ORDIN nr. 1.886 din 13 august 2019privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice
EMITENT
 • PUBLICE AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 699 din 26 august 2019  Având în vedere:– prevederile art. 402 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; – Referatul de aprobare nr. 38.837/2019 a proiectului de Ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și modalitatea de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice, în temeiul: – art. 400 alin. (2) teza a II-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; – art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Prevederile prezentului ordin se aplică autorităților și instituțiilor publice care au obligația de a solicita Agenției Naționale a Funcționarilor Publici avizul privind funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale, în condițiile legii.  +  Articolul 2Se aprobă lista documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și modalitatea de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4.040/2012 privind aprobarea listei documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și a modalității de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice și pentru aprobarea modelului-cadru de stat de funcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 22 octombrie 2012, cu modificările ulterioare.
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Vasile Felix Cozma
  București, 13 august 2019.Nr. 1.886.  +  ANEXĂ Lista documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și modalitatea de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice  +  Articolul 1Documentele necesare pentru obținerea de către autoritățile și instituțiile publice a avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, în condițiile prevăzute la art. 402 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, sunt următoarele: a) adresă de solicitare a avizului Agenției, emisă de către conducătorul autorității sau instituției publice; b) proiectul de act administrativ; c) referatul de aprobare a proiectului de act administrativ, prin care se fundamentează stabilirea sau modificarea structurii de funcții publice, precum și reorganizarea activității autorității sau instituției publice, cu evidențierea modificărilor intervenite pentru fiecare funcție publică în parte și pe fiecare subdiviziune organizatorică, precum și cu indicarea temeiului legal aplicabil; d) proiectul detaliat al structurii organizatorice a autorității sau instituției publice; e) proiectul statului de funcții care cuprinde funcțiile identificate prin denumire, clasă, nivelul studiilor, gradul profesional, gradul sau treapta profesională, după caz, cu încadrarea acestora în structura organizatorică a autorității ori instituției publice, regimul de ocupare a postului și precizarea titularului, după caz, conform modelului-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta anexă.  +  Articolul 2(1) Documentele prevăzute la art. 1 trebuie să poarte numele și prenumele, funcția deținută și semnătura electronică calificată sau, după caz, olografă în original a conducătorului autorității sau instituției publice solicitante. Acestea se pot transmite astfel:a) prin intermediul Portalului de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici la secțiunea «Ghișeul electronic» - subsecțiunea «eRegistratură»;b) prin e-mail la adresa electronică comunicare@anfp.gov.ro;c) prin depunere la registratura agenției ori prin poștă, cu confirmare de primire.(2) Modalitățile de transmitere menționate la alin. (1) lit. a) și b) se utilizează în cazul în care documentele prevăzute la art. 1 sunt emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice și semnate cu semnătură electronică calificată.(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), documentele prevăzute la art. 1 se transmit într-un singur exemplar original. (la 23-03-2021, Articolul 2 din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 199 din 2 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 23 martie 2021 )  +  Anexăla Lista documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și modalitatea de transmitere a acestora de către autoritățile și instituțiile publice
  - Model-cadru -
  Denumirea autorității sau instituției publice solicitante
  STAT DE FUNCȚII
  Nr. crt.Numele și prenumele/ vacant, temporar vacant, după cazStructura*)Funcția de demnitate publicăFuncția publicăClasa studiiNivelul studiilorGradul profesionalFuncția contractualăNivelul studiilorTreapta profesională/ GradulObservații
  Înalt funcționar publicde conducere**)de execuție**)de conducerede execuție
  01234567891011121314
  Demnitari
  1ministru/secretar de stat etc.
  Compartiment audit public intern
  2
  Secretar general
  3secretar general
  Compartiment achiziții publice
  4
  Direcția generală ..........
  5director general
  Direcția ..........
  director/ director executiv
  Serviciul ..........
  șef serviciu
  Biroul ..........
  șef birou
  Compartimentul ..........
  Nr. total de demnitariNr. total de înalți funcționari publiciNr. total de funcții publice de conducereNr. total de funcții publice de execuțieNr. total de funcții publiceNr. total de funcții contractuale de conducereNr. total de funcții contractuale de execuțieNr. total de posturi din cadrul autorității/ instituției publice
  Total, din care:
  ocupate
  vacante
  *) În cadrul fiecărei subdiviziuni organizatorice se vor completa atât funcțiile publice, cât și funcțiile contractuale, după caz.**) Funcțiile publice specifice echivalente/asimilate acestora.Numele și prenumele, funcția deținută, semnătura electronică calificată sau, după caz, olografă în original a conducătorului autorității/instituției publice solicitante (la 23-03-2021, Anexa la Lista documentelor necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 199 din 2 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 23 martie 2021 )
  ----