LEGE nr. 148 din 24 iulie 2019pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 25 iulie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Alegătorul poate vota prin corespondență sau la secția de votare, în condițiile legii.2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Candidaturile propuse de partidele și de alianțele politice, precum și candidaturile independente pot fi depuse numai dacă sunt susținute de cel puțin 200.000 de alegători. Un alegător poate susține mai mulți candidați.3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc în luna anterioară lunii în care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării, Guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre.4. La capitolul II, titlul secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Listele electorale5. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Listele electorale permanente din țară se întocmesc și se tipăresc cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 49 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.6. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri pentru Președintele României la termen și până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, alegătorul, care dorește să voteze în străinătate la alegerile pentru Președintele României, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.(2) Pentru a vota prin corespondență, alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondență, conform legii.(3) Alegătorii prevăzuți la alin. (1) sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate.(4) Alegătorii prevăzuți la alin. (2) sunt înscriși în listele electorale permanente din străinătate pentru votul prin corespondență.(5) Listele prevăzute la alin. (3) și (4) se întocmesc de Autoritatea Electorală Permanentă în format electronic și sunt puse la dispoziția biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.7. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Listele electorale suplimentare se întocmesc pe durata votării de către președintele biroului electoral al secției de votare și/sau de către membrii biroului electoral al secției de votare desemnați de către acesta, pentru a consemna prezența la vot a următoarelor categorii de alegători:a) alegătorii care se prezintă la vot și fac dovada că au domiciliul pe raza secției de votare respective, însă au fost omiși din lista electorală permanentă a secției de votare respective;b) membrii biroului electoral al secției de votare, persoanele însărcinate cu menținerea ordinii și operatorii de calculator, dacă aceștia nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective;c) alegătorii care își au domiciliul în altă localitate;d) alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective;e) alegătorii care votează în străinătate la altă secție de votare decât cea unde au fost arondați;f) alegătorii care votează în străinătate fără a fi formulat o cerere conform art. 8 alin. (1).(2) Listele electorale suplimentare cuprind rubrici pentru numele, codul numeric personal, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, numărul secției de votare și semnătura alegătorului.(3) Modelul listei electorale suplimentare este stabilit prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.(4) Întâmpinările formulate cu privire la înscrierea alegătorilor în listele electorale suplimentare se soluționează pe loc de către biroul electoral al secției de votare, prin decizie.(5) Alegătorii care își exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale sunt înscriși într-un extras din listele electorale.(6) Listele electorale suplimentare din străinătate sunt generate în format electronic, în mod automat, pe baza datelor înregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.(7) În situația disfuncționalității Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, listele electorale suplimentare din străinătate se întocmesc pe suport hârtie și cuprind rubrici pentru numele și prenumele, codul numeric personal și semnătura alegătorului.8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Operațiunile electorale se desfășoară în secțiile de votare organizate conform Legii nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare.9. Articolul 12 se abrogă.10. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară sunt alcătuite din cel mult 9 membri, din care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 7 membri propuși de formațiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din țară nu pot funcționa cu mai puțin de 5 membri.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora sunt desemnați cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, până cel mai târziu cu 15 zile înaintea zilei votării.(3) În cazul în care președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, locțiitorii acestora și membrii acestora, respectiv operatorii de calculator nu își îndeplinesc atribuțiile ce le revin sau săvârșesc contravenții prevăzute de prezenta lege, sunt înlocuiți de îndată, la solicitarea biroul electoral ierarhic superior, de către organismele sau persoanele care le-au desemnat, după caz, cu alte persoane desemnate potrivit procedurilor prevăzute de prezenta lege.11. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) În cel mult două zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 21 alin. (2), formațiunile politice care au propus candidați sunt obligate să comunice biroului electoral județean, respectiv biroului electoral al sectorului, în cazul municipiului București, lista reprezentanților lor în birourile electorale ale secțiilor de votare, sub forma unui tabel care cuprinde următoarele: numărul secției de votare, numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința și modalitatea de contact, respectiv numărul de telefon, de fax sau adresa de e-mail. O formațiune politică poate avea într-un birou electoral al unei secții de votare cel mult 2 reprezentanți.12. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt alcătuite din 9 membri, din care un președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 7 membri propuși de formațiunile politice care participă la alegeri. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate nu pot funcționa cu mai puțin de 3 membri.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate și locțiitorii acestora sunt desemnați de șefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz, până cel mai târziu cu 40 de zile înaintea datei votării.(3) În cel mult 48 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor, formațiunile politice care au propus candidați transmit Ministerului Afacerilor Externe, prin mijloace electronice, listele reprezentanților lor în secțiile de votare din străinătate, cuprinzând numele, prenumele și codurile numerice personale ale titularului și supleanților, însoțite de declarațiile lor de acceptare. O formațiune politică poate avea un titular și 2 supleanți pentru fiecare secție de votare.(4) În cel mult 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut de alin. (3), birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate se completează de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanții formațiunilor politice care au propus candidați și se consemnează într-un proces-verbal care reprezintă actul de învestire. În această componență, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc toate atribuțiile prevăzute de prezenta lege.(5) În cazul în care numărul persoanelor propuse de formațiunile politice este insuficient pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, acestea sunt completate cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dacă președintele biroului electoral al unei secții de votare din străinătate constată, în preziua sau ziua votării, că numărul membrilor biroului electoral este insuficient pentru buna desfășurare a votării, acesta poate suplimenta numărul membrilor biroului electoral respectiv, până la cel mult 15 membri, cu aprobarea biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate. Completarea se poate face cu supleanții propuși de către partidele politice sau, dacă numărul acestora nu este suficient, cu orice cetățean român cu drept de vot, fiind consemnată într-un proces-verbal.(7) Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa și alte cheltuieli curente ale membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate se suportă de către cei care îi desemnează.13. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În ziua premergătoare zilei votării, birourile electorale ale secțiilor de votare din țară primesc, pe bază de proces-verbal, următoarele:a) un exemplar al listei electorale permanente;b) buletinele de vot;c) ștampila de control;d) ștampilele cu mențiunea «VOTAT»;e) formularele pentru încheierea proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării;f) formularele listei electorale suplimentare și ale extrasului din listele electorale;g) formularele necesare pentru consemnarea situațiilor semnalate de Sistemul informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și prevenirea votului ilegal;h) alte materiale stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;i) un buletin de vot anulat de către președintele biroului electoral județean, al sectorului municipiului București sau al biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, pe care îl vor afișa la sediul secției de votare.(2) Predarea materialelor prevăzute la alin. (1) se asigură de către primari.(3) În ziua premergătoare primei zile a votării, birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc materialele prevăzute la alin. (1), cu excepția celor de la lit. a) și f), prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.(4) Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc următoarele atribuții:a) asigură buna organizare a votării;b) verifică, prin mijloace electronice, îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru exercitarea dreptului de vot conform metodologiei stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;c) numără voturile și consemnează rezultatele votării în procesele-verbale prevăzute la art. 49 alin. (1); pot decide renumărarea voturilor, la solicitarea oricărui membru, înainte de consemnarea rezultatului numărătorii în procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);d) verifică, prin mijloace electronice, corelațiile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării, conform metodologiei stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente;e) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;f) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite potrivit prezentei legi.(5) Președintele biroului electoral al secției de votare ia toate măsurile de ordine în localul de vot și în jurul acestuia.(6) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare efectuează sub coordonarea președintelui biroului electoral al secției de votare operațiunile necesare pentru exercitarea dreptului de vot de către alegătorii care se prezintă la urne, precum și pentru consemnarea și centralizarea rezultatelor votării.(7) Birourile electorale ale secțiilor de votare predau, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale județene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, precum și dosarele cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secției de votare, îndosariate pe tipuri de liste; birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau procesele-verbale cuprinzând rezultatele votării, buletinele de vot nule și cele contestate, împreună cu întâmpinările, contestațiile și materialele la care acestea se referă, Ministerului Afacerilor Externe.(8) Birourile electorale ale secțiilor de votare predau separat, pe bază de proces-verbal, birourilor electorale județene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București buletinele de vot întrebuințate și necontestate, buletinele de vot anulate, ștampilele și celelalte materiale utilizate în desfășurarea votării. Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate predau aceste materiale reprezentanțelor diplomatice, care, în termen de 3 luni de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, le predau în vederea topirii de către operatorii economici specializați.(9) Birourile electorale ale secțiilor de votare îndeplinesc orice alte atribuții care le revin potrivit legii.(10) Prefecții iau măsurile necesare pentru a asigura transportul materialelor prevăzute la alin. (1) până în interiorul localului de vot, precum și transportul materialelor prevăzute la alin. (7) și (8) din interiorul localului de vot până în sediul biroului electoral județean sau al biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz.(11) În cazul secțiilor de votare din străinătate, după primire, materialele prevăzute la alin. (3) se sigilează de către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și se păstrează, până la transportul lor în localurile de vot, într-un singur spațiu pus la dispoziție de șeful reprezentanței diplomatice din statul respectiv.(12) Birourile electorale județene și birourile electorale ale sectoarelor municipiului București au obligația de a stabili, cu consultarea prefecților, calendarul operațiunilor prevăzute la alin. (1), (7) și (8), astfel încât să asigure realizarea optimă a acestora. În cazul secțiilor de votare din străinătate, calendarul operațiunilor prevăzute la alin. (1), (7) și (8) este stabilit de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate cu consultarea Ministerului Afacerilor Externe.14. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Propunerile de candidați pentru alegerea Președintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 50 de zile înainte de data alegerilor.15. La articolul 43, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În afară de membrii biroului electoral al secției de votare, de operatorii de calculator, de persoanele însărcinate cu menținerea ordinii, de persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) și de personalul tehnic desemnat să asigure remedierea deranjamentelor sistemelor informatice și de comunicații utilizate în procesul electoral, nicio altă persoană nu poate staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.16. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) În ziua de duminică, votarea începe la ora locală 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), votarea în străinătate se desfășoară și pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă imediat anterioare zilei votării. În ziua de vineri, votarea începe în ziua de vineri, ora locală 12,00 și se încheie la ora locală 21,00, iar în ziua de sâmbătă, votarea se deschide la ora locală 7,00 și se încheie la ora locală 21,00.(3) La sediile secțiilor de votare se afișează la loc vizibil ora la care începe, respectiv se încheie votarea.(4) Alegătorul votează la una dintre următoarele secții de votare:a) în cazul în care se află în unitatea administrativ-teritorială unde își are domiciliul sau reședința, poate vota numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își are domiciliul ori reședința, conform legii;b) în cazul în care se află în altă unitate administrativ-teritorială decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota la orice secție de votare din cadrul acesteia;c) în cazul în care se află în străinătate, poate vota la orice secție de votare organizată în străinătate;d) în cazul în care îndeplinește funcția de membru al biroului electoral al secției de votare sau de operator de calculator al biroului electoral al secției de votare ori asigură menținerea ordinii, votează la secția de votare unde își desfășoară activitatea;e) în cazul în care are mobilitate redusă poate vota la orice secție de votare care îi asigură accesul la vot.(5) Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorii își prezintă actele de identitate operatorilor de calculator, care preiau și introduc datele personale ale alegătorilor în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, conform hotărârii Autorității Electorale Permanente.(6) Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal semnalează dacă:a) persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;b) persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot;c) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la secția de votare respectivă;d) alegătorul care s-a prezentat la vot este arondat la altă secție de votare;e) alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală permanentă;f) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin;g) alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență, votul prin corespondență transmis de acesta fiind recepționat de biroul electoral competent.(7) În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia și a verificării actului de identitate, președintele biroului electoral al secției de votare:a) oprește de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării;b) oprește de la votare persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; în cazul în care persoana care figurează că i s-a interzis exercitarea dreptului de vot prezintă o hotărâre judecătorească din care rezultă că nu are sau nu mai are astfel de interdicții permite alegătorului să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;c) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a mai exercitat dreptul de vot la același scrutin; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;d) permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot și care figurează în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal că a votat prin corespondență, numai după ce asigură verificarea cazului semnalat de Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, precum și sesizarea organelor competente, potrivit procedurii stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, și după ce alegătorul dă o declarație potrivit căreia nu și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență; după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă sau în lista electorală suplimentară, după caz, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;e) îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este arondat, în cazul în care acesta este arondat la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială; permite alegătorilor cu mobilitate redusă arondați la altă secție de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială să voteze; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;f) permite alegătorului înscris în lista electorală permanentă să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în lista electorală permanentă, îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»;g) permite alegătorilor prevăzuți la alin. (4) lit. b)-e) să își exercite dreptul de vot; după ce alegătorul semnează în lista electorală suplimentară îi încredințează buletinul de vot și ștampila cu mențiunea «VOTAT»; alegătorul care votează în străinătate semnează pe un dispozitiv electronic.(8) În situația în care alegătorul, din motive bine întemeiate, constatate de către președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate semna în lista electorală, președintele face o mențiune în listă, confirmată prin semnătura sa și a încă unui membru al biroului electoral.(9) Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea «VOTAT» înăuntrul patrulaterului care cuprinde numele candidatului pentru care optează.(10) Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților.(11) După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinul de vot în urnă.(12) La cererea alegătorului, în cazul în care acesta a aplicat greșit ștampila cu mențiunea «VOTAT», dar nu a introdus buletinul în urnă, președintele biroului electoral al secției de votare îi poate elibera, numai o singură dată, un nou buletin, reținând și anulând buletinul de vot inițial și făcând mențiunea corespunzătoare la pct. j) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1).(13) Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secției de votare desemnați de acesta.(14) Președintele poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.(15) Candidații și oricare alegător au dreptul să conteste identitatea persoanei care se prezintă la vot. În acest caz, identitatea se stabilește de președintele biroului electoral al secției de votare prin orice mijloace legale. În cazul în care contestația este întemeiată, președintele biroului electoral al secției de votare îl va opri de la votare pe alegătorul contestat, va consemna faptul într-un proces-verbal și va sesiza această situație autorităților competente.(16) Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Durata totală a suspendărilor nu poate depăși o oră. Suspendarea este anunțată prin afișare la ușa sediului secției de votare imediat ce s-a produs evenimentul care a declanșat suspendarea.(17) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și celelalte documente și materiale ale biroului electoral al secției de votare vor rămâne sub pază permanentă. În timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al secției de votare, în același timp. Candidații și persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.17. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 44^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 44^1(1) În zilele de vineri și sâmbătă, la încheierea programului de votare prevăzut la art. 44 alin. (2), președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri, iau următoarele măsuri:a) sigilează urnele de vot;b) încheie un proces-verbal, în care consemnează numărul buletinelor de vot nefolosite și numărul alegătorilor prezenți la vot;c) se asigură că toate materialele electorale se află în localul de vot;d) sigilează căile de acces în localul de vot.(2) În fiecare zi, la începerea programului de votare prevăzut la art. 44 alin. (2), ridicarea sigiliilor se va face de către președintele biroului electoral al secției de votare din străinătate, în prezența celorlalți membri ai biroului electoral al secției de votare.(3) Localurile secțiilor de votare din străinătate sunt monitorizate video.18. La articolul 45, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor care în ziua votării se află în țară și care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare.19. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras din listele electorale.20. După articolul 45 se introduce un nou articol, articolul 45^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 45^1(1) În modalitatea prevăzută la art. 45 se poate vota numai la secțiile de votare din țară.(2) Datele personale ale alegătorilor care au formulat cereri potrivit art. 45 sunt preînregistrate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, urmând a fi înregistrate definitiv în acesta la întoarcerea în localul de vot a echipei prevăzute la art. 45 alin. (1), pe baza semnăturilor din extrasul din listele electorale.(3) Înainte ca echipa de membri ai biroului electoral al secției de votare să se deplaseze cu o urnă de vot specială la persoanele care nu pot vota la secția de votare potrivit legii, președintele biroului electoral al secției de votare solicită operatorului să verifice dacă persoanele respective și-au mai exercitat dreptul de vot în aceeași zi.21. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) La ora 21,00 președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot.(2) Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să își exercite dreptul de vot.(3) Doi membri desemnați de biroul electoral al secției de votare, din cadrul acestuia, verifică la ora 21,00 dacă în afara sediului secției de votare se află alegători care așteaptă să își exercite dreptul de vot și constată și monitorizează ordinea în care aceștia au acces în localul de vot.(4) Alegătorii aflați în situațiile prevăzute de alin. (2) și (3) pot vota până cel mult la ora 23,59.22. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) La toate operațiunile efectuate de birourile electorale ale secțiilor de votare pot asista, în afara membrilor acestora, a operatorilor de calculator și a persoanelor însărcinate cu menținerea ordinii, candidații, persoanele acreditate, reprezentanții Autorității Electorale Permanente și membrii birourilor electorale ierarhic superioare.(2) Dispozițiile art. 89 din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.23. La articolul 48 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) stabilește numărul alegătorilor înscriși în lista electorală permanentă; este interzis, sub sancțiunea legii, ca pe aceste documente să existe ștersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 49 alin. (1);24. La articolul 49, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Două exemplare ale procesului-verbal prevăzut la alin. (1), toate contestațiile privitoare la operațiunile electorale ale biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot nule și cele contestate alcătuiesc un dosar sigilat și ștampilat care trebuie însoțit de ștampila de control. Listele electorale utilizate în cadrul secției de votare alcătuiesc un dosar distinct. În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, ambele dosare sunt înaintate biroului electoral județean sau, după caz, biroului electoral al sectorului municipiului București de către președintele biroului electoral al secției de votare, cu pază înarmată, însoțit, la cerere, de alți membri ai biroului electoral respectiv.25. După articolul 49 se introduce un nou articol, articolul 49^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 49^1(1) Operatorii de calculator asigură, în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente, înregistrarea video-audio neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare pentru numărarea voturilor.(2) Președintele biroului electoral al secției de votare asigură transmiterea prin mijloace electronice către Biroul Electoral Central a fotografiei procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării.(3) Înregistrările prevăzute la alin. (1) și fotografiile proceselor-verbale prevăzute la alin. (2) se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice puse la dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale.(4) Serviciul de Telecomunicații Speciale verifică existența înregistrărilor prevăzute la alin. (1), consemnează aspectele constatate în procesul-verbal de primire a terminalelor informatice, cu ocazia primirii acestora de la operatorii de calculator și le transferă pe un mediu de stocare. Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția organelor competente să constate contravenții și fraude electorale sau să urmărească infracțiuni, la cererea acestora, copii ale înregistrărilor video-audio prevăzute la alin. (1).26. La articolul 50, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1), împreună cu procesele-verbale primite de la birourile electorale ale secțiilor de votare, precum și cu toate contestațiile și întâmpinările primite de competența Biroului Electoral Central, formând un dosar sigilat, ștampilat și semnat de membrii biroului electoral județean, ai biroului electoral al sectorului municipiului București sau ai biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, însoțite de ștampila biroului electoral respectiv se înaintează cu pază înarmată la Biroul Electoral Central, în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal de la birourile electorale ale secțiilor de votare.27. La articolul 51, alineatele (5) și (6) se abrogă.28. La articolul 55, litera r^1) se modifică și va avea următorul cuprins:r^1) nerespectarea dispozițiilor legale privind prezența altor persoane în cabina de vot;29. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins :  +  Articolul 56(1) Contravențiile prevăzute la art. 55 lit. b), c), d), e), g), j), k), l), m), o), p), ș), ț), u), v), z), ab) și ac) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) și aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), r^1), s) și y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.30. La articolul 56 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) ofițerii, agenții și subofițerii din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Română și Jandarmeriei Române, precum și polițiștii locali, pentru faptele prevăzute la art. 55 lit. i), k), l), n), o), q), r), r^1), t), w), z) și aa);31. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) Cel mai târziu în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Guvernul stabilește prin hotărâre, la propunerea Autorității Electorale Permanente și a Ministerului Afacerilor Interne, programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României, bugetul și cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării și desfășurării scrutinului, precum și măsurile care trebuie luate de autoritățile publice centrale și locale pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor.(2) În cel mult 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă stabilește prin hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, următoarele:a) modelul propunerii de candidatură și modelul cererii de renunțare la candidatură;b) modelul listei electorale permanente, modelul listei electorale suplimentare și modelul extrasului din listele electorale;c) modelele ștampilei Biroului Electoral Central, ștampilei biroului electoral județean, ștampilei biroului electoral al sectorului municipiului București, ștampilei biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, ștampilei de control a secției de votare, ștampilei cu mențiunea «VOTAT» și timbrului autocolant, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora;d) modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din țară, modelul buletinului de vot utilizat în secțiile de votare din străinătate și modelul buletinului de vot prin corespondență, precum și condițiile de confecționare, gestionare și utilizare a acestora;e) modelele proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării.(3) Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre, normative privind logistica electorală utilizată în localurile de vot.32. La articolul 66, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în condițiile legii, aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru Președintele României.33. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 67(1) Pe durata funcționării birourilor electorale, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 100 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur de scrutin și de 3 zile pentru al doilea tur de scrutin.(2) Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, locțiitorii acestora, respectiv membrii care îndeplinesc atribuțiile ce revin operatorilor de calculator primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 380 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin. Ceilalți membri ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 190 lei, dar nu mai mult de 5 zile pentru fiecare tur de scrutin.(3) Membrii Biroului Electoral Central, membrii birourilor electorale județene, ai birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, membrii biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar se consideră detașați și primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizație de 150 lei.(4) Pe durata funcționării birourilor electorale, autoritățile și instituțiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la alin. (1)-(3) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizațiilor de detașare, precum și a oricăror alte diurne și drepturi bănești cuvenite potrivit legii.(5) Primirea indemnizației prevăzute la alin. (1)-(3) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizații, pensii sau alte drepturi bănești cuvenite în baza unor legi speciale.(6) Indemnizațiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor și personalului tehnic auxiliar pentru executarea atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă venituri din alte surse în sensul art. 114 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru acestea datorându-se și virându-se numai impozitul pe venit potrivit legii.(7) Plata indemnizațiilor prevăzute la alin. (1)-(3), (8) și (9) se face pe baza listelor de prezență aprobate de președinții birourilor electorale, prin zi de activitate înțelegându-se munca desfășurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puțin de 6 ore pe zi. În cazul informaticienilor, plata indemnizațiilor se face pe baza fișelor de pontaj emise de Autoritatea Electorală Permanentă.(8) Membrii Biroului Electoral Central, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar al acestuia, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice la acest birou au dreptul la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări pentru fiecare zi de activitate.(9) Membrii birourilor electorale, statisticienii, informaticienii și personalul tehnic auxiliar al acestora, operatorii de calculator ai secțiilor de votare, care participă la realizarea operațiunilor legate de desfășurarea alegerilor pentru Președintele României, precum și personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menținere și asigurare a ordinii și liniștii publice sau care este în misiune de pază la aceste birouri au dreptul în ziua votării la o indemnizație de protocol de 10 lei de persoană pentru apă, cafea și gustări.(10) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza adeverinței eliberate în acest sens de către biroul electoral județean, biroul electoral al sectorului municipiului București sau Autoritatea Electorală Permanentă, după caz.(11) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația de protocol prevăzută la alin. (8) și (9) este venit neimpozabil și este exceptată de la plata contribuțiilor sociale.(12) Pentru sprijinirea activității birourilor electorale județene și a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului București, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, Institutul Național de Statistică și orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Național de Statistică și al oricărei alte autorități publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru secțiile de votare din străinătate.(13) La cerere, membrii birourilor electorale primesc o adeverință semnată de președintele secției de votare care să ateste participarea lor în secție.34. La articolul 69, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Termenele pe ore prevăzute de prezenta lege încep să curgă de la ora 0,00 a zilei următoare.35. La articolul 70, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) Buletinele de vot întrebuințate, buletinele de vot neîntrebuințate, cele nule, listele electorale utilizate, ștampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, primite de instanțele judecătorești de la birourile electorale județene, birourile sectoarelor municipiului București, de la biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, după caz, sau de la birourile electorale ale secțiilor de votare, documentele primite de Curtea Constituțională de la Biroul Electoral Central, precum și listele de susținători aflate la Curtea Constituțională și cele primite de Autoritatea Electorală Permanentă de la Biroul Electoral Central sunt păstrate în arhivă, separat de celelalte documente, timp de 6 luni de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), instanțele judecătorești, cu sprijinul instituțiilor prefectului, respectiv Curtea Constituțională și Autoritatea Electorală Permanentă vor preda pe bază de proces-verbal, pentru topire, operatorilor economici specializați buletinele de vot întrebuințate, neîntrebuințate, cele nule, listele electorale utilizate, procesele-verbale și ștampilele necesare votării, celelalte materiale utilizate în procesul electoral, precum și listele de susținători.36. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 71(1) Regia Autonomă «Monitorul Oficial» asigură imprimarea buletinelor de vot, a tipizatelor prevăzute de lege, precum și a broșurilor destinate birourilor electorale. Buletinele de vot se capsează sau se lipesc.(2) Hârtia necesară pentru imprimarea materialelor prevăzute la alin. (1) se asigură și se livrează de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, la preț de înregistrare în contabilitate la valorile specificațiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, în condițiile legii.(3) Cantitatea de hârtie aflată în ambalaje originale intacte, rămasă neutilizată, se restituie de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial» unităților teritoriale ale Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale de unde a fost livrată, în termen de 10 zile de la data încheierii perioadei electorale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.(4) Plata hârtiei efectiv consumate, după restituirea prevăzută la alin. (3), facturată la preț de înregistrare în contabilitate, se face de către Autoritatea Electorală Permanentă, în termen de 30 de zile de la data încheierii perioadei electorale.37. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, sintagma „copiile de pe listele electorale permanente“ se înlocuiește cu sintagma „listele electorale permanente“, iar sintagma „tabele electorale“ se înlocuiește cu sintagma „liste electorale suplimentare“.38. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (1)“ se înlocuiește cu sintagma „lista electorală suplimentară“, iar sintagma „tabelul prevăzut la art. 9 alin. (2)“ se înlocuiește cu sintagma „extrasul din listele electorale“.39. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, sintagma „Ministerul Administrației și Internelor“ se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Afacerilor Interne“.40. În tot cuprinsul Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, sintagma „pază înarmată“ se înlocuiește cu sintagma „paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne“.  +  Articolul IILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) Membrul biroului electoral al secției de votare are obligația de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele și funcția în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.(2) În relațiile cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, precum și cu alegătorii și persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secției de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente.2. La articolul 16, alineatele (6), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) La examenul pentru admiterea în corpul experților electorali poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și care nu a fost exclusă din corpul experților electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea examenului.(...)(8) Metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol este stabilită prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.(9) Excluderea din corpul experților electorali se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile.3. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În statele unde își au sediile misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României se organizează, de regulă, în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secțiilor consulare, dacă acestea funcționează în sedii diferite și institutelor culturale, una sau mai multe secții de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.(2) Cu acordul autorităților din țara respectivă pot fi organizate secții de votare și în alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).(3) În afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi organizate, cu acordul autorităților din țara respectivă, secții de votare pentru localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători, conform art. 42 alin. (2).(4) În termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 42 alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului Afacerilor Externe localitățile din străinătate în care trebuie să fie înființate secții de votare potrivit alin. (3), precum și numărul acestora.(5) În termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4), Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorității Electorale Permanente proiectul listei sediilor secțiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1)-(4).(6) Lista prevăzută la alin. (5) va fi însoțită de următoarele documente:a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oficiile consulare;b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetățeni români aflați în străinătate și criteriile utilizate pentru selecția acestora;c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secții de votare organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;d) notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă;e) informațiile furnizate de autoritățile străine competente privind numărul cetățenilor români cu domiciliul, reședința sau alte forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe state.(7) În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării prevăzute la alin. (5), Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre, sediile secțiilor de votare din străinătate.(8) Activitățile de coordonare a pregătirii și organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe.4. La articolul 42, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, alegătorul, care dorește să voteze în străinătate la alegerile parlamentare, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.5. La articolul 49, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc și se tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă și se transmit biroului electoral pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (7).6. La articolul 51, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cadrul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare sau institutele culturale din străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare.7. După articolul 102 se introduc două noi articole, articolele 102^1 și 102^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 102^1(1) Pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă se înființează Rețeaua electorală națională, organism fără personalitate juridică care funcționează sub coordonarea președintelui Autorității Electorale Permanente, ce are următoarele obiective:a) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, integrarea, corelarea și monitorizarea politicilor privind securitatea și reziliența sistemului electoral românesc;b) asistarea Autorității Electorale Permanente la efectuarea activităților de implementare și operaționalizare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;c) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, implementarea și operaționalizarea sistemelor și aplicațiilor informatice utilizate în procesele electorale.(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Rețeaua electorală națională emite recomandări și rapoarte.(3) Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea Rețelei electorale naționale, precum și indemnizațiile ce revin membrilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente.(4) Din Rețeaua electorală națională fac parte înalți funcționari publici din cadrul Autorității Electorale Permanente, respectiv șefi de departamente și funcționarii asimilați acestora, precum și reprezentanți ai Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și ai unităților care funcționează în subordinea sau în coordonarea acestuia, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale, ai Institutului Național de Statistică, ai Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Educației Naționale, experți din societatea civilă, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, precum și ai altor instituții cu atribuții în domeniul electoral.  +  Articolul 102^2(1) Pentru elaborarea, implementarea și operaționalizarea sistemelor și aplicațiilor informatice utilizate în procesele electorale Autoritatea Electorală Permanentă poate angaja personal calificat în domeniul tehnologiei informației, personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) își desfășoară activitatea în funcții de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, funcții care se înființează în cadrul departamentelor din cadrul Autorității Electorale Permanente.(3) Numărul posturilor aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, criteriile și metodologia de selecție, precum și condițiile în care această categorie de personal își desfășoară activitatea se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în bugetul aprobat cu această destinație pentru personalul Autorității Electorale Permanente.(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea personalului calificat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor și metodologiei elaborate conform alin. (3).(5) Drepturile salariale aferente funcțiilor înființate potrivit alin. (2) se stabilesc, prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de până la de 6 ori valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente.8. La articolul 103 alineatul (1), litera r) se modifică și va avea următorul cuprins:r) asigură, cu sprijinul autorităților și instituțiilor din Rețeaua electorală națională, aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, precum și echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central;9. La articolul 110, după alineatul (4) se introduc șapte noi alineate, alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins:(5) Operatorii de calculator își desfășoară activitatea în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.(6) Repartizarea operatorilor de calculator selectați conform alin. (2) la secțiile de votare din țară se realizează prin decizie a Autorității Electorale Permanente.(7) La o secție de votare din țară pot fi repartizați cel mult 3 operatori de calculator.(8) Pe lângă operatorii de calculator repartizați la secțiile de votare din țară, Autoritatea Electorală Permanentă repartizează, la propunerea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cel puțin câte un operator de calculator pe lângă fiecare centru de votare din țară.(9) În sensul prezentei legi, prin centru de votare din țară se înțelege imobilul din țară unde își are sediul cel puțin o secție de votare.(10) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc și atribuțiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.(11) Autoritățile publice centrale și locale implicate, potrivit legii, în organizarea alegerilor sprijină implementarea și buna funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal cu personal propriu, denumit în continuare informaticieni.10. Articolul 120 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 120(1) Prevederile prezentei legi privind corpul experților electorali, membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României, alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum și referendumurilor naționale și locale.(2) Funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special pot avea calitatea de expert electoral, pot fi președinți și locțiitori în birourile electorale ale secțiilor de votare sau pot activa pe lângă birourile electorale ca personal tehnic auxiliar, ca operatori de calculator ori ca informaticieni, indiferent de tipul de scrutin.  +  Articolul IIILegea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților și la alegerile pentru Președintele României.2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Alegătorul pentru care biroul electoral pentru votul prin corespondență a înregistrat primirea plicului exterior conform art. 15 alin. (1) nu își poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secției de votare.3. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate, care dorește să își exercite dreptul de vot prin corespondență la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților sau pentru Președintele României, trebuie să se înregistreze ca alegător prin corespondență. Înregistrarea se realizează prin înscrierea într-un formular on-line, aflat pe site-ul gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă, a numelui, prenumelui, codului numeric personal, a adresei de domiciliu sau reședință și a adresei de e-mail, precum și a opțiunii de transmitere în țară sau la reprezentanța diplomatică a votului exprimat prin corespondență, la care alegătorul anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate și a documentului care dovedește dreptul de ședere, eliberat de autoritățile străine.4. La articolul 4, alineatele (2) și (3) se abrogă.5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Termenul de înregistrare ca alegător prin corespondență începe la data de 1 aprilie a anului în care au loc alegerile și se termină la data expirării a 15 zile de la data începerii perioadei electorale.6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În cel mult 5 zile de la data înregistrării alegătorului prin corespondență conform art. 4 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă asigură verificarea datelor furnizate de către acesta prin compararea datelor furnizate cu datele înscrise în Registrul electoral.7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În termen de 48 de ore de la data expirării termenului prevăzut la art. 5 alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă întocmește listele electorale permanente pentru votul prin corespondență, în format electronic, pe baza datelor și informațiilor furnizate prin formularele on-line prevăzute la art. 4 alin. (1). Acestea cuprind alegătorii, ordonați alfabetic pe state, care au solicitat transmiterea documentelor necesare votării la adresa de domiciliu sau reședință din străinătate.8. La articolul 6, alineatul (4) se abrogă.9. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Birourile electorale pentru votul prin corespondență au sediul în străinătate sau în România, după caz. Sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență care funcționează în străinătate sunt stabilite în sediile misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, după caz. Sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondență care funcționează în țară sunt asigurate de Ministerul Afacerilor Externe. Birourile electorale pentru votul prin corespondență funcționează în subordinea biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.10. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În fiecare stat în care mai mult de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reședința în statul respectiv au optat pentru transmiterea sau depunerea voturilor la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după caz, se înființează, prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, câte un birou electoral pentru votul prin corespondență.(2^2) Se înființează, prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, câte un birou electoral pentru votul prin corespondență pentru fiecare 10.000 de alegători care au optat pentru transmiterea voturilor prin corespondență în țară.11. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația în care într-un stat au optat să voteze prin corespondență mai puțin de 5.000 de alegători cu domiciliul sau reședința în statul respectiv, nu se înființează birou electoral pentru votul prin corespondență, atribuțiile prevăzute de prezenta lege pentru birourile electorale pentru votul prin corespondență fiind îndeplinite de biroul electoral al secției de votare din străinătate desemnat în acest sens prin decizie a biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.12. La articolul 10, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior și certificatul de alegător; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două plicuri exterioare, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opțiunea sau opțiunile de vot, după caz; plicul interior va conține un autocolant cu mențiunea «VOTAT», prevăzut cu elemente de siguranță stabilite prin hotărâre a Guvernului; alegătorul lipește autocolantul pe opțiunea acestuia din buletinul de vot prin corespondență; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două plicuri interioare și două autocolante, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;c) certificatul de alegător; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două certificate de alegător, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;d) instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică și termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal documentele prevăzute la art. 14 alin. (5), astfel încât acestea să fie livrate biroului electoral competent în termenul prevăzut de lege;e) buletinul de vot prin corespondență; în cazul alegerilor prezidențiale, alegătorului i se transmit două buletine de vot, marcate distinct pentru fiecare tur de scrutin;f) un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență din țară pe care alegătorul care a optat pentru transmiterea votului prin corespondență în țară îl va aplica pe plicul exterior.(...)(3) Pe plicul exterior sunt imprimate numele și prenumele alegătorului, adresa de corespondență a alegătorului, precum și un cod de bare care asigură identificarea unică a alegătorului.(4) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, confecționarea documentelor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și transmiterea tuturor documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență către alegători sunt asigurate de către Compania Națională «Poșta Română» - S.A.13. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Compania Națională «Poșta Română» - S.A. asigură trimiterea documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) către alegători până cel mai târziu cu 25 de zile înaintea datei alegerilor.14. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Buletinele de vot prin corespondență prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) vor avea un format diferit față de cel al buletinelor de vot utilizate în cadrul secțiilor de votare organizate în străinătate și vor avea imprimat pe prima pagină mențiunea «Buletin de vot prin corespondență». Imprimarea buletinelor de vot prin corespondență este asigurată de către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», prin grija Autorității Electorale Permanente, în termen de 3 zile de la data stabilirii machetelor buletinelor de vot prin corespondență.(2) În cel mult 24 de ore de la data rămânerii definitive a candidaturilor pentru Președintele României, macheta buletinului de vot prin corespondență se prezintă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» membrilor Biroului Electoral Central. Operațiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiecții se formulează pe loc, obiecțiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» modificarea machetei și tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele și prenumele candidaților, ordinea de înscriere a acestora, precum și semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.15. La articolul 14, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Alegătorul introduce buletinul de vot ce conține opțiunea sa de vot în plicul interior, pe care îl sigilează. În cazul celui de-al doilea tur de scrutin pentru Președintele României, înainte de a aplica timbrul autocolant pe patrulaterul ce conține candidatul pentru care optează, alegătorul se asigură că acesta participă la cel de-al doilea tur de scrutin.(...)(4) Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus la orice oficiu poștal ori în orice cutie poștală. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus de către alegător la orice operator de curierat sau poate fi transmis la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz, pe cheltuiala sa. Plicul exterior sigilat conform alin. (3) poate fi depus și personal de către alegător la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular, după caz.16. La articolul 21, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Dotarea birourilor electorale pentru votul prin corespondență se asigură de către Ministerul Afacerilor Externe.(...)(4) Pe perioada cât funcționează birourile electorale pentru votul prin corespondență, membrii acestora și personalul tehnic auxiliar se consideră detașați și primesc indemnizațiile cuvenite, conform legii, președinților, locțiitorilor și membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, respectiv personalului tehnic auxiliar.17. După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 21^1 și 21^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 21^2În cazul alegerilor pentru Președintele României, atribuțiile prevăzute de prezenta lege pentru biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării sunt îndeplinite de biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate.  +  Articolul IVLegea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să respecte următoarele condiții:a) să provină numai din contribuții ale candidaților sau ale formațiunilor politice;b) să fie angajate numai cu viza prealabilă a mandatarului financiar competent;c) să se încadreze în limitele prevăzute de prezenta lege;d) să fie efectuate de competitori electorali numai pentru promovarea candidaților și a programelor electorale proprii.(2) Încasarea contribuțiilor electorale și plata cheltuielilor electorale pot fi efectuate numai prin intermediul conturilor bancare notificate în prealabil Autorității Electorale Permanente.(3) La alegerile parlamentare, partidele politice și candidații independenți vor utiliza pentru finanțarea campaniei electorale câte un cont bancar distinct pentru fiecare circumscripție electorală în care participă la alegeri. Organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale, care propun candidați numai la nivel național, utilizează un cont bancar la nivel național.(4) La alegerile locale, partidele politice și candidații independenți vor utiliza pentru finanțarea campaniei electorale câte un cont bancar distinct pentru fiecare județ și pentru municipiul București, unde participă la alegeri.(5) La alegerile pentru Parlamentul European și la alegerile pentru Președintele României, partidele politice și candidații independenți vor utiliza pentru finanțarea campaniei electorale un singur cont bancar.(6) Contribuțiile pentru campania electorală se depun sau se virează în conturile prevăzute la alin. (2)-(4) numai de către candidați, partide politice sau de către mandatarii financiari ai acestora.(7) Prin excepție de la alin. (5), la alegerile pentru Președintele României, candidatul propus de o formațiune politică are posibilitatea de a primi contribuții electorale și de a efectua cheltuieli electorale prin intermediul unui cont bancar distinct de cel notificat de formațiunea politică, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2) și (6). Cheltuielile electorale efectuate de candidat și de formațiunea politică care l-a propus nu pot depăși limita prevăzută la alin. (12) lit. p).(8) Prin excepție de la prevederile art. 25 alin. (1) și (2), campania electorală pentru alegerea Parlamentului European și a Președintelui României poate fi finanțată din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), în acest caz, prin excepție de la prevederile alin. (5), fiind utilizat un cont bancar distinct.(9) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data angajării cheltuielii de către formațiunea politică sau de către candidat, după caz, mandatarul financiar competent aduce la cunoștința Autorității Electorale Permanente valoarea și destinația acesteia conform art. 38 alin. (2).(10) Contribuțiile pentru campania electorală au statut de afectațiune specială și nu sunt supuse executării.(11) Contribuțiile candidaților pentru campania electorală proprie sau a formațiunii politice care i-a propus pot proveni numai din donații primite de candidați de la persoane fizice, din venituri proprii ale acestora sau din împrumuturi contractate de aceștia de la persoane fizice sau instituții de credit.(12) Limitele maxime ale contribuțiilor candidaților pentru campania electorală sunt următoarele:a) 60 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator;b) un salariu de bază minim brut pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al comunei;c) 3 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al orașului;d) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului;e) 30 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul local al municipiului reședință de județ;f) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul de sector al municipiului București;g) 500 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la Consiliul General al Municipiului București;h) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean;i) 5 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al comunei;j) 7 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al orașului;k) 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului;l) 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar al municipiului reședință de județ;m) 100 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de primar de sector al municipiului București;n) 200 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de președinte al consiliului județean și de primar al municipiului București;o) 750 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de parlamentar european;p) 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru candidatul la funcția de Președinte al României.(13) În cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii sau virării unei sume de bani în contul bancar notificat pentru campania electorală, candidatul sau partidul politic, după caz, are obligația de a preda mandatarului financiar competent o declarație cu indicarea sursei contribuției.(14) Contribuția pentru campania electorală este declarată Autorității Electorale Permanente de către mandatarul financiar competent, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încasării în contul bancar notificat Autorității Electorale Permanente.(15) Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile bancare notificate Autorității Electorale Permanente, numai până la data încheierii campaniei electorale.(16) În cazul săvârșirii unei contravenții prevăzute de prezenta lege, prin încălcarea prezentului articol, se confiscă și se fac venit la bugetul de stat sumele de bani aferente cheltuielilor electorale efectuate cu încălcarea alin. (1).2. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) Partidul politic, alianța politică sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale poate contribui cu sume de bani la campania electorală proprie până la concurența limitelor totale prevăzute la art. 28 alin. (12), după caz.(2) Suplimentar față de contribuțiile electorale prevăzute la alin. (1), partidul politic, alianța politică sau organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale poate contribui la campania electorală proprie cu până la 10 salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau de senator, respectiv cu până la 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare listă de candidați la consiliul județean și Consiliul General al Municipiului București.(3) Contribuțiile formațiunilor politice pentru campania electorală pot proveni numai din fondurile obținute în condițiile art. 3.3. La articolul 34, alineatele (4)-(6), (12) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Un partid politic, o alianță politică, o organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale sau un candidat independent va numi un mandatar financiar coordonator. În cazul numirii mai multor mandatari financiari, se va numi un singur mandatar financiar coordonator.(5) Mandatarul financiar coordonator are următoarele atribuții:a) asigură evidența operațiunilor financiare;b) supervizează activitatea celorlalți mandatari financiari ai partidului politic și centralizează evidențele acestora;c) întocmește raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale;d) transmite Autorității Electorale Permanente documentele și rapoartele prevăzute de prezenta lege, în scris și în format electronic.(6) Mandatarul financiar numit pe lângă mandatarul financiar coordonator organizează evidența operațiunilor financiare efectuate în campania electorală și verifică legalitatea acestora, la nivelul la care a fost desemnat.(...)(12) Calitatea de mandatar financiar se dobândește numai după înregistrarea oficială la Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza împuternicirii partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale și a acceptului acestuia. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și începerea campaniei electorale, făcându-se publică pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.(13) La data înregistrării oficiale, mandatarul financiar coordonator primește de la Autoritatea Electorală Permanentă un cod unic de identificare al partidului politic sau al candidatului independent, care va fi imprimat pe toate materialele de propagandă electorală aparținând partidului politic sau candidatului independent pe care îl reprezintă.4. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) În termen de 15 zile de la data desfășurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă rapoartele detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și ale candidaților independenți, precum și cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoțite de declarațiile prevăzute la art. 28 alin. (13).5. La articolul 48, alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:(11) Nu se rambursează:a) sumele de bani aferente cheltuielilor care depășesc plafoanele stabilite conform art. 37;b) sumele de bani aferente cheltuielilor finanțate din alte surse decât cele prevăzute de prezenta lege;c) sumele de bani utilizate în campania electorală cu încălcarea prevederilor art. 38 alin. (2);d) sumele de bani aferente cheltuielilor electorale care au fost finanțate din veniturile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d).  +  Articolul V– Normele de trimitere din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, respectiv din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, către Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi efectuate către prevederile corespunzătoare ale Codului administrativ.  +  Articolul VILegea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIILegea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIIILegea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 19 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 24 iulie 2019.Nr. 148.-----