NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 16 martie 2010 privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 bis din 26 martie 2010  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 16 din 16 martie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 26 martie 2010.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta normă sanitară veterinară stabilește procedura de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, precum și a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate.(2) Exploatațiile nonprofesionale și unitățile în care se desfășoară activități de asistență medical - veterinară nu sunt supuse procedurii de înregistrare/autorizare sanitar - veterinară stabilite de prezenta normă sanitar - veterinară.(3) Exploatațiile nonprofesionale sunt supuse controlului sanitar - veterinar, iar animalele trebuie să îndeplinească condițiile de sănătate, bunăstare, protecție și identificare, conform legislației specifice în vigoare.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizație sanitar - veterinară - documentul emis de direcția sanitar - veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza căruia este permisă desfășurarea activității unităților și a mijloacelor de transport de scurtă durată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, supuse controlului sanitar - veterinar;b) certificat de autorizare sanitar - veterinară - documentul emis de către direcția sanitar - veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București în baza căruia este permisă funcționarea mijlocului de transport de lungă durată, supus controlului sanitar - veterinar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20;c) certificat de înregistrare sanitar-veterinară - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, în baza căruia este permisă desfășurarea activității unităților și a mijloacelor de transport care efectuează transporturi de animale vii pe o distanță de până la 65 de km, prevăzute în anexa nr. 2; (la 01-10-2010, Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) d) operator economic - orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică care desfășoară activități economice supuse controlului sanitar - veterinar;e) activități supuse controlului sanitar-veterinar - activitățile desfășurate în cadrul unităților supuse controlului sanitar-veterinar care sunt prevăzute în anexa nr. 1; (la 01-10-2010, Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) f) unități - spații amenajate și dotate corespunzător în care se desfășoară activități supuse controlului sanitar - veterinar, prevăzute în anexa nr. 1;g) unități supuse controlului sanitar-veterinar - unitățile prevăzute în anexa nr. 1; (la 01-10-2010, Litera g) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) i) animale/organisme acvatice - specii de pești aparținând supraclasei Agnata și claselor Chondrichthyes și Osteichthyes, specii de moluște aparținând de încrengătura Mollusca și specii de crustacee aparținând de subîncrengătura Crustaceea conform Directivei Consiliului nr. 2006/88/CE privind condițiile de sănătate animală aplicabile animalelor și produselor de acvacultură și referitoare la prevenirea anumitor boli la animalele acvatice și la măsurile de combatere a acestor boli, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 14 februarie 2006;j) acvacultură - creșterea sau cultivarea organismelor acvatice utilizând tehnici care contribuie la creșterea producției acestor organisme peste capacitatea naturală a mediului și într-un cadru în care aceste organisme rămân în proprietatea uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice de-a lungul stadiilor de creștere și cultivare până la momentul recoltei;k) călătorie de scurtă durată - transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie de până la 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal și până la descărcarea ultimului animal;m) călătorie de lungă durată - transportul animalelor vii, în scopuri comerciale, într-o călătorie care depășește 8 ore, începând cu momentul în care este încărcat primul animal și până la descărcarea ultimului animal;n) interzicerea activității - măsura de interzicere a activității, prin retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar - veterinare, în urma emiterii ordonanței privind interzicerea activității, conform modelului A prevăzut în anexa nr. 4;o) suspendarea activității - măsura de suspendare a activității prin emiterea ordonanței al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, cu menținerea autorizației sanitar - veterinare;p) animal - mamifere, păsări domestice și sălbatice, pești, albine, viermi de mătase, batracieni, moluște, gasteropode, crustacee și tunicate; (la 01-10-2010, Litera p) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) q) Abrogată. (la 31-08-2019, Litera q) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) r) Abrogată. (la 31-08-2019, Litera r) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) s) Abrogată. (la 31-08-2019, Litera s) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Capitolul II Înregistrarea sanitar - veterinară a unităților care desfășoară activități supuse controlului sanitar - veterinar și a mijloacelor de transport animale vii pentru distanțe de până la 65 km  +  Articolul 3Se supun înregistrării sanitar - veterinare de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București unitățile și mijloacele de transport animale vii pentru distanțe de până la 65 km, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4(1) În vederea înregistrării sanitar - veterinare, reprezentatul legal al operatorului economic depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar care cuprinde următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului; în cazul stațiunilor de cercetare, composesoratelor, parohiilor, primăriilor, asociațiilor crescătorilor de animale, ce desfășoară activități de creștere a animalelor, constituite conform prevederilor legale în vigoare, în locul certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului se vor depune copia actului constitutiv și documentul de înregistrare la administrația fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF; (la 30-05-2016, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 69 din 26 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016 ) c) schița unității cu descrierea fluxului tehnologic, iar pentru exploatațiile de acvacultură memoriul tehnic justificativ, conform modelului A prevăzut la anexa nr. 42;d) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare;e) declarație pe proprie răspundere că îndeplinește condițiile sanitar - veterinare prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității;f) declarație pe propria răspundere că, în cazul animalelor moarte, va apela la serviciile unităților de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării; (la 30-05-2016, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 69 din 26 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016 ) g) contract de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii, care asigură asistență sanitară veterinară și efectuează acțiunile cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor. (la 30-05-2016, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 69 din 26 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016 ) (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploatațiilor comerciale de tip A, reprezentatul legal al operatorului economic depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar care cuprinde următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6^1;b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului;c) cartea/cardul de exploatație;d) declarația pe propria răspundere că animalele din exploatație sunt identificate și înregistrate în Baza națională de date și că orice mișcare a animalelor, inclusiv sacrificare, dispariție și moarte, va fi anunțată serviciilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente;e) declarația pe propria răspundere că în cazul animalelor moarte va apela la serviciile unităților de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării;f) declarația pe propria răspundere că deține adăposturi pentru animale care să asigure acestora condiții de sănătate și bunăstare;g) declarația pe propria răspundere că exploatația și animalele sunt incluse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului. (la 01-10-2010, Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) (1^2) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a exploatațiilor apicole familiale, proprietarul/deținătorul legal al familiilor de albine depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar care cuprinde următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6^2;b) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare;c) actul doveditor al înregistrării familiilor de albine în registrul agricol;d) declarația pe propria răspundere că îndeplinește condițiile sanitar-veterinare prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității;e) declarația pe propria răspundere că exploatația și animalele sunt incluse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului;f) declarația pe propria răspundere că nu efectuează/nu intenționează să efectueze activități de comerț. (la 01-10-2010, Alin. (1^2) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), cele prevăzute la alin. (1^1) lit. b) și c), precum și cele prevăzute la alin. (1^2) lit. b) și c) se prezintă în fotocopie, însoțite de original, în vederea verificării. (la 01-10-2010, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. )  +  Articolul 5Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin personalul de specialitate, verifică documentele prezentate, eliberează certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 sau, după caz, conform modelului C prevăzut în anexa nr. 42 și înscrie operatorul economic în Registrul unităților înregistrate sanitar-veterinar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.  +  Articolul 6(1) Pentru unitățile de tip adăpost câini, canisă, pensiune, hipodrom, menajerie sau circ, pet-shop, acvariu public, instalații, altele decât exploatațiile de acvacultură, bazine pentru pescuit sportiv, exploatații de acvacultură care pun pe piață animale de acvacultură exclusiv pentru consum uman, în conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139 din 30 aprilie 2004, cu amendamentele ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), personalul sanitar-veterinar responsabil din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București verifică dosarul și se deplasează la fața locului; în urma acestei acțiuni, se întocmește un referat de evaluare, conform modelelor A-E prevăzute în anexa nr. 9, precum și modelului B prevăzut în anexa nr. 42, în care se precizează dacă unitatea respectă normele sanitare veterinare specifice în vigoare.(2) Deplasarea la fața locului și referatul de evaluare nu sunt necesare în cazul înregistrării sanitar-veterinare a celorlalte unități prevăzute în anexa nr. 2. (la 01-10-2010, Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. )  +  Articolul 7(1) Pentru mijloacele de transport animale vii prevăzute în anexa nr. 2, procedura de înregistrare sanitar - veterinară este următoarea:a) posesorul mijlocului de transport animale vii depune la sediul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București următoarele acte:1. cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;2. certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;3. certificatul de înmatriculare a autovehiculului;4. memoriu tehnic justificativ cu privire la mijlocul de transport.b) fiecare certificat de înregistrare sanitar-veterinară primește un număr de înregistrare unic, care este trecut într-un registru deținut de fiecare direcție sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;c) în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii prevăzute la lit. a) pct. 1, medicul veterinar oficial responsabil din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București verifică mijlocul de transport animale vii, completează referatul de evaluare conform anexei nr. 12 și stabilește, pe baza legislației în vigoare, specia/speciile de animale, categoria/categoriile de animale și numărul maxim de animale care sunt transportate, în funcție de suprafața utilă;d) înstrăinarea, precum și orice modificare adusă mijlocului de transport care afectează bunăstarea animalelor în timpul transportului este comunicată direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în vederea evaluării oportunității de reînregistrare sanitar-veterinară, retragere în vederea anulării a certificatului de înregistrare sanitar-veterinară sau de consemnare în registrul prevăzut în anexa nr. 11;e) pentru fiecare vehicul, cu care sunt transportate animalele acvatice vii, transportatorii dețin un registru privind evidența transporturilor efectuate, completat conform modelului H prevăzut în anexa nr. 42.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 2 - 3 se prezintă în fotocopie, însoțite de original, în vederea verificării.  +  Capitolul III Autorizarea sanitar - veterinară a unităților care desfășoară activități supuse controlului sanitar - veterinar și a mijloacelor de transport animale vii altele decât cele pentru distanțe de până la 65 km  +  Articolul 8Se supun autorizării sanitar - veterinare de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, unitățile și mijloace de transport prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 9Autorizația sanitar - veterinară a unităților supuse controlului sanitar - veterinar se emite de către direcția sanitar - veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza cererii formulate de operatorul economic, depusă înainte de începerea activității pentru care se solicită autorizația sanitar - veterinară.  +  Articolul 10În vederea obținerii autorizației sanitar - veterinare, reprezentantul legal al operatorului economic depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar care cuprinde următoarele documente:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) planul de încadrare în zonă, schița unității cu descrierea fluxului tehnologic;c) memoriul tehnic justificativ;d) memoriul tehnic justificativ pentru exploatațiile de acvacultură, conform modelului D prevăzut în anexa nr. 42;e) copia certificatului constatator și a certificatului unic de înregistrare emise de Oficiul Registrului Comerțului;f) actul doveditor al dreptului de proprietate/folosință asupra spațiului în care își desfășoară activitatea, deținut în condițiile legislației în vigoare.g) contract de servicii cu un medic veterinar de liberă practică sau lista cu personalul de specialitate calificat în condițiile legii;h) contractul încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar - veterinar sau copia autorizației sanitar - veterinare a unității proprii de neutralizare care aparține operatorului economic respectiv.  +  Articolul 11(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea și verifică, în termen de 20 zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerințelor de funcționare prevăzute de legislația specifică pentru unitățile cu privire la care se solicită autorizația.(2) Personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmește un referat de evaluare pentru unitatea respectivă, conform modelului A prevăzut în anexa nr. 13, sau, după caz, conform modelului E prevăzut în anexa nr. 42.(3) Pentru grădinile zoologice se completează referatul de evaluare, conform modelului C prevăzut în anexa nr. 13. (la 25-09-2015, Alin. (3) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 7 din ORDINUL nr. 97 din 1 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015. ) (4) Abrogat. (la 31-08-2019, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Articolul 12(1) Pentru unitățile în care sunt îndeplinite cerințele sanitar - veterinare, direcția sanitar veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite, în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizația sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.(2) Abrogat. (la 31-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) (3) În cazul în care, în urma verificării de către personalul sanitar - veterinar responsabil din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar - veterinare, în referatul de evaluare a unității sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, toate constatările și măsurile dispuse.(4) După remedierea deficiențelor înscrise în referatul de evaluare, operatorul economic solicită, în scris, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, reverificarea unității.  +  Articolul 13(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 operatorii economici care solicită autorizarea sanitar-veterinară a unităților cuprinse în anexa nr. 3, numărul referatului de evaluare, concluzia referatului de evaluare, precum și numărul și data autorizației sanitar-veterinare, în cazul unităților pentru care sunt îndeplinite condițiile sanitar - veterinare.(2) Abrogat. (la 31-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) (3) Abrogat. (la 31-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Articolul 14(1) Pentru unitățile care dețin autorizație sanitar-veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin, respectiv pentru unitățile care dețin certificat de înregistrare sanitar-veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin și sunt supuse autorizării sanitar-veterinare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, după o nouă evaluare, pot emite autorizația sanitar-veterinară, fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în anexa nr. 27. (la 01-10-2010, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) (2) Termenul pentru reevaluarea unităților prevăzute la alin. (1) și emiterea autorizației sanitar - veterinare este de 180 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 15Modificările ulterioare ale fluxului tehnologic, pentru modernizări și extinderi, impun reluarea procedurii de autorizare sanitar - veterinară.  +  Articolul 16Abrogat. (la 31-08-2019, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Articolul 17(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar - veterinară, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 17 și 18, pentru operatorii economici care desfășoară activități comerciale de transport de animale vii.(2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar - veterinară de transport animale vii, pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentații:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;c) dovadă scrisă că operatorii economici au sediul în România sau, în cazul operatorilor economici dintr-o țară terță, că sunt reprezentați în România, conform prevederilor legale în vigoare;d) declarație scrisă pe proprie răspundere că dispune de personal, echipamente și proceduri operaționale suficiente și corespunzătoare, care permit respectarea legislației în vigoare;e) declarația scrisă pe propria răspundere că operatorul economic sau reprezentanții legali ai acestuia nu au fost înregistrați pentru încălcări grave ale legislației comunitare și/sau ale legislației naționale privind protecția animalelor în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizația sanitar - veterinară.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) și emite autorizația sanitar - veterinară de transport animale vii pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.(4) Autorizația sanitar - veterinară de transport animale vii pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, este emisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) respectarea dispozițiilor alin. (2) lit. a)-e);b) depunerea suplimentară a următoarelor documente:(i) procedurile care permit transportatorilor să urmărească și să înregistreze circulația mijloacelor de transport animale vii aflate sub responsabilitatea lor și să contacteze conducătorii respectivi în orice moment în timpul călătoriilor de lungă durată;(ii) planurile pentru situații de urgență;(5) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (4) și emite autorizația sanitar - veterinară de transport animale vii pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, în cazul în care aceste condiții sunt îndeplinite.(6) Autorizația sanitar - veterinară de transport animale vii, pentru călătorii maritime care depășesc 10 mile marine este emisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentații:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut la anexa nr. 6;b) copia certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;c) dovadă scrisă că operatorii economici au sediul în România sau într-un al stat membru al Uniunii Europene, ori, în cazul operatorilor economici dintr-o țară terță, sunt reprezentați în România, conform prevederilor legale în vigoare;d) declarația scrisă pe proprie răspundere că dispune de personal, echipamente și proceduri operaționale suficiente și corespunzătoare, care permit respectarea legislației în vigoare;e) declarația scrisă pe propria răspundere că operatorul economic sau reprezentanții legali ai acestuia nu au fost înregistrați pentru încălcări grave ale legislației comunitare și/sau ale legislației naționale privind protecția animalelor în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizația;(7) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (6) și emite autorizația sanitar - veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.  +  Articolul 18(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, de până la 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentații:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) declarația pe propria răspundere că mijlocul de transport animale vii nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene;c) copie după certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport animale vii.d) certificatul privind atestarea competenței profesionale pentru conducători și însoțitori, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului nr. 1.255/97/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 3 din 5 octombrie 2005, cu amendamentele ulterioare, începând cu 5 ianuarie 2008;e) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport.(2) Mijlocul de transport trebuie să îndeplinească condițiile generale pentru transportul de animale conform prevederilor art. 3 din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică, în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2), utilizând referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 21 și emite autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii utilizate pentru călătorii rutiere de scurtă durată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19.  +  Articolul 19(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloace de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentații:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) declarație pe proprie răspundere că mijlocul de transport nu face obiectul vreunei cereri sau vreunei autorizări emise de altă autoritate competentă în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene;c) copie după certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport;d) dovada utilizării pentru transportul ecvideelor domestice, altele decât ecvideele înregistrate, și pentru animalele domestice din speciile bovine, ovine, caprine și porcine a unui sistem de navigație prevăzut la art. 6 alin. (9) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare, de la 1 ianuarie 2007, pentru mijloacele de transport rutier utilizate pentru prima dată și de la 1 ianuarie 2009 pentru toate mijloacele de transport rutier;e) certificatul privind atestarea competenței profesionale pentru conducători și însoțitori, în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare;f) memoriul tehnic justificativ al mijlocului de transport;(2) Mijlocul de transport trebuie să respecte cerințele prevăzute la capitolele II și VI din anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de către operatorul economic, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2), completează referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 22 și emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii, utilizate pentru călătorii rutiere de lungă durată, peste 8 ore, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20.  +  Articolul 201) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară pentru navele de transport animale vii, pentru călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20, pe baza depunerii de către operatorul economic a următoarei documentații:a) cererea, în original, conform modelului din anexa nr. 6;b) documente din care să rezulte că se respectă prevederile art. 19 alin. (1) din Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare;(2) Pentru a obține certificatul de autorizare sanitar-veterinară, nava trebuie să respecte cerințele prevăzute la capitolul IV secțiunea I din anexa nr. I la Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE, cu amendamentele ulterioare.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) și (2) și completează referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 23 și emite certificatul de autorizare sanitar - veterinară pentru navele de transport animale vii, pentru călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20.  +  Articolul 21(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară pentru funcționarea punctului de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25, care poate fi limitată pentru o anumită specie sau pentru anumite categorii de animale ori statusuri de sănătate.(2) În vederea obținerii autorizației pentru punctul de control, operatorul economic depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București documentația prevăzută la art. 10, dacă punctul de control îndeplinește în prealabil toate cerințele prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 174 din 2 iulie 1997, cu amendamentele ulterioare. (la 01-10-2010, Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) (3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează documentația și verifică, în termen de 25 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2).(4) Personalul de specialitate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmește la unitate un referat de evaluare, prevăzut în anexa nr. 24.(5) Pentru unitățile în care sunt îndeplinite cerințele sanitare veterinare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizația sanitar-veterinară pentru punctul de control, conform modelului prevăzut în anexa nr. 25.(6) În cazul în care, în urma verificării se constată neîndeplinirea condițiilor sanitare veterinare, în referatul de evaluare a punctului de control sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic, toate constatările și măsurile dispuse.(7) După remedierea deficiențelor înscrise în referatul de evaluare, operatorul economic solicită în scris la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, reverificarea unității.(8) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București suspendă sau interzice activitățile în cazul în care la punctul de control nu sunt respectate prevederile legale în vigoare sau în cazul modificării statusului de sănătate a zonei în care este localizat.(9) Autorizația sanitar-veterinară poate fi emisă numai atunci când direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București s-a asigurat că la punctul de control sunt respectate condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(10) Autorizațiile sanitar-veterinare prevăzute în anexele nr. 17, 18, 19 și 20 au câte un cod unic, acordat de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(11) Autorizațiile sanitar-veterinare pentru punctele de control au un cod unic, care este acordat de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.(12) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor înaintează Comisiei Europene lista punctelor de control autorizate.  +  Articolul 22(1) Autorizațiile sanitar-veterinare și certificatele de autorizare sanitar-veterinare pentru operatorii economici care desfășoară activități de transport animale vii sunt valabile 5 ani.(2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează în formă electronică autorizațiile sanitar-veterinare și certificatele de autorizare sanitar-veterinară privind activitatea de transport animale vii.(3) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor publică pe site-ul propriu situația privind autorizațiile sanitar-veterinare și certificatele de autorizare sanitar-veterinară privind activitatea de transport animale vii.  +  Articolul 23(1) Autorizația pentru mijloacele de transport animale acvatice vii este emisă de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, conform modelului G, prevăzut la anexa nr. 42.(2) Pentru autorizația sanitar-veterinară emisă pentru mijloacele de transport animale acvatice vii, conform modelului G prevăzut în anexa nr. 42, se întocmește referatul de evaluare, conform modelului F, prevăzut la anexa nr. 42.(3) Fiecare transportator de animale vii deține, pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de animale, un registru de evidență a transportului de animale vii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 43.(4) Registrul de evidență prevăzut la alin. (3) se păstrează minim 3 ani.  +  Articolul 24(1) Pentru toate categoriile de mijloace de transport care dețin autorizație sanitar-veterinară la data intrării în vigoare a prezentului ordin, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București pot emite o autorizație sanitar-veterinară, după o nouă evaluare, fără a mai fi percepute tarifele prevăzute în anexa nr. 27.(2) Termenul pentru reevaluarea mijloacelor de transport prevăzute la alin. (1) și pentru emiterea autorizației sanitar-veterinare este de 180 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Capitolul IV Autorizarea unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine care desfășoară activități de import, export sau comerț intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule și embrioni  +  Articolul 25Pentru desfășurarea activității de import, export sau comerț intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule și embrioni, operatorul economic depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București un dosar care cuprinde:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;b) copia certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;c) proiectul de amplasare, construcție și dotare a unității/centrului de colectare/exploatației de origine sau schița acestora;d) identificarea fluxului tehnologic și a utilităților;e) memoriul tehnic justificativ.  +  Articolul 26(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, prin personalul de specialitate, verifică dosarul și îndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare prevăzute de legislația specifică în vigoare.(2) În baza evaluării efectuate la sediul unității/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine, reprezentantul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmește referatul de evaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitar-veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, și transmite Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor dosarul prevăzut la art. 25 pentru acordarea unui cod unic, pentru înregistrarea în Nomenclatorul Național al Unităților/Centrelor de Colectare/Exploatațiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru activități de import, export și comerț intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule și embrioni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 46, și pentru transmiterea listei acestora Comisiei Europene.(4) Direcția de Coordonare a Punctelor de Inspecție la Frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite un cod unic și introduce unitatea/centrul de colectare/exploatație de origine în Nomenclatorul Național al Unităților/Centrelor de Colectare/Exploatațiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru activități de import, export și comerț intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule și embrioni, înscrise în registrul prevăzut în anexa nr. 26.(5) În cazul unităților autorizate pentru comerț intracomunitar, Direcția de Coordonare a Punctelor de Inspecție la Frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor transmite direcției de specialitate din cadrul Comisiei Europene lista cu unitățile/centrele de colectare/exploatațiile de origine introduse pentru comerțul intracomunitar cu animale vii, pentru a fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(6) Direcția de Coordonare a Punctelor de Inspecție la Frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor înregistrează în aplicațiile Intranet și transmite, în scris, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în termen de 5 de zile calendaristice de la primirea dosarului din partea acesteia, codul unic atribuit unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine, care este introdus în Nomenclatorul Național al Unităților/Centrelor de Colectare/Exploatațiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru activități de import, export și comerț intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule și embrioni.(7) Direcția de Coordonare a Punctelor de Inspecție la Frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor transmite lista unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine autorizate sanitar-veterinar autorităților veterinare ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale țărilor terțe, punctelor de inspecție la frontieră pentru granița cu țările terțe, precum și altor organisme interesate.  +  Articolul 27Comerțul intracomunitar, importul și exportul cu animale vii, material seminal, ovule și embrioni se efectuează numai din unități/centre de colectare/exploatații de origine autorizate sanitar-veterinar de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, cărora li s-a acordat un cod unic și au fost introduse de către Direcția de Coordonare a Punctelor de Inspecție la Frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor în Nomenclatorul Național al Unităților/Centrelor de Colectare/Exploatațiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru activități de import, export și comerț intracomunitar cu animale vii, material seminal, ovule și embrioni.  +  Articolul 28(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică unitățile/centrele de colectare/exploatațiile de origine autorizate sanitar - veterinar ori de câte ori este necesar.(2) În funcție de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menținerea autorizării sanitar-veterinare a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine, suspendarea activității ori retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare, fiind emise ordonanțele al căror model este prevăzut în anexele nr. 4 și 5.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București comunică la Direcția de Coordonare a Punctelor de Inspecție la Frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor situația unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine autorizate sanitar-veterinar pentru import, export sau comerț intracomunitar care nu mai asigură condițiile inițiale de autorizație și propune suspendarea activității sau retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare.  +  Articolul 29Direcția de Coordonare a Punctelor de Inspecție la Frontieră din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor comunică direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, posturilor de inspecție la frontieră pentru granița cu țările terțe, autorității veterinare a acestora și Comisiei Europene măsura luată conform prevederilor art. 28 alin. (3).  +  Articolul 30(1) Unitățile/centrele de colectare/exploatațiile de origine cu privire la care s-a dispus suspendarea activității ori retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare pot solicita, în scris, la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București reverificarea unității.(2) Reluarea activității unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine cărora li s-a dispus suspendarea acesteia se aprobă numai după ce unitatea a remediat deficiențele constatate, în termenul stabilit.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București verifică remedierea deficiențelor constatate, întocmește o notă de constatare cu privire la remedierea acestora și dispune reluarea activității, în condițiile prevăzute la Capitolul VIII.  +  Capitolul V Condiții speciale pentru autorizarea sanitar-veterinară a unităților de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, a unităților intermediare, a unităților de compostare și biogaz, a depozitelor de subproduse pentru utilizări tehnice și a unităților tehnice  +  Articolul 31Unitățile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, unitățile intermediare, unitățile de compostare și biogaz, depozitele de produse procesate și de subproduse pentru utilizări tehnice, precum și unitățile tehnice funcționează numai dacă sunt autorizate sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 32Categoriile de unități prevăzute în anexa nr. 1 în care personalul sanitar-veterinar își desfășoară activitatea de control sanitar-veterinar sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 29.  +  Articolul 33Tariful pentru unitățile de neutralizare prin procesare/incinerare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, pentru unitățile intermediare, unitățile de compostare și biogaz, depozitele de subproduse pentru utilizări tehnice și pentru unitățile tehnice care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar este prevăzut în anexa nr. 29.  +  Articolul 34În vederea asigurării controlului sanitar-veterinar, între direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29 se încheie contracte conform legislației în vigoare.  +  Articolul 35(1) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București stabilesc numărul de personal sanitar-veterinar necesar și timpul de lucru al acestuia pentru unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29, în funcție de specificul activității acestora, al capacității de producție și al fluxului tehnologic, precum și de cantitățile de materii prime recepționate în vederea prelucrării și de sistemul de organizare.(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București desemnează circumscripția sanitar-veterinară zonală care are responsabilitatea de a verifica modul în care se desfășoară activitatea de control sanitar-veterinar a medicului veterinar oficial din unitatea de neutralizare.(3) Medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare zonale, întocmește prezența pentru personalul sanitar-veterinar oficial din unitatea de neutralizare, vizează documentul justificativ întocmit de medicul veterinar oficial din unitate de neutralizare și îl depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 36(1) Sumele virate de către unități în contul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ca urmare a efectuării controalelor sanitar-veterinare, sunt gestionate separat în contabilitate și se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizează conform legii.(2) În limita sumelor încasate potrivit prevederilor prezentului ordin, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, angajează personalul necesar pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, precum și pentru activitățile conexe, în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29 în condițiile legii, în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu normă întreagă sau parțială, după caz.  +  Articolul 37Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în primele 5 zile calendaristice ale lunii curente, înaintează unităților prevăzute la pct. I din anexa nr. 29, documentele de plată pentru activitatea de control sanitar-veterinar efectuat în luna precedentă, care conțin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit și semnat de medicul veterinar oficial din unitate și de reprezentantul legal al unității și vizat de medicul veterinar oficial din circumscripția sanitar-veterinară zonală în a cărui subordine își desfășoară activitatea.  +  Articolul 38În vederea asigurării personalului sanitar-veterinar de specialitate pentru desfășurarea corespunzătoare a controlului sanitar-veterinar în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29, unitățile comunică lunar direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București programul de activitate.  +  Articolul 39Unitățile asigură permanent condiții optime pentru buna desfășurare a controlului sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, pentru întregul flux tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, facilități pentru păstrarea sigiliilor și a documentelor sanitare veterinare în condiții de securitate, echipament de lucru și de protecție, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal ajutător și pun la dispoziție medicilor veterinari oficiali toate documentele și înregistrările solicitate.  +  Articolul 40În ultima zi a lunii, medicul veterinar oficial din unitate întocmește și înaintează medicului veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinară zonale, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate, conform tarifului prevăzut în anexa nr. 29, pentru unitatea care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar, activități desfășurate de personalul sanitar-veterinar în unitate pentru luna precedentă și care constituie actul oficial în baza căruia direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București întocmește formalitățile de plată pe care le transmite la unitate.  +  Articolul 41Unitățile care desfășoară activități supuse controlului sanitar-veterinar virează în contul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București sumele calculate în luna precedentă, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii documentelor de plată.  +  Articolul 42(1) Personalul sanitar-veterinar care realizează controlul sanitar-veterinar în unitățile prevăzute la pct. I din anexa nr. 29 este subordonat tehnic și administrativ direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și are în principal următoarele obligații:a) întocmește și înaintează la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană și a municipiului București, prin medicul veterinar oficial din circumscripția sanitar-veterinară zonală, la termenele și în condițiile stabilite de aceasta, situațiile și documentele solicitate, precum și pe cele prevăzute de legislația în vigoare;b) păstrează confidențialitatea activității desfășurate în unitate, conform prevederilor legislației în vigoare.(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, medicul veterinar oficial angajat pe perioada determinată emite certificatul sanitar-veterinar pentru subprodusele de origine animală/produsele procesate, conform modelului prevăzut în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 43Personalul sanitar-veterinar din unitatea de neutralizare poartă întreaga răspundere pentru activitatea prestată, deciziile stabilite, documentele și situațiile întocmite.  +  Articolul 44(1) În cazul în care unitatea nu virează, în termen de două luni, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, sumele ce reprezintă cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București acționează unitatea în instanță pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate.(2) Până la soluționarea contestației, unitatea rămâne sub control sanitar-veterinar.  +  Capitolul VI Condițiile privind autorizarea pentru utilizarea de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman în hrana animalelor prevăzute la art. 23 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, din unitățile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar  +  Articolul 45Prezentul capitol are drept scop implementarea prevederilor art. 23 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, și care permite utilizarea anumitor categorii de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman pentru hrănirea unor categorii de animale numai după obținerea unei autorizații emisă de autoritatea competentă.  +  Articolul 46Unitățile autorizate/înregistrate sanitar-veterinar deținătoare de animale care folosesc, prin derogare, subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în conformitate cu prevederile art. 23 din Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, au obligația de a obține, alături de certificatul de înregistrare sanitar-veterinară, prevăzut în anexa nr. 7, sau autorizația sanitar-veterinară, prevăzută în anexa nr. 31, și autorizația sanitar-veterinară emisă în condițiile art. 23 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 47(1) Autorizația sanitar-veterinară pentru utilizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman se emite de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.(2) Pentru emiterea autorizației, operatorul economic, persoană fizică sau juridică, depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București o documentație care cuprinde:a) cerere din partea solicitantului, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 44;b) schița unității cu identificarea fluxului tehnologic, conform prevederilor art. 23 al Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, în copie și original;c) copia autorizației sanitar-veterinare/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară a unității;d) copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;e) memoriu tehnic justificativ;(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea și verifică în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii depuse de operatorul economic, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerințelor de funcționare prevăzute în legislația specifică.(4) Personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmește la unitate un referat de evaluare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 30.(5) Pentru unitățile în care sunt îndeplinite cerințele sanitar-veterinare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite în termen de 5 zile calendaristice de la data întocmirii referatului, autorizația sanitar-veterinară pentru utilizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, conform modelului din anexa nr. 31.(6) În cazul în care în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitar-veterinare, în nota de constatare întocmită de către acesta se înscriu toate observațiile constatate, măsurile dispuse, sub semnătura operatorului economic.  +  Articolul 48Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București are obligația întocmirii unei liste cu utilizatorii de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizați sanitar-veterinar pentru utilizarea acestor subproduse, din raza teritorială a direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, de a menține actualizată această listă și de a o raporta la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor oricând intervine o modificare în această listă.  +  Articolul 49(1) Periodic sau ori de câte ori este cazul, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București solicită utilizatorilor de subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman din raza sa teritorială, o listă care va cuprinde numele unităților furnizoare de subproduse de origine animală autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, precum și categoria, tipul și cantitățile de subproduse livrate utilizatorilor de subproduse de origine animală.(2) Pentru asigurarea trasabilității subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman de la unitatea furnizoare la utilizatori, se vor respecta prevederile legislației sanitar-veterinare în vigoare privind stabilirea documentelor și evidențelor sanitar-veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală.(3) După emiterea autorizației sanitar-veterinare a utilizatorilor de subproduse de origine animală, utilizatorii solicită în scris Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor alocarea seriilor de numere necesare pentru eliberarea documentelor de mișcare, conform legislației în vigoare.(4) Transportul subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman între unitățile furnizoare de subproduse și utilizatori se realizează cu mijloacele de transport pentru subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar.(5) Este interzisă utilizarea în hrana animalelor din grădina zoologică a deșeurilor de catering prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. l) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1774/2002/CE.(6) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București dispune măsurile necesare pentru prevenirea transmiterii bolilor infecțioase transmisibile la om și animale la animalele prevăzute la art. 23 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1774/2002/CE, cu amendamentele ulterioare, prin consumul de către acestea a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman.  +  Capitolul VII Condițiile privind autorizarea unităților destinate fabricării furajelor pentru hrana animalelor de fermă care utilizează, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 999/2001/CE, cu amendamentele ulterioare, produse obținute de la nerumegătoare, prevăzute la pct. 2 din anexa nr. IV la regulamentul respectiv  +  Articolul 50(1) Toate unitățile destinate fabricării furajelor pentru hrana animalelor de fermă care folosesc, prin derogare, produse pentru hrana nerumegătoarelor obțin autorizația sanitar - veterinară dacă sunt îndeplinite prevederile pct. 2 din anexa nr. IV la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 999/2001/CE, cu amendamentele ulterioare.(2) În vederea obținerii autorizației sanitar - veterinare prevăzute la alin. (1), reprezentantul legal al operatorului economic depune la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru verificare, o documentație care cuprinde:a) cererea tip conform anexei nr. 45;b) copia autorizației sanitar - veterinare de funcționare a unității respective;c) copia certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;d) copia certificatului unic de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului.(3) După elaborarea la sediul unității de către personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București a referatului de evaluare, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 33, se emite autorizația sanitar - veterinară pentru utilizarea produselor de la nerumegătoare pentru producerea furajelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 32, dacă sunt îndeplinite condițiile sanitar - veterinare.(4) În cazul unităților nou-înființate, autorizația sanitar - veterinară prevăzută la alin. (2) se emite în același timp cu autorizația sanitar - veterinară prevăzută la alin. (1), pe formulare separate.  +  Capitolul VIII Controale, măsuri și sancțiuni  +  Articolul 51(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București monitorizează unitățile înregistrate/autorizate sanitar - veterinar, reactualizând, ori de câte ori este nevoie, lista acestora.(2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, aceasta se notifică operatorului economic verificat și se dispun următoarele măsuri:a) sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) suspendarea activității operatorului economic;c) interzicerea desfășurării activității operatorului economic;(3) În cazul suspendării activității, medicul veterinar oficial consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivația tehnică a acestei măsuri, în temeiul căreia direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța privind suspendarea activității, conform modelului A prevăzut în anexa nr. 5.(4) Termenul de remediere a deficiențelor curge de la data notificării către operatorul economic și poate fi prelungit la cererea expresă a solicitantului, adresată direcției sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București.(5) În cazul suspendării activității operatorului economic, reluarea acesteia se dispune de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București numai după ce operatorul economic înștiințează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficiențelor constatate, iar direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București efectuează verificarea la fața locului a modului în care au fost remediate deficiențele.(6) Ulterior verificării remedierii deficiențelor, medicul veterinar oficial întocmește o notă de constatare, iar direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța privind reluarea activității, conform modelului B prevăzut în anexa nr. 5.(7) În cazul în care neconformitățile nu sunt remediate în termenul stabilit în ordonanța de suspendare a activității, direcția sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București emite ordonanța privind interzicerea activității, conform modelului A prevăzut în anexa nr. 4 și o notifică în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii acestuia Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul operatorul economic.(8) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București retrage, în vederea anulării, certificatul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară a unităților, atunci când, în urma acțiunilor de control efectuate de personalul de specialitate, se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și se dispune interzicerea desfășurării activității.(9) Reluarea activităților pentru care a fost emisă ordonanța privind interzicerea activității se realizează după corectarea neconformităților, prin parcurgerea procedurii de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.(10) În cazul în care se constată că unitățile prevăzute în anexa nr. 3 funcționează fără certificatul de înregistrare sanitar-veterinară/autorizația sanitar-veterinară, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiul București emite ordonanța privind interzicerea activității, pe care o comunică autorităților teritoriale din cadrul Ministerului Justiției, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(11) În cazul exploatațiilor comerciale, cu excepția situațiilor generate de declararea unor boli, suspendarea/interzicerea activității, presupune suspendarea/interzicerea introducerii de animale în exploatațiile respective pe durata dispunerii acestor măsuri, nu și expedierea animalelor existente în exploatații la data suspendării/interzicerii activității.(12) Tarifele percepute în vederea emiterii autorizației pentru unitățile și mijloacelor de transport supuse controlului sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 27.(13) Exploatațiile de acvacultură care nu se înregistrează/autorizează sanitar-veterinar în perioada de timp stabilită nu primesc certificat sanitar-veterinar de transport pentru producția obținută.  +  Capitolul IX Dispoziții finale  +  Articolul 52(1) Cererea operatorului economic, depusă în vederea eliberării unei autorizații sanitar-veterinare/a unui certificat de autorizare sanitar-veterinară necesare conform prevederilor prezentei norme sanitar-veterinare, este procesată de personalul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respective a municipiului București în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete.(2) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii; confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:a) termenul de procesare a cererii;b) căile de atac disponibile potrivit legii;c) după caz, mențiunea că, în lipsa unui răspuns în termenul specificat, autorizația se consideră acordată.(3) În cazul unei cereri sau al unei documentații incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (1).(4) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.  +  Articolul 53Unitățile înregistrate sanitar-veterinar care funcționează pe baza declarației pe propria răspundere și după caz, în baza autorizării sanitar-veterinare își desfășoară activitatea atât timp cât sunt îndeplinite condițiile sanitare veterinare conform cerințelor legislației specifice.  +  Articolul 54Pentru eliberarea autorizației sanitar-veterinare sau a certificatului de autorizare sanitar veterinare, tarifele stabilite la anexa nr. 27 se plătesc de către operatorul economic la ridicarea autorizației sanitar-veterinare sau a certificatului de autorizare sanitar-veterinare de la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 55(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București evaluează toate unitățile/centrele de colectare/exploatațiile de origine supuse controlului sanitar-veterinar, din punct de vedere al respectării cerințelor pe baza cărora au fost înregistrate/autorizate sanitar-veterinar și dispune măsuri conform prevederilor legale în vigoare.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) unitățile care au întocmit programe de modernizare și restructurare avizate de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, cu dată de finalizare 31 decembrie 2009 și pentru perioada de tranziție până la data de 31 decembrie 2010.  +  Articolul 56Anexele nr. 1 - 49 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa nr. 1la norma sanitară veterinară
  DEFINIȚII
  Unități supuse controlului sanitar-veterinar1. Stație de incubație tip gospodăresc - spațiu amenajat în care se desfășoară activități pentru recepționarea ouălor de păsări din specii diferite, din gospodăriile populației, destinate incubației artificiale în vederea comercializării la nivelul localității;2. Expoziție de animale - loc cu spații amenajate în cadru organizat, în care se desfășoară activități temporare pentru adăpostirea și întreținerea animalelor destinate prezentării vizitatorilor, fără activități de comercializare;3. Acvariu public - loc cu spații amenajate în care se desfășoară activități pentru adăpostirea și întreținerea animalelor acvatice, destinate prezentării vizitatorilor;4. Menajerie - spații special amenajate în care se desfășoară activități de adăpostire a animalelor domestice și sălbatice pentru a fi expuse publicului;5. Tabără de vară/stână - loc împrejmuit cu amenajări în care se desfășoară activități pentru adăpostirea și îngrijirea sezonieră a animalelor cu respectarea condițiilor de protecție și bunăstare a animalelor;6. Pășune - teren care asigură consumul de hrană a animalelor, salubrizată, amenajată și întreținută, destinată pășunatului sezonier;7. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 7. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 8. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 8. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 9. Adăpost pentru câini fără stăpân - spații împrejmuite, amenajate și dotate pentru adăpostirea și hrănirea câinilor fără stăpân;10. Canisă - unitate împrejmuită, având spații și locuri amenajate pentru adăpostirea, creșterea, reproducția și selecția câinilor de rasă destinați unor servicii publice sau comercializării;11. Pensiune pentru animale de companie - unitate cu spații și locuri amenajate în care se desfășoară activități pentru adăpostirea temporară, hrănirea și întreținerea animalelor de companie;12. Școală pentru dresaj câini - unitate organizată cu spații și locuri împrejmuite în care se desfășoară activități pentru adăpostirea, hrănirea și dresarea câinilor;13. Frizerie pentru animale de companie - unitate specializată în care se desfășoară activități pentru prestarea de servicii de igienă și sanitare la animale de companie;14. Magazine pentru comercializarea animalelor de companie și/sau a hranei pentru acestea - spații amenajate corespunzător pentru achiziționarea, depozitarea, prezentarea și comercializarea animalelor de companie și exotice, a hranei pentru acestea, accesorii, momeli și cosmetice;14^1. Magazin pentru comercializarea puilor de o zi - spațiu amenajat corespunzător pentru prezentarea și comercializarea puilor de o zi; (la 09-02-2014, Pct. 14^1 al anexei 1 a fost introdus de pct. 1 al art. 16 din ORDINUL nr. 14 din 30 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014. ) 15. Instalații, altele decât cele pentru activitatea de producție în domeniul acvaculturii - sunt instalații în care animalele acvatice sunt ținute fără intenția de a fi puse pe piață;16. Bazine pentru pescuit sportiv - bazine sau altă instalație unde populația piscicolă este menținută pentru scopuri recreative prin repopulare cu animale de acvacultură, care poate fi destinată consumului uman și procesării;17. Abrogat. (la 25-09-2015, Pct. 17 al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 7 din ORDINUL nr. 97 din 1 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015. ) 18. Abrogat. (la 25-09-2015, Pct. 18 al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 7 din ORDINUL nr. 97 din 1 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015. ) 19. Abrogat. (la 25-09-2015, Pct. 19 al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 7 din ORDINUL nr. 97 din 1 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015. ) 20. Abrogat. (la 25-09-2015, Pct. 20 al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 7 din ORDINUL nr. 97 din 1 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015. ) 21. Hipodrom - loc cu spații special amenajate în care se desfășoară activități pentru adăpostirea, antrenarea, testarea cabalinelor și participarea la întreceri sportive;22. Manej - spații amenajate în care se desfășoară adăpostirea, întreținerea și antrenarea cailor în vederea acțiunilor recreative;23. Stațiune de montă - spații destinate cazării și întreținerii reproducătorilor masculi autorizați pentru efectuarea montei naturale;24. Punct de însămânțare artificială și embriotransfer - spații special amenajate, destinate depozitării materialului seminal și embrionilor în vederea însămânțării artificiale a animalelor;25. Exploatație nonprofesională - exploatație de animale organizată pentru consum familial, înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor - S.N.I.I.A. și deținută de persoane fizice neînregistrate la Camera de Comerț și Industrie a României; (la 01-10-2010, Pct. 25 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) 26. Exploatație comercială - exploatație de animale deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, care îndeplinește prevederile normelor de biosecuritate și este autorizată sanitar-veterinar; (la 01-10-2010, Pct. 26 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) 27. Exploatație apicolă comercială pentru material biologic - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă și cu organizare specifică, în care se desfășoară activități de creștere și selecție a mătcilor și/sau coloniilor/familiilor - roiurilor de albine, în vederea comercializării. (la 01-10-2010, Pct. 27 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) 28. Formațiune dezinfecție, dezinsecție și deratizare proprie - echipa formată din personal propriu, organizată, instruită și atestată de către organele competente, care desfășoară activități de decontaminare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare în unitatea proprie sub control sanitar-veterinar;29. Fabrică pentru hrana animalelor de companie/articole de masticație - unitate specializată în care se desfășoară activități de recepție, depozitare, prelucrare a materiilor prime și livrarea produsului finit preambalat destinat hranei animalelor de companie;30. Stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport - unitate specializată în care se execută acțiuni de igienizare și decontaminare a mijloacelor de transport animale vii sau a altor mijloace de transport care necesită dezinfectare înainte de utilizare;31. Stație de incubație de tip industrial - unitate organizată în care se desfășoară activități pentru recepția ouălor de specii diferite, incubație artificială și livrarea produselor obținute;32. Exploatație pentru creșterea animalelor ballai - unitate cu organizare specifică în care se cresc animale din specii nenominalizate;33. Exploatații de iepuri și animale de blană - unitate organizată în care se desfășoară activități de creștere a animalelor pentru producția de carne și/sau blănuri;34. Exploatație didactică și experimentală - unitate de creștere, producție, reproducție și comercializare a diferitelor specii de animale în scop didactic și experimental;35. Baze de achiziții pentru animale vii - loc împrejmuit cu spații amenajate pentru achiziționarea și adăpostirea temporară a animalelor în vederea valorificării pe piața națională;36. Centre de colectare animale vii - unități în care se achiziționează animale vii destinate comerțului intracomunitar sau exportului în țări terțe, cu respectarea prevederilor specifice fiecărei specii de animale destinate acestei activități;37. Punct de ieșire a animalelor vii - punct de control la frontieră sau orice alt loc desemnat de către un stat membru al Uniunii Europene prin care animalele părăsesc teritoriul vamal al Comunității Europene;38. Exploatație de carantină - unitate distinctă organizată în care se desfășoară activități pentru cazarea și izolarea animalelor bolnave de restul efectivelor, în scopul supravegherii și efectuării unor acțiuni sanitare veterinare specifice;39. Puncte de control - punctele de control prevăzute de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1255/97/CE privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de așteptare și de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE, cu amendamentele ulterioare;40. Târguri de animale vii - unități special amenajate, destinate comerțului intern al animalelor vii;41. Grădină zoologică - unitate permanentă care deține animale din speciile sălbatice, în scopul prezentării lor publicului o perioadă de minimum 7 zile pe an, inclusiv delfinarii;42. Exploatație de acvacultură - orice unitate de producție constituită în scopul obținerii de profit sau non-profit, publică sau privată, care realizează oricare din activitățile legate de creșterea, deținerea sau cultivarea animalelor de acvacultură;43. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 43. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 44. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 44. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 45. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 45. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 46. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 46. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 47. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 47. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 48. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 48. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 49. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 49. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 50. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 50. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 51. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 51. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 52. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 52. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 53. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 53. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 54. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 54. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 55. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 55. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 56. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 56. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 57. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 57. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 58. Unități în domeniul reproducției și selecției, centru de recoltare material seminal, ovule, embrioni - unități cu spații, amenajări și dotări specifice în care se desfășoară activități de cercetare, producție, depozitare, testare, însămânțare în domeniul reproducției și al selecției animalelor, a materialului seminal, a ovulelor, a embrionilor și a altora asemenea;59. Genotecă de animale - unitate zootehnică specializată în care se desfășoară activități pentru întreținerea unui număr redus de animale cu valoare genetică și linii pure, care aparțin diferitelor specii;60. Depozit de material seminal, ovule, embrioni - unitate cu spațiu special amenajat și cu dotări specifice pentru depozitarea materialului seminal, ovulelor și embrionilor;61. Transportator - persoana fizică autorizată sau juridică care transportă animale vii în nume propriu sau în numele unei terțe părți;62. Mijloc de transport - vehicule rutiere sau feroviare, nave sau aeronave, dotate corespunzător și utilizate pentru transportul animalelor vii;63. Mijloc de transport înregistrat sanitar - veterinar - mijloc de transport animale vii pe o distanță de până la 65 km de la locul de plecare până la locul de destinație;64. Mijloc de transport rutier al animalelor vii pentru călătorie de scurtă durată - mijloc de transport care îndeplinește condițiile de bunăstare și protecția animalelor în timpul transportului în călătorii de sub 8 ore;65. Mijloc de transport rutier al animalelor vii pentru călătorie de lungă durată - mijloc de transport care îndeplinește și condițiile suplimentare de bunăstare și protecția animalelor, în timpul transportului în călătorii de peste 8 ore;66. Mijloc de transport naval de animale vii - navă special amenajată pentru transportul animalelor domestice din speciile ecvină, bovină, ovină, caprină sau suină, altele decât o navă roll-on - roll-off care transportă animale în containere;67. navă roll-on-roll-off - navă maritimă care dispune de facilitățile necesare pentru îmbarcarea și debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare;68. Mijloc de transport subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman - mijloc de transport special amenajat pentru transportul în condiții de maximă siguranță a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, acesta fiind utilizat exclusiv în acest scop;69. Abrogat. (la 31-08-2019, Punctul 69. din Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 ) 70. Unități specializate care asigură servicii DDD - unități autorizate sanitar - veterinar specializate în realizarea activităților de dezinfecție, dezinsecție și deratizare.71. Exploatație comercială de tip A - exploatație de animale deținută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condițiile legii, înregistrate și autorizate de oficiul registrului comerțului, înregistrată în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor, care îndeplinește condițiile prevăzute în anexa nr. 50 și este înregistrată sanitar-veterinar; (la 01-10-2010, Pct. 71 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. ) 72. Exploatație apicolă familială - unitate de stupi delimitată, cu vatră permanentă și cu organizare specifică, în care se desfășoară activități din domeniul apiculturii, unitate deținută de persoane fizice care nu efectuează activități de comerț. (la 01-10-2010, Pct. 72 din anexa 1 la norma sanitară veterinară a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. )
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚILE ȘI MIJLOACELE DE TRANSPORT
  care efectuează transporturi de animale vii
  pe o distanță de până la 65 km, care se supun înregistrării
  sanitar-veterinare la direcția sanitar-veterinară
  și pentru siguranța alimentelor județeană,
  respectiv a municipiului București
  NR. CRT.DENUMIREA ACTIVITĂȚII DENUMIREA UNITĂȚII/MIJLOCULUI DE TRANSPORT CONFORM LEGISLAȚIEI SPECIFICE
  1. Creșterea păsărilor 1. Stație de incubație tip gospodăresc; 2. Exploatație comercială de tip A de păsări.
  2. Alte activități/servicii 1. Menajerie; 2. Școala pentru dresaj câini.
  3. Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 1. Tabără de vară/stână; 2. Pășune; 3. Stațiune de montă; 4. Punct de însămânțare artificială și embriotransfer.
  4. Activități de pompe funebre și similare 1. Cimitire de animale de companie/incineratoare pentru animale de companie; 2. Cimitire de animale.
  5. Activități veterinare 1. Adăpost pentru câinii fără stăpân; 2. Canisă; 3. Pensiune pentru animale de companie.
  6. Coafură și alte activități de înfrumusețare Frizerie pentru animale de companie
  7. Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor decompanie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate Magazin pentru comercializarea animalelor de companie și/sau a hranei pentru acestea
  7^1.Comerț cu amănuntul al puilor de o zi Magazin pentru comercializarea puilor de o zi
  8. Acvacultura în ape dulci 1. Instalații, altele decât cele pentru activitatea de producție în domeniul acvaculturii, în care animalele acvatice sunt ținute fără intenția de a fi puse pe piață, cu excepția acvariilor publice; 2. Exploatații de acvacultură care pun pe piață animale de acvacultură exclusiv pentru consumul uman.
  Pescuitul în ape dulci Bazine pentru pescuit sportive.
  Acvacultura maritimă Exploatații de acvacultură care pun pe piață animale de acvacultură exclusiv pentru consumul uman
  9. Creșterea cailor și a altor ecvine Hipodrom, manej
  10. Creșterea altor animale 1. Crescătorii de vânat; 2. Complexuri de vânătoare; 3. Exploatație apicolă familială.
  11. Activități generale de curățenie a clădirilor Formațiune dezinfecție, dezinsecție, deratizare proprie
  Activități specializate de curățenie
  Alte activități de curățenie
  12. Transporturi rutiere de mărfuri Mijloace de transport animale vii pe o distanță de până la 65 km
  13. Punerea în legătură a cumpărătorilor cu vânzătorii,cumpărarea și vânzarea de mărfuri Mijlocitori de afaceri cu animale vii
  14. Creșterea bovinelor Exploatație comercială de tip A de bovine
  15. Creșterea ovinelor/caprinelor Exploatație comercială de tip A de ovine/caprine
  16. Creșterea porcinelor Exploatație comercială de tip A de porcine
  (la 09-02-2014, Pct. 7^1 din anexa 2 a fost introdus de pct. 2 al art. 16 din ORDINUL nr. 14 din 30 ianuarie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014. )
   +  Anexa nr. 3la norma sanitară veterinară
  UNITĂȚILE ȘI MIJLOACELE DE TRANSPORT CARE SE SUPUN AUTORIZĂRII SANITAR-VETERINARE
  la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București
  NR. CRT.DENUMIREA ACTIVITĂȚII DENUMIREA UNITĂȚII/MIJLOCULUI DE TRANSPORT CONFORM LEGISLAȚIEI SPECIFICE
  1. Abrogat.
  2. Creșterea altor animale Biobază pentru animale de experiență
  3. Activități generale de curățenie a clădirilor Stație de spălare și dezinfecție a mijloacelor de transport
  Activități specializate de curățenie
  Alte activități de curățenie
  4. Creșterea bovinelor Exploatație comercială de bovine*)
  5. Creșterea cailor și a altor cabaline 1. Exploatație comercială de ovine*; 2. Exploatație comercială de caprine*; 3. Exploatație comercială de ecvine*;
  Creșterea ovinelor și caprinelor
  Creșterea altor animale
  6. Creșterea porcinelor Exploatație comercială de porcine*
  7. Creșterea păsărilor 1. Exploatație comercială de păsări*; 2. Stație de incubație tip industrial;
  8. Creșterea altor animale 1. Exploatație apicolă comercială pentru material biologic; 2. Exploatații de iepuri și animale de blană*; 3. Exploatație pentru creșterea animalelor ballai.
  9. Activități în ferme mixte - cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor Exploatație didactică și experimentală
  10. Activități auxiliare pentru creșterea animalelor 4. Bază de achiziții pentru animale vii; 5. Centru de colectare animale vii/exploatație de origine; 6. Exploatație de carantină; 7. Puncte de control; 8. Punct de ieșire a animalelor vii.
  11. Activități auxiliare pentru creșterea animalelor Târguri de animale vii
  12. Depozitarea materialului seminal, ovulelor și embrionilor Depozit de material seminal, ovule, embrioni
  13. Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale Expoziție de animale, acvariu public, delfinariu, grădină zoologică
  14. Acvacultură maritimă Exploatații de acvacultură
  Acvacultură în ape dulci
  15. Abrogat.
  16. Abrogat.
  17. Abrogat.
  18. Abrogat.
  19. Depozitări 1. Unitate de depozitare a produselor procesate; 2. Depozit de material seminal, ovule, embrioni
  20. Abrogat.
  21. Activități auxiliare pentru creșterea animale 1. Unități din domeniul reproducției și selecției, centru de recoltare material seminal, ovule, embrioni; 2. Genoteca de animale.
  22. Transporturi rutiere de mărfuri 1. Transportator animale vii; 2. Mijloc de transport rutier animale vii în călătorii de scurtă durată; 3. Mijloc de transport rutier animale vii în călătorii de lungă durată; 4. Mijloc de transport naval de animale vii; 5. Mijloc de transport subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;
  23. Abrogat.
  24. Unități specializate care asigură servicii DDD
  25. Colectarea deșeurilor nepericuloase Autorizație pentru: a) utilizarea materiilor de Categoria I; b) utilizarea materiilor de Categoria a II-a; c) utilizarea materiilor de Categoria a III-a.
  Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
  * În cererea formulată de către operatorul economic se menționează obligatoriu profilul activității: exploatație de vaci de lapte, îngrășătorie; exploatație comercială de porcine pentru reproducție, reproducție și selecție, îngrășătorie; exploatație de ovine pentru reproducție/producție lapte, reproducție și selecție, îngrășătorie; exploatație de păsări pentru reproducție, inclusiv stație de incubație; broiler; pui ecluzionați, ouă pentru incubat; herghelie, depozit de armăsari; fermă de animale de blană; lagomorfe. (la 31-08-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )
   +  Anexa nr. 4la norma sanitară veterinară  +  Model A
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................

  ORDONANȚĂ
  privind interzicerea activităților
  Nr. ........ din .........
  Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ........, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal înregistrat la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ......... sub nr. ........ din data de .........., întocmit de .........., medic veterinar oficial la Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ......... sau din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea ......... din ............., aparținând operatorului economic ..........., cu sediul social în ..............., și a referatului de evaluare ............DISPUNE:interzicerea activității ............, desfășurată în baza autorizației/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară nr. ............., începând cu data de ..............Reluarea activității se efectuează după remedierea deficiențelor, la solicitarea operatorului economic după realizarea procedurilor de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.
  Director, Reprezentantul legal al operatorului economic,
  ................. ........................
  (semnătura și ștampila oficială) (semnătura și ștampila oficială)
   +  Model B
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................

  ORDONANȚĂ
  privind retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare
  Nr. ......... din ...........
  Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .........., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal înregistrat la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .......... sub nr. ........ din data de ........., întocmit de ........., medic veterinar oficial la Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ............. sau din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea ......... din ............, aparținând operatorului economic ..........., cu sediul social în ............., și a referatului de evaluare ...............DISPUNE:retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare nr. ............, începând cu data de .........Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.
  Director, Reprezentantul legal al operatorului economic,
  ................. ........................
  (semnătura și ștampila oficială) (semnătura și ștampila oficială)
   +  Anexa nr. 5la norma sanitară veterinară  +  Model A
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................

  ORDONANȚĂ
  privind suspendarea activității
  Nr. ........ din ........
  Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ........., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal înregistrat la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor ............ sub nr. ......... din data de ........, întocmit de .........., medic veterinar oficial la Circumscripția Sanitar-Veterinară Zonală ........... sau din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea .......... din ............, aparținând operatorului economic ........., cu sediul social în .............., și a referatului de evaluare ..............
  DISPUNE:
  suspendarea activității la ............., desfășurată în baza autorizației/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară nr. ............. începând cu data de ........., până la data de ............Reluarea activității se efectuează la solicitarea operatorului economic după remedierea deficiențelor și asigurarea condicilor sanitare veterinare, conform prevederilor legale.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare, conform prevederilor legale în vigoare.
  Director, Reprezentantul legal al operatorului economic,
  ................. ........................
  (semnătura șiștampila oficială) (semnătura și ștampila oficială)
   +  Modelul B
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...................................

  ORDONANȚĂ
  privind reluarea activității
  Nr. ....... din ........
  Directorul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .........., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Adresa operatorului economic .........., înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .......... sub nr. ....... din data de ........,în baza verificării efectuate la unitatea ........... din ........, aparținând operatorului economic .........., cu sediul social în ............., și a Notei de constatare întocmită de ..........., medic veterinar oficial în cadrul ............., înregistrată la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .......... sub nr. ....... din data de ........,
  DISPUNE:
  Începând cu data de ............. unitatea ........... își reia activitatea desfășurată în baza autorizației/certificatului de înregistrare sanitar-veterinară nr. .......... începând cu data de ..........., Ordonanța nr. ......./..... privind suspendarea activității încetându-și aplicabilitatea.
  Director, Reprezentantul legal al operatorului economic,
  ................. ........................
  (semnătura și ștampila oficială) (semnătura și ștampila oficială)
   +  Anexa nr. 6la norma sanitară veterinarăOperatorul economic .............................C.U.I./C.I.F./C.N.P. ............................Adresa ..........................................Tel./fax ........................................Nr. înregistrare ......... din data .............
  CERERE
  Subsemnatul, ............................., reprezentant legal al ..............................,cu sediul social în ...........(adresa completă, nr. tel., fax)......., posesor al BI/CI seria ....... nr. ...., CNP ........................, eliberat(ă) de ........... la data de ............, prin prezenta solicit înregistrarea sanitar-veterinară a unității ................ din localitatea ....(adresa completă)............ pentru următoarele activități:
  Nr. crt.Activitatea
  1.
  2.
  3.
  La prezenta cerere anexez următoarele documente:.........................................................................
  Data .......Numele și prenumele .....................Semnătura, ștampila .....................
  (la 30-05-2016, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 69 din 26 mai 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016 )
   +  Anexa nr. 6^1la norma sanitară veterinarăOperatorul economic ...........C.U.I./CNP ...........Adresa ..........Tel./fax ..........Nr. de înregistrare ........... din data de .......
  CERERE
  Subsemnatul, ......................., reprezentant legal al ......................, cu sediul social în ............/(adresa completă, nr. tel., fax)/.........................., posesor al BI/CI seria ....... nr. .................., CNP ..........................., eliberat/eliberată de ........................ la data de ........................................,prin prezenta solicit înregistrarea sanitar-veterinară a exploatației comerciale de tip A cu codul RO ............................ din localitatea ........../(adresa completă) /........................, pentru următoarele activități:
  Nr. crt.Activitatea
  1.
  2.
  3.
  La prezenta cerere anexez următoarele documente:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Data ................. Numele și prenumele .............................
  Semnătura și ștampila ........................
  (la 01-10-2010, Anexa 6^1 la norma sanitară veterinară a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. )
   +  Anexa nr. 6^2la norma sanitară veterinarăNr. de înregistrare ........... din data de .......
  CERERE
  Subsemnatul, ........./(numele și prenumele)/........., domiciliat în județul/municipiul ................................., posesor al actului de identitate BI/CI seria ............... nr. ............, CNP ............................, eliberat/eliberată de Poliția ....................... la data de ............................., proprietar/deținător legal al unui număr de ............ familii de albine, cu vatră permanentă în județul/municipiul ........./(adresa stupinei)/..............., localitatea/comuna/satul ................................,prin prezenta solicit înregistrarea sanitar-veterinară a exploatației apicole familiale.La prezenta cerere anexez următoarele documente:.........................................................
  Data ................. Numele și prenumele ..................
  Semnătura și ștampila .....................
  (la 01-10-2010, Anexa 6^2 la norma sanitară veterinară a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. )
   +  Anexa nr. 7la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ............................................

  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂ
  nr. ......./..........
  cod exploatație .......
  Având în vedere cererea și documentația depusă la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .............. înregistrată cu nr. ...... din data ....... de către ......... cu sediul în ........... se dispune înregistrarea sanitar-veterinară a: .............. cu punct de lucru/sediu social în .......... unde se desfășoară următoarele activități:
  Nr. crt. Activitatea
  1.
  2.
  NOTĂ:După eliberarea prezentului document reprezentantul legal al unității trebuie să notifice Direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor .............. orice modificare a condicilor declarate pe propria răspundere anterior.
  DIRECTOR
  (nume, prenume, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 8la norma sanitară veterinară
  REGISTRUL
  DE EVIDENȚĂ AL UNITĂȚILOR ÎNREGISTRATE SANITAR-VETERINAR*)
  Nr. crt.Data depunerii/înregistrării cererii și a documentației Denumirea operatoruluieconomic Adresa sediu social, telefon, fax,C.U.I., cod de exploatație, după caz Denumirea unității conform legislațieispecifice Adresă punct lucru social,telefon, fax ActivitățileNr./data certificatului de înregistraresanitar- veterinară Observații**)Semnătura reprezentantuluioperatorului economic
  *) Registrul conține ........... pagini numerotate, este legat cu șnur și se ștampilează pe ultima pagină.**) La rubrica "observații" se nominalizează data evaluării și măsurile dispuse pentru neconformitățile constatate.
   +  Anexa nr. 9la norma sanitară veterinară  +  Modelul A
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  Nr. ......... data ........
  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZARE SANITAR-VETERINARĂ A
  UNITĂȚILOR DE TIP ACVARIU PUBLIC
  Subsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul ..........., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor .......... sub nr. ...... din data de ........ privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip acvariu public aparținând:Operatorul economic ............. adresa .......... C.N.P./C.U.I. ......... nr. înregistrare ...... cod poștal ......... telefon ........ fax ....... e-mail ....... reprezentată prin .........în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea tip acvariu public, constatând următoarele:a) numărul de clădiri ..........................b) număr de bazine .............................c) suprafață clădiri ...........................d) suprafață bazine ............................e) autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate ........1. Cerințe privind proiectarea și construcția clădirilor și bazinelor:a) amenajarea bazinelor are în vedere habitatul natural al speciilor din colecție .......... [ ] conform [ ] neconform;b) materialele utilizate pentru construcția bazinelor nu sunt dăunătoare pentru animale și pot fi curățate și dezinfectate riguros ....... [ ] conform [ ] neconform;c) proiectarea și construcția bazinelor permite satisfacerea în mod corespunzător a necesităților animalelor în toate etapele de creștere și dezvoltare .......... [ ] conform [ ] neconform;d) există echipamente și facilități de filtrare și aerare a apei din bazine ........ [ ] conform [ ] neconform;e) există echipamente și facilitat de monitorizare a calității apei .............. [ ] conform [ ] neconform;f) există proceduri de urgență în cazul defectării sistemelor automate de condiționare și monitorizare a apei ........ [ ] conform [ ] neconform;g) există spații separate pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a hranei pentru animalele din colecție ....... [ ] conform [ ] neconform;h) există echipamente și facilități pentru curățarea și dezinfectarea bazinelor ......... [ ] conform [ ] neconform;i) există spații separate pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a substanțelor folosite pentru curățare și dezinfecție ............ [ ] conform [ ] neconform;j) sistemul de canalizare este corelat constructiv cu numărul și capacitatea bazinelor .......... [ ] conform [ ] neconform;2. Cerințe privind asistența veterinară:a) se asigură asistență veterinară ............... [ ] conform [ ] neconform;b) tipul, dozajul și modul de administrare al substanțelor medicamentoase sunt corelate cu specia și categoria de vârstă ............ [ ] conform [ ] neconform.3. Cerințe privind personalul:a) personalul este instruit ......................... [ ] conform [ ] neconform;b) există documente care atestă instruirea .......... [ ] conform [ ] neconform;c) personalul este suficient ........................ [ ] conform [ ] neconform.4. Cerințe privind ținerea evidențelor:a) există registru de tratamente .................... [ ] conform [ ] neconform;b) există registru de mortalități ................... [ ] conform [ ] neconform;c) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecție ......... [ ] conform [ ] neconform.5. Transportul animalelor:Există echipamente și facilități corespunzătoare pentru manipularea și transportul animalelor din colecție ........... [ ] conform [ ] neconform.6. Propuneri:[ ] acvariul public îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară[ ] acvariul public nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic
  ........................ ...........................
  (semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)
  Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  .......................................................
  7. Concluzii:[ ] acvariul public îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară[ ] acvariul public nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Șef Serviciu/Birou Bunăstarea Animalelor și Unitatea Epidemiologică Teritorială
  ......................... ......................................
  (semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)
  Director,
  ..........................
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Modelul B
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  Nr. ......... data .......
  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ A
  UNITĂȚII DE TIP ADĂPOST PENTRU CÂINI/CANISĂ/PENSIUNE
  Subsemnatul ............, medic veterinar oficial în cadrul ............, având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor .......... sub nr. .......... din data de ......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip adăpost pentru câini/canisă/pensiune, aparținând:Operatorul economic ............... adresa .......... C.N.P./C.U.I. .......... nr. înregistrare ........... cod poștal ......... telefon ....... fax ......... e-mail ........ reprezentată prin .......în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 205/2004, privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2001, cu modificările și completările ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip adăpost pentru câini/canisă/pensiune, constatând următoarele:A. Cerințe generale privind construcția adăpostului:1. Clădiri în funcțiune:a) nr. clădiri .......................................b) încăperi/suprafață ................................2. Caracteristici constructive:a) materiale de construcție: pavimente, pereți, plafoane ............... [ ] conform [ ] neconformb) sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă ....................... [ ] conform [ ] neconformc) canalizare .......................................................... [ ] conform [ ] neconformd) stații de epurare ................................................... [ ] conform [ ] neconformB. Documente1. Există registru de consultații și tratamente ........................ [ ] conform [ ] neconform2. Există registru de mortalități ...................................... [ ] conform [ ] neconform3. Există registru pentru animalele cumpărate/vândute .................. [ ] conform [ ] neconform4. Există registre pentru intrarea/ieșirea(adopția) animalelor ......... [ ] conform [ ] neconform5. Există registre de intrări/ieșiri a animalelor care au stăpân, cazate pentru o perioadă determinată de timp .................. [ ] conform [ ] neconform6. Aceste registre sunt păstrate cel puțin 3 ani de la data ultimei completări ........... [ ] conform [ ] neconformC. Clădiri și adăposturi1. Se previne accesul persoanelor neautorizate ............. [ ] conform [ ] neconform2. Accesul publicului pentru vizionare în spațiile libere exterioare ............ [ ] conform [ ] neconform3. Asigurare de spațiu pentru public în vederea comercializării/adopției/recepției animalelor .............. [ ] conform [ ] neconform4. Asigurarea de suficient spațiu pentru personal ................ [ ] conform [ ] neconform5. Pardoselile sunt în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, împiedicând acumularea apei pe zonele de acces ............. [ ] conform [ ] neconform6. Pardoselile sunt din ciment etanșat .............................. [ ] conform [ ] neconform7. Pardoselile sunt ușor de curățat și dezinfectat .................. [ ] conform [ ] neconform8. Pereții împiedică scurgerea apei și dejecțiilor de la o cușcă la alta .......... [ ] conform [ ] neconform9. Pereții dintre cuști au înălțime de cel puțin 185 cm ........................... [ ] conform [ ] neconform10. Pereții cuștilor sunt din:a) cărămidă tencuită și vopsită ................. [ ] conform [ ] neconformb) metal încastrat în beton ..................... [ ] conform [ ] neconformc) beton ........................................ [ ] conform [ ] neconformd) plasă de sârmă ............................... [ ] conform [ ] neconform11. Cuștile exterioare sunt confecționate din:a) plasă pe stâlpi metalici ..................... [ ] conform [ ] neconform.b) lemn ......................................... [ ] conform [ ] neconform12. Adăpostul are drenaj și instalații corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii de deșeuri zilnice ........... [ ] conform [ ] neconform.13. Terenul de alergare are drenare care împiedică contaminarea cu urină și fecale a altor terenuri ........ [ ] conform [ ] neconform.14. Cuștile exterioare sunt acoperite ............... [ ] conform [ ] neconform15. Terenurile de alergare au împrejmuiri adecvate și porți cu sisteme de închidere sigure (încuietori, lacăte) pentru a preveni evadarea animalelor ............. [ ] conform [ ] neconform16. Locurile împrejmuite au:a) apă potabilă în permanență .................. [ ] conform [ ] neconformb) vasele de apă și hrană pot fi ușor curățate și dezinfectate ................ [ ] conform [ ] neconformc) vase de hrană poziționate astfel încât să nu fie contaminate cu urină și fecale ............ [ ] conform [ ] neconform17. Spațiile neîncălzite au obligatoriu scânduri pentru odihnă și culcușuri .............. [ ] conform [ ] neconform18. Culcușul câinilor tineri este dotat cu pături, prosoape cutii de carton care pot fi înlocuite sau dezinfectate ușor ............. [ ] conform [ ] neconformD. Cazarea animalelor1. Animalele sunt cazate separat în funcție de starea de sănătate vârstă, sex, grad de agresivitate ............... [ ] conform [ ] neconform2. Mamele care alăptează sunt cazate împreună cu pui lor ................. [ ] conform [ ] neconform3. Cuștile individuale corespund următoarelor standarde minime:a) pentru câini talie mare - 120 cm x 160 cm sau 1,92 m² ................. [ ] conform [ ] neconformb) pentru câini talie mijlocie - 110 cm x 148 cm sau 1,92 m² ............. [ ] conform [ ] neconformc) pentru câini talie mică - 91 cm x 122 cm sau 1,10 m² .................. [ ] conform [ ] neconformd) cuștile comune nu adăpostesc mai mult de 4 câini pe o suprafață de 6,5 m² ....... [ ] conform [ ] neconformE. Spațiile pentru intervenții medicale1. Există una sau mai multe săli de chirurgie pentru fiecare adăpost ........... [ ] conform [ ] neconform2. Sala pentru eutanasie și locul de depozitare a cadavrelor nu sunt accesibile publicului ........... [ ] conform [ ] neconformF. Oficii1. Există camere pentru păstrarea hranei .................. [ ] conform [ ] neconform2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate și curate ............. [ ] conform [ ] neconform3. Dotare și facilități de spălare, decontaminare .............. [ ] conform [ ] neconform4. Proceduri pentru depozitarea și evacuarea ulterioară a cadavrelor ............ [ ] conform [ ] neconformG. Microclimat1. Există sistem de ventilație ..................... [ ] conform [ ] neconform2. Temperatura este corelată cu vârsta ............. [ ] conform [ ] neconform3. Ventilație cc facilitate încălzire/răcire ....... [ ] conform [ ] neconform4. Se asigură lumină naturală suficientă ........... [ ] conform [ ] neconform5. Se asigură lumină suplimentară artificială suficientă ............ [ ] conform [ ] neconform6. Instalațiile de încălzire și ventilație sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ........... [ ] conform [ ] neconformH. Propuneri:[ ] adăpostul pentru câini/canisa/pensiunea îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] adăpostul pentru câini/canisa/pensiunea nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic
  ........................ ...............................
  (semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)
  Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  .......................................................
  I. Concluzii:[ ] adăpostul pentru câini/canisa/pensiunea îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] adăpostul pentru câini/canisa/pensiunea nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  ........................... ..............................
  (semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)
  Director,
  ................................
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Modelul C
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  Nr. ......... data .........
  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ A
  UNITĂȚII DE TIP HIPODROM
  Subsemnatul ..............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ............ sub nr. .......... din data de ............ privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip hipodrom aparținând:Operatorul economic ............ adresa ......... C.N.P./C.U.I. ........ nr. înregistrare ......... cod poștal .......... telefon .......... fax ........ e-mail ......... reprezentată prin ...............în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea tip hipodrom, constatând următoarele:a) numărul de clădiri ........................b) numărul de adăposturi .....................c) numărul de țarcuri ........................d) autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate .........1. Cerințe generale:a) amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităților fiziologice și psihologice ale animalului ............ [ ] conform [ ] neconform;b) adăposturile asigură protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile ............... [ ] conform [ ] neconform;c) țarcurile și împrejmuirile acestora sunt astfel construite încât nu se cauzează rănirea animalelor ............... [ ] conform [ ] neconform;d) adăposturile sunt astfel construite și întreținute încât să nu producă rănirea animalelor, în contact cu colțurile sau pereții acestora ........... [ ] conform [ ] neconform;e) echipamentele fixe precum și instalațiile electrice sunt astfel montate și manipulate încât nu prezintă un pericol sau sursă de stres pentru animale ......... [ ] conform [ ] neconform;f) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecția animalelor în orice moment ......... [ ] conform [ ] neconform;g) adăposturile prevăzute cu aparatură pentru reglarea microclimatului, (temperatura, iluminare) au echipamente de rezervă în cazul defectării acesteia ................ [ ] conform [ ] neconform;h) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile și dejecțiile în exces ................ [ ] conform [ ] neconform;i) facilitățile de hrănire și adăpare sunt corespunzătoare cu specia ............... [ ] conform [ ] neconform;j) există spații separate pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a stocurilor de hrană și lichide ........... [ ] conform [ ] neconform;k) există materiale și mijloace corespunzătoare pentru curățare și dezinfecție ............. [ ] conform [ ] neconform;l) există spații pentru izolarea animalelor bolnave .................. [ ] conform [ ] neconform;m) personalul este instruit ........................ [ ] conform [ ] neconform;n) personalul este suficient ....................... [ ] conform [ ] neconform;o) este prevăzută asistența veterinară ............. [ ] conform [ ] neconform.2. Propuneri:[ ] hipodromul îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] hipodromul nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic
  ......................... ..............................
  (semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)
  Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  .......................................................
  3. Concluzii:[ ] hipodromul îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] hipodromul nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  .......................... .................................
  (semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)
  Director,
  ............................
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Modelul D
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  Nr. ......... data ........
  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ A
  UNITĂȚII DE TIP MENAJERIE/CIRC
  Subsemnatul .............., medic veterinar oficial în cadrul ............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ........... sub nr. ........ din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip menajerie/circ aparținând:Operatorul economic ........... adresa ......... C.N.P./C.U.I. .......... nr. înregistrare ......... cod poștal ......... telefon ......... fax ......... e-mail .......... reprezentată prin ............în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea tip menajerie/circ, constatând următoarele:a) numărul de clădiri ....................................b) numărul de adăposturi .................................c) numărul de țarcuri ....................................d) autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate ......................1. Cerințe privind proiectarea și construcția clădirilor, adăposturilor și țarcurilor:a) amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităților fiziologice și psihologice ale animalului ......... [ ] conform [ ] neconformb) amplasamentele pot satisface în mod corespunzător necesitățile animalului în toate etapele sale de creștere și dezvoltare ......... [ ] conform [ ] neconformc) adăposturile asigură protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile ............ [ ] conform [ ] neconformd) țarcurile și împrejmuirile acestora sunt astfel construite încât nu se cauzează rănirea animalelor .......... [ ] conform [ ] neconforme) adăposturile sunt astfel construite și întreținute încât să nu producă rănirea animalelor, în contact cu colțurile sau pereții acestora ......... [ ] conform [ ] neconformf) echipamentele fixate precum și instalațiile electrice sunt astfel montate și manipulate încât nu prezintă un pericol sau sursă de stres pentru animale .......... [ ] conform [ ] neconformg) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecția animalelor în orice moment ........ [ ] conform [ ] neconformh) adăposturile prevăzute cu aparatură pentru reglarea microclimatului (temperatura, iluminare) au echipamente de rezervă în cazul defectării acesteia .......... [ ] conform [ ] neconformi) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile și dejecțiile în exces ............ [ ] conform [ ] neconformj) facilitățile de hrănire și adăpare sunt corespunzătoare cu specia cazată .............. [ ] conform [ ] neconformk) există spații separate pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a stocurilor de hrană și lichide ........... [ ] conform [ ] neconforml) există materiale și mijloace corespunzătoare pentru curățare și dezinfecție ............ [ ] conform [ ] neconformm) există spații pentru izolarea animalelor bolnave ........... [ ] conform [ ] neconform2. Cerințe privind personalul:a) personalul este instruit .................... [ ] conform [ ] neconformb) personalul este suficient ................... [ ] conform [ ] neconform3. Cerințe privind ținerea evidențelor:a) există registru de tratamente ............... [ ] conform [ ] neconformb) există registru de mortalități .............. [ ] conform [ ] neconformc) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecție ........ [ ] conform [ ] neconformd) există pașapoarte pentru toate animalele din colecție ............. [ ] conform [ ] neconform4. Asistența veterinară:a) este prevăzută asistența veterinară .......... [ ] conform [ ] neconformb) tipul, dozajul și modul de administrare al substanțelor medicamentoase sunt corelate cu specia și categoria de vârstă ............ [ ] conform [ ] neconform5. Transportul animalelor:– există facilități corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuști și transportul tuturor animalelor din colecție ................. [ ] conform [ ] neconform6. Propuneri:[ ] menajeria/circul îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] menajeria/circul nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic
  ............................. ............................
  (semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)
  Verificat: Șef Serviciu/Birou Bunăstarea Animalelor și Unitatea Epidemiologică Teritorială
  ....................................................
  7. Concluzii:[ ] menajeria/circul îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară[ ] menajeria/circul nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Șef Serviciu/Birou Bunăstarea Animalelor și Unitatea Epidemiologică Teritorială
  ............................. ..................................
  (semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)
  Director,
  ...............................
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Modelul E
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
  ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................
  Nr. ........ data .........
  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR-VETERINARĂ
  A UNITĂȚII DE TIP PET-SHOP
  Subsemnatul ............., medic veterinar oficial în cadrul .............., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța privind solicitarea emiterii alimentelor ............ sub nr. ......... din data de certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru unitatea de tip pet-shop aparținând:Operatorul economic ......... adresa .......... C.N.P./C.U.I ........... nr. înregistrare ......... cod poștal ......... telefon .............. fax ......... e-mail .......... reprezentată prin ..............în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 60/2004 privind protecția animalelor de companie, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip pet-shop, constatând următoarele:A. Cerințe generale privind construcția unității de tip pet-shop:1. Clădiri în funcțiune:a) nr. clădiri ................................b) nr. încăperi/suprafață .....................2. Caracteristici constructive:a) materiale de construcție: pavimente, pereți, plafoane ........... [ ] conform [ ] neconformb) sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă ................... [ ] conform [ ] neconformc) canalizare ...................................................... [ ] conform [ ] neconformB. Documente:1. Există registre de intrare/ieșirea animalelor ................... [ ] conform [ ] neconform2. Există procedură de urgență care poate fi aplicată în cazul îmbolnăvirii animalelor ........ [ ] conform [ ] neconform3. Există o evidență privind identitatea și originea fiecărui animal .......................... [ ] conform [ ] neconform4. Aceste registre sunt păstrate cel puțin 3 ani de la data ultimei completări ................ [ ] conform [ ] neconformC. Clădiri și adăposturi:1. Spațiile au aspect curat, igienic ............ [ ] conform [ ] neconform2. Tavanele și pereții sunt rezistenți, netezi, impermeabili și ușor lavabili ........... [ ] conform3. Pardoseala este netedă, impermeabilă, nealunecoasă, ușor lavabilă .................... [ ] conform4. Există spații speciale pentru animale bolnave, vătămate .............................. [ ] conformD. Oficii:1. Există camere pentru păstrarea hranei ............... [ ] conform [ ] neconform2. Camerele destinate depozitării hranei sunt răcoroase, uscate și curate ............... [ ] conform3. Dotare și facilitat de spălare, decontaminare ............. [ ] conform [ ] neconform4. Proceduri pentru depozitarea și evacuarea ulterioară a cadavrelor .................... [ ] conformE. Microclimat:1. Există sistem de ventilație ................................... [ ] conform [ ] neconform2. Se evită recircularea aerului ................................. [ ] conform [ ] neconform3. Temperatura aerului se încadrează în limitele prevăzute pentru fiecare specie în parte ......... [ ] conform [ ] neconform4. Temperatura este corelată cu vârsta .................. [ ] conform [ ] neconform5. Ventilație cu facilitate încălzire/răcire ............ [ ] conform [ ] neconform6. Umiditatea relativă este situată în jurul valorii de 55% ±10% ............. [ ] conform [ ] neconform7. Se asigură lumină naturală suficientă ............. [ ] conform [ ] neconform8. Lumina suplimentară artificială suficientă ........ [ ] conform [ ] neconform9. Instalațiile de încălzire și ventilație sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) ........[ ] conform [ ] neconformF. Inspecțiile și personalul:1. Se asigură inspecția animalelor cel puțin o dată pe zi ........... [ ] conform [ ] neconform2. Există spălătoare pentru igiena mâinilor personalului dotate cu săpun lichid, substanțe dezinfectante, prosop din hârtie etc. ............. [ ] conform [ ] neconform3. Personalul este calificat ............. [ ] conform [ ] neconformG. Cazarea:1. Materialele constructive pot fi ușor curățate și decontaminate ............ [ ] conform [ ] neconform2. Prin proiectarea și construcția amplasamentelor se evită suferința și rănirea animalelor și se permite satisfacerea nevoilor etologice ............ [ ] conform [ ] neconform3. În cuștile câinilor nu se folosesc grătare ............ [ ] conform [ ] neconform4. Cuștile sunt prevăzute cu un sistem adecvat de drenaj ......... [ ] conform [ ] neconformH. Hrănirea și adăparea:1. Există pungi, saci sau recipiente etanșe pentru ambalarea hranei ......... [ ] conform [ ] neconform2. Există camere reci, congelatoare sau frigidere ...........[ ] conform [ ] neconform3. Dispozitivele de hrănire și adăpare sunt curate ..........[ ] conform [ ] neconformI. Așternutul:1. Așternutul este curat, uscat .............................[ ] conform [ ] neconform2. Așternutul nu are praf, este netoxic .................... [ ] conform [ ] neconform3. Se evită utilizarea rumegușului sau a altor materiale lemnoase tratate chimic ........ [ ] conform [ ] neconformJ. Propuneri:[ ] unitatea de tip pet-shop îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] unitatea de tip pet-shop nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic
  ........................... .............................
  (semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)
  Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  .......................................................
  K. Concluzii:[ ] unitatea de tip pet-shop îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară[ ] unitatea de tip pet-shop nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  ........................... ..................................
  (semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)
  Director,
  ..............................
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Anexa nr. 10la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................

  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂ
  PENTRU MIJLOCUL DE TRANSPORT ANIMALE VII PE DISTANȚE DE PÂNĂ LA 65 KM
  Nr. ..... data ...........*)Având în vedere cererea și documentația depusă la Direcția Sanitar- Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înregistrată cu nr. ....... din data ............ de către ....................... cu sediul în.................. ..............se dispune înregistrarea sanitar-veterinară a mijlocului de transport cu:Numărul de înmatriculare ....................................................Specia de animale care poate fi transportată **).............................Suprafața utilă (m²)**) .....................................................Numărul maxim de animale care pot fi transportate pe categorii, în conformitate cu legislația în vigoare ............
  DIRECTOR
  .................................
  (semnătura, parafa, ștampila)
  *) Numărul de înregistrare are următorul format: XX - NNN, unde XX - codul județului și NNN - un număr atribuit cronologic, începând cu cifra 001;**) Speciile și categoriile de animale transportate, precum și suprafața necesară fiecărui animal pentru transport:
  Specia și categoria de animale Suprafața Numărul de animale
  Cai adulți 1,75 m² (0,7 x 2,5 m)
  Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de până la 48 ore)1,2 m² (0,6 x 2 m)
  Cai tineri (6-24 luni) (călătorii de peste 48 ore) 2,4 m² (1,2 x 2 m)
  Ponei (sub 144 cm) 1 m² (0,6 x 1,8 m)
  Mânji (0-6 luni) 1,4 m² (1 x 1,4 m)
  Viței de talie mică 50 kg 0,30 - 0,40 m²
  Viței de talie medie 110 kg 0,40 - 0,70 m²
  Viței de talie mare 200 kg 0,70 - 0,95 m²
  Bovine de talie medie 325 kg 0,95 - 1,30 m²
  Bovine de talie mare 550 kg 1,30 - 1,60 m²
  Bovine de talie foarte mare > 700 kg > 1,60 m²
  Ovine tunse și miei cu greutatea egală sau mai mare de 26 kg < 55 0,20 - 0,30 m²
  Ovine tunse și miei cu greutatea egală sau mai mare de 26 kg > 55 kg > 0,30 m²
  Ovine netunse < 55 kg 0,30 - 0,40 m²
  Ovine netunse > 55 kg > 0,40 m²
  Oi în gestație avansată < 55 kg 0,40 - 0,50 m²
  Oi în gestație avansată > 55 kg > 0,50 m²
  Caprine < 35 kg 0,20 - 0,30 m²
  Caprine 35 - 55 kg 0,30 - 0,40 m²
  Caprine > 55 kg 0,40 - 0,75 m²
  Capre în gestație avansată < 55 kg 0,40 - 0,50 m²
  Capre în gestație avansată > 55 kg > 0,50 m²
  Porcine-100 kg nu trebuie să depășească 235 kg/m²
   +  Anexa nr. 11la norma sanitară veterinară
  REGISTRUL PRIVIND ÎNREGISTRAREA
  MIJLOACELOR DE TRANSPORT ANIMALE VII PE DISTANȚE DE PÂNĂ LA 65 KM*)
  Nr. crt.Operatoruleconomic Adresa operatoruluieconomic Marca vehiculului Numărul deînmatriculare vehicul Categoria de animaletransportate Suprafața utilă (m²) Nr. maxim de animaletransportate Nr. certificatînregistrare sanitar- veterinară/ data Semnăturaoperatorului economic Observații**)
  *) Registrul conține ....... pagini numerotate, este legat cu șnur și se ștampilează pe ultima pagină.**) La rubrica "observații" se nominalizează data evaluării și măsurile dispuse pentru neconformitățile constatate.
   +  Anexa nr. 12la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...................................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ
  ...................................
  Nr. ....... data ..............
  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ANIMALE
  VII PE O DISTANȚĂ DE PÂNĂ LA 65 KM
  Subsemnatul ........................., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripției Sanitar-Veterinare Zonale ................................ având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ................... sub nr. .............. din data de .............. privind emiterea certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii pe distanțe mai mici de 65 km aparținând:Operatorul economic ....................... adresa ................. telefon .......... fax ................ cod poștal........... CNP/CUI ................... nr. înregistrare ............. deținător al mijlocului de transport marca ............ cu numărul de înmatriculare ............. în suprafață de (capacitate de transport în m²)......................în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului și operațiunilor conexe și de modificare a Directivei 64/432/CEE și 93/119/CEE și a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește mijlocul de transport, cu amendamentele ulterioare, constatând următoarele:Cerințe minime privind construcția și dotarea mijloacelor de transport:1. podeaua este rezistentă, nealunecoasă, ușor de curățat și dezinfectat ........ []conform []neconform2. pereții asigură protecție laterală, astfel încât să prevină căderea sau evadarea animalelor ......... []conform []neconform3. înălțimea pereților este corelată estimativ cu specia care urmează a fi transportată .............. []conform []neconform4. podeaua și protecțiile laterale nu prezintă obiecte ascuțite sau contondente care pot provoca răniri sau suferințe ..................... []conform []neconform5. acoperișul asigură condiții minime de protecție împotriva factorilor meteorologici nefavorabili ........................... []conform []neconform6. dispozitivul de încărcare-descărcare are podea rezistentă, nealunecoasă, cu protecție laterală, care poate fi curățată și dezinfectată corespunzător ..........[]conform []neconform7. alte aspecte constatate ..........................................Față de cele constatate mai sus mijlocul de transport corespunde/nu corespunde pentru transportul animalelor vii și propunem emiterea/neemiterea certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport animale vii pe distanțe de până la 65 km pentru:Specia ...............................................Categoria ............................................Nr. maxim de animale care pot fi transporte ..........Greutatea maximă de transport ........................
  Medic veterinar oficial
  ................................
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Anexa nr. 13la norma sanitară veterinară  +  Model A
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..............................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ZONALĂ
  ..............................
  Nr. ...../........
  REFERAT DE EVALUARE
  pentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară
  Subsemnatul ......................., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripției Sanitar - Veterinare Zonale .........................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ............. sub nr. ....., din data de ......., privind solicitarea emiterii autorizării sanitar-veterinare de funcționare a unității ................... din localitatea ............ aparținând cu sediul în localitatea ............... C.N.P/C.U.I ............. nr. de înregistrare .................... strada ................., număr ........., județ .........., unde se desfășoară activități ...................În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat și constatat următoarele:1. Clădiri în funcțiune:a) nr. clădiri ...............................b) nr. încăperi/suprafață ....................2. Caracteristici constructive:a) materiale de construcție: pavimente, pereți, plafoane .................b) sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă .........................c) sistem de canalizare ..................................................d) stație de epurare .....................................................3. Condiții de microclimat:a) ventilație ............................................................b) temperatură ...........................................................c) umiditate .............................................................d) luminozitate ..........................................................e) dotarea cu aparatură de măsură și control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidității ................4. Condiții de biosecuritate în funcție de sistemul de creșterea) Integritatea împrejmuirii ........................ detalii constructive ..................b) dezinfector rutier funcțional și pompă de dezinfecție rutieră ................c) dezinfector pietonal ........................................................d) filtru sanitar-veterinar funcțional .........................................e) sală de mese ............................f) echipament de protecție .......................................g) amplasarea pavilionului administrativ în afara spațiului de producție ........h) spațiu frigorific securizat pentru depozitarea cadavrelor și deșeurilor de origine alimentară .............................i) contract cu unitate de specializată de ecarisare ...........................j) sală de necropsie ...............................k) rampă încărcare-descărcare amplasată corespunzător ...............l) remorci tehnologice de interior ...........................................m) aprovizionarea prin transbordare a furajelor ..............5. Descrierea fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecție și bunăstare a animalelor conform legislației specifice pe specii și categorii de animale:.....................................................................................................................................................................................................................6. Capacități în funcțiune:a) capacitate construită de cazare pentru animale ........................b) capacitate de cazare utilizata ........................................c) spații pentru depozitarea furajelor ...................................d) spații pentru materii prime ...........................................e) modul de asigurarea a furajelor:(i) fabrică de Nutrețuri Combinate proprie ............. capacitate de producție/zi ....................................(ii) stație de macinis ............... capacitate de producție/zi.......................................(iii) alte surse de aprovizionare cu furaje............................7. Acțiuni Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare:a) echipa proprie atestată ............................b) contract cu o unitate specializată autorizată ............. nr. ........... data ........................................c) utilaje specifice ..................................................d) substanțe biocide ................ denumire.......... cantități ...............e) substanțe pentru dezinsecție..................... denumire................... cantități .........f) substanțe pentru deratizare ...... denumire .................... cantități .....g) rampă de dezinfecție ......................................h) echipamente de protecție ................................................8. Asistența și supraveghere sanitar-veterinară:a) medic veterinar de liberă practică organizat în condițiile legii și împuternicit de către autoritatea veterinară teritorială .....................................................b) medic veterinar oficial de la circumscripția sanitar-veterinară zonală ...............................9. Autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate: ............................10. Alte aspecte: ........................................................11. PROPUNERI:a) Unitatea ÎNDEPLINEȘTE condițiile pentru autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar veterinare în vigoare, pentru ....................................., unde se desfășoară activități: ...................., specificate în cererea înregistrată cu nr. ................/..............................b) NU ÎNDEPLINEȘTE condițiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare.c) NU CORESPUNDE activității: ........................................., declarate.
  Medic veterinar oficial, Reprezentantul legal al operatorului economic
  .................... .....................
  (semnătura, parafa, ștampila) (numele și prenumele, semnătura, ștampila)
  VERIFICAT:
  Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală: ............................... (semnătura, parafa)
  12. CONCLUZII:a) Unitatea ÎNDEPLINEȘTE condițiile și se emite AUTORIZAȚIA SANITAR-VETERINARĂ nr. ......, data ........., pentru............................................, unde se desfășoară activități: .................b) Unitatea NU ÎNDEPLINEȘTE condițiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare ..........................c) Unitatea NU CORESPUNDE pentru activitatea .......................
  Director ...........................
  (semnătura, parafa, ștampila)
  Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală .................................. (semnătura, parafa)
  Medic veterinar oficial, ....................................................... (semnătura, parafa, ștampila)
  Model BAbrogat. (la 25-09-2015, Modelul B de la anexa 13 a fost abrogat de pct. 3 al art. 7 din ORDINUL nr. 97 din 1 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015. )  +  Model C
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...............................................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...............................................
  Nr. .......... data ................
  REFERAT DE EVALUARE PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ
  A GRĂDINII ZOOLOGICE
  Subsemnatul ..............................., medic veterinar oficial din .................................... având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar- veterinară și pentru siguranța alimentelor ................ sub nr. ............ din data de ................ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru grădina zoologică aparținând:Operatorul economic ................. adresa .................... CNP/C.U.I ...... nr. ..... cod poștal .......... telefon ......... fax ............. e-mail ............... reprezentată prin .........................în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificările și completările ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea tip grădină zoologică, constatând următoarele:a) numărul de clădiri .................................b) numărul de adăposturi ..............................c) numărul de țarcuri .................................d) autorizații emise de alte organe abilitate ..................1. Cerințe privind proiectarea și construcția clădirilor, adăposturilor și țarcurilor:a) amenajarea amplasamentelor are în vedere habitatul natural al speciei ........ []conform []neconformb) amenajarea amplasamentelor are în vedere îndeplinirea necesităților fiziologice și psihologice ale animalelor .............. []conform []neconformc) așternutul corespunde cu cerințele ecologice ale animalelor ...... []conform []neconform []nu este cazuld) amplasamentele pot satisface în mod corespunzător necesitățile animalelor în toate etapele de creștere și dezvoltare .............. []conform []neconforme) adăposturile asigură umiditate corespunzătoare și protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile ................... []conform []neconformf) adăposturile sunt astfel construite și întreținute încât să nu producă rănirea animalelor, în contact cu colțurile sau pereții acestora ............. []conform []neconformg) există arii de refugiu pentru animalele retive, pentru a se putea retrage din câmpul vizual al publicului ..................... []conform []neconformh) țarcurile și împrejmuirile acestora sunt astfel construite încât să nu producă rănirea animalelor ..................... []conform []neconformi) dacă există șanțuri uscate sau cu apă pentru delimitarea țarcurilor se asigură posibilitatea de revenire în amplasament dacă animalul a căzut în ele ...... []conform []neconformj) echipamentele fixate precum și instalațiile electrice sunt astfel montate și manipulate încât nu prezintă un pericol sau sursă de stres pentru animale .................... []conform []neconformk) se asigură surse de lumină artificială pentru a se putea realiza inspecția animalelor în orice moment .......... []conform []neconforml) adăposturile prevăzute cu aparatură pentru reglarea microclimatului (temperatura, iluminare) au echipamente de rezervă în cazul defectării acesteia ................... []conform []neconformm) canalizarea este eficientă, îndepărtând toate scurgerile și dejecțiile în exces ...... []conform []neconformn) jgheaburile și canalele de scurgere sunt plasate în afara amplasamentelor ......... []conform []neconformo) facilitățile de hrănire și adăpare sunt corespunzătoare cu specia cazată ...... []conform []neconformp) există spații separate pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a stocurilor de hrană și lichide ...... []conform []neconformq) există materiale și mijloace corespunzătoare pentru curățare și dezinfecție ....... []conform []neconformr) există spații separate pentru izolarea și examinarea animalelor nou sosite în colecție ......... []conform []neconforms) există spații pentru izolarea animalelor bolnave ....... []conform []neconformt) există spații disponibile pentru separarea animalelor gestante sau cu pui ....................... []conform []neconformu) există echipamente sau proceduri pentru monitorizarea calității apei și temperaturii din bazine și acvarii .............. []conform []neconform2. Cerințe privind personalul:a) personalul este instruit ................... []conform []neconformb) există documente care atestă instruirea ..............[]conform []neconformc) personalul este suficient ................[]conform []neconform3. Cerințe privind ținerea evidențelor:a) există registru de tratamente ...............[]conform []neconformb) există registru de mortalități ..................[]conform []neconformc) există un dosar cu toate dietele animalelor din colecție .......[]conform []neconform4. Asistența veterinară:a) este asigurată asistență veterinară calificată ........[]conform []neconformb) personalul veterinar are cunoștințe și aptitudini corespunzătoare .......[]conform []neconformc) există un program cuprinzător/complet de asistență veterinară ......[]conform []neconformd) tipul, dozajul și modul de administrare al substanțelor medicamentoase sunt corelate cu specia și categoria de vârstă ......[]conform []neconform []nu este cazul5. Transportul animalelor:– există facilități corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuști și transportul tuturor animalelor din colecție ......................[]conform []neconform6. Propuneri:[] grădina zoologică îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară[] grădina zoologică nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic
  ....................... ............................
  (semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)
  Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  ..............................................
  7. Concluzii:[] grădina zoologică îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară[] grădina zoologică nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară
  Medic veterinar oficial Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  ............................
  .......................................
  (semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)
  Director,
  .........................
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Anexa nr. 14la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...............................................

  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ
  Nr. ......... din .............
  Directorul Direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor ..................., având în vedere cererea și documentația înregistrată la nr. ......, din data ............ adresa completă ................................., în baza Referatului de evaluare nr. ............. întocmit de ....................., medic veterinar oficial în cadrul Circumscripției Sanitar-Veterinare Zonale ..................., în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al normelor și măsurilor sanitare veterinare în vigoare:Dispune:AUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A UNITĂȚII .................................... ............ din localitatea .............., strada .......... nr. ......, sectorul ....., codul ........, județul .............., aparținând ...................... pentru următoarele activități:
  Unitate Activitate*)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  NOTĂ:*) se înscriu toate activitățile pentru care se acordă autorizația sanitar-veterinară conform normelor sanitare veterinare în vigoare; nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea sau retragerea în vederea anulării a autorizației sanitar-veterinare, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.
  Director,
  (nume, prenume, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 15la norma sanitar-veterinară
  REGISTRUL
  DE EVIDENȚĂ A UNITĂȚILOR AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR*)
  Nr. crt.Data depunerii/ înregistrăriicererii și a documentațieiDenumirea operatoruluieconomic Adresa sediu social, telefon, fax Denumirea unității conform legislațieispecifice Capacitatemijloc de transport,unității Adresapunct lucru social,telefon, fax Activitățile Nr./data autorizației sanitar- veterinareObservații**)Semnătura operatoruluieconomic
  *) Registrul conține ....... pagini numerotate, este legat cu șnur și se ștampilează pe ultima pagină.**) La rubrica "observații" se nominalizează data evaluării și măsurile dispuse pentru neconformitățile constatate.
   +  Anexa nr. 16Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 16 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 17la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................................
  SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF
  ..........................................

  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE
  SCURTĂ DURATĂ
  1. AUTORIZAȚIA TRANSPORTATORULUI nr.*) 1. TRANSPORTER AUTHORISATION No.
  2. IDENTIFICAREA TRANSPORTATORULUI 2. TRANSPORTER IDENTIFICATION 2.1. Denumirea societății 2.1. Company name TIP 1 NEVALID PENTRU CĂLĂTORII DELUNGĂ DURATĂTYPE 1 NOT VALID FOR LONG JOURNEYS
  2.2. Adresa 2.2. Address
  2.3. Orașul 2.3. Town 2.4. Cod poștal 2.4. Postal Code2.5. Statul membru 2.5. Member State
  2.6. Telefon 2.6. Telephone 2.7. Fax 2.7. Fax 2.8. Email 2.8. Email
  3. AUTORIZAȚIA LIMITATĂ LA ANUMITE 3. AUTHORISATION LIMITED TO CERTAIN Categorii de animale [] Mijloace de transport [] Types of animals Modes of transport
  Precizări: Specify here:
  Data expirării ............. Expiry date .....................
  4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAȚIA 4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION 4.1. Numele și adresa autorității 4.1. Name and address of the authority
  4.2. Telefon 4.2. Telephone 4.3. Fax 4.3. Fax 4.4. Email 4.4. Email
  4.5. Data 4.5. Date 4.6. Locul 4.6. Place 4.7. Ștampila oficială 4.7. Official stamp
  4.8. Numele și semnătura directorului 4.8. Name and signature of the official
  *) Codul unic pentru autorizațiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în călătorii rutiere de scurtă durată, are următorul format:RO - OO - A - XXXRO - codul de țară al României;OO - codul județului unde se emite autorizația, în litere;A - pentru călătorii de scurtă durată;XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcție de data eliberării autorizației, începând cu cifra 001.
   +  Anexa nr. 18la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .........................................
  NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
  SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF
  ..................................................

  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE
  LUNGĂ DURATĂ SAU TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII NAVALE DE PESTE
  10 MILE MARINE
  1. AUTORIZAȚIA TRANSPORTATORULUI nr.*) 1. TRANSPORTER AUTHORISATION No.
  2. IDENTIFICAREA TRANSPORTATORULUI 2. TRANSPORTER IDENTIFICATION 2.1. Denumirea societății 2.1. Company name TIP 2 VALID PENTRU TOATECĂLĂTORIILE, INCLUSIV CELE DE LUNGĂ DURATĂ TYPE 2 VALID FOR ALL JOURNEYS, INCLUDING LONG JOURNEYS
  2.2. Adresa 2.2. Address
  2.3. Orașul 2.3. Town 2.4. Cod poștal 2.4. Postal Code2.5. Statul membru 2.5. Member State
  2.6. Telefon 2.6. Telephone 2.7. Fax 2.7. Fax 2.8. Email 2.8. Email
  3. SFERA DE APLICARE A AUTORIZAȚIEI limitată la anumite 3. SCOPE OF THE AUTHORISATION limited to certain Categorii de animale [] Mijloace de transport Types of animals [] Modes of transport
  Precizări: Specify here:
  Data expirării ............. Expiry date .....................
  4. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAȚIA 4. AUTHORITY ISSUING THE AUTHORISATION 4.1. Numele și adresa autorității 4.1. Name and address of the authority
  4.2. Telefon 4.2. Telephone 4.3. Fax 4.3. Fax 4.4. Email 4.4. Email
  4.5. Data 4.5. Date 4.6. Locul 4.6. Place 4.7. Ștampila oficială 4.7. Official stamp
  4.8. Numele și semnătura directorului 4.8. Name and signature of the official
  *) - codul unic pentru autorizațiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format:RO - OO - B - XXXRO - codul de țară al României;OO - codul județului unde se emite autorizația, în litere;B - pentru călătorii de lungă durată;XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcție de data eliberării autorizației, începând cu cifra 001.- codul unic pentru autorizațiile sanitar-veterinare pentru operatorii economici transportatori de animale vii, în călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, va avea următorul format: RO - OO - N - XXX , undeRO - codul de țară al României;OO - codul județului unde se emite autorizația, în litere;N - literă distinctivă care semnifică transport naval (rămâne neschimbată);XXX - un număr care se acordă cronologic, în funcție de data eliberării autorizației, începând cu cifra 001.
   +  Anexa nr. 19la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .............................................
  SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF
  .............................................
  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII PENTRU
  CĂLĂTORII RUTIERE DE SCURTĂ DURATĂ
  1. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI SANITAR-VETERINARE*) 1. LICENCE NUMBER
  2. Categorii de animale care pot fi transportate 2. Types of animals allowed to be transported
  3. SUPRAFAȚA ÎN MP/PUNTE 3. AREA în MP/DECK
  4. Prezenta autorizație este valabilă până la data de 4. This autorisation is valid until
  5. AUTORITATEA CARE EMITE AUTORIZAȚIA 5. BOD_Y ISSUING THE AUTORIZATION 5.1. Numele și adresa autorității care emite autorizația 5.1. Name and address of the bod_y issuing the autorization
  5.2. Telefon 5.2. Telephone 5.3. Fax 5.3. Fax 5.4. Email 5.4. Email
  5.5. Data 5.5. Date 5.6. Locul 5.6. Place 5.7. Ștampila 5.7. Stamp
  5.8. Numele și semnătura directorului 5.8. Name and signature of the official
  *) Codul unic pentru autorizațiile sanitar-veterinare pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii rutiere de scurtă, are următorul format:RO - OO - A - XXX - YYY/ZRO - codul de țară al României;OO - codul județului unde se emite autorizația, în litere;A - pentru călătorii de scurtă durată;XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizația transportatorului;YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcție de data eliberării autorizației, începând cu cifra 001;Z - numărul de înmatriculare.
   +  Anexa nr. 20la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................................
  SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY DIRECTORATE OF
  ..........................................
  CERTIFICAT DE AUTORIZARE
  SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE VII
  PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂ SAU MIJLOACE DE TRANSPORT NAVAL PENTRU
  CĂLĂTORII PESTE 10 MILE MARINE
  1. NUMĂRUL CERTIFICATULUI*) 1. LICENCE NUMBER .2. Echipat cu Sistem de Navigație: DA NU 1.2. Equipped with Navigation System: YES NO
  2. Categorii de animale care pot fi transportate 2. Types of animals allowed to be transported
  3. SUPRAFAȚA ÎN MP/PUNTE 3. AREA în MP/DECK
  4. Prezenta autorizație este valabilă până la data de 4. This authorisation is valid until
  5. AUTORITATEA CARE EMITE CERTIFICATUL 5. BODY ISSUING THE CERTIFICATE 5.1. Numele și adresa autorității care emite certificatul 5.1. Name and address of the bod_y issuing the certificate
  5.2. Telefon 5.2. Telephone 5.3. Fax 5.3. Fax 5.4. Email 5.4. Email
  5.5. Data 5.6. Locul 5.7. Ștampila 5.5. Date 5.6. Place 5.7. Stamp 5.8. Numele și semnătura directorului 5.8. Name and signature of the official
  *) - Codul unic pentru certificatul de autorizare sanitar -veterinare pentru mijloacele de transport animale vii, în călătorii rutiere de lungă durată, are următorul format:RO - OO - B - XXX - YYY/ZRO - codul de țară al României;OO - codul județului unde se emite autorizația, în litere;B - pentru călătorii de lungă durată;XXX - numărul operatorului economic transportator, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizația transportatorului;YYY - un număr care se acordă cronologic, pentru fiecare mijloc de transport, în funcție de data eliberării autorizației, începând cu cifra 001.Z - numărul de înmatriculare.- Codul unic pentru autorizațiile sanitar-veterinare pentru navele de transport de animale vii, în călătorii maritime care depășesc 10 mile marine, va avea următorul format: RO - OO - N - XXX - YYY, undeRO - codul de țară al României;OO - codul județului unde se emite autorizația, în litere;N - literă distinctivă care semnifică transport naval (rămâne neschimbată);XXX - numărul firmei transportatoare, echivalent cu numărul XXX care apare pe autorizația transportatorului;YYY - un număr care reprezintă codul IMO al navei.
   +  Anexa nr. 21la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA
  ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ......................................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ......................................
  Nr. .......... data ................
  REFERAT DE EVALUARE
  PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT
  ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE SCURTĂ DURATĂ
  Subsemnatul .............................., medic veterinar oficial în cadrul ........................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ............ sub nr. ............ din data de .................... privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru mijlocul de transport animale vii aparținând:Operatorul economic ............. adresa .......... .................. CNP/C.U.I. nr. ................. cod poștal ............ telefon ................. fax ...........e-mail ........... reprezentată prin ................ deținător al mijlocului de transport marca ...................... cu nr. de înmatriculare ............. în suprafață de ............. m² (capacitatea de transport) ..........................în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului și a operațiunilor conexe și de modificare a Directivei 64/432/CEE și 93/119/CEE și a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește mijlocul de transport, constatând următoarele:1. Cerințe generale privind construcția mijlocului de transport:Mijlocul de transport este proiectat, construit și întreținut astfel încât:a) să nu permită căderea, rănirea sau evadarea animalelor ...............[]conform []neconformb) să permită o manevrare rapidă și ușoară ..........[]conform []neconformc) să poată fi curățat și dezinfectat ușor .............[]conform []neconformd) să asigure protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile ........... []conform []neconforme) să asigure o densitate corespunzătoare fiecărei specii/m² și spațiu deasupra capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziție patrupedă să se poată mișca natural ......[]conform []neconformf) condiții igienice și eliminare (cu depozitarea temporară) a scurgerilor de urină și fecale ............[]conform []neconformg) să asigure o ventilație naturală sau artificială corespunzătoare ......[]conform []neconformh) să se permită un acces ușor la animale pentru inspecție și pentru asigurarea apei ......[]conform []neconformi) să fie prevăzută o compartimentare cu pereți rezistenți, fără a împiedica posibilitate animalelor de a ajunge la apă ..............[]conform []neconform []nu este cazulj) să fie prevăzut cu un sistem de marcare vizibil indicând prezența animalelor ...... []conform []neconformk) podeaua este rezistentă, nealunecoasă ușor de curățat și de dezinfectat, garantând confortul necesar în funcție de specie, numărul de animale, durata călătoriei și condițiile meteorologice .......[]conform []neconforml) există dispozitive pentru încărcare/descărcare:(i) cu podea rezistentă, nealunecoasă, care poate fi curățată și dezinfectată ușor ............[]conform []neconform(ii) cu protecție pe părțile laterale pentru prevenirea rănirilor, suferințelor sau căderilor ..... []conform []neconform(iii) cu înclinație corespunzătoare față de planul orizontal după cum urmează:(iv) înclinație max. 20° (pentru porci, viței, cai) ......[]conform []neconform(v) înclinație de max. 26° și 34'(pentru oi, bovine adulte).[]conform []neconform(vi) prevăzute cu șipci transversale atunci când înclinația este >10° ......[]conform []neconform(vii) pentru platforme de tip ascensor să fie dotate cu bariere de siguranță .......[]conform []neconformm) există condiții adecvate de iluminat ...............[]conform []neconformn) pereții laterali sunt rezistenți .....................[]conform []neconformo) spațiul total prevăzut pentru transportul animalelor:(în m²/punte 1)..................................[]conform []neconform(în m²/punte 2)..................................[]conform []neconform(în m²/punte 3)..................................[]conform []neconform(în m²/punte 4)..................................[]conform []neconform2. Propuneri:[] mijlocul de transport îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru transportul următoarelor specii ................ și categorii ............. de animale.[] mijlocul de transport nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic............................. .............................(semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală26. Concluzii:[] mijlocul de transport îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru transportul de specii ......... și categorii ........ de animale.[] mijlocul de transport nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial și Bunăstare Animală Șef Birou/Serviciu de Sănătate....................... ...............................(semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)Director,......................(semnătura, parafa, ștampila)
   +  Anexa nr. 22la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..................................................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..................................................
  Nr. ......... data ..............
  REFERAT DE EVALUARE
  PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT
  ANIMALE VII PENTRU CĂLĂTORII RUTIERE DE LUNGĂ DURATĂ
  Subsemnatul ..........................., medic veterinar oficial în cadrul ....................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ........ sub nr. ............. din data de ............ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru mijlocul de transport animale vii aparținând:Operatorul economic .......................... adresa ..................................... CNP/C.U.I nr. .................................. cod poștal ............. telefon ............. fax ........................ e-mail ................. reprezentată prin ........... deținător al mijlocului de transport marca...................... cu nr. de înmatriculare ............... în suprafață de ..................m² (capacitatea de transport)în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului și operațiunilor conexe și de modificare a Directivei 64/432/CEE și 93/119/CEE și a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește mijlocul de transport, constatând următoarele:1. Cerințe generale privind construcția mijlocului de transport:Mijlocul de transport este proiectat, construit și întreținut astfel încât:a) să nu permită căderea, rănirea sau evadarea animalelor ..........[]conform []neconformb) să permită o manevrare rapidă și ușoară ..........[] conform []neconformc) să poată fi curățat și dezinfectat ușor ...........[]conform []neconformd) să asigure protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile .........[]conform []neconforme) să asigure o densitate corespunzătoare fiecărei specii/m² și spațiu deasupra capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziție patrupedă să se poată mișca natural ......[]conform []neconformf) condiții igienice și eliminare (cu depozitarea temporară) a scurgerilor de urină și fecale ........[]conform []neconformg) să asigure o ventilație naturală sau artificială corespunzătoare ......[]conform []neconformh) să se permită un acces ușor la animale pentru inspecție și pentru asigurarea apei .......[]conform []neconformi) să fie prevăzută o compartimentare cu pereți rezistenți, fără a împiedica posibilitate animalelor de a ajunge la apă ...........[]conform []neconform []nu este cazulj) să fie prevăzut cu un sistem de marcare vizibil indicând prezența animalelor ......[]conform []neconformk) podeaua este rezistentă, nealunecoasă ușor de curățat și de dezinfectat, garantând confortul necesar în funcție de specie, numărul de animale, durata călătoriei și condițiile meteorologice ......[]conform []neconforml) există dispozitive pentru încărcare/descărcare:(i) cu podea rezistentă, nealunecoasă, care poate fi curățată și dezinfectată ușor ..........[]conform []neconform(ii) cu protecție pe părțile laterale pentru prevenirea rănirilor, suferințelor sau căderilor ..... []conform []neconform(iii) cu înclinație corespunzătoare față de planul orizontal după cum urmează:(iv) înclinație maxim 20° (pentru porci, viței, cai) ......[]conform []neconform(v) înclinație de maxim 26° și 34`(pentru oi, bovine adulte).[]conform []neconform(vi) prevăzute cu șipci transversale atunci când înclinația este > 10°......[]conform []neconform(vii) pentru platforme de tip ascensor să fie dotate cu bariere de siguranță ......[]conform []neconformm) există condiții adecvate de iluminat .........[]conform []neconformn) pereții laterali sunt rezistenți .............[]conform []neconformo) spațiul total prevăzut pentru transportul animalelor:(în m²/punte 1)................................[]conform []neconform(în m²/punte 2)................................[]conform []neconform(în m²/punte 3)................................[]conform []neconform(în m²/punte 4)................................[]conform []neconform2. Cerințe suplimentare pentru mijlocul de transport:a) există pereți despărțitori care pot fi plasați în diferite poziții pentru a asigura compartimente cu dimensiuni adecvate în funcție de talia și nr. de animale ..............[]conform []neconformb) acoperișul are o culoare deschisă și asigură o izolație corespunzătoare .............[]conform []neconformc) există compartiment pentru furaje ...............[]conform []neconformd) echipamentele de hrănire și adăpare sunt prevăzute cu mijloace de protecție împotriva intemperiilor și contaminării pentru furaje și apă ...........[]conform []neconforme) echipamentele de hrănire și adăpare trebuie să dețină cantități suficiente de apă și furaj pentru întreaga durată a călătoriei ...............[]conform []neconformf) echipamentele specifice de hrănire sunt fixate corespunzător în mijlocul de transport sau sunt depozitate separat de animale când nu sunt utilizate ..............[]conform []neconformg) echipamentele de aprovizionare cu apă sunt în stare bună de funcționare, capacitatea totală de apă este calculată în corelație cu sarcina utilă totală a mijlocului de transport și necesarul de apă al animalelor transportate ....................[]conform [] neconformh) rezervoarele de apă sunt conectate la dispozitivele de adăpare din compartimente astfel încât fiecare animal să aibă acces la apă .......[]conform []neconformi) rezervoarele de apă pot fi drenate și curățate ușor după fiecare călătorie și echipate cu sisteme de verificare a nivelului apei .............[]conform []neconformj) funcție de temperatura exterioară .............[]conform []neconformk) sistemul de ventilație trebuie să fie capabil să asigure o distribuție uniformă printr-un flux minim de aer cu o capacitate nominală de 60 mch/KN sarcină utilă; sistemul trebuie să poată funcționa timp de cel puțin 4 ore, independent de motorul vehiculului ............[]conform []neconforml) este echipat cu sistem de monitorizare a temperaturii, precum și cu mijloace de înregistrare continuă a temperaturii ......[]conform []neconformm) senzorii sunt plasați în interiorul vehiculului în zonele în care pot înregistra cele mai aspre condiții climatice ...........[]conform []neconformn) este echipat cu un sistem de alarmă care avertizează conducătorul atunci când temperatura ajunge la limitele maxime sau minime ............[]conform []neconformo) este echipat cu un sistem de navigație ..............[]conform []neconform3. Propuneri:[] mijlocul de transport îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru transportul de specii ..................... și categorii ...... de animale.[] mijlocul de transport nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic................... .............................(semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală.........................................4. Concluzii:[] mijlocul de transport îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru transportul de specii ............... și categorii ......... de animale.[] mijlocul de transport nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală......................... ...............................(semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)Director,....................(semnătura, parafa, ștampila)
   +  Anexa nr. 23la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .......................................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...................................
  Nr. ................ data .....................
  REFERAT DE EVALUARE
  PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ
  A NAVEI DE TRANSPORT ANIMALE VII
  Subsemnatul...................................., medic veterinar oficial în cadrul ......................, având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor................. sub nr. ..................din data de ................ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru nava de transport animale vii aparținând:Operator economic..................................................adresa......CNP/C.U.I. nr........ cod poștal........... telefon........ fax........... e-mail..........reprezentată prin.......................deținător al navei...........în suprafață de............m² (capacitatea de transport)în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului și operațiunilor conexe și de modificare a Directivei 64/432/CEE și 93/119/CEE și a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește mijlocul de transport, constatând următoarele:1. Cerințe generale privind construcția mijlocului de transport:Nava este proiectată, construită și întreținută astfel încât:a) să nu permită căderea, rănirea sau evadarea animalelor....[]conform []neconformb) să permită curățarea și dezinfectarea ușoară a facilităților de cazare a animalelor... []conform []neconformc) să asigure protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile..[]conform []neconformd) să asigure o densitate corespunzătoare fiecărei specii /m²/punte și spațiu deasupra capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziție patrupedă să se poată mișca natural..[]conform []neconforme) să fie asigurat așternut corespunzător, pentru călătorii care depășesc 24 de ore, pentru a garanta confortul în funcție de specie, numărul de animale, durata călătoriei și condițiile meteorologice........[]conform []neconformf) să asigure condiții igienice și eliminarea (cu depozitarea temporară) a scurgerilor de urină și fecale.................. []conform []neconformg) să asigure o ventilație naturală sau artificială corespunzătoare.................. []conform []neconformh) să asigure un sistem de iluminat eficient...... [] conform []neconformi) să se permită accesul ușor la animale pentru inspecție și pentru asigurarea hranei și a apei...... []conform [] neconformj) să fie prevăzută o compartimentare cu pereți rezistenți fără a împiedica posibilitatea animalelor de a ajunge la apa și hrană..........[]conform []neconformk) în cazul navelor "roll-on - roll-off", să existe sisteme de fixare pentru mijloacele de transport animale vii ..........................[]conform []neconform2. Cerințe suplimentare:a) barele și platformele cuștilor sunt rezistente....[]conform []neconformb) există sisteme de ventilație forțată cu următoarele capacități de reîmprospătare a aerului:(i) 40 reîmprospătări/h - pentru un compartiment închis cu h≤2,3 m(ii) 30 reîmprospătări/h - pentru un compartiment închis cu h>2,3 m(iii) 75% din capacitatea menționată anterior pentru un compartiment parțial închis..............................[]conform []neconformc) există un sistem de aprovizionare cu apă, în funcție de tipul, numărul animalelor și durata transportului ........................[]conform []neconformd) sistemul de aprovizionare cu apă este prevăzut cu echipament de pompare principal și de rezervă................[]conform []neconforme) există rezervoare de apă curate, dotate cu sistem de verificare a nivelului apei............[]conform []neconformf) există sistem de stingere a incendiilor.........[]conform []neconformg) există un sistem de monitorizare central și alarmă în cabina timonei, privind funcționarea instalațiilor de ventilație, aprovizionare cu apă și iluminat..........[]conform []neconformh) pentru călătoriile de peste 24 de ore, există facilități care permit stocarea unei cantități de apă și hrană pentru întreaga durată a călătoriei plus o cantitate suplimentară de 25% sau echivalentul necesar pentru trei zile în plus................[]conform []neconform3. Propuneri:[] mijlocul de transport naval îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru transportul de specii ..............și categorii ...........de animale.[] mijlocul de transport naval nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic........................... ........................(semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală.....................................4. Concluzii:[] mijlocul de transport naval îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru transportul de specii ..............și categorii ...........de animale.[] mijlocul de transport naval nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală..................... ................................(semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)Director,................................(semnătura, parafa, ștampila)
   +  Anexa nr. 24la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .......................................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...................................
  Nr. .......... data .................
  REFERAT DE EVALUARE
  PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ
  A PUNCTULUI DE CONTROL
  Subsemnatul ...................................., medic veterinar oficial în cadrul.............................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ....................... sub nr. ................, din data de ......................, privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare de funcționare a punctului de control aparținând:Operatorul economic..............adresa.............C.N.P./C.U.I........................nr............. cod poștal...........telefon..........fax............e mail........ reprezentată prin................................în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat unitatea, constatând următoarele:1. Cerințe generale:a) există personal angajat permanent............[]conform []neconform []nu e cazulb) personalul este instruit și evaluat cu privire la normele de protecție și bunăstare a animalelor......................................[]conform []neconform []nu e cazulc) personalul deține carnete de sănătate vizate la zi.............. []conform []neconform []nu e cazuld) este amplasat într-o zonă liberă de interdicții sau restricții sanitar-veterinare.........[]conform []neconforme) există bază de date sau model unic de registru de înregistrare a datelor relevante prevăzute la anexa I lit. C pct. 7 din Regulamentul Consiliului nr. 1255/97/CE, cu amendamentele ulterioare................ []conform []neconform2. Măsuri de igienă și sănătate animală:a) există facilități și echipamente funcționale pentru spălarea autovehiculelor...................[]conform []neconformb) există echipamente și haine de protecție pentru personalul care intră în contact cu animalele..........................................[]conform []neconformc) există facilități și echipamente pentru curățarea acestora..........[]conform []neconformd) asigurarea ustensilelor și materialelor pentru igiena personalului:(i) spălătoare pentru mâini ..................[]conform []neconform(ii) săpun lichid, substanțe dezinfectante, prosop din hârtie ........ []conform []neconforme) există proceduri privind respectarea pauzelor sanitare............. []conform []neconformf) există facilități și echipamente pentru curățarea și dezinfectarea adăposturilor..........[]conform []neconform3. Echipamente de încărcare/descărcare:a) există echipamente de încărcare/descărcare....[]conform []neconformb) podeaua acestora are suprafața nealunecoasă.......... []conform []neconformc) sunt prevăzute protecții laterale................[]conform []neconformd) înclinația rampelor de încărcare/descărcare este de maxim 20% pentru porcine, viței, cabaline, 26% pentru ovine și bovine altele decât viței............. []conform []neconforme) rampele de descărcare/încărcare sunt prevăzute cu transverse laterale atunci când înclinația este mai mare de 10%..................[]conform []neconformf) distanța dintre podeaua vehiculului și rampă și dintre rampă și podeaua zonei de descărcare este minimă...........................[]conform []neconform4. Adăposturi:a) adăposturile sunt construite din materiale care pot fi ușor curățate și dezinfectate..........[]conform []neconformb) podeaua are suprafața nealunecoasă...........[]conform []neconformc) acoperișul și pereții asigură o protecție adecvată față de condițiile meteorologice........[]conform []neconformd) există echipamente de iluminare în vederea inspectării animalelor în orice moment...........[]conform []neconforme) există echipamente pentru adăpare și furajare.......... []conform []neconformf) există spații corespunzătoare pentru depozitarea furajelor........[]conform []neconformg) există canalizare ...............................[]conform []neconformh) ventilația este corelată cu dimensiunile adăpostului și numărul de animale................[]conform []neconformi) există echipamente care permit, în funcție de necesități, legarea animalelor..................[]conform []neconformj) există profilactoriu.............................[]conform []neconformk) există facilități pentru depozitarea temporară a cadavrelor......[]conform []neconforml) dotarea cu aparatură de măsură și control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidității în adăposturile de animale și în camera frigorifică de păstrare a cadavrelor..............................[]conform []neconformm) există contract cu o societate de neutralizare a deșeurilor.......... []conform []neconform5. Autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate:...........................................................................6. Alte aspecte: ................................................................................................................................................................................................................7. Propuneri:[] punctul de control îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru cazarea următoarelor specii ..............și categorii ......de animale.[] punctul de control nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic/Persoană fizică.............................. ....................................(semnătura, parafa, ștampila) (numele, semnătura, ștampila)Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală.....................................8. Concluzii:[] punctul de control îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru cazarea următoarelor specii ..............și categorii ......de animale.[] punctul de control nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinarăMedic veterinar oficial Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală............................ .................................(semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)Director,................................(semnătura, parafa, ștampila)
   +  Anexa nr. 25la norma sanitară veterinară
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  .......................................

  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU FUNCȚIONAREA
  PUNCTULUI DE CONTROL
  Nr....................din....................
  1. Numărul de înregistrare al cererii de autorizare............... din............. 2. Numărul de înregistrare al documentației de autorizare......... din........... 3. Raportul de evaluare nr. ...... din........... întocmit de................
  4. IDENTIFICAREA OPERATORULUI ECONOMIC: (persoană fizică/juridică, nume, adresă/sediu, CNP/CUI)
  5. IDENTIFICAREA UNITĂȚII (PUNCTUL DE LUCRU) Nume
  Localitatea Strada Nr. Sectorul
  Codul Poștal Județul Telefon
  6. ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
  7.A. [] UNITATEA ESTE AUTORIZATĂ PENTRU O SINGURĂ SPECIE SPECIA ............................... 7.B. []UNITATEA ESTE AUTORIZATĂ PENTRU MAI MULTE SPECII SPECIILE......................................................... .........................................................
  DIRECTOR .......................
  NotăCodul unic pentru autorizația sanitar-veterinară a punctului de control are următorul format:RO - XX - YY, undeRO - codul de țară al României;XX - codul județului unde se emite autorizația, în litere;YY - un număr format din două cifre, acordat cronologic, începând cu numărul 01.
   +  Anexa nr. 26la norma sanitară veterinară
  REGISTRUL AUTORITĂȚII NAȚIONALE SANITARE VETERINARE ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DE EVIDENȚĂ A UNITĂȚILOR AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR CU ACTIVITĂȚI DE IMPORT, EXPORT
  ȘI COMERȚ INTRACOMUNITAR*)
  Nr. crt.Data depuneriiînregistrării cererii și a documentației Denumirea operatoruluieconomic Adresa sediu social, telefon, fax Denumirea unității conform legislațieispecifice CapacitateAdresa punct lucru social,telefon, fax ActivitățileNr./data autorizațieisanitar- veterinare Cod atribuitObservații**)
  *) Registrul conține..... pagini numerotate, este legat cu șnur și se ștampilează pe ultima pagină.**) La rubrica "observații" se nominalizează data evaluării și măsurile dispuse pentru neconformitățile constatate.
   +  Anexa nr. 27Abrogată (la 18-08-2014, Anexa 27 a fost abrogată de lit. h) a art. 2 din ORDINUL nr. 96 din 22 iulie 2014 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 18 august 2014. )  +  Anexa nr. 28Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 28 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 29Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 29 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 30Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 30 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 31Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 31 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 32Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 32 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 33Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 33 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 34Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 34 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 35Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 35 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 36Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 36 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 37Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 37 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 38Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 38 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 39Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 39 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 40Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 40 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 41Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 41 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 42la norma sanitară veterinară  +  Model AOperatorul economic ......................C.U.I./C.N.P. ............................Adresa ...................................Tel/fax ..................................Nr. înregistrare ......... din data ...........
  MEMORIU TEHNIC ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII SANITAR-VETERINARE A
  EXPLOATAȚIEI DE ACVACULTURĂ
  1. Denumirea unității: ..................................................2. Adresa unității: .................................3. Coordonatele GIS: .............................4. Denumirea activității: ......... .....................5. Destinația activităților*: ............................................6. Obiectivul dispune de:a) spații depozitare .....................................................b) spații desfacere ......................................................c) alte spații ...........................................................7. Obiectivul are asigurate ca utilități:a) drum de acces ......................................b) altele ...............................................8. Obiectivul are următoarele caracteristici:a) bazine cu sau fără debit permanent - alimentare, evacuare ................b) suprafața bazinului/bazinelor ...................................................c) originea materialului biologic deținut ............................................d) speciile și categoriile de pește deținute în cursul unui ciclu de producție ............e) destinația preconizată a producției ........................................9. Descrierea fluxului tehnologic, conform metodologiei specifice pe specii și categorii de animale .................................................................................Data,
  Reprezentantul legal al operatorului economic
  (Nume, prenume, semnătura și stampila)
  __________* a) instalații, altele decât cele pentru activitatea de producție în domeniul acvaculturii, în care animalele acvatice sunt ținute fără intenția de a fi puse pe piață;b) bazine pentru pescuit sportiv;c) exploatații de acvacultură care pun pe piață animale de acvacultură exclusiv pentru consum uman.
   +  Model B
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................................
  Nr. ......... data ..................
  REFERAT DE EVALUARE PENTRU ÎNREGISTRAREA/NEÎNREGISTRAREA SANITAR - VETERINARĂ
  A EXPLOATAȚIILOR DE ACVACULTURĂ
  Subsemnatul ..........................., medic veterinar oficial în cadrul ................ având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ......................... cu nr. ....................... din data de ......................... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru:1. Denumirea unității: .........................................2. Adresa unității: ...........................................3. Coordonatele GIS ........................................4. Denumirea activității: ......... .....................5. Destinația activității*: ...................................a) instalații, altele decât cele pentru activitatea de producție în domeniul acvaculturii, în care animalele acvatice sunt ținute fără intenția de a fi puse pe piață;b) bazine pentru pescuit sportiv;c) exploatații de acvacultură care pun pe piață animale de acvacultură exclusiv pentru consum uman aparținând:Persoana fizică/juridică ................. adresa .................... C.N.P./C.U.I. .................. nr. înregistrare .............. cod poștal ............. telefon .............. fax .......... email ................ reprezentată prin ......................... în conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea ..............., constatând următoarele:a) numărul de clădiri ...............................................b) număr de bazine ..................................................c) suprafață bazinului/bazinelor ............................................1. Autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate: ...................2. Cerințe privind proiectarea și construcția clădirilor și bazinelor:a) amenajarea bazinelor în funcție de speciile de animale acvatice care vor fi exploatate ........................... conform neconform;b) bazinele pot fi evacuate în totalitate, curățate și dezinfectate ............. [] conform [] neconform;c) proiectarea și construcția bazinelor permite satisfacerea în mod corespunzător a necesităților animalelor în toate etapele de creștere și dezvoltare ............. [] conform [] neconform;e) există echipamente și facilități de monitorizare a calității apei .................... [] conform [] neconform;3. Cerințe privind asistența veterinară:a) modul de asigurare a asistenței sanitar veterinare .............................4. Cerințe privind încadrarea în nivelul de risc epidemiologic scăzuta) livrează material piscicol exclusiv pentru consumul uman ...... [] conform [] neconformb) cumpără material piscicol (inclusiv icre embrionate) numai din unități cu statutul recunoscut ca liber de boli declarabile ................... [] conform [] neconformc) alimentarea cu apă se efectuează din puț forat sau altă sursă de apă, proprietatea unității și folosită în exclusivitate pentru unitate ............... conform neconformd) există posibilități de monitorizare și control a sursei de alimentare și a locului de evacuare a apei ............................ [] conform [] neconforme) calitatea fizico-chimică și /sau biologică a apei este propice speciilor de animale acvatice crescute în unitate ................................. [] conform [] neconform5. Cerințe privind personalul:a) personalul este instruit .............................. [] conform [] neconform;b) personalul este suficient ............................. [] conform [] neconform.6. Cerințe privind ținerea evidențelor:a) există registru de mortalitate conform definiției din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește cerințele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură și produsele acestora, precum și pentru prevenirea și controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, cu modificările și completările ulterioare .......................... [] conform [] neconform;b) există registru de tratamente ........................ [] conform [] neconform;7. Transportul animalelor:Există posibilități pentru transportul autorizat a producției realizate ............... [] conform [] neconform.8. Propuneri:[] unitatea îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar - veterinară[] unitatea nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar - veterinară
  Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic
  ............................ ............................
  (semnătura, parafa, ștampila) (Nume, prenume, semnătura, ștampila)
  Verificat: Șef Serviciu Sănătate Animală
  .........................................
  9. Concluzii:[] unitatea îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar - veterinară[] unitatea nu îndeplinește cerințele pentru înregistrare sanitar - veterinară
  Medic veterinar oficial Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  ......................... ............................
  (semnătura, parafa, ștampila) (semnătura, parafa, ștampila)
  Director,
  .............................
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Model C
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................................

  CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂ
  A EXPLOATAȚIEI DE ACVACULTURĂ
  Nr. ......./..................
  Având în vedere cererea și documentația depusă la Direcția Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .............. înregistrată cu nr. ........ din data .............. de către ............................ cu sediul în ......................., se dispune înregistrarea sanitar - veterinară a unității: ........................................... unde se desfășoară următoarele activități:
  Nr.crt.Activitatea
  1.
  2.
  3.
  NOTĂ:După eliberarea prezentului document reprezentantul legal al unității notifică Direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, orice modificare a condițiilor declarate pe propria răspundere anterior.
  DIRECTOR
  (nume, prenume, semnătura, ștampila)
   +  Model DOperatorul economic ......................C.U.I./C.N.P. ............................Adresa ...................................Tel/fax ..................................Nr înregistrare ........... din data ...........
  MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII SANITAR-VETERINARE A
  EXPLOATAȚIILOR DE ACVACULTURĂ
  1. Denumirea unității: ...........................................2. Adresa unității: ..........................................3. Coordonatele GIS: ..................................4. Denumirea activităților: ......... ..............................5. Destinația activităților: .................................6. Obiectivul dispune de:spații depozitare ................................................a) spații desfacere ..................................................b) alte spații ...........................................7. Obiectivul are asigurate ca utilități:a) drum de acces ......................................b) altele ...............................................8. Obiectivul are următoarele caracteristici:a) bazine cu sau fără debit permanent (alimentare, evacuare) ...................b) suprafața bazinului/bazinelor ..........................................c) originea materialului biologic deținut .....................................d) speciile și categoriile de pește deținute în cursul unui ciclu de producție ............................................e) dacă se execută furajare suplimentară ........................................f) sursă de alimentare cu apă, debit ............................................g) sisteme de filtrare/sterilizare a apei ............................................h) existența sistemului de control a calității apei care iese din unitate .................................i) prezența speciilor receptive și a speciilor vector în sursa de alimentare cu apă .....................................j) volumul maxim de producție al unității ........................k) destinația preconizată a producției ...................................9. Descrierea fluxului tehnologic conform metodologiei specifice pe specii și categorii de animale...........................................................................................................................................................................................................................10. Date privitoare la statusul de sănătate al unității:a) declarată liberă de boală ..............................b) aflată în programul de supraveghere ..................c) nu se știe dacă este infectată ........................d) aflată în program de eradicare .....................e) aflată sub măsuri de control ........................Data,
  Reprezentantul legal al operatorului economic
  (Nume, prenume, semnătura și ștampila)
   +  Model EAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRUSIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR..........................................Nr. ....... data ....................REFERAT DE EVALUAREpentru autorizarea/neautorizarea sanitar-veterinară aexploatației de acvaculturăSubsemnatul ......................, medic veterinar oficial în cadrul .............. având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor ................. cu nr. .............. din data de ................ privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru:1. Denumirea unității: ......................................2. Adresa unității: .............................................3. Coordonatele GIS ........................................4. Denumirea activităților: ......... .....................5. Destinația activităților: ......................................aparținând:Persoana fizică/juridică .................. adresa .......................... C.N.P./C.U.I. ........ nr. înregistrare ...................... cod poștal ............. telefon .............. fax ................. e-mail ................. reprezentată prin ................ în conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea ..............., constatând următoarele:a) numărul de clădiri .......................b) număr de bazine ...........................c) suprafață bazinului/bazinelor .........................................1. Autorizații de funcționare emise de alte organe abilitate:............................................................................................................................................................2. Cerințe privind proiectarea și construcția clădirilor și bazinelor:a) amenajarea bazinelor în funcție de speciile de animale acvatice care sunt exploatate ........................... [] conform [] neconform;b) bazinele sunt evacuate în totalitate, curățate și dezinfectate ..........[] conform [] neconform;c) proiectarea și construcția bazinelor permite satisfacerea în mod corespunzător a necesităților animalelor în toate etapele de creștere și dezvoltare ............[] conform [] neconform;d) există echipamente și facilități de filtrare și aerare a apei din bazine ......................[] conform [] neconform;e) există echipamente și facilități de monitorizare a calității apei .....................[] conform [] neconformf) sistemul de canalizare este corelat constructiv cu numărul și capacitatea bazinelor ....................[] conform [] neconformg) există spații separate pentru depozitarea în condiții corespunzătoare a substanțelor folosite pentru curățare și dezinfecție .......................[] conform [] neconform;h) există aparatură de măsură și control, sisteme de înregistrare a temperaturii, apei etc. ..........................3. Cerințe privind asistența sanitară - veterinară:a) modul de asigurare a asistentei sanitare veterinare ........................4. Cerințe privind ținerea evidențelor:a) există registru de evidență a mișcărilor animalelor de acvacultură, în și din cadrul unității... [] conform [] neconformb) există registru de mortalitate conform definiției din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește cerințele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură și produsele acestora, precum și pentru prevenirea și controlul anumitor boli ale animalelor acvatice, cu modificările și completările ulterioare ................... [] conform [] neconform;c) există registru privind rezultatele schemei de supraveghere sanitar veterinară ................ [] conform [] neconform;d) există registru de evidență a transportului de animale acvatice vii, în și din cadrul unității ........ [] conform [] neconform;e) are implementat un sistem de bune practici de igienă ...... [] conform [] neconform;5. Descrierea fluxului tehnologic corelat cu respectarea normelor de protecție și bunăstare a animalelor conform legislației specifice pe specii și categorii de animale:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Condiții de biosecuritate în funcție de sistemul de creșteren) filtru sanitar - veterinar funcțional .......................................o) amplasarea pavilionului administrativ în afara spațiului de producție ............p) rampă încărcare-descărcare amplasată corespunzător ..........................7. Alte aspecte: ...........................................................................................................................................................8. PROPUNERI:a) Unitatea ÎNDEPLINEȘTE condițiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare pentru ......................, unde se desfășoară activități de: ..................., specificate în cererea înregistrată cu nr./dată ..................b) NU ÎNDEPLINEȘTE condițiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar - veterinare în vigoare.c) NU CORESPUNDE activității: ..................... ............, declarate.
  Medic veterinar oficial, Reprezentantul legal al operatorului economic
  ..................... .....................
  (semnătura, parafa, ștampila) (numele și prenumele, semnătura, ștampila)
  Verificat Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală: ..........
  9. CONCLUZII:a) Unitatea ÎNDEPLINEȘTE condițiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare și se emite AUTORIZAȚIA SANITAR-VETERINARĂ nr. ......, data ........., pentru ......................., unde se desfășoară activități de: ...............b) Unitatea NU ÎNDEPLINEȘTE condițiile de autorizare sanitar-veterinară conform prevederilor legislației sanitar-veterinare în vigoare ..........................c) Unitatea NU CORESPUNDE pentru activității ................................ declarate.
  Director, ...........................
  (semnătura, parafa, ștampila)
  Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală,...............
  (semnătura, parafa, ștampila)
  Medic veterinar oficial,...............
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Model F
  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................................
  CIRCUMSCRIPȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ...................................................
  Nr. ....... data ....................
  REFERAT DE EVALUARE
  PENTRU AUTORIZAREA/NEAUTORIZAREA SANITAR-VETERINARĂ A MIJLOCULUI DE TRANSPORT
  ANIMALE ACVATICE VII
  Subsemnatul ............................, medic veterinar oficial din ................................ având în vedere documentația înregistrată la Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor .................. sub nr. ................ din data de ................. privind solicitarea emiterii autorizației sanitar-veterinare pentru mijlocul de transport animale acvatice vii aparținând:Operatorul economic ................... adresa ............................ C.N.P./C.U.I nr. ....................... cod poștal ............ telefon ............. fax ................. e-mail ................. reprezentată prin ............................... deținător al mijlocului de transport marca ................ cu nr. de înmatriculare ...........................în conformitate cu prevederile Ordonanța Guvernului. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului Parlamentului European și Consiliului nr. 1/2005/CE privind protecția animalelor în timpul transportului și a operațiunilor conexe și de modificare a Directivei 64/432/CEE și 93/119/CEE și a Regulamentului 1255/1997/CE, cu amendamentele ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește mijlocul de transport, constatând următoarele:1. Cerințe generale privind construcția mijlocului de transport:Mijlocul de transport este proiectat, construit și întreținut astfel încât să corespundă următoarelor cerințe:a) să includă unul sau mai multe compartimente (containere) individuale care să fie fixate corespunzător pe o platformă auto ....................... [] conform [] neconformb) containerele trebuie:i) să fie confecționate din material termo-izolant care să permită menținerea unei temperaturi date, o perioadă cât mai mare de timp .... .............. [] conform [] neconform ii) să fie inactiv din punct de vedere chimic .................. [] conform [] neconform.iii) să permită o curățire și o dezinfecție în conformitate cu normele de dezinfecție prevăzute în Codul OIE pentru animalele acvatice ............................ []conform []neconformc) are un volum suficient care să permită introducerea unei cantități suficiente de apă, în raport cu cantitatea de animale acvatice vii transportate ....................[] conform [] neconformd) containerele sunt prevăzute cu sistem de alimentare verticală și evacuare laterală suficient de largi, astfel încât să permită introducerea și evacuarea materialului biologic, fără să producă leziuni sau răniri animalelor acvatice transportate ......................... [] conform [] neconforme) permite vizualizarea materialului biologic în interiorul containerului ........................... [] conform [] neconformf) există o etanșeitate perfectă a containerului care nu permite scurgeri de apă pe toată perioada transportului ........................ [] conform [] neconformg) permite o evacuare completă a apei din container ................. [] conform [] neconformh) asigură securitatea și bunăstarea animalelor acvatice pe timpul transportului ...................... [] conform [] neconform2. Cerințe suplimentare pentru mijlocul de transport:a) vehiculul să fie dotat cu tahometru în stare de funcționare ..... [] conform [] neconformb) există instalație funcțională pentru introducerea aerului/oxigenului lichid în apa din container și sistem de măsurare a valorilor acestuia ................ [] conform [] neconformc) este prevăzut un sistem de răcire a apei din container ....... [] conform [] neconformd) există în dotare un sistem de dezinfecție a apei și a containerului, după golirea completă a acestuia .................................. [] conform [] neconforme) deține un registru de evidență al tuturor transporturilor de material piscicol viu, efectuate între unități ............................................... [] conform [] neconform3. Propuneri:[] mijlocul de transport îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru transportul de animale acvatice vii.[] mijlocul de transport nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară.
  Medic veterinar oficial Reprezentantul legal al operatorului economic
  ............................. ..........................
  (semnătura, parafa, ștampila) (Nume, prenume, semnătura, ștampila)
  Verificat: Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală
  ...................................
  4. Concluzii:[] mijlocul de transport îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară și este destinat pentru transportul de animale acvatice vii[] mijlocul de transport nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitar-veterinară pentru transportul transportul de animale acvatice vii.
  Director ..................,
  (semnătura, parafa, ștampila)
  Șef Birou/Serviciu de Sănătate și Bunăstare Animală, ...............
  (semnătura, parafa, ștampila)
  Medic veterinar oficial, ...............
  (semnătura, parafa, ștampila)
   +  Model G
  AUTORIZAȚIE SANITAR-VETERINARĂ PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT ANIMALE ACVATICE VII

  AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
  SIGURANȚA ALIMENTELOR
  DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
  ..........................................

  DIRECTOR
  (nume, prenume, semnătura și stampila)
   +  Model H
  REGISTRUL PRIVIND EVIDENȚA TRANSPORTULUI DE ANIMALE ACVATICE VII*)
  *) Registrul conține....... pagini numerotate, este legat cu șnur și se ștampilează pe ultima pagină.
  Nr. crt.Nr. certificat autorizare sanitar- veterinară/data Marca vehiculului Nr. de înmatriculare vehicul Data efecuăriitransportului Operatoruleconomic Adresa operatoruluieconomic Categoria de animale transportate Volumul containerelor (mp)Nr. și/sau kg de animale acvatice transportate Semnăturaoperatorului economic Destinația transportuluiUnitatea Observații
  NOTĂ: Se completează de către transportator.
   +  Anexa nr. 43la norma sanitară veterinară
  Registrul de evidență a transportului de animale vii de scurtă și lungă durată*)
  *) Nu se aplică transportului de animale pe o distanță de până la 65 km de la locul de plecare până la locul de destinație.
  Locul de plecare Loc de destinație Specii de animale transportate Data și locul dezinfecției autovehiculului Numărul documentuluide însoțire DuratacălătorieiNr. jurnalului de călătorie
  NumeAdresăData/Ora încărcăriianimalelorNumărul de animale încărcateNumeAdresăData/Ora descărcăriianimalelor Numărul de animale descărcate
   +  Anexa nr. 44Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 44 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 45Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 45 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 46la norma sanitară veterinară
  NOMENCLATORUL NAȚIONAL AL UNITĂȚILOR/CENTRELOR DE COLECTARE/EXPLOATAȚIILOR DE ORIGINE
  AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR PENTRU ACTIVITĂȚI DE IMPORT, EXPORT ȘI COMERȚ INTRACOMUNITAR ANIMALE VII
  Nr. crt.Denumirea societății comerciale, sediu social, telefon, fax Numărul autorizației sanitar-veterinareLocalitateaCod Mediculveterinar oficial din circumscripția sanitarveterinară zonală Capacitatecapete Ordonanțăde suspendare a activității

  EXPLOATAȚII DE ORIGINE AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR PENTRU RECOLTARE, COLECTARE ȘI DEPOZITARE MATERIAL
  SEMINAL, OVULE ȘI EMBRIONI PENTRU ACTIVITĂȚI DE IMPORT, EXPORT ȘI COMERȚ INTRACOMUNITAR
  Nr.crt.Denumirea societății comerciale,sediu social, telefon, faxNumărulautorizațieisanitar-veterinareLocalitateaCodMediculveterinar oficial dincircumscripția sanitar-veterinară zonalăOrdonanțăde suspendare a activității
   +  Anexa nr. 47Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 47 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 48la norma sanitară veterinară
  REGISTRUL
  DE EVIDENȚĂ A UNITĂȚILOR AUTORIZATE SANITAR-VETERINAR*
  Nr. crt.Data depunerii/ înregistrăriicererii și a documentațieiDenumireaoperatorului economic Adresa sediu social, telefon, fax Denumireaunității conform legislației specificeCapacitatea de producție a unității***tone/an Adresa punct lucru social, telefon, fax Activitățile Nr./dataautorizației sanitar-veterinare Observații ** Semnăturaoperatorului economic
  *Registrul conține ....... pagini numerotate, este legat cu șnur și se ștampilează pe ultima pagină.**La rubrica "observații" se nominalizează data evaluării și măsurile dispuse pentru neconformitățile constatate.*** Conform datelor furnizate de operatorul economic, se va calcula la un regim de lucru de 24 ore/24 ore, 6 zile/săptămână.
   +  Anexa nr. 49Abrogată. (la 31-08-2019, Anexa nr. 49 a fost abrogată de Articolul 4 din ORDINUL nr. 79 din 6 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 21 august 2019 )  +  Anexa nr. 50la norma sanitară veterinară
  CERINȚE SANITAR - VETERINARE
  pentru înregistrarea sanitar-veterinară a exploatațiilor comerciale de tip A
  1. Exploatația este înregistrată în Registrul național al exploatațiilor.2. Animalele sunt identificate și înregistrate în Baza națională de date și orice mișcare a animalelor, inclusiv sacrificarea, dispariția și moartea, este anunțată serviciilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor competente, pentru actualizarea Bazei naționale de date.3. Exploatația și animalele sunt incluse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului.4. În cazul animalelor moarte, operatorul economic este obligat să apeleze la serviciile unităților de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării.5. Animalele sunt ținute în adăposturi care să le asigure acestora condiții de sănătate și bunăstare. (la 01-10-2010, Anexa 50 la norma sanitară veterinară a fost introdusă de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 112 din 29 septembrie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2010. )
  ------