ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 182 din 12 noiembrie 1999pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 15 noiembrie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 89/1999, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 48 se completează cu alineatele (6)-(8) cu următorul cuprins:(6) În perioada în care statul este acționar unic la compania naționala, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, acestea pot fi reorganizate prin hotărâre a Guvernului, în noi companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale, după caz, capitalul social inițial fiind subscris și integral vărsat de statul român ale cărui interese sunt reprezentate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. (la 30-04-2002, Alineatul (6) din Articolul 48, Punctul 1., Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA nr. 235 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002 ) (7) În funcție de condițiile locale pot fi înființate societăți comerciale de transport feroviar public de călători care, în calitate de operatori de transport feroviar public, să asigure transportul numai pentru anumite zone stabilite prin hotărâre a Guvernului. Societățile comerciale de transport feroviar public de călători se organizează și funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței. Prin hotărâre a Guvernului se vor stabili forma juridică, atribuțiile și patrimoniul acestora. (la 30-04-2002, Alineatul (7) din din Articolul 48, Punctul 1., Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA nr. 235 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002 ) (8) Personalului preluat de noile companii naționale, societăți naționale, societăți comerciale, precum și personalului excedentar i se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 51 și 52.2. Articolul 59 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59În perioada în care statul este acționar unic se pot efectua transferuri de active și orice alte elemente patrimoniale între compania naționala, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, cu modificarea corespunzătoare a capitalului social al acestora. (la 30-04-2002, Articolul 59 din Punctul 2. , Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 1 din LEGEA nr. 235 din 23 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 30 aprilie 2002 )  +  Articolul 2Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 se aplică în mod corespunzător și companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale ce se vor înființa în baza prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul muncii
  și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  -----