ORDIN nr. 1.155 din 9 august 2019pentru delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competențelor de aplicare a dispozițiilor de salvgardare și flexibilitate prevăzute de art. 70 și 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 22 august 2019  Având în vedere dispozițiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, cu modificările și completările ulterioare,pentru aplicarea prevederilor art. 70 și 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005,(CE) nr. 1.008/2008,(UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2018/1.139,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se deleagă Autorității Aeronautice Civile Române competența de aplicare a dispozițiilor de salvgardare și flexibilitate prevăzute de art. 70 și 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139.(2) În exercitarea competențelor delegate conform alin. (1), Autoritatea Aeronautică Civilă Română asigură informarea Comisiei Europene, a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației și a celorlalte state membre conform dispozițiilor art. 70 și 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139, precum și a altor persoane vizate, cu respectarea prevederilor art. 74 din Regulamentul (UE) 2018/1.139.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautică Civilă Română exercită atribuțiile prevăzute la art. 1 în limitele competențelor ce îi revin potrivit legii.  +  Articolul 3Autoritatea Aeronautică Civilă Română transmite o informare motivată corespunzător Ministerului Transporturilor, precum și altor autorități naționale competente, după caz, ori de câte ori face uz de prevederile art. 70 și 71 din Regulamentul (UE) 2018/1.139 potrivit delegării de competențe prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 599/2016 privind delegarea către Autoritatea Aeronautică Civilă Română a competențelor de acordare a derogărilor prevăzute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 1 august 2016, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Marius Humelnicu,
  secretar de stat
  București, 9 august 2019.Nr. 1.155.-----