REGULAMENT din 10 aprilie 2013 pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 23 aprilie 2013  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 22 din 10 aprilie 2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 233 din 23 aprilie 2013.
   +  Capitolul I Dispoziții generaleScop  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește condițiile, termenele și procedurile de acordare a atestatelor, de suspendare a dreptului de practică și de retragere a calității de verificator de proiecte/expert tehnic pentru persoanele fizice care desfășoară:a) activități de verificare a proiectelor tehnice pentru conductele de alimentare din amonte aferente producției, pentru instalațiile tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, pentru obiectivele/sistemele aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, pentru instalațiile aferente activității de producere/stocare de biogaz/biometan, precum și pentru instalațiile de gaze naturale lichefiate (GNL);b) activități de expertiză tehnică a proiectelor tehnice și/sau a conductelor de alimentare din amonte aferente producției, a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente înmagazinării, a obiectivelor/sistemelor aferente transportului și/sau distribuției de gaze naturale, a instalațiilor aferente activității de producere/ stocare biogaz/biometan, precum și a instalațiilor GNL. (la 12-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (2) Acordarea, modificarea, suspendarea și retragerea atestatelor precizate la alin. (1), precum și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, conform legislației în vigoare.(3) Prezentul regulament stabilește relațiile și schimbul de informații dintre ANRE și persoanele fizice care dețin sau intenționează să dobândească calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic în domeniile precizate la alin. (1).(4) Nu fac obiectul prezentului regulament activitățile de verificare a proiectelor tehnice, respectiv de expertiză tehnică a proiectelor tehnice și/sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale/biogaz/biometan/gaz petrolier lichefiat (GPL).Domeniu de aplicare  +  Articolul 2(1) Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice care solicită atestarea în vederea desfășurării activității de verificare a proiectelor tehnice sau de expertiză tehnică în domeniile precizate la art. 1 alin. (1).(2) Atestarea se referă la evaluarea și recunoașterea capacității tehnice și a experienței profesionale a persoanelor fizice care solicită obținerea atestatului în vederea exercitării calității de verificator de proiecte sau de expert tehnic.(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice și operatorii economici care își desfășoară activitatea în sectorul gazelor naturale pe teritoriul României.Terminologie  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) atestat - act administrativ individual emis de ANRE persoanelor fizice pentru exercitarea unui drept și executarea unor obligații;b) Abrogată. (la 12-04-2019, Litera b) din Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) c) cerințe de calitate - condiții obligatoriu a fi îndeplinite pentru asigurarea unui nivel minim de siguranță și securitate tehnică în activitatea de proiectare, execuție și exploatare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale;d) instalație - orice instalație din sectorul gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune în care funcționează, cu excepția instalației de utilizare a gazelor naturale.  +  Capitolul II Tipuri de atestate  +  Articolul 4(1) Calitatea de verificator de proiecte, conferită prin atestat, se acordă persoanelor fizice în vederea verificării proiectelor tehnice aferente următoarelor obiective:a) conducte de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale; (la 16-12-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de înaltă presiune; (la 12-04-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) c) sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune; (la 12-04-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) d) Abrogată. (la 12-04-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) e) instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan;f) instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale;g) instalații GNL.(2) În sensul prezentului regulament, ANRE emite următoarele tipuri de atestate pentru verificatorii de proiecte:a) VGp - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. a);b) VGt - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. b);c) VGd - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. c);d) Abrogată. (la 12-04-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) e) VGb - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. e);f) VGs - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. f);g) VGg - pentru obiectivele precizate la alin. (1) lit. g).(3) Calitatea de expert tehnic, conferită prin atestat, se acordă persoanelor fizice în vederea desfășurării activității de expertiză tehnică pentru următoarele obiective:a) conducte de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale; (la 16-12-2016, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) b) sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de înaltă presiune; (la 12-04-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) c) sisteme de distribuție a gazelor naturale, sisteme de distribuție închise și magistrale directe ce funcționează în regim de medie, redusă și joasă presiune. (la 12-04-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) d) Abrogată. (la 12-04-2019, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) e) instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan;f) instalații tehnologice de suprafață aferente înmagazinării gazelor naturale;g) instalații GNL.(4) În sensul prezentului regulament, ANRE emite următoarele tipuri de atestate pentru experții tehnici:a) EGp - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. a);b) EGt - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. b);c) EGd - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. c);d) Abrogată. (la 12-04-2019, Litera d) din Alineatul (4) , Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) e) EGb - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. e);f) EGs - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. f);g) EGg - pentru obiectivele precizate la alin. (3) lit. g).(5) O persoană fizică poate solicita atestarea pentru mai multe obiective din cele prevăzute la alin. (1) și/sau la alin. (3), cu respectarea tuturor condițiilor de studii și practică în sectorul gazelor naturale, prevăzute la art. 6.(6) La verificarea proiectelor tehnice pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, verificatorii de proiecte urmăresc, în mod obligatoriu, prevederea de către proiectant a măsurilor de realizare și menținere, pe întreaga durată de existență a acestora, a următoarelor cerințe esențiale:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale. (la 16-12-2016, Alineatul (6) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (7) În activitatea desfășurată conform competențelor deținute, experții tehnici vor urmări îndeplinirea în cadrul obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale a cerințelor precizate la alin. (6) lit. A-G. (la 16-12-2016, Alineatul (7) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Capitolul III Condiții, termene și proceduri de acordare a atestatelorCondiții  +  Articolul 5(1) Calitatea de verificator de proiecte și/sau de expert tehnic se dobândește prin examen, conform dispozițiilor Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1a, sau pe bază de dosar. (la 12-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 172 din 7 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019 ) (2) Înscrierea solicitanților în vederea participării la examenul menționat la alin. (1) se face prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1b, însoțită de următoarele documente:a) actul de identitate, în copie;b) actul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare a acestuia în România, în copie; (la 16-12-2016, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european - europass;d) memoriul de activitate din care să reiasă activitățile de proiectare și/sau de execuție/exploatare, după caz, în domeniul de atestare solicitat, întocmit conform modelului din anexa nr. 2; (la 12-04-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) e) adeverință/adeverințe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea din care să reiasă experiența dobândită conform memoriului de activitate menționat la lit. d);f) Abrogată; (la 16-12-2016, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) g) certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14;h) Abrogată. (la 06-02-2019, Litera h) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 06 februarie 2019 ) i) dovada achitării tarifului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și experților tehnici în sectorul gazelor naturale, pentru fiecare tip de atestat solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al președintelui ANRE. (la 12-04-2019, Litera i) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (la 12-08-2019, sintagma: anexa nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 172 din 7 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019 ) (3) În cazul în care solicitantul intenționează să susțină examenul sau să depună dosarul prevăzut la alin. (1) pentru mai multe domenii de atestare, acesta face mențiunile corespunzătoare în cerere și prezintă documentele prevăzute la alin. (2) și (5), după caz, într-un singur exemplar. (la 12-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (4) Programarea la examen a solicitantului se face de către ANRE, conform prevederilor art. 8.(5) Înscrierea solicitanților în vederea obținerii calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic în sectorul gazelor naturale pe bază de dosar prevăzut la alin. (1) se realizează prin depunerea la sediul ANRE a unei cereri pentru obținerea calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic, cuprinzând datele și informațiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1b, însoțită de următoarele:a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c) și i);b) memoriul de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 2, din care să reiasă activitățile desfășurate în sectorul gazelor naturale și activitățile didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar în facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale, aferente domeniului de atestare solicitat;c) adeverință/adeverințe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul și-a desfășurat activitatea din care să reiasă experiența dobândită conform memoriului de activitate prevăzut la lit. b). (la 12-04-2019, Articolul 5 din Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (la 12-08-2019, sintagma: anexa nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 172 din 7 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019 )  +  Articolul 6(1) Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la examenul de atestare ca verificator de proiecte sunt:a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate, în următoarele profiluri/specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, alte profiluri/specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale; (la 12-04-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) b) Abrogată. (la 12-04-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) c) vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație PGT sau PGD, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 6 ani; (la 12-04-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) d) vechime în muncă, în sectorul gazelor naturale, în activitatea de proiectare, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 8 ani. (la 12-04-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (2) Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare pentru participarea la examenul de atestare ca expert tehnic sunt:a) absolvirea unei instituții de învățământ superior acreditate, în următoarele profiluri/specialități din domeniul științelor inginerești: petrol-gaze, instalații pentru construcții, alte profiluri/specialități conexe activităților tehnice din sectorul gazelor naturale; (la 12-04-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) b) Abrogată. (la 12-04-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) c) vechime în calitatea de instalator autorizat ANRE, tip autorizație PGD și EGD sau PGT și EGT, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 9 ani; (la 12-04-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) d) vechime în muncă în sectorul gazelor naturale, în activități de proiectare și execuție/exploatare, în funcție de tipul de atestat solicitat, de minimum 11 ani. (la 12-04-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 6 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (3) Condițiile cumulative de studii și practică în sectorul gazelor naturale necesare solicitanților prevăzuți la art. 5 alin. (5) sunt:a) pentru verificatorul de proiecte: (i) informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);(ii) vechime în muncă, aferentă activității didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar, conform memoriului de activitate prevăzut la art. 5 alin. (5) lit. b), corespunzătoare tipului de atestat solicitat, de minimum 8 ani;b) pentru expertul tehnic:(i) informațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și c);(ii) vechime în muncă, aferentă activității didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar, conform memoriului de activitate prevăzut la art. 5 alin. (5) lit. b), corespunzătoare tipului de atestat solicitat, de minimum 11 ani. (la 12-04-2019, Articolul 6 din Capitolul III a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )  +  Articolul 7(1) Analizarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) și (5) se face de către direcția de specialitate din cadrul ANRE. (la 12-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (2) Candidatul care, din motive obiective, independente de voința sa, nu se poate prezenta la examen, înștiințează în acest sens ANRE, în termen de maximum 5 zile înainte de data examenului, fiind reprogramat pentru o sesiune ulterioară; în cazul în care candidatul nu a putut înștiința ANRE, în termenul prevăzut anterior, dar prezintă ulterior dovada imposibilității participării sale la examen, poate fi reprogramat pentru o sesiune ulterioară.(3) Indiferent de motivele care au stat la baza neacordării calității de verificator de proiecte sau de expert tehnic, tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte și experților tehnici în sectorul gazelor naturale nu se restituie. (la 12-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) Proceduri și termene  +  Articolul 8Organizarea examenului se face conform prevederilor regulamentului prevăzut în anexa nr. 1a. (la 12-08-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 172 din 7 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019 )  +  Articolul 9(1) Examinarea solicitanților/dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) se face de către o comisie de atestare numită prin decizie a președintelui ANRE. (la 12-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (2) Comisia de atestare are în componență 5 membri, specialiști în domeniile pentru care se efectuează atestarea: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar, dintre care cel puțin 3 membri sunt reprezentanți ai ANRE; activitatea Comisiei de atestare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri. (la 12-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (3) Atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici nu conduce la transferul de responsabilități de la persoanele atestate la comisie și nici nu le exonerează pe acestea de obligațiile ce le revin.(4) Din Comisia de atestare pot face parte profesori/conferențiari universitari, reprezentanți ai învățământului superior de specialitate din facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale, caz în care ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată. (la 12-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (5) Membrii Comisiei de atestare pot fi înlocuiți, în cazuri justificate, prin decizie a președintelui ANRE. (la 12-04-2019, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (6) Eventualele contestații cu privire la rezultatele analizei documentelor prevăzute la art. 5 alin. (2) și (5), precum și cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 se înregistrează la ANRE în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a ANRE, iar reverificarea dosarelor în cauză se face de către o comisie de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a președintelui ANRE, având în componență alți membri decât cei nominalizați în Comisia de atestare. (la 12-04-2019, Articolul 9 din Capitolul III a fost completat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )  +  Articolul 10(1) Candidatul declarat admis în urma examenului/analizei dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) dobândește calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic. (la 12-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (2) Persoanele declarate admise în urma examenului/ analizei dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1) sau cele cărora li s-au eliberat noi atestate ca urmare a modificărilor cadrului legislativ și/sau de reglementare incident ridică atestatele de la sediul ANRE în termen de 15 zile. (la 12-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) au obligația de realizare a ștampilei de verificator de proiecte/expert tehnic în conformitate cu modelul pus la dispoziție de ANRE. (la 12-04-2019, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (4) Calitatea de verificator de proiecte sau de expert tehnic în sectorul gazelor naturale se dovedește prin certificatul de atestare.(5) Dreptul de practică se dovedește prin legitimația aflată în termen de valabilitate, emisă de către ANRE, prin registrul electronic de evidență a legitimațiilor, împreună cu atestatul prevăzut la alin. (4). (la 16-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (6) Valabilitatea legitimației este de 5 ani de la data emiterii certificatului de atestare, iar dreptul de practică se poate prelungi din 5 în 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 16.(7) Evidența verificatorilor de proiecte și a experților tehnici, pe tipuri de atestate, se va consemna în registrul electronic de evidență a atestatelor, gestionat de către direcția generală de specialitate din cadrul ANRE; aceste informații sunt publice și pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.(8) În situația în care o persoană este atestată pentru mai multe domenii, la solicitarea acesteia, ANRE poate sincroniza termenele specificate în legitimație cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (2). (la 12-04-2019, Alineatul (8) din Articolul 10 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )  +  Articolul 11(1) Certificatul de atestare, legitimația și ștampila sunt nominale și netransmisibile.(2) Modelul atestatului și al ștampilei sunt prevăzute în anexele nr. 3a și 3c. (la 16-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (3) Verificatorii de proiecte dețin un singur certificat de atestare, o singură legitimație și o singură ștampilă, indiferent de numărul de domenii de atestare.(4) Experții tehnici atestați dețin un singur certificat de atestare, o singură legitimație și o singură ștampilă, indiferent de numărul de domenii de atestare.(5) Verificatorii de proiecte și experții tehnici au obligația de a casa și a distruge ștampilele care nu mai sunt conforme cu certificatul de atestare.  +  Capitolul IV Competențele verificatorilor de proiecte și ale experților tehnici din sectorul gazelor naturale  +  Articolul 12(1) Competențele verificatorilor de proiecte și ale experților tehnici sunt precizate în cadrul condițiilor de valabilitate aferente fiecărui atestat.(2) Condițiile-cadru de valabilitate aferente certificatelor de atestare sunt prevăzute în anexele nr. 4a și 4b.  +  Articolul 13(1) Verificatorul de proiecte și expertul tehnic își pot desfășura activitatea în una dintre următoarele forme:a) angajat al unei persoane juridice care are prevăzute în statut activități de inginerie și consultanță tehnică legată de aceasta, cu respectarea prevederilor legale;b) persoană fizică autorizată să desfășoare activități în mod independent;c) angajat al investitorului, cu contract de muncă sau având altă formă legală de colaborare privind prestările de servicii încheiată cu acesta.(2) Verificatorul de proiecte atestat efectuează verificări numai în conformitate cu competențele conferite prin certificatul de atestare.(3) Expertul tehnic efectuează expertize numai în conformitate cu competențele conferite prin certificatul de atestare.(4) Verificatorul de proiecte atestat întocmește și ține la zi un registru de evidență a proiectelor verificate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5a.(5) Expertul tehnic întocmește și ține la zi un registru de evidență a expertizelor tehnice efectuate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5b.  +  Capitolul V Pregătire de specialitate  +  Articolul 14(1) Pregătirea specifică a solicitantului menționată la art. 5 alin. (2) lit. g) se dovedește printr-un certificat de absolvire a unui curs de specialitate, corespunzător tipului de atestat solicitat, cu o durată de minimum 20 de ore.(2) Cursul de specialitate prevăzut la alin. (1) are drept scop actualizarea pregătirii profesionale a specialiștilor, în contextul implementării și alinierii legislației naționale la cea europeană, aprofundarea și sintetizarea cunoștințelor generale teoretice și practice în sectorul gazelor naturale deținute de către aceștia, precum și implementarea unui proces de pregătire continuă.  +  Articolul 15(1) Cursul de specialitate precizat la art. 14 alin. (1) se organizează de către instituțiile de învățământ superior în cadrul cărora funcționează facultăți/secții/catedre având ca domeniu de pregătire specialități din sectorul gazelor naturale ori instalații pentru construcții, precum și de către asociațiile profesionale cu atribuții/activități relevante în sectorul gazelor naturale sau operatori economici, autorizate/autorizați de către Autoritatea Națională pentru Calificări.(2) Programa de desfășurare a cursului menționat la alin. (1) se avizează de către ANRE conform prevederilor Metodologiei de selectare a formatorilor, aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(3) Predarea cursurilor de specialitate se asigură, de regulă, de către cadre didactice universitare din cadrul catedrelor de specialitate ale instituțiilor de învățământ superior precizate la alin. (1); în scopul predării cursurilor pot fi cooptate/cooptați și:a) alte cadre didactice universitare, atestate ca verificatori de proiecte/experți tehnici în sectorul gazelor naturale;b) specialiști atestați ca verificatori de proiecte/experți tehnici în sectorul gazelor naturale, cu o vechime în specialitate de minimum 2 ani.(4) Cursurile de specialitate, pentru fiecare domeniu de atestare, cuprind două module, astfel:a) modulul de teorie, cuprinzând, în principal, prezentarea legislației specifice și a reglementărilor tehnice aplicabile în vigoare la data organizării cursului;b) modulul de aplicație.(5) Modulul de teorie se finalizează prin susținerea unui test de verificare a cunoștințelor dobândite.(6) Modulul de aplicație se finalizează, după caz, prin:a) verificarea unui proiect tehnic și întocmirea unui referat pentru verificatorii de proiecte;b) realizarea unei expertize tehnice pentru un obiectiv/sistem din sectorul gazelor naturale pentru experții tehnici.(7) Certificatul de absolvire a cursului de specialitate, eliberat de instituțiile menționate la alin. (1), trebuie să conțină calificativele finale obținute la modulul teoretic și la modulul de aplicație; cursantul este declarat admis dacă a obținut la examenul final calificativul mediu minim 8.(8) ANRE afișează pe pagina de internet, pentru fiecare instituție de învățământ superior, asociație profesională sau operator economic prevăzută/prevăzut la alin. (1), promovabilitatea, exprimată în procente, a candidaților declarați admiși în urma susținerii examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și/sau a experților tehnici pentru obiectivele/ sistemele din sectorul gazelor naturale. (la 16-12-2016, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Capitolul VI Prelungirea valabilității dreptului de practică  +  Articolul 16În vederea emiterii unei noi legitimații, pentru prelungirea dreptului de practică, în scopul continuării activității, verificatorul de proiecte sau expertul tehnic transmite la ANRE, prin e-mail la adresa anre@anre.ro sau prin încărcare pe pagina de internet a ANRE, un fișier în formă arhivată care conține următoarele documente scanate: (la 12-04-2019, Partea introductivă a Articolului 16 din Capitolul VI a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) a) cererea întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 6;b) actul de identitate;c) dovada absolvirii, în ultimele 12 luni, a unui curs de specialitate corespunzător tipului de atestare solicitat, conform prevederilor art. 14, sau o declarație pe propria răspundere privind desfășurarea activităților didactice în calitate de profesor/conferențiar universitar, prevăzute la art. 5 alin. (5) lit. b), de la dobândirea calității de verificator de proiecte și/sau expert tehnic sau de la prelungirea acesteia, după caz; (la 12-04-2019, Litera c) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) d) Abrogată. (la 06-02-2019, Litera d) din Articolul 16 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 06 februarie 2019 ) e) dovada achitării tarifului pentru prelungirea dreptului de practică, stabilit prin ordin al președintelui ANRE. (la 16-12-2016, Articolul 16 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Articolul 17(1) Compartimentul de specialitate din cadrul ANRE analizează cererea și documentele prevăzute la art. 16 în vederea emiterii legitimației pentru prelungirea dreptului de practică a verificatorului de proiecte/expertului tehnic.(2) ANRE, prin registrul electronic de evidență a legitimațiilor, emite legitimația, prevăzută la alin. (1), în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii însoțite de documentele complete prevăzute la art. 16, respectiv, după caz, de la data completării documentelor solicitate, dar nu înainte de data expirării legitimației în vigoare. (la 12-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )  +  Capitolul VII Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 18Încălcarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică, în condițiile legii.  +  Articolul 19(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de președintele ANRE, potrivit prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.(2) Contravențiile se sancționează complementar prin:a) suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic pe o perioadă de 6 luni;b) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare, după o perioadă de 3 ani, fără drept de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1); (la 12-04-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) c) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare sau, după caz, de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1). (la 12-04-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (3) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic se face având la bază următoarele documente:a) procesul-verbal de sancționare contravențională a abaterilor în sectorul gazelor naturale;b) raportul de constatare, întocmit de către agentul constatator, din care să reiasă că nu au fost remediate măsurile dispuse prin procesul-verbal menționat la lit. a);c) referatul unui grup de 3 verificatori de proiecte/experți tehnici numiți prin decizie a președintelui ANRE, după cum urmează:– o persoană din cadrul direcției generale de specialitate a ANRE;– o persoană propusă de cel nominalizat pentru sancționare;– un cadru didactic din învățământul superior de specialitate, profilul petrol-gaze, instalații pentru construcții sau politehnic.(4) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic se dispune de către o comisie numită prin decizie a președintelui ANRE.(5) În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calității de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligația de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul și ștampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menționate la alin. (4). (la 16-12-2016, Alineatul (5) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (6) Pe durata suspendării dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau în cazul retragerii atestatului, persoana fizică nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestată.(7) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul și ștampila. (la 16-12-2016, Alineatul (7) din Articolul 19 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (8) Retragerea atestatului are loc atunci când se întrunesc condiții pentru o a treia suspendare a dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, într-o perioadă de 5 ani, când se produc accidente tehnice la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale din cauza nerespectării cerințelor de calitate în proiectele tehnice sau în exploatarea acestora, nesesizate de către verificatorul de proiecte ori de către expertul tehnic, sau când nu sunt respectate prevederile alin. (5).  +  Articolul 20(1) Nerespectarea de către verificatorii de proiecte sau de către experții tehnici a condițiilor de valabilitate a certificatului de atestare, în funcție de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către ANRE a următoarelor măsuri:a) convocarea titularului atestatului în vederea clarificării situației create;b) suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic pe o perioadă cuprinsă între 3 și 12 luni;c) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, cu drept de prezentare la o nouă examinare, după o perioadă de 3 ani, fără drept de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1); (la 12-04-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) d) retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic, fără drept de prezentare la o nouă examinare sau, după caz, de depunere a unui nou dosar prevăzut la art. 5 alin. (1). (la 12-04-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (2) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic se face având la bază următoarele documente:a) raportul întocmit de către agentul constatator, din care să reiasă că au fost încălcate condițiile de valabilitate a certificatului de atestare;b) referatul unui grup de 3 verificatori de proiecte/experți tehnici, după caz, numiți prin decizie a președintelui ANRE, după cum urmează:– o persoană din cadrul direcției generale de specialitate a ANRE;– o persoană propusă de cel nominalizat pentru sancționare;– un cadru didactic din învățământul superior de specialitate, profilul petrol-gaze, instalații pentru construcții sau politehnic.(3) Suspendarea dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau retragerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic se dispune de către o comisie numită prin decizie a președintelui ANRE.(4) În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calității de verificator de proiecte/expert tehnic, persoana în cauză are obligația de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul și ștampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei menționate la alin. (3). (la 16-12-2016, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (5) Pe durata suspendării dreptului de practică ce decurge din deținerea calității de verificator de proiecte/expert tehnic sau a retragerii atestatului, persoana fizică nu mai poate îndeplini activitățile pentru care a fost atestată.(6) La finalul perioadei de suspendare, persoana fizică ridică de la sediul ANRE atestatul și ștampila. (la 16-12-2016, Alineatul (6) din Articolul 20 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) (7) Retragerea atestatului are loc în condițiile prevăzute la art. 19 alin. (8).  +  Articolul 21(1) Contestația la decizia de suspendare a dreptului de practică sau de retragere a certificatului de atestare se depune de către persoana în cauză la ANRE, în termen de 7 zile de la data când a luat cunoștință de raportul scris al comisiei menționate la art. 19 alin. (4) sau la art. 20 alin. (3).(2) În cazul în care contestația nu este fondată, cheltuielile generate de rezolvarea acesteia se suportă de către persoana care a făcut contestația.(3) Soluționarea contestației se face de către ANRE, conform procedurilor interne; decizia este definitivă.(4) Sancțiunile prevăzute în prezentul regulament se consemnează în registrul electronic de evidență a certificatelor de atestare, gestionat de către direcția generală de specialitate din cadrul ANRE; aceste informații sunt publice și pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 22(1) Verificatorii de proiecte/Experții tehnici care au fost atestați de alte instituții a căror competențe sunt preluate de către ANRE în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 vor fi atestați conform prevederilor art. 24.(2) În situația pierderii/deteriorării atestatului de verificator de proiecte/expert tehnic, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat; în acest sens, posesorul adresează ANRE o cerere, însoțită de dovada publicării anunțului privind pierderea/deteriorarea atestatului de verificator de proiecte/expert tehnic într-un cotidian de răspândire națională și face dovada achitării tarifului de eliberare a duplicatului, conform tarifelor aprobate prin ordin al președintelui ANRE. (la 16-12-2016, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Articolul 23(1) Personalul ANRE, cu respectarea condițiilor de studii și de vechime stipulate prin prezentul regulament, poate participa la examen în vederea obținerii calității de verificator de proiecte/expert tehnic fără achitarea tarifului specific.(2) Personalul care obține calitatea de verificator de proiecte/expert tehnic, conform celor precizate la alin. (1), nu poate desfășura activități cu caracter lucrativ în sectorul gazelor naturale pe întreaga perioadă în care își desfășoară activitatea în cadrul ANRE.  +  Articolul 24(1) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 123/2012, verificatorii de proiecte care au fost atestați de alte instituții își păstrează, la cerere, competențele obținute, prin echivalarea atestatului.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 123/2012, experții tehnici care au fost atestați de alte instituții își păstrează, la cerere, competențele obținute, prin echivalarea atestatului.(3) În vederea echivalării atestatului deținut persoanele precizate la alin. (1) și (2) transmit la ANRE următoarele documente:a) cerere pentru echivalarea atestatului, cuprinzând datele și informațiile prevăzute în modelul din anexa nr. 1b; (la 12-04-2019, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (la 12-08-2019, sintagma: anexa nr. 1 a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 172 din 7 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019 ) b) actul de identitate, în copie;c) actul de studii sau atestatul de recunoaștere/echivalare a acestuia în România, în copie; (la 16-12-2016, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) d) curriculum vitae întocmit conform modelului european - europass;e) Abrogată. (la 06-02-2019, Litera e) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 06 februarie 2019 ) f) memoriul de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 2;g) atestatul în termen de valabilitate, în copie; (la 16-12-2016, Litera g) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) h) Abrogată. (la 16-12-2016, Litera h) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost abrogată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) i) o adeverință eliberată de emitentul certificatului de atestare, din care să reiasă dacă solicitantul a fost sancționat contravențional pentru abateri de la prevederile legale, precum și natura acelor abateri;j) deținerea calității de instalator autorizat ANRE, tip autorizații PGT și EGT sau PGD și EGD, în funcție de tipul de atestat pentru care solicită echivalarea. (la 12-04-2019, Litera j) din Alineatul (3) , Articolul 24 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) (4) Verificatorii de proiecte atestați pentru specialitatea Instalații de gaze Ig, care dețin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și, respectiv, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", cu modificările și completările ulterioare, dobândesc, prin echivalare, calitatea de verificatori de proiecte tip VGd.(5) Verificatorii de proiecte atestați pentru sectorul gazelor naturale care dețin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 364/2010, dobândesc, prin echivalare, calitatea de verificatori de proiecte tip VGp, VGt sau VGs, conform competențelor deținute anterior.(6) Experții tehnici atestați, care dețin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 și, respectiv, ale Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", cu modificările și completările ulterioare, dobândesc, prin echivalare, calitatea de expert tehnic tip EGd.(7) Experții tehnici atestați pentru sectorul gazelor naturale care dețin această calitate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru lucrările de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale, aprobat prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 364/2010, dobândesc, prin echivalare, calitatea de experți tehnici tip EGp, EGt sau EGs, conform competențelor deținute anterior.  +  Articolul 25Persoanele fizice care solicită atestarea ca verificator de proiecte tip atestat VGb sau VGg ori expert tehnic tip atestat EGb sau EGg, în locul documentelor precizate la art. 5 alin. (2) lit. d) și e), prezintă un memoriu de activitate și o adeverință eliberată de angajator, semnată de reprezentantul legal al acestuia, din care să reiasă activitatea desfășurată ca proiectant în sectorul gazelor naturale. (la 12-04-2019, Articolul 25 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 06-02-2019, Articolul 26 din Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 6 din 30 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 06 februarie 2019 )  +  Articolul 27(1) Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face pentru cerințele stabilite prin Legea nr. 123/2012 de către specialiști verificatori de proiecte, atestați de ANRE.(2) Sunt supuse verificării tehnice de către verificatori de proiecte atestați de ANRE:a) documentația tehnică necesară obținerii autorizației de construire;b) proiectele tehnice;c) dispoziția/dispozițiile de șantier dată/date de proiectantul lucrării pentru modificări locale ale soluției tehnice din documentația tehnică autorizată, conform prevederilor legale în vigoare;d) proiectele tehnice întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate.(3) Verificatorul de proiecte semnează și ștampilează, pe fiecare pagină, memoriul tehnic, breviarul de calcul și toate piesele desenate ale proiectului, numai în condițiile în care acesta este corespunzător din punctul de vedere al cerințelor stabilite prin prevederile legale; indiferent dacă proiectul corespunde sau nu cerințelor menționate în antecedență, verificatorul de proiecte întocmește un referat de verificare prin care declară proiectul tehnic conform ori solicită refacerea acestuia. Referatul de verificare se întocmește cu respectarea cerințelor minime precizate în anexa nr. 7.(4) Documentația tehnică verificată, necesară obținerii autorizației de construire, nu se poate substitui proiectului tehnic verificat.(5) Litigiile dintre verificatorul tehnic atestat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic atestat de ANRE, angajat de investitor; decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.(6) Verificatorul tehnic atestat nu poate verifica proiectele tehnice întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.  +  Articolul 28(1) Expertizarea tehnică este o activitate complexă care cuprinde, după caz, cercetări, experimentări ori încercări, studii, relevee, analize și evaluări necesare pentru cunoașterea stării tehnice a unui obiectiv/sistem sau a unei instalații existente, în vederea identificării și fundamentării măsurilor ce se impun; această activitate se efectuează de către experți tehnici atestați, atunci când un organism cu atribuții de control al statului solicită acest lucru ori când o situație deosebită o impune, pentru:a) rezolvarea unor situații care intervin la obiective/sisteme sau instalații existente;b) determinarea, în orice stadiu, a stării tehnice a obiectivelor/sistemelor sau instalațiilor existente, în cazul dezastrelor ori accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activității tehnologice;c) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări asupra obiectivelor/sistemelor ori instalațiilor;d) întocmirea unei documentații tehnice pentru obiectivele/sistemele sau instalațiile aflate în funcțiune, în cazul în care documentația tehnică inițială a fost deteriorată ori distrusă;e) prelungirea duratei de funcționare a unor obiective/sisteme sau instalații aflate în funcțiune.(2) Expertul tehnic, în momentul în care constată că se impune luarea unor măsuri urgente pentru asigurarea securității persoanelor și/sau a bunurilor, le aduce la cunoștință, în scris, solicitantului expertizei, proprietarului ori investitorului/administratorului, care sunt obligați să le pună în aplicare imediat.(3) În vederea efectuării unei expertize, expertul tehnic verifică cel puțin următoarele:a) condițiile de amplasament și de exploatare a obiectivului/sistemului ori instalației;b) starea tehnică a obiectivului/sistemului sau instalației;c) documentele care au stat la baza realizării sau exploatării obiectivului/sistemului sau instalației;d) prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării obiectivului/sistemului sau instalației și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice;e) prevederile din reglementările tehnice care stau la baza exploatării obiectivului/sistemului sau instalației.(4) Pe baza activității prevăzute la alin. (1), expertul tehnic elaborează raportul de expertiză tehnică cuprinzând soluțiile și măsurile care se impun; raportul se însușește de către proprietar sau investitor/administrator; raportul conține și propunerile pentru efectuarea unor expertize suplimentare în domenii conexe, dacă acestea se impun.(5) În situația în care solicitantul expertizei, proprietarul sau investitorul/administratorul nu este de acord cu soluțiile ori măsurile rezultate din raportul de expertiză tehnică are dreptul de a solicita o contraexpertiză.(6) Expertul tehnic atestat nu poate desfășura activități de expertiză tehnică pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale la a căror proiectare, verificare tehnică, execuție sau coordonare a lucrărilor de execuție a participat.  +  Articolul 29Nu pot participa la examenul de atestare sau, după caz, nu pot depune un dosar prevăzut la art. 5 alin. (1) persoanele fizice cărora ANRE le-a aplicat o sancțiune de suspendare sau retragere a unui atestat în ultimii 3 ani. (la 12-04-2019, Articolul 29 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )  +  Articolul 30Anexele nr. 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6 și 7 fac parte integrantă din prezentul regulament. (la 12-08-2019, Articolul 30 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 172 din 7 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019 )  +  Anexa nr. 1a
  REGULAMENT
  privind organizarea și desfășurarea examenului de atestare
  a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici
  pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca scop stabilirea condițiilor de organizare și desfășurare a examenului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 2Examenul constă în susținerea unei probe scrise și a unei probe orale din care să rezulte competențele candidaților în domeniul pentru care solicită atestarea.  +  Articolul 3(1) Examinarea solicitanților se face de către comisia numită prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).(2) Comisia de atestare are în componență 5 membri, dintre care cel puțin 3 membri sunt reprezentanți ai ANRE specialiști în domeniile pentru care se efectuează atestarea: un președinte, un vicepreședinte, 2 experți și un secretar; activitatea comisiei de atestare se desfășoară în prezența a minimum 4 membri.(3) Din comisia de atestare pot face parte profesori/ conferențiari universitari, reprezentanți ai învățământului superior de specialitate din facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale, caz în care ANRE asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării și indemnizației pentru activitatea prestată.(4) Componența comisiei de atestare se aprobă prin decizie a președintelui ANRE pe baza propunerilor primite din partea direcției de specialitate.(5) Membrii comisiilor de atestare, alții decât angajații ANRE (profesori/conferențiari universitari, reprezentanți ai învățământului superior de specialitate din facultățile de profil petrol-gaze, instalații pentru construcții sau de profil/specialitate conex/conexă activității tehnice din sectorul gazelor naturale), au dreptul la o indemnizație de ședință de 70 de lei, care se indexează anual cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.(6) Membrii comisiei de atestare pot fi înlocuiți în cazuri justificate prin decizie a președintelui ANRE.  +  Articolul 4Atestatele care se acordă persoanelor fizice ca urmare a promovării examenului sunt structurate pe tipuri, potrivit domeniilor de competență precizate în regulament.  +  Articolul 5(1) Personalul din cadrul direcției generale de specialitate a ANRE, desemnat pentru verificarea dosarelor candidaților înscriși la examen, are următoarele atribuții:a) preluarea și verificarea dosarelor candidaților și înscrierea în registrul electronic al direcției generale de specialitate;b) pregătirea și transmiterea spre publicare a listelor cu persoanele admise și respinse în urma examenului, pe pagina de internet a ANRE, conform procedurilor interne ale ANRE;c) pregătirea și transmiterea spre publicare a listelor cu persoanele admise pentru participarea la examen, cu data și locația examenului.(2) Comisia de atestare are următoarele atribuții:a) elaborarea subiectelor de examen pentru proba scrisă;b) pregătirea și afișarea listelor cu persoanele care participă la examene, pe centre de examen;c) verificarea spațiilor de desfășurare a examenului;d) instruirea supraveghetorilor din sălile de desfășurare a examenului;e) preluarea lucrărilor de examen;f) verificarea lucrărilor de examen;g) programarea candidaților la proba orală;h) încheierea proceselor-verbale de examen;i) pregătirea și transmiterea spre publicare a listelor cu candidații declarați admiși și respinși în urma examenului.(3) Membrii comisiei de atestare sunt convocați cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea examenului, prin intermediul secretarului comisiei.(4) Lucrările comisiei de atestare se pot desfășura în prezența a minimum 4 membri.  +  Articolul 6(1) În funcție de numărul solicitanților și de locul în care aceștia își desfășoară activitatea, ANRE decide numărul și localizarea pe teritoriul țării a centrelor în care se va susține examenul de atestare.(2) Programarea candidaților, centrul și data de susținere a examenului se publică pe pagina de internet a ANRE cu cel puțin 30 de zile înainte de data examenului.(3) Pentru asigurarea condițiilor desfășurării examenelor, ANRE încheie, în prealabil, contracte pentru închirierea sălilor necesare.  +  Articolul 7(1) Tematica și bibliografia pe baza cărora se susține examenul sunt publicate pe pagina de internet a ANRE.(2) Tematica și bibliografia se actualizează, dacă este cazul, la fiecare sesiune de examinare.  +  Articolul 8Datele de susținere a examenului de atestare, locațiile și instrucțiunile de desfășurare a examenului se publică pe pagina de internet a ANRE.  +  Articolul 9Actele necesare pentru înscrierea la examenul de atestare de verificator de proiecte sau expert tehnic sunt cele prevăzute în regulament.  +  Capitolul II Desfășurarea examenului  +  Articolul 10(1) Examenul constă în susținerea unei probe scrise și susținerea unui interviu pe teme de specialitate.(2) Interviul poate fi susținut de candidații care au obținut minimum 80 de puncte din 100 posibile la proba scrisă.  +  Articolul 11Subiectele de examen se elaborează de către membrii comisiei de atestare, înainte de susținerea examenului, și se aprobă de către directorul general al direcției generale de specialitate.  +  Articolul 12(1) Repartizarea candidaților, în ziua și locul de examinare, se face de către ANRE prin intermediul direcției de specialitate.(2) Intrarea în sala de examen a candidaților se face pe baza unui act de identitate valabil.(3) În sala de examen nu este permisă intrarea candidaților cu materiale tipărite, telefoane mobile sau alte aparate electronice.  +  Articolul 13Fiecare candidat primește din partea supraveghetorilor desemnați pentru sala în care se desfășoară examenul un formular cu subiectele grilei de examinare, un formular pentru înscrierea răspunsurilor și ciorne.  +  Articolul 14(1) Durata examenului de atestare este de două ore, pentru fiecare tip de atestat.(2) După încheierea probei scrise, candidații predau comisiei de atestare toate materialele primite.(3) Comisia de atestare procedează la corectarea lucrărilor, notând punctajul verificării pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.  +  Articolul 15(1) Candidații prevăzuți la art. 10 alin. (2) sunt intervievați de către membrii comisiei de atestare precizate la art. 5 alin. (2).(2) Fiecare membru al comisiei de atestare are dreptul să adreseze două întrebări candidatului și acordă punctaj numai pentru răspunsurile primite la acestea.(3) Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obțină o medie generală de minimum 70 de puncte, rezultată ca urmare a mediei între cele două probe, proba scrisă și interviu.  +  Articolul 16După centralizarea punctajului, președintele comisiei de atestare informează candidatul cu privire la rezultatul examinării.  +  Articolul 17(1) După finalizarea examinării, comisia de atestare întocmește procesul-verbal de ședință și lista candidaților admiși sau respinși.(2) Listele cu rezultatele examenului se afișează pe pagina de internet a ANRE.  +  Capitolul III Verificarea și notarea lucrărilor  +  Articolul 18Comisia de atestare procedează la corectarea lucrărilor, notând în rubrica „rezultat“ punctajul verificării de pe fiecare formular de înscriere a răspunsurilor.  +  Articolul 19La notarea răspunsurilor la fiecare dintre întrebările din chestionare se respectă următoarele reguli:a) dacă s-au marcat toate variantele corecte de răspuns și numai acestea, se acordă pentru subiect punctajul maxim alocat acelei întrebări;b) dacă s-a marcat una din două variante corecte de răspuns, se acordă un punctaj reprezentând 1/2 din punctajul maxim alocat acelei întrebări;c) dacă nu s-a marcat nicio variantă corectă de răspuns, nu se acordă niciun punct.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 20(1) Eventualele contestații cu privire la rezultatele probei susținute se depun în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București, sau se transmit prin servicii poștale, prin fax sau prin e-mail la adresa contestatii@anre.ro.(2) Pentru contestațiile trimise prin servicii poștale se ia în considerare data la care au fost depuse în vederea transmiterii.  +  Articolul 21Contestațiile cu privire la rezultatul examenului se soluționează de către o comisie numită în acest scop de președintele ANRE, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora. (la 12-08-2019, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 172 din 7 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019 )
   +  Anexa nr. 1b
  CERERE
  privind atestarea, prin examen/pe bază de dosar, prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul
  pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele
  din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013,
  cu modificările și completările ulterioare, în vederea desfășurării activității de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică
  Domnule președinte,Subsemnatul/a, ......................., domiciliat/ă în localitatea ...................., str. ........................ nr. ........, bl. ......, et. ......., ap. ......., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ............. nr. ............., eliberat de ...................... la data de .............., cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, născut/ă în anul ............, luna ............, ziua ............., în localitatea ..................., județul .................................., vă rog să îmi aprobați atestarea în vederea desfășurării activității de verificare a proiectelor sau de expertiză tehnică tip .................................*).*) Se completează cu tipul/tipurile de atestate pentru care solicitantul dorește să obțină atestarea.Pentru înscriere anexez următoarele documente:.............................................................................................În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoștință că pot fi contactat/ă la adresa de corespondență din localitatea ......................, str. ............................. nr. ......., bl. ......., et. ......., ap. ......., județul ..............., la numărul de telefon .............. și la adresa de e-mail ............... .De asemenea declar că [] sunt/[] nu sunt de acord ca datele cu caracter personal (numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea și județul, precizate în adresa de corespondență menționată mai sus) să fie publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.Subsemnatul/a, ......................, declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea și declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații.Data Semnătura..................... .............. (la 12-08-2019, Anexa nr. 1b a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 172 din 7 august 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 12 august 2019 )
   +  Anexa nr. 2la regulamentMemoriu de activitate- model -Numele .........................................Prenumele ......................................Data nașterii ..................................I. Studii superioareFacultatea .....................................Specialitatea ..................................Data absolvirii ................................Media examenului de diplomă ....................II. Activitatea profesionalăA. Locuri de muncă și funcții deținute
  Nr.crt Unitatea (instituția)AnulFuncțiaDescrierea sumară a atribuțiilor de serviciu
  B. Activitatea de proiectare - lucrări proiectate:
  Nr. crt.Denumirea lucrăriiAnul, lunaBeneficiarul Precizarea principalelor caracteristici tehnico-economice ale lucrării
  (la 12-04-2019, Tabelul B. din Punctul II. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )
  C. Activitatea de execuție/exploatare - lucrări realizate:
  Nr. crt.Denumirea lucrăriiAnul, lunaTipul activității (execuție/exploatare)Beneficiarul Precizarea principalelor caracteristici tehnico-economice ale lucrării
  (la 12-04-2019, Punctul II. din Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )
  III. Activitatea științificăa) invenții și inovații:
  Nr.crtDenumireainvențieisau inovațieiAnul,luna Numărul brevetuluiși emitentul Descrierea sumară a scopului și principiului de funcționare
  b) lucrări publicate (titlul lucrării, editura, anul);c) activități didactice în învățământul superior (instituția de învățământ superior, facultatea, catedra, disciplina, funcția didactică);d) doctorat (data înmatriculării ca doctorand, teza de doctorat, data susținerii).
  Data Semnătura.................. ....................
   +  Anexa nr. 3ala regulament- model -AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEICERTIFICAT DE ATESTARENr. ...... din ............În baza Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012,în urma cererii nr. ......... din ............. și a verificării efectuate de Comisia de atestare se eliberează prezentul certificat de atestare. (la 12-04-2019, sintagma: „Comisia de examen din data de ............” a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) Se atestă domnul (doamna) ...................., de profesie ..................., cu domiciliul în localitatea ...................., str. ..................... nr. ......., bl. ....., sc. ......, et. ....., ap. ......, județul ................, pentru calitatea de ..................., în domeniul/domeniile .................................și tipul/tipurile de atestat .................................pentru următoarele cerințe:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale (la 16-12-2016, Anexa 3a a fost completata de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiPreședintele Comisiei de atestare (la 12-04-2019, sintagma: „Comisiei de examen” a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) ................................  +  Anexa nr. 3bAbrogată. (la 16-12-2016, Anexa 3b a fost abrogată de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Anexa nr. 3cla regulamentȘTAMPILĂ- model -NOTĂ:Diametrul exterior al ștampilei este de 48 de milimetri.Numărul de pe ștampilă este numărul certificatului de atestare și al legitimației specialistului posesor al ștampilei.Domeniul de atestare este reprezentat de tipul de atestat VGp, VGt, VGd, VGb, VGs, VGg, EGp, EGt, EGd, EGb, EGs sau EGg și reprezintă specialitățile specificate la art. 4 din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 12-04-2019, Al treilea paragraf al notei din Anexa nr. 3c a fost modificat de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 ) Cerințele de calitate sunt reprezentate de:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale (la 16-12-2016, Anexa 3c a fost completata de Punctul 21, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 )  +  Anexa nr. 4ala regulamentCONDIȚII-CADRUde valabilitate aferente Certificatului deatestare nr. ....... destinat persoanei fizice care desfășoarăactivități de verificare a proiectelor din sectorul gazelor naturale1. Certificatul de atestare este acordat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei doamnei/domnului .........../(nume și prenume) .........., numită/numit în continuare titular.2. Certificatul de atestare se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, denumit în continuare regulament.3. Certificatul de atestare are ca obiect acordarea calității de verificator de proiecte pentru ........../(precizarea domeniului/domeniilor) ............. .4. Durata de valabilitate a Certificatului de atestare este nedeterminată, iar dreptul de practică este conferit prin legitimație, conform prevederilor regulamentului.5. Dreptul de practică poate fi prelungit în condițiile prevăzute de regulament.6. Titularul are obligația de a verifica proiectele tehnice în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea următoarelor criterii:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale (la 16-12-2016, Punctul 6. din Anexa 4a a fost completat de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 7. Titularul va desfășura activitatea exclusiv pe baze contractuale, în conformitate cu prevederile regulamentului, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament al clienților, evitând orice discriminare.8. Titularul verifică tehnic următoarele:a) documentația tehnică necesară obținerii autorizației de construire;b) proiectele tehnice;c) dispoziția/dispozițiile de șantier dată/date de proiectantul lucrării pentru modificări locale ale soluției tehnice din documentația tehnică autorizată, conform prevederilor legale în vigoare;d) proiectele întocmite în urma unor rapoarte de expertiză tehnică de calitate.9. Titularul are următoarele obligații:a) să verifice documentațiile prevăzute la pct. 8 numai în domeniul pentru care a fost atestat;b) să verifice soluțiile tehnice în vederea asigurării unui nivel calitativ al lucrărilor corespunzător criteriilor menționate la pct. 6;c) să verifice respectarea reglementărilor tehnice în vigoare cu privire la realizarea lucrărilor specifice domeniului de atestare;d) să semneze și să ștampileze pe fiecare pagină memoriul tehnic, breviarul de calcul și toate piesele desenate ale proiectului, numai în condițiile în care acesta este corespunzător din punctul de vedere al cerințelor stabilite prin prevederile legale;e) să întocmească referatul de verificare, conform prevederilor regulamentului, indiferent de faptul că documentele prezentate la verificare corespund sau nu cerințelor prevederilor legale;f) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a documentațiilor verificate;g) să nu folosească în alte scopuri și să nu transmită terților elemente și detalii din proiectele tehnice verificate, fără acordul proiectantului sau investitorului, decât în cazurile prevăzute de lege;h) să participe la activitățile de monitorizare și control organizate de ANRE, la solicitarea acesteia;i) să participe anual la cursurile de specialitate organizate în scopul actualizării pregătirii profesionale.10. Titularul nu poate semna și ștampila, în această calitate, proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat.11. Titularul nu se angajează în practici anticoncurențiale și nu împiedică alți titulari de certificat de atestare să se angajeze în activitatea de verificare a proiectelor.12. Titularul respectă întocmai prevederile regulamentului și ale legislației incidente.13. Nerespectarea de către titular a cerințelor pct. 12 îndreptățește ANRE să aplice sancțiuni, mergând până la suspendarea dreptului de practică sau retragerea calității de verificator de proiecte.14. În cazul suspendării dreptului de practică sau al retragerii calității de verificator de proiecte, titularul are obligația de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul și ștampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei. (la 16-12-2016, Punctul 14. din Anexa 4a a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 15. În situația schimbării datelor de identificare, titularul este obligat să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, o notificare însoțită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea atestatului; atestatul valabil la momentul solicitării se depune la ANRE pentru modificare. (la 16-12-2016, Punctul 15. din Anexa 4a a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 16. Titularul este obligat să caseze și să distrugă ștampila care nu mai este conformă cu certificatul de atestare.17. Nerespectarea de către titular a prezentelor condiții de valabilitate se sancționează conform legislației în vigoare.18. Schimbul de informații cu ANRE se face în scris, prin email - darag@anre.ro, fax: 021/312.43.65 sau prin poștă, la adresa: Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București.  +  Anexa nr. 4bla regulamentCONDIȚII-CADRUde valabilitate aferente Certificatului de atestare nr. .........destinat persoanei fizice caredesfășoară activități de expertiză tehnică a proiectelortehnice și/sau a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale1. Certificatul de atestare este acordat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei doamnei/domnului ........../(numele și prenumele) ................, numită/numit în continuare titular.2. Certificatul de atestare se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2013, denumit în continuare regulament.3. Certificatul de atestare are ca obiect acordarea calității de expert tehnic pentru .........(precizarea domeniului/domeniilor).................... (la 09-05-2013, Pct. 3 din anexa 4b la regulament a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 28 din 26 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 9 mai 2013. ) 4. Durata de valabilitate a certificatului de atestare este nedeterminată, iar dreptul de practică este conferit prin legitimație, conform prevederilor regulamentului.5. Dreptul de practică poate fi prelungit în condițiile prevăzute de regulament.6. Titularul are obligația de a expertiza tehnic proiectele și/sau obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea următoarelor criterii:A. rezistență mecanică și stabilitate;B. securitate la incendiu;C. igienă, sănătate și mediu;D. siguranță în exploatare;E. protecție împotriva zgomotului;F. economie de energie și izolare termică.G. utilizare sustenabilă a resurselor naturale (la 16-12-2016, Punctul 6. din Anexa 4b a fost completat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 7. Titularul va desfășura activitatea exclusiv pe baze contractuale, în conformitate cu prevederile regulamentului, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament al clienților, evitând orice discriminare.8. În vederea efectuării unei expertize, titularul verifică cel puțin următoarele:a) condițiile de amplasament și de exploatare a obiectivului/sistemului sau instalației;b) starea obiectivului/sistemului sau instalației;c) documentele care au stat la baza realizării sau exploatării obiectivului/sistemului sau instalației;d) prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării obiectivului/sistemului sau instalației și cele în vigoare la data efectuării expertizei tehnice;e) prevederile din reglementările tehnice care stau la baza exploatării obiectivului/sistemului sau instalației.9. Titularul efectuează expertiza tehnică atunci când un organism cu atribuții de control al statului solicită acest lucru sau când o situație deosebită o impune pentru:a) rezolvarea unor situații care intervin la obiective/sisteme sau instalații existente;b) determinarea, în orice stadiu, a stării tehnice a obiectivelor/sistemelor sau instalațiilor existente în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane sau activității tehnologice;c) rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau execuția unor lucrări asupra obiectivelor/sistemelor sau instalațiilor;d) întocmirea unei documentații tehnice pentru obiectivele/sistemele sau instalațiile aflate în funcțiune, în cazul în care documentația tehnică inițială a fost deteriorată sau distrusă;e) prelungirea duratei de funcționare a unor obiective/sisteme sau instalații aflate în funcțiune.10. Titularul are următoarele obligații:a) să expertizeze tehnic numai în domeniul pentru care a fost atestat;b) să aducă la cunoștință, în scris, proprietarului sau investitorului, conform prevederilor regulamentului, măsurile urgente ce se impun;c) să verifice calitatea tehnică a proiectelor tehnice/lucrărilor, corespunzător criteriilor menționate la pct. 6 și prevederilor legale, în cazul litigiilor;d) să verifice cele menționate la pct. 8, cu respectarea criteriilor menționate la pct. 6 și a prevederilor legale;e) să întocmească raportul de expertiză, conform prevederilor regulamentului;f) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a expertizelor tehnice efectuate;g) să nu folosească în alte scopuri și să nu transmită terților elemente și detalii din proiectele tehnice expertizate, fără acordul proiectantului sau al investitorului, decât în cazurile prevăzute de lege;h) să participe la activitățile de monitorizare și control organizate de ANRE, la solicitarea acesteia;i) să participe anual la cursurile de specialitate organizate în scopul actualizării pregătirii profesionale.11. Titularul nu poate desfășura activități de expertiză tehnică pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale la a căror proiectare, verificare tehnică sau execuție a participat.12. Titularul nu se angajează în practici anticoncurențiale și nu împiedică alți titulari de certificat de atestare să se angajeze în activitatea de expertiză tehnică.13. Titularul respectă întocmai prevederile regulamentului și ale legislației incidente.14. Nerespectarea de către titular a cerințelor pct. 13 îndreptățește ANRE să aplice sancțiuni, mergând până la suspendarea dreptului de practică sau retragerea calității de expert tehnic.15. În cazul suspendării dreptului de practică sau retragerea calității de expert tehnic, titularul are obligația de a depune la sediul ANRE cel mai apropiat atestatul și ștampila, în termen de 72 de ore de la data primirii deciziei comisiei. (la 16-12-2016, Punctul 15. din Anexa 4b a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 16. În situația schimbării datelor de identificare, titularul se obligă să transmită ANRE, în termen de 7 zile lucrătoare, o notificare însoțită de documentele justificative, ocazie cu care solicită modificarea atestatului; atestatul valabil la momentul solicitării se depune la ANRE pentru modificare. (la 16-12-2016, Punctul 16. din Anexa 4b a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 104 din 7 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 16 decembrie 2016 ) 17. Titularul este obligat să caseze și să distrugă ștampila care nu mai este conformă cu certificatul de atestare.18. Nerespectarea de către titular a prezentelor condiții de valabilitate se sancționează conform legislației în vigoare.19. Schimbul de informații cu ANRE se face în scris, prin email - darag@anre.ro, fax: 021/312.43.65 sau prin poștă, la adresa: Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, București.  +  Anexa nr. 5ala regulamentRegistru de evidență a proiectelor verificate- model -
  Nr. crt. Data verifi- cării Numărul proiectului și data Firma autorizată pentru proiectareProiectantul autorizat Tipul proiectului (tipul instalațieiverificate)BeneficiarulAdresa LocalitateaJudețul
  ...
   +  Anexa nr. 5bla regulamentRegistru de evidență a expertizelor tehnice efectuate- model -
  Nr. crt. Data expertizei Tipul expertizei efectuate Beneficiarul Adresa Orașul Județul
  ...
   +  Anexa nr. 6la regulament
  CERERE
  pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimației de verificator de proiecte/expert tehnic
  Domnule președinte, Subsemnatul/a, ................................., domiciliat/ă în localitatea ..........................., str. ..................................... nr. ..........., bl. ..........., et. ........., ap. ............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ................ nr. ................, eliberat de ................. la data de ........................, cod numeric personal l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l, născut/ă în anul ................, luna ..............., ziua ..............., în localitatea ..........................., județul ..........................., vă rog să îmi aprobați prelungirea duratei de valabilitate a Legitimației de verificator de proiecte/expert tehnic nr. … din data de …... .Pentru prelungirea valabilității legitimației anexez: …………………….. .În scopul comunicării cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoștință că pot fi contactat/ă la adresa de corespondență din localitatea ………………., str. …………….., nr. ……., bl. ……., et. ……., ap. ……., județul ………………, la numărul de telefon ………………… și la adresa de e-mail …………………………. .De asemenea declar că  sunt /  nu sunt de acord ca numărul de telefon, adresa de e-mail, localitatea și județul din adresa de corespondență, menționate mai sus, să fie publicate pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.Subsemnatul/a, ..............................................................., declar pe propria răspundere că documentele depuse sunt conforme cu realitatea și declar că am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații.
  Data ..................... Semnătura ..................................
  (la 12-04-2019, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 48 din 10 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 12 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 7la regulamentReferat de verificare(cerințe minime)1. Numărul și data referatului de verificare conform registrului de evidență al verificatorului de proiecte2. Datele de identificare a verificatorului de proiecte (numele, prenumele, numărul legitimației, telefonul)3. Date cu privire la cerințele esențiale pentru care se face verificarea4. Datele de identificare ale:a) operatorului economic autorizat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru activități de proiectare;b) investitorului;c) amplasamentului5. Data prezentării proiectului tehnic la verificare6. Sumarul caracteristicilor principale ale proiectului tehnic (categoria de importanță, conținutul proiectului tehnic etc.)7. Sumarul documentelor care se supun verificării:a. memoriu tehnic;b. planșe;c. breviar de calcul;d. schemă izometrică;e. alte documente8. Concluzii asupra verificării tehnice9. Numărul de exemplare în care este întocmit referatul de verificare