HOTĂRÂRE nr. 227 din 30 martie 2000 (*actualizată*)pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi a unor instituţii publice de cultură**)(actualizată până la data de 1 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016.

  ──────────
  În temeiul prevederilor art. 14, 15 şi 16 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Ministerul Culturii şi instituţiile publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat ori finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea sau sub autoritatea unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, titulare ale dreptului de administrare asupra bunurilor imobile proprietate publică a statului, pot închiria aceste bunuri către persoane fizice sau persoane juridice române ori străine, prin licitaţie publică, în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 510 din 20 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 1 august 2016. (2) Contractele de închiriere vor fi încheiate potrivit legii şi vor cuprinde clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.  +  Articolul 2 (1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul să reţină o cota-parte de 50% din sumele percepute din închirierea bunurilor pe care le au în administrare. (2) Restul de 50% din sumele încasate cu titlu de chirie se face venit la bugetul de stat. (3) Sumele determinate potrivit alin. (1) se constituie ca venituri extrabugetare şi se gestionează în regim extrabugetar de către instituţiile publice în cauză.

  PRIM-MINISTRU

  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

  Contrasemnează:

  ───────────────

  p. Ministrul culturii,

  Kelemen Hunor,

  secretar de stat

  Ministrul funcţiei publice,

  Vlad Rosca

  p. Ministrul finanţelor,

  Sebastian Vlădescu

  secretar de stat
  ---------------