ORDONANȚĂ nr. 29 din 19 august 2015privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 august 2015  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VI.1 și VI.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Obiectul reglementării. Definiții  +  Articolul 1Prezenta ordonanță stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", precum și a plăților în avans și contribuției publice naționale aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" pentru perioada de programare 2014-2020.  +  Articolul 2(1) Termenii "neregulă", "creanțe bugetare rezultate din nereguli" și "autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene" au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) obiectivul "Cooperare teritorială europeană" - obiectivul Politicii de coeziune a Uniunii Europene care vizează dezvoltarea de activități economice și sociale transfrontaliere prin inițiative locale și regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnaționale prin acțiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, inclusiv cooperarea bilaterală dintre regiunile maritime și stimularea cooperării interregionale, prin realizarea de activități de conectare în rețea și prin schimburi de experiență între autoritățile regionale și locale ale statelor membre și/sau state nemembre ale Uniunii Europene, ale cărui dispoziții specifice sunt reglementate prin Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană;b) Fondul european pentru dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR - fondul structural care sprijină regiunile mai puțin dezvoltate, prin finanțarea de investiții în sectorul productiv, infrastructură, educație, sănătate, dezvoltare locală și întreprinderi mici și mijlocii și altele asemenea, conform Regulamentului (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creșterea economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;c) Instrumentul de asistență pentru preaderare, denumit în continuare IPA II - instrumentul care asigură ajutor financiar specific adresat țărilor candidate și țărilor potențial candidate și asistență limitată pentru noile state membre, în vederea susținerii eforturilor lor de a consolida reformele politice, economice și instituționale, conform Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II) și Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei din 2 mai 2014 privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II);d) Instrumentul european de vecinătate, denumit în continuare ENI - instrumentul financiar care sprijină implementarea Politicii europene de vecinătate prin finanțarea de programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre și ale țărilor terțe, state din afara Uniunii Europene pentru care nu există deocamdată perspectiva aderării, cărora li se adresează Politica europeană de vecinătate, conform Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind instituirea unui instrument european de vecinătate și Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 al Comisiei din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate;e) Unitatea de certificare - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declarațiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană;f) Autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice care asigură gestionarea asistenței financiare nerambursabile a Uniunii Europene din FEDR, IPA II și ENI, precum și a cofinanțării de la bugetul de stat aferente beneficiarilor parteneri. Pentru programele operaționale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește exclusiv atribuții de Autoritate națională, Autoritatea de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program;g) Autoritate națională - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și din statele partenere pe care fiecare stat participant în programe a însărcinat-o cu responsabilitatea de a sprijini Autoritatea de management în implementarea programului pe teritoriul propriu;h) Secretariatul comun/Secretariatul tehnic comun - structura organizatorică desemnată de către Autoritatea de management, în urma consultării cu statul/statele partenere în program care, în baza atribuțiilor delegate de către aceasta, sprijină activitatea Autorității de management, a Comitetului de monitorizare/Comitetului comun de monitorizare conform prevederilor regulamentelor programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" și, după caz, a Autorității de audit în contextul prevăzut de regulamentele specifice ENI, în exercitarea atribuțiilor care le revin;i) Unitate de plată - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu următoarele responsabilități:– primirea de la Comisia Europeană a fondurilor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană" transferate României din FEDR în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria și în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, din IPA II în cadrul Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia și din ENI în cadrul Programului operațional comun România-Ucraina 2014-2020, al Programului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020 și al Programului operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;– efectuarea plăților către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană";j) Sistemul național de control de prim nivel - format din unitatea de control de prim nivel și punctul național de contact în materie de control din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și unitățile de control de prim nivel organizate la nivelul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria; Biroului Regional de Cooperare Teritorială Oradea și Biroului Regional de Cooperare Teritorială Timișoara, desemnate pentru a asigura verificarea și validarea cheltuielilor efectuate din asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene aferentă obiectivului "Cooperare teritorială europeană", provenită din FEDR, IPA și ENI și a cofinanțării de la bugetul de stat, în cadrul axelor prioritare pentru finanțarea de proiecte și/sau de asistență tehnică, după caz;k) Control de prim nivel - activitatea de control prin care se verifică furnizarea de produse și de servicii cofinanțate, realizarea lucrărilor, faptul că cheltuielile declarate de beneficiari/parteneri de proiecte au fost plătite, că sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a contribuțiilor pentru operațiunea în cauză, respectiv prin care se verifică dacă beneficiarii care participă la implementarea operațiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real dispun fie de un sistem contabil separat, fie de un cod contabil adecvat pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;l) Punct național de contact/Punct de contact/Punct național/Persoana națională de contact - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și din statele partenere pe care fiecare stat participant în programe a însărcinat-o cu responsabilitatea de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor și Secretariatul comun în implementarea acțiunilor de comunicare/promovare pe teritoriul propriu;m) beneficiarul lider - persoana juridică de drept public sau de drept privat, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finanțare nerambursabilă din fonduri externe cu Autoritatea de management și își asumă pe deplin față de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară și implementarea proiectului;n) beneficiarul partener - persoana juridică de drept public sau de drept privat, din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de beneficiarul lider la inițierea și implementarea proiectului;o) beneficiar de asistență tehnică - persoana juridică de drept public sau privat din oricare dintre statele participante la program, care primește finanțare nerambursabilă de la Autoritatea de management/Secretariatul comun/Secretariatul tehnic comun din fondurile de asistență tehnică ale programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în baza unui/unei acord/contract/decizii/ordin de finanțare;p) plată în avans - sumele transferate din fonduri externe nerambursabile către beneficiarii lideri, către beneficiarii de asistență tehnică, la începutul derulării contractului de finanțare, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractele/deciziile de finanțare, precum și sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat transferate către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor și/sau pe parcursul implementării acestora, în condițiile prevăzute în contractele de cofinanțare; (la 17-08-2019, Litera p) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 14 august 2019 ) q) cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, precum și alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;r) contribuție publică națională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", format din cofinanțarea publică și din fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;s) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri la finanțarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. q), aferentă proiectelor finanțate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană";ș) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri, aferente proiectelor finanțate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", care pot fi finanțate atât din fondurile externe nerambursabile, cât și din cofinanțarea publică și/sau privată, conform reglementărilor legale europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;t) asistența tehnică - totalul activităților de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare, audit și control al programelor, precum și orice alte activități întreprinse în vederea dezvoltării capacității administrative necesare pentru implementarea programelor;ț) cerere de finanțare - totalitatea documentelor completate și depuse de către solicitant în vederea obținerii finanțării;u) cerere de rambursare - totalitatea documentelor depuse de către beneficiarul lider în vederea obținerii rambursării sumelor cheltuite;v) cerere de plată - pentru programele finanțate din ENI, totalitatea documentelor depuse de către beneficiarul lider în vederea obținerii plății în avans, a plăților intermediare sau a plății finale, după caz.  +  Capitolul II Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană"  +  Articolul 3Fondurile externe nerambursabile se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" finanțate din FEDR, IPA II și ENI, precum și a prevederilor programelor aprobate de Comisia Europeană.  +  Articolul 4(1) Programele finanțate prin FEDR sunt următoarele:a) Programul Interreg V-A România-Bulgaria;b) Programul Interreg V-A România-Ungaria;c) Programul transnațional Dunărea;d) Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;e) Programul de cooperare URBACT III;f) Programul de cooperare INTERACT III;g) Programul de cooperare ESPON 2020.(2) IPA II finanțează Programul INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.(3) ENI finanțează următoarele programe operaționale comune:a) Programul operațional comun România-Ucraina 2014-2020;b) Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020;c) Programul operațional comun Bazinul Mării Negre 2014-2020;d) Programul de cooperare transfrontalieră ENI Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2014-2020.  +  Articolul 5(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile din FEDR, IPA II și ENI, prin conturi deschise la Banca Națională a României și/sau la Trezoreria Statului și/sau la instituții financiar-bancare.(3) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile stabilite pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) și alin. (3) lit. a)-c) se transferă de către Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în contul analitic în valută deschis la Banca Națională a României/în conturi în euro deschise la instituții financiar-bancare.(4) Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferă fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (3) către beneficiarii lideri, în conturi de disponibil deschise de către aceștia la instituții financiar-bancare. Plata sumelor prevăzute la alin. (3) se face în euro.(5) Beneficiarii lideri au obligația transferării către beneficiarii parteneri a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile, proporțional cu participarea acestora în proiect, conform prevederilor contractului de finanțare.(5^1) Sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistență tehnică din România, finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în euro de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile de disponibil deschise de către aceștia la instituții financiar-bancare. Beneficiarii de asistență tehnică au obligația de a vira, în lei, contravaloarea sumelor primite în euro ca rambursare, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective. (la 17-08-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 14 august 2019 ) (6) Prin excepție de la prevederile alin. (5^1), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de beneficiar de asistență tehnică se virează în lei de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile de venituri ale bugetului din care au fost finanțate proiectele respective. (la 17-08-2019, Alineatul (6) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 14 august 2019 )  +  Articolul 6(1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate națională/Punct de informare/Punct național de contact/Persoană națională de contact/Punct național de diseminare pentru programele de cooperare teritorială europeană, poate organiza în străinătate reuniuni ale comitetelor de monitorizare, comitetelor comune de selecție, reuniuni ale punctelor naționale de contact, alte tipuri de reuniuni, conferințe, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni, activități de instruire, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, acțiuni de informare, prezentări și alte asemenea evenimente și campanii media, după caz, în conformitate cu prevederile strategiilor anuale/multianuale de asistență tehnică ale programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în scopul implementării acestora.(2) Normativele de cheltuieli pentru activitățile organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pe baza reglementărilor europene în vigoare și a deciziilor Comitetului comun de monitorizare, precum și în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Sumele corespunzătoare derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", existente în conturile beneficiarilor, provenite din avansuri acordate de către autoritățile de management/autoritățile naționale, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finanțare, cu excepția creanțelor bugetare stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, de către structurile de control organizate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale programelor prevăzute la art. 4.(2) Sumele existente în conturile autorităților de management/autorităților naționale/Unității de certificare nu sunt supuse executării silite pe perioada de derulare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".  +  Articolul 8(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor lideri din România, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează, în euro, de către Autoritatea de management, în conturile de disponibilități deschise pe numele acestora, după autorizarea de către Autoritatea de management a cheltuielilor, în conformitate cu regulile aplicabile fiecărui program.(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părții proprii din proiect, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management sau de la beneficiarul lider, după caz.(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.(4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părții proprii din proiect din cadrul unui proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management/beneficiarul lider din statul partener.(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-g), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira sumele primite de la Autoritatea de management sau de la beneficiarul lider, după caz, din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.(6) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite beneficiarilor lideri din România se virează, în euro, de către Autoritatea de management, în conturile de disponibilități deschise pe numele acestora, pe baza contractelor de finanțare încheiate conform prevederilor legale europene și naționale în vigoare.(7) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale sau din bugetul local cuprind sumele care se primesc în avans pentru implementarea proiectelor proprii aferente programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) în bugetul fondurilor externe nerambursabile.(8) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale au obligația de a vira, în lei, sumele primite în euro reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, cheltuite inițial din bugetele proprii, în vederea finalizării proiectelor, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate cheltuielile.(9) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în calitate de ordonatori de credite ai bugetului local, precum și beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România finanțați integral și/sau parțial din venituri proprii au obligația de a vira, în lei, sumele din conturile de disponibil (în euro) deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost cheltuite inițial sumele în vederea finalizării proiectelor respective.(10) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e), sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate națională/Punct național de contact/Punct național, conform contractelor/acordurilor/deciziilor de finanțare încheiate în cadrul axelor de asistență tehnică, se virează, în euro, de către Autoritatea de management/Secretariatul comun din statul partener în conturile de disponibilități deschise pe numele acestuia și se virează ca venit la bugetul de stat.  +  Capitolul III Contribuția publică națională totală  +  Articolul 9(1) Sumele necesare finanțării proiectelor implementate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) și (2) se cuprind în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România după cum urmează:a) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanțării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun, precum și părților de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finanțate integral din bugetele acestora;b) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finanțării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun, precum și părților de proiect asumate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri care sunt persoane juridice finanțate integral din bugetele acestora;c) în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum și ale celor care sunt autorități ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind, din toate sursele de finanțare, inclusiv contribuția proprie, sumele necesare implementării, în anul respectiv, a părții proprii de proiect pe care și-o asumă în cadrul proiectului comun finanțat din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri care sunt instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum și ale celor care sunt autorități ale administrației publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare asigurării cofinanțării publice, finanțării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum și cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea tranșei finale de către Autoritatea de management.(3) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finanțări rambursabile cu aprobarea autorității deliberative sau cu garanția aprobată de aceasta, după caz.  +  Articolul 10(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) se aplică următoarele prevederi: (la 11-08-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 10, Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 ) a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi plătite în avans beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea de management/Autoritatea națională, conform contractelor de cofinanțare, în conturile de disponibilități deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri sau în conturile de venituri ale bugetelor din care este finanțat proiectul;b) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea de management/Autoritatea națională, conform contractelor de cofinanțare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care sunt finanțate proiectele respective, după autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management/Autoritatea națională, după caz, conform prevederilor legale europene și naționale.(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) și e) și alin. (3) lit. d) se aplică următoarele prevederi: (la 11-08-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 10, Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 ) a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate/avansate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, sunt virate de către Autoritatea națională, conform contractelor de cofinanțare, în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, după caz, după certificarea/autorizarea și rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de management din statul partener;b) beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligația de a transmite, la solicitarea Autorității naționale, date privind proiectele implementate.(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, se virează de către Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care sunt finanțate proiectele respective sau în conturile de disponibilități deschise pe numele beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, după caz, pe baza contractelor de cofinanțare încheiate conform prevederilor legale europene și naționale în vigoare.  +  Articolul 11(1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu rol de Autoritate de management/Autoritate națională se cuprind:a) sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", cu excepția cazului în care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România sunt instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;b) sumele necesare finanțării cheltuielilor eligibile și a altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are calitatea de beneficiar de asistență tehnică;c) sumele necesare plății creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programelor gestionate, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a acestora de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri în condițiile agreate cu statele partenere în program;d) sumele necesare finanțării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu rol de Autoritate de management/Autoritate națională în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, precum și cele aferente transferului între conturile Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care se gestionează fondurile externe nerambursabile din FEDR, IPA II și ENI, deschise la Banca Națională a României și/sau la Trezoreria Statului și/sau la bănci comerciale;e) sumele necesare acoperirii diferențelor de curs valutar pentru operațiunile efectuate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul programelor aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană";f) sumele necesare pentru finanțarea diferențelor rezultate la închiderea parțială/finală a programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor de finanțare, conform prevederilor art. 16;g) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale dezangajării automate în conformitate cu prevederile regulamentelor europene, în condițiile memorandumurilor de înțelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;h) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale aplicării corecțiilor financiare de către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) și art. 144 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în condițiile memorandumurilor de înțelegere/implementare încheiate cu statele partenere în program;i) sumele necesare pentru acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Comisia Europeană/indisponibilității temporare a fondurilor din instrumentele structurale, în conformitate cu prevederile regulamentelor europene;j) sumele necesare pentru finanțarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică din România în baza contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finanțare încheiate potrivit prevederilor cadrului legal național, în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) și alin. (3) lit. a)-c), declarate eligibile de autoritatea de management/Unitatea de certificare, dar care nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană;k) sumele pentru care sunt obligate la plată autoritățile de management în cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România;l) sumele rezultate din aplicarea dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. j) și k), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;m) sumele necesare pentru achitarea notelor de debit emise pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din statele participante la programe și/sau autoritățile naționale din aceste state, până la recuperarea acestora de la debitori;n) sumele necesare cofinanțării axelor de asistență tehnică pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește atribuții de Autoritate națională;o) sumele necesare cofinanțării pentru toate axele prioritare ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) și g);p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate la rambursare de către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, pentru care s-au întocmit titluri de creanță prin care sau aplicat corecții financiare sau pentru care s-au aplicat reduceri procentuale potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a constatării unor abateri în aplicarea procedurilor privind achizițiile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora.(2) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Națională a României pentru disponibilitățile din contul analitic deschis și administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzut la art. 9 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la disponibilitățile din acest cont, aferente fiecărui program, provenite din sumele primite de la Comisia Europeană aferente programelor prevăzute la art. (4) alin. (1) lit. a) și b), alin. (2) și alin. (3) lit. a)-c), finanțate în cadrul obiectivului 3 "Cooperare teritorială europeană".(3) În situația în care sumele reprezentând dobândă negativă în euro acordată la suma aferentă unui program sunt mai mari decât sumele reprezentând dobândă pozitivă în euro aferente sumei aceluiași program în contul analitic prevăzut la alin. (2), diferența se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de la o poziție bugetară distinctă din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".(4) Echivalentul în lei al diferenței prevăzute la alin. (3) se stabilește prin utilizarea cursului de schimb valutar al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.(5) La închiderea programului operațional, dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (2) va fi atribuită programului operațional în cauză și va fi declarată Comisiei Europene. (la 11-08-2017, Alineatul (5) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 ) (6) Sumele prevăzute la alin. (5) sunt utilizate de către Autoritatea de management în mod proporțional cu bugetul aferent activităților desfășurate de către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri. (la 11-08-2017, Articolul 11 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 )  +  Articolul 12(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) și b) se stabilesc de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate națională, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".(2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare aferente programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană" se includ anual la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente cadrului financiar 2014-2020.(3) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite conform prevederilor alin. (2) sunt destinate exclusiv proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, nu pot fi virate la alte naturi de cheltuieli și nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.(4) Din fondurile prevăzute la alin. (3) se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".(5) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului fondurilor speciale să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finanțate/propuse la finanțare din fonduri externe nerambursabile, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, precum și virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte și/sau să se asigure finanțarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finanțelor Publice.(6) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate națională, să efectueze, pe parcursul întregului an, virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 11. Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 13(1) Pentru programele finanțate prin FEDR și IPA II, sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele la care beneficiarii lideri sau beneficiarii parteneri sunt organisme publice, organisme internaționale sau organizații private din România și reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite prin proiectele respective.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă axelor prioritare de asistență tehnică pot reprezenta mai mult decât 13% din cheltuielile eligibile efectuate, conform înțelegerilor cu statele partenere în program.(3) Pentru asigurarea desfășurării activității secretariatelor comune constituite în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2), precum și a Autorității de audit în cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice alocă, în integralitate, sumele necesare, urmând ca, după primirea cererilor de rambursare finale, să se recupereze de la autoritățile naționale din statele partenere sumele stabilite prin acordurile de finanțare încheiate.(4) Pentru programele finanțate din ENI prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a), b) și d), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentelor de asistență tehnică, la care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt instituții publice sau organizații neguvernamentale din România și reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceștia, dar nu mai mult de 72% din contribuția financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.(5) Pentru programul finanțat din ENI prevăzut la art. 4 alin. (3) lit. c), sumele reprezentând cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentei de asistență tehnică, la care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri sunt instituții publice sau organizații neguvernamentale din România, dacă aceasta nu contravine înțelegerilor cu statele partenere în program. Cofinanțarea publică reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază aceștia, dar nu mai mult de 72% din contribuția financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.(6) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), (2), (4) și (5), sunt acordate conform regulilor specifice fiecărui program.(7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și d), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește atribuții de Autoritate națională, sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 11 alin. (1) lit. n), aferente cofinanțării axei prioritare de asistență tehnică, sunt transferate în euro în conturile Autorității de management/Secretariatului comun din statul partener de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(8) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e)-g), sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform art. 11 alin. (1) lit. n) și o), se transferă în euro de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile Autorității de management/Autorității de certificare/Secretariatului comun din statul partener.  +  Articolul 14(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2), statele partenere pot transfera contribuția proprie pentru axa prioritară de asistență tehnică într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), respectiv la art. 4 alin. (2), din suma transferată conform alin. (1), Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice efectuează plăți în euro către beneficiarii de asistență tehnică. (la 24-01-2016, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 12 din 19 ianuarie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2016. ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), sumele din cofinanțarea publică pentru axa prioritară de asistență tehnică asigurate de statul partener, cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de asistență tehnică din România, finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se virează în lei de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective.(4) Creditele de angajament și creditele bugetare aferente sumelor prevăzute la alin. (1) se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevăzută la art. 23 alin. (3).  +  Articolul 15Sumele aferente cofinanțării se transferă de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică, după caz, prin plăți în lei sau euro, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul 16(1) Autoritățile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro în cadrul programelor obiectivului «Cooperare teritorială europeană», din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare publică, în condițiile agreate cu statele partenere în program. (la 11-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 ) (2) Limitele admise pentru depășirea sumelor alocate în euro din fondurile externe nerambursabile pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.(3) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management, poate dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finanțare, precum și fondurile rezultate din recuperarea sumelor aferente proiectelor implementate necorespunzător, conform contractelor în vigoare. (la 11-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 ) (4) Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri ai proiectelor finanțate în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană, care au încheiat contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.  +  Articolul 17Beneficiarii lideri/Beneficiarii parteneri din România care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată nu includ în cererile de finanțare/cererile de rambursare/plată sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană".  +  Articolul 18(1) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile rămase disponibile la sfârșitul anului în contul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management și Autoritate națională, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(2) Sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite ca avans pentru implementarea proiectelor în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3), rămase disponibile la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale, se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(3) Sumele primite de la Autoritatea de management/Autoritatea națională reprezentând fonduri externe nerambursabile și/sau cofinanțare de la bugetul de stat, rămase neutilizate la sfârșitul anului în conturile beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România, alții decât cei prevăzuți la alin. (2), se utilizează de către aceștia în anul următor cu aceeași destinație.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, din bugetul asigurărilor sociale de stat sau din bugetele fondurilor speciale să includă în bugetul propriu și al instituțiilor din subordine sumele disponibile din anul anterior potrivit alin. (2) și (3) și necuprinse în bugetul aprobat pe anul în curs.(5) Ordonatorii principali de credite vor comunica Ministerului Finanțelor Publice sumele conform prevederilor alin. (4), aferente proiectelor implementate de către aceștia și/sau instituțiile finanțate integral sau parțial din bugetul ordonatorului principal de credite, precum și fișele actualizate ale proiectelor respective.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicărilor transmise de către aceștia, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor respective.  +  Articolul 18^1(1) În cazul în care România, în calitate de stat membru pe al cărui teritoriu este situat beneficiarul partener, restituie de la bugetul de stat la bugetul general al Uniunii Europene sume pentru acoperirea fondurilor europene considerate plătite necuvenit ca urmare a constatării, în cadrul proiectelor, a unor nereguli, altele decât cele constatate prin notele de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, procesele-verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate, aceasta solicită liderilor de proiect/partenerilor din România restituirea sumelor respective. Solicitarea de restituire a sumelor datorate se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(2) În vederea recuperării sumelor plătite de la bugetul de stat, în condițiile alin. (1), debitorul va fi notificat cu privire la obligația efectuării plății acestor sume. Recuperarea se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(3) Dacă beneficiarii parteneri din România nu restituie Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sumele prevăzute la alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene emite decizii de recuperare a debitului, prin care se individualizează sumele de restituit, în condițiile prevederilor alin. (4) și (5).(4) În cadrul deciziei de recuperare a debitului aferent fondurilor Uniunii Europene, debitul va fi exprimat atât în euro, cât și în moneda națională, iar conversia se efectuează conform regulilor stabilite în fiecare program.(5) Decizia de recuperare a debitului constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a debitului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanță prevăzut la alin. (5) se comunică debitorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(8) Împotriva titlului de creanță se poate depune contestație, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la autoritatea publică emitentă.(9) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(10) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(11) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, debitorul datorează o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate, potrivit alin. (15), la soldul rămas de plată al creanței bugetare, începând cu prima zi după expirarea termenului de plată prevăzut de alin. (6), până la data stingerii acestora.(12) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (2), la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(13) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (2) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(14) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (11), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță. Dispozițiile alin. (5)-(10) și (12) sunt aplicabile în mod corespunzător.(15) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a debitului.(16) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (5) sau alin. (13), după caz. (la 11-08-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 )  +  Articolul 18^2(1) Pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanțării programelor Interreg V-A România-Bulgaria și Interreg V-A România-Ungaria, în situația indisponibilității fondurilor externe ca urmare a rambursării parțiale a plăților intermediare de către Comisia Europeană conform art. 130 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, Autoritatea de management și Autoritatea națională au obligația asigurării acestor sume din bugetul propriu, proporțional cu bugetul aferent activităților desfășurate de partenerii români, bulgari sau unguri, așa cum sunt acestea prevăzute în contractele de finanțare.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români și se regularizează din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană, după plata diferenței aferente plăților intermediare în conformitate cu art. 139 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (3) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de management prin virarea echivalentului în lei la bugetul de stat al sumei totale transferate în euro către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile necesare continuării finanțării proiectelor se transferă de către Autoritatea națională din statul partener într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și se plătesc de către Autoritatea de management către beneficiarii lideri/beneficiarii partenerii bulgari și unguri.(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se regularizează de către Autoritatea de management prin virarea sumei în euro, utilizată pentru plata beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri bulgari și unguri, din sumele primite de la Comisia Europeană după plata diferenței aferente plăților intermediare în conformitate cu art. 139 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în contul indicat de Autoritatea națională din statul partener. (la 11-08-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 )  +  Articolul 18^3(1) Pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanțării Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, în situația indisponibilității fondurilor externe ca urmare a rambursării parțiale a plăților intermediare de către Comisia Europeană, conform art. 46 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II), Autoritatea de management are obligația asigurării acestor sume din bugetul propriu pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management către beneficiarii lideri/beneficiarii partenerii români și se regularizează din instrumentele structurale primite de la Comisia Europeană, după plata diferenței aferente plăților intermediare.(3) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de management prin virarea echivalentului în lei la bugetul de stat al sumei totale transferate în euro către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. (la 11-08-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 4 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 08 august 2017 )  +  Capitolul IV Plata în avans  +  Articolul 19(1) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate de management, se acordă plăți în avans din:a) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România;b) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilității de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unității de plată, pentru beneficiarii de asistență tehnică.(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru beneficiarii lideri de proiecte din programul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b) se acordă plăți în avans din fondurile externe nerambursabile în limita disponibilității de fonduri din prefinanțarea la nivel de program, existente în conturile Unității de plată. (la 17-08-2019, Articolul 19 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 14 august 2019 ) (2) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate de management, se acordă plăți în avans din:a) fonduri externe nerambursabile, în limita disponibilității de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unității de plată, pentru beneficiarii lideri;b) cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilității de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Unității de plată, pentru beneficiarii de asistență tehnică.(3) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate de management, se acordă plăți în avans, din fondurile externe nerambursabile, pentru beneficiarii lideri din statele partenere la programe și pentru beneficiarii de asistență tehnică.(4) Cuantumul avansului și condițiile de acordare a acestuia se vor stabili în funcție de specificul programului și vor fi prevăzute în contractul de finanțare.(5) În cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice îndeplinește rol de Autoritate națională, se acordă plăți în avans din cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, în condițiile prevăzute în contractele de cofinanțare. (la 17-08-2019, Articolul 19 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 14 din 12 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 14 august 2019 )  +  Articolul 20(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri se vor deduce integral din valoarea cofinanțării aferente fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceștia, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare.(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor de asistență tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea fiecărei cereri de rambursare transmise de către aceștia din sursa din care au fost acordate sau prin deducerea integrală a valorii cofinanțării din valoarea fiecărei cereri de rambursare, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare.(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)-e) și alin. (2), sumele reprezentând plăți în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri/beneficiarilor de asistență tehnică se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de către aceștia din sursa din care au fost acordate, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finanțare/documentelor programului.(4) Sumele recuperate din plățile în avans acordate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-e) și alin. (2), provenind din fonduri externe nerambursabile sau cofinanțare, se utilizează pentru continuarea finanțării programului, iar sumele recuperate din plățile în avans provenind din cofinanțarea de la bugetul de stat, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat după închiderea finală a programului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), plățile se realizează în două sau mai multe tranșe, dintre care prima se acordă după semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de management și beneficiarii lideri, iar următoarele conform prevederilor contractului de finanțare încheiat cu beneficiarii lideri.(6) Scopul acordării plăților în avans este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor de finanțare/cofinanțare; aceste sume pot fi avansate partenerilor în limita și în condițiile stabilite prin contractele/deciziile de finanțare/cofinanțare.(7) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri au obligația restituirii integrale sau parțiale a avansului acordat în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestuia, conform termenelor și condițiilor stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.(8) Sumele provenind din plățile în avans acordate beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.  +  Articolul 21(1) Pentru sumele acordate ca avans și nejustificate potrivit art. 20 alin. (7), autoritățile de management/autoritățile naționale notifică beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România cu privire la obligația restituirii acestora.(2) În cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), în situația în care beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România nu restituie autorităților de management sumele prevăzute la alin. (1), în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acestea emit decizii de recuperare a avansului, prin care se individualizează sumele de restituit exprimate în moneda națională. Decizia constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(3) Titlul de creanță prevăzut la alin. (2) se transmite debitorului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(4) Împotriva titlului de creanță se poate formula contestație în termen de 30 de zile de la data comunicării, care se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanță contestat și nu este supusă taxelor de timbru.(5) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a prefinanțării, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(8) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate la soldul rămas de plată din contravaloarea în lei a sumelor prevăzute la alin. (1), din prima zi de după expirarea termenului de plată stabilit în conformitate cu prevederile alin. (6) până la data stingerii acesteia.(9) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1), la expirarea termenului de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare a avansului, autoritățile de management comunică titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora organelor fiscale competente din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit titlului VIII din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(10) Recuperarea sumelor stabilite conform prevederilor alin. (1) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(11) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (8), autoritățile de management care au emis decizia de recuperare a avansului au obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță și se comunică debitorului. Dispozițiile alin. (9) sunt aplicabile în mod corespunzător.(12) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a prefinanțării.(13) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (10) și se utilizează pentru continuarea finanțării programului din care se recuperează.  +  Articolul 22Autoritățile de management/Autoritățile naționale pot acorda plăți în avans către contractanți pentru contractele finanțate din axele prioritare de asistență tehnică ale programelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul V Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană"  +  Articolul 23(1) Proiectele, precum și activitățile din cadrul axei prioritare de Asistență tehnică implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile sunt considerate acțiuni multianuale.(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pot fi anuale sau multianuale.(3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program al obiectivului "Cooperare teritorială europeană" se stabilesc potrivit Deciziei Comisiei Europene de adoptare a programului și se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), până la aprobarea de către Comisia Europeană a programului, creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru asigurarea cheltuielilor aferente acțiunilor pregătitoare, care se încadrează în prevederile regulamentelor europene, pot fi stabilite având în vedere aprobarea de către Guvern a programului respectiv.(5) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management/Autoritate națională, efectuează angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană", în limita creditelor prevăzute la alin. (3) și (4).(6) Autoritatea de management/Autoritatea națională are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile, respectiv punerea de acord a înregistrărilor din conturile sale contabile și cele ale beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri, pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor obiectivului "Cooperare teritorială europeană".  +  Capitolul VI Controlul de prim nivel  +  Articolul 24(1) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România ai unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană" au obligația să solicite efectuarea controlului de prim nivel.(2) Controlul de prim nivel se realizează prin proceduri care cuprind verificări administrative referitoare la fiecare operațiune efectuată de beneficiar și verificări la fața locului ale operațiunilor.(3) Verificările acoperă aspecte administrative, financiare și fizice ale operațiunilor.(4) Prin controlul de prim nivel se asigură că:a) bunurile, serviciile și/sau lucrările care fac obiectul finanțării și cofinanțării au fost furnizate/realizate efectiv;b) cheltuielile declarate de beneficiari au fost plătite;c) cheltuielile au fost realizate cu respectarea legislației europene și naționale aplicabile, în conformitate cu prevederile programului operațional și cu condițiile de acordare a finanțării pentru proiectul în cauză;d) cheltuielile sunt rezonabile, justificate și în conformitate cu principiile managementului financiar eficient;e) cheltuielile sunt identificabile și verificabile, înregistrate în contabilitatea beneficiarului/partenerilor în conformitate cu legislația națională și procedura aplicată.(5) Frecvența și gradul de acoperire a verificărilor la fața locului sunt proporționale cu suma contribuției publice pentru o operațiune și cu nivelul de risc identificat prin astfel de verificări și prin audituri efectuate de către autoritatea de audit pentru sistemul de gestiune și control, în ansamblu.(6) Verificările la fața locului ale operațiunilor individuale pot fi realizate pe baza unui eșantion.(7) Controlul de prim nivel se concretizează în validarea cheltuielilor eligibile și stabilirea cheltuielilor neeligibile, declarate de beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, pentru părțile de proiect implementate.(8) Nicio cheltuială nu va fi rambursată beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România în lipsa efectuării controlului de prim nivel.  +  Capitolul VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli  +  Articolul 25(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor externe nerambursabile și al celor aferente cofinanțării/plăților în avans se exercită la nivelul Autorității de management/Autorității naționale/beneficiarilor de asistență tehnică și Unității de plată, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul Unității de plată, Autorității de management/ Autorității naționale în vederea gestionării financiare a programelor finanțate în cadrul obiectivului "Cooperare teritorială europeană", cu excepția proiectelor de operațiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/Autoritatea națională are calitatea de beneficiar.  +  Articolul 26(1) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/ beneficiarii de asistență tehnică au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor regulamentelor, programelor și legislației naționale.(2) Beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri/beneficiarii de asistență tehnică au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control de prim nivel, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum și reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente, informații.  +  Articolul 27(1) Autoritatea de management/Autoritatea națională este responsabilă de recuperarea creanțelor bugetare de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului "Cooperare teritorială europeană", conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele reprezentând debite recuperate de autoritățile de management/Autoritățile naționale de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri din România, cuvenite bugetului de stat, se virează în bugetele din care au fost efectuate inițial plățile, reconstituind cheltuielile efectuate din acestea, astfel:a) în contul de cheltuieli bugetare corespunzător, în situația în care sumele încasate corespund unor plăți efectuate în anul curent;b) în contul de cheltuieli bugetare - titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent", în situația în care sumele încasate corespund unor plăți efectuate în anii anteriori.(3) Sumele reprezentând debite recuperate de autoritățile de management de la beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri, cuvenite bugetului Uniunii Europene, se utilizează pentru continuarea finanțării programelor până la închiderea acestora.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 28În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și ministrului fondurilor europene, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul fondurilor europene,
  Marius Nica
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 19 august 2015.Nr. 29.