ORDONANȚĂ nr. 12 din 12 august 2019cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 14 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2019, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 și 209 bis din 15 martie 2019, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 2(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2019, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 2.264,0 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 736,9 milioane lei credite de angajament și cu suma de 298,9 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se diminuează cu suma de 1.965,1 milioane lei.  +  Articolul 3Se autorizează Senatul României să efectueze în anexa nr. 3/02/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri proprii:a) să introducă capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ cu suma de 50 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ cu suma de 50 mii lei.  +  Articolul 4(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 54.533 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România - Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 87.400 mii lei și creditele bugetare cu suma de 34.500 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România - Republica Moldova 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele bugetare cu suma de 21.000 mii lei.(4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional comun România - Ucraina - Republica Moldova în anexa nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“, să diminueze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele bugetare cu suma de 20.000 mii lei.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri proprii:a) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ cu suma de 52 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, să diminueze subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ cu suma de 155 mii lei și să majoreze subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 570 mii lei.  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ la partea de venituri următoarele modificări:a) capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ se majorează cu suma de 159 mii lei;b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.05 „Taxe și alte venituri în învățământ“ se diminuează cu suma de 2.475 mii lei, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se majorează cu suma de 17.984 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se majorează cu suma de 433 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 3.038 mii lei, subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat“ se majorează cu suma de 269 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ se majorează cu suma de 40 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte activități“ se diminuează cu suma de 245 mii lei;c) capitolul 35.10 „Amenzi, penalități și confiscări“, subcapitolul 35.10.50 „Alte amenzi, penalități și confiscări“ se diminuează cu suma de 42 mii lei;d) capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ se diminuează cu suma de 2 mii lei;e) capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile“, subcapitolul 37.10.01 „Donații și sponsorizări“ se diminuează cu suma de 60 mii lei;f) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale“ se diminuează cu suma de 29.443 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii“ se majorează cu suma de 25.001 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii pentru finanțarea investițiilor“ se majorează cu suma de 370 mii lei și subcapitolul 42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se diminuează cu suma de 584 mii lei;g) la capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.14 „Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății“ se majorează cu suma de 400 mii lei și subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale“ se majorează cu suma de 2.325 mii lei;h) capitolul 46.10 „Alte sume primite de la UE“, subcapitolul 46.10.04 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020“ se majorează cu suma de 487 mii lei;i) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ se introduce subcapitolul 48.10.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)“ cu suma de 480 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2019 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și până la sfârșitul exercițiului bugetar, să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate integral din venituri proprii, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“ și alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.  +  Articolul 7(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să majoreze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“, cu suma de 10.500 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexa nr. 3/19/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“ și în anexa nr. 3/19/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexa nr. 3/19/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții.  +  Articolul 8(1) Se autorizează Ministerul Mediului, în anexa nr. 3/23/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 115 mii lei la capitolul 34.10 „Venituri din taxe administrative, eliberări permise“, subcapitolul 34.10.50 „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise“.(2) Din suma aprobată în bugetul Ministerului Mediului la capitolul 74.01 „Protecția mediului“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, cuantumul de 135.000 mii lei se utilizează pentru finalizarea procesului de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și a timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 258/2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Din sumele neutilizate alocate Ministerului Transporturilor, potrivit prevederilor art. 12^1,art. 12^8 și art. 12^9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se poate asigura și cofinanțarea și cheltuielile neeligibile aferente proiectelor „Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon. Tronsonul Drumul Taberei-Universitate“, „Racorduri la rețeaua de metrou. Secțiunea Laminorului Străulești“ și „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coandă-Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni)“ finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.  +  Articolul 10(1) În anexa nr. 3/25/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate din bugetul de stat)“ la notă, paragraful al doilea se modifică și va avea următorul cuprins:Din sumele prevăzute la capitolul 65.01 «Învățământ», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.02 „Finanțarea de bază a învățământului superior“ se pot plăti diferențele salariale prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 și hotărârile judecătorești având drept obiect drepturi de natură salarială, în limita sumelor aprobate cu această destinație de ordonatorul principal de credite(2) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 3.000 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 76.000 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 35.10 „Amenzi, penalități și confiscări“ cu suma de 50 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 4.000 mii lei;e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu suma de 12.000 mii lei;f) să suplimenteze capitolul 40.10 „Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate“ cu suma de 5.000 mii lei;g) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 90.000 mii lei;h) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 59.950 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (2) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi și redistribuiri între subcapitole.(4) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“ obiectivul de investiții în continuare fișa cod obiectiv 1013 „Centru Integrat de Învățământ Farmaceutic Facultatea de Farmacie a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare pe anul 2019 în sumă de 370 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Educației Naționale să modifice în anexa nr. 3/25/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“, la capitolul 65.10 „Învățământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcții“, creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, pentru obiectivul de investiții în continuare fișă cod obiectiv 753 „Spații de învățământ și spații administrative la Universitatea București“, cu încadrarea în valoarea totală aprobată.  +  Articolul 11(1) În bugetul Ministerul Culturii și Identității Naționale diminuarea de 27.464 mii lei, reprezentând credite bugetare și de angajament, prevăzută în anexa nr. 2 la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, este aferentă alineatului 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în cadrul programelor de interes național“.(2) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale să efectueze în anexa nr. 3/27/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să diminueze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni și închirieri“ cu suma de 1 mii lei;b) să suplimenteze la capitolul 36.10 „Diverse venituri“ subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 390 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale, în anexa nr. 3/27/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2019-2022“, să majoreze cheltuielile, prin suplimentarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare cu suma de 610 mii lei, la titlul 71 „Active nefinanciare“.(4) Se autorizează Ministerul Culturii și Identității Naționale în anexa nr. 3/27/27 „Fișa programului“ la Programul cod 128 „Restaurarea monumentelor istorice“ să diminueze creditele de angajament și creditele bugetare cu suma de 7.325 mii lei la capitolul 67.01 „Cultură, recreere și religie“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, sumă care se va utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente de către instituțiile subordonate Ministerului Culturii și Identității Naționale finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 12Prin excepție de la prevederile art. 22, influența de 42.150 mii lei, credite bugetare, prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, se repartizează Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.  +  Articolul 13Se autorizează Serviciul Român de Informații, în anexa nr. 3/31/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, la partea de venituri, să diminueze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“ cu suma de 15.100 mii lei, din care la subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“, cu suma de 15.000 mii lei și la subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“, cu suma de 100 mii lei.  +  Articolul 14Se autorizează Serviciul de Telecomunicații Speciale în anexa nr. 3/34/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziunii a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ să modifice denumirea proiectului 13565 din „Modernizarea Platformei Comune TETRA“ în „Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA“.  +  Articolul 15(1) Suma de 105.230 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții“, titlul 72 „Active financiare“, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale“ poate fi utilizată pentru majorarea, în condițiile legii, a contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe prin ordin al ministrului economiei pe operatorii economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului.(3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) se virează de către Ministerul Economiei operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea ministerului și se utilizează pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 16Se autorizează Academia Română să efectueze în anexa nr. 3/37/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“ următoarele modificări la partea de venituri:a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.50 „Alte venituri din proprietate“ cu suma 10.000 mii lei;b) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări servicii“ cu suma de 1.100 mii lei, subcapitolul 33.10.16 „Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă“ cu suma de 82 mii lei, subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma de 3.735 mii lei;c) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“ cu suma de 224 mii lei;d) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare, altele decât subvențiile“ subcapitolul 37.10.01 „Donații și sponsorizări“ cu suma de 522 mii lei.  +  Articolul 17(1) Prin excepție de la prevederile art. 22, diminuarea în sumă de 75.000 mii lei, reprezentând credite bugetare și de angajament prevăzută în anexa nr. 2 pentru bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, se detaliază în anexa nr. 3/38/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2019-2022“ pe partea de cheltuieli după cum urmează:a) titlul 10 „Cheltuieli de personal“ se diminuează cu suma de 85.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament;b) titlul 20 „Bunuri și servicii“ se diminuează cu suma de 20.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament;c) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se suplimentează cu suma de 33.400 mii lei, credite bugetare și credite de angajament;d) titlul 59 „Alte cheltuieli“ se suplimentează cu suma de 1.600 mii lei, credite bugetare și credite de angajament;e) titlul 71 „Active nefinanciare“ se diminuează cu suma de 5.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament.(2) Se autorizează Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii și să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare între articole și alineate ale titlurilor de cheltuieli și între bugetele acestora, cu respectarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul 18(1) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să diminueze creditele bugetare la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ cu suma de 1.360 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să majoreze la componenta 0101 „Finanțarea din FEN postaderare“ creditele de angajament cu suma de 64.628 mii lei, la componenta 0201 „Cofinanțare publică pentru beneficiarii finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 33.692 mii lei și la componenta 0202 „Cofinanțare publică pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetele publice centrale“ creditele de angajament cu suma de 2.507 mii lei.  +  Articolul 19Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament între programele aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, respectiv de la Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor de investiții“ la Programul „Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat reprezentând sume restituite la accize pentru motorina utilizată drept combustibil“, la solicitarea Ministerului Transporturilor, peste limitele prevăzute, dar fără a depăși 20.000 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 20(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2019 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 2.900.000 mii lei, după cum urmează:a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cu suma de 177.670 mii lei, potrivit anexei nr. 3, destinate finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București cu suma de 16.151 mii lei, destinată finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României la nivelul sectoarelor și municipiului București în perioada septembrie-decembrie a anului școlar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 2.637.682 mii lei, potrivit anexei nr. 4;d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, cu suma de 68.497 mii lei, potrivit anexei nr. 5.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt destinate finanțării cheltuielilor determinate de achitarea debitelor restante, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare, pentru acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, potrivit prevederilor Legii nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 și pentru echilibrarea bugetelor locale, prin derogare de la prevederile art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(3) Suma prevăzută în anexa nr. 4, la poziția nr. 3226 - „Sume rezervate“, se repartizează unităților administrativ-teritoriale din cadrul județelor, prin hotărâre a Guvernului, în baza solicitărilor depuse de acestea, cu prioritate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetelor locale, în următoarea ordine:a) cheltuieli de personal, inclusiv drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap, prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele aferente sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor;b) bunuri și servicii pentru întreținerea unităților de învățământ și pentru cele aferente sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor;c) alte naturi de cheltuieli urgente necesare în anul 2019, a căror efectuare nu poate fi amânată.(4) Solicitările unităților administrativ-teritoriale se întocmesc și se transmit Ministerului Finanțelor Publice prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, potrivit machetei aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentei ordonanțe, avându-se în vedere:a) prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019 prin legea bugetară anuală și prin prezenta ordonanță de rectificare pentru cote și sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;b) veniturile proprii provenite din impozite și taxe locale, prevăzute în bugetele locale pe anul 2019;c) execuția de casă la data de 31 iulie 2019;d) necesarul cheltuielilor prevăzute la alin. (3), estimat până la finele anului 2019.(5) Ministerul Finanțelor Publice, prin direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, analizează și verifică solicitările unităților administrativ-teritoriale în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentei ordonanțe.(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în baza prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, se regularizează cu bugetul de stat până la data de 20 decembrie 2019, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în anul 2019. (la 29-11-2019, Alineatul (6) din Articolul 20 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 24, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019 ) (7) Abrogat. (la 29-11-2019, Alineatul (7) din Articolul 20 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 24, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 71 din 28 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2019 )  +  Articolul 21Influențe asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Capitolul II Dispoziții finale  +  Articolul 22(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2019, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, să introducă proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile noi și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor publice subordonate finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice în termenul prevăzut la alin. (1).(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament și bugetare de la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la alte naturi de cheltuieli.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiții în continuare“ și „Obiective/proiecte de investiții noi“ la poziția „Alte cheltuieli de investiții“, cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.  +  Articolul 23(1) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.(2) Se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“.  +  Articolul 24În anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 332.200 euro/lună.  +  Articolul 25Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 și 209 bis din 15 martie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 37.430 mii lei și credite de angajament în sumă de 37.430 mii lei, pentru achiziționarea de autoturisme pentru misiunile diplomatice ale României din străinătate.(2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 4.007 mii lei și credite de angajament în sumă de 120.107 mii lei, pentru reabilitarea imobilelor proprietate a statului român din străinătate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe.2. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Limita în care se pot efectua plăți pentru achizițiile publice de la alin. (1) este de 114.000 mii lei.3. La articolul 43, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Spitalul Clinic Județean Mureș, județul Mureș: 14.500 mii lei credite de angajament și 8.000 mii lei credite bugetare.4. Articolul 44 se abrogă.5. La articolul 51, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe este cuprinsă și suma de 85.000 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României...................................................................................................(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 459.750 mii lei destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României.6. La articolul 51, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să majoreze sumele prevăzute la alin. (1)-(5), inclusiv prin virări de credite de angajament și credite bugetare, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Președintele României, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2019.7. Articolul 52 se abrogă.  +  Articolul 26Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –15.082,9 milioane lei.  +  Articolul 28Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c),art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (2),(5) și (6) și art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2019:a) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 338.372,8 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 78.262,9 milioane lei, pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 39.114,5 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –28.455,6 milioane lei;c) plafonul privind finanțările rambursabile care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.700 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.600 milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual;d) plafonul de contractare din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, este în sumă de 10.000 milioane lei, iar plafonul de tragere acordat din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului este în sumă de 300 milioane lei.  +  Articolul 29Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță.*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse în facsimil.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  București, 12 august 2019.Nr. 12.  +  Anexa nr. 1
  TOTAL
  Influențe asupra veniturilor bugetului de stat
  pe anul 2019
  detaliate pe capitole și subcapitole
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  000101VENITURI - TOTAL 2.263.965
  000201I. VENITURI CURENTE 1.609.553
  000301A. VENITURI FISCALE 34.106
  000401A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL1.824.895
  000501A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.694.118
  0101IMPOZIT PE PROFIT 1.107.935
  01Impozit pe profit de la agenții economici161.400
  02Impozit pe profit de la băncile comerciale 946.535
  0201ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 586.183
  02Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului 46
  03Impozit pe dividende datorat de persoane juridice22.896
  04Impozitul pe reprezentanțe-729
  06Impozit pe venitul microîntreprinderilor 563.970
  0301IMPOZIT PE VENIT
  02Impozit pe venituri din salarii-659.507
  04Impozit pe venituri din dividende194.691
  05Impozit pe venituri din dobânzi37.893
  06Impozit pe venituri din pensii20.104
  11Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală3.078
  18Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 3.723
  19Sume virate pentru sponsorizarea entităților non-profit34.257
  22Impozit pe veniturile din jocuri de noroc 18.994
  26Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă15.079
  50Impozit pe venituri din alte surse 15.128
  51Impozit pe venit afferent declarației unice316.560
  050001A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL130.777
  0501ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 130.777
  01Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente130.825
  50Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital-48
  070001A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE 352.904
  0701IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE352.904
  05Taxa pe active352.904
  100001A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -2.212.043
  1101SUME DEFALCATE DIN TVA -2.900.000
  01Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -177.670
  02Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -16.151
  06Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -2.637.682
  09Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)-68.497
  1201ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII 271.471
  01Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale-1
  03Cote aplicate asupra veniturilor realizate în doemniul aviației civile-1
  11Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.264.485
  12Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale-13.129
  13Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan 20.129
  50Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare adăugată-12
  1401ACCIZE481.700
  1601TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI -65.214
  01Taxe pentru jocurile de noroc-245.598
  03Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare300.000
  04Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale-12.482
  05Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor-334
  07Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional239
  08Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare în România-106.052
  10Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit-999
  50Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități 12
  170001A5. IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE67.279
  1701VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE 67.279
  01Taxe vamale 67.279
  180001A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 1.071
  1801ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 1.071
  01Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor antidumping 510
  02Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 561
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 79.792
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 84.947
  08Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferentă bugetului de stat84.947
  2101CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR -5.155
  27Diferențe aferente contribuției de asigurări sociale de sănătate-5.155
  290001C. VENITURI NEFISCALE 1.495.655
  300001C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 693.780
  3001VENITURI DIN PROPRIETATE 416.817
  04Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României 292.058
  05Venituri din concesiuni și închirieri 122.698
  50Alte venituri din proprietate 2.061
  3101VENITURI DIN DOBÂNZI276.963
  03Alte venituri din dobânzi276.963
  330001C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 801.875
  3301VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 134.956
  02Taxe consulare 12.579
  03Venituri din taxe pentru prestații vamale-187
  04Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare 422
  05Taxe și alte venituri în învățământ -15
  06Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară -14
  08Venituri din prestări servicii20.268
  09Taxe și alte venituri din protecția mediului1.355
  26Venituri din despăgubiri97.000
  50Alte venituri din prestări de servicii și alte activități3.548
  3401VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE 50
  01Venituri din taxe pentru eliberări de premise și certificate50
  3501AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI650.951
  01Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale -54.721
  02Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe -452
  03Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii 650.000
  06Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor3.288
  08Penalități de nedeclarare 45.467
  50Alte amenzi, penalități și confiscări7.369
  3601DIVERSE VENITURI 15.918
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive -46.023
  02Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri 3.271
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite6.618
  04Venituri din producerea riscurilor asigurate18
  14Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită 3.397
  19Venituri din recuperarea creanțelor fiscale19
  21Sume restituite aferente veniturilor încasate -151
  48Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum-893
  50Alte venituri49.662
  4501SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI -4.311
  4601ALTE SUME PRIMITE DE LA UE1.800.000
  04Alte sume primate din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-20201.800.000
  4801SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020-1.141.277
   +  Anexa nr. 2  +  TOTAL
  Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare
  pe anul 2019
  pe capitole, titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite
  Tit: 00
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/TitluArticolAlineatDenumire indicatorInfluențe-mii lei-
  AB1
  5000 TOTAL GENERAL
  I.Credite de angajament1.316.652
  II.Credite bugetare851.727
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament763.376
  II.Credite bugetare688.841
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament82.301
  II.Credite bugetare79.301
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament284.553
  II.Credite bugetare230.767
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament-36.387
  II.Credite bugetare-36.387
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament-356.982
  II.Credite bugetare381.339
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I.Credite de angajament532.290
  II.Credite bugetare532.290
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE
  I.Credite de angajament-35.421
  II.Credite bugetare926.970
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament1.546.789
  II.Credite bugetare1.502.686
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament-42.920
  II.Credite bugetare-181.061
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-40.434
  II.Credite bugetare-401.434
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-1.543.100
  II.Credite bugetare-1.610.024
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament150.970
  II.Credite bugetare84.588
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament221.717
  II.Credite bugetare-57.516
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament472.719
  II.Credite bugetare82.329
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament367.489
  II.Credite bugetare-22.901
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I.Credite de angajament105.230
  II.Credite bugetare105.230
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament80.557
  II.Credite bugetare80.557
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I.Credite de angajament80.557
  II.Credite bugetare80.557
  5001CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I.Credite de angajament736.889
  II.Credite bugetare298.897
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament349.305
  II.Credite bugetare264.379
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-35.109
  II.Credite bugetare-38.109
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament111.795
  II.Credite bugetare58.009
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament-37.387
  II.Credite bugetare-37.387
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament-356.982
  II.Credite bugetare-381.339
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I.Credite de angajament532.290
  II.Credite bugetare532.290
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE
  I.Credite de angajament-35.421
  II.Credite bugetare926.970
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament1.489.256
  II.Credite bugetare1.445.153
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament-62.602
  II.Credite bugetare-180.743
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-60.385
  II.Credite bugetare-421.385
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-1.548.442
  II.Credite bugetare-1.645.757
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament130.575
  II.Credite bugetare64.193
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament221.717
  II.Credite bugetare-57.516
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament317.027
  II.Credite bugetare-36.039
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament211.797
  II.Credite bugetare-141.269
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I.Credite de angajament105.230
  II.Credite bugetare105.230
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament70.557
  II.Credite bugetare70.557
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I.Credite de angajament70.557
  II.Credite bugetare70.557
  5101AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I.Credite de angajament2.238.565
  II.Credite bugetare1.782.205
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament2.358.371
  II.Credite bugetare1.964.145
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament483.920
  II.Credite bugetare483.920
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-108.859
  II.Credite bugetare-124.634
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament-30.000
  II.Credite bugetare-30.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-4.708
  II.Credite bugetare-4.708
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament2.058.584
  II.Credite bugetare2.058.584
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament10.538
  II.Credite bugetare-12.700
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament154
  II.Credite bugetare154
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-44.022
  II.Credite bugetare-395.529
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-7.137
  II.Credite bugetare-7.519
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-99
  II.Credite bugetare-3.423
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-119.806
  II.Credite bugetare-181.940
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-119.806
  II.Credite bugetare-181.940
  5301CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE
  I.Credite de angajament-187.199
  II.Credite bugetare-360.304
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-187.199
  II.Credite bugetare-360.304
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament17.900
  II.Credite bugetare17.900
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament2.700
  II.Credite bugetare2.700
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINSTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-1.458
  II.Credite bugetare-1.458
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-64.446
  II.Credite bugetare-64.446
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-141.895
  II.Credite bugetare-315.000
  5401ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
  I.Credite de angajament630.330
  II.Credite bugetare630.330
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament630.330
  II.Credite bugetare630.330
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament39.031
  II.Credite bugetare39.031
  50TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I.Credite de angajament532.290
  II.Credite bugetare532.290
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament59.009
  II.Credite bugetare59.009
  5501TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
  I.Credite de angajament21.750
  II.Credite bugetare16.734
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-34.984
  II.Credite bugetare-40.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament5.016
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I.Credite de angajament-40.000
  II.Credite bugetare-40.000
  79OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I.Credite de angajament56.734
  II.Credite bugetare56.734
  81TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I.Credite de angajament56.734
  II.Credite bugetare56.734
  5601TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI
  I.Credite de angajament760.886
  II.Credite bugetare760.886
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament760.886
  II.Credite bugetare760.886
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament760.886
  II.Credite bugetare760.886
  6001APĂRARE
  I.Credite de angajament32.034
  II.Credite bugetare-4.647
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-237.702
  II.Credite bugetare-252.226
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-445.836
  II.Credite bugetare-445.836
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament192.155
  II.Credite bugetare192.155
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament11.223
  II.Credite bugetare11.223
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament4.000
  II.Credite bugetare-10.312
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament212
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament544
  II.Credite bugetare544
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament269.736
  II.Credite bugetare247.579
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament269.736
  II.Credite bugetare247.579
  6101ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
  I.Credite de angajament443.124
  II.Credite bugetare86.526
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament340.054
  II.Credite bugetare174.246
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament223.209
  II.Credite bugetare220.209
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament69.137
  II.Credite bugetare59.137
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament41.498
  II.Credite bugetare36.917
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-40
  II.Credite bugetare-40
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  II.Credite bugetare-1.260
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-150
  II.Credite bugetare-150
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament10.523
  II.Credite bugetare-133.944
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-5.177
  II.Credite bugetare-5.177
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament1.054
  II.Credite bugetare-1.446
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament103.070
  II.Credite bugetare-87.720
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament103.070
  II.Credite bugetare-87.720
  6501ÎNVĂȚĂMÂNT
  I.Credite de angajament-331.853
  II.Credite bugetare-992.056
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-320.075
  II.Credite bugetare-969.705
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-401.013
  II.Credite bugetare-401.013
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-4.913
  II.Credite bugetare-4.913
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-66.560
  II.Credite bugetare-69.190
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-79.146
  II.Credite bugetare-440.146
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-5.693
  II.Credite bugetare-5.693
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-12.750
  II.Credite bugetare-78.750
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament250.000
  II.Credite bugetare30.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-11.778
  II.Credite bugetare-22.351
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-11.778
  II.Credite bugetare-22.351
  6601SĂNĂTATE
  I.Credite de angajament-72.959
  II.Credite bugetare-297.022
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-73.112
  II.Credite bugetare-297.175
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-68.958
  II.Credite bugetare-68.958
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-165.225
  II.Credite bugetare-228.217
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament161.071
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament153
  II.Credite bugetare153
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament153
  II.Credite bugetare153
  6701CULTURĂ,RECREERE ȘI RELIGIE
  I.Credite de angajament-33.678
  II.Credite bugetare-134.746
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-31.538
  II.Credite bugetare-128.996
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament408
  II.Credite bugetare408
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-15.330
  II.Credite bugetare-17.045
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-66.428
  II.Credite bugetare-66.909
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-29.536
  II.Credite bugetare-37.536
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II.Credite bugetare-90.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament97.086
  II.Credite bugetare97.086
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-17.738
  II.Credite bugetare-15.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-2.140
  II.Credite bugetare-5.750
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-2.140
  II.Credite bugetare-5.750
  6801ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament-138.892
  II.Credite bugetare-168.892
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-138.892
  II.Credite bugetare-168.892
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament50.200
  II.Credite bugetare50.200
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament-196.849
  II.Credite bugetare-196.849
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I.Credite de angajament18.757
  II.Credite bugetare18.757
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II.Credite bugetare-30.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament-11.000
  II.Credite bugetare-11.000
  7001LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ
  I.Credite de angajament-1.648.944
  II.Credite bugetare848.100
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-1.616.844
  II.Credite bugetare929.600
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament-400
  II.Credite bugetare-400
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  II.Credite bugetare1.000.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-178.326
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-1.428.118
  II.Credite bugetare-60.000
  65TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I.Credite de angajament-10.000
  II.Credite bugetare-10.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-32.100
  II.Credite bugetare-81.500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-32.100
  II.Credite bugetare-81.500
  7401PROTECȚIA MEDIULUI
  I.Credite de angajament-12.520
  II.Credite bugetare-245.510
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-11.753
  II.Credite bugetare-242.510
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament38.000
  II.Credite bugetare38.000
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament1.000
  II.Credite bugetare1.000
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I.Credite de angajament142.200
  II.Credite bugetare142.200
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-710
  II.Credite bugetare-710
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament-73.000
  II.Credite bugetare-88.000
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I.Credite de angajament-129.243
  II.Credite bugetare-345.000
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I.Credite de angajament10.000
  II.Credite bugetare10.000
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-767
  II.Credite bugetare-3.000
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-767
  II.Credite bugetare-3.000
  8001ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
  I.Credite de angajament-453.361
  II.Credite bugetare-821.431
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-453.346
  II.Credite bugetare-821.416
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I.Credite de angajament-600
  II.Credite bugetare-600
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I.Credite de angajament14.000
  II.Credite bugetare-6.500
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament-315.646
  II.Credite bugetare-330.646
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEIPUBLICE
  I.Credite de angajament-800
  II.Credite bugetare-800
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-150.000
  II.Credite bugetare-482.570
  56TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I.Credite de angajament-300
  II.Credite bugetare-300
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament-15
  II.Credite bugetare-15
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I.Credite de angajament-15
  II.Credite bugetare-15
  8201INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII
  I.Credite de angajament-14.354
  II.Credite bugetare-190.046
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-119.584
  II.Credite bugetare-295.276
  40TITLUL IV SUBVENȚII
  I.Credite de angajament8.664
  II.Credite bugetare8.664
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I.Credite de angajament-128.248
  II.Credite bugetare-107.464
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  II.Credite bugetare-196.476
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I.Credite de angajament105.230
  II.Credite bugetare105.230
  72TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I.Credite de angajament105.230
  II.Credite bugetare105.230
  8301AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE
  I.Credite de angajament-405.574
  II.Credite bugetare-397.827
  01CHELTUIELI CURENTE
  I.Credite de angajament-411.018
  II.Credite bugetare-391.102
  10