LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 (*actualizată*)privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale(actualizată până la data de 1 aprilie 2010*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Dreptul la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, denumit in continuare sistemul public.  +  Articolul 2Sistemul public se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza: a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul public bazat pe aceleasi norme de drept; b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul public, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege; c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul public isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de lege; d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice si juridice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul public, drepturile de asigurari sociale exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor; e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice, participante la sistemul public, drepturile de asigurari sociale cuvenindu-se pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite; f) principiul repartitiei, pe baza caruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligatiilor ce revin sistemului public, conform legii; g) principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine statatoare a sistemului public, conform legii.  +  Articolul 3 (1) In baza prezentei legi, in termen de 30 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se infiinteaza Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare, prescurtat, CNPAS. (2) In subordinea CNPAS se infiinteaza case judetene de pensii in fiecare municipiu-resedinta de judet, precum si Casa de pensii a municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii. (3) CNPAS poate infiinta case locale de pensii, in functie de numarul, complexitatea si structura asiguratilor, care functioneaza sub conducerea si controlul casei judetene de pensii si, respectiv, Casei de pensii a municipiului Bucuresti.  +  Articolul 4 (1) In sistemul public sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati. (2) Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta in Romania. (3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, conform prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) In sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:I. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;II. persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. I;III. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, denumite in continuare someri;IV. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:------------Partea introductiva a pct. IV al alin. (1) al art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 19 iulie 2007. a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari; b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management; c) membri ai asociatiei familiale; d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente; e) persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora; f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;V. Persoanele care se regăsesc în două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV.-------------Pct. V al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (3) Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 6 (1) Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, denumite in continuare angajatori, precum si institutiile care efectueaza plata drepturilor de somaj pentru somerii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III sunt obligate sa depuna in fiecare luna, la termenul stabilit de CNPAS, declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat. Declaratia se depune la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul angajatorului.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.(1^1) Abrogat.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (2) În situaţia în care se constată erori în cuprinsul declaraţiilor prevăzute la alin. (1), indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, şi/sau modificări ale datelor pe baza cărora se determină stagiul de cotizare şi punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie rectificativă privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat la casa teritorială de pensii unde a fost depusă şi declaraţia pe care o modifică.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (3) Declaraţia prevăzută la alin. (1) şi declaraţia rectificativă prevăzută la alin. (2) au regimul juridic al unei declaraţii pe propria răspundere.------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 6^1 (1) Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V care au cel puţin vârsta de 18 ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei de asigurare. Declaraţia de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la data încadrării în situaţia respectivă la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaraţia de asigurare. (2) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III. (3) Contractul de asigurare socială prevăzut la art. 5 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau reşedinţă a persoanei interesate. (4) Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. (5) Venitul asigurat înscris în declaraţia sau contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări de modificare a declaraţiei de asigurare sau, după caz, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială. (6) Declaraţia şi contractul de asigurare socială constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţa bugetară este scadentă conform legii.------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această completare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 7*) (1) În sistemul public prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venituri de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor asigurate, ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii sau decesului.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (2) Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub formă de pensii, ajutoare şi alte tipuri de prestaţii prevăzute de prezenta lege.------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 8 (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care persoanele au platit contributii de asigurari sociale in sistemul public din Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care Romania este parte. (2) Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte. (3) Prestatiile de asigurari sociale aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.  +  Articolul 9 (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul public se realizeaza pe baza codului personal de asigurari sociale, care este codul numeric personal. (2) Datele de stare civilă actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale persoanelor pentru care CNPAS întocmeşte documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale vor fi furnizate acesteia, gratuit, de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor sau prin Oficiul Român pentru Imigrări, după caz.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 39 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 168 din 18 martie 2009 care modifică pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008. (3) Datele prevăzute la alin. (2) vor fi furnizate gratuit, la cererea CNPAS, şi de către oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008. (4) Conţinutul, modalităţile şi termenele de transmitere a informaţiilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin protocoale încheiate între CNPAS şi Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor sau Oficiul Român pentru Imigrări, după caz, precum şi între CNPAS şi entităţile prevăzute la alin. (3).-------------Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 26 iunie 2008.-------------Art. 9 [iniţial cu alin. (1) şi alin. (2)] a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 6^1.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.  +  Capitolul II Bugetul asigurarilor sociale de stat  +  Articolul 11 (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului public. (2) Guvernul elaboreaza anual, pe baza propunerilor CNPAS, proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care il supune spre aprobare Parlamentului. (3) Daca legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu a fost adoptata cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul precedent pana la adoptarea noului buget.  +  Articolul 12Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat provin din: a) contribuţii de asigurări sociale, dobânzi, majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiilor, precum şi din alte venituri, potrivit legii; b) sume alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care se aprobă prin legile bugetare anuale.------------Litera b) a art. 12 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 218 din 27 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 31 octombrie 2008.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat acopera contravaloarea prestatiilor de asigurari sociale din sistemul public, cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, finantarea unor investitii proprii, alte cheltuieli prevazute de lege. (2) Din veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se preleva anual pana la 3% pentru constituirea unui fond de rezerva. (3) Fondul de rezerva cumulat nu poate depasi nivelul cheltuielilor prevazute pentru anul bugetar respectiv. (4) Fondul de rezerva se utilizeaza pentru acoperirea prestatiilor de asigurari sociale in situatii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.  +  Articolul 13^1 (1) Până la data de 1 iulie 2008, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, şi CNPAS asigură corelarea bazelor proprii de date pentru realizarea unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii administrate privat. (2) Casele teritoriale de pensii şi organele fiscale subordonate ANAF trebuie să îşi transmită reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale, declarate şi, respectiv, plătite de angajatori. (3) Casele teritoriale de pensii şi organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (4), identifică situaţiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile prevăzute de lege. (4) Instituţiile prevăzute la alin. (3) îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe care le au în administrare. (5) Anual, după depunerea situaţiilor financiare, respectiv a declaraţiilor fiscale, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei şi Finanţelor*) transmit caselor teritoriale de pensii situaţia persoanelor care s-au încadrat în situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV.------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această completare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 14 (1) Excedentele anuale ale bugetului asigurarilor sociale de stat pot fi utilizate in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin lege, dupa restituirea transferurilor primite de la bugetul de stat. (2) Fondul de rezerva se reporteaza in anul urmator si se completeaza potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) si (3). (3) Eventualul deficit curent al bugetului asigurarilor sociale de stat se acopera din disponibilitatile bugetului de asigurari sociale de stat din anii precedenti si, in continuare, din fondul de rezerva.  +  Articolul 15Disponibilitatile banesti ale asigurarilor sociale de stat sunt purtatoare de dobanzi; nivelul dobanzilor se stabileste prin conventii incheiate de CNPAS cu trezoreria statului sau cu bancile.  +  Articolul 16In mod exceptional, in situatii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului asigurarilor sociale de stat, dupa epuizarea fondului de rezerva, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.  +  Articolul 17 (1) In sistemul public, pe teritoriul Romaniei, contributiile si prestatiile de asigurari sociale se platesc in lei. (2) Pentru drepturile salariale sau pentru veniturile asigurate, stabilite in moneda altor tari pe teritoriul Romaniei, contributiile se platesc in lei la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data stabilita pentru plata acestor drepturi.------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Capitolul III Contributia de asigurari sociale  +  Articolul 18 (1) In sistemul public sunt contribuabili, dupa caz: a) asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale; b) angajatorii; c) persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. II, asimilate angajatorului in conditiile prezentei legi; d) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj; e) persoanele prevazute la art. 5 alin. (2) care incheie contract de asigurare sociala.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003. (2) Cotele de contributii de asigurari sociale sunt diferentiate in functie de conditiile de munca normale, deosebite sau speciale*). (3) Cotele de contributii de asigurari sociale se aproba anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat*).  +  Articolul 19 (1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii deosebite reprezinta acele locuri care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta esential capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc. (2) Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite se stabilesc prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) si a Ministerului Sănătăţii*).------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, prin inlocuirea denumirii Ministerul Sanatatii cu denumirea Ministerul Sanatatii si Familiei. (3) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2) se va adopta in termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (4) Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau, in cazul in care nu se incheie contracte colective de munca, prin decizia organului de conducere legal constituit, cu respectarea criteriilor si metodologiei de incadrare prevazute la alin. (2). (5) Avizul inspectoratului teritorial de munca este obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deosebite.  +  Articolul 20 (1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din: a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva; b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii; c) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1; d) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 2. (2) Alte locuri de munca in conditii speciale decat cele prevazute la alin. (1) pot fi stabilite numai prin lege. (3) Metodologia si criteriile de incadrare a persoanelor in locuri de munca in conditii speciale se vor stabili prin hotarare a Guvernului, pe baza propunerii comune a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) si a Ministerului Sanatatii*), in urma consultarii CNPAS.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 21 (1) Contributia de asigurari sociale se datoreaza din momentul incadrarii in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) sau de la data incheierii contractului de asigurare sociala. (2) Contributia individuala de asigurari sociale se datoreaza de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, iar cota contributiei individuale de asigurari sociale se stabileste prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat*). (3) Contributia de asigurari sociale datorata de angajatori reprezinta diferenta dintre nivelul cotelor de contributii de asigurari sociale stabilite diferentiat, in functie de conditiile de munca, prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat, si nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale. (4) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) datoreaza integral cota de contributie de asigurari sociale corespunzatoare conditiilor de munca in care isi desfasoara activitatea. (5) Contributia de asigurari sociale pentru someri se suporta integral din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei stabilite pentru conditii normale de munca, cu exceptia platilor compensatorii si a veniturilor de completare acordate salariatilor din industria de aparare, in perioada de reducere temporara a activitatii. (6) Contributia de asigurari sociale pentru persoanele care beneficiaza de plati compensatorii se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj la nivelul cotei contributiei individuale de asigurari sociale. (8) Contributia de asigurari sociale datorata de contribuabilii prevazuti la art. 18 alin. (1) nu se impoziteaza.----------------Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 22 (1) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II si de angajatorii acestora se fac lunar de catre angajatori. (2) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale pentru someri se fac lunar de catre institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj. (3) Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) se face lunar de catre acestia, pe baza calculului efectuat si comunicat de casele teritoriale de pensii la care sunt asigurati. (4) Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (2), se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni, calculata de la data la care se face plata. In aceste situatii stagiul de cotizare este corespunzator timpului efectiv parcurs in interiorul perioadei pentru care s-a efectuat plata.----------------Art. 22 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 23 (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o constituie: a) venitul brut realizat lunar, în situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II; b) venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia sau în contractul de asigurare socială, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2); c) salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în cazul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (2) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania este salariul brut lunar in lei, corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri care se acorda potrivit legii. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 23 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (4) Salariul mediu brut este cel prevazut la art. 5 alin. (3).----------------Art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 24*) (1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de către angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale conform art. 23 alin. (1).------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (2) Baza lunara de calcul, la care persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, o constituie fondul total de salarii rezultat din insumarea salariilor brute individuale la care s-a calculat contributia de asigurari sociale, conform prevederilor art. 23 alin. (2). (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 24 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 24 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (5) În cazul angajatorilor care datorează contribuţie asupra veniturilor brute realizate lunar în condiţii diferite de muncă, baza de calcul la care se datorează contribuţia de asigurări sociale corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă o constituie suma veniturilor brute realizate în fiecare dintre aceste condiţii.------------Alin. (5) al art. 24 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 25Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru someri o constituie cuantumul drepturilor banesti lunare ce se suporta din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj.-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. pentru plata ajutorului de somaj.  +  Articolul 26 (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând: a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale; b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, drepturi de autor, precum şi venituri primite în baza unor convenţii civile sau contracte de colaborare; c) participarea salariaţilor la profit. d) indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni.-------------Litera d) a alin. (1) al art. 26 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009. (2) Sumele asupra cărora nu se datorează contribuţia de asigurări sociale, prevăzute la alin. (1) lit. b) - d), nu se iau în considerare la stabilirea prestaţiilor din sistemul public de pensii.-------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 200 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 27 octombrie 2008, care modifică pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007.  +  Articolul 27*) (1) Sumele reprezentand prestatii de asigurari sociale, care se platesc de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, in contul asigurarilor sociale, se retin de acesta din contributiile de asigurari sociale datorate pentru luna respectiva. (2) Sumele reprezentand prestatii de asigurari sociale platite de angajator asiguratilor, potrivit prevederilor prezentei legi, care depasesc suma contributiilor datorate de acesta in luna respectiva, se recupereaza din contul asigurarilor sociale de la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 27 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 28 (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. I şi II se reţine integral din veniturile care constituie, conform art. 23 alin. (1), bază de calcul şi/sau, după caz, din cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (2) Angajatorul calculează şi virează lunar, la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat împreună cu contribuţiile individuale reţinute de la asiguraţi.------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (3) In cazul in care contributia lunara de asigurari sociale achitata de contribuabili este mai mare decat contributia datorata, suma platita in plus se regularizeaza ulterior, conform procedurilor stabilite de CNPAS. (4) Din momentul începerii activităţii de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat contribuţia la fondul de pensii, care este parte din contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se virează de către CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.------------Alin. (4) al art. 28 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această completare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (5) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au depus declaraţia privind evidenţa nominală şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia de evidenţă prevăzută de lege transmite fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.------------Alin. (5) al art. 28 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această completare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (6) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a depus declaraţia privind evidenţa nominală şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, instituţia de evidenţă prevăzută de lege virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile individuale datorate acestor fonduri.------------Alin. (6) al art. 28 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această completare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008. (7) CNPAS transmite către ANAF informaţii cu privire la sumele care au fost virate fondurilor de pensii administrate privat, pe fiecare angajator, în vederea executării creanţelor bugetare, potrivit legii.------------Alin. (7) al art. 28 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această completare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 29Termenele de plata a contributiei de asigurari sociale sunt: a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor salariale lunar, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata; b) data stabilita pentru plata chenzinei a 2-a, in cazul angajatorilor ce efectueaza plata drepturilor salariale chenzinal, dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata; c) pana la sfarsitul lunii pentru luna in curs, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2); d) pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. III.--------------Art. 29 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 30 (1) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune in banca, o data cu documentatia pentru plata salariilor si a altor venituri ale asiguratilor, si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, platile efectuandu-se simultan, sub control bancar. (2) In cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, casele teritoriale de pensii vor proceda la aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.*)  +  Articolul 31 (1) Neplata contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29 genereaza plata unor majorari*) calculate pentru fiecare zi de intarziere, pana la data achitarii sumei datorate inclusiv.--------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005. (2) Cota majorarilor de intarziere*), prevazuta la alin. (1), se stabileste potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.--------------Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005. (3) Sumele reprezentand majorarile de intarziere*) se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.--------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005. (4) Calculul majorarilor de intarziere*), evidentierea in contabilitate si urmarirea platii acestora se fac de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata ajutorului de somaj.--------------Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005. (5) Calculul majorărilor de întârziere**) pentru asiguratii cu declaratie sau contract de asigurare se efectueaza, dupa caz, de acestia sau de casele teritoriale de pensii.-------------- (6) Neretinerea si nevarsarea de catre angajatori a contributiei individuale de asigurari sociale, prevazuta la art. 21 alin. (2) si la art. 22 alin. (1), constituie stopaj la sursa si genereaza plata unor penalitati, potrivit reglementarilor legale in vigoare.-----------Alin. (6) al art. 31 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 15^1. (7) Sumele reprezentand penalitati se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat.-----------Alin. (7) al art. 31 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 15^1. (8) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la neplata contributiei de asigurari sociale, se completeaza cu prevederile legale privind executarea creantelor bugetare.-----------Alin. (8) al art. 31 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 15^1.  +  Articolul 32In cazul lichidarii administrative sau al falimentului angajatorului, sumele datorate de acesta bugetului asigurarilor sociale de stat vor fi recuperate conform procedurii prevazute de lege.  +  Articolul 33 (1) Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie sau contract de asigurare nu au achitat contribuţia de asigurări sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor aferente. (2) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V care fac dovada că în anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datorează contribuţie de asigurări sociale pentru perioada respectivă. (3) În cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (2) au achitat contribuţia de asigurări sociale, aceasta nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale.------------Art. 33 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 34Asiguratii care fac dovada ca nu se mai regasesc in situatiile pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit art. 5 alin. (1) pct. IV si V, trebuie sa depuna la casele teritoriale de pensii, in termen de 30 de zile de la modificarea situatiei, formularul-tip de retragere a declaratiei de asigurare.  +  Articolul 35*) (1) Contractul de asigurare poate fi reziliat la initiativa oricareia dintre parti, conform clauzelor prevazute in contract. (2) In cazul rezilierii contractului de asigurare, contributiile de asigurari sociale achitate nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea dreptului de pensie. (3) Calitatea de asigurat se redobandeste dupa incheierea unui nou contract de asigurare. (4) Abrogat.------------Alin. (4) al art. 35 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această abrogare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 35 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 36 (1) Colectarea si evidenta contributiilor de asigurari sociale se asigura prin casele teritoriale de pensii, pe baza codului personal de asigurari sociale. (2) Pastrarea si evidenta datelor privind contributiile de asigurari sociale, pe fiecare asigurat, se realizeaza de casele teritoriale de pensii si de CNPAS. (3) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi contributiile de asigurari sociale, colectate prin casele teritoriale de pensii, vor fi alocate lunii pentru care s-a efectuat plata. (4) Debitele catre bugetul asigurarilor sociale de stat, corespunzatoare perioadelor anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi urmarite distinct, potrivit reglementarilor privind executarea creantelor bugetare.  +  Articolul 37 (1) In sistemul public stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre angajator si asigurat sau, dupa caz, s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2). (2) Stagiul de cotizare corespunzator contributiei de asigurari sociale datorate in conditiile art. 21 alin. (6) se determina prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.------------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.------------Art. 37 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 38 (1) In sistemul public se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele necontributive, denumite in continuare perioade asimilate, in care asiguratul: a) a beneficiat sau beneficiaza de drepturi de asigurari sociale, cu exceptia celor prevazute la art. 40 lit. a)-c) si e); b) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora; c) a satisfacut serviciul militar ca militar in termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilita, a fost concentrat, mobilizat sau in prizonierat. (2) Asiguratii care au absolvit mai multe institutii de invatamant superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiaza de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere. (3) Persoanele prevazute la alin. (1) beneficiaza de perioadele asimilate, daca in aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare in conditiile prezentei legi. (4) Perioadele asimilate prevazute la alin. (1) se valorifica pentru obtinerea prestatiilor de asigurari sociale prevazute de prezenta lege. (5) Se excepteaza de la prevederile alin. (4) pensia anticipata si pensia anticipata partiala, in cazul carora nu se valorifica perioadele asimilate prevazute la alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele in care s-a beneficiat de pensie de invaliditate.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 39 (1) Stagiul de cotizare se certifica asiguratilor anual, din oficiu, de catre CNPAS, prin casele teritoriale de pensii. (2) Stagiul de cotizare se certifica si la cererea asiguratilor, contra cost, oricand in timpul anului. Tariful serviciului respectiv se stabileste anual de CNPAS.  +  Capitolul IV Pensii  +  Articolul 40In sistemul public se acorda urmatoarele categorii de pensii: a) pensia pentru limita de varsta; b) pensia anticipata; c) pensia anticipata partiala; d) pensia de invaliditate; e) pensia de urmas.  +  Secţiunea 1 Pensia pentru limita de varsta  +  Articolul 41 (1) Pensia pentru limita de varsta se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public. (2) Varsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati. Atingerea varstei standard de pensionare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin cresterea varstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 3. (3) Stagiul minim de cotizare atat pentru femei, cat si pentru barbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 3. (4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru barbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza in termen de 13 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 3. (5) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului, în condiţiile legii.---------------Alin. (5) al art. 41 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010. (6) In situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a calitatii de membru cooperator, dupa caz, in vederea pensionarii, decat dupa primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.---------------Alin. (6) al art. 41 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 18^2.  +  Articolul 42 (1) Asiguratii care au realizat stagiul complet de cotizare si care si-au desfasurat activitatea total sau partial in conditii deosebite de munca au dreptul la pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 1*).-------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Varstele de pensionare reduse, conform prevederilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei si de 55 de ani pentru barbati.  +  Articolul 43 (1) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. a) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in aceste conditii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta incepand cu varsta de 45 de ani.--------------Alin. (1) al art. 43 este reprodus in forma avuta anterior ORDONANTEI DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, datorita abrogarii pct. 20 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001 de catre pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002. (2) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. c) si d) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 25 de ani beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea varstelor standard de pensionare cu 15 ani.------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 20^1. (3) Asiguratii care si-au desfasurat activitatea in locurile de munca prevazute la art. 20 lit. b) si care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 15 ani in zona I de expunere la radiatii sau de 17 ani in zona II de expunere la radiatii beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta.------------Alin. (3) al art. 43 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 20^1. (4) Criteriile de incadrare a activitatilor de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare din zonele I si II de expunere la radiatii se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) si a Ministerului Sănătăţii*), in urma consultarii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.-------------Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 21 art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 44Asiguratii prevazuti la art. 20 lit. a), c) si d), care au realizat stagii de cotizare mai mici decat cele prevazute la alin. (1) si (2) ale art. 43, beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, cu reducerea proportionala a varstelor standard de pensionare, in conditiile realizarii stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor cuprinse in anexele nr. 4 si 5.-----------Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 45Personalul navigant din aviatia civila beneficiaza de prevederile art. 43 alin. (2) si ale art. 44, in conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor, salturi, respectiv starturi, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*), a Ministerului Sănătăţii*) si a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei*), in urma consultarii cu CNPAS. Hotararea Guvernului va fi adoptata in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.-----------Art. 45 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 22^1.  +  Articolul 46Asiguratii care au realizat stagii de cotizare atat in conditii deosebite, cat si in conditii speciale de munca beneficiaza, cumulativ, de reducerea varstelor standard de pensionare, corespunzatoare fiecarei situatii, fara ca aceasta reducere sa depaseasca 12 ani.  +  Articolul 47 1) Persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstelor standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3, astfel: a) cu 15 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin o treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav; b) cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat cel putin doua treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat; c) cu 10 ani, reducerea varstei standard de pensionare, daca au realizat stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap mediu. (2) Asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.  +  Articolul 48Beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de libertate, de deportare in strainatate dupa data de 23 august 1944 si/sau de prizonierat asiguratii cu stagiul complet de cotizare, carora li s-au stabilit drepturi privind vechimea in munca in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile ulterioare.  +  Articolul 48^1 (1) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: in conditii de munca speciale, in conditii de munca deosebite, in conditiile prevazute la art. 47 si 48, precum si in conditiile prevazute de legi speciale, beneficiaza cumulativ de reducerea varstei standard de pensionare. (2) Varsta de pensionare redusa conform alin. (1) nu poate fi mai mica decat varstele prevazute la art. 42, art. 43 alin. (1) sau decat varsta rezultata ca urmare a aplicarii reducerii maxime prevazute la art. 43 alin. (2), art. 46 si art. 47 alin. (1), respectiv decat a reducerilor maxime de 10 ani prevazute in anexele nr. 4 si 5, dupa caz. (3) Asiguratii care au realizat stagii de cotizare in conditii normale de munca, precum si in conditiile prevazute de legi speciale sau, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 48 beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare pana la 50 de ani pentru femei, respectiv pana la 55 de ani pentru barbati.------------Art. 48^1 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 48^2 (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare si care au nascut cel putin 3 copii si i-au crescut pana la varsta de 10 ani beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare dupa cum urmeaza: a) cu un an - pentru 3 copii; b) cu doi ani - pentru 4 sau mai multi copii. (2) Reducerea varstei prevazute la alin. (1) nu poate fi cumulata cu o alta reducere prevazuta de prezenta lege sau de legile speciale. Varsta de pensionare redusa conform alin. (1) nu poate fi mai mica de 55 de ani.------------Art. 48^2 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Secţiunea a 2-a Pensia anticipata  +  Articolul 49 (1) Asiguratii care au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot solicita pensia anticipata cu cel mult 5 ani inaintea varstelor standard de pensionare. (2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se au in vedere perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. (3) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste in aceleasi conditii cu cel al pensiei pentru limita de varsta. (4) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstelor standard de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.-------------Alin. (4) al art. 49 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 273 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Secţiunea a 3-a Pensia anticipata partiala  +  Articolul 50 (1) Asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea varstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.(1^1) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate partiale nu se au in vedere perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), precum si perioadele in care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate.-------------Alin. (1^1) al art. 50 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de varsta, prin diminuarea acestuia in raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus varsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.    TABELUL Nr. 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Stagiul de cotizare Procentul de         realizat peste stagiul diminuare pentru          standard complet de fiecare luna          cotizare prevazut in de anticipare             anexa nr. 3 (%)          (coloanele 3 si 6) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             pana la 1 an 0,50               peste 1 an 0,45               peste 2 ani 0,40               peste 3 ani 0,35               peste 4 ani 0,30               peste 5 ani 0,25               peste 6 ani 0,20               peste 7 ani 0,15               peste 8 ani 0,10               intre 9 si 10 ani 0,05 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 51 (1) Asiguratii care au desfasurat activitati in conditii deosebite sau in conditii speciale de munca, dar care nu se pot pensiona cu reducerea varstei de pensionare pe aceasta baza, pot beneficia de prevederile art. 50. In aceste cazuri reducerea varstei standard de pensionare nu poate fi mai mare de 5 ani. (2) In situatia prevazuta la alin. (1) diminuarea prevazuta la art. 50 alin. (2) nu se aplica pentru numarul de luni cu care se reduce varsta standard de pensionare datorita activitatii desfasurate in conditii deosebite si/sau speciale de munca. (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si persoanelor care beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare conform art. 48, precum si de cele prevazute de legi speciale.------------Art. 51 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 25^1.  +  Articolul 52Începând cu data de 1 ianuarie 2011, la împlinirea vârstelor de pensionare prevăzute de prezenta lege pensia anticipată parţială devine pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin eliminarea diminuării prevăzute la art. 50 alin. (2) şi prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.-------------Art. 52 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 273 din 7 iulie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 482 din 13 iulie 2009.  +  Secţiunea a 4-a Pensia de invaliditate  +  Articolul 53 (1) Au dreptul la pensie de invaliditate asiguratii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza: a) accidentelor de munca, conform legii; b) bolilor profesionale si tuberculozei; c) bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca. (2) Beneficiaza de pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1), si asiguratii care satisfac obligatii militare prevazute la art. 38 alin. (1) lit. c). (3) Au dreptul la pensie de invaliditate, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. a), si elevii, ucenicii si studentii care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca datorita accidentelor sau bolilor profesionale survenite in timpul si din cauza practicii profesionale. (4) Persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si marii mutilati, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 ori in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989, care erau cuprinsi intr-un sistem de asigurari sociale anterior datei ivirii invaliditatii din aceasta cauza, au dreptul si la pensie de invaliditate, indiferent de vechimea in munca, pe timpul cat dureaza invaliditatea, stabilita in aceleasi conditii in care se acorda pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de munca.  +  Articolul 54In raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca, invaliditatea este: a) de gradul I, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, a capacitatii de autoservire, de autoconductie sau de orientare spatiala, invalidul necesitand ingrijire sau supraveghere permanenta din partea altei persoane; b) de gradul II, caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce si de a se orienta spatial, fara ajutorul altei persoane; c) de gradul III, caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, invalidul putand sa presteze o activitate profesionala.  +  Articolul 55Criteriile si normele pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) impreuna cu Ministerul Sănătăţii*), la propunerea CNPAS, care va fi adoptata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.------------Art. 55 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, prin inlocuirea denumirii Ministerul Sanatatii cu denumirea Ministerul Sanatatii si Familiei.  +  Articolul 56 (1) Incadrarea sau neincadrarea intr-un grad de invaliditate se face prin decizie emisa de medicul specializat in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca, denumit in continuare medic expert al asigurarilor sociale, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de documentatia necesara.------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 26^1. (2) Impotriva deciziei emise in conditiile alin. (1) se poate face contestatie la casa teritoriala de pensii, in termen de 30 de zile de la comunicare. (3) La solutionarea contestatiei Casa Teritoriala de Pensii consulta Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca. Avizul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca este obligatoriu si ramane definitiv.-------------Alin. (3) al art. 56 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 12^1. (4) Termenul de rezolvare a contestatiei este de 45 de zile de la data inregistrarii acesteia.-------------Alin. (4) al art. 56 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (5) Decizia casei teritoriale de pensii, data in solutionarea contestatiei prevazute la alin. (2), poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. (6) Decizia de incadrare sau de neincadrare intr-un grad de invaliditate, necontestata in termen, este definitiva.  +  Articolul 57 (1) Asiguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obisnuite sau unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca indeplinesc stagiul de cotizare necesar in raport cu varsta, conform tabelului nr. 3.    TABELUL Nr. 3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Varsta asiguratului Stagiul de cotizare            in momentul ivirii necesar               invaliditatii (ani) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                sub 25 ani 5                 25-31 ani 8                 31-37 ani 11                 37-43 ani 14                 43-49 ani 18                 49-55 ani 22               este 55 ani 25 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Beneficiaza de pensie de invaliditate si asiguratii care, pana la data ivirii invaliditatii, au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3. (3) Asiguratii prevazuti la art. 47 beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3, in raport cu varsta avuta la data expertizarii. (4) Au dreptul la pensie de invaliditate si persoanele care la data ivirii invaliditatii nu mai au calitatea de asigurat, dar indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), (2) sau (3).  +  Articolul 58În cazul în care invaliditatea s-a ivit ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale, a tuberculozei, neoplaziilor, SIDA, precum şi în situaţia în care invaliditatea s-a ivit în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. c), asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare.--------------Art. 58 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 11 din 15 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008.  +  Articolul 59 (1) La stabilirea pensiei de invaliditate asiguratilor li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare realizat efectiv pana la data incadrarii intr-un grad de invaliditate. (2) In cazul asiguratilor care au realizat cel putin jumatate din stagiul de cotizare necesar, prevazut in tabelul nr. 3, stagiul potential se determina ca diferenta intre stagiul complet de cotizare si stagiul de cotizare necesar. (3) Stagiul potential rezultat conform alin. (1) si (2) nu poate fi mai mare decat stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invaliditatii pana la implinirea varstei standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3, varsta la care, in conditiile prezentei legi, poate solicita o pensie pentru limita de varsta.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 27^1.  +  Articolul 60 (1) Asiguratilor care au realizat un stagiu de cotizare in conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre stagiile de cotizare cerute la art. 47 si stagiile de cotizare realizate efectiv. (2) In cazul persoanelor prevazute la art. 53 alin. (3), stagiul potential luat in calcul la stabilirea pensiei de invaliditate il constituie stagiul complet de cotizare, conform prezentei legi.  +  Articolul 61 (1) Pensionarii de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate au dreptul, in afara pensiei, la o indemnizatie pentru insotitor, in cuantum fix*). (2) Indemnizaţia pentru însoţitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 80.------------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 septembrie 2008. (3) Abrogat.------------Alin. (3) al art. 61 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 18 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 septembrie 2008. (4) Suma fixa pentru ingrijire, acordata in baza legislatiei anterioare, devine, la data de 1 aprilie 2001, indemnizatie pentru insotitor in intelesul prezentei legi.------------Art. 61 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 28^1.  +  Articolul 62 (1) Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale, in functie de afectiune, la intervale de 6-12 luni, pana la implinirea varstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii. (2) Dupa fiecare revizuire medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o noua decizie prin care se stabileste, dupa caz: a) mentinerea in acelasi grad de invaliditate; b) incadrarea in alt grad de invaliditate; c) incetarea calitatii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobandirii capacitatii de munca. (3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifica sau inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care s-a emis decizia de revizuire medicala. (4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicala atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare celei in care era prevazuta revizuirea medicala. (5) Revizuirea medicala se poate efectua si la cererea pensionarilor, daca starea sanatatii lor s-a imbunatatit sau, dupa caz, s-a agravat. (6) Decizia emisa dupa revizuirea medicala se supune aceleiasi proceduri de contestare si solutionare, conform art. 56 alin. (2)-(6). (7) Nu sunt supusi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate care: a) prezinta invaliditati care afecteaza ireversibil capacitatea de munca; b) au implinit varstele prevazute de prezenta lege pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta; c) au varsta mai mica cu pana la 5 ani fata de varsta standard de pensionare si au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.  +  Articolul 63 (1) Pensionarii de invaliditate, cu exceptia celor prevazuti la art. 62 alin. (7), sunt obligati sa urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul expert al asigurarilor sociale care a emis decizia de incadrare in grad de invaliditate, in vederea reintegrarii socioprofesionale in aceeasi munca sau in alta. (2) Neindeplinirea, din motive imputabile pensionarului, a obligatiei prevazute la alin. (1) atrage suspendarea platii pensiei incepand cu luna urmatoare constatarii. (3) Suspendarea platii pensiei inceteaza cu luna urmatoare reluarii sau, dupa caz, inceperii programelor recuperatorii.  +  Articolul 64 (1) La implinirea varstei standard sau a varstei standard reduse conform legii pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasa dintre pensii.------------Alin. (1) al art. 64 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 28^2. (2) Indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 61 se mentine indiferent de pensia pentru care se opteaza.  +  Secţiunea a 5-a Pensia de urmas  +  Articolul 65Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.  +  Articolul 66Copiii au dreptul la pensie de urmas: a) pana la varsta de 16 ani; b) daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani; c) pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b).  +  Articolul 67 (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 15 ani. (2) In cazul in care durata casatoriei este mai mica de 15 ani, dar de cel putin 10 ani, cuantumul pensiei de urmas cuvenit sotului supravietuitor se diminueaza cu 0,5% pentru fiecare luna, respectiv 6,0% pentru fiecare an de casatorie in minus.  +  Articolul 68 (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an. (2) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).-------------Alin. (2) al art. 68 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 69Sotul supravietuitor care nu indeplineste conditiile prevazute la art. 67 si la art. 68 alin. (1) beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).-------------Art. 69 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 70Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).-------------Art. 70 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 71 (1) Pensia de urmas se calculeaza, dupa caz, din: a) pensia pentru limita de varsta aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, sustinatorul decedat; b) pensia de invaliditate gradul I, in cazul in care decesul sustinatorului a survenit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pensiei pentru limita de varsta si era in plata cu pensie de invaliditate de orice grad, pensie anticipata, pensie anticipata partiala sau ar fi avut dreptul, in conditiile legii, la una dintre aceste categorii de pensie; c) pensia de serviciu aflata in plata sau la care ar fi avut dreptul in conditiile legii sustinatorul decedat, daca aceasta este mai avantajoasa decat pensia pentru limita de varsta. (2) Cuantumul pensiei de urmas se stabileste in conditiile art. 76, prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel: a) pentru un singur urmas - 50%; b) pentru 2 urmasi - 75%; c) pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%. (3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea procentelor prevazute la alin. (2), in functie de numarul urmasilor indreptatiti, asupra cuantumului pensiei de serviciu. (4) Partea din pensia de urmas stabilita in conditiile alin. (3), care depaseste nivelul pensiei de urmas calculate din pensia pentru limita de varsta cuvenita titularului din sistemul public, se suporta din bugetul de stat.--------------Art. 71 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 72Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti, reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.  +  Articolul 73In cazul modificarii numarului de urmasi, pensia se recalculeaza in conformitate cu dispozitiile art. 71 alin. (2).  +  Articolul 74Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si indeplineste conditiile prevazute de lege pentru obtinerea pensiei de urmas dupa sotul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasa pensie.  +  Articolul 75Beneficiarii pensiei de urmas prevazuti la art. 66 lit. c) si la art. 68 alin. (1) sunt expertizati, supusi revizuirii medicale si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelorasi reglementari prevazute pentru pensia de invaliditate.  +  Secţiunea a 6-a Calculul pensiilor  +  Articolul 76 (1) Incepand cu data inscrierii la pensie cuantumul pensiei se determina prin inmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare cu valoarea unui punct de pensie. (2) Cuantumul pensiei stabilit conform alin. (1) se majoreaza cu suma corespunzatoare contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata potrivit legii. (3) La determinarea cuantumurilor pensiei conform alin. (1) si (2) fractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarilor.-------------Art. 76 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 77 (1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate de asigurat in perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare, prevazut in anexa nr. 3. (2) In situatia asiguratilor prevazuti la art. 43 si 47, la stabilirea punctajului mediu anual conform alin. (1) se iau in considerare stagiile de cotizare prevazute la aceste articole. (3) In situatiile prevazute la art. 44, la stabilirea punctajului mediu anual al asiguratilor conform alin. (1) se iau in considerare stagiile totale de cotizare necesare prevazute in anexele nr. 4 si 5. (4) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual si a numarului de puncte realizat in fiecare luna se utilizeaza cinci zecimale.-------------Art. 77 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 78 (1) Punctajul anual al asiguratului se determina prin impartirea la 12 a punctajului rezultat in anul respectiv din insumarea numarului de puncte realizat in fiecare luna. Numarul de puncte realizat in fiecare luna se calculeaza prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.------------Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, prin inlocuirea denumirii Comisia Nationala pentru Statistica cu denumirea Institutul National de Statistica si Studii Economice. (2) Pentru perioadele in care Institutul National de Statistica si Studii Economice a comunicat numai salariul mediu brut lunar pe economie la nivel anual punctajul anual al asiguratului se determina ca raport intre media lunara din anul respectiv a salariilor brute individuale, inclusiv sporurile si adaosurile, sau, dupa caz, a venitului asigurat, care a constituit baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, si salariul mediu brut lunar pe economie din anul respectiv, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice.------------Alin. (2) al art. 78 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, prin inlocuirea denumirii Comisia Nationala pentru Statistica cu denumirea Institutul National de Statistica si Studii Economice. (3) Pentru lunile pentru care Institutul National de Statistica si Studii Economice nu a comunicat inca salariul mediu brut lunar pe economie se utilizeaza (pentru intreaga luna) ultimul salariu mediu brut lunar pe economie comunicat.------------Alin. (3) al art. 78 a fost modificat de pct. 84 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, prin inlocuirea denumirii Comisia Nationala pentru Statistica cu denumirea Institutul National de Statistica si Studii Economice. (4) Punctajul asiguratului, stabilit conform prevederilor alin. (1) si (2), se calculeaza la nivelul veniturilor brute realizate pentru care s-au platit contributii de asigurari sociale.----------------Alin. (4) al art. 78 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 19 iulie 2007. (5) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza: a) cuantumul pensiei de invaliditate sau al altor drepturi de asigurari sociale obtinute in perioadele respective, in cazurile prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a); b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, pentru cazurile prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 53 alin. (3). (6) Pentru stagiul potential, acordat asiguratilor in drept sa obtina o pensie de invaliditate, punctajul anual al asiguratului este de: a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav; b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap accentuat; c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu. (7) In cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care in aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul punctajului anual al asiguratului se iau in considerare, prin cumulare, veniturile asigurate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate.---------------Alin. (7) al art. 78 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003. (8) Asiguratii care, dupa indeplinirea conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, reglementate de prezenta lege, contribuie o anumita perioada la sistemul public, regasindu-se in una dintre situatiile prevazute la art. 5, beneficiaza de majorarea punctajului realizat in aceasta perioada cu 0,3% pentru fiecare luna, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.---------------Alin. (8) al art. 78 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 78^1 (1) Numarul de puncte realizat de someri se calculeaza prin raportarea cuantumului drepturilor banesti lunare acordate la salariul mediu brut lunar din luna respectiva, comunicat de Institutul National de Statistica. (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiaza de plati compensatorii, pentru care s-a achitat contributia din bugetul asigurarilor pentru somaj. In aceste cazuri numarul de puncte se calculeaza prin raportarea sumei obtinute in urma aplicarii coeficientului rezultat conform prevederilor art. 37 alin. (2) asupra drepturilor primite, la salariul mediu brut lunar comunicat de Institutul National de Statistica pentru luna respectiva.-------------Alin. (2) al art. 78^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.-------------Art. 78^1 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 78^2 (1) Asiguraţii care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, beneficiază de majorarea punctajelor anuale, după cum urmează: a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă; b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă. (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează stagiile complete de cotizare prevăzute în anexa nr. 3, în funcţie de data naşterii, respectiv stagiile complete de cotizare, în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, conform prevederilor art. 167^1.--------------Art. 78^2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 79CNPAS comunica asiguratului, prin casele teritoriale de pensii, punctajul anual si punctajul cumulat pentru perioada de cotizare, in conditiile art. 39.  +  Articolul 80 (1) Valoarea unui punct de pensie se stabileste prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat*). Aceasta se determina prin actualizarea valorii punctului de pensie din luna decembrie a fiecarui an cu cel putin rata inflatiei, prognozata pentru anul bugetar urmator de institutia cu atributii in domeniu*************).------------Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de articolul unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 28 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (2) In raport cu evolutia indicatorilor macroeconomici si cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie, stabilita conform prevederilor alin. (1), poate fi majorata prin legile de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat.-------------Alin. (2) al art. 80 a fost modificat de articolul unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 28 iunie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (3) Valoarea punctului de pensie, determinata conform prevederilor alin. (1) sau (2), nu poate fi mai mica de 37,5% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, incepand cu 1 ianuarie 2008, respectiv de 45% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, incepand cu 1 ianuarie 2009************).*************)--------------Alin. (3) al art. 80 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 19 iulie 2007.--------------Art. 80 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 26 august 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 31 august 2004.--------------  +  Secţiunea a 7-a------------Titlul Sectiunii a 7-a a fost eliminat conform pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 27 aprilie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000.  +  Articolul 81Punctajul mediu anual aferent pensiilor din sistemul public se majoreaza prin masuri adoptate prin hotarari ale Guvernului.-------------Art. 81 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 321 din 10 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005, care modifică articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 20 iulie 2005.  +  Secţiunea a 7-a Stabilirea si plata pensiilor---------------Sectiunea a 8-a a devenit Sectiunea a 7-a conform pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 27 aprilie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000.  +  Articolul 82 (1) Pensia se acorda la cererea persoanei indreptatite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura speciala, a tutorelui sau a curatorului acesteia. (2) Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege se depun de solicitant sau, după caz, de angajator la casa teritorială de pensii în raza căreia se află domiciliul solicitantului, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege.---------------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010.  +  Articolul 83 (1) Drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin şi se plătesc de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege, dacă cererea a fost depusă cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii acestor condiţii. (2) Se consideră depuse în termen cererile de pensionare înregistrate în intervalul cuprins între data îndeplinirii condiţiilor de pensionare şi cea de-a 30-a zi calendaristică anterioară acestei date. (3) Drepturile de pensie anticipată sau de pensie anticipată parţială se cuvin şi se plătesc: a) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat, dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III; b) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost depusă în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi art. 5 alin. (2). (4) În cazul persoanelor ale căror cereri de pensionare au fost depuse cu depăşirea termenului prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie se cuvin şi se plătesc: a) de la data depunerii cererii, în cazul pensiei pentru limită de vârstă; b) de la data depunerii cererii, dar nu înainte de data încetării calităţii de asigurat, în cazul pensiei anticipate şi al pensiei anticipate parţiale, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III; c) de la data depunerii cererii, în cazul pensiei anticipate şi al pensiei anticipate parţiale, în situaţia persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi art. 5 alin. (2).---------------Art. 83 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010.  +  Articolul 84 (1) Persoanele care au implinit varsta standard de pensionare nu mai pot solicita inscrierea la pensia de invaliditate. (2) Drepturile de pensie de invaliditate se acorda si se platesc: a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, daca cererea a fost depusa in termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de invaliditate; b) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, daca cererea a fost depusa in termenul prevazut la lit. a), in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (2); c) de la data depunerii cererii, dar nu inainte de data incetarii calitatii de asigurat, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (2), ale caror cereri au fost depuse cu depasirea termenului prevazut la lit. a); d) de la data depunerii cererii, in cazul persoanelor care la data solicitarii pensiei de invaliditate nu mai au calitatea de asigurat.--------------Alin. (2) al art. 84 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 85 (1) Drepturile de pensie de urmas, in cazul persoanelor care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege la data decesului sustinatorului asigurat, se acorda la cerere: a) incepand cu luna urmatoare decesului, in cazul in care sustinatorul decedat era pensionar, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data decesului; b) de la data decesului sustinatorului, in cazul in care sustinatorul decedat nu era pensionar la data decesului, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la aceasta data; c) de la data depunerii cererii, in situatiile in care s-au depasit termenele prevazute la lit. a) si b). (2) In cazul in care urmasul indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege ulterior datei decesului sustinatorului asigurat, drepturile de pensie de urmas se acorda de la data indeplinirii conditiilor, daca cererea a fost depusa in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor. (3) In situatia in care s-a depasit termenul prevazut la alin. (2), drepturile de pensie de urmas se acorda de la data depunerii cererii. (4) Daca persoana care solicita pensie de urmas se regaseste in situatia prevazuta la art. 5 alin. (2), drepturile de pensie se acorda conform prevederilor alin. (1)-(3), dar nu inaintea incetarii calitatii de asigurat.--------------Alin. (4) al art. 85 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 86*) (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa teritorială de pensii, în termen de 45 de zile calendaristice de la data depunerii cererii. (2) Decizia casei teritoriale de pensii cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare. (3) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică în scris atât persoanei care a solicitat pensionarea, cât şi angajatorului, în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.---------------Art. 86 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010.  +  Articolul 87 (1) Decizia emisa in conditiile art. 86 alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta in a carei raza teritoriala se afla domiciliul asiguratului, in termen de 45 de zile de la comunicare. (2) Decizia emisă în condiţiile art. 86 alin. (1) poate fi anulată, la cererea titularului, în termen de 45 de zile de la comunicare.-------------Alin. (2) al art. 87 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009.-------------Art. 87 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 88Decizia casei teritoriale de pensii, necontestata in termen, este definitiva.-------------Art. 88 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 89 (1) In situatia in care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, atragand, dupa caz, raspunderea celor vinovati. (2) La sfarsitul fiecarui an calendaristic drepturile de pensie se revizuiesc din oficiu, daca elementele avute in vedere la calculul initial al pensiei, pentru perioadele de stagiu ulterioare datei de 1 aprilie 2001, au suferit modificari inscrise si confirmate in Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, depusa de angajator pana la data de 31 decembrie a fiecarui an la casa teritoriala de pensii. (3) Drepturile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (2) se cuvin si se acorda cu data de 1 ianuarie a anului urmator.-----------Art. 89 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 19^1.  +  Articolul 90 (1) Plata pensiei se face lunar. (2) Pensia se plateste personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia, in functie de optiune, prin mandat postal, cont curent sau cont de card, in conditiile negociate prin conventiile incheiate de CNPAS cu Compania Nationala «Posta Romana» - S.A., respectiv cu banci. (3) Prevederile alin. (2) se aplica si in cazul altor drepturi banesti care se stabilesc si se platesc de catre casele teritoriale de pensii, potrivit legii. (4) Casele teritoriale de pensii transmit lunar la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala «Posta Romana» - S.A., taloanele de plata a drepturilor prevazute la alin. (2) si (3), indiferent de modalitatea de plata pentru care s-a optat*). (5) Cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor prevazute la alin. (2) si (3), precum si cele pentru transmiterea taloanelor de plata la domiciliul beneficiarilor din Romania se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective. (6) Cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor prevazute la alin. (2) si (3), precum si cele pentru transmiterea taloanelor de plata la domiciliul beneficiarilor din Romania, prin Compania Nationala «Posta Romana» - S.A., se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective si se determina dupa cum urmeaza: a) prin aplicarea unui coeficient negociabil, ce nu poate depasi 1,3% din valoarea sumelor virate, in situatia in care achitarea drepturilor se efectueaza la domiciliul beneficiarilor; b) prin plata unor sume care se negociaza pe baza tarifelor postale, in situatia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea platilor in cont curent sau cont de card si carora li se transmite la domiciliu numai talonul de plata. (7) In situatia in care beneficiarii au optat pentru plata drepturilor banesti in cont curent sau cont de card, casele teritoriale de pensii efectueaza plata acestor drepturi la banca pentru care s-a optat. (8) In aplicarea prevederilor alin. (7) se poate achita un comision bancar, negociabil, ce nu poate depasi 0,15% din sumele virate si care se suporta din bugetul din care se finanteaza drepturile respective. (9) Beneficiarii drepturilor banesti prevazute la alin. (2) si/sau la alin. (3), stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor drepturi, in conditiile legii. (10) Cheltuielile generate de transferul in strainatate al drepturilor banesti prevazute la alin. (2) si/sau la alin. (3), inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suporta de catre beneficiari, cu exceptia situatiilor in care prevederile instrumentelor juridice cu caracter international la care Romania este parte dispun altfel. (11) Cheltuielile prevazute la alin. (10) se deduc de catre banci din sumele cuvenite titularilor. (12) Prevederile alin. (6) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2007. (13) Procedurile referitoare la efectuarea de catre casele teritoriale de pensii a platii drepturilor banesti se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS.-------------Art. 90 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 69 din 13 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 91 (1) Plata pensiei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care: a) beneficiarul a decedat; b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale in temeiul carora i-a fost acordata pensia; c) urmasul a fost condamnat printr-o hotarare ramasa definitiva pentru infractiunea de omor sau tentativa de omor comisa asupra sustinatorului. (2) Instantele judecatoresti au obligatia ca, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in cazurile prevazute la alin. (1) lit. c), sa comunice aceasta situatie, in scris, CNPAS. (3) Modificarile intervenite in starea civila a persoanei, de natura a conduce la incetarea platii pensiilor conform alin. (1) lit. a), vor fi furnizate de Ministerul Administraţiei şi Internelor*), prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.---------------Alin. (3) al art. 91 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 21 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007.  +  Articolul 92 (1) Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care: a) pensionarul isi stabileste domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca pensia se plateste de catre celalalt stat; b) beneficiarul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I şi II, cu excepţia persoanelor care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 92 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009. c) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezinta la revizuirea medicala periodica; d) beneficiarul unei pensii de urmas realizeaza dintr-o activitate profesionala venituri brute lunare mai mari de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3);--------------Lit. d) a alin. (1) al art. 92 a fost modificata de pct. 43 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. e) copilul urmas nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 66 lit. b) si c); f) sotul supravietuitor, beneficiarul unei pensii de urmas, se recasatoreste. g) beneficiarul unei pensii de invaliditate de gradul I sau II se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi IV lit. b) - f).-------------Lit. g) a alin. (1) al art. 92 a fost introdusă de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009. (2) Plata indemnizatiei de insotitor se suspenda pe perioada in care pensionarul de invaliditate gradul I, cu exceptia nevazatorilor, este internat in institutii de asistenta sociala sau in unitati medicale specializate, in care se asigura supraveghere si ingrijire permanenta. (3) Suspendarea plăţii pensiei sau a indemnizaţiei de însoţitor se poate efectua şi la cererea pensionarului, începând cu luna următoare înregistrării cererii.-------------Alin. (3) al art. 92 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 92^1Abrogat.---------------Art. 92^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 21 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007.  +  Articolul 93 (1) Reluarea in plata a pensiilor suspendate se face la cerere, incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii, daca cererea a fost depusa in termen de 30 de zile de la data incetarii cauzei suspendarii. (2) In situatia in care cererea de reluare in plata a fost depusa dupa expirarea termenului de 30 de zile, plata se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea. (3) Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la art. 66 lit. b) si c) se face de la data inceperii anului scolar sau de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de invaliditate. (4) Reluarea în plată a pensiei suspendate potrivit art. 92 alin. (3) se face şi la cerere, începând cu luna următoare înregistrării cererii.-------------Alin. (4) al art. 93 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009.  +  Articolul 93^1Abrogat.---------------Art. 93^1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 21 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007.  +  Articolul 93^2Abrogat.---------------Art. 93^2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 21 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007.  +  Articolul 94 (1) Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective: a) copiii urmasi orfani de ambii parinti, pe perioada scolarizarii, pana la varstele prevazute la art. 66 lit. a) si b); b) nevazatorii; c) pensionarii pentru limita de varsta. d) pensionarii de invaliditate de gradul III.-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 94 a fost introdusa de pct. 44 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. e) beneficiarii unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 94 a fost introdusă de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009. f) pensionarii de invaliditate care exercită funcţia de consilier local sau consilier judeţean.-------------Lit. f) a alin. (1) al art. 94 a fost introdusă de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 209 din 2 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 9 iunie 2009. (2) Beneficiarii pensiei de urmas pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, daca veniturile brute lunare realizate nu depasesc o patrime din salariul mediu brut lunar pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).-------------Alin. (2) al art. 94 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 95-------------Alin. (1) al art. 95 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 264 din 20 martie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2007. (2) Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare. (3) Pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.  +  Articolul 96Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si de plata a pensiei, in termen de 15 zile de la aparitia acesteia.  +  Articolul 97 (1) Sumele ramase neincasate de catre pensionarul decedat, reprezentand pensia pe luna in care a avut loc decesul, si, dupa caz, drepturile de pensie cuvenite si neachitate pana la deces se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, celorlalti mostenitori, in conditiile dreptului comun. (2) Sumele prevazute la alin. (1) pot fi solicitate in cadrul termenului general de prescriptie.  +  Capitolul V*) Alte drepturi de asigurari sociale  +  Articolul 98 (1) Asiguratii sistemului public au dreptul, in afara de pensie, la: a) concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, boli profesionale si accidente de munca***); b) prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca***); c) concediu si indemnizatie pentru maternitate***); d) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului*); e) concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav***); f) ajutor de deces. (2) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) lit. a), b), c) si e) asiguratii care, in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical, au un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni, realizat in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38***). (3) Persoanele care au dobandit, conform legii, calitatea de asigurat beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infecto-contagioase din grupa A. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infecto-contagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului***). (4) Beneficiaza de drepturile prevazute la alin. (1) lit. d) asiguratii sistemului public care au realizat, in conditiile art. 37 si/sau in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 38, un stagiu de cotizare de cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului. (5) In situatia in care nasterea se produce inainte de termen, stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului se diminueaza cu perioada cuprinsa intre data nasterii copilului si data prezumata a nasterii, certificata de medicul de specialitate***). (6) Dreptul asiguratilor la ajutor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.-----------Art. 98 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care modifică pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.***) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 98 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 99 (1) Baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) si e) se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu medical inscrise in certificatul de concediu medical, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, conform prevederilor art. 23, si/sau drepturile prevazute la alin. (9) sau (10), dupa caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare*). (2) Baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 10 luni anterioare datei nasterii copilului, pe baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale in lunile respective, conform prevederilor art. 23, si/sau drepturile prevazute la alin. (9) sau (10), dupa caz, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare.(2^1) Eliminat.------------Alin. (2^1) al art. 99 a fost eliminat, in data de 23 decembrie 2003, prin respingerea ORDONANTEI DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003 de catre LEGEA nr. 553 din 18 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003.(2^1) Daca nasterea s-a produs inainte de termen, baza de calcul a indemnizatiei de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. d) se determina, conform prevederilor alin. (2), pe baza veniturilor lunare din perioada ce constituie, conform art. 98 alin. (5), stagiul de cotizare necesar deschiderii dreptului.-------------Alin. (2^1) al art. 99 a fost introdus de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care modifică pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003. (3) In situatia in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru asiguratii prevazuti la art. 98 alin. (3) baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia de asigurari sociale din lunile respective sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia de asigurari sociale*). (4) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, se platesc zilele lucratoare*). (5) Pentru calculul indemnizatiilor de asigurari sociale se iau in considerare numarul de zile lucratoare pentru care s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia individuala de asigurari sociale si/sau numarul de zile lucratoare din perioadele asimilate stagiului de cotizare din lunile din care se constituie baza de calcul*). (6) La stabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care se acorda dreptul de asigurari sociale se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatori legale in care nu se lucreaza*). (7) In cazul in care baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale cuprinde si perioade anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv perioade de somaj recunoscute ca vechime in munca, la calculul indemnizatiilor se iau in considerare pentru aceste perioade, dupa caz, veniturile lunare care, potrivit legii, au constituit baza de calcul a drepturilor respective sau sumele cu titlu de drepturi banesti primite in calitate de somer*). (8) Pentru perioadele anterioare datei intrarii in vigoare a prezentei legi, care au constituit vechime in munca recunoscuta la stabilirea pensiilor, in conditiile art. 160, altele decat perioadele de somaj, baza de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie salariul minim brut pe tara din perioadele respective*). (9) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), inclusiv cele realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza salariul minim brut pe tara din perioadele respective*). (10) Pentru perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a), inclusiv cele realizate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale se utilizeaza cuantumul drepturilor de asigurari sociale de care s-a beneficiat in perioadele respective*). (11) In cazul persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la art. 38 alin. (1) lit. a) si care in aceeasi perioada obtin venituri pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, la calculul indemnizatiilor de asigurari sociale ulterioare se iau in considerare, prin cumulare, veniturile realizate cu cele stabilite pentru perioadele asimilate, fara a depasi plafonul a de 5 ori salariul mediu brut prevazut la art. (5) alin. (3)*).-------------Art. 99 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Secţiunea 1 Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca  +  Articolul 100 (1) In sistemul public asiguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical, eliberat conform reglementarilor in vigoare*). (2) Abrogat. (3) Somerii aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, la alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, care, datorita accidentelor survenite in timpul si din cauza practicii profesionale, suporta o incapacitate temporara de munca mai mare de 3 zile, beneficiaza de aceleasi prevederi ca si ceilalti asigurati privind accidentul de munca.  +  Articolul 101Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta astfel:A. de catre angajator, in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca, astfel: a) pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a 7-a zi de incapacitate temporara de munca; b) intre 21-100 de angajati, din prima zi pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca; c) peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;B. din bugetul asigurarilor sociale de stat, incepand cu: a) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1) pct. III, IV, V si alin. (2); b) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca sau pensionarii.-------------Art. 101 a fost modificat de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cuprinse la art. 101 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 102**)Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli profesionale sau accidente de munca se suporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pana la data incetarii acesteia sau pensionarii, astfel: a) de catre angajator, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II; b) de catre angajatorul prestator al cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau al altor forme de pregatire profesionala pentru someri, organizate potrivit legii, pentru situatiile prevazute la art. 100 alin. (3); c) de bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V; d) de bugetul asigurarilor sociale de stat, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, precum si al celor prevazuti la alin. (1) pct. III, aflati la cursuri de calificare, recalificare, perfectionare sau alte forme de pregatire profesionala, organizate potrivit legii, daca bolile profesionale sau accidentele de munca s-au produs din vina acestora.----------------Art. 102 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 103 (1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 180 de zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire. (2) Incepand cu a 90-a zi concediul medical se poate prelungi pana la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale. (3) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza astfel: a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de CNPAS cu acordul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale; a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de CNPAS cu acordul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale;------------Lit. a) a alin. (3) al art. 103 a fost modificata de pct. 84 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, prin inlocuirea denumirii Ministerul Sanatatii cu denumirea Ministerul Sanatatii si Familiei. b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si jumatate de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum si pentru SIDA si cancer de orice tip, in functie de stadiul bolii; c) un an si jumatate, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cuprinse la art. 103 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 104*)De drepturile prevazute la art. 103 beneficiaza toate categoriile de asigurati prevazuti la art. 5.------------Art. 104 a fost modificat de pct. 31 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cuprinse la art. 104 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 105 (1) Medicul curant propune pensionarea de invaliditate, daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta lege. (2) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii medicul curant propune prelungirea concediului medical peste 180 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate. (3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, trecerea temporara in alta munca, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in aceeasi profesie sau intr-o alta profesie ori pensionarea de invaliditate. (4) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de CNPAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.-------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cuprinse la art. 105 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 106In cazul in care s-a emis avizul de pensionare de catre medicul expert al asigurarilor sociale, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se acorda pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a dat avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului medical, prevazuta de lege.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cuprinse la art. 106 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 107 (1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, conform prevederilor art. 101, concediile fiind intrerupte, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate. (2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care, potrivit prezentei legi, realizeaza venituri dintr-o activitate profesionala pentru care se calculeaza si se plateste contributia de asigurari sociale.-------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cuprinse la art. 107 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 108*) (1) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul stabilita conform art. 99 alin. (1). (2) Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca determinata de boala profesionala, accident de munca sau cazuri asimilate acestuia, tuberculoza, SIDA, cancer de orice tip, precum si de boala infectocontagioasa din grupa A si urgente medico-chirurgicale stabilite in conditiile prevazute la art. 98 alin. (3) este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 99 alin. (1) sau (3), dupa caz*).-------------Art. 108 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca cuprinse la art. 108 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Secţiunea a 2-a Prestatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca  +  Articolul 109 (1) In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, in sistemul public asiguratii pot beneficia de: a) indemnizatie pentru trecerea temporara in alta munca*); b) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca*); c) indemnizatie pentru carantina; d) ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate*); e) tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate*); f) reabilitare profesionala*). g) bilete de odihna pentru asiguratii unitatilor in care nu este reglementata constituirea fondului social, potrivit legii*).---------------Lit. g) a alin. (1) al art. 109 a fost modificata de pct. 32 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile, precum si pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profesionala, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare**).----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 109, alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.**) Conform alin. (4) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005 sunt si raman in vigoare prevederile art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor si altor categorii de asigurati decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.  +  Articolul 110 (1) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, care, datorita unei boli profesionale sau unui accident de munca, nu mai pot lucra in conditiile de la locul de munca anterior producerii riscului, pot trece temporar in alta munca. (2) Indemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca se acorda, daca la noul loc de munca asiguratul realizeaza un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare riscului, care au constituit baza de calcul al contributiei de asigurari sociale in lunile respective.-------------Art. 110 a fost repus in vigoare prin modificarea art. 143 din LEGEA nr. 346 din 5 iunie 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 27 iunie 2002 de catre ORDONANTA DE URGENTA nr. 129 din 9 decembrie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 110 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 111*)Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.---------------Art. 111 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 111 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 112*) (1) Indemnizatiile prevazute la art. 110 si 111 se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale pentru cel mult 90 de zile intr-un an calendaristic, in una sau mai multe etape. (2) Cuantumul lunar al indemnizatiilor prevazute la art. 110 si 111 este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita conform art. 99 alin. (1) si venitul salarial brut realizat de asigurat la noul loc de munca sau prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.--------------Alin. (2) al art. 112 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 112 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 113 (1) Indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de inspectoratul de sanatate publica. (2) Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 99 alin. (1).--------------Alin. (2) al art. 113 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 113 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 114*)Indemnizatiile prevazute la art. 109 alin. (1) lit. a), b) si c) se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 114 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 115*) (1) Asiguratii si pensionarii sistemului public pot beneficia de ajutoare si indemnizatii de la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru procurare de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate. (2) Modalitatile de stabilire si de acordare a ajutoarelor si indemnizatiilor pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice se stabilesc prin lege**).----------**) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 115 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 116*) (1) Pentru asiguratii prevazuti la art. 109 alin. (2) medicul expert al asigurarilor sociale intocmeste programul individual de recuperare, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape. (2) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza de catre organele competente. (3) Dreptul la prestatii de asigurari sociale se suspenda in cazul in care asiguratii nu urmeaza sau nu respecta programul individual de recuperare. (4) Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz, actualizeaza programul individual de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate. (5) Asiguratii care si-au redobandit capacitatea de munca total sau partial se pot reincadra in munca potrivit recomandarilor medicului expert al asigurarilor sociale, cu sprijinul caselor teritoriale de pensii si al agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti.-----------Alin. (5) al art. 116 a fost modificat de art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, prin inlocuirea denumirii "agentiile de ocupare si formare profesionala judetene si a municipiului Bucuresti" cu denumirea "agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca si a municipiului Bucuresti".*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 116 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 117*) (1) Programul individual de recuperare poate include tratament balnear care nu este suportat, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate, in functie de tipul bolii. (2) Durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul expert al asigurarilor sociale in functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului. (3) Pentru asiguratii prevazuti la art. 109 alin. (2) contravaloarea biletelor pentru tratament balnear se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat. (4) Pot beneficia de tratament balnear si alte categorii de pensionari si asigurati, in limitele fondului alocat pentru tratament balnear, cu suportarea de catre beneficiar a unei parti din costul biletului de tratament balnear.---------------Alin. (4) al art. 117 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (5) Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba anual de CNPAS. (6) Locurile la tratament balnear vor fi asigurate in unitatile de tratament din proprietatea CNPAS si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferita, precum si de nivelul maxim al tarifelor, ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat, stabilit de CNPAS.---------------Alin. (6) al art. 117 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (7) Criteriile pe baza carora se acorda biletele de odihna, precum si nivelul cotei de participare individuala a asiguratilor se aproba prin hotarare a Guvernului.---------------Alin. (7) al art. 117 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (8) Plata serviciilor aferente biletelor de tratament balnear si biletelor de odihna utilizate se realizeaza de CNPAS.---------------Alin. (8) al art. 117 a fost introdus de pct. 56 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, cuprinse la art. 117 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.**) Conform alin. (4) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, sunt si raman in vigoare prevederile art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor si altor categorii de asigurati decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.  +  Secţiunea a 3-a Indemnizatia de maternitate  +  Articolul 118 (1) Asiguratele au dreptul, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, la concediu pentru sarcina si lauzie, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. (2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de asigurari sociale, in conditiile prezentei legi, dar care nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru maternitate cuprinse la art. 118 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 119 (1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. (2) Concediile pentru sarcina si lauzie se compenseaza intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare. (3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina. (4) In cazul in care copilul se naste mort sau moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru maternitate cuprinse la art. 119 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 120 (1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99. (1) Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 99 alin. (1).--------------Alin. (1) al art. 120 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003. (2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru maternitate cuprinse la art. 120 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Secţiunea a 4-a Indemnizatia pentru cresterea copilului sau ingrijirea copilului bolnav  +  Articolul 121 (1) Asiguratii au dreptul la: a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani, oricand pana la implinirea de catre copil a acestor varste, numai dupa efectuarea a cel putin 42 de zile din concediul de lauzie*).---------------Lit. a) a alin. (1) al art. 121 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 27^1.------------*) Conform alin. (2) al art. 28 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 148 din 3 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 121 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare. b) concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.---------------Lit. b) a alin. (1) al art. 121 a fost modificata de pct. 57 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat.-------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav cuprinse la art. 121 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 122 (1) Beneficiaza, la cerere, de indemnizatia pentru cresterea copilului, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 98 alin. (4). (2) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 98 alin. (2). (3) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de lege pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament.--------------Art. 122 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav cuprinse la art. 122 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 123 (1) Indemnizatia pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere*).---------------Alin. (1) al art. 123 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap pana la implinirea varstei de 3 ani se acorda, la cerere, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere, precum si a certificatului de persoana cu handicap, emise in conditiile legii*).---------------Alin. (2) al art. 123 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (3) Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea varstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, in conditiile legii, dupa caz*).-------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav cuprinse la art. 123 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 124Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. b) este de 14 zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul contracteaza boli contagioase, este imobilizat in aparat gipsat sau este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul de familie.-------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav cuprinse la art. 124 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 125 (1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a)*) si b) este de 85 % din baza de calcul stabilita conform art. 99. (2) Pentru drepturile care se stabilesc dupa data de 31 decembrie 2003 cuantumul brut lunar al indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) este de 85 % din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.----------Art. 125 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care modifică pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.*) Conform alin. (2) al art. 28 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 148 din 3 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 125 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav cuprinse la art. 125 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 125^1In vederea acordarii concediului si indemnizatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a), in cazul asiguratului care a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii sau i-au fost dati in plasament, perioada ce corespunde stagiului de cotizare si bazei de calcul prevazute de lege se stabileste de la data la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, s-a instituit tutela sau plasamentul, conform legii.--------------Art. 125^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 29^1.*) Conform alin. (2) al art. 28 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 148 din 3 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 125^1 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.  +  Secţiunea a 5-a Ajutorul de deces  +  Articolul 126*) (1) In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, in conditiile dreptului comun, sau, in lipsa acesteia, oricare persoana care face aceasta dovada.------------Alin. (1) al art. 126 a fost modificat de pct. 33 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 58^1. (2) Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea salariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre CNPAS, conform prevederilor art. 5 alin. (3).  +  Articolul 127 (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutor de deces in cazul decesului unui membru de familie aflat in intretinerea sa si care nu are un drept propriu de asigurari sociale. (2) Se considera membru de familie, in sensul prezentei legi: a) sotul; b) copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de munca, indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;---------------Lit. b) a alin. (2) al art. 127 a fost modificata de pct. 59 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. c) parintii si bunicii oricaruia dintre soti. (3) Ajutorul de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezinta jumatate din cuantumul prevazut la art. 126 alin. (2).  +  Articolul 128Ajutorul de deces se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda, la cerere, pe baza certificatului de deces.  +  Secţiunea a 6-a Alte dispozitii privind drepturile de asigurari sociale  +  Articolul 129In cazul in care angajatorul isi inceteaza activitatea sau a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca al asiguratului, drepturile de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. a), c), d)*), e) si f) si la art. 109 alin. (1) lit. c), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul asigurarilor sociale de stat de catre casele teritoriale de pensii, urmand sa fie recuperate de la angajator, dupa caz, conform legii.----------------Art. 129 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.  +  Articolul 130*)Pentru persoana asigurata care se regaseste in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 5 si care desfasoara activitate in mai multe unitati, in fiecare fiind asigurata conform prezentei legi, indemnizatiile de asigurari sociale se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator sau de casele teritoriale de pensii, in conditiile legii.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 130 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 131Durata concediilor medicale pentru tuberculoza, sarcina, lauzie si ingrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.-------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 131 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 132*) (1) Concediile medicale acordate cu intrerupere intre ele se iau in considerare separat, durata lor necumulandu-se, iar plata se suporta conform art. 101 si 102. (2) In situatia in care, in aceeasi luna, un asigurat are doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se suporta separat, iar plata se face conform art. 101 si 102.------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 132 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 133 (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. a), b), c) si e) se fac pe baza certificatului medical eliberat in conditiile legii, care constituie ordin de plata, sau, dupa caz, pe baza cererii, insotita de documente doveditoare, in cazul indemnizatiei prevazute la art. 98 alin. (1) lit. d). (2) Calculul si plata indemnizatiei de asigurari sociale se fac lunar de catre: a) angajator, cel mai tarziu o data cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II; b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau, dupa caz, a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, in cazul somerilor; c) casa teritoriala de pensii, in termen de 3 zile de la data depunerii certificatului medical sau a cererii pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV, V si alin. (2). (3) Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa o data cu indexarea valorii punctului de pensie, in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.-------------Art. 133 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care modifică pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 133 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 133^1*) (1) Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale se pot face si de CNPAS sau casele teritoriale de pensii, pentru sumele care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat. (2) Metodologia de aplicare a alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale**).----------------Art. 133^1 a fost introdus de pct. 34 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 62^1.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 133^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 134 (1) CNPAS, prin intermediul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, organizeaza, indruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca. (2) Pe baza normelor metodologice emise, CNPAS efectueaza, prin intermediul caselor teritoriale de pensii, controlul asupra corectitudinii acordarii concediilor medicale, respectarii programelor recuperatorii si oportunitatii stabilirii acestora.------------Art. 134 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 31^1.*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca cuprinse la art. 134 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 135Ajutorul de deces se achita in termen de 24 de ore de la solicitare de catre: a) angajator, in cazul decesului asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. I si II, respectiv al unui membru de familie al acestuia;--------------Lit. a) a art. 135 a fost modificata de pct. 32 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003. b) institutia care gestioneaza bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia; c) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 5 alin. (1) pct. IV, V sau alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.---------------Lit. c) a art. 135 a fost modificata de pct. 63 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 136*) (1) Indemnizatiile de asigurari sociale se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura speciala de catre acesta. (2) Indemnizatiile de asigurari sociale cuvenite pentru luna in curs si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.-------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 136 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 137*) (1) Indemnizatiile si ajutoarele de asigurari sociale pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. (2) Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit pentru perioada prevazuta in certificatul medical neonorat sau, dupa caz, la data decesului, inscrisa in certificatul de deces.-------------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 137 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 138*) (1) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care: a) beneficiarul a decedat; b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor; c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale; d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat. (2) Plata indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) se suspenda, la cererea beneficiarului sau pe perioada in care acesta este decazut din drepturile parintesti, respectiv din dreptul de a fi tutore, sau in cazul in care copilul este abandonat ori internat intr-o institutie de ocrotire.-------------Alin. (2) al art. 138 a fost modificat de pct. 35 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 63^1.*) Conform alin. (2) al art. 28 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 148 din 3 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 138 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare. (3) Reluarea in plata a indemnizatiei de asigurari sociale suspendate potrivit alin. (2) se face la cerere, incepand cu ziua urmatoare celei in care a incetat cauza suspendarii.------------Conform alin. (2) al art. 28 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 148 din 3 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, cuprinse la art. 138 din Legea nr. 19/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare. (4) Abrogat.----------Alin. (4) al art. 138 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003.----------*) Conform alin. (1) al art. 60 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.  +  Capitolul VI Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale  +  Articolul 139 (1) CNPAS este institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. (2) Sediul CNPAS este in municipiul Bucuresti. (3) Casa de pensii a municipiului Bucuresti si casele judetene de pensii sunt servicii publice, investite cu personalitate juridica.  +  Secţiunea 1 Organizarea CNPAS  +  Articolul 140 (1) Conducerea CNPAS este formata din presedinte si consiliul de administratie, compus din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri. (2) Presedintele CNPAS este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale*), pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit. Presedintele CNPAS indeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie.-------------Alin. (2) al art. 140 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 69 din 13 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.(2^1) Presedintele exercita o functie asimilata functiilor de demnitate publica.-------------Alin. (2^1) al art. 140 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 69 din 13 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.(2^2) Presedintele are rang de secretar de stat si este salarizat la nivelul prevazut de lege pentru aceasta functie.-------------Alin. (2^2) al art. 140 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 69 din 13 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006. (3) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale*) este ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor sociale de stat si va delega atributiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducatorului executiv al CNPAS.-------------Alin. (3) al art. 140 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 15 ianuarie 2001. (4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, dupa cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale*); b) 5 reprezentanti ai patronatului, desemnati de asociatiile patronale reprezentative la nivel national; c) 8 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care:- 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;- 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.------------Alin. (4) al art. 140 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (5) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996privind contractul colectiv de munca, republicata.------------Alin. (5) al art. 140 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (6) Membrii consiliului de administratie sunt desemnati pe o perioada de 4 ani.------------Alin. (6) al art. 140 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (7) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 13 dintre membrii sai. (8) Pe durata exercitarii mandatului, presedintele si membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre cei care i-au numit, respectiv desemnat.------------Alin. (8) al art. 140 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 69 din 13 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006. (9) In cazul incetarii mandatului, ca urmare a revocarii, a demisiei sau a decesului, vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane pana la expirarea duratei mandatului initial.------------Alin. (9) al art. 140 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 69 din 13 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 141 (1) CNPAS isi elaboreaza statutul propriu care se aproba prin hotarare a Guvernului si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Statutul va cuprinde in mod obligatoriu atributiile consiliului de administratie, ale presedintelui CNPAS, modul de organizare si functionare a CNPAS, precum si atributiile caselor teritoriale de pensii.---------------Alin. (2) al art. 141 a fost modificat de pct. 64 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 142 (1) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea sistemului public de pensii se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita unui procent de până la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevăzute prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, în condiţiile legii.-----------Alin. (1) al art. 142 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 200 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 27 octombrie 2008, care modifică pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. (2) Sumele necesare administrării şi gestionării procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contribuţiei la aceste fonduri, precum şi celelalte cheltuieli aferente se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, în limita procentului prevăzut la alin. (1).------------Art. 142 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007. Această modificare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2008.  +  Articolul 143Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se stabilesc prin lege.------------Art. 143 a fost modificat de pct. 3 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Secţiunea a 2-a Atributiile CNPAS  +  Articolul 144In aplicarea prevederilor prezentei legi CNPAS indeplineste urmatoarele atributii: a) indruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii, indruma si verifica persoanele juridice si fizice carora le revin drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege;-------------Lit. a) a art. 144 a fost modificata de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 65^1. b) furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat; c) prezinta Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat; d) publica bianual raportul sau de activitate; e) colecteaza si vireaza contributiile de asigurari sociale si alte tipuri de contributii, potrivit dispozitiilor legale in vigoare;*) f) urmareste incasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat; organizeaza, indruma si controleaza activitatea privind executarea creantelor bugetare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare*);--------------Lit. f) a art. 144 a fost modificata de pct. 36 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 65^1. g) ia masuri, in conditiile legii, pentru dezvoltarea si administrarea eficienta a patrimoniului sistemului public, precum si pentru asigurarea integritatii acestuia; h) ia masuri, in conditiile legii, pentru protectia fondurilor de asigurari sociale; i) asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public; j) asigura evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national, pe baza codului personal de asigurari sociale; k) certifica anual stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat; l) controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;-------------Lit. l) a art. 144 a fost modificata de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 33^1. m) aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care Romania este parte; n) dezvolta relatii cu organisme similare in domeniul asigurarilor sociale din alte tari, in baza conventiilor incheiate de statul roman; o) organizeaza selectia, pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului din domeniul asigurarilor sociale; p) asigura introducerea, extinderea, intretinerea si protectia sistemelor automate de calcul si de evidenta; r) asigura reprezentarea in fata instantelor judecatoresti in litigiile in care este implicata ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei legi; s) indeplineste orice alte atributii stabilite prin dispozitii legale.  +  Articolul 144^1Realizarea atributiilor ce revin CNPAS, potrivit legii, este supusa controlului Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*).---------------Art. 144^1 a fost introdus de pct. 66 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Capitolul VII Raspunderea juridica  +  Articolul 145Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.  +  Secţiunea 1 Infractiuni  +  Articolul 146Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri si nevirarea la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale, retinuta de la asigurat, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.  +  Articolul 147Completarea formularelor tip privind contributia de asigurari sociale de catre functionar cu date nereale, avand ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stagiul de cotizare sau contributia de asigurari sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul asigurarilor sociale de stat constituie infractiune de fals intelectual si se pedepseste potrivit prevederilor Codului penal.  +  Secţiunea a 2-a Contraventii  +  Articolul 148Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni: a) nedepunerea la termen a declaratiei prevazute la art. 6 alin. (1); b) nedepunerea la termen a declaratiei de asigurare prevazute la art. 6 alin. (2); c) nerespectarea cotelor de contributie de asigurari sociale stabilite conform art. 18 alin. (3) si art. 21; d) nerespectarea metodologiei de incadrare in conditii deosebite de munca, conform art. 19 alin. (2)-(5); e) nerespectarea prevederilor art. 23, 24 si 25 privind baza de calcul a contributiei de asigurari sociale; f) nerespectarea prevederilor art. 31 privind majorarile de intarziere la plata contributiei de asigurari sociale*);--------------Litera f) a art. 148 a fost modificata de alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005. g) nerespectarea prevederilor art. 96 privind obligatia anuntarii modificarilor survenite pentru acordarea pensiei; h) neachitarea de catre angajator a indemnizatiilor de asigurari sociale care se suporta din fonduri proprii, conform prevederilor art. 101 si 102; i) calculul si plata eronata ale indemnizatiilor si ajutoarelor de asigurari sociale de catre institutia care efectueaza plata conform prevederilor art. 133 si 135; j) nerespectarea prevederilor art. 189; k) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale la termenele prevazute la art. 29;------------Lit. k) a art. 148 a fost modificata de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.k^1) nevirarea, in conditiile legii, la bugetul asigurarilor sociale de stat a contributiei de asigurari sociale de stat, timp de 3 luni consecutiv;-------------Lit. k^1) a art. 148 a fost introdusa de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 67^1. l) refuzul de a pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ale directiilor teritoriale de muncă şi protecţie socială si personalului imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor de asigurari sociale, precum si in vederea recuperarii creantelor prin executare silita*).--------------Lit. l) a art. 148 a fost modificata de pct. 37 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 67 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. m) nerespectarea prevederilor art. 160 alin. (7).-------------Lit. m) a art. 148 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 44 din 8 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006.  +  Articolul 149Contraventiile prevazute la art. 148 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) cele prevazute la lit. b), c), f), g), i) si m), cu amenda de la 300 lei (RON) la 600 lei (RON);------------Lit. a) a art. 149 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 44 din 8 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006. b) cele prevazute la lit. a), d), e), h), j), k) si l), cu amenda de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) cele prevazute la lit. k^1), cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.------------Art. 149 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 67^2.  +  Articolul 150Nivelul amenzilor, prevazut la art. 149, va fi actualizat prin hotarare a Guvernului.  +  Articolul 151 (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 148 lit. c), e), f), h), i), k) si k^1) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) si ale directiilor teritoriale de muncă şi protecţie socială. (2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 148 lit. a), b), d), g), i), j) si l) si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre personalul imputernicit al CNPAS si al caselor teritoriale de pensii desemnat prin decizie a presedintelui CNPAS. (3) Prin retinerea unei cote de 15% din valoarea amenzilor aplicate si incasate se constituie un fond pentru acordarea de stimulente categoriilor de personal prevazute la alin. (1) si (2).------------Art. 151 a fost modificat de pct. 38 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 67^3.  +  Articolul 152Amenzile contraventionale, aplicate conform prezentei legi, constituie venituri la bugetul asigurarilor sociale de stat.  +  Articolul 153 (1) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare. (2) Dispozitiile prezentei legi, referitoare la obligatiile fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, se completeaza cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale. Notă

    ──────────

    *) Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor a fost abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002. La art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede ca ori de cate ori intr-o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face o trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

    ──────────
     +  Capitolul VIII Jurisdictia asigurarilor sociale  +  Articolul 154 (1) Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel. (2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se organizeaza sectii de asigurari sociale sau, dupa caz, complete specializate pentru asigurari sociale la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile ulterioare. (3) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1) si (2) numarul maxim de posturi de judecatori si personal de specialitate auxiliar se suplimenteaza prin hotarare a Guvernului.  +  Articolul 155Tribunalele solutioneaza in prima instanta litigiile privind: a) modul de calcul si de depunere a contributiei de asigurari sociale; b) modul de stabilire a majorarilor de intarziere*);--------------Litera b) a art. 155 a fost modificata de alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 5 iulie 2005. c) inregistrarea, evidenta si certificarea contributiei de asigurari sociale; d) deciziile de pensionare; e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurari sociale; f) modul de stabilire si de plata a pensiilor, a indemnizatiilor si a altor drepturi de asigurari sociale; g) plangerile impotriva proceselor-verbale de contraventii incheiate conform prezentei legi; h) contestatiile impotriva masurilor de executare silita, dispuse in baza prezentei legi; i) alte drepturi si obligatii de asigurari sociale nascute in temeiul prezentei legi.  +  Articolul 156Cererile indreptate impotriva CNPAS sau impotriva caselor teritoriale de pensii se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul paratul.  +  Articolul 157 (1) Impotriva hotararilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competenta. (2) Hotararile curtilor de apel, precum si hotararile tribunalelor, neatacate cu recurs in termen, sunt definitive si irevocabile.  +  Articolul 158Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdictia asigurarilor sociale, se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila si ale Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.  +  Articolul 159Cererile in fata oricaror organe sau instante, precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile, avand ca obiect drepturi sau obligatii de asigurari sociale, sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.  +  Capitolul IX Dispozitii tranzitorii  +  Articolul 160 (1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea pensiilor pana la intrarea in vigoare a prezentei legi constituie stagiu de cotizare. (2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, o persoana: a) s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 38; b) a beneficiat de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare. (3) Constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori, in conditiile reglementate de Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cel realizat anterior aparitiei Legii nr. 80/1992. (4) Persoanele carora, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu li s-a calculat timpul util in baza Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, vor putea solicita caselor teritoriale de pensii stabilirea timpului util.------------Alin. (4) al art. 160 a fost modificat de pct. 39 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 67^4. (5) Dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege, pe baza carora se poate stabili ca s-a achitat contributia de asigurari sociale. (6) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, se realizeaza de catre CNPAS prin casele teritoriale de pensii, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la alin. (5). (7) Sunt scutite de orice fel de taxe si comisioane cererile facute in scris privitoare la orice acte prevazute de lege pentru a face dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a stagiului de cotizare, necesare in vederea stabilirii sau completarii dosarului de pensionare. La aceste cereri se va raspunde in scris, in termen de maximum 30 de zile, prin scrisoare recomandata, in cazul in care acest lucru este cerut prin petitia initiala.-------------Alin. (7) al art. 160 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 44 din 8 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006.  +  Articolul 161 (1) In cazul in care in carnetul de munca, in carnetul de asigurari sociale sau in oricare alt act prevazut de lege au fost inregistrate salarii pe ora sau salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin inmultirea salariilor orare sau, dupa caz, zilnice cu numarul mediu de ore pe luna, respectiv cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele respective, astfel: a) 25,5 zile (204 ore) pe luna, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978; b) 24,5 zile (196 de ore) pe luna, pentru perioada 1 ianuarie 1978 - 1 martie 1990; c) 23,6 zile (189 de ore) pe luna, pentru perioada 1 martie 1990 - 30 septembrie 1990; d) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru perioada 1 octombrie 1990 - 1 ianuarie 1997; e) 21,16 zile (169,33 de ore) pe luna, pentru anul 1997; f) 21,25 zile (170 de ore) pe luna, pentru anul 1998; g) 21,50 zile (172 de ore) pe luna, pentru anul 1999; h) pentru anul 2000 si in continuare numarul mediu de zile si, respectiv, de ore lucratoare pe luni se vor calcula conform prevederilor Legii nr. 75/1996 pentru stabilirea zilelor de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. (2) In conditiile in care, pentru o anumita perioada care constituie stagiu de cotizare, in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale, asiguratul poate prezenta acte doveditoare ale acestora. In caz contrar, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul minim pe tara, in vigoare in perioada respectiva*).--------------Alin. (2) al art. 161 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 21 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007. (3) Fac exceptie de la aplicarea prevederilor alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963 pentru care, la determinarea punctajului mediu anual, se utilizeaza: a) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale inregistrate in carnetul de munca sau dovedite ori pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale; b) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962 si pentru care in carnetul de munca nu sunt inregistrate drepturile salariale si nici nu sunt dovedite; c) un punct pentru fiecare luna de stagiu de cotizare realizat in perioadele cuprinse intre data de 1 septembrie 1947 si data de 31 decembrie 1962, in situatia in care prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare rezulta, pentru fiecare luna de stagiu de cotizare, un numar de puncte mai mic decat cel prevazut la lit. b)*).--------------Alin. (3) al art. 161 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 21 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007. (4) In situatia in care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, in documentele doveditoare sunt inregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate in functie de reformele monetare*).--------------Alin. (4) al art. 161 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 21 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007. (5) Prevederile alin. (3) si (4) se aplica pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare in sistemul public, cu exceptia perioadelor asimilate prevazute de lege*).--------------Alin. (5) al art. 161 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 21 martie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 28 martie 2007.  +  Articolul 162 (1) Pentru persoanele asigurate in alte sisteme de asigurari sociale, integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului se ia in calcul, dupa caz, salariul minim pe economie, venitul asigurat stipulat in contractul de asigurare la care s-a achitat contributia de asigurari sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, inregistrate in carnetul de munca. (2) Incepand cu 1 septembrie 2007, punctajul anual pentru fiecare an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, precum si pentru fiecare an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, reprezinta 0,57255 puncte*).----------------Alin. (2) al art. 162 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 19 iulie 2007. (3) Pentru perioadele de contributie realizate conform Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual se ia in calcul venitul asigurat la care s-a platit contributia de asigurari sociale.  +  Articolul 163 (1) Pentru perioadele asimilate, care au constituit vechime in munca utila la pensie considerata in conditiile legii pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza, dupa caz, salariul minim pe economie brut sau net, respectiv salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) perioadele recunoscute in conditiile Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile ulterioare, pentru care la determinarea punctajului anual al asiguratului se utilizeaza echivalentul a 1,5 salarii minime pe economie brute sau nete, dupa caz, din perioadele respective. (3) Prevederile alin. (1), referitoare la stabilirea punctajului anual, se aplica si in cazul perioadelor in care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, o persoana s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 38.---------------Alin. (3) al art. 163 a fost introdus de pct. 69 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 164 (1) La determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, astfel: a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977; b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991; c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. (2) La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca. (3) La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare. Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor anuale este urmatorul: a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983:3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 de ani;10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani; b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992:3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3-5 ani;6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani;9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani;12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 de ani;15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani. (4) Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel inregistrat in carnetul de munca. (5) Salariile anuale medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt prezentate in anexele nr. 6 si 7. (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa intre 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu anual corespunzator anului 1938. (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzator anului 1949. (8) Prevederile alin. (2)-(7) se aplica, la cerere, si persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost stabilite in perioada 1 aprilie 2001 pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.--------------Art. 164 a fost modificat de pct. 40 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 69^1.  +  Articolul 165 (1) Asiguratii care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentara cu 2%, 3%, respectiv 5%, beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate in aceste perioade, astfel: a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973; b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978; c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986; d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990; e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991; f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992; g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999; h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999; i) 17% pentru perioada de dupa 1 februarie 1999. (2) Asiguratii care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentara beneficiaza de o crestere a punctajului, determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la punctajele anuale realizate in aceste perioade, astfel: a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978; b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.  +  Articolul 165^1*) (1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I şi/sau grupa II de muncă, beneficiază de o creştere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează: a) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă; b) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncă necesară deschiderii dreptului la pensie prevăzută de acte normative cu caracter special. (3) De creşterea punctajelor anuale prevăzută la alin. (1) beneficiază şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 aprilie 2001-2 noiembrie 2008 inclusiv, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 78^2 alin. (2).--------------Art. 165^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 209 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 9 decembrie 2008.  +  Articolul 166Punctajul anual realizat pana la intrarea in vigoare a prezentei legi nu este supus plafonarii prevazute la art. 78.  +  Articolul 167 (1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la data in care stagiile complete de cotizare cerute sunt de 30 de ani pentru femei si 35 de ani pentru barbati: a) persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin prezenta lege in conditii deosebite de munca beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 42, in raport cu varstele standard de pensionare prevazute in anexa nr. 3; b) persoanele care au desfasurat activitati incadrate prin prezenta lege in conditii speciale de munca beneficiaza de reducerea varstelor standard de pensionare in conditiile prevazute in anexele nr. 4 si 5.-----------Textul initial al art. 167 a devenit alin. (1) al art. 167 conform de pct. 70 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Pentru perioada aprilie 2001-noiembrie 2014 varsta standard de pensionare si stagiul complet de cotizare, in intelesul art. 49 si 50, sunt cele prevazute in anexa nr. 3, la care asiguratul ar avea dreptul la pensie pentru limita de varsta in raport cu data nasterii.-----------Alin. (2) al art. 167 a fost introdus de pct. 70 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 167^1*) (1) Intr-un interval de 10 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfasurat activitati incadrate in grupa I de munca, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de varsta cu reducerea varstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.                                                           TABELUL Nr. 4 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Stagiul de cotizare realizat efectiv, Reducerea varstelor standard       conform legislatiei anterioare, de pensionare prevazute in            in grupa I de munca anexa nr. 3              (ani impliniti) (ani) (luni) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                  2 1 2                  4 2 5                  6 3 7                  8 4 10                 10 6 0                 12 7 2                 14 8 5                 16 9 7                 18 10 10                 20 12 0                 22 13 0                 24 14 0                 26 si peste 15 0 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Alin. (1) al art. 167^1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2007, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 19 iulie 2007. (2) Varstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani. (3) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul asiguratilor prevazuti la art. 20, daca acestea sunt mai avantajoase decat cele stipulate in anexele nr. 4 si 5. (4) Varstele standard de pensionare din care se face reducerea prevazuta in tabelul nr. 4 sunt cele corespunzatoare anului, respectiv lunii in care se deschide dreptul de pensie, prevazute in anexa nr. 3, in conditiile realizarii stagiului complet de cotizare corespunzator anului, respectiv lunii in care se deschide dreptul de pensie. (5) Reducerea varstelor standard de pensionare in baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulata cu celelalte reduceri prevazute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.--------------Art. 167^1 a fost modificat de pct. 41 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 71 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.*) Conform articolului unic din ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 29 martie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006, se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2008 aplicarea prevederilor art. 167^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare.  +  Articolul 167^2În perioada eşalonării vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3, cererea de pensionare împreună cu actele doveditoare se depun de către solicitant sau, după caz, de către angajator, cu 30 de zile calendaristice înainte de data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de lege, la casa teritorială de pensii în a cărei rază teritorială se află domiciliul solicitantului.---------------Art. 167^2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 49 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 29 martie 2010.  +  Articolul 168 (1) Guvernul va lua masuri de recorelare*) a tuturor categoriilor de pensii, avand in vedere schimbarile produse in baza de calcul a acestora incepand cu anul 1991, ca urmare a trecerii la salarii individuale brute, a luarii in considerare a sporurilor cu caracter permanent, precum si a majorarii salariilor in sectorul bugetar sau negocierii acestora la societati comerciale si regii autonome. (2) Metodologia de recorelare a pensiilor in conditiile prevazute la alin. (1) va fi stabilita prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (3) Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, pe baza analizei rezultatelor recorelarii aplicate conform prevederilor alin. (1) si (2) Guvernul poate adopta masuri suplimentare de recorelare a pensiilor stabilite pe baza legislatiei anterioare.-----------Alin. (3) al art. 168 a fost introdus de pct. 72 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (4) Programul si metodologia de recorelare a pensiilor, potrivit prevederilor alin. (3), se stabilesc prin hotarari ale Guvernului.-----------Alin. (4) al art. 168 a fost introdus de pct. 72 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (5) In cazul pensiilor de asigurari sociale ale agricultorilor, stabilite anterior datei de 29 iulie 1992, recorelarea pensiilor se face pe baza determinarii timpului util conform metodologiei care a fost folosita la aplicarea prevederilor Legii nr. 80/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.-----------Alin. (5) al art. 168 a fost introdus de pct. 72 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 169 (1) Pensia poate fi recalculata prin adaugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.(1^1) Recalcularea, la cerere, prin adaugarea stagiului de cotizare asimilat prevazut la art. 38 alin. (1) lit. b) se face si in cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001.------------Alin. (1^1) al art. 169 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 276 din 23 iunie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 29 iunie 2004. (2) Cererea de recalculare a pensiei urmeaza aceleasi reguli procedurale privind solutionarea si contestarea, prevazute pentru cererea de pensionare. (3) Pensia recalculata se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea de recalculare.  +  Articolul 170 (1) Pentru perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, in care o persoana a fost asigurata simultan la doua sau mai multe sisteme de asigurari sociale care au fost integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat, la stabilirea punctajului perioadele respective se iau in calcul o singura data. (2) Pentru perioadele anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi, in care o persoana a fost asigurata simultan la sistemul de asigurari sociale si pensii pentru agricultori si la sistemul de asigurari sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleaza veniturile asigurate din perioadele respective.  +  Articolul 171 (1) In cazul modificarii numarului de urmasi dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, pentru o pensie stabilita pe baza legislatiei anterioare, pensia pentru sotul supravietuitor se recalculeaza potrivit prezentei legi, cu indeplinirea conditiilor existente la data deciziei initiale.-----------Textul initial al art. 171 a devenit alin. (1) al art. 171 conform de pct. 73 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul pensiilor de invaliditate stabilite pe baza legislatiei anterioare, la modificarea incadrarii intr-un alt grad de invaliditate.-----------Alin. (2) al art. 171 a fost introdus de pct. 73 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 172 (1) Litigiile care se refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi, aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a acesteia, se vor judeca potrivit legii in baza careia a fost stabilit dreptul. (2) Pana la infiintarea sectiilor de asigurari sociale si a completelor specializate pentru asigurari sociale la nivelul tribunalelor si al curtilor de apel, cererile privind raporturile de asigurari sociale, nascute in temeiul prezentei legi, se depun la instantele competente sa le solutioneze conform legislatiei anterioare.  +  Articolul 173 (1) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei primul-ministru va numi presedintele CNPAS. (2) In termen de 30 de zile de la numirea presedintelui CNPAS se constituie consiliul de administratie si se aproba statutul CNPAS.  +  Articolul 174 (1) In termen de 30 de zile de la data adoptarii statutului CNPAS preia activitatile corespunzatoare functionarii si organizarii sistemului public de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, directiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum si de la Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca si Oficiul Central de Plata Pensiilor.-------------Alin. (1) al art. 174 a fost modificat de art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" cu denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale".(1^1) CNPAS are in subordine Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, care este institutie publica cu personalitate juridica si autonomie stiintifica. Rolul si atributiile Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.------------Alin. (1^1) al art. 174 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 34^1. (2) In termenul prevazut la alin. (1) CNPAS preia: a) in administrare - dotarile, cladirile, spatiile si terenurile proprietate publica a statului, utilizate sau aflate in administrarea structurilor prevazute la alin. (1), conform listei aprobate prin hotarare a Guvernului; b) in proprietate - casele de odihna si tratament balnear ale taranimii, patrimoniul fostei Uniuni Nationale a Cooperativelor Agricole de Productie si al uniunilor sale judetene, patrimoniul fostei Case de Asigurari Sociale si Pensii din Cooperatia Mestesugareasca si al unitatilor sale teritoriale, precum si elementele de patrimoniu care se afla sau care se va dovedi ulterior ca s-au aflat in proprietatea sistemelor de asigurari sociale integrate in sistemul asigurarilor sociale de stat. (3) Casele de odihna si tratament balnear ale taranimii, prevazute la alin. (2) lit. b), se organizeaza ca societate comerciala cu actionar unic CNPAS. Unitatile din teritoriu vor functiona ca sucursale care se vor denumi unitati de tratament balnear si recuperare a capacitatii de munca. Actul constitutiv al acestei societati comerciale se aproba prin hotarare a Guvernului.------------Alin. (3) al art. 174 a fost modificat de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 73^1. (4) CNPAS si casele teritoriale de pensii au obligatia si dreptul sa revendice bunurile imobile care au apartinut asigurarilor sociale, cele construite sau achizitionate din fonduri alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat si care au fost trecute in proprietatea statului sau a altor persoane juridice, astfel: a) CNPAS se considera urmasul de drept la Casei Centrale a Asigurarilor Sociale; b) imobilele care au apartinut asigurarilor sociale, aflate in proprietatea statului, vor fi transmise in proprietatea sau in administrarea CNPAS, prin hotarare a Guvernului; c) actiunile in revendicare pentru reintregirea patrimoniului se pot face atat de CNPAS, cat si de casele teritoriale de pensii in a caror raza se afla bunurile si elementele de patrimoniu ce urmeaza sa fie revendicate; d) toate demersurile facute pana in prezent (notificari, somatii) de catre CNPAS si casele teritoriale de pensii se considera legal si corect intocmite si sunt valabile in fata instantelor judecatoresti competente potrivit legii sa solutioneze respectivele cauze.------------Alin. (4) al art. 174 a fost modificat de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 73^1. (5) Casele de odihna si tratament ale taranimii, organizate in conditiile alin. (3), vor respecta legislatia in vigoare privind destinatia profitului.------------Alin. (5) al art. 174 a fost modificat de pct. 42 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 73^1.  +  Articolul 175 (1) De la data constituirii consiliului de administratie si pana la intrarea in vigoare a prezentei legi CNPAS organizeaza casele teritoriale de pensii. (2) In termen de 30 de zile de la data adoptarii statutului CNPAS preia de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*), pe baza de protocol si bilant contabil, bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si indicatorii aferenti cheltuielilor de personal, in raport cu numarul personalului preluat.-------------Alin. (2) al art. 175 a fost modificat de art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" cu denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale". (3) Personalul care va fi preluat de CNPAS si de casele sale teritoriale de pensii va fi transferat in interesul serviciului de la Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) si unitatile sale subordonate.-------------Alin. (3) al art. 175 a fost modificat de art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, prin inlocuirea denumirii "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" cu denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale".  +  Articolul 176Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul, autoritatile publice locale, cu sprijinul prefecturilor, vor pune la dispozitie CNPAS localurile necesare in vederea functionarii caselor teritoriale de pensii organizate potrivit prezentei legi.  +  Articolul 177 (1) Pana la intrarea in vigoare a legii salarizarii prevazute la art. 143 salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatia membrilor consiliului de administratie se stabilesc dupa cum urmeaza: a) salariile, precum si veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al unitatilor din subordinea acesteia si al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementarilor in vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*) sau, dupa caz, pentru unitatile din subordinea sau din administrarea acestuia; b) indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului de administratie este egala cu 10% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participarii la sedinte nu poate depasi intr-o luna 20% din indemnizatia lunara a unui secretar de stat.-------------Alin. (1) al art. 177 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000. (2) Personalul prevazut la art. 175 alin. (3) isi va pastra salariul de baza si celelalte drepturi salariale avute anterior, daca va ocupa aceleasi functii, grade sau trepte profesionale. (3) Cheltuielile privind salarizarea personalului CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.-------------Alin. (3) al art. 177 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANTA DE URGENTA nr. 294 din 30 decembrie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 178Abrogat.------------Art. 178 a fost abrogat de pct. 43 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 73^2.  +  Articolul 179Modelul declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, al declaratiei de asigurare, al contractului de asigurare, precum si modelele celorlalte documente necesare in vederea evidentei drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale se stabilesc de CNPAS si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 180 (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi pensiile de asigurari sociale de stat, pensiile suplimentare, pensiile de asigurari sociale pentru agricultori, stabilite pe baza legislatiei anterioare, precum si ajutoarele sociale stabilite potrivit legislatiei de pensii devin pensii in intelesul prezentei legi. (2) CNPAS va lua masurile necesare astfel incat la data intrarii in vigoare a prezentei legi sa determine punctajul mediu anual al fiecarui pensionar, prin raportarea cuantumului pensiilor cuvenite conform legislatiei anterioare, pe categoriile de pensii prevazute la art. 40, din care s-a dedus contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, datorata conform legii, la valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile art. 80. (3) Pensionarilor de asigurari sociale de stat ale caror drepturi stabilite in perioada 1 ianuarie 1998 - 31 martie 2001 sunt mai mari decat un punctaj mediu estimat pentru persoanele ce se vor pensiona in conditiile prezentei legi, pe langa punctajul mediu anual determinat conform prevederilor alin. (2), li se atribuie si acest punctaj mediu estimat, care se are in vedere la operatiunile de indexare si recorelare.(3^1) Se excepteaza de la prevederile alin. (3) pensionarii de asigurari sociale de stat ale caror drepturi de pensie s-au stabilit pe baza salariilor din ultimii 5 ani de activitate sau pe baza salariilor de pana la data de 1 aprilie 1992. Acestor categorii de persoane li se aplica prevederile alin. (2).------------Alin. (3^1) al art. 180 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 34^2. (4) Punctajul mediu estimat, prevazut la alin. (3), se calculeaza de CNPAS. (5) Punctajul mediu anual si punctajul mediu estimat se pot corecta corespunzator recorelarii prevazute la art. 168 alin. (3)-(5).(5^1) Dupa definitivarea procesului de recorelare, punctajul mediu anual al pensiilor cuvenite persoanelor prevazute la alin. (3^1) nu poate fi mai mic decat cel calculat la data de 1 aprilie 2001.------------Alin. (5^1) al art. 180 a fost introdus de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 34^3. (6) Cuantumul pensiilor se stabileste pe baza prevederilor art. 76, luandu-se in considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, dupa caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3), (5) si (5^1).------------Alin. (6) al art. 180 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 577 din 22 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 februarie 2003, publicată in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003, cu pct. 34^4. (7) In situatia in care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decat cel stabilit in baza legislatiei anterioare, se pastreaza in plata cuantumul avantajos.-------------Art. 180 a fost modificat de pct. 44 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 74 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 180^1 (1) De prevederile art. 180 beneficiaza si magistratii pensionati in baza Legii nr. 92/1992pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru partea din pensia de serviciu care se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si pentru pensia suplimentara. (2) Punctajul mediu al magistratilor pensionari se determina si se evidentiaza distinct pentru pensia de asigurari sociale de stat, respectiv pentru pensia suplimentara. (3) In situatiile reglementate la alin. (1) si (2) se pastreaza in plata drepturile stabilite in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a prezentei legi.--------------Art. 180^1 a fost introdus de pct. 75 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 181Abrogat.------------Art. 181 a fost abrogat de pct. 45 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 75^1.  +  Articolul 182Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi CNPAS comunica conturile in care se vireaza sumele reprezentand contributia de asigurari sociale.  +  Articolul 183 (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi contributia de asigurari sociale, suportata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI, nu va diminua venitul net al acestora. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) pentru asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I, II si VI se realizeaza prin majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate corespunzator cotei de contributie de asigurari sociale suportate de acestia conform prezentei legi. (3) Pentru asiguratii care realizeaza venituri salariale lunare mai mari decat plafonul stabilit la 3 salarii medii brute pe economie majorarea prevazuta la alin. (2) se aplica la acest plafon. (4) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale si a veniturilor asigurate, astfel incat contributia de asigurari sociale suportata de asigurati sa nu conduca la diminuarea venitului net al acestora, se va face pe baza normelor metodologice aprobate de Guvern.  +  Articolul 184 (1) Reluarea in plata a pensiilor stabilite conform legislatiei anterioare, suspendate in momentul intrarii in vigoare a prezentei legi, se face in cuantumul determinat conform art. 180, cu respectarea conditiilor legale existente la data stabilirii initiale a pensiei.-----------Textul initial al art. 184 a devenit alin. (1) al art. 184 conform de pct. 76 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Pensiile stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 2/1995privind pensionarea anticipata devin pensii pentru limita de varsta la implinirea varstelor de 62 de ani barbatii si de 57 de ani femeile si se recalculeaza pe baza metodologiei prevazute la art. 180, prin eliminarea diminuarii aplicate cuantumului la data stabilirii initiale si prin adaugarea eventualelor stagii de cotizare realizate in perioada de anticipare.-----------Alin. (2) al art. 184 a fost introdus de pct. 76 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 185 (1) Cererile inregistrate si nesolutionate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor solutiona conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de asigurari sociale si pensii.-----------Textul initial al art. 185 a devenit alin. (1) al art. 185 conform de pct. 77 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Drepturile de asigurari sociale aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi se achita pe duratele si in procentele prevazute de prezenta lege, daca acestea sunt in avantajul beneficiarilor. Procentele vor fi aplicate la baza de calcul stabilita initial pentru deschiderea acestor drepturi.-----------Alin. (2) al art. 185 a fost introdus de pct. 77 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (3) In caz contrar se mentin drepturile de asigurari sociale aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi.-----------Alin. (3) al art. 185 a fost introdus de pct. 77 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 186Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public, prevazute la art. 142, vor fi stabilite in valori de 5% pentru primul an de functionare a CNPAS, 4,5% pentru cel de-al doilea an si, respectiv, 4% pentru cel de-al treilea an.  +  Articolul 186^1Pentru anul 2001 salariul mediu brut pe economie in baza art. 5 alin. (3) reprezinta salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2001.-----------Art. 186^1 a fost introdus de pct. 78 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Capitolul X Dispozitii finale  +  Articolul 187 (1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani. (2) In cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale. (3) Casele teritoriale de pensii recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin. (2). (4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.------------Alin. (4) al art. 187 a fost modificat de pct. 46 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 78^1.  +  Articolul 188 (1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de prestatii de asigurari sociale, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, de la data primei plati a sumelor necuvenite, plus dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului. (2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1), ramase nerecuperate de la asiguratii decedati, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun. (3) Debitele provenite din drepturi de asigurari sociale se recupereaza prin executorii proprii ai CNPAS si constituie venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat.  +  Articolul 189Angajatorii, persoane fizice si juridice, sunt obligati sa puna la dispozitie CNPAS si caselor teritoriale de pensii datele si documentele necesare pentru atribuirea codului personal si intocmirea evidentelor privind stagiul de cotizare, conform unei metodologii elaborate de CNPAS si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  +  Articolul 190In aplicarea prezentei legi CNPAS poate emite norme care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.  +  Articolul 191Baza de date privind asiguratii sistemului public este proprietatea CNPAS si are caracter confidential.  +  Articolul 192Stabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de stat se efectueaza in continuare prin CNPAS si prin casele teritoriale de pensii.  +  Articolul 192^1 (1) In cazul pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem de asigurari sociale al agricultorilor, cuantumul pensiei aferente punctajelor medii anuale obtinute prin aplicarea prevederilor art. 180 alin. (1) si (2), precum si partea din cuantumul pensiei rezultata prin aplicarea prevederilor art. 168 alin. (5) se suporta de la bugetul de stat. (2) Se suporta, de asemenea, de la bugetul de stat partea din cuantumul pensiei aferente punctajelor medii anuale obtinute prin valorificarea, dupa data de 1 aprilie 2001, a fiecarui an util realizat in cadrul fostelor unitati agricole cooperatiste, a fiecarui an de contributie realizat de taranii cu gospodarie individuala din zonele necooperativizate, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 80/1992privind pensiile si alte drepturi de asigurari ale agricultorilor, precum si a perioadelor de contributie realizate, conform acestei legi, dupa data de 29 iulie 1992 si pana la data de 1 aprilie 2001. (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005.-------------Art. 192^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 352 din 15 iulie 2004, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.  +  Articolul 193 (1) La efectuarea oricaror operatiuni care nu sunt legate de stabilirea si de plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale de catre CNPAS si de casele teritoriale de pensii se percep tarife sau comisioane procentuale de pana la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operatiunii financiare. Operatiunile pentru care se platesc tarife sau se percep comisioane, precum si nivelul acestora se stabilesc prin decizie a presedintelui CNPAS.-----------Alin. (1) al art. 193 a fost modificat de pct. 47 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care modifică pct. 79 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001. (2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) operatiunile legate de stabilirea si plata prestatiilor sociale, finantate din bugetul de stat si din bugetele fondurilor speciale, pentru care CNPAS percepe contravaloarea cheltuielilor materiale si a manoperei aferente serviciilor efectuate. (3) Sumele rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) constituie venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat.------------Alin. (3) al art. 193 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 69 din 13 septembrie 2006, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 18 septembrie 2006.------------Art. 193 a fost modificat de pct. 79 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 194 (1) Intre sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea in munca sau vechimea in serviciu, in vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limita de varsta, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurari sociale prevazute de prezenta lege. (2) In situatia prevazuta la alin. (1) prestatiile de asigurari sociale in sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat in acest sistem.(2^1) La acordarea indemnizatiilor de asigurari sociale prevazute la art. 98 alin. (1) lit. a)-e), baza de calcul se constituie conform art. 99 alin. (1), (2) sau (3), dupa caz, numai din veniturile realizate in lunile in care persoana a fost asigurata in sistemul public de pensii.--------------Alin. (2^1) al art. 194 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 9 din 27 februarie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 17 martie 2003. (3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevazute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime in munca sau in serviciu in sistemul pensiilor militare si in celelalte sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate, se iau in calcul, optional, in unul dintre sisteme. (4) Decontarea intre sistemul public si celelalte sisteme de asigurari sociale neintegrate inceteaza incepand cu data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. (5) In situatiile prevazute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii in munca realizate in sectorul asigurarilor sociale de stat.--------------Art. 194 a fost modificat de pct. 48 al articolului unic din LEGEA nr. 338 din 31 mai 2002, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 25 iunie 2002, care completează art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 29 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001, cu pct. 79^1.  +  Articolul 195Sumele ce urmeaza sa fie achitate beneficiarilor de drepturi stabilite potrivit prevederilor prezentei legi se intregesc la o mie de lei in favoarea acestora, dupa deducerea eventualelor obligatii.-----------Art. 195 a fost modificat de pct. 80 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Articolul 196Prezenta lege intra in vigoare in termen de un an de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 3, 140, 141, 143, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, ale art. 180 alin. (2)-(4), ale art. 182 si 186, care intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei.  +  Articolul 197Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezenta lege.  +  Articolul 198La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:- prevederile referitoare la stabilirea vechimii in munca pentru drepturi de asigurari sociale din Decretul nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi personalului muncitor trimis sa lucreze in tari cu clima greu de suportat, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 10 din 22 martie 1965, cu modificarile ulterioare;- H.C.M. nr. 880/1965 privind acordarea de ajutoare materiale in cadrul asigurarilor sociale de stat, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii a Consiliului de Ministri nr. 33 din 21 august 1965, cu modificarile ulterioare;- Decretul nr. 389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 112 din 18 octombrie 1972, cu modificarile ulterioare;- art. 10 si prevederile referitoare la fisa de pensie din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 37 din 26 aprilie 1976;- Decretul nr. 217/1977 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de pensii si asigurari sociale si a comisiilor de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;- Decretul nr. 216/1977 privind criteriile si normele de incadrare in gradele de invaliditate, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 70 din 16 iulie 1977;- Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 6 august 1977, cu modificarile ulterioare;- Decretul nr. 232/1986 pentru modificarea unor dispozitii legale cu privire la pensia suplimentara, cu exceptia articolului II, publicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 40 din 30 iunie 1986;- Decretul-lege nr. 70/1990 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 9 februarie 1990, cu modificarile ulterioare;- Decretul-lege nr. 51/1990 privind vechimea in munca a sotiei salariate care isi urmeaza sotul trimis in misiune permanenta in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990;- Ordinul nr. 50/1990 pentru precizarea locurilor de munca, a activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite, care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 20 martie 1990;- Ordinul nr. 100/1990 privind completarea Ordinului nr. 50/1990;- Ordinul nr. 125/1990 pentru precizarea locurilor de munca, activitatilor si categoriilor profesionale cu conditii deosebite, care se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1990;- art. 10 si 11 din Decretul-lege nr. 98/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din transporturile pe calea ferata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 20 martie 1990;- Decretul-lege nr. 114/1990 privind incadrarea unor categorii de salariati in grupele I si II de munca, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 48 din 2 aprilie 1990;- Legea nr. 73/1991 privind stabilirea unor drepturi de asigurari sociale, precum si de modificare si completare a unor reglementari din legislatia de asigurari sociale si pensii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 16 decembrie 1991;- Legea nr. 49/1992 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 26 mai 1992;- Hotararea Guvernului nr. 723/1992 privind preluarea in plata, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, a ajutoarelor acordate emigrantilor politici greci prin societatea de Cruce Rosie din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 4 decembrie 1992;- Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994, cu modificarile ulterioare;- Hotararea Guvernului nr. 89/1993 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale si pensiilor scriitorilor in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 5 martie 1993;- Hotararea Guvernului nr. 326/1993 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale si pensiilor compozitorilor si muzicologilor in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 21 iulie 1993;- Legea nr. 34/1993 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al cooperatiei mestesugaresti in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 128 din 15 iunie 1993;- Legea nr. 52/1993 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al personalului Bisericii Ortodoxe Romane in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 12 iulie 1993;- Legea nr. 2/1995 privind pensionarea anticipata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 5 din 13 ianuarie 1995;- Legea nr. 117/1995 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale pentru cultele armeano-gregorian, crestin de rit vechi si musulman in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284 din 8 decembrie 1995;- Legea nr. 127/1995 privind integrarea sistemului de asigurari sociale si pensii ale membrilor Uniunii Artistilor Plastici din Romania in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995;- Legea nr. 42/1996 privind integrarea sistemului de asigurari sociale si pensii ale cineastilor in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 29 mai 1996;- Hotararea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea masurilor de protectie sociala a pensiilor de asigurari sociale de stat si militare, stabilite si recalculate dupa data de 1 august 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, cu modificarile ulterioare;- Legea nr. 49/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 58 din 8 aprilie 1997;- Legea nr. 120/1997 privind concediul platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997;- Legea nr. 86/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997;- Legea nr. 203/1997 privind integrarea sistemului asigurarilor sociale al Cultului Mozaic din Romania in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350 din 10 decembrie 1997;- Legea nr. 167/1998 privind integrarea sistemului de asigurari sociale al personalului Bisericii Romane Unite cu Roma Greco-catolica in sistemul asigurarilor sociale de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 1 octombrie 1998;- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor din unitatile cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 5 noiembrie 1998 (aprobata prin Legea nr. 128/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 344 din 20 iulie 1999);- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/1999privind modificarea si completarea Decretului nr. 389/1972cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, modificat si completat prin Legea nr. 49/1992pentru modificarea si completarea unor reglementari din legislatia de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 1 februarie 1999, aprobata prin Legea nr. 72/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 19 martie 2001;--------------Penultima liniuta a art. 198 a fost modificata de pct. 81 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 145 din Constitutia Romaniei.PRESEDINTELECAMEREI DEPUTATILORION DIACONESCU  +  Anexa 1    ANEXA 1                                  LISTA            cuprinzand personalul navigant din aviatia civila,         ale carui locuri de munca se incadreaza in conditii speciale    1. Personal navigant pe:       a) avioane turboreactoare si turbopropulsoare de transport;       b) avioane clasice de transport public;       c) avioane clasice in misiuni sanitare sau de specialitate;       d) elicoptere si avioane utilitare;       e) aeronave prototipuri la incercare in zbor.    2. Echipaje de receptie in zbor a aeronavelor, instructori in scoli,       cursuri si aerocluburi, pe:       a) avioane clasice;       b) avioane turboreactoare sau turbopropulsoare.    3. Personal de incercare in zbor a aeronavelor noi, de serie    4. Personal navigant de control in zbor    5. Personal tehnic care executa receptia si controlul tehnic in zbor       al aeronavelor    6. Instructori in scoli, cursuri si aerocluburi de zbor fara motor    7. Personal de parasutism profesionist care executa:       a) salturi din aeronava in procesul de instructie, antrenament          sau salturi speciale;       b) salturi pentru receptia parasutelor;       c) salturi din turnul de parasutism;       d) instructor de parasutism la bordul aeronavei din care se          executa salturi cu parasuta.    8. Insotitori de bord  +  Anexa 2    ANEXA 2                                LISTA               cuprinzand profesiile din activitatea artistica        ale caror locuri de munca se incadreaza in conditii speciale    1. Balerin    2. Dansator    3. Acrobat    4. Jongler    5. Clovn    6. Calaret de circ    7. Dresor de animale salbatice    8. Solist vocal de opera si de opereta    9. Instrumentist la instrumente de suflat   10. Cascador  +  Anexa 3VARSTELE STANDARD DE PENSIONARE SI STAGIILE MINIME SI COMPLETE DE COTIZAREpentru femei si barbati, pe ani si pe luni,pe perioada aprilie 2001 - martie 2015 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  F E M E I B A R B A T I                              ────────────────── ──────────────────   P E R I O A D A Varsta Stagiul Stagiul Varsta Stagiul Stagiul                          asiguratei complet minim asigu- complet minim                          la iesirea de co- de co- ratului de co- de co-                          la pensie tizare tizare la iesi- tizare tizare                           ani/luni ani/luni ani/ rea la ani/ ani/                                               luni pensie luni luni                                                        ani/luni ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1 2 3 4 5 6 7 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────aprilie 2001 - martie 2002 57 25 10 62 30 10aprilie 2002 - septembrie 2002 57/1 25/1 10/1 62/1 30/1 10/1octombrie 2002 - martie 2003 57/2 25/2 10/2 62/2 30/2 10/2aprilie 2003 - septembrie 2003 57/3 25/3 10/3 62/3 30/3 10/3octombrie 2003 - martie 2004 57/4 25/4 10/4 62/4 30/4 10/4aprilie 2004 - septembrie 2004 57/5 25/5 10/5 62/5 30/5 10/5octombrie 2004 - martie 2005 57/6 25/6 10/6 62/6 30/6 10/6aprilie 2005 - iulie 2005 57/7 25/7 10/7 62/7 30/7 10/7august 2005 - noiembrie 2005 57/8 25/8 10/8 62/8 30/8 10/8decembrie 2005 - martie 2006 57/9 25/9 10/9 62/9 30/9 10/9aprilie 2006 - iulie 2006 57/10 25/10 10/10 62/10 30/10 10/10august 2006 - noiembrie 2006 57/11 25/11 10/11 62/11 30/11 10/11decembrie 2006 - martie 2007 58 26 11 63 31 11aprilie 2007 - iulie 2007 58/1 26/2 11/2 63/1 31/2 11/2august 2007 - noiembrie 2007 58/2 26/4 11/4 63/2 31/4 11/4decembrie 2007 - martie 2008 58/3 26/6 11/6 63/3 31/6 11/6aprilie 2008 - iulie 2008 58/4 26/8 11/8 63/4 31/8 11/8august 2008 - noiembrie 2008 58/5 26/10 11/10 63/5 31/10 11/10decembrie 2008 - martie 2009 58/6 27 12 63/6 32 12aprilie 2009 - iulie 2009 58/7 27/2 12/2 63/7 32/2 12/2august 2009 - noiembrie 2009 58/8 27/4 12/4 63/8 32/4 12/4decembrie 2009 - martie 2010 58/9 27/6 12/6 63/9 32/6 12/6aprilie 2010 - iulie 2010 58/10 27/8 12/8 63/10 32/8 12/8august 2010 - noiembrie 2010 58/11 27/10 12/10 63/11 32/10 12/10decembrie 2010 - martie 2011 59 28 13 64 33 13aprilie 2011 - iulie 2011 59/1 28/2 13/2 64/1 33/2 13/2august 2011 - noiembrie 2011 59/2 28/4 13/4 64/2 33/4 13/4decembrie 2011 - martie 2012 59/3 28/6 13/6 64/3 33/6 13/6aprilie 2012 - iulie 2012 59/4 28/8 13/8 64/4 33/8 13/8august 2012 - noiembrie 2012 59/5 28/10 13/10 64/5 33/10 13/10decembrie 2012 - martie 2013 59/6 29 14 64/6 34 14aprilie 2013 - iulie 2013 59/7 29/2 14/2 64/7 34/2 14/2august 2013 - noiembrie 2013 59/8 29/4 14/4 64/8 34/4 14/4decembrie 2013 - martie 2014 59/9 29/6 14/6 64/9 34/6 14/6aprilie 2014 - iulie 2014 59/10 29/8 14/8 64/10 34/8 14/8august 2014 - noiembrie 2014 59/11 29/10 14/10 64/11 34/10 14/10decembrie 2014 - martie 2015 60 30 15 65 35 15 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4BARBATIREDUCEREA VARSTELOR STANDARD DE PENSIONAREin functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca           1. Stagiul complet de cotizare intre 30 si 31 de ani                (perioada aprilie 2001 - noiembrie 2006)---------------Pct. 1 din anexa nr. 4 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 19 din 17 martie 2000,publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total  pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare                           speciale conditii de munca necesar──────────────────── ─────────────────── ────────────────── ────────────      (ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        10 20 - - - 20 -         9 18 - 3 - 21 -         8 16 - 6 - 22 -         7 14 - 9 - 23 -         6 12 - 12 - 24 -         5 10 - 15 - 25 -         4 8 - 18 - 26 -         3 6 - 21 - 27 -         2 4 - 24 - 28 -         1 2 - 27 - 29 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              2. Stagiul complet de cotizare intre 31 si 32 de ani(perioada decembrie 2006 - noiembrie 2008)---------------Pct. 2 din anexa nr. 4 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 19 din 17 martie 2000, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 183 din 27 aprilie 2000.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total  pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare                           speciale conditii de munca necesar──────────────────── ─────────────────── ────────────────── ────────────      (ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        10 21 - - - 21 -         9 18 11 3 1 22 -         8 16 10 6 2 23 -         7 14 9 9 3 24 -         6 12 8 12 4 25 -         5 10 6 15 6 26 -         4 8 5 18 7 27 -         3 6 4 21 8 28 -         2 4 3 24 9 29 -         1 2 2 27 10 30 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               3. Stagiul complet de cotizare intre 32 si 33 de ani                     (perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total  pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare                           speciale conditii de munca necesar──────────────────── ─────────────────── ────────────────── ────────────      (ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       10 22 - - - 22 -        9 19 9 3 3 23 -        8 17 7 6 5 24 -        7 15 4 9 8 25 -        6 13 2 12 10 26 -        5 11 - 16 - 27 -        4 8 10 19 2 28 -        3 6 7 22 5 29 -        2 4 5 25 7 30 -        1 2 3 28 9 31 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                4. Stagiul complet de cotizare intre 33 si 34 de ani                     (perioada: decembrie 2010 - noiembrie 2012)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total  pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare                           speciale conditii de munca necesar──────────────────── ─────────────────── ────────────────── ────────────      (ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       10 23 - - - 23 -        9 20 9 3 3 24 -        8 18 6 6 6 25 -        7 16 2 9 10 26 -        6 13 11 13 1 27 -        5 11 7 16 5 28 -        4 9 3 19 9 29 -        3 6 11 23 1 30 -        2 4 8 26 4 31 -        1 2 4 29 8 32 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               5. Stagiul complet de cotizare intre 34 si 35 de ani                     (perioada: decembrie 2012 - noiembrie 2014)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total  pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare                           speciale conditii de munca necesar──────────────────── ─────────────────── ────────────────── ────────────      (ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       10 24 - - - 24 -        9 21 8 3 4 25 -        8 19 3 6 9 26 -        7 16 10 10 2 27 -        6 14 5 13 7 28 -        5 12 - 17 - 29 -        4 9 8 20 4 30 -        3 7 3 23 9 31 -        2 4 10 27 2 32 -        1 2 5 30 7 33 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6. Stagiul complet de cotizare de 35 de ani        (incepand cu luna decembrie 2014) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Reducerea Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total   varstei de realizat in conditii de realizat in alte de cotizare pensionare cu speciale conditii de munca necesar (ani) (ani) (luni) (ani) (luni) (ani) (luni) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   10 24 - - - 24 -    9 22 6 3 6 26 -    8 20 - 7 - 27 -    7 17 6 10 6 28 -    6 15 - 14 - 29 -    5 12 6 17 6 30 -    4 10 - 21 - 31 -    3 7 6 24 6 32 -    2 5 - 28 - 33 -    1 2 6 31 6 34 -" ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Punctul 6 din anexa nr. 4 a fost modificat de pct. 82 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 29 martie 2001, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 30 martie 2001.  +  Anexa 5                                FEMEI               REDUCEREA VARSTELOR STANDARD DE PENSIONARE     in functie de stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca                1. Stagiul complet de cotizare intre 25 si 26 de ani                    (perioada: aprilie 2001 - noiembrie 2006)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total  pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare                           speciale conditii de munca necesar──────────────────── ─────────────────── ────────────────── ────────────      (ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       10 15 - - - 15 -        9 13 6 2 6 16 -        8 12 - 5 - 17 -        7 10 6 7 6 18 -        6 9 - 10 - 19 -        5 7 6 12 6 20 -        4 6 - 15 - 21 -        3 4 6 17 6 22 -        2 3 - 20 - 23 -        1 1 6 22 6 24 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              2. Stagiul complet de cotizare intre 26 si 27 de ani                    (perioada: decembrie 2006 - noiembrie 2008)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total  pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare                           speciale conditii de munca necesar──────────────────── ─────────────────── ────────────────── ────────────      (ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       10 16 - - - 16 -        9 14 5 2 7 17 -        8 12 10 5 2 18 -        7 11 3 7 9 19 -        6 9 8 10 4 20 -        5 8 - 13 - 21 -        4 6 5 15 7 22 -        3 4 10 18 2 23 -        2 3 3 20 9 24 -        1 1 8 23 4 25 - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             3. Stagiul complet de cotizare intre 27 si 28 de ani                 (perioada: decembrie 2008 - noiembrie 2010)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reducerea varstei de Stagiul de cotizare Stagiul de cotizare Stagiul total  pensionare cu: realizat in conditii de realizat in alte de cotizare                           speciale conditii de munca necesar──────────────────── ─────────────────── ────────────────── ────────────      (ani) (ani) (luni) (ani) luni) (ani) (luni)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        10 17 - - - 17 -         9 15 3 2 9 18 -         8 13 7 5 5 19 -         7 11 11 8 1 20 -         6 10 2 10 10 21 -         5 8 6 13 6 22 -         4 6 10 16 2 23 -         3 5 1 18 11 24 -         2 3 6 21 6 25 -