ORDONANȚĂ nr. 13 din 12 august 2019pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 12 martie 2019, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 2Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 1.449.536 mii lei prin diminuarea cu suma de 1.966.969 a veniturilor curente și acordarea unei subvenții de la bugetul de stat în sumă de 517.433, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 1.479.365 mii lei la credite de angajament și cu 1.451.175 mii lei la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 2.900.711 mii lei.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 7.074 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 2.625 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 4.449 mii lei.  +  Articolul 4Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 796.776 mii lei și la cheltuieli cu suma de 150.323 mii lei la credite de angajament și cu 660.727 mii lei la credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 136.049 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 37.501 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 5.800 mii lei la credite de angajament și credite bugetare, excedentul majorându-se cu suma de 43.301 mii lei.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de capitole și subcapitole noi, și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“.(2) În aplicarea alin. (1) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la alte naturi de cheltuieli.  +  Articolul 7(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță în bugetul asigurărilor sociale de stat și în bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2019 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, detalierea influențelor aprobate.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se repartizează sumele reținute în proporție de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și c),art. 17 alin. (2),art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019:a) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 70.346,1 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 886,4 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 55 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.386,8 milioane lei;c) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 337,5 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 142 milioane lei.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 12 august 2019.Nr. 13.  +  Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
  pe anul 2019
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/titluArticolAlineatDenumire indicatorInfluente
  AB1
  000103VENITURI - TOTAL-1.442.462
  000203I. VENITURI CURENTE-1.959.895
  200003B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI-1.973.767
  2003CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR182.824
  01Contribuții de asigurări sociale dc stat datorate dc angajatori175.750
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de angajatori3.245
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale3.829
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR-2.156.591
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați-4.695.744
  04Contribuții de asigurări sociale datorate dc persoane asigurate pc bază dc contract de asigurare-107.719
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)81.413
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele dccat celc dc natură salariată, plătite de angajatori70
  11Contribuții de asigurări sociale ale persoane1or pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatca de asigurat în sistemul de pensii67
  12Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică114.736
  28Contribuția dc asigurări sociale datorate dc persoanele fizice care realizează venituri in baza contractclor dc activitate sportivă9.983
  47Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor2.745.517
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice-304.914
  290003C. VENITURI NEFISCALE13.872
  330003C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII13.872
  3603DIVERSE VENITURI13.872
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive-2.942
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile nccuvenitc15.826
  50Alte venituri988
  410003IV. SUBVENȚII517.433
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE517.433
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT517.433
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat517.433
  490301Venituri sistem public de pensii-1.449.536
  490302Venituri sistem accidente dc muncă și boli profesionale7.074
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite dc angajament1.481.990
  II. Credite bugetare1.453.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.459.000
  II. Credite bugetare1.459.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite dc angajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.430.000
  II. Credite bugetare1.430.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  5003BUGETUL AS1GURAR1LOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament1.481.990
  II. Credite bugetare1.453.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite deangajament1.459.000
  II. Credite bugetare1.459.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite deangajament14.000
  II. Credite bugetare14.000
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite deangajament1.430.000
  II. Credite bugetare1.430.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament1.481.990
  II. Credite bugetare1.453.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.459.000
  II. Credite bugetare1.459.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament14.000
  II. Credite buget re14.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite dc angajament1.430.000
  II. Credite bugetare1.430.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament22.990
  II. Credite bugetare-5.200
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.479.365
  II. Credite bugetare1.451.175
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.456.365
  II. Credite bugetare1.456.365
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament11.365
  II. Credite bugetare11.365
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament15.000
  II. Credite bugetare15.000
  57TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
  I. Credite de angajament1.430.000
  II. Credite bugetare1.430.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament23.000
  II. Credite bugetare-5.190
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament23.000
  II. Credite bugetare-5.190
  6903ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament2.625
  II. Credite bugetare2.625
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament2.635
  II. Credite bugetare2.635
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.635
  II. Credite bugetare2.635
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-10
  II. Credite bugetare-10
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-10
  II. Credite bugetare-10
  9903EXCEDENT/DEFICIT-2.896.262
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii-2.900.711
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale4.449
   +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj
  pe anul 2019
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/titluArticolAlineatDenumire indicatorInfluente
  AB1
  000104VENITURI - TOTAL834.277
  000204I. VENITURI CURENTE186.547
  200004B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI182.900
  2004CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR169.932
  02Contribuții dc asigurări pentru șomaj datorate de angajatori6.369
  06Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata ereanțelor salariale2.133
  10Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru șomaj129.920
  11Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale31.510
  2104CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR12.968
  02Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de asigurați12.966
  10Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salariata, plătite de angajatori2
  290004C. VENITURI NEFISCALE3.647
  300004C1. VENITURI DIN PROPRIETATI3.858
  3104VENITURI DIN DOBÂNZI3.858
  04Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale3.858
  360004C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII-211
  3604DIVERSE VENITURI-211
  24Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri-2
  50Alte venituri-209
  4604ALTE SUME PRIMITE DE LA UEi136.770
  04Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020136.770
  4804SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020510.960
  02Fondul Social European (FSE)510.960
  490401Venituri sistem asgurări pentru șomaj796.776
  490402Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale37.501
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament144.523
  II. Credite bugetare654.927
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament146.596
  II. Credite bugetare657.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare2.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-7.000
  II. Credite bugetare-7.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-12.000
  II. Credite bugetare-12.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament169.596
  II. Credite bugetare180.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare500.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-4.000
  II. Credite bugetare-4.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  5004BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
  I. Credite de angajament144.523
  II. Credite bugetare654.927
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite deangajament146.596
  II. Credite bugetare657.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare2.000
  20TITLUL II BUNURI SI SERVICII
  I. Credite de angajament-7.000
  II. Credite bugetare-7.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-12.000
  II. Credite bugetare-12.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament169.596
  II. Credite bugetare180.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare500.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-4.000
  II. Credite bugetare-4.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  640004Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament65.927
  II. Credite bugetare73.927
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.000
  II. Credite bugetare76.000
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament2.000
  II. Credite bugetare2.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-7.000
  II. Credite bugetare-7.000
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite dc angajament81.000
  II. Credite bugetare89.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament-4.000
  II. Credite bugetare-4.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  6404CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREAELOR SALARIALE
  I. Credite de angajament-5.800
  II. Credite bugetare-5.800
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-5.800
  II. Credite bugetare-5.800
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament-1.800
  II. Credite bugetare-1.800
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite dc angajament-4.000
  II. Credite bugetare-4.000
  6504ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Credite de angajament-4.478
  II. Credite bugetare-4.478
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament-4.478
  II. Credite bugetare-4.478
  10TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament22
  II. Credite bugetare22
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-2.500
  II. Credite bugetare-2.500
  40VI i LUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  6804ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament76.205
  II. Credite bugetare84.205
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament78.278
  II. Credite bugetare86.278
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament3.778
  II. Credite bugetare3.778
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament-4.500
  II. Credite bugetare-4.500
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-2.000
  II. Credite bugetare-2.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament81.000
  II. Credite bugetare89.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament-2.073
  II. Credite bugetare-2.073
  800004Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
  I. Credite de angajament78.596
  II. Credite bugetare581.000
  8004ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I. Credite de angajament78.596
  II. Credite bugetare581.000
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament78.596
  II. Credite bugetare581.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament-10.000
  II. Credite bugetare-10.000
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament88.596
  II. Credite bugetare91.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II. Credite bugetare500.000
  890401Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
  I. Credite de angajament150.323
  II. Credite bugetare660.727
  890402Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
  I. Credite de angajament-5.800
  II. Credite bugetare-5.800
  9904EXCEDEZI /DEFICIT179.350
  990410Excedent/ Deficit sistem asigurări pentru șomaj136.049
  990411Excedent/ Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale43.301
  ----