HOTĂRÂRE nr. 592 din 12 august 2019pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din "Esplanada" în "Cartierul pentru Justiție" și "proiecte de interes public ale municipiului București", precum și pentru aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 682 din 19 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 25 lit. m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă schimbarea denumirii amplasamentului, constituit din teren și construcții, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Esplanada“, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții abandonat, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Centrul de Creație și Cultură - Cântarea României“ în „Esplanada“ și aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a acestuia și de finalizare a construcțiilor existente, cu modificările ulterioare, în „Cartierul pentru Justiție“ și „proiecte de interes public ale municipiului București“.  +  Articolul 2Se aprobă Programul prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului „Cartierul pentru Justiție“ și „proiecte de interes public ale Municipiului București“, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3În scopul realizării obiectivului de investiții „Cartierul pentru Justiție“, parte a programului prevăzut la art. 2, se mandatează Ministerul Justiției să inițieze demersurile legale necesare efectuării fazelor de proiectare și execuție.  +  Articolul 4Obiectivul de investiții „proiecte de interes public ale municipiului București“, parte a programului prevăzut la art. 2, se realizează de Primăria Municipiului București în condițiile legii.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 373/2004 pentru aprobarea schimbării denumirii amplasamentului obiectivului de investiții abandonat, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3, din „Centrul de Creație și Cultură - Cântarea României“ în „Esplanada“ și aprobarea programului prioritar de reconversie funcțională a acestuia și de finalizare a construcțiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 30 martie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul justiției,
  Ana Birchall
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 august 2019.Nr. 592.  +  ANEXĂ
  PROGRAM
  prioritar de reconversie funcțională a amplasamentului „Esplanada“ în „Cartierul pentru Justiție“ și
  „proiecte de interes public ale municipiului București“, situat în municipiul București, Bd. Unirii, sectorul 3
  Având în vedere valoarea amplasamentului care este parțial ocupat, în prezent, de fundațiile fostului obiectiv de investiții „Centrul de Creație și Cultură - Cântarea României“, abandonat definitiv după 1989, ulterior „Esplanada“, conform Hotărârii Guvernului nr. 373/2004, precum și imposibilitatea asigurării prin bugetul de stat a fondurilor necesare finalizării acestuia, Guvernul României decide realizarea prezentului program de reconversie funcțională a amplasamentului, în condițiile legii, conform Programului de guvernare 2018-2020, capitolul Justiție, rubrica Resurse materiale și investiții, măsura nr. 17 - Realizarea proiectului „Cartierul pentru Justiție - Justice District“ din București și conform Memorandumului cu tema „Decizie vizând situația amplasamentului «Esplanada» în vederea dezvoltării unui program de reconversie funcțională“, aprobat în ședința Guvernului din data de 2 august 2018.Obiectivele de investiții care se vor realiza pe acest amplasament vor purta denumirea de „Cartierul pentru Justiție“, respectiv de „proiecte de interes public ale municipiului București“.Amplasamentul, teren și construcții, astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 373/2004, cu modificările ulterioare, este delimitat de străzile: Bd. Unirii - bd. Octavian Goga-str. Nerva Traian-str. Mircea Vodă, având o suprafață de 107.140 mp, din care 27.024 mp ocupați de fundațiile vechiului obiectiv de investiții.Terenul va fi utilizat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general (PUG) al municipiului București, plan urbanistic zonal (PUZ), sectorul 3, București, și ale prezentului program.Conform planului urbanistic zonal (PUZ), sectorul 3, București, terenul este reprezentat de subzona CA 1 - Obiectiv de utilitate publică: proiectul de regenerare urbană și reconversie funcțională, incluzând „Cartierul pentru Justiție“ și „proiectele de interes public ale municipiului București“.Terenul este grevat de:– existența fundațiilor vechiului obiectiv de investiții - soluția tehnică de înglobare sau eliminare se va stabili în baza unei expertize tehnice;– necesitatea elaborării și aprobării de documentații PUD, pentru fiecare obiectiv de investiții în parte („Cartierul pentru Justiție“ și „proiectele de interes public ale municipiului București“), conform PUZ Sector 3 București; – drepturi reale sau prezumptive de proprietate, respectiv: a) pe amplasament s-a reconstituit dreptul de proprietate privată pentru 34 de persoane fizice și juridice; b) sunt în curs de derulare proceduri administrative și judiciare în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare. – calitatea de expropriator a Ministerului Justiției - pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar - și a autorității administrației publice locale, pentru lucrări de interes public local de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative, sociale și culturale, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, în conformitate cu Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare. Programul de reconversie funcțională a amplasamentului „Esplanada“ presupune dezvoltarea unui proiect de regenerare urbană în cadrul căruia să fie integrate atât „Cartierul pentru Justiției“, cât și proiecte investiționale inițiate de Primăria Municipiului București. Se va urmări o dezvoltare proporțională pe amplasamentul intitulat generic „Esplanada“, astfel încât utilizarea terenului de către cele două proiecte să fie echilibrată, respectiv egală. Astfel, ½ din suprafața întregului amplasament, respectiv cea vestică, localizată în vecinătatea Bibliotecii Naționale a României (bd. Mircea Vodă), va fi dedicată obiectivului „Cartierul pentru Justiție“, respectiv pentru lucrări de interes public național de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, pentru construcții administrative necesare funcționării sistemului judiciar, delimitată în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora. Cealaltă jumătate a aceluiași amplasament, localizată în vecinătatea străzii Nerva Traian, va fi dedicată obiectivului „Proiecte de interes public ale municipiului București“ inițiate de Primăria Municipiului București, pentru lucrări de construcție, reabilitare, modernizare și reconversie funcțională, în condițiile legii, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.Modul de utilizare a terenului este detaliat prin documentația de urbanism. Obiectivul „Cartierul pentru Justiție“:– Va cuprinde funcțiuni aferente construcțiilor administrative necesare funcționării sistemului judiciar, inclusiv pentru infrastructura acestora;– Schema funcțională a „Cartierului pentru Justiție“ va avea în vedere gruparea spațiilor destinate instanțelor de judecată, precum și a parchetelor de pe lângă acestea, cu sediul în București (săli de judecată, arhive, birouri pentru judecători și procurori, grefieri, personal contractual și auxiliar, spații tehnice etc.), precum și a altor instituții din sistemul judiciar, precum Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri. Așadar, în funcție de spațiul disponibil, de condițiile reale din teren și de cele tehnico-juridice, pot fi avute în vedere și alte obiective de investiții aferente sistemului judiciar, în cadrul proiectului de reabilitare urbană. „Cartierul pentru Justiție“ reprezintă un obiectiv major de investiții care va crea condițiile optime pentru desfășurarea activității instituțiilor din cadrul sistemului judiciar localizate în București. Suprafața desfășurată estimată a acestor instituții este de 130.000-150.000 mp, excluzând parcările.– Se admit în baza documentațiilor de proiectare subsecvente și alte activități pentru deservirea instituțiilor, personalului instituțiilor sau a publicului justițiabil, precum restaurante, cafenele, terase, librării, centre de fotocopiere etc.Obiectivul „Proiecte de interes public ale municipiului București“:– Se prevăd funcțiuni aferente construcțiilor administrative, sociale și culturale, de interes public local, inclusiv pentru infrastructura acestora;– Se admit și alte funcțiuni specifice centrelor orașelor mari, în condițiile legislației naționale și reglementărilor locale aplicabile, inclusiv pentru infrastructura acestora. De asemenea se admit în baza documentațiilor de proiectare subsecvente și alte funcțiuni care permit accesul publicului în mod permanent sau conform unui program de funcționare specific.Aspecte comune dezvoltării amplasamentului:– Amplasarea și configurarea funcțional-volumetrică și estetică a clădirilor vor fi adaptate în funcție de prevederile planului de urbanism zonal, de planurile de urbanism de detaliu și de măsurile tehnice, legale și de oportunitate care vor fi necesare ca o consecință a documentațiilor de urbanism, a expertizei tehnice a fundației existente și a studiului geotehnic.– Având în vedere importanța amplasamentului, se va urmări ca soluțiile urbanistice propuse pentru reconversia funcțională a vechiului obiectiv abandonat să aibă un caracter unitar și reprezentativ pentru imaginea capitalei, integrându-se armonios cu clădirile și estetica de fațadă a fronturilor existente pe arterele perimetrale care delimitează terenul.– Staționarea autovehiculelor necesare funcționării diferitelor activități se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.– Proiectarea parcajelor și calculul necesarului de parcaje se vor face conform normativelor în vigoare; se admite concesionarea locurilor de parcaj adiacent, dacă acesta este situat la o distanță de maximum 500 m de amplasament.– Sunt interzise următoarele tipuri de activități și de lucrări: activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; dispunerea pe fațade a antenelor TV satelit, a cablurilor CATV vizibile și a antenelor pentru telefonie mobilă; depozitare angro; depozitare pentru vânzări a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; activități care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice; activități poluante, platforme de precolectare a deșeurilor urbane.
  -----