ORDIN nr. 10 din 2 august 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 10 august 2012  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, și ale art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, și ale art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Sistemul de raportare contabilă semestrială, aprobat prin prezentul ordin, se aplică entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României (denumite în continuare entități), respectiv:a) instituțiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare; șib) instituțiilor prevăzute la art. 2 lit. a)-d) și f) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.--------Sintagma "Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene" a fost înlocuită cu sintagma "Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare", conform pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 7 din 11 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 16 august 2017.  +  Articolul 2Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-șefi și orice alte persoane care au obligația gestionării patrimoniului entităților răspund, potrivit legii, pentru însușirea și aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum și pentru exactitatea și realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportările contabile aprobate prin prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30.06.2019. (la 19-08-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 7 din 12 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 19 august 2019 )  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 25 august 2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării. (la 19-08-2019, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 7 din 12 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 19 august 2019 )
  Președintele Consiliului de administrație al
  Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 2 august 2012.Nr. 10.  +  AnexăSISTEMde raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementarecontabilă a Băncii Naționale a României