști, funcționari publici și personal contractual.(2) Polițiștii încadrați la Direcția de pașapoarte și la formațiunile teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Internelor și Reformei Administrative*), se transferă în interesul serviciului și se numesc pe funcții la Direcția generală de pașapoarte, respectiv la serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, în condițiile legii, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. (la 04-07-2005, Alin. (2) al art. 15^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (3) Personalul contractual încadrat la Direcția de pașapoarte și la formațiunile teritoriale de pașapoarte din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv al Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Internelor și Reformei Administrative*), va fi preluat, în condițiile legii, de Direcția generală de pașapoarte, respectiv de serviciile publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. (la 04-07-2005, Alin. (3) al art. 15^1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (4) Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției generale de pașapoarte.(5) Personalul disponibilizat în urma înființării Direcției generale de pașapoarte și a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple beneficiază de drepturile prevăzute de lege.(6) Drepturile personalului Direcției generale de pașapoarte se asigură prin bugetul acestei direcții de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională», iar drepturile personalului serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple se asigură prin bugetul instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională (la 01-09-2019, Alineatul (6) din Articolul 15^1 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (la 01-07-2004, Art. 15^1 a fost modificat de pct. 18 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 15^2(1) Personalul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor este constituit din polițiști și personal contractual. (la 01-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 15^2 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (2) Polițiștii încadrați la Serviciul central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și la compartimentele regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Internelor și Reformei Administrative*), se transferă în interesul serviciului și se numesc pe funcții la Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, respectiv la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, în condițiile legii, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. (la 04-07-2005, Alin. (2) al art. 15^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (3) Personalul contractual încadrat la Serviciul central regim permise de conducere și certificate de înmatriculare și la compartimentele regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul serviciilor județene de evidență informatizată a persoanei, respectiv la Sectorul regim permise de conducere și certificate de înmatriculare din cadrul Serviciului independent de evidență informatizată a persoanei al municipiului București din structura Ministerului Internelor și Reformei Administrative*), va fi preluat, în condițiile legii, de Direcția regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, respectiv de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, păstrându-și toate drepturile anterior dobândite. (la 04-07-2005, Alin. (3) al art. 15^2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005. ) (4) Încadrarea și eliberarea din funcție a personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se efectuează prin ordin al prefectului, în condițiile legii, cu avizul Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.(5) Drepturile personalului Direcției regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională», iar drepturile personalului atelierelor de confecționare a plăcilor cu numărul de înmatriculare se asigură prin bugetul acestei direcții, de la capitolul 61.10 «Ordine Publică și Siguranță Națională». Drepturile personalului serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se asigură prin bugetul instituțiilor prefectului în cadrul cărora acestea funcționează, de la capitolul 61.01 «Ordine Publică și Siguranță Națională (la 01-09-2019, Alineatul (5) din Articolul 15^2 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 24 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 29 august 2019 ) (la 01-07-2004, Art. 15^2 a fost introdus de pct. 19 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Capitolul VI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 16 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 17Abrogat. (la 01-07-2004, Art. 17 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. )  +  Articolul 18(1) Abrogat. (la 01-07-2004, Alin. (1) al art. 18 a fost abrogat de pct. 20 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004. ) (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prevederile Legii nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 105/1996 privind evidenta populației și cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător.*Prezenta ordonanță transpune în legislația națională art. 4 alin. (2) și (5) din Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 68 din 13 martie 2015. (la 24-08-2015, Mențiunea a fost introdusă de pct. 3 al art. unic din ORDONANȚA nr. 23 din 19 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 21 august 2015. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:---------------Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat