ORDONANȚA nr. 38 din 30 ianuarie 2002pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul ILegea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta lege se aplică oricăreia dintre următoarele categorii de comercianți, aflați în insolventa și care vor fi denumiți în continuare debitori:a) societățile comerciale;b) cooperativele de consum și cooperativele meșteșugărești denumite în continuare organizații cooperatiste -, precum și asociațiile teritoriale ale cooperativelor de consum și meșteșugărești; șic) persoanele fizice, actionand individual sau în asociații familiale.(2) Prin insolventa se înțelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului, în insolventa, fie prin reorganizarea comerciantului și a activității acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment.3. Alineatul (5) al articolului 4 se abroga.4. Titlul capitolului II se modifica și va avea următorul cuprins:Organele care aplica procedura reorganizării judiciare și a falimentului5. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Citarea părților, precum și comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedura se fac, de regula, în condițiile prevăzute la art. 85-94 din Codul de procedură civilă.(2) Prin excepție, îndeplinirea actelor menționate la alin. (1) se va face prin publicitate, în condițiile art. 95 din Codul de procedură civilă, în cazuri extraordinare sau în cazul convocării adunării creditorilor, dacă exista un număr extrem de ridicat de creditori.(3) Fac excepție de la aplicarea alin. (2) citarea, precum și comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedura creditorilor bugetari și oricărui titular de creanțe a căror valoare depășește 5% din valoarea totală a creanțelor împotriva averii debitorului, care se realizează întotdeauna în condițiile prevăzute la alin. (1).6. Alineatele (2) și (3) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:(2) Recursul va fi judecat în termen de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel.(3) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă, hotărârile judecătorului-sindic, cu excepția celei de respingere a contestației debitorului - facuta în temeiul art. 31 alin. (5) - și a celei prin care se decide intrarea în faliment - pronunțată în condițiile art. 77 -, nu vor putea fi suspendate de instanța de recurs.7. Litera i) a articolului 10 va avea următorul cuprins:i) soluționarea obiectiilor la rapoartele trimestriale și la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului;8. La articolul 10, după litera i) se introduce litera i^1) cu următorul cuprins:i^1) autentificarea actelor juridice încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică;9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins:(2) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării în ședințele prezidate de judecătorul-sindic nu se poate finaliza într-o singura zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare fără o noua înștiințare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor.(3) Procesul-verbal al ședințelor menționate la alin. (2) va fi semnat de judecătorul-sindic și de grefier și va cuprinde în rezumat dezbaterile ținute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune și deciziile adoptate.10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Hotărârile judecătorului-sindic sunt definitive și executorii. În condițiile legii, ele vor putea fi atacate cu recurs.11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Prima ședința a adunării creditorilor va fi convocată și prezidata de judecătorul-sindic, iar celelalte, de către administrator sau lichidator, dacă legea sau judecătorul-sindic nu dispune altfel.(2) Creditorii cunoscuți vor fi convocați de administrator sau de lichidator în cazurile prevăzute de lege și ori de câte ori va fi necesar.(3) Adunarea creditorilor va fi convocată și la cererea creditorilor detinand creanțe în valoare de cel puțin 30% din valoarea totală a acestora.12. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1(1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprindă ordinea de zi a ședinței.(2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nulă, cu excepția cazului în care la ședința participa titularii tuturor creanțelor.(3) Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți, pentru fiecare adunare, cu procura specială și legalizată sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității.(4) Nu se va ține seama de declarațiile scrise trimise de creditori, cu excepția cazurilor în care legea admite votul prin adeziune.(5) La ședințele adunării creditorilor vor participa un grefier, desemnat de judecătorul-sindic, debitorul și 2 delegați ai salariaților acestuia, votand pentru creanțele reprezentând salariile și alte drepturi bănești.(6) De asemenea, la adunarea creditorilor va putea participa un reprezentant al camerei de comerț și industrie teritoriale sau, după caz, al asociației cooperatiste teritoriale, respectiv naționale.(7) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberării creditorilor nu se poate finaliza într-o singura zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucrătoare următoare, fără o noua înștiințare, procedându-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor.(8) Procesul-verbal al adunării creditorilor va fi semnat de președintele ședinței și de grefier și va cuprinde în rezumat dezbaterile ținute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune și deciziile adoptate.13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) În cadrul ședințelor adunării creditorilor aceștia vor putea desemna un comitet al creditorilor și vor avea dreptul sa analizeze situația debitorului, rapoartele întocmite de comitetul creditorilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator și efectele acestora și sa propună, motivat, și alte măsuri.(2) Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate specială, ședințele vor avea loc în prezenta titularilor de creanțe insumand cel puțin 30% din valoarea totală a creanțelor împotriva averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul titularilor unei majorități, prin valoare, a creanțelor prezente.(3) Calculul valorii totale a creanțelor, prevăzută la alin. (2), împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la următoarele criterii:a) la prima adunare a creditorilor și ulterior, până la afișarea tabelului preliminar al creanțelor, astfel cum reiese din lista tuturor creanțelor pentru care au fost depuse cereri de admitere până la expirarea termenului prevăzut la art. 58^2 alin. (1) lit. b);b) ulterior afișării tabelului preliminar și până la afișarea tabelului definitiv, astfel cum reiese din tabelul preliminar;c) ulterior afișării tabelului definitiv și până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv;d) ulterior confirmării planului de reorganizare și până la afișarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; șie) ulterior afișării tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia.(4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunării creditorilor, în condițiile stabilite la art. 67.14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Judecătorul-sindic va desemna, dacă este necesar, în raport cu proportiile cazului, un comitet format din 3-7 dintre creditorii cu creanțele garantate și chirografare cele mai mari, prin valoare, înscriși în lista prevăzută la art. 26, art. 32, respectiv art. 33.(2) Atunci când exista creanțe izvorâte din obligații bugetare, din comitetul creditorilor va face parte obligatoriu câte un reprezentant al titularilor creanțelor bugetare respective.(3) Desemnarea se va face fie prin hotărârea de deschidere a procedurii, fie după prezentarea sau întocmirea listei de creditori, dacă lista nu este disponibilă la data deschiderii procedurii.(4) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor aceștia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creanțe garantate și cei chirografari, care se oferă voluntar, cu respectarea dispozițiilor alin. (2); comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.(5) Dacă nu se va obține majoritatea necesară, judecatorulsindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor alin. (1) și cu respectarea dispozițiilor alin. (2), sau va putea menține comitetul desemnat anterior.(6) În cursul activității sale judecătorul-sindic va putea cere asistența comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.15. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei îndreptățiți ca, atunci când debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în condițiile art. 26, respectiv art. 32, ori nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecătorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare.16. După secțiunea a 3-a din capitolul II "Organele care aplica procedura reorganizării judiciare și a falimentului" se introduce secțiunea a 3^1 -a, "Adunarea generală a asociaților/acționarilor. Comitetul asociaților/acționarilor", conținând articolele 16^1-16^4 cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1(1) Pe perioada desfășurării procedurii prevăzute de prezenta lege adunarea generală a asociaților/acționarilor va fi convocată ori de câte ori se va considera necesar și va fi prezidata de administrator sau lichidator, dacă legea ori judecatorulsindic nu dispune altfel.(2) Adunarea generală a asociaților/acționarilor va fi convocată și la cererea asociaților/acționarilor reprezentând cel puțin 10% din capitalul social sau o cota mai mica, dacă în actul constitutiv se prevede astfel.(3) Asociaților/acționarilor li se va notifica, în condițiile legii, în mod obligatoriu:a) hotărârea de deschidere a procedurii;b) propunerea de îndeplinire a unor acte, operațiuni și plati care depășesc condițiile obișnuite de exercitare a activității curente;c) solicitarea de intrare în faliment, precum și hotărârea judecătorului-sindic de intrare în faliment a debitorului;d) propunerea de vânzare în bloc sau de vânzare a imobilelor;e) raportul final și bilanțul general, întocmite de lichidator;f) hotărârea de închidere a procedurii.(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) și e) asociații/actionarii vor putea formula obiecții în condițiile stabilite de lege, dar nu vor participa la exercitarea votului pentru aprobarea măsurilor respective, dacă un astfel de vot este prevăzut de lege.  +  Articolul 16^2(1) În cadrul ședințelor adunării generale a asociaților/acționarilor aceștia vor putea desemna, pe cheltuiala lor, un comitet al asociaților/acționarilor și vor avea dreptul sa analizeze situația debitorului, rapoartele întocmite de comitetul asociaților/acționarilor, măsurile luate de administrator sau de lichidator și efectele acestora și sa propună, motivat, și alte măsuri.(2) Cu excepția cazurilor în care legea cere o majoritate specială, ședințele vor avea loc în prezenta asociaților/acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din capitalul social, iar deciziile se adoptă cu votul unui număr de asociați/acționari reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.  +  Articolul 16^3(1) Judecătorul-sindic va putea desemna, dacă considera necesar, în raport cu circumstanțele cazului, un comitet format din 3-7 dintre asociații/actionarii titulari de părți sociale/acțiuni cele mai mari, prin valoare.(2) Desemnarea se va putea face fie prin hotărârea de deschidere a procedurii, fie ulterior.(3) În cadrul primei ședințe a adunării generale a asociaților/acționarilor sau ulterior aceștia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un comitet format din 3-7 dintre asociați/acționari, care se oferă voluntar; comitetul astfel desemnat va înlocui comitetul desemnat anterior de judecătorul-sindic.(4) În cursul activității sale judecătorul-sindic va putea cere asistența comitetului asociaților/acționarilor sau a unui delegat al acestuia.  +  Articolul 16^4Comitetul asociaților/acționarilor poate îndeplini următoarele atribuții:a) propunerea de desemnare a unui administrator;b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfășurarea și administrarea procedurii;c) examinarea actelor săvârșite de debitor, administrator sau lichidator, a activității și situației financiare ale debitorului, precum și a posibilității de continuare a activității acestuia;d) participarea și acordarea de asistența la formularea și negocierea unui plan de reorganizare, precum și informarea și consilierea asociaților/acționarilor cu privire la conținutul oricărui alt plan propus;e) efectuarea oricăror alte activități necesare pentru protejarea intereselor asociaților/acționarilor."17. Alineatele (1) și (5) ale articolului 17 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) În cadrul primei ședințe a adunării creditorilor sau ulterior creditorii care dețin cel puțin 50% din valoarea totală a creanțelor pot decide desemnarea unui administrator - persoana fizica sau societate comercială -, stabilindu-i și remunerația, indiferent dacă, prin hotărârea de deschidere a procedurii sau ulterior, judecătorul-sindic desemnase un administrator................................................................(5) Dacă creditorii nu decid desemnarea unui administrator, judecătorul-sindic poate dispune, în aceeași zi, printr-o încheiere, desemnarea unui administrator, dacă nu fusese desemnat de acesta un administrator prin hotărârea de deschidere a procedurii sau ulterior.18. La articolul 17, după alineatul (4) se introduc alineatele (4^1)-(4^4) cu următorul cuprins: (la 26-03-2003, Partea introductivă a Punctului 18. din Articolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003 ) (4^1) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societăți comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) și art. 135 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.(4^2) În situațiile prevăzute la art. 145 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, administratorul/lichidatorul are obligația de abținere. În cazul neconformarii, persoana interesată poate iniția procedura recuzării, conform dispozițiilor Codului de procedura civilă, care se aplică în mod corespunzător.(4^3) Înainte de desemnarea sa administratorul trebuie să facă dovada ca este asigurat pentru răspundere profesională, prin subscrierea unei polițe de asigurare valabile care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuțiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecința activității administratorului pe perioada exercitării calității sale. (la 26-03-2003, Articolul 17 din Punctul 18. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003 ) (4^4) Este interzis administratorului, sub sancțiunea revocării din funcție și a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. (la 26-03-2003, Articolul 17 din Punctul 18. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003 ) 19. Litera a) a articolului 18 va avea următorul cuprins:a) examinarea activității debitorului în raport cu situația de fapt și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolventa, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, precum și asupra posibilității reale de reorganizare efectivă a activității debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea și supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 60 de zile de la desemnarea administratorului;20. La articolul 18, după litera a) se introduc literele a^1 ) și a^2) cu următorul cuprins:a^1) întocmirea actelor prevăzute la art. 26 alin. (1), în cazul în care debitorul nu și-a îndeplinit obligația respectiva înăuntrul termenelor legale, precum și verificarea, corectarea și completarea informațiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor;a^2) elaborarea planului de reorganizare a activității debitorului, în funcție de cuprinsul raportului menționat la lit. a) și în condițiile și termenele prevăzute la art. 59;"21. La articolul 18, după litera e) se introduce litera e^1) cu următorul cuprins:e^1) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor și luarea măsurilor corespunzătoare pentru conservarea lor;22. Articolul 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Debitorul și oricare dintre creditori, precum și oricare altă persoană interesată pot face contestație împotriva măsurilor luate de administrator.(2) Contestația trebuie să fie înregistrată în termen de 10 zile de la data la care măsura a fost comunicată persoanelor prevăzute la alin. (1).(3) Judecătorul-sindic va soluționa contestația, în termen de 15 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului și administratorului și putând, dacă va considera necesar, sa suspende executarea măsurii contestate.23. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Judecătorul-sindic va sanctiona cu amendă judiciară de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul, fără motive temeinice, al practicianului în reorganizare și lichidare de a accepta desemnarea ca administrator.(2) În exercitarea atributiei de control prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c) judecătorul-sindic poate desfiinta măsurile ilegale luate de administrator, chiar dacă nu au fost contestate, putând, dacă va considera necesar, sa citeze în Camera de consiliu administratorul și persoanele interesate.(3) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic poate dispune, prin încheiere irevocabilă, înlocuirea administratorului.(4) În vederea adoptării măsurii menționate la alin. (3), judecătorul-sindic îi va cita în Camera de consiliu pe administrator și comitetul creditorilor.(5) Judecătorul-sindic va sanctiona administratorul cu amendă judiciară de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei în cazul în care acesta, din culpa sau cu rea-credința, nu își îndeplinește sau îndeplinește cu întârziere atribuțiile prevăzute de lege sau stabilite de judecătorul-sindic.(6) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (5) administratorul a cauzat un prejudiciu, judecătorul-sindic va putea, la cererea oricărei părți interesate, sa-l oblige pe administrator la acoperirea prejudiciului produs.(7) În cazul amenzilor și al despăgubirii prevăzute la alin. (1), (5) și (6), urmează a se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 108^4 și 108^5 din Codul de procedură civilă. (la 26-03-2003, Articolul 20 din Punctul 23. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003 ) 24. Articolul 22 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) În cazul în care dispune trecerea la faliment, judecătorul-sindic va desemna un lichidator, aplicându-se, în mod corespunzător, art. 17, 19, 20, 21 și art. 69 alin. (4).(2) Atribuțiile administratorului încetează la momentul stabilirii atribuțiilor lichidatorului de către judecătorul-sindic.(3) Poate fi desemnat lichidator și administratorul desemnat anterior.25. Litera a) a articolului 23 va avea următorul cuprins:a) examinarea activității debitorului în raport cu situația de fapt și întocmirea unui raport amănunțit asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la insolventa, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, și supunerea acelui raport judecătorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăși 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administrator;26. După articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 23^1(1) Actele încheiate de lichidator, pentru a căror validitate este necesară forma autentică, vor fi supuse autentificării judecătorului-sindic.(2) Judecătorul-sindic va pronunța o încheiere de autentificare, în baza căreia actul va putea fi înscris în registrele de publicitate.27. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolventa.(2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi și debitorul în cazul căruia apariția stării de insolventa este iminenta.(3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta.(4) Introducerea prematura, cu rea-credința sau tardivă de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoana fizica sau a reprezentanților statutari ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite.28. Literele b) și f) ale alineatului (1) al articolului 26 vor avea următorul cuprins:b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate;..............................................................f) o declarație prin care debitorul își arata intenția de intrare în faliment sau de reorganizare conform unui plan, prin restructurarea activității sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă aceasta declarație nu va fi depusa până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma, până la proba contrarie, ca debitorul este de acord cu începerea falimentului;"29. La alineatul (1) al articolului 26, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:g) o declarație pe propria răspundere sau un certificat de la oficiul registrului comerțului în a cărui raza teritorială se afla domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive.30. Articolul 29 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) Orice creditor care are o creanta certa, lichidă și exigibilă poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care, timp de cel puțin 30 de zile, a încetat plățile, în următoarele condiții:a) dacă creanta izvorăște din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, creanta trebuie să aibă un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condițiile legii și calculate la data formulării cererii introductive;b) în celelalte cazuri creanta trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 5.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive;c) în cazul unui creditor care deține creanțe din ambele categorii menționate la lit. a) și b), cuantumul total al creanțelor trebuie să fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condițiile legii și calculate la data formulării cererii introductive.(2) Simplul refuz al unor plati, în baza unor excepții pe care debitorul le socotește, cu buna-credința, întemeiate, nu constituie o dovadă a stării de insolventa.(3) Camerele de comerț și industrie teritoriale și asociațiile cooperatiste teritoriale, respectiv naționala, vor putea introduce cerere împotriva debitorului care, potrivit datelor de care acestea dispun, se afla într-o situație notorie de insolventa.31. Secțiunea a 2-a din capitolul III "Procedura" se va intitula "Deschiderea procedurii și efectele deschiderii procedurii".32. Alineatele (1)-(7) ale articolului 31 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Dacă cererea debitorului corespunde condițiilor stabilite la art. 25, 26 și 28, judecătorul-sindic va pronunța o sentinta de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condițiile art. 58^1. În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 25 de zile de la emiterea notificării, judecătorul-sindic îi va cita, împreună cu debitorul, la o ședința în urma căreia va soluționa, deodată, printr-o încheiere, toate opozițiile.(2) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii creditorilor, camerei de comerț și industrie teritoriale sau, după caz, asociației cooperatiste teritoriale, respectiv naționala, judecatorulsindic va comunică cererea, în copie, debitorului și va dispune afișarea unei copii la usa instanței.(3) Dacă, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contesta ca ar fi în stare de insolventa, în condițiile stabilite la art. 29, judecătorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o ședința la care vor fi citați creditorii care au introdus cererea, debitorul, camera de comerț și industrie teritorială, respectiv asociația cooperatista teritorială sau, după caz, naționala.(4) La cererea debitorului, pentru motive temeinice, judecătorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, în termen de maximum 30 de zile, la o banca, o cauțiune de cel mult 30% din valoarea creanțelor. Cauțiunea va fi restituită creditorilor, dacă cererea lor va fi admisă. Dacă cererea va fi respinsă, cauțiunea poate fi folosită pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă cauțiunea nu este consemnată în termen, cererea introductivă va fi respinsă.(5) Dacă judecătorul-sindic stabilește ca debitorul este în stare de insolventa, îi va respinge contestația și va deschide procedura printr-o sentinta.(6) Dacă judecătorul-sindic stabilește ca debitorul nu este în stare de insolventa, respinge cererea creditorilor și dispune ca sentinta să fie afișată la usa instanței. În cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerată ca lipsită de orice efect chiar de la înregistrarea ei.(7) Dacă debitorul nu contesta în termenul prevăzut la alin. (3) ca ar fi în stare de insolventa, judecătorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii.33. Alineatul (8) al articolului 31 se abroga.34. Articolul 32 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 31 alin. (5) sau (7), debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele și informațiile prevăzute la art. 26 alin. (1).(2) Nerespectarea fără motive întemeiate a dispoziției prevăzute la alin. (1) se sancționează cu o amenda civilă de 2.000.000 lei pe zi de întârziere, amenda care va fi aplicată persoanelor care îl reprezintă legal pe debitor.35. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33Dacă debitorul nu a prezentat informațiile cerute la art. 26 alin. (1) lit. b)-d) și g) sau le-a prezentat în mod necorespunzător, judecătorul-sindic sau, după caz, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, sa angajeze un expert contabil care, folosind bilanțul, registrele contabile și documentele contabile și extracontabile ale debitorului, să le întocmească sau, după caz, să le corecteze, cu maxima urgenta.36. Articolul 34 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Prin hotărârea de deschidere a procedurii, judecătorul-sindic va desemna, dacă este necesar pentru protejarea intereselor creditorilor și/sau asociaților/acționarilor, un administrator, stabilindu-i atribuțiile, potrivit art. 18, precum și remunerația.(2) Judecătorul-sindic va desemna din oficiu un administrator dacă debitorul își declara intenția de intrare în faliment ori nu își declara intenția de reorganizare, în condițiile art. 26, respectiv art. 32.(3) Desemnarea de către judecătorul-sindic a unui administrator va putea fi facuta și ulterior deschiderii procedurii, din oficiu sau la solicitarea oricărei părți interesate, chiar dacă debitorul și-a declarat intenția de reorganizare în condițiile art. 26, respectiv art. 32.(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) și (3), la aprecierea oportunității desemnării unui administrator, judecătorul-sindic se va sprijini și pe existenta unor indicii vizând existenta unor fraude, manopere dolozive sau incompetenta ori vadit gresita conducere a afacerilor debitorului de către organele de conducere ale acestuia.37. După articolul 35 se introduce articolul 35^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 35^1(1) Creditorul titular al unei creanțe garantate cu ipoteca, gaj sau alta garanție reală mobiliară, ori drept de retenție, de orice fel, poate solicita judecătorului-sindic ridicarea suspendării menționate la art. 35 cu privire la creanta sa în una dintre următoarele situații:A. a) atunci când valoarea obiectului garanției este pe deplin acoperită de valoarea totală a creanțelor și părților de creanțe garantate cu acel obiect; șib) obiectul garanției nu prezintă o importanța vitala pentru reusita unei reorganizari care, în cazul concret, ar avea sanse efective de realizare;B. atunci când nu exista o protecție corespunzătoare a creanței garantate în raport cu obiectul garanției, datorită:– diminuării valorii obiectului garanției sau existenței unui pericol real ca aceasta sa sufere o diminuare apreciabila;– diminuării valorii părții garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobânzilor, majorărilor și penalitatilor de orice fel la o creanta garantată cu rang superior;– lipsei unei asigurări a obiectului garanției împotriva riscului pieirii sau deteriorării.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. B judecătorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendării formulată de creditor, dacă administratorul/debitorul propune, în schimb, adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite a oferi o protecție corespunzătoare creanței garantate a creditorului, precum:a) efectuarea de plati periodice în favoarea creditorului, pentru acoperirea diminuării valorii obiectului garanției ori a valorii părții garantate dintr-o creanta cu rang inferior;b) efectuarea de plati periodice în favoarea creditorului, pentru satisfacerea dobânzilor, majorărilor și penalitatilor de orice fel și, respectiv, pentru reducerea capitalului creanței sub cota de diminuare a valorii obiectului garanției ori a valorii părții garantate dintr-o creanta cu rang inferior;c) novatia obligației de garanție prin constituirea unei garanții suplimentare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului garanției cu un alt obiect.(3) Reclamantul într-o cerere de ridicare a suspendării trebuie să facă dovada faptului prevăzut la alin. (1) lit. A. a), rămânând debitorului/administratorului sau altei părți interesate sarcina producerii dovezii contrare și, respectiv, a celorlalte elemente.38. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adăugată creanțelor născute anterior deschiderii procedurii și negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garanție reală mobiliară, ori drept de retenție, de orice fel, sau părților negarantate din creanțele garantate cu astfel de garanții, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care, prin programul de plată a creanțelor cuprins în planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus.39. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Nerespectarea fără motive întemeiate a dispoziției prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă prevăzută de art. 32 alin. (2).40. După articolul 39 se introduce articolul 39^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^1(1) După rămânerea irevocabilă a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele și corespondenta emise de debitor, administrator sau lichidator vor cuprinde, în mod obligatoriu și cu caractere vizibile, în limbile română, engleza și franceza, mențiunea ”în insolvență”.(2) După intrarea în reorganizare judiciară sau faliment, actele și corespondenta vor purta, în condițiile menționate la alin. (1), mențiunea ”în reorganizare judiciară” sau, după caz ”în faliment”.(3) Prejudiciile suferite de terții de buna-credința, ca urmare a nerespectării obligației menționate la alin. (1) și (2), vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au încheiat actele ca reprezentanți legali ai debitorului, fără a fi atinsa averea debitorului.41. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operațiunile și plățile prestate de debitor, ulterior deschiderii procedurii, sunt nule față de masa creditorilor.(2) Debitorul și/sau, după caz, administratorul sunt obligați sa întocmească și sa păstreze regulat o lista cuprinzând toate actele și operațiunile încheiate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii și valorii acestora și a datelor de identificare ale cocontractantilor.42. După articolul 40 se introduc articolele 40^1 - 40^4 cu următorul cuprins:  +  Articolul 40^1(1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-și conduce activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea -, dacă acesta nu și-a declarat, în condițiile art. 26 alin. (1) lit. f) sau, după caz, art. 32 alin. (1), intenția de reorganizare.(2) Cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile și bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii.(3) Judecătorul-sindic va putea ordonă ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de administrare al debitorului o dată cu desemnarea unui administrator, indicând totodată și condițiile de exercitare a acestuia.(4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului.(5) Creditorii, comitetul creditorilor, comitetul asociaților/acționarilor, camera de comerț și industrie teritorială sau, după caz, asociația cooperatista teritorială, respectiv naționala, poate oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rațional de activitate.(6) Judecătorul-sindic va examina în termen de 15 zile o astfel de cerere, într-o ședința la care vor fi citați debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor, comitetul asociaților/acționarilor și camera de comerț și industrie teritorială sau, după caz, asociația cooperatista teritorială, respectiv naționala.  +  Articolul 40^2(1) Judecătorul-sindic sau administratorul/lichidatorul va trebui sa notifice ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cat mai curând posibil, oficiilor poștale, statiilor de cale ferată, antrepozitelor, depozitelor portuare și altor locuri de inmagazinare din circumscripția în care debitorul are domiciliul profesional/sediul social ori filiale sau sucursale și să le ceara sa îi fie predată corespondenta comercială a debitorului și orice alte comunicări trimise acestuia.(2) Neîndeplinirea, fără motive temeinice, a obligațiilor menționate la alin. (1) se sancționează cu amendă judiciară de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.(3) Judecătorul-sindic va da dispoziții tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi sa nu dispună de acestea fără un ordin al său sau al administratorului/lichidatorului.(4) Încălcarea dispozițiilor judecătorului-sindic, menționate la alin. (3), atrage răspunderea băncilor pentru prejudiciul creat, precum și o amenda judiciară de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 40^3(1) Pe perioada în care debitorul sau/și administratorul exercita dreptul de administrare, acesta poate îndeplini orice acte și operațiuni - inclusiv utilizarea, vânzarea și închirierea de bunuri - și poate efectua plati, dacă toate acestea se încadrează în condițiile obișnuite de exercitare a activității curente.(2) Actele, operațiunile și plățile care depășesc condițiile menționate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecătorul-sindic; acesta va convoca o ședința în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestații motivate cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării.(3) În cadrul ședinței prevăzute la alin. (2) judecătorul-sindic va soluționa toate contestațiile și va decide, prin încheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator.(4) În cazul propunerilor de înstrăinare a bunurilor din averea debitorului grevate de garanții, se va ține seama de prevederile art. 35^1 referitoare la acordarea unei protecții corespunzătoare creanței garantate.  +  Articolul 40^4Dacă la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil terților, înscrierile, transcrierile, intabularile și orice alte formalități specifice necesare acestui scop, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect față de masa creditorilor, cu excepția cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulată, a fost primită de instanța, autoritatea sau instituția competența cel mai târziu în ziua premergătoare hotărârii de deschidere a procedurii.43. La alineatul (1) al articolului 45, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:f) plățile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenta lor fusese stabilită pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii.44. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Terțul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credința va restitui bunurile în starea în care se găsesc, iar în lipsa acestora, va restitui diferența de valoare cu care s-a îmbogățit. În caz de reacredinta, terțul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum și fructele percepute.45. Articolul 49 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta acțiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor numai dacă subdobanditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului și cunoștea sau trebuia sa cunoască faptul ca transferul inițial este susceptibil de a fi anulat.(2) În cazul în care subdobanditorul este soț, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezuma relativ ca acesta a cunoscut împrejurarea menționată la alin. (1).46. Articolul 53 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Dacă debitorul este parte într-un contract prevăzând transferul anumitor mărfuri, titluri reprezentative ale mărfurilor sau active financiare, cotate pe o piața reglementată de mărfuri, servicii și instrumente financiare derivate, la o anumită data sau într-o perioadă determinata de timp, și scadenta cade sau perioada se termina după data deschiderii procedurii, diferența dintre prețul de cumpărare și prețul cotat, la data menționată mai sus, pe piața reglementată respectiva sau pe piețele locului de livrare ori, dacă nu poate fi stabilit locul, la cea mai apropiată piața reglementată, va trebui să fie plătită averii debitorului, dacă aceasta este creditoare, și va fi înscrisă în tabelul de creanțe, dacă este o obligație a averii debitorului.47. După secțiunea a 3-a din capitolul III "Procedura" se introduce secțiunea a 3^1 -a, "Primele măsuri", conținând articolele 58^1 -58^16 cu următorul cuprins:  +  Articolul 58^1(1) În urma deschiderii procedurii, judecătorul-sindic sau, după caz, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menționați în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 26 sau art. 32 ori, după caz, întocmită în condițiile art. 33, debitorului și oficiului registrului comerțului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii.(2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanți în țara, notificarea va fi trimisa acestora din urma.(3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va publică totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de larga circulație.  +  Articolul 58^2(1) Notificarea va cuprinde:a) termenul limita de depunere, de către creditori, a opozițiilor la hotărârea de deschidere a procedurii, pronunțată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condițiile art. 31 alin. (1), precum și termenul de soluționare a opozițiilor, care nu va depăși 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;b) termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, precum și cerințele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerată valabilă;c) termenul de verificare a creanțelor, întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar al creanțelor, care nu va depăși 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b);d) termenul de definitivare a tabelului creanțelor, care nu va depăși 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c);e) locul, data și ora primei ședințe a adunării creditorilor.(2) Ședința de întrunire a adunării creditorilor va fi convocată la un termen situat în primele 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. b).(3) În funcție de circumstanțele cauzei și pentru motive temeinice - cum ar fi numărul ridicat de creditori sau situarea acestora în străinătate -, judecătorul-sindic va putea hotărî o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și d) cu maximum 60, 30, respectiv 30 de zile.  +  Articolul 58^3Dacă debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscripției sau înregistrării în registrele de publicitate, va fi trimisa instanțelor, autorităților sau instituțiilor care țin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face mențiune.  +  Articolul 58^4(1) Toți creditorii ale căror creanțe sunt anterioare datei deschiderii procedurii, cu excepția salariaților, vor depune cererea de admitere a creanțelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; declarațiile de creanțe vor fi înregistrate într-un registru care se va păstra la grefa tribunalului.(2) Cererea de admitere a creanțelor trebuie facuta chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu.(3) Creanțele nescadente sau sub condiție la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala și vor fi îndreptățite sa participe la distribuiri de sume în măsura ingaduita de prezenta lege.(4) Sunt considerate sub condiție și acele creanțe care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor principal.  +  Articolul 58^5(1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, temeiul creanței, precum și mențiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garanții.(2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire de garanții.(3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita judecătorului-sindic restituirea titlurilor originale și păstrarea la dosar a unor copii certificate de grefier. Judecătorul-sindic va face mențiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartiție de sume între creditori, precum și la exercitarea votului în adunarea creditorilor.  +  Articolul 58^6(1) Toate creanțele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepția creanțelor constatate prin titluri executorii.(2) Nu sunt supuse acestei proceduri creanțele bugetare, în cazul cărora se vor observa dispozițiile legale speciale.(3) Prin creanțe bugetare, în sensul prezentei legi, se înțelege creanțele izvorâte din impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte sume ce reprezintă resurse financiare publice, potrivit legii.(4) Toate creanțele prezentate pentru a fi admise și înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile și corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administrator sau creditori.  +  Articolul 58^7(1) Administratorul va proceda de îndată la examinarea fiecărei cereri și a documentelor depuse și va putea efectua o cercetare amănunțită pentru a stabili legitimitatea, valoarea exactă și prioritatea fiecărei creanțe.(2) În vederea îndeplinirii atributiei prevăzute la alin. (1), administratorul va putea solicita explicații de la debitor, va putea sa poarte discuții cu fiecare creditor, solicitandu-i, dacă considera necesar, informații și documente suplimentare.  +  Articolul 58^8Creanțele negarantate și părțile negarantate ale creanțelor garantate, care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere, vor fi înscrise în tabelul de creanțe cu întreaga lor valoare, însă, în cursul falimentului, orice distribuire de suma pentru astfel de creanțe se va face cu observarea dispozițiilor art. 111.  +  Articolul 58^9Creanțele constând în obligații, care nu au fost calculate în valoare monetara sau a căror valoare este supusă modificării, vor fi calculate de către administrator și înscrise în tabelul de creanțe cu valoarea nominală pe care ele o aveau la data deschiderii procedurii. Judecătorul-sindic va decide asupra oricărei contestații împotriva calculului făcut de administrator pentru astfel de creanțe.  +  Articolul 58^10O creanta a unui creditor cu mai mulți debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creanțe ale debitorilor cu valoarea nominală, până va fi complet acoperită. Nici o reducere a sumei creanței prevăzute în tabelul de creanțe nu va fi facuta în vreunul dintre tabelele de creanțe ale debitorilor, până ce creditorul a fost deplin satisfăcut, în numerar sau în bunuri. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului, în toate acțiunile cu debitorii, va depăși totalul sumei care îi este datorată, acesta va trebui sa restituie sumele primite în plus, care vor fi reinscrise ca fonduri în averea debitorilor, proporțional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a plătit peste ceea ce era datorat.  +  Articolul 58^11(1) Un creditor care, înainte de înregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plata parțială pentru creanta sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanta înscrisă în tabelul de creanțe numai pentru partea pe care nu a încasat-o încă.(2) Un codebitor sau un fidejusor, care este îndreptățit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creanțe cu suma pe care a plătit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere sa i se plătească până la achitarea integrală a creanței sale cota cuvenită codebitorului sau fidejusorului, rămânând creditor al acestuia doar pentru suma neachitata.(3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garanție, concura la masa credala, pentru a face posibila realizarea garanției sale, dar prețul obținut din vânzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scăzându-se din suma ce este datorată.  +  Articolul 58^12(1) Ca rezultat al verificărilor făcute administratorul va întocmi și va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzând toate creanțele împotriva averii debitorului, precizând ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub condiție sau nescadente și arătând pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma pentru care s-a cerut verificarea și suma cu care a fost trecut în tabel.(2) La creanțele garantate cu un drept de preferinta se vor arata titlul din care izvorăște preferinta, rangul acesteia și motivele pentru care creanțele sau drepturile de preferinta au fost trecute parțial în tablou sau au fost inlaturate.(3) Tabelul preliminar va fi, totodată, afișat de grefa la sediul tribunalului și comunicat debitorului.(4) Administratorul va trimite de urgenta notificări creditorilor ale căror creanțe sau drepturi de preferințe au fost trecute parțial în tabelul preliminar sau inlaturate.  +  Articolul 58^13(1) Debitorul, creditorii și orice altă parte interesată vor putea sa formuleze contestații cu privire la creanțele și drepturile de preferinta trecute de administrator în tabelul preliminar al creanțelor.(2) Contestațiile trebuie depuse la tribunal cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, prin sentinta de deschidere a procedurii, pentru definitivarea tabelului de creanțe.(3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creanțe, judecătorul-sindic va soluționa deodată, printr-o singura sentinta, toate contestațiile, chiar dacă pentru soluționarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecătorul-sindic poate să admită, în tot sau în parte, creanțele, în mod provizoriu, la masa credala, atât în ceea ce privește deliberările, cat și repartițiile.(4) Dacă se admite creanta fără dreptul de preferinta pretins, aceasta va participa la repartițiile sumelor obținute din valorificarea bunurilor negrevate de garanții.(5) Din sumele care s-ar obține din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creanțe.  +  Articolul 58^14(1) După ce toate contestațiile la creanțe au fost soluționate, administratorul va inregistra, de îndată, la tribunal și va avea grija să fie afișat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanțelor împotriva averii debitorului, arătând suma, prioritatea și situația - garantată sau negarantata - a fiecărei creanțe.(2) După înregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creanțelor înregistrate în tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorganizare, la adunările creditorilor și la orice repartiții de sume în caz de faliment.  +  Articolul 58^15(1) După expirarea termenului de depunere a contestațiilor, prevăzut la art. 58^13 alin. (2), și până la închiderea procedurii, orice parte interesată poate face contestație împotriva trecerii unei creanțe sau a unui drept de preferinta în tabloul definitiv al creanțelor, în cazul descoperirii existenței unui fals, dol sau erori esențiale care au determinat admiterea creanței sau a dreptului de preferinta, precum și în cazul descoperirii unor titluri hotărâtoare și până atunci necunoscute.(2) Judecarea contestației se va face de judecătorul-sindic, după citarea contestatorului și a celorlalte părți interesate.(3) Până la judecarea irevocabilă a contestației, judecatorulsindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.  +  Articolul 58^16(1) Cu excepția cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 6^1, titularul de creanțe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanțelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 58^2 alin. (1) lit. b), este decăzut, cat privește creanțele respective, din următoarele drepturi:1. dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării creditorilor;2. dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul reorganizării și falimentului;3. dreptul de a-și realiza creanțele împotriva debitorului sau a asociaților cu răspundere nelimitată ai societății debitoare, ulterior închiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fie găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plati ori transferuri frauduloase.(2) Decăderea va putea fi invocată oricând, de orice parte interesată, pe cale de acțiune sau excepție.48. Alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condițiile de mai jos:a) debitorul, o dată cu formularea cererii sale introductive sau ulterior, până la afișarea tabelului definitiv al creanțelor, dacă acesta și-a prezentat intenția de reorganizare în condițiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32;b) administratorul, de la data desemnării sale și până la împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afișării tabelului definitiv al creanțelor;c) comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel puțin unei treimi din valoarea creanțelor garantate sau creditorii chirografari, titulari a cel puțin unei treimi din valoarea creanțelor negarantate, asociații din societățile în nume colectiv și societățile cu răspundere limitată, asociații comanditati din societățile în comandită, actionarii titulari a cel puțin unei treimi din capitalul social al unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, precum și asociații organizațiilor cooperatiste sau, după caz, ai asociațiilor cooperatiste teritoriale."49. La articolul 59, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1), (1^2) și (1^3) cu următorul cuprins:(1^1) Comitetul creditorilor, creditorii titulari a cel puțin unei treimi din valoarea creanțelor garantate sau creditorii chirografari, titulari a cel puțin unei treimi din valoarea creanțelor negarantate, pot propune planul într-un termen de 30 de zile, care curge de la data afișării tabelului definitiv al creanțelor.(1^2) Asociații din societățile în nume colectiv și societățile cu răspundere limitată, asociații comanditati din societățile în comandită și actionarii titulari a cel puțin unei treimi din capitalul social al unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni, precum și asociații organizațiilor cooperatiste sau, după caz, ai asociațiilor cooperatiste teritoriale pot propune planul:a) într-un termen de 30 de zile, care curge de la data afișării tabelului definitiv al creanțelor, dacă debitorul și-a declarat intenția de reorganizare în condițiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32;b) de la expirarea termenului pentru declararea intentiei de reorganizare, prevăzut la art. 26, respectiv art. 32, până la expirarea unui termen de 30 de zile, ce curge de la înregistrarea la tribunal a tabelului definitiv al creanțelor, dacă debitorul nu și-a declarat intenția de reorganizare în condițiile prevăzute la art. 26, respectiv art. 32.(1^3) La cererea oricărei părți interesate, judecătorul-sindic poate prelungi sau scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), alin. (1^1) și (1^2).50. Alineatul (3) al articolului 59 va avea următorul cuprins:(3) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi și nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasă, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, infracțiuni de fals ori infracțiuni prevăzute în Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările ulterioare.51. Alineatul (4) al articolului 59 se abroga.52. Alineatul (5) al articolului 59 va avea următorul cuprins:(5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1), (1^1), respectiv (1^2) conduce la decăderea părților respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare și, ca urmare, la trecerea, din dispoziția judecătorului-sindic, la faliment.53. Articolul 60 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului și va cuprinde măsuri concordante cu interesele creditorilor și ale asociaților sau acționarilor, precum și cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce privește modalitatea de selecție, desemnare și înlocuire a administratorilor și directorilor.(2) Planul de reorganizare va indica modalitățile de lichidare, totală sau parțială, a pasivului.(3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăși 3 ani, socotiți de la data confirmării.(4) Planul de reorganizare va menționa:a) categoriile de creanțe care nu sunt defavorizate;b) tratamentul categoriilor de creanțe defavorizate;c) dacă și în ce măsura debitorul și asociații din societățile în nume colectiv și asociații comanditati din societățile în comandită vor fi descărcați de răspundere;d) ce despăgubiri urmează a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creanțe, în comparatie cu valoarea ce ar fi primită prin distribuire în caz de faliment; valoarea se va calcula la data propunerii planului.(5) Planul va specifică măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi:A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor a controlului activității sale, inclusiv a bunurilor din averea sa, cu sau fără supravegherea activității sale de către un administrator, desemnat cu acordul creditorilor;B. obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de proveniență ale acestora;C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmării planului;D. fuziunea debitorului sau absorbirea sa cu sau de către o altă persoană juridică;E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanțelor pe care aceștia le au față de averea debitorului;F. modificarea sau stingerea garanțiilor reale;G. prelungirea datei scadentei, precum și modificarea ratei dobânzii, penalității sau a oricărei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligațiilor sale;H. modificarea actului constitutiv al debitorului, vizând inclusiv majorarea capitalului social;I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menționate la lit. C. și D., în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, prin următoarele metode:a) în schimbul următoarelor categorii de bunuri: numerar, drepturi reale principale, drepturi de proprietate intelectuală, titluri de valoare;b) prin conversie a creanțelor; sauc) prin orice alta metoda adecvată;J. inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoana juridică - sau al persoanelor menționate la lit. C. și D. a unor prevederi:a) de prohibire a emiterii de acțiuni fără drept de vot;b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acțiuni ordinare, a unei distributii corespunzătoare a votului între aceste categorii; șic) în cazul categoriilor de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar față de alte categorii de acțiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentând categoriile de acțiuni respective în ipoteza neonorarii obligației de plată a dividendelor.(6) Amanarile, esalonarile, scutirile sau reducerile la plata obligațiilor bugetare se acordă de creditorii bugetari în condițiile prevăzute de legea specială în materie.(7) Pentru neachitarea obligațiilor bugetare datorate atât înainte, cat și după deschiderea procedurii de reorganizare judiciară, debitorul datorează majorări de întârziere și penalități de întârziere conform legii speciale în materie, până la data achitării acestora sau, după caz, până la data intrării în faliment.54. După articolul 60 se introduc articolele 60^1, 60^2 și 60^3 cu următorul cuprins:  +  Articolul 60^1(1) În vederea administrării eficiente a procedurii, planul poate desemna o categorie separată de creanțe, compusa numai din creanțe chirografare având o valoare redusă, valoare pe care judecătorul-sindic o considera adecvată.(2) Planul va stabili același tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu excepția cazului în care deținătorul unei creanțe din categoria respectiva consimte un tratament mai puțin favorabil pentru creanta sa.  +  Articolul 60^3(1) Respectând prevederile art. 60, planul de reorganizare va putea sa:a) defavorizeze orice categorie de creanțe chirografare sau garantate;b) mențină sau sa denunțe, în condițiile art. 51-58, orice contract la care debitorul este parte;c) prevadă realizarea unei tranzacții cu privire la creanțele debitorului față de terți;d) prevadă vânzarea totală sau parțială a bunurilor din averea debitorului și distribuirea sumelor de bani obținute către creditori;e) modifice drepturile titularilor de creanțe garantate sau chirografare ori sa lase nemodificate drepturile aferente oricărei categorii de creanțe.(2) În cazul în care debitorul este persoana fizica, planul propus nu poate prevedea utilizarea, sub orice formă, sau înstrăinarea bunurilor acestuia, exceptate, total sau parțial, de la executare silită, decât în condițiile dispozițiilor legale.  +  Articolul 60^3(1) Se prezumă că o categorie de creanțe este defavorizată de plan dacă, pentru oricare dintre creanțele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a creanței, fie a condițiilor de realizare a acesteia.(2) Nu se considera modificare a creanței ori a condițiilor de realizare a acesteia situația în care planul propus prevede revenirea la condițiile de realizare a creanței anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condițiilor respective.55. Articolul 62 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Câte o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribunalului și la registrul comerțului și va fi comunicată debitorului, administratorului, comitetului creditorilor și comitetului asociaților/acționarilor.(2) Judecătorul-sindic va convoca o ședința, în termen de 20 de zile de la înregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citați cei care au propus planul și persoanele menționate la alin. (1) și în care planul va fi admis sau respins de judecatorulsindic, după audierea persoanelor citate.(3) Judecătorul-sindic va putea admite un plan care este propus de părțile legal îndreptățite, care cuprinde toate informațiile cerute și care denota sanse obiective de realizare. Judecatorulsindic poate să ceara părerea unui expert, confirmand posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportată din averea debitorului.(4) Dacă mai multe planuri au fost propuse și admise la intervale relativ scurte de timp, judecătorul-sindic va cauta să le supună împreună la vot în adunarea creditorilor.56. Articolele 63-65 se abroga.57. Articolul 66 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66(1) După admiterea planului, judecătorul-sindic va dispune convocarea adunării creditorilor într-un termen cuprins între 30 și 45 de zile, dar nu mai devreme de afișarea tabelului definitiv al creanțelor. Debitorul și administratorul vor fi convocați.(2) Judecătorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la admitere, publicarea unui anunț referitor la propunerea planului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în doua ziare cu larga răspândire, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la plan și a faptului ca este admisibilă votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnăturii creditorului de către notarul public, comunicată prin orice mijloace și înregistrată la tribunal cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, precum și a datei de confirmare a planului, care va avea loc în maximum 15 zile de la data exprimarii votului asupra planului.(3) Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor trebui să depună originalele la tribunal cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru exprimarea votului, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a vota.(4) Din momentul publicării, toate părțile interesate vor fi socotite ca au cunoștința despre plan și data de exprimare a votului. În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultării planului la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului.58. Articolul 67 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) La începutul ședinței de vot, judecătorul-sindic va informa creditorii prezenți despre voturile valabile primite în scris.(2) Creditorii cu creanțe subordonate, asociații și actionarii pot participa la ședința, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acorda mai puțin decât ar primi în cazul falimentului.(3) Nu vor fi incluse în cvorum și nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoana fizica, creanțele al căror titular este soț, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu debitorul.(4) Fiecare creanta beneficiază de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercita în categoria de creanțe din care face parte creanta respectiva.(5) Sub rezerva prevederilor art. 60 1 alin. (1), următoarele creanțe constituie categorii distincte de creanțe, care votează separat:a) fiecare creanta garantată care depășește 10% din valoarea tuturor creanțelor împotriva averii debitorului;b) toate celelalte creanțe garantate;c) creanțele menționate la art. 108 pct. 3;d) creanțele menționate la art. 108 pct. 4;e) creanțele menționate la art. 108 pct. 6;f) creanțele creditorilor chirografari.(6) Creanțele următoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creanțe și vor participa la vot, în cazul în care titularii acestora sunt îndreptățiți sa voteze conform alin. (2):a) titularii fiecărei categorii de creanțe subordonate, în conformitate cu prevederile art. 108 pct. 10;b) actionarii sau asociații, pentru drepturile reziduale derivând din calitatea lor.(7) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creanțe, dacă în categoria respectiva o majoritate de două treimi din valoarea creanțelor prezente la vot accepta planul.(8) În cazul categoriilor de creanțe care nu sunt defavorizate de plan, se considera ca acestea au acceptat planul și nu e necesară votarea planului de către creanțele categoriei respective.(9) În cazul în care planul prevede că, pentru creanțele dintr-o anumită categorie, nu se va primi nimic, se considera ca acestea au respins planul și nu e necesară votarea planului de către creanțele categoriei respective.59. Articolul 68 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68(1) La data stabilită, un plan va fi confirmat de către judecătorul-sindic, dacă sunt întrunite următoarele condiții:A. cel puțin două dintre categoriile de creanțe menționate la art. 67 alin. (5) accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu condiția ca cel puțin una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul;B. fiecare categorie defavorizată de creanțe care a respins planul, precum și fiecare creanta care a respins planul vor fi supuse unui tratament corect și echitabil prin plan.Tratament corect și echitabil exista atunci când:a) nici una dintre categoriile care resping planul și nici o creanta care respinge planul nu primesc mai puțin decât ar fi primit în cazul falimentului;b) nici o categorie sau nici o creanta aparținând unei categorii nu primește mai mult decât valoarea totală a creanței sale;c) în cazul în care o categorie defavorizată respinge planul, nici un asociat, acționar sau categorie de creanțe cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante nu primește nimic. Se considera ca asociații sau actionarii nu primesc nimic și în cazul în care planul prevede că aceștia vor primi o valoare cel mult egala cu o noua contribuție financiară pe care au efectuat-o în favoarea debitorului, până la data confirmării planului, cu titlu irevocabil și nesupusa vreunei alte condiții decât cea a confirmării planului.(2) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat.(3) Dacă în condițiile alin. (1) pot fi confirmate mai multe planuri, judecătorul-sindic va confirma planul debitorului. Dacă planul debitorului nu întrunește condițiile prevăzute la alin. (1), judecătorul-sindic va confirma planul care este acceptat de cele mai multe categorii defavorizate. (la 26-03-2003, Alineatul (3) din Articolul 68 , Punctul 59. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003 ) (4) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedica propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricărui alt plan.60. La articolul 69, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) Creditorii conserva acțiunile lor, pentru întreaga valoare a creanțelor, împotriva codebitorilor și fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului.61. Alineatele (2) și (3) ale articolului 69 vor avea următorul cuprins:(2) Dacă nici un plan nu este confirmat și termenul pentru propunerea unui plan, în condițiile art. 59, a expirat, judecatorulsindic va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului, în condițiile art. 77 și următoarele.(3) Remunerațiile persoanelor angajate în temeiul art. 9, al art. 17 alin. (1), al art. 21, al art. 22 și al art. 62 alin. (3) și alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu excepția cazurilor în care părțile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie să precizeze cum va fi asigurata aceasta plata.62. Articolul 70 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) În urma confirmării unui plan de reorganizare, debitorul va exercita dreptul de administrare, singur sau, după caz, sub supravegherea administratorului, până când judecatorulsindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sa înceteze și să se facă lichidarea averii debitorului, în condițiile art. 77 și următoarele.(2) În cazul reorganizării unei societăți comerciale, organizații cooperatiste sau asociații cooperatiste teritoriale, aceasta va fi condusă de persoanele legal împuternicite sa o reprezinte, singure sau sub supravegherea administratorului. Actionarii și asociații cu răspundere limitată nu au dreptul de a interveni în conducerea activității ori în administrarea averii debitoarei, cu excepția și în limita cazurilor expres și limitativ prevăzute în lege și planul de reorganizare.(3) Debitorul va fi obligat sa îndeplinească, fără întârziere, schimbările de structura prevăzute în plan.63. Articolul 71 se abroga.64. Articolul 72 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului.(2) Prin derogare de la alin. (1), judecătorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa dispună ca debitorul să depună o cauțiune la o banca, ca o condiție pentru îndatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, în timpul desfășurării procedurii prevăzute în prezenta lege. O astfel de cauțiune nu va putea depăși 30% din costul serviciilor prestate debitorului și neachitate.65. Articolul 73 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Dacă debitorul nu se conformează planului sau desfășurarea activității aduce pierderi averii sale, administratorul sau oricare dintre creditori poate solicita judecătorului sa aprobe intrarea în faliment, în condițiile art. 77 și următoarele.(2) Înregistrarea cererii menționate la alin. (1) nu suspenda continuarea activității debitorului până când judecătorul-sindic nu hotărăște asupra ei, printr-o încheiere.(3) Dacă judecătorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificările aduse creanțelor prin planul de reorganizare rămân definitive.66. Articolul 74 se abroga.67. Alineatele (1) și (2) ale articolului 75 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 75(1) Debitorul sau, după caz, administratorul va trebui să prezinte, trimestrial, rapoarte judecătorului-sindic asupra situației financiare a averii debitorului. Rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului și debitorul sau, după caz, administratorul va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor.(2) De asemenea, administratorul va prezenta și situația cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activității, în vederea recuperării acestora, potrivit art. 69 alin. (3). Asupra acestei cereri judecătorul-sindic se va pronunța prin încheiere.68. Articolul 76 se abroga.69. Articolul 77 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 77(1) Judecătorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment în următoarele cazuri:A.a) debitorul și-a declarat intenția de a intră în faliment ori nu și-a declarat intenția de reorganizare; șib) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare, în condițiile prevăzute la art. 59, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat și confirmat;B.a) debitorul și-a declarat intenția de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat și confirmat; șib) nici unul dintre celelalte subiecte îndreptățite nu a propus un plan de reorganizare, în condițiile prevăzute la art. 59, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat și confirmat;C. obligațiile de plată și celelalte sarcini asumate nu sunt îndeplinite, în condițiile stipulate prin planul confirmat, sau desfășurarea activității debitorului în decursul reorganizării aduce pierderi averii sale.(2) Prin încheierea prin care se decide intrarea în faliment judecătorul-sindic va pronunța dizolvarea societății debitoare și va dispune:a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului;b) desemnarea unui lichidator, precum și stabilirea atribuțiilor și a remunerației acestuia;c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator către lichidator, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii, menționată la art. 40 alin. (2);d) întocmirea și predarea către lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii;e) notificarea intrării în faliment.(3) Încheierea va indica și termenele prevăzute la art. 77^1 alin. (2).(4) Prevederile art. 37 se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește creanțele existente la data intrării în faliment.(5) După intrarea în faliment dispozițiile art. 58^1 -58^16 vor fi aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce privește creanțele născute între data deschiderii procedurii și data intrării în faliment, precum și procedura de admitere a acestora.70. După articolul 77 se introduc articolele 77^1 -77^4 cu următorul cuprins:  +  Articolul 77^1(1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menționați în lista depusa de debitor/administrator, menționată la art. 77 alin. (2) lit. d), debitorului și oficiului registrului comerțului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii. Dispozițiile alin. (2) și (3) ale art. 58^1 se aplică în mod corespunzător.(2) Notificarea va cuprinde:a) termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor menționate la alin. (3), în vederea întocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrării în faliment, precum și cerințele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerată valabilă;b) termenul de verificare a creanțelor menționate la alin. (3), întocmire, afișare și comunicare a tabelului preliminar al acestora, care nu va depăși 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. a);c) termenul de depunere la tribunal a contestațiilor, care va fi de cel puțin 10 zile înainte de data stabilită, prin încheierea de intrare în faliment, pentru definitivarea tabelului suplimentar;b) termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creanțelor menționate la alin. (3) și de întocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depăși 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b).(3) Vor fi supuse verificării toate creanțele asupra averii debitorului, născute după data deschiderii procedurii.(4) Creanțele admise în tabelul definitiv de creanțe, în condițiile art. 58^14, nu vor mai fi supuse verificării; titularii acestor creanțe vor putea sa formuleze contestații cu privire la creanțele și drepturile de preferinta trecute de administrator în tabelul preliminar prevăzut la alin. (2) lit. b).(5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanțelor admise împotriva averii debitorului, existente la data intrării în faliment, cu respectarea dispozițiilor art. 77^2.(6) Titularilor de creanțe născute după deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creanțelor în termenul prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 58^16.  +  Articolul 77^2În cazul intrării în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creanțelor participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate în planul confirmat, mai puțin cota încasată în cursul reorganizării.  +  Articolul 77^3Garanțiile reale și personale constituite pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.  +  Articolul 77^4(1) Creditorii nu sunt obligați sa restituie sumele încasate în cursul reorganizării.(2) Actele cu titlu gratuit, efectuate între data confirmării planului de reorganizare și intrarea în faliment, vor fi anulate.(3) Celelalte acte efectuate în intervalul menționat la alin. (2), exceptându-le pe cele făcute cu respectarea dispozițiilor art. 40^3 alin. (1) și (2) și pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor și vor fi anulate, cu excepția cazului în care cocontractantul dovedește buna sa credința la momentul încheierii actului.71. Titlul paragrafului §1 al secțiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" se modifica și va avea următorul cuprins:Măsuri premergătoare lichidării72. Articolele 78 și 79 se abroga.73. Articolul 80 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Judecătorul-sindic va dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului. Când debitorul are bunuri și în alte județe, judecătorul-sindic va trimite notificări tribunalelor din acele județe, în vederea sigilarii de urgenta a bunurilor.(2) Documentele întocmite de alte tribunale, certificând ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecătorului-sindic.74. Alineatul (1) al articolului 81 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81(1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comercială, arhiva, dispozitivele de stocare și prelucrare a informatiei, contractele, mărfurile și orice alte bunuri mobile aparținând averii debitorului.75. Literele a) și c) ale alineatului (2) al articolului 81 vor avea următorul cuprins:a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, spre a se evita deteriorarea lor materială sau pierderea din valoare;...............................................................c) cambiile și alte titluri de valoare scadente sau care urmează a fi scadente în scurt timp, precum și acțiunile ori alte titluri de participație ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a efectua activitățile de conservare cerute;"76. La articolul 81, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) În timpul acțiunii de sigilare, lichidatorul va lua măsurile necesare pentru conservarea bunurilor.77. La articolul 82, după alineatul (1) se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:(2) Lichidatorul, pe măsura desfășurării inventarierii, ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.78. Articolele 84 și 85 se abroga.79. Paragraful §2 "Stabilirea masei pasive" al secțiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" se abroga.80. Alineatul (2) al articolului 100 va avea următorul cuprins:(2) Cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe de îndată după afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor, menționat la art. 77^1 alin. (2) lit. d). Bunurile vor putea fi vândute în bloc - ca un ansamblu în stare de funcționare sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin negociere directa, acestea vor fi vândute la licitație, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.81. La articolul 100, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) În funcție de circumstanțele cauzei și pe cat posibil, evaluarea bunurilor se va întreprinde atât individual, cat și în bloc, ca un ansamblu în stare de funcționare.82. Articolul 101 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 101(1) În caz de necesitate sau utilitate invederata a vânzării în bloc, lichidatorul va prezenta judecătorului-sindic un raport în care vor fi indicate, descrise și evaluate bunurile ce urmează a fi vândute împreună, precizându-se și sarcinile de care, eventual, sunt grevate, însoțit de propuneri vizând modalitățile de vânzare. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului, unde va putea fi studiata de orice parte interesată.(2) Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 30 de zile de la data primirii sesizării lichidatorului, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului.(3) Dacă adunarea creditorilor aproba raportul, prin votul titularilor tuturor creanțelor garantate cu bunuri incluse în ansamblu și al titularilor unei majorități simple, prin valoare, a creanțelor chirografare prezente, judecătorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziție lichidatorului să efectueze actele și operațiunile de lichidare, în condițiile propuse prin raport.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică, în mod corespunzător, și pentru autorizarea vânzării în bloc a creanțelor deținute de debitor împotriva unor terțe persoane.83. Alineatele (2)-(4) ale articolului 102 vor avea următorul cuprins:(2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situația de pe teren și prin datele din registrele de publicitate imobiliară și sa arate sarcinile de care este grevat.(3) Judecătorul-sindic va convoca o ședința în termen de maximum 30 de zile de la data primirii cererii, notificând propunerea debitorului și creditorilor cu garanții reale asupra bunului și instiintandu-i despre posibilitatea de a depune contestații motivate cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării.(4) În cadrul ședinței prevăzute la alin. (3), judecătorul-sindic va soluționa toate contestațiile și va decide, prin încheiere, asupra propunerii formulate de lichidator; încheierea va fi notificată celor menționați la alin. (3), dacă nu au dat urmare citarii, afișată la imobilul care urmează a fi vândut și publicată în doua ziare locale de larga difuzare.84. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 106 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) Fondurile obținute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare, ori drepturi de retenție, de orice fel, vor fi distribuite în următoarea ordine:85. Punctul 2 al alineatului (1) al articolului 106 va avea următorul cuprins:2. creanțele creditorilor garantați, cuprinzând tot capitalul, dobânzile, majorările și penalitățile de orice fel, precum și cheltuielile.86. Partea introductivă a articolului 108 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 108Creanțele vor fi plătite, în cazul falimentului, în următoarea ordine:87. Punctele 1-5 ale articolului 108 vor avea următorul cuprins:1. taxele, timbrele și orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor din averea debitorului, precum și plata remunerațiilor persoanelor angajate în condițiile art. 9, art. 17 alin. (1), art. 21, art. 22 și ale art. 62 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 69 alin. (3);2. creanțele reprezentând creditele, cu dobânzile și cheltuielile aferente, acordate de societățile bancare după deschiderea procedurii, precum și creanțele rezultând din continuarea activității debitorului după deschiderea procedurii;3. creanțele izvorâte din raporturi de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;4. creanțele bugetare;5. în condițiile art. 106 alin. (3), creanțele garantate cu ipoteci, gajuri sau alte garanții reale mobiliare, ori drepturi de retenție, de orice fel;88. La articolul 108, după punctul 9 se introduc punctele 10 și 11 cu următorul cuprins:10. creanțele subordonate, în următoarea ordine de preferinta:a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acționar detinand cel puțin 10% din capitalul social;b) creanțele izvorand din acte cu titlu gratuit;11. creanțele asociaților sau acționarilor persoanei juridice debitoare, derivând din dreptul rezidual al calității lor, în conformitate cu prevederile legale și statutare.89. Articolul 109 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 109(1) În cazul în care valoarea bunurilor din averea debitorului este mai mica decât valoarea creanțelor prevăzute la art. 108 pct. 4, judecătorul-sindic va putea autoriza creditorul bugetar, la solicitarea reprezentanților acestuia, să își exercite drepturile potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.(2) În urma valorificării bunurilor potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 11/1996, vor fi plătite mai întâi sumele de bani prevăzute la art. 108 pct. 1, aferente procedurii falimentului.90. Articolul 110 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 110Sumele de distribuit între creditori în același rang de prioritate vor fi acordate proporțional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul menționat la art. 77^1 alin. (2) lit. d).91. Articolul 111 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 111(1) Titularilor de creanțe dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina indestulare a titularilor de creanțe din categoria ierarhic superioară, potrivit ordinii prevăzute la art. 108.(2) În cazul insuficienței sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanțelor cu același rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota falimentara, reprezentând suma proporțională cu procentul pe care creanta lor îl deține în categoria creanțelor respective.92. Articolul 112 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 112În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unei societăți în nume colectiv sau în comandită nu sunt suficiente pentru plata creanțelor, înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creanțelor, împotriva societății, judecătorul-sindic va autoriza executarea silită, în condițiile legii, împotriva asociaților cu răspundere nelimitată, pronunțând o sentinta definitivă și executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc.93. Punctul 1 al articolului 113 va avea următorul cuprins:1. sume proporționale datorate creditorilor ale căror creanțe sunt supuse unei condiții suspensive care nu s-a realizat încă;94. La articolul 113, după punctul 2 se introduce punctul 2^1 cu următorul cuprins:2^1. sume proporționale, datorate creanțelor admise provizoriu.95. Articolul 114 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 114Pentru creditorii cu creanțe înscrise în tabelul de creanțe, cărora li s-au alocat sume numai parțial, sau cu creanțe sub condiție suspensivă și care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi păstrate la banca, într-un cont special de depozit, până ce situația lor va fi lămurită.96. Alineatul (1) al articolului 115 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 115(1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecătorului-sindic un raport final împreună cu un bilanț general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor și debitorului și vor fi afișate la usa tribunalului. Judecătorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afișarea raportului final. Creditorii pot formula obiecții la raportul final cu cel puțin 5 zile înainte de data convocării.97. La articolul 115, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:(1^1) La data ședinței, judecătorul-sindic va soluționa, prin încheiere, toate obiectiunile la raportul final, îl va aproba sau va dispune, dacă este cazul, modificarea corespunzătoare a acestuia.98. Articolul 117 din cadrul paragrafului § 5 "Închiderea lichidării" al secțiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" trece la secțiunea a 7-a "Închiderea procedurii" din același capitol.99. Articolul 117 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 117(1) O procedura de reorganizare prin continuarea activității sau lichidare pe bază de plan va fi închisă, printr-o sentinta, în urma îndeplinirii tuturor obligațiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi închisă în conformitate cu alin.(2).(2) O procedura de faliment va fi închisă atunci când judecătorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite și când fondurile nereclamate au fost depuse la banca. În urma unei cereri a lichidatorului, judecătorul-sindic va pronunța o sentinta, închizând procedura și, după caz, dispunând radierea societății comerciale.100. Titlul paragrafului §5 "Închiderea lichidării" al secțiunii a 6-a "Falimentul" din capitolul III "Procedura" se elimina.101. Articolul 118 se abroga.102. Articolul 119 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 119Judecătorul-sindic va pronunța o sentinta de închidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate în întregime, dacă creanțele au fost complet acoperite prin distribuirile făcute.103. Articolul 120 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120(1) Dacă, la expirarea termenului pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor, judecătorul-sindic constata că nu s-a depus nici o cerere, va pronunța o sentinta de închidere a procedurii și de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. 123. Cu toate acestea, operațiunile de administrare, legal făcute asupra averii debitorului, își vor produce efectele, iar drepturile dobândite până la revocare rămân neatinse.104. Articolul 121 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 121(1) Sentinta de închidere a procedurii va fi notificată de judecătorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, asociaților/acționarilor, direcției teritoriale a finanțelor publice și oficiului registrului comerțului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii, și se va afișa în extras la sediul tribunalului.(2) În termen de 15 zile de la afișarea extrasului, cei interesați vor putea formula obiecțiuni, pe care judecătorul-sindic le va soluționa deodată, printr-o sentinta, într-o ședința ținuta în termen de cel mult 30 de zile de la afișarea extrasului.105. Articolul 123 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123(1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoana fizica va fi descărcat de obligațiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi găsit vinovat de bancruta frauduloasă sau de plati ori transferuri frauduloase; în astfel de situații el va fi descărcat de obligații numai în măsura în care acestea au fost plătite în cadrul procedurii, cu excepția cazului prevăzut la art. 58^16 alin. (1) pct. 3.(2) Nu beneficiază de descărcarea de obligații prevăzută la alin. (1) debitorul persoana fizica care a beneficiat, într-o procedură de reorganizare sau de faliment anterioară, de o măsura similară, intervenita cu cel mult 5 ani anterior deschiderii procedurii subsecvente.(3) Pe data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) planul de reorganizare al debitorului persoana fizica prevede lichidarea totală sau substantiala a bunurilor din averea debitorului;b) planul prevede că debitorul nu va mai continua activitatea comercială după executarea planului; șic) la momentul confirmării planului, debitorul nu ar beneficia de măsura descărcării de obligații în cazul în care s-ar afla într-o procedură de faliment.(4) Descărcarea de obligații a debitorului nu atrage descărcarea de obligații a fidejusorului sau codebitorului principal.106. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 124 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 124(1) Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului societății pe acțiuni, al societății cu răspundere limitată sau, după caz, al organizației cooperatiste ori al asociației cooperatiste teritoriale, ajunsă în stare de insolventa, să fie suportată de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori - care au contribuit la ajungerea debitorului în aceasta situație, prin una dintre următoarele fapte:107. Articolul 125 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 125Sumele depuse potrivit art. 124 alin. (1) vor intra în averea debitorului și vor fi destinate, în caz de reorganizare, completării fondurilor necesare continuării activității debitorului, iar în caz de faliment, acoperirii pasivului.108. Articolul 126 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126În vederea luării măsurilor prevăzute la art. 124 judecătorul-sindic poate fi sesizat de către administrator/lichidator, de către oricare dintre creditori sau asociați/acționari, de camera de comerț și industrie teritorială sau, după caz, asociația cooperatista teritorială, respectiv naționala, sau se poate sesiza din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, și va dispune măsuri asiguratorii.109. Articolul 127 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 127Executarea silită împotriva persoanelor prevăzute la art. 124 alin. (1) se efectuează potrivit Codului de procedura civilă, cu excepția cazurilor în care legea specială dispune altfel.109^1. După capitolul IV se introduce capitolul IV^1 cu următorul cuprins:  +  Capitolul IV^1 Infracțiuni și pedepse  +  Articolul 127^1Constituie infracțiunea de bancruta frauduloasă și se sancționează cu pedeapsa prevăzută la art. 276 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fapta persoanei care:a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorilor prevăzuți la art. 1 lit. b) și c) ori ascunde o parte din activul averii acestora;b) înfățișează datorii inexistente sau prezintă în registrele debitorilor prevăzuți la art. 1 lit. b) și c), în alt act sau în situația financiară sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind săvârșită în vederea diminuării aparente a valorii activelor;c) înstrăinează, în frauda creditorilor, în caz de insolvabilitate a debitorilor prevăzuți la art. 1 lit. b) și c), o parte însemnată din active.  +  Articolul 127^2(1) Infracțiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 1 din Codul penal, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 8 ani, atunci când este săvârșită de administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum și de către orice reprezentant sau prepus al acestuia.(2) Infracțiunea de gestiune frauduloasă, prevăzută la art. 214 alin. 2 din Codul penal, se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani, atunci când este săvârșită de administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum și de către orice reprezentant sau prepus al acestuia, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai grava.(3) Tentativa infracțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.  +  Articolul 127^3(1) Însușirea, folosirea sau traficarea de către administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum și de către orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează constituie infracțiunea de delapidare și se pedepsește cu închisoare de la un an la 15 ani și interzicerea unor drepturi.(2) În cazul în care delapidarea a avut consecințe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 ani la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.(3) Tentativa infracțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.  +  Articolul 127^4Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita înregistrarea unei cereri de admitere a unei creanțe inexistente asupra averii debitorului se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.  +  Articolul 127^5Infracțiunile prevăzute la art. 127^1-127^4 se judeca în prima instanța de tribunal și în procedura de urgență. (la 26-03-2003, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 82 din 13 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003 ) 110. După articolul 128 se introduce articolul 128^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 128^1Cuantumul amenzilor stabilite la art. 32 alin. (2) și art. 40^2 alin. (2) și (4) se va modifica periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele inflației.111. Articolul 130 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 130Procedura aplicabilă regiilor autonome aflate în stare de insolventa se va stabili prin lege specială.  +  Articolul IIPrezenta ordonanță intră în vigoare după 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. III, care intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul IIIAbrogat. (la 15-05-2004, Articolul III a fost abrogat de Articolul V din LEGEA nr. 149 din 11 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 12 mai 2004 )  +  Articolul IV(1) Procedurile deschise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe vor continua să fie administrate și lichidate conform prevederilor legale în vigoare anterioare modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 64/1995 prin prezenta ordonanță.(2) Fac excepție de la aplicarea prevederilor alin. (1) procedurile pentru care operează suspendarea solicitată de instituția publică implicata, în conformitate cu prevederile art. III.  +  Articolul VLegea nr. 64/1995 va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonanțe, dându-se articolelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției,
  Doru Crin Trifoi,
  secretar de stat
  p. Ministrul Autorității pentru Privatizare
  și Administrarea Participatiilor Statului,
  Iacob Zelenco,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -----