ORDONANȚĂ nr. 39 din 14 iulie 2005privind cinematografia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 4 august 2005  Notă
  Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administrației și Internelor se înlocuiește cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 7 mai 2014 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
  Prin HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 99 din 9 februarie 2016 s-a reglementat organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  Notă
  Conform alin. (8) al VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele expresii și denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) sintagma "Ministerul Culturii și Cultelor" cu sintagma "Ministerul Culturii";
  b) sintagma "credit direct" cu sintagma "sprijin financiar".
  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 a fost respinsă prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017. Prin urmare, înlocuirile dispuse conform alin. (8) al VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, nu se mai aplică, sintagma "Ministerul Culturii" devenind "Ministerul Culturii și Cultelor", iar sintagma "sprijin financiar" devenind sintagma "credit direct".
  Conform art. 24 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc după cum urmează:
  a) Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice" cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale";
  b) Ministerul Culturii" cu Ministerul Culturii si Identității Naționale";
  f) Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice" cu "Ministerul Educației Naționale" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul educației naționale;
  g) Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice" cu "Ministerul Cercetării și Inovării" în cazul prevederilor care reglementează activitatea in domeniul cercetării științifice.
  Înlocuirea denumirilor acestor ministere, se realizează direct în textul formei consolidate.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță reglementează cadrul general de desfășurare a activităților din domeniul cinematografiei, susținerea dezvoltării industriei filmului, a culturii și educației cinematografice în România, modul de constituire și de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea și arhivarea creațiilor cinematografice naționale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale, precum și organizarea Centrului Național al Cinematografiei ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei.(2) De prevederile prezentei ordonanțe beneficiază persoanele fizice și juridice române, precum și cele din statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare, cu respectarea principiilor libertății de stabilire a domiciliului sau a reședinței, al liberei circulații a bunurilor și serviciilor, precum și al nediscriminării pe motiv de naționalitate. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 2Reglementarea activităților din domeniul cinematografiei are, în principal, următoarele obiective:a) dezvoltarea industriei filmului în România și susținerea formării profesionale în domeniu; (la 30-07-2006, Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) b) încurajarea inițiativei private în domeniile creației, finanțării, producției, distribuirii și exploatării filmelor românești sau realizate cu participare românească;c) afirmarea identității culturale naționale și a minorităților naționale din România prin realizarea filmelor cinematografice și promovarea acestora în circuitul mondial de valori;d) promovarea unui sistem concurențial deschis de acces la modalitățile de credit financiar din Fondul cinematografic;e) dezvoltarea cooperării cinematografice europene și internaționale;f) protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei naționale.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) cinematografie - industria culturală, de importanță națională, care creează plusvaloare prin exploatarea și răspândirea diversității culturale, are drept scop realizarea, distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice și include totalitatea activităților și persoanelor care activează în acest domeniu;b) film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice și tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficțiune, de animație, documentare, de orice durată și pe orice suport, și care sunt puse inițial în valoare prin proiecția pe ecran în săli sau în grădini de spectacol cinematografic ori în alte spații destinate acestui scop;c) film românesc - filmul realizat cu participare artistică și tehnică preponderent românească, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanță, respectate și de regulamentul emis pe baza și pentru punerea în aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe, denumit în continuare regulament;d) film în coproducție - filmul în care participarea românească la costurile totale ale producției nu poate fi mai mică de 20% pentru coproducțiile bilaterale și, respectiv, de 10% pentru coproducțiile multilaterale, cu respectarea condițiilor prevăzute în regulament;e) film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice și a diversității culturale naționale, europene și universale, clasificat ca atare de comisia de pe lângă Registrul cinematografiei;f) producător - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, care inițiază și susține în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condițiile financiare, organizatorice și tehnice necesare;g) coproducător - persoana fizică sau juridică autorizată, care participă cu mijloace tehnice și/sau financiare la realizarea unui film;h) producător delegat (persoană delegată) - persoana fizică desemnată de toți coproducătorii, care desfășoară acțiunile specifice producătorului, în numele acestuia;i) producător executiv - persoana fizică sau juridică angajată de producător, care, în limita bugetului acordat de acesta, oferă consultanță de specialitate, colectează, prelucrează și furnizează informații specifice, coordonează și răspunde de realizarea efectivă a filmului în parametrii artistici, financiari și organizatorici stabiliți; (la 02-01-2009, Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) j) finanțator - persoana fizică sau juridică care participă la finanțarea unui film și care nu are drepturi asupra negativului acestuia;k) autori de film - scenaristul, regizorul, autorul muzicii special scrise, precum și alte persoane fizice care contribuie în mod creativ la realizarea filmului, definite ca atare de dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;l) credit direct - creditul financiar rambursabil, fără dobândă, acordat din Fondul cinematografic în urma câștigării unui concurs pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte, în conformitate cu prevederile regulamentului;m) credit direct nerambursabil - sumele nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, creditul direct automat pentru succes de public și calitate artistică, pentru distribuirea și exploatarea în cinematografe a filmelor românești sau cu participare românească ori pentru organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de profil, precum și pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică sau pentru funcționarea cinematografului de artă;n) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, înscrisă în Registrul cinematografiei, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor;o) distribuire de filme - activitatea care are ca scop prezentarea, prin proiecții pe ecrane către public, a unui film în cinematografe sau în alte spații definite ca atare, vânzări de licențe către posturile de televiziune, de casete video sau DVD-uri, precum și importul și exportul de filme;p) cinematograf - orice spațiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice, prin proiecție pe ecrane, a unui film și unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare;r) cinematograf de artă - cinematograful care difuzează film de artă într-o proporție de minimum 50% din programul anual de spectacole, din care cel puțin jumătate este rezervată filmului european și/sau românesc;s) filme dificile - filmele care pot avea șanse reduse de exploatare cinematografică și se caracterizează prin: nivel ridicat de risc creativ, înnoirea limbajului cinematografic prin modalități narative și de exprimare inedite, precum și oferirea unei alternative artistice la cinematograful comercial. Filmele dificile ating cel puțin 3 dintre următoarele obiective: sunt filme de interes cultural de mare complexitate și a căror realizare prezintă un grad sporit de dificultate, de exemplu filmele istorice; implementează noi tehnologii cinematografice într-un stil creativ și inovator; promovează noi și inventive idei în forma și conținutul lor; au șanse minime sau chiar sunt lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorită stilului experimental în care sunt realizate; promovează debuturi în filme de lung metraj, scurt metraj sau filme-pilot sub 10 minute, cu excepția reclamelor care pot avea potențial comercial; sprijină dezvoltarea comunităților de creație și de realizare a filmelor din cel puțin două țări;ș) filme de buget redus - filmele care au bugete considerabil mai mici decât bugetul mediu al unui film din aceeași categorie, realizat în anul precedent;t) dezvoltare de proiect - constă în activitățile care au ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum: scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, întocmirea bugetului și a planului de finanțare, identificarea surselor de finanțare, precum și orice alte activități dedicate acestui scop;ț) producție de film - totalitatea operațiunilor desfășurate din prima zi a pregătirilor până în ultima zi din postproducție, care au ca finalitate realizarea copiei standard a filmului;u) costuri directe - cheltuielile efectuate, înregistrate, evidențiate și justificate pe bază de acte contabile prevăzute, întocmite și emise potrivit legii; modul de înregistrare în contabilitate se face conform normelor metodologice de aplicare emise în baza prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 3 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Capitolul II Centrul Național al Cinematografiei  +  Articolul 4(1) Centrul Național al Cinematografiei se reorganizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul cinematografiei, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Centrul Național al Cinematografiei are sediul în municipiul București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sectorul 1.(3) Activitatea Centrului Național al Cinematografiei, precum și a unităților din subordine se finanțează din venituri proprii și din subvenții alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Culturii și Identității Naționale.-----------Alin. (3) al art. 4 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 5(1) Centrul Național al Cinematografiei este coordonat de un consiliu de administrație, denumit în continuare Consiliu, compus din 7 membri.(2) Membrii Consiliului sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, pentru o perioadă de 2 ani.(3) Din componența Consiliului fac parte:a) 5 membri numiți la propunerea uniunilor și asociațiilor din domeniul cinematografiei;b) un membru propus de Ministerul Culturii și Identității Naționale;c) directorul general al Centrului Național al Cinematografiei.(4) Membrii Consiliului sunt retribuiți cu o indemnizație lunară de 25% din salariul brut al directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.(5) Centrul Național al Cinematografiei este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și identității naționale în urma unui concurs organizat potrivit legii.(6) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este, de drept, președintele Consiliului.(7) Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei este ordonator secundar de credite și reprezintă instituția în raporturile sale cu terții.(8) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei emite decizii cu caracter normativ sau individual.(9) Organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei, precum și atribuțiile Consiliului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.----------Art. 5 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 6(1) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește următoarele atribuții principale:1. elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, strategia și politicile sectoriale în domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;2. elaborează și propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii și Identității Naționale, proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;3. emite, potrivit prezentei ordonanțe, norme și metodologii privind desfășurarea activităților din domeniul cinematografiei;4. emite reglementări, norme și instrucțiuni pentru instituțiile din subordine;5. participă, împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale și Ministerul Afacerilor Externe, la inițierea și la negocierea convențiilor, acordurilor și a altor înțelegeri internaționale din domeniul cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;6. propune Ministerului Culturii și Identității Naționale încheierea unor convenții, acorduri și a altor înțelegeri de cooperare internațională, precum și aderarea sau, după caz, ratificarea convențiilor internaționale din domeniul său de competență;7. emite norme, asigură organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, ca instrument unitar de evidență pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;8. emite norme și asigură, prin Registrul cinematografiei, clasificarea filmelor, precum și a sălilor și grădinilor de spectacol cinematografic sau a oricăror alte spații în care se prezintă proiecții publice de filme, în funcție de nivelul dotărilor tehnice și al facilităților de confort și de vizionare oferite publicului;9. suspendă sau retrage clasificările stabilite, în cazul nerespectării condițiilor prevăzute prin normele și metodologiile emise;10. administrează și exploatează patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;11. asigură, în condițiile prezentei ordonanțe, resursele financiare necesare pentru conservarea, întreținerea și modernizarea bunurilor care fac parte din patrimoniul național al cinematografiei;12. poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul național al cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe;13. alocă resurse financiare în vederea conservării, restaurării și valorificării filmelor cinematografice românești, precum și a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naționale, în condițiile prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Pct. 13 al alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) 14. asigură colectarea și administrarea eficientă a Fondului cinematografic, potrivit prezentei ordonanțe;15. inițiază reglementările necesare și asigură organizarea și desfășurarea evaluării și selecționării, într-un sistem concurențial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării creditului direct, în condițiile prezentei ordonanțe;16. acordă, în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe, credite directe pentru producția de film și dezvoltarea de proiecte;17. acordă credit direct nerambursabil pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești în țară și în străinătate, precum și pentru cinematograful de artă;18. analizează modul de utilizare a creditelor financiare alocate din Fondul cinematografic și ia măsurile legale ce se impun pentru recuperarea acestora în situația nerespectării prevederilor legale și a clauzelor contractelor de creditare;19. poate acorda credit direct, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru organizarea unor festivaluri cinematografice, participarea filmelor și a cineaștilor români la manifestări interne și internaționale de profil, prin organizarea de standuri, manifestări și acțiuni promoționale în cadrul acestora;20. inițiază, organizează și sprijină financiar, în condițiile prezentei ordonanțe, orice alte forme de punere în valoare a creației cinematografice românești și a patrimoniului național al cinematografiei;21. acordă anual Premiul Național al Cinematografiei și poate institui premii pentru creația și producția de filme românești;22. elaborează indicatori statistici de specialitate și asigură colectarea datelor statistice pentru domeniul său de activitate;23. editează, publică și comercializează Anuarul Statistic al Cinematografiei, alte publicații de specialitate și poate sprijini editarea unor asemenea publicații;24. poate iniția și comercializa, direct sau în colaborare, transpuneri ale filmelor românești din patrimoniul cinematografiei naționale, pe orice fel de suport, cu respectarea legislației privind drepturile de autor și drepturile conexe;25. stabilește, cu aprobarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, prețurile și tarifele pentru serviciile pe care le prestează, precum și pentru cele prestate de instituțiile din subordine;26. organizează și finanțează activitățile de formare și perfecționare profesională a persoanelor care exercită meserii specifice domeniului cinematografiei și pentru care nu există forme speciale de școlarizare și eliberează în acest scop atestate profesionale;27. colaborează, în condițiile prezentei ordonanțe, cu organizațiile neguvernamentale, sindicatele și patronatele din domeniul cinematografiei, precum și cu alte structuri ale societății civile, controlează și asigură respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei, aplică sancțiunile contravenționale prevăzute de prezenta ordonanță;28. acordă sprijin de specialitate producătorilor, distribuitorilor și exploatanților de cinematografe pentru accesul la formele de finanțare interne și internaționale;29. propune Ministerului Culturii și Identității Naționale reprezentanți ai României în organismele internaționale sau interguvernamentale din domeniul cinematografiei;30. avizează și aprobă, în calitate de autoritate națională competentă, cererile de acceptare la regimul juridic de coproducție cinematografică europeană.(2) Centrul Național al Cinematografiei îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de dispozițiile legale, în scopul dezvoltării cinematografiei naționale și al promovării filmului românesc.----------Art. 6 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Capitolul III Arhiva Națională de Filme  +  Articolul 7(1) În subordinea Centrului Național al Cinematografiei funcționează Arhiva Națională de Filme, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică.---------Alin. (1) al art. 7 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.(2) Angajații Arhivei Naționale de Filme beneficiază de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9/2005 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2005 , cu modificările ulterioare. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 8(1) Arhiva Națională de Filme îndeplinește funcția de depozit legal și voluntar și are ca principale atribuții colectarea, conservarea, restaurarea și punerea în valoare a filmelor, documentelor scrise și de orice altă natură ale culturii cinematografice românești și universale, precum și organizarea și sprijinirea, prin Cinemateca Română, a promovării culturii cinematografice în România.(2) Persoanele fizice și juridice române, înregistrate în Registrul cinematografiei și care distribuie filme cinematografice pe teritoriul României, pot depune la Arhiva Națională de Filme, cu titlu de depozit voluntar, câte o copie pozitivă de film pentru fiecare titlu de film prezentat în sălile de cinematograf din țară. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit voluntar, se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 8 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 9(1) Arhiva Națională de Filme se finanțează prin bugetul Centrului Național al Cinematografiei.(2) Arhiva Națională de Filme este condusă de un director, care îndeplinește funcția de ordonator terțiar de credite.---------Art. 9 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 10(1) În cadrul Arhivei Naționale de Filme funcționează Cinemateca Română și Laboratorul de Restaurare a Peliculei.(2) În vederea formării și dezvoltării culturii cinematografice, precum și a promovării filmului românesc și a celui realizat în coproducție, cu participare românească, Cinemateca Română își desfășoară programele de cultură cinematografică în sălile de cinema "Union" și "Eforie" din municipiul București, precum și în alte săli și grădini de cinematograf din București sau din țară.(3) Arhiva Națională de Filme are în administrare sălile de cinema: "Union", "Eforie" și "Studio" din municipiul București. (la 27-05-2007, Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care modifică pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006. )  +  Articolul 11Organizarea și funcționarea Arhivei Naționale de Filme se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Capitolul IV Fondul cinematografic  +  Articolul 12(1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activității cinematografice, precum și pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Centrului Național al Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic.(2) Fondul cinematografic se constituie din resursele financiare stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(3) Cheltuielile de capital, de personal, precum și cheltuielile materiale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce revin Centrului Național al Cinematografiei, potrivit prezentei ordonanțe, precum și cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic se suportă din fonduri alocate de la bugetul de stat și din venituri proprii. (la 30-07-2006, Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 13(1) Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse:a) colectarea unei contribuții de 3% din prețul de vânzare și/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la prețul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea și/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligați să transmită Centrului Național al Cinematografiei lista contractelor de vânzare și/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora și datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând și licențele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicție de proiecție publică, contribuția este de 15%;b) colectarea unei contribuții de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice și private, contribuție care se adaugă la acest preț și care se încasează de la agentul de publicitate, de la firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate care este obligat să transmită Centrului Național al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora și denumirea agenților vânzători;c) colectarea unei contribuții de 3% din prețul minutelor de publicitate vândute din spațiul programului propriu de către societățile de televiziune prin cablu, care au licența pentru producția de programe și care se adaugă acestui preț; plata contribuției către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu;d) colectarea unei contribuții de 4% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen și pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spații destinate vizionării cu public; obligația de plată revine exploatanților;e) colectarea unei contribuții de 1% aplicate asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit și prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune;e^1) un procent de 2% din sumele colectate la bugetul de stat de la operatorii economici care desfășoară activități în domeniul jocurilor de noroc va fi direcționat anual către Fondul cinematografic pentru încurajarea și susținerea industriei cinematografice. Suma va fi virată Fondului cinematografic până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent și nu se supune regularizării conform prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; (la 02-06-2016, Lit. e^1) a alin. (1) al art. 13 a fost introdusă de art. unic din LEGEA nr. 110 din 26 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2016. ) f) abrogată; (la 26-06-2009, Lit. f) a alin. (1) al art. 13 a fost abrogată de lit. d) a art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. ) g) dobânda aferentă disponibilităților din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului;h) colectarea lunară a unei contribuții de 3% din prețul filmelor descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie; obligația de a prezenta documentele care certifică sumele încasate, precum și obligația de plată a contribuției revin persoanelor juridice care realizează aceste venituri;i) alte venituri dobândite în condițiile legii.(2) Sumele datorate pentru contribuțiile stabilite la alin. (1) lit. a)-f) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Contribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-au dedus TVA aferentă și/sau impozitul pe spectacol, precum și taxa de timbru cinematografic.(4) Veniturile proprii ale Centrului Național al Cinematografiei se constituie din următoarele surse:a) venituri obținute din administrarea și exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei naționale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei ordonanțe;b) venituri obținute din închirierea și concesionarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit prezentei ordonanțe;c) tarifele pentru efectuarea operațiunilor de clasificare și înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei și costul etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării și/sau închirierii de videograme se stabilesc și se actualizează periodic prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, la propunerea directorului general al Centrului Național al Cinematografiei;d) colectarea unei contribuții de minimum 25% din venitul net realizat din cesiunea acordată pe bază de licitație, atunci când este cazul, a drepturilor de difuzare și exploatare a filmelor românești din patrimoniul cinematografiei naționale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare;e) venituri obținute din realizarea altor activități specifice, acceptarea de donații și sponsorizări, precum și orice alte venituri dobândite în condițiile prezentei ordonanțe;f) 10% din Fondul cinematografic, în vederea administrării și funcționării Fondului cinematografic și pentru Arhiva Națională de Filme, în vederea conservării și restaurării patrimoniului cinematografic; (la 12-08-2019, Litera f) din Alineatul (4) , Articolul 13 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 09 august 2019 ) (la 02-01-2009, Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) ---------Art. 13 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 14Operatorii economici sunt obligați să declare și să vireze Centrului Național al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-e) și h) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum și să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c), cu menționarea valorii acestora. (la 02-01-2009, Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. )  +  Articolul 15(1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor art. 13, se percep penalități de întârziere, în conformitate cu reglementările legale privind regimul impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat. (la 30-07-2006, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Alin. (1) al art. 15 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.(2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate, Centrul Național al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(3) Penalitățile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic și se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) -----------Alin. (3) al art. 15 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 16(1) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) și c), pot opta pentru finanțarea directă a producției de filme, în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei.(2) Persoanele fizice și juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), pot opta, după notificarea Centrului Național al Cinematografiei, pentru finanțarea directă, cu până la jumătate din suma datorată, a producției și a distribuirii de filme românești, în condițiile prezentei ordonanțe. (la 02-01-2009, Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) (3) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b), pot opta pentru finanțarea directă a producțiilor de filme de televiziune - documentare și/sau ficțiune - cu până la 1% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea posturilor de televiziune și după notificarea Centrului Național al Cinematografiei, iar pentru finanțarea directă a producțiilor de filme cinematografice realizate în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la 1,5% din contravaloarea minutelor de publicitate, la solicitarea producătorilor și după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei. (la 27-05-2007, Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 2^1. ) (4) Sumele neutilizate conform alin. (1)-(3) se virează în contul Fondului cinematografic până la data de 31 decembrie a anului în curs.(5) După depunerea notificărilor, conform prevederilor alin. (1)-(3), trimestrial, la Centrul Național al Cinematografiei vor fi depuse copiile actelor doveditoare privind efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu operatorii economici. Lipsa documentelor de plată atrage pentru operatorii economici obligativitatea de a vira sumele respective la Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 13. (la 02-01-2009, Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) (6) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1)-(3) vor fi scăzute din cuantumul contribuției datorate Fondului cinematografic în condițiile prezentei ordonanțe.(7) Contribuția persoanelor fizice și juridice prevăzute la alin. (1)-(3) reprezintă participarea operatorilor economici respectivi la producția sau distribuirea filmului, nefiind incluse în cuantumul creditului direct acordat conform prevederilor prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Art. 16 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 16 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 17(1) Pentru susținerea producției de film cinematografic, Societatea Română de Televiziune va contribui cu o sumă reprezentând 15% din veniturile proprii realizate din publicitate.(2) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanțarea directă a producției de filme, în condițiile prezentei ordonanțe, cu până la jumătate din suma datorată Fondului cinematografic, la solicitarea producătorilor și după notificarea adresată Centrului Național al Cinematografiei.(3) Sumele neutilizate se virează în contul Fondului cinematografic până cel mai târziu la data de 31 martie a anului în curs pentru anul precedent. (la 30-07-2006, Art. 17 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 18La sfârșitul fiecărui an, suma rămasă neutilizată din Fondul cinematografic se reportează în anul următor cu aceeași destinație. (la 30-07-2006, Art. 18 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Capitolul V Mecanisme și modalități de finanțare a unor activități din Fondul cinematografic  +  Secţiunea 1 Finanțarea prin acordarea de credit direct---------Titlul Secțiunii 1 din Capitolul V a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 19Centrul Național al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, în condițiile prezentei ordonanțe, credite directe persoanelor fizice și juridice autorizate și înscrise în Registrul cinematografiei.-----------Art. 19 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 20(1) Creditul direct se acordă, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru:a) producția de filme de toate genurile: de ficțiune, documentar, de animație;b) dezvoltarea proiectelor de film.(2) Creditul direct se acordă de Centrul Național al Cinematografiei în conformitate cu dispozițiile prezentei ordonanțe și ale regulamentului.(3) Creditul direct pentru producție nu poate depăși 50% din valoarea totală a bugetului de cheltuieli de producție.(4) Sunt exceptate de la limita prevăzută la alin. (3) filmele dificile și filmele de buget redus. (la 12-12-2016, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 20 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 21(1) Pot solicita credit direct pentru producție și dezvoltare de proiect persoanele fizice și persoanele juridice autorizate care au câștigat o sesiune de selecție și îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;b) au un capital social de minimum 20.000 lei RON, în cazul persoanelor juridice, respectiv prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;c) asigură o contribuție proprie de minimum 6% din bugetul total al producției filmului, în numerar, servicii sau în natură? (la 30-07-2006, Lit. c) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) d) în cazul coproducțiilor cinematografice, contribuția proprie de minimum 6% se referă la participarea părții române;e) au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului, precum și dreptul de exploatare al filmului produs;f) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului;g) includ în devizul de producție al filmului costuri care nu pot depăși următoarele cote maximale:– 10% pentru onorariul societăților producătoare;– 10% pentru cheltuieli neprevăzute;– 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor, precum și pentru cesiunea drepturilor provenite din această activitate;– 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului, precum și a dialogurilor și cesiunea drepturilor provenite din această activitate;– 4% pentru producătorul executiv;– 4% pentru onorariul pentru muzica special scrisă; (la 30-07-2006, Lit. g) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) h) abrogată; (la 30-07-2006, Lit. h) a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) i) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la Fondul cinematografic, cu excepția ratelor scadente la contractele încheiate cu Centrul Național al Cinematografiei și aflate în derulare.(2) Producătorul poate cheltui cel puțin 20% din bugetul unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 21 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Creditul direct pentru producția unui film se acordă exclusiv pentru proiectele declarate câștigătoare ale concursurilor de selecție și nu este transmisibil, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanță.----------Art. 21 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 22(1) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda în cadrul sesiunilor de concurs pentru proiectele cinematografice, pe baza evaluărilor pe care comisiile le fac, potrivit prevederilor regulamentului.(2) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se acordă numai pentru filmele de lung metraj de ficțiune, documentare sau de animație.(3) Creditul direct pentru dezvoltare de proiect se poate acorda pentru documentare și prospecții necesare scrierii scenariului, angajarea de specialiști dramaturgi sau pentru acoperirea altor cheltuieli legate de dezvoltarea proiectului.(4) Proiectele care au beneficiat de credite pentru dezvoltare vor fi înscrise în mod obligatoriu la concursurile de selecție pentru producție a proiectelor cinematografice, în termen de maximum un an de la încheierea contractului de creditare pentru dezvoltare.(5) În cazul în care proiectul respectiv nu este declarat câștigător la 4 concursuri succesive, beneficiarul creditului este obligat să îl restituie.(6) În cazul proiectelor câștigătoare, suma acordată drept credit de dezvoltare se cumulează cu creditul de producție acordat proiectului și se acordă în condițiile prevăzute la art. 20 alin. (3) și (4).(7) Creditul pentru dezvoltare de proiect nu poate depăși cuantumul de 3% din valoarea creditului mediu de producție al unui film de ficțiune, documentar sau de animație, după caz, realizat în anul precedent.(8) Creditul pentru dezvoltare de proiect este netransmisibil, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta ordonanță.-----------Art. 22 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 23Cuantumul maxim de creditare, în cazul filmelor dificile și al filmelor de buget redus, care se poate acorda în condițiile prezentei ordonanțe, este de 80% din valoarea devizului filmului. (la 30-07-2006, Art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) -----------Art. 23 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 24Centrul Național al Cinematografiei poate acorda credit direct în cazul producțiilor internaționale de film care îndeplinesc următoarele condiții:a) coproducători sunt persoane fizice sau juridice române, autorizate ca atare și înscrise în Registrul cinematografiei;b) coproducătorii români au participat și au câștigat o sesiune de selecție, în condițiile prezentei ordonanțe;c) coproducătorii români au o participare de minimum 10% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor multilaterale, și de minimum 20% din bugetul de producție al filmului, în cazul coproducțiilor bilaterale, în condițiile prevăzute în regulament;d) coproducătorii dețin, pe bază de contract de coproducție, dreptul de coproprietate asupra negativului filmului, corespunzător contribuției fiecăruia, și sunt deținători ai dreptului de exploatare a filmului pe teritoriul României;e) coproducătorii își asumă obligația ca, pe genericul filmului și în toate materialele publicitare, să menționeze faptul că filmul a fost realizat cu creditul direct al Centrului Național al Cinematografiei;f) abrogată; (la 30-07-2006, Lit. f) a art. 24 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) g) creditul direct pentru coproducții internaționale nu poate depăși 50% din contribuția părții române la realizarea filmului, cu excepția filmelor prevăzute la art. 20 alin. (4). (la 30-07-2006, Lit. g) a art. 24 a fost modificată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 24 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Secţiunea a 2-a Finanțarea prin acordarea de credit direct nerambursabil--------Titlul Secțiunii a 2-a din Capitolul V a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 25(1) Centrul Național al Cinematografiei acordă credit direct nerambursabil din Fondul cinematografic, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a)-d), persoanelor fizice și juridice autorizate și înscrise în Registrul cinematografiei.(2) Centrul Național al Cinematografiei acordă, de asemenea, din Fondul cinematografic, în condițiile prezentei ordonanțe, credit direct nerambursabil și altor persoane fizice și juridice autorizate. (la 30-07-2006, Art. 25 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 25 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 26(1) Creditul directul nerambursabil se acordă, în condițiile prezentei ordonanțe, pentru:a) încurajarea realizatorilor și producătorilor filmelor cu succes de public;b) încurajarea realizatorilor și producătorilor filmelor de valoare artistică deosebită, recunoscute ca atare pe plan internațional;c) distribuirea filmelor românești de toate genurile: de ficțiune, documentar, animație;d) încurajarea funcționării cinematografelor de artă și a programării filmelor în acestea;e) organizarea sau participarea la festivaluri și târguri de filme, interne și internaționale;f) susținerea unor programe de cultură, educație cinematografică, editare de publicații de specialitate, precum și susținerea altor activități în vederea îndeplinirii atribuțiilor Centrului Național al Cinematografiei, conform prevederilor art. 6 alin. (1). (la 30-07-2006, Lit. f) a alin. (1) al art. 26 a fost modificată de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) Acordarea de credit direct nerambursabil se face în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe și ale regulamentului.(3) Creditul direct nerambursabil se acordă la cerere, conform regulamentului, de către Consiliu.----------Art. 26 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 27(1) În vederea acordării creditului direct automat pentru succes de public, Centrul Național al Cinematografiei stabilește la începutul fiecărui an pentru anul precedent două praguri de referință, după cum urmează:a) pragul de referință al premierelor filmelor românești sau realizate în coproducție, cu participare românească, reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent premierelor cinematografice;b) pragul de referință al titlurilor filmelor românești sau realizate în coproducție, cu participare românească, cu excepția celor prevăzute la lit. a), reprezentând media numărului de spectatori plătitori aferent titlurilor rulate în cinematografe.(2) Pentru perioada anterioară anului 2006, pragurile de referință vor fi stabilite de către Centrul Național al Cinematografiei până la organizarea primei sesiuni de concurs pentru proiecte cinematografice din anul 2007.(3) Creditul direct automat pentru succes de public se acordă producătorilor și regizorilor unui film românesc sau realizat în coproducție, cu participare românească, care a realizat în sălile de cinematograf ori în alte săli destinate vizionării cu public un număr de spectatori plătitori mai mare decât pragul de referință corespunzător.(4) Modalitatea de calcul al pragurilor de referință, respectiv al creditului direct automat, este prevăzută în regulament.(5) Creditul direct automat pentru succes de public se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentei ordonanțe.(6) Creditul direct automat pentru succes de public se acordă separat, în proporție egală, producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentei ordonanțe.(7) Creditul direct automat pentru succes de public se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție, cu participare românească, doar în cazul în care au încheiat contracte ferme.(8) Creditul direct automat pentru succes de public este un credit direct nerambursabil. (la 27-05-2007, Art. 27 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006. ) ---------Art. 27 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 28(1) Creditul direct automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor și regizorilor unui film care a fost selecționat ori premiat la premiile OSCAR, ale Academiei Europene de Film (EFA), la festivaluri internaționale acreditate de Federația Internațională a Asociațiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), precum și la alte festivaluri internaționale agreate de Centrul Național al Cinematografiei. (la 02-01-2009, Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) (2) Cuantumul acestui credit este echivalent cu creditul direct automat pentru succes de public, ce se poate acorda în anul respectiv.(3) Această sumă se acordă separat, în proporție egală producătorului și regizorului filmului, pentru realizarea unui nou proiect cinematografic, dacă acesta a fost declarat câștigător al concursului de selecție organizat în condițiile prezentei ordonanțe.(4) Creditul direct automat pentru calitatea artistică se acordă numai la cererea producătorului, exclusiv pentru producția unui nou film, în condițiile prezentei ordonanțe.(5) Creditul direct automat pentru calitatea artistică se acordă producătorilor doar pentru filmele românești sau în coproducție cu participare românească.(6) Creditul direct automat pentru calitatea artistică se acordă regizorilor în situația filmelor în coproducție cu participare românească doar în cazul în care au încheiate contracte ferme.(7) Creditul direct automat pentru calitatea artistică este un credit direct nerambursabil.----------Art. 28 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 29(1) Pot credit direct nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea filmelor românești persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON), în cazul distribuitorilor și exploatanților, persoane juridice, sau prezintă o scrisoare de garanție bancară, în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;c) asigură un aport propriu de 6% din valoarea devizului în numerar sau în echivalent servicii;d) au obținut, în condițiile prezentei ordonanțe, acordul scris al producătorului în vederea distribuirii și exploatării filmului;e) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului;f) includ în deviz costuri care nu pot să depășească următoarele cote maximale:– 7,5% pentru onorariul societăților de distribuire;– 5% cheltuieli neprevăzute.(2) Distribuitorul poate cheltui cel puțin 20% din bugetul de distribuire al unui film românesc pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului Central European pentru Comerț Liber. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Creditul direct nerambursabil pentru distribuirea și exploatarea unui film nu este transmisibil, cu excepția cazurilor speciale prevăzute de prezenta ordonanță.(4) Creditul direct nerambursabil pentru distribuirea unui film românesc sau cu participare românească se poate acorda cu cel mult 6 luni înainte de data distribuirii acestuia. (la 30-07-2006, Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (5) În cazul filmelor românești sau al filmelor cu participare majoritar românească, se poate acorda credit direct nerambursabil și pentru distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice în afara României.---------Art. 29 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 30Pot solicita credit direct nerambursabil pentru funcționarea cinematografului de artă persoanele fizice și persoanele juridice autorizate ca atare, care îndeplinesc următoarele condiții:a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;b) au un capital social de minimum 10.000 lei (RON) în cazul persoanelor juridice sau prezintă o scrisoare de garanție bancară în echivalent sumă, emisă în favoarea Centrului Național al Cinematografiei, în cazul persoanelor fizice;c) prezintă dosarul întocmit în conformitate cu regulamentul;d) difuzează film de artă în proporție de minimum 60% din programul anual, din care cel puțin jumătate este consacrat filmului european sau românesc.d) difuzează film de artă în proporție de minimum 50% din programul anual, din care cel puțin jumătate este consacrat filmului european sau românesc. (la 30-07-2006, Lit. d) a art. 30 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ----------Art. 30 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 31(1) Creditul direct nerambursbil se acordă pe baza unui contract încheiat cu Centrul Național al Cinematografiei.(2) Creditul direct nerambursabil, cu excepția creditului direct automat pentru succes de public și pentru calitatea artistică a filmului, se acordă în tranșe de plată, cu condiția ca prima dintre acestea să nu depășească 30% din totalul finanțării aprobate, iar ultima să fie de cel puțin 15%.(3) Ultima tranșă se acordă numai după încheierea activității și prezentarea documentelor justificative cu privire la costurile efectuate și a raportului de evaluare a proiectului derulat.(4) Creditul direct nerambursabil nu poate fi utilizat pentru acoperirea cheltuielilor salariale sau a altor debite ale beneficiarilor finanțării ori pentru obținerea de profit.(5) Modul de utilizare a creditului direct nerambursabil este supus controlului Centrului Național al Cinematografiei, precum și al autorităților publice cu atribuții în domeniul financiar-bugetar.-----------Art. 31 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Capitolul VI Concursul de proiecte cinematografice  +  Articolul 32(1) Acordarea creditului direct pentru dezvoltarea proiectelor și pentru producția filmelor se face ca urmare a câștigării unor concursuri de selecție a proiectelor cinematografice.(2) Concursul de proiecte cinematografice se organizează de două ori pe an și se desfășoară potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe și ale regulamentului.---------Art. 32 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017..  +  Articolul 33Concursurile de selecție a proiectelor cinematografice se organizează cu respectarea următoarelor principii:a) libertatea de creație, de exprimare artistică și de comunicare publică a filmelor cinematografice;b) primordialitatea valorii artistice în cadrul selecției și promovării proiectelor cinematografice;c) încurajarea coproducțiilor cinematografice internaționale;d) încurajarea debuturilor în cinematografie.  +  Articolul 34(1) La concursurile de selecție a proiectelor cinematografice pot participa persoane fizice și juridice, rezidente în România, potrivit legii, și care sunt autorizate ca producători de filme, sunt înregistrate în Registrul cinematografiei și ale căror proiecte îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în regulament. (la 30-07-2006, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) Persoanele fizice și juridice care nu au respectat prevederile prezentei ordonanțe și obligațiile stabilite prin contractele aflate în derulare cu Centrul Național al Cinematografiei nu pot beneficia de credite din Fondul cinematografic.-----------Art. 34 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 35(1) În condițiile prezentei ordonanțe sunt eligibile proiectele cinematografice pentru realizarea filmelor de lung metraj, ficțiune, animație și documentare, cu o durată de minimum 70 de minute, și a filmelor de scurt metraj de ficțiune, animație și documentare, cu o durată de maximum 60 de minute.(2) Concursul de selecție a proiectelor cinematografice se organizează în 4 secțiuni: (la 09-10-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 35 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) a) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj;b) secțiunea filmelor documentare;c) secțiunea filmelor de animație.d) secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică. (la 09-10-2017, Alineatul (2) din Articolul 35 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) (la 02-01-2009, Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu un nou punct. ) (3) Tematica secțiunii de concurs prevăzută la alin. (2) lit. d) este stabilită, înaintea anunțării sesiunii de concurs, de Consiliu, prin hotărâre. (la 09-10-2017, Articolul 35 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) ----------Art. 35 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 36La data anunțării publice a concursului, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei numește secretariatul tehnic al concursului, alcătuit din 3 persoane.----------Art. 36 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 37(1) Organizarea concursului de proiecte cinematografice se anunță prin mijloacele de informare în masă, prin publicarea în cel puțin 3 ziare cu acoperire națională, prin publicare pe site și prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită de depunere a dosarelor de concurs.(2) La data anunțării publice a concursului, Centrul Național al Cinematografiei va comunica și valoarea totală a fondurilor alocate pentru respectiva sesiune de concurs.(3) Din totalul fondurilor se va aloca un cuantum minim de 15% pentru filmele de lung metraj de ficțiune de debut, minimum 5% pentru filmele de scurt metraj de ficțiune, minimum 10% pentru filmele documentare, minimum 10% pentru filmele de animație și minimum 10% pentru filmele tematice. (la 09-10-2017, Alineatul (3) din Articolul 37 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) ---------Art. 37 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 38(1) Proiectele cinematografice de lung metraj de ficțiune, care urmează să beneficieze de credite financiare pentru producție, trebuie să fie prezentate la premieră, prin proiecție pe ecrane, în copie standard de 35 mm sau proiecție digitală.(2) Filmele de scurt metraj, documentare și cele de animație pot fi prezentate la premieră și pe suport video betacam, digibeta sau HD.---------Art. 38 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 39(1) În vederea participării la concursul de proiecte cinematografice, producătorii de filme vor întocmi dosarul de scenariu de film și dosarul de proiect.(2) Dosarele se vor depune la secretariatul tehnic al concursului.(3) Dosarele de scenariu se depun sub formă securizată, fără să conțină numele scenaristului, regizorului, producătorului sau alt indiciu care ar face posibilă identificarea acestora.(4) Selecția proiectelor cinematografice este făcută de 3 comisii, astfel:a) o comisie formată din 5 membri pentru secțiunea filmelor de ficțiune, de lung și scurt metraj și pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematică; (la 09-10-2017, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 39 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) b) o comisie formată din 3 membri pentru secțiunea filmelor documentare;c) o comisie formată din 3 membri pentru secțiunea filmelor de animație. (la 02-01-2009, Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 1^1. ) (5) Comisia de selecție pentru secțiunea filmelor de ficțiune va fi sprijinită în activitatea sa de către o comisie ajutătoare de lectori fără drept de vot.(6) Nominalizarea membrilor comisiei de lectori se face de către membrii comisiei de selecție.(7) Comisia de lectori analizează scenariile de filme și întocmește referate de specialitate, pe care le pune la dispoziție membrilor comisiei de selecție.(8) Organizarea și funcționarea comisiilor de selecție și a comisiei de lectori se stabilesc prin regulament.----------Art. 39 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 40(1) Componența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice se stabilește prin decizie a directorului general al Centrului Național al Cinematografiei, după consultarea uniunilor și asociațiilor din domeniul industriei cinematografice. (la 06-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 40 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019, revenind la forma anterioară, prin abrogarea modificării aduse prin articolul 17 din Ordonanța de urgență nr. 76/2018 ) (1^1) Abrogat. (la 06-05-2019, Alineatul (1^1) din Articolul 40 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019 ) (2) Membrii comisiilor de selecție sunt desemnați pentru fiecare sesiune de concurs. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Membrii comisiei de lectori pot fi desemnați pentru două sesiuni de concursuri succesive.(4) Persoanele propuse atât pentru comisiile de selecție, cât și pentru comisia de lectori, membrii familiilor acestora sau rudele de gradul unu nu pot participa în nici o calitate la realizarea unui proiect cinematografic înscris în sesiunea respectivă de concurs.(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, pe perioada sesiunilor de concurs membrii acestora vor fi remunerați din bugetul Centrului Național al Cinematografiei. (la 06-05-2019, Alineatul (5) din Articolul 40 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019, revenind la forma anterioară, prin abrogarea modificării aduse prin articolul 17 din Ordonanța de urgență nr. 76/2018 ) ----------Art. 40 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 41(1) Comisiile de selecție evaluează și selectează proiectele cinematografice care au îndeplinit condițiile de eligibilitate și stabilesc rezultatele concursului pe baza următoarelor criterii de evaluare:a) calitatea scenariului;b) calitatea regizorului;c) calitatea producătorului.(2) Ponderea acestor criterii în evaluarea și selectarea proiectelor cinematografice se stabilește prin regulament.(3) Pentru creditul direct de dezvoltare de proiect, criteriile de evaluare sunt:a) calitatea sinopsisului sau scenariul, dacă este finalizat și se dorește rescrierea lui, în cazul filmelor de ficțiune;b) calitatea descrierii proiectului, în cazul filmelor documentare sau de animație;c) calitatea scenaristului;d) calitatea producătorului.-----------Art. 41 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 41^1Eliminat.---------Art. 41^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 42La încheierea etapei de selecție a proiectelor cinematografice, respectiv a celei de acordare a creditelor directe pentru dezvoltare de proiect, comisiile de selecție vor emite hotărâri cu privire la selecția acestora.----------Art. 42 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 43(1) Proiectele de film selecționate vor fi clasificate în funcție de ordinea descrescătoare a punctajului final obținut, pe liste separate, pentru următoarele categorii de filme, după cum urmează:a) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj;b) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj de debut;c) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de scurt metraj de ficțiune;c^1) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de ficțiune de lung metraj și scurt metraj tematice; (la 09-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 43 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017 ) d) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele documentare;e) lista proiectelor cinematografice selecționate pentru filmele de animație;f) lista proiectelor de ficțiune selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;g) lista proiectelor de documentare selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect;h) lista proiectelor de animație selecționate pentru acordarea creditelor de dezvoltare de proiect. (la 02-01-2009, Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. ) (2) Hotărârile comisiilor de selecție reprezintă înscrisul care certifică selecționarea proiectelor pentru faza de finanțare și se transmit directorului general al Centrului Național al Cinematografiei.---------Art. 43 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 43^1Eliminat.---------Art. 43^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 44(1) În etapa de finanțare Consiliul analizează dosarele proiectelor cinematografice în ordinea descrescătoare a punctajelor finale, stabilite prin hotărârea comisiei de selecție.(2) Consiliul decide cuantumul creditului ce se acordă pentru producția de filme proiectelor selecționate în funcție de următoarele criterii:a) ierarhizarea proiectelor cinematografice selecționate prin hotărârea comisiei de selecție;b) devizul de producție sau al dezvoltării de proiect, după caz;c) planul de finanțare;d) planul de producție;e) modul de derulare a contractelor anterioare încheiate între Centrul Național al Cinematografiei și producătorul proiectului cinematografic, dacă este cazul.(3) Pentru fiecare proiect analizat se întocmește un raport de acordare a creditului financiar.---------Art. 44 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 45Cuantumul maxim care se poate aloca unui producător persoană fizică sau juridică autorizată, ca atare, din totalul fondurilor alocate de Centrul Național al Cinematografiei pentru fiecare sesiune de concurs se comunică înainte de fiecare sesiune.---------Art. 45 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 46În cazul în care producătorul unui proiect câștigător al concursului decide înlocuirea regizorului, această înlocuire se poate face numai în cazuri bine justificate și numai cu aprobarea Consiliului.--------Art. 46 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 47(1) Comisia de selecție și Consiliul se vor întruni în termen de maximum două zile după încheierea etapei de finanțare, pentru adoptarea unei hotărâri finale cu privire la rezultatele concursului de selecție a proiectelor cinematografice și de acordare a creditelor financiare.(2) Proiectele care au fost selecționate și care au obținut credite financiare sunt declarate câștigătoare ale concursului.---------Art. 47 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 48(1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea creditului direct alocat fiecărui proiect câștigător, vor fi făcute publice prin afișare la sediul Centrului Național al Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum și într-un ziar cu acoperire națională, în termen de 5 zile de la redactarea hotărârii finale a comisiei de selecție și a Consiliului.(2) Hotărârea de acordare a creditelor directe pentru producție este valabilă 18 luni de la data comunicării, interval în care trebuie asigurată finanțarea proiectului și trebuie încheiat contractul de creditare.(3) Beneficiarii creditelor, precum și persoanele desemnate în calitate de producător nu pot solicita noi credite în cazul în care au fost încălcate termenele legale pentru realizarea proiectelor anterioare.(4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (2) de maximum 6 luni. (la 30-07-2006, Art. 48 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 48 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 49Centrul Național al Cinematografiei este obligat să comunice în scris solicitanților de credite, în termen de 7 zile calendaristice, hotărârea de acordare a creditelor financiare directe.---------Art. 49 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 50(1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de prezenta ordonanță privind acordarea creditului direct pentru producție și dezvoltare de proiect poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la anunțarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii și Identității Naționale. (la 06-05-2019, Alineatul (1) din Articolul 50 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 86 din 25 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 03 mai 2019, revenind la forma anterioară, prin abrogarea modificării aduse prin articolul 17 din Ordonanța de urgență nr. 76/2018 ) (2) Prin ordin al ministrului culturii și culturii și identității naționale se numește o comisie de soluționare a contestațiilor formată din 5 membri. (la 02-01-2009, Alin. (2) al art. 50 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008. ) (3) Comisia de soluționare a contestațiilor se pronunță în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestațiilor.(4) Hotărârile comisiei de contestație pot fi atacate la Curtea de Apel București, în 30 de zile de la comunicare.(5) Decizia Curții de Apel București emisă în soluționarea acestor contestații este definitivă și irevocabilă.---------Art. 50 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 51(1) Creditul direct pentru producție și creditul pentru dezvoltare de proiecte de film se acordă pe baza unui contract încheiat între Centrului Național al Cinematografiei și persoana fizică sau juridică autorizată ca atare, care l-a solicitat.(2) Contractele se încheie numai după verificarea dosarului financiar al proiectului de film de către Consiliu, dosar prin care trebuie să se ateste faptul că finanțarea integrală a proiectului, atât ca sume, cât și ca termene, este asigurată.(3) Producția unui film realizat cu ajutorul creditului pentru producție, al creditului direct automat pentru succes de public, precum și al sprijinului pentru calitatea artistică trebuie să înceapă în maximum un an de la semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu trebuie să depășească 2 ani de la acea dată. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 51 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (4) În cazuri bine justificate, directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului de predare a copiei standard de maximum 6 luni. (la 30-07-2006, Alin. (4) al art. 51 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 51 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 52(1) Creditul direct pentru producție se alocă astfel:a) până la 50% din suma alocată la începutul perioadei de pregătire;b) diferența de până la 50% din valoarea rămasă se alocă pe parcursul realizării proiectului:– până la 20% la solicitarea producătorului sau a producătorului delegat, la jumătatea filmărilor, pe baza rapoartelor de producție semnate de regizor și producător sau, în funcție de caz, de producătorul delegat;– până la 20% la solicitarea producătorului, la sfârșitul filmărilor, pe baza rapoartelor de producție și a procesului-verbal de încheiere a filmărilor, semnate de regizor și producător;– 10% la solicitarea producătorului, odată cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative: predarea copiei standard sau a matriței video; predarea unui audit care să certifice corecta utilizare a creditului, participarea financiară a coproducătorilor/finanțatorilor proiectului, precum și aportul producătorului și prezentarea unui contract de distribuire;c) în situația în care tranșa acordată potrivit dispozițiilor prevăzute la lit. a) este mai mică de 50% din suma alocată, diferența va fi redistribuită la tranșele doi și trei de la lit. b). (la 30-07-2006, Lit. c) a alin. (1) al art. 52 a fost introdusă de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) Alocarea ultimei tranșe de creditare se face numai în urma unui audit financiar, realizat și predat de producător, care să certifice corecta utilizare a creditelor acordate.---------Art. 52 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 53Directorul general al Centrului Național al Cinematografiei poate să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar, poate solicita restituirea sumelor virate din credit și poate declanșa procedura executării silite, potrivit prezentei ordonanțe, în următoarele situații:a) beneficiarul creditului direct nu prezintă Centrului Național al Cinematografiei situația cheltuielilor efectuate și documentele justificative, în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;b) beneficiarul creditului direct nu respectă obligațiile contractuale asumate față de Centrul Național al Cinematografiei.---------Art. 53 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 54(1) Beneficiarul unui credit direct, acordat potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe, este obligat să țină evidența contabilă a încasărilor pentru filmul pentru care i s-a acordat creditul, în cont analitic distinct, pe toată durata returnării creditului.(2) Beneficiarul creditului direct este obligat să pună la dispoziție Centrului Național al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile solicitate.----------Art. 54 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 55(1) Creditul direct pentru producție și dezvoltare, acordat în condițiile prezentei ordonanței, se rambursează Centrului Național al Cinematografiei din veniturile obținute de beneficiarul creditului, exclusiv prin valorificarea filmului realizat cu acest credit.(2) Rambursarea se face începând de la primul leu încasat, procentual, din toate veniturile realizate de filmul care a obținut creditarea, din toate formele de exploatare audiovizuală, cinematograf, video, televiziune, piața internă sau cea internațională, procentul de rambursare fiind egal cu procentul de creditare a proiectului respectiv de către Centrul Național al Cinematografiei.(3) Durata de rambursare a creditului direct pentru producție este de 10 ani.------Alin. (3) al art. 55 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017, ca urmare a abrogării acestui punct prin LEGEA nr. 15 din 12 ianurie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2018.(4) În cazul nerambursării integrale a creditului direct pentru producție, după expirarea perioadei de 10 ani, Centrul Național al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei «scrisori de acces» la laborator pentru efectuarea de noi copii, semnată de producător.-------Alin. (4) al art. 55 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 09 octombrie 2017, ca urmare a abrogării acestui punct prin LEGEA nr. 15 din 12 ianurie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2018.(5) La data semnării protocolului prevăzut la alin. (4), suma nerambursată se stinge ca datorie. În cazul coproducțiilor cu parteneri străini, prevederile art. 4 se referă la partea de finanțare românească.(6) Producătorii, persoane fizice sau juridice, care au obținut credit direct sunt obligați să raporteze periodic Centrului Național al Cinematografiei veniturile realizate de filmul respectiv, în toate formele de exploatare, cinematograf, video, TV și orice altă formă de prezentare, atât pe teritoriul României, cât și peste hotare.(7) Această raportare se face lunar în primul an de exploatare a filmului, trimestrial în următorii 2 ani și anual după cel de-al treilea an de exploatare. Raportările se fac pe formulare speciale aprobate de Centrul Național al Cinematografiei.(8) Neraportarea acestor venituri, pentru o perioadă mai lungă de 3 luni în primul an, 6 luni în anii 2 și 3 și un an în următorii ani de creditare, duce la rezilierea automată a contractului de creditare și la obligarea debitorului la plata integrală a soldului creditului respectiv.----------Art. 55 a fost repus în vigoare în forma avută anterior ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 56Transferul sumelor reprezentând ratele scadente la creditele acordate, prevăzute la art. 55 alin. (2), se face trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui în care s-au încasat veniturile realizate din exploatarea filmului, potrivit dispozițiilor art. 55 alin. (7).---------Art. 56 a fost repus în vigoare ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 57(1) În condițiile prezentei ordonanțe, dreptul de proprietate asupra negativului filmului aparține producătorului.(2) Până la restituirea creditului, negativul și toate materialele primare ale filmului realizat cu credit de la Fondul cinematografic se vor depune într-un laborator agreat de Centrul Național al Cinematografiei, care este cosemnatar al actului de depunere.(3) Cazurile în care Centrul Național al Cinematografiei poate aproba transmiterea unui proiect spre producția unui alt producător sunt:a) incapacitatea de plată;b) reorganizarea judiciară sau falimentul;c) retragerea din proiect a unui coproducător sau finanțator.---------Art. 57 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 58(1) Nu pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic:a) proiectele autorilor care ocupă funcții de director general al Centrului Național al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăților comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care dețin alte funcții de conducere din cadrul Centrului Național al Cinematografiei și al societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selecție, precum și de funcționari publici în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale; (la 12-08-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 58 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 09 august 2019 ) b) proiectele cinematografice care propagă defăimarea țării sau a națiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constituționale, care incită la război, la ură națională, rasială, de clasă sau religioasă, la discriminare pe criterii etnice, religioase, de sex sau orientare sexuală, la separatism teritorial;c) proiectele de film care conțin, în imagini ori în limbaj, elemente cu caracter pornografic sau obscen;d) proiectele cinematografice care prejudiciază demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și dreptul acesteia la propria imagine;e) proiectele cinematografice care incită, direct sau indirect, la violență;f) proiectele cinematografice cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă.(2) Nu pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic studiourile cinematografice cu capital integral de stat.(3) Studiourile cinematografice cu capital integral de stat pot participa la concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic, în calitate de coproducător.----------Art. 58 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 59(1) Autoritățile administrației publice locale pot susține, în condițiile prezentei ordonanțe, construirea de noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu.(2) În cazul filmelor românești sau realizate cu participare românească, în sensul prevederilor din anexa nr. 2, autoritățile administrației publice locale acordă scutiri pentru diverse activități din domeniul cinematografiei, pentru desfășurarea filmărilor, precum și pentru plata locațiilor de filmare, cu excepția clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor.(3) În sensul prevederilor alin. (2), autoritățile publice locale pot acorda scutiri și/sau facilități pentru desfășurarea filmărilor în interiorul clădirilor aflate în proprietatea sau în administrarea lor. (la 30-07-2006, Art. 59 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 60(1) Exploatanții de săli și de grădini de cinematograf au obligația de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, din care cel puțin 1% la orele de maximă audiență, și beneficiază în aceste condiții de credit direct nerambursabil.(2) Sălile de cinematograf care vor asigura minimum 10% din numărul anual de spectacole cu filme cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe vor beneficia de o reducere de 50% a contribuției prevăzute la art. 13. (la 30-07-2006, Art. 60 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Exploatarea prin proiecție publică a filmelor cinematografice ori a videogramelor se poate realiza numai dacă acestea sunt traduse ori dublate în limba română, cu excepția cazurilor în care proiecția publică se realizează în aceeași perioadă, atât în limba română, cât și în limba unei minorități naționale. (la 19-01-2018, Articolul 60 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 8, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 15 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2018 ) ----------Art. 60 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 61Televiziunile care difuzează filme au obligația să asigure anual minimum 2% din spațiul destinat acestora pentru difuzarea de opere audiovizuale, inclusiv filme cinematografice, realizate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe. (la 30-07-2006, Art. 61 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 62(1) În vederea sprijinirii activității cinematografice, operatorii economici care au în obiectul de activitate producția de film cinematografic și sunt implicați în producția și/sau finanțarea, distribuirea și exploatarea de filme cinematografice, beneficiază de dispozițiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-07-2006, Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) Operatorii economici direct implicați în producția, distribuirea și exploatarea filmelor cinematografice, înscriși ca atare în Registrul cinematografiei, beneficiază de scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje, echipamente cinematografice, peliculă, substanțe de procesare și alte bunuri folosite în industria cinematografică, care nu sunt produse în țară. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1), precum și ale art. 77^1, Centrul Național al Cinematografiei va emite un «Certificat de investitor» pentru producător, respectiv un «Certificat de finanțator» pentru coproducător sau finanțator, în care sunt precizate următoarele date:a) numele persoanei juridice și datele de identificare;b) numărul de înscriere în Registrul cinematografiei, în cazul producătorului și coproducătorului, sau contractul, în cazul finanțatorului;c) valoarea creditului direct obținut;d) valoarea totală a bugetului estimativ al producției și valoarea costurilor directe de producție;e) valoarea totală a investiției sau a finanțării. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 62 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (4) Certificatele prevăzute la alin. (3) vor fi depuse la organele fiscale de către persoanele juridice, odată cu celelalte declarații prevăzute de lege.----------Art. 62 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Capitolul VII Patrimoniul național al cinematografiei și modul de administrare a acestuia  +  Articolul 63(1) Se află în proprietatea publică a statului următoarele categorii de bunuri:a) filme de toate genurile: lungmetraje și scurtmetraje de ficțiune, documentare sau de animație, precum și materialele lor primare de imagine și sunet, mixajele de sunet realizate până în anul 1997 cu finanțare de la bugetul de stat, de la bugetul unor unități de stat sau de la bugetul Centrului Național al Cinematografiei;b) materialele documentare, precum: fotografii, afișe, scenarii, partituri și alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, aflate în cadrul Arhivei Naționale de Filme;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 63 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.c) sediile și anexele în care își desfășoară activitatea Centrul Național al Cinematografiei;d) sediile și anexele în care își desfășoară activitatea Arhiva Națională de Filme;e) sălile de cinematograf "Union", "Eforie" și "Studio" din municipiul București.(2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate la alin. (1) lit. a) și c), se află în administrarea Centrului Național al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1) lit. b), d) și e) se află în administrarea Arhivei Naționale de Filme.----------Alin. (2) al art. 63 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006.--------Alin. (2) al art. 63 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 64Mixajele magnetice, materialele și bunurile rămase în urma producțiilor românești, realizate în condițiile art. 63 alin. (1) lit. a), sau din prestații internaționale, care pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achiziționate și confecționate pe costurile filmelor respective și aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital majoritar de stat: Studioul Cinematografic «Sahia Film» - S.A., Studioul Cinematografic «Rofilm» - S.A. și Studioul Cinematografic «Animafilm» - S.A. se află în patrimoniul privat al statului și în administrarea societăților respective. (la 30-07-2006, Art. 64 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 65(1) Abrogat. (la 02-01-2009, Alin. (1) al art. 65 a fost abrogat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 4^1. ) (2) Se află în proprietatea privată a statului și în administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor «România-Film» Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogoșoaia din municipiul București. (la 30-07-2006, Art. 65 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 227 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 27 aprilie 2007 a fost admisă excepția de neconstituționalitate cu privire la dispozițiile art. 65 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005, constatându-se că aceste dispoziții sunt neconstituționale în măsura în care titularul dreptului de proprietate asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 nu este statul român.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003 dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, în perioada 27 aprilie - 10 iunie 2007, aceste dispoziții au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice începând cu data de 11 iunie 2007, ca urmare a faptului că legiuitorul nu a intervinit pentru modificarea prevederilor atacate.
   +  Articolul 66 (1) Se află în proprietatea privată a statului sediile, clădirile cu altă destinație, precum și terenurile aferente acestora, aflate în patrimoniul Studioului Cinematografic "Sahia Film" - S.A., Studioului Cinematografic "Rofilm" - S.A. și al Studioului Cinematografic "Animafilm" - S.A., societăți ce funcționează sub autoritatea Ministerului Culturii și Identității Naționale.(2) Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor «România-Film» se află sub autoritatea Ministerului Culturii și Identității Naționale. (la 30-07-2006, Alin. (2) al art. 66 a fost introdus de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (3) Eliminat.----------Alin. (3) al art. 66 a fost fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de către pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.(4) Eliminat.----------Alin. (4) al art. 66 a fost fost eliminat prin abrogarea de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008 de către pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008.  +  Articolul 67Abrogat. (la 02-01-2009, Art. 67 a fost abrogat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 6. )
   +  Capitolul VIII Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 68Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON) nerespectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe privind:a) înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul cinematografiei;b) desfășurarea oricăror activități de distribuție, difuzare sau exploatare de filme cinematografice, indiferent de suportul de transpunere al acestora, fără certificat de clasificare emis de Centrul Național al Cinematografiei;c) exploatarea, inclusiv prin comercializare și/sau închiriere de videograme, a filmelor cinematografice în alte condiții decât cele prevăzute în certificatul de clasificare;d) exploatarea sălilor și/sau grădinilor de spectacole cinematografice fără certificatul de clasificare emis de Centrul Național al Cinematografiei;e) exploatarea, prin proiecție publică, de filme cinematografice ori videograme netraduse sau nedublate în limba română, cu excepția cazurilor în care aceasta se realizează în aceeași perioadă atât în limba română, cât și în limba unei minorități naționale. (la 19-01-2018, Litera e) din Articolul 68 , Capitolul VIII a fost modificată de Punctul 9, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 15 din 12 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 16 ianuarie 2018 )  +  Articolul 68^1Eliminat.---------Art. 68^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 69Constatarea contravențiilor și sancționarea încălcării prevederilor prezentei ordonanțe se fac de către Centrul Național al Cinematografiei sau de organele de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne:a) la cererea unei autorități publice;b) din oficiu;c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică prejudiciată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 70Contravențiilor prevăzute la art. 68 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 71(1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat.(2) Cuantumul amenzilor contravenționale va fi actualizat periodic, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 72În cazul nerespectării prevederilor prezentei ordonanțe și a normelor metodologice care reglementează funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, Centrul Național al Cinematografiei poate dispune suspendarea sau retragerea certificatului de înscriere sau de clasificare în Registrul cinematografiei și de încetare imediată a activităților pentru care s-a dispus măsura respectivă.  +  Capitolul IX Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 73(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Centrul Național al Cinematografiei va elabora regulamentul prevăzut de prezenta ordonanță privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltarea de proiecte, producție și distribuire de filme.(2) Proiectul regulamentului menționat la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului culturii și identității naționale și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În termenul prevăzut la alin. (1), Centrul Național al Cinematografiei va elabora și va supune spre aprobare Ministerului Culturii și Identității Naționale normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 30-07-2006, Alin. (3) al art. 73 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 74(1) Operațiunile de înscriere și de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcționarea și administrarea Registrului cinematografiei, care își păstrează valabilitatea, nu vor fi modificate până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.(2) Se exceptează de la obținerea clasificării filmele cinematografice care se prezintă în cadrul unor festivaluri cinematografice internaționale, schimburi culturale, alte manifestări oficiale organizate în România sau în străinătate.  +  Articolul 75(1) Centrul Național al Cinematografiei organizează activități de formare și perfecționare profesională și eliberează certificate de atestare de liberă practică în meseriile specifice domeniului cinematografiei pentru care nu există forme de școlarizare în învățământul din România. (la 30-07-2006, Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) (2) În acest scop, pe lângă Centrul Național al Cinematografiei se constituie comisii de specialiști din care fac parte reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Ministerului Culturii și Identității Naționale, Ministerului Muncii și Justiției Sociale.(3) Comisiile prevăzute la alin. (2) se constituie prin ordin comun al miniștrilor de resort, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.(4) Comisiile își vor desfășura activitatea la sediul Centrului Național al Cinematografiei, care va asigura secretariatul tehnic.(5) Pentru activitatea desfășurată în cadrul comisiilor, membrii acestora vor fi remunerați conform prevederilor legale.  +  Articolul 75^1Eliminat.---------Art. 75^1 a fost eliminat ca urmare a respingerii ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016 prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 76În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Muncii și Justiției Sociale va introduce în codul clasificării ocupațiilor din România, la propunerea Ministerului Culturii și Identității Naționale, profesiile și meseriile specifice domeniului cinematografic, în acord cu legislația europeană în materie.  +  Articolul 77Plata cotizațiilor datorate de către Centrul Național al Cinematografiei și Arhiva Națională de Filme către organismele internaționale de profil se suportă din bugetul Centrului Național al Cinematografiei.--------Art. 77 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 77^1În vederea dezvoltării cinematografiei în România se introduce sprijinul indirect, astfel:a) de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se acordă sprijin indirect în valoare de 150% pentru producătorii, coproducătorii și finanțatorii implicați în producția de film, acordat din impozitul pe profit corespunzător sumei investite, sumă care nu poate depăși 10% din costurile directe de producție efectuate pe teritoriul României, și reprezintă maximum 50% din profitul brut; această prevedere nu se aplică pentru aportul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. c);b) în situația filmelor comandate, condiționat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului, se acordă sprijin indirect în valoare de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, sprijin ce se acordă persoanei juridice autorizate, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România, potrivit legii, și care participă la realizarea filmului; sprijinul indirect va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de producție, efectuate pe teritoriul României, și nu poate depăși 10% din acestea; în cazul filmelor la comandă, prevederile prezentului articol se pot completa de drept cu prevederile lit. a);c) sprijin indirect prin scutirea de la plata taxei pe redevență pentru distribuitorii care introduc în România un număr egal sau mai mare de 8 copii de film;d) sprijin indirect în valoare de 150%, aferent impozitului pe profit obținut în urma realizării investiției, pentru operatorii implicați în exploatarea de lanțuri de cinematografe, în situația în care lanțul este format din cel puțin 10 săli distribuite pe teritoriul României, corespunzător a 10% din investiția realizată. (la 30-07-2006, Art. 77^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 77^2(1) Datorită specificului activității, prin derogare de la prevederile art. 111 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, în cazul angajaților implicați în producția de film, durata maximă legală a timpului de muncă poate depăși 40 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, cu condiția ca aceste ore să fie compensate cu zilele libere în perioadele în care angajații nu participă la producția de film sau, dacă acest lucru nu este posibil, să fie compensate în bani, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru angajații implicați în producția de film, zilele de sâmbătă, duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală sunt considerate zile lucrătoare, repausul legal putând fi acordat în perioadele în care angajații nu participă la producții de film. (la 02-01-2009, Art. 77^2 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 303 din 3 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2008, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 februarie 2008, cu pct. 7. )  +  Articolul 78(1) Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune sunt obligate, în cadrul grilelor de programe, să rezerve spațiu publicitar gratuit în orele de maximă audiență, necesar promovării filmelor cinematografice românești sau realizate cu participare românească, în sensul definițiilor prevăzute în anexa nr. 2.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Centrul Național al Cinematografiei, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor stabili, în baza unui protocol, modalitățile și spațiul acordat în grila de programe pentru promovarea filmelor cinematografice românești sau realizate cu participare românească, în sensul definițiilor prevăzute în anexa nr. 2.(3) Publicitatea difuzată în condițiile alin. (1) nu constituie publicitate comercială. (la 27-05-2007, Alin. (3) al art. 78 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 145 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 24 mai 2007, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006, cu pct. 7. ) (la 30-07-2006, Art. 78 a fost modificat de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 78^1Dispozițiile art. 55 alin. (3)-(5) se aplică și contractelor încheiate începând cu anul 1997, care se află în derulare, fie în sensul restituirii creditului acordat, fie în sensul continuării finanțării din Fondul cinematografic. (la 30-07-2006, Art. 78^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )  +  Articolul 79Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea cinematografiei nr. 630/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 79^1(1) Măsurile de natura ajutorului de stat, respectiv acordarea creditelor directe pentru producția de filme, cu excepția schemelor de minim prevăzute de lege, vor fi notificate și se vor acorda după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței.(2) Creditul direct nerambursabil, cel sub formă de credit pentru dezvoltare, precum și cel acordat de autoritățile publice locale în cadrul schemelor de ajutor nu vor depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată. Normele metodologice emise în baza și pentru aplicarea prezentei ordonanțe vor cuprinde dispoziții privind cumulul, monitorizarea, modalitățile de calcul și solicitarea de informații în conformitate cu prevederile art. 3-5 din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidența obligației de notificare, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.(3) Până la avizarea de către Consiliul Concurenței a unei scheme de ajutor de stat, sprijinul indirect prevăzut la art. 77^1 nu va depăși pragul minim prevăzut la art. 29 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, cu respectarea prevederilor alin. (2) cu privire la normele metodologice emise în baza și pentru aplicarea prezentei ordonanțe, precum și ale Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu intră sub incidența obligației de notificare, aprobat prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000. (la 30-07-2006, Art. 79^1 a fost introdus de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. ) ---------Art. 79^1 a revenit la forma anterioară modificării aduse prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 999 din 12 decembrie 2016, ca urmare a respingerii acestui act normativ prin LEGEA nr. 141 din 16 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 20 iunie 2017.  +  Articolul 80Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și cultelor,
  Ioan Onisei,
  secretar de stat
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Anton Anton,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 14 iulie 2005.Nr. 39.  +  Anexa nr. 1
  SALILE SI GRADINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC CARE SE
  AFLA IN PROPRIETATEA PRIVATA A STATULUI SI IN ADMINISTRAREA R.A.D.E.F. "Romania Film"
  Nr. crt.AdresaDenumireaNumăr de locuri
  0123
  1Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Zorilor nr. 8Columna500
  2Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. M. Viteazul nr. 31Cinematograful-grădină CETATE750
  3Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, Bd. Victoriei nr. 25DACIA500
  4Județul Alba, Municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42PROGRESUL350
  5Județul Alba, Orașul Cugir, Str. Al. Sahia nr. 24PATRIA399
  6Județul Alba, Orașul Zlatna, Str. Avram Iancu nr. 6MUNCITORUL241
  7Județul Alba, Orașul Teiuș, Str. Clujului nr. 90VICTORIA219
  8Județul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2ARTA - complex cinematografic cu 2 săli250+60
  9Județul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2Grădina de vară ARTA445
  10Județul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Goldiș nr. 1-3STUDIO587
  11Județul Arad, Municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 98MUREȘUL465
  12Județul Arad, Municipiul Arad, Str. P. Rareș nr. 25GRĂDIȘTE310
  13Județul Arad, Municipiul Arad, Str. Calea Timișorii nr. 32PROGRESUL232
  14Județul Arad, Municipiul Arad, Str. Codrului nr. 1SOLIDARITATEA261
  15Județul Arad, Municipiul Arad, Bd. Revoluției nr. 49-53DACIA741
  16Județul Arad, Orașul Chișineu-Cris, Str. Înfrățirii nr. 66POPULAR200
  17Județul Arad, Orașul Chișineu-Cris, Str. Înfrățirii nr. 66Grădina de vară POPULAR300
  18Județul Arad, Orașul Nădlac, Str. Victoriei nr. 32NĂDLAC280
  19Județul Arad, Orașul Sântana, Str. Muncii nr. 58POPULAR220
  20Județul Arad, Orașul Lipova, Str. N. Titulescu nr. 10MUREȘUL374
  21Județul Arad, Comuna Pecica, Str. Bella Breiner nr. 16DACIA279
  22Județul Arad, Comuna Ghioroc nr. 86GHIOROC186
  23Județul Argeș, Municipiul Pitești, Calea București nr. 2BUCUREȘTI459
  24Județul Argeș, Municipiul Pitești, Str. Victoriei nr. 20MODERN351
  25Județul Argeș, Municipiul Pitești, Cartier CraioveiDACIA501
  26Județul Argeș, Municipiul Câmpulung, Cartier Visoi IIIBALADA150
  27Județul Argeș, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1MUSCELUL315
  28Județul Argeș, Municipiul Câmpulung, Str. D.I. Berechet nr. 1Grădina de vară MUSCELUL150
  29Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărășești nr. 165ORIZONT500
  30Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Mărășești nr. 4FORUM410
  31Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. M. Eminescu nr. 33ORION419
  32Județul Bacău, Municipiul Bacău, Str. N. Bălcescu nr. 12CENTRAL650
  33Județul Bacău, Municipiul Onești, Str. Poștei nr. 3CAPITOL457
  34Județul Bacău, Municipiul Onești, Bd. Oituz nr. 25OITUZ353
  35Județul Bacău, Orașul Târgu Ocna, Str. C. Dionisie nr. 1URANUS285
  36Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Independenței nr. 1LIBERTATEA - complex cinematografic cu 3 săli961
  37Județul Bihor, Municipiul Oradea, P-ța Regele Ferdinand nr. 2TRANSILVANIA399
  38Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4PATRIA652
  39Județul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77CRIȘANA450
  40Județul Bihor, Municipiul Beiuș, Str. Andrei Șaguna nr. 2BIHORUL501
  41Județul Bihor, Municipiul Salonta, P-ța Libertății nr. 14VICTORIA325
  42Județul Bihor, Orașul Aleșd, Str. Bobâlna nr. 10Cabina de proiecție cinema PACEA0
  43Județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Bd. Decebal nr. 3-5DACIA - complex cinematografic cu 3 săli383+207+150
  44Județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Str. Republicii nr. 39BULEVARD200
  45Județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, Str. Gh. Șincai nr. 22TINERETULUI150
  46Județul Bistrița-Năsăud, Orașul Năsăud, Str. Grănicerului nr. 24FLACĂRA331
  47Județul Bistrița-Năsăud, Comuna Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 35TIHUȚA161
  48Județul Botoșani, Municipiul Botoșani, Str. Unirii nr. 24UNIREA500
  49Județul Botoșani, Municipiul Botoșani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3LUCEAFĂRUL150
  50Județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, Str. A.I. Cuza nr. 22MELODIA355
  51Județul Botoșani, Municipiul Dorohoi, Str. D-tru Furtună nr. 3CULTURAL355
  52Județul Botoșani, Orașul Săveni, Str. Centrală nr. 12PATRIA300
  53Județul Botoșani, Orașul ȘtefăneștiPRUTUL309
  54Județul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Cojocari nr. 21LIRA - complex cinematografic cu 2 săli399+79
  55Județul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 10CENTRAL656
  56Județul Brăila, Municipiul Brăila, Bd. Independenței nr. 57BULEVARD754
  57Județul Brăila, Municipiul Brăila, Str. Aleea Cinematografului nr. 5UNIREA336
  58Județul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galați nr. 5Grădina de vară CENTRAL1000
  59Județul Brăila, Municipiul Brăila, Cartier Viziru IPESCĂRUȘ355
  60Județul Brașov, Municipiul Brașov, Bd. 15 Noiembrie nr. 50PATRIA789
  61Județul Brașov, Municipiul Brașov, Str. Griviței nr. 47MODERN - complex cinematografic cu 3 săli705
  62Județul Brașov, Municipiul Brașov, Str. Uranus nr. 1COSMOS500
  63Județul Brașov, Municipiul Brașov, Str. Mureșenilor nr. 7ROYAL510
  64Județul Brașov, Municipiul Brașov, Str. Lungă nr. 1ASTRA505
  65Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Str. 13 Decembrie bloc 100TRANSILVANIA350
  66Județul Brașov, Municipiul Făgăraș, Str. Republicii nr. 21NEGOIUL501
  67Județul Brașov, Municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131MĂGURA311
  68Județul Brașov, Orașul Rupea, Str. Republicii nr. 143POPULAR346
  69Municipiul București, sectorul 1, Bd. Gh. Magheru nr. 12-14PATRIA1387
  70Municipiul București, sectorul 1, Bd. Gh. Magheru nr. 2-4SCALA900
  71Municipiul București, sectorul 1, Bd. Ion Mihalache nr. 174EXCELSIOR801
  72Municipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 137DACIA150
  73Municipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 166GRIVIȚA150
  74Municipiul București, sectorul 6, Șos. Cotroceni nr. 9COTROCENI150
  75Municipiul București, sectorul 6, calea Giulești nr. 56 AGIULEȘTI350
  76Municipiul București, sectorul 1, Calea Griviței nr. 80FEROVIAR-
  77Municipiul București, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr. 1Grădina PARC150
  78Municipiul București, sectorul 2, Str. S.V. Rahmaninov nr. 2FLOREASCA150
  79Municipiul București, sectorul 2, Șos. Ștefan cel Mare nr. 131MELODIA150
  80Municipiul București, sectorul 2, Calea Moșilor nr. 127EUROPA (MIORIȚA)536
  81Municipiul București, sectorul 2, Str. Mătăsări nr. 31POPULAR150
  82Municipiul București, sectorul 2, Șos. Pantelimon nr. 357ACOSMOS150
  83Municipiul București, sectorul 3, Bd. I.C. Brătianu nr. 6LUCEAFĂRUL802
  84Municipiul București, sectorul 3, Aleea Bucovina nr. 7GLORIA652
  85Municipiul București, sectorul 3, Aleea Stănilă nr. 2Grădina de vară GLORIA-TITAN150
  86Municipiul București, sectorul 3, Șos. Mihai Bravu nr. 221MUNCA150
  87Municipiul București, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9DOINA150
  88Municipiul București, sectorul 3, Str. Doamnei nr. 9Grădina de vară DOINA150
  89Municipiul București, sectorul 4, Bd. Libertății nr. 1AMODERN150
  90Municipiul București, sectorul 4, Șos. Giurgiului nr. 119FLAMURA900
  91Municipiul București, sectorul 4, Bd. Al. Obregia nr. 31CULTURAL525
  92Municipiul București, sectorul 4, Str. 11 Iunie nr. 79Grădina de vară MODERN150
  93Municipiul București, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 26BUCUREȘTI1015
  94Municipiul București, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 34FESTIVAL817
  95Municipiul București, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 27CORSO150
  96Municipiul București, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36CAPITOL150
  97Municipiul București, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 36Grădina de vară CAPITOL150
  98Municipiul București, sectorul 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 32LUMINA500
  99Municipiul București, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196LIRA150
  100Municipiul București, sectorul 5, Calea 13 Septembrie nr. 196Grădina de vară LIRA150
  101Municipiul București, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8DRUMUL SĂRII150
  102Municipiul București, sectorul 6, Drumul Taberei nr. 24AFAVORIT944
  103Județul Buzău, Municipiul Buzău, Piața Daciei nr. 1DACIA642
  104Județul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36TINERETULUI454
  105Județul Buzău, Municipiul Buzău, Str. N. Bălcescu nr. 36Grădina de vară TINERETULUI150
  106Județul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. N. Bălcescu nr. 2 bisGrădina de vară150
  107Județul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 36PROGRESUL320
  108Județul Buzău, Comuna Merei, Sat MonteoruMONTEORU250
  109Județul Buzău, Comuna Merei, Sat MonteoruGrădina de vară MONTEORU150
  110Județul Călărași, Municipiul Călărași, Str. Prelungirii București nr. 2ORIZONT450
  111Județul Călărași, Municipiul Călărași, Bd. 1 Mai nr. 2 - în curs de transfer la alte loc.VICTORIA150
  112Județul Călărași, Municipiul Oltenița, Bd. Republicii nr. 154FLACĂRA150
  113Județul Călărași, Municipiul Oltenița, Str. Flacăra nr. 1Grădina de vară FLACĂRA150
  114Județul Caraș-Severin, Municipiul Reșița, Str. Republicii nr. 15DACIA634
  115Județul Caraș-Severin, Municipiul Caransebeș, P-ța Revoluției nr. 2TINERETULUI522
  116Județul Caraș-Severin, Orașul Băile Herculane, Str. 1 Mai nr. 5HERCULES453
  117Județul Caraș-Severin, Orașul Bocșa, Str. 1 Decembrie nr. 24ASTRA300
  118Județul Caraș-Severin, Orașul Oravița, Str. 1 Decembrie nr. 57CARAȘ302
  119Județul Caraș-Severin, Localitatea Moldova Veche, Str. CoșbucDANUBIUS350
  120Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 51VICTORIA464
  121Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul nr. 11REPUBLICA1010
  122Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Universității nr. 3ARTA300
  123Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 4-6FAVORIT294
  124Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 24TIMPURI NOI280
  125Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Lingurari F.N.DACIA - complex cinematografic cu 2 săli400+250
  126Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu F.N.MĂRĂȘTI - complex cinematografic cu 2 săli350+150
  127Județul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1FOX255
  128Județul Cluj, Municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1TINERETULUI - complex cinematografic cu 2 săli350+150
  129Județul Cluj, Municipiul Turda, Str. Republicii nr. 38Grădina de vară PACEA150
  130Județul Cluj, Municipiul Dej, P-ța 16 Februarie nr. 3ARTA500
  131Județul Cluj, Municipiul Dej, Str. Mioriței nr. 1BOBÂLNA300
  132Județul Cluj, Municipiul Gherla, P-ța Ștefan cel Mare nr. 1PACEA300
  133Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Ferdinand nr. 56REPUBLICA1000
  134Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Tomis nr. 46STUDIO (POPULAR)465
  135Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Tomis nr. 235DACIA650
  136Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr. 169ABULEVARD257
  137Județul Constanța, Municipiul Constanța, Bd. Ferdinand nr. 9AGrădina de vară TOMIS2527
  138Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1APESCĂRUȘ300
  139Județul Constanța, Localitatea Eforie Sud, Bd. Republicii nr. 41EFORIE SUD188
  140Județul Constanța, Localitatea Eforie NordGrădina de vară NEON1682
  141Județul Constanța, Localitatea Eforie NordGrădina de vară PERLA1694
  142Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazul F.N.Grădina de vară FARUL1142
  143Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Stațiune VenusGrădina de vară VENUS1258
  144Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Stațiune SaturnGrădina de vară SATURN954
  145Județul Constanța, Municipiul Mangalia, Stațiune JupiterGrădina de vară JUPITER1077
  146Județul Constanța, Localitatea Mamaia, Bd. Mamaia nr. 1Grădina de vară ALBATROS1625
  147Județul Constanța, Localitatea Eforie Sud, Str. T. Vladimirescu nr. 2Grădina de vară EFORIE SUD1513
  148Județul Constanța, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14DOBROGEA503
  149Județul Constanța, Orașul Negru Vodă, Str. Constanței nr. 34LUMINA299
  150Județul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Korosi Cs. Sandor nr. 10ARTA500
  151Județul Covasna, Municipiul Covasna, Str. Gh. Doja nr. 1VICTORIA300
  152Județul Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, Str. Kossuth Lajos nr. 2PETOFI300
  153Județul Dâmbovița, Municipiul Târgoviște, Str. Independenței nr. 2INDEPENDENȚA668
  154Județul Dâmbovița, Orașul Găești, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6GLORIA300
  155Județul Dâmbovița, Orașul Moreni, Str. Lct. Pantea Ion nr. 8MUNCA350
  156Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A. I. Cuza nr. 19PATRIA950
  157Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82Grădina de vară PATRIA950
  158Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 3-5MODERN520
  159Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. A. I. Cuza nr. 3JEAN NEGULESCU382
  160Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. M. Kogălniceanu nr. 2-4Grădina de vară JEAN NEGULESCU150
  161Județul Dolj, Municipiul Craiova, Bd. Oltenia F.N.CRAIOVIȚA504
  162Județul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Drumul Jiului nr. 2LUMINA248
  163Județul Dolj, Orașul Filiași, Str. Stadionului nr. 2INDEPENDENȚA500
  164Județul Galați, Municipiul Galați, Str. Brăilei nr. 165ȚIGLINA800
  165Județul Galați, Municipiul Galați, Str. Gh. Asachi nr. 60DOINA600
  166Județul Galați, Municipiul Galați, Str. Lahovary nr. 4Grădina de vară CENTRAL2000
  167Județul Galați, Municipiul Galați, Str. Oțelarilor nr. 11DACIA500
  168Județul Galați, Municipiul Galați, Str. Domnească nr. 35REPUBLICA851
  169Județul Galați, Municipiul Galați, Bd. Henri Coandă nr. 7FLACĂRA500
  170Județul Galați, Municipiul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1ARTA370
  171Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16BUCUREȘTI420
  172Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Str. Mircea cel Bătrân nr. 16Grădina de vară BUCUREȘTI200
  173Județul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 8AVICTORIA440
  174Județul Gorj, Municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16MINERUL500
  175Județul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Majlath Gustav nr. 2TRANSILVANIA501
  176Județul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. Petofi Sandor nr. 38HARGHITA150
  177Abrogată
  178Județul Harghita, Municipiul Gheorghieni, Str. Libertății nr. 22MIORIȚA400
  179Județul Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Rakoczi Ferencz nr. 3STUDIO501
  180Județul Harghita, Orașul Cristuru Secuiesc, P-ța Libertății nr. 35ARTA355
  181Județul Harghita, Comuna Ciumani, Str. Principală nr. 256CULTURAL300
  182Județul Hunedoara, Municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5PATRIA482
  183Județul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bd. Dacia nr. 5FLACĂRA421
  184Județul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3MODERN500
  185Județul Hunedoara, Municipiul Petroșani, Aleea Poporului nr. 1PARÂNGUL500
  186Județul Hunedoara, Municipiul Petroșani, Str. 1 Decembrie nr. 89VICTORIA546
  187Județul Hunedoara, Municipiul Petroșani, Str. Aviatorilor nr. 2UNIREA350
  188Județul Hunedoara, Municipiul Lupeni, Str. T. Vladimirescu nr. 1CULTURAL501
  189Județul Hunedoara, Municipiul Orăștie, Str. N. Bălcescu nr. 5PATRIA485
  190Județul Hunedoara, Municipiul Brad, Str. Moților nr. 13ZARAND623
  191Județul Hunedoara, Municipiul Vulcan, Str. M. Viteazul nr. 18LUCEAFĂRUL355
  192Județul Hunedoara, Orașul Hațeg, Str. T. Vladimirescu nr. 3DACIA353
  193Județul Hunedoara, Orașul Uricani, Str. Muncii nr. 19RETEZATUL355
  194Județul Hunedoara, Orașul Lonea, Str. Republicii nr. 22MINERUL300
  195Județul Hunedoara, Comuna Ilia, Str. Libertății nr. 10LUMINA300
  196Județul Ialomița, Municipiul Slobozia, Bd. Unirii nr. 19GALAX500
  197Județul Ialomița, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132IALOMIȚA360
  198Județul Ialomița, Municipiul Slobozia, Str. M. Basarab nr. 132Grădina de vară AMFITEATRU600
  199Județul Ialomița Municipiul Urziceni, Str. București nr. 27PACEA250
  200Județul Ialomița, Orașul AmaraGrădina de vară AMARA1000
  201Județul Iași, Municipiul Iași, P-ța Unirii nr. 5VICTORIA902
  202Județul Iași, Municipiul Iași, Bd. Copou nr. 48COPOU500
  203Județul Iași, Municipiul Iași, P-ța Voievozilor nr. 14DACIA500
  204Județul Iași, Municipiul Iași, Str. Al. Lăpușneanu nr. 18TINERETULUI150
  205Județul Iași, Municipiul Iași, Str. Al. Lăpușneanu nr. 12REPUBLICA858
  206Județul Iași, Orașul Hârlău, Str. Bogdan Vodă nr. 21 MAI392
  207Județul Agricol Ilfov, Orașul Buftea, Șos. București-Târgoviște nr. 123LIBERTĂȚII150
  208Județul Maramureș, Municipiul Baia Mare, P-ța Revoluției nr. 7DACIA800
  209Județul Maramureș, Municipiul Baia Mare, P-ța Libertății nr. 7MINERUL549
  210Județul Maramureș, Municipiul Sighetul Marmației, Str. Bogdan Vodă nr. A1UNIREA350
  211Județul Maramureș, Municipiul Sighetul Marmației, Str. Libertății nr. 1MUNCITORESC497
  212Județul Maramureș, Orașul Baia Sprie, Str. Săsar nr. 4MINERUL298
  213Județul Maramureș, Orașul Șomcuța Mare, Str. Ioan Buteanu nr. 1CHIOARUL298
  214Județul Maramureș, Comuna Câmpulung la Tisa, Str. Principală nr. 852TISA200
  215Județul Mehedinți, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Calea Traian nr. 65PORȚILE DE FIER483
  216Județul Mehedinți, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bd. Carol nr. 7Grădina de vară PORȚILE DE FIER1200
  217Județul Mehedinți, Municipiul Drobeta Turnu Severin, Bd. Revoluției nr. 22FLACĂRA150
  218Județul Mehedinți, Municipiul Orșova, Centrul Civic nr. 52DUNĂREA345
  219Județul Mureș, Municipiul Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 35-37ARTA742
  220Județul Mureș, Municipiul Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 49SELECT300
  221Județul Mureș, Municipiul Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 13TINERETULUI200
  222Județul Mureș, Municipiul Reghin, Str. Petru Maior nr. 58PATRIA500
  223Județul Mureș, Orașul Sovata, Str. M. Eminescu nr. 10DOINA328
  224Județul Mureș, Orașul Luduș, Str. Republicii nr. 14FLACĂRA300
  225Județul Neamț, Municipiul Piatra Neamț, Str. Ștefan cel Mare nr. 14DACIA650
  226Județul Neamț, Municipiul Piatra Neamț, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 7COZLA - complex cinematografic cu 2 săli350+150
  227Județul Neamț, Municipiul Piatra Neamț, P-ța M. Kogălniceanu nr. 4PIETRICICA500
  228Județul Neamț, Municipiul Roman, Str. Ștefan cel Mare nr. 211FLACĂRA390
  229Județul Neamț, Municipiul Roman, Str. N. Titulescu nr. 4UNIREA500
  230Județul Neamț, Orașul Târgu Neamț, Str. M. Kogălniceanu nr. 2OZANA351
  231Județul Olt, Municipiul Slatina, Bd. A. I. Cuza nr. 28ALUTUS612
  232Județul Olt, Municipiul Slatina, Str. Dinu Lipatti nr. 30LUMINA300
  233Județul Olt, Municipiul Slatina, Str. Lipscani nr. 42VICTORIA150
  234Județul Olt, Municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8CENTRAL299
  235Județul Olt, Municipiul Caracal, Str. Antonius Caracalla nr. 5FLACĂRA501
  236Județul Olt, Orașul Corabia, Str. Carpați nr. 112DUNĂREA150
  237Județul Olt, Orașul Balș, Str. N. Bălcescu nr. 2MODERN500
  238Județul Prahova, Municipiul Ploiești, P-ța Victoriei nr. 4PATRIA1000
  239Județul Prahova, Municipiul Ploiești, Str. Inelului nr. 3MODERN - complex cinematografic cu 2 săli + gr.400+269
  240Județul Prahova, Municipiul Ploiești, Str. Romană nr. 32ARO cu grădină271
  241Județul Prahova, Municipiul Ploiești, Str. Ștefan cel Mare nr. 8TINERETULUI227
  242Județul Prahova, Municipiul Câmpina, Bd. Carol nr. 69CENTRAL469
  243Județul Prahova, Orașul Sinaia, Str. Carol I nr. 25PERLA - complex cinemat. cu 2 săli250+270
  244Județul Prahova, Orașul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1CONCORDIA223
  245Județul Prahova, Orașul Mizil, Str. M. Bravu nr. 108FAVORIT300
  246Județul Prahova, Orașul Slănic, Str. Slănicului nr. 13UNIREA300
  247Județul Sălaj, Municipiul Zalău, Str. Simion Bărnuțiu nr. 1SCALA500
  248Județul Sălaj, Orașul Șimleul Silvaniei, P-ța Iuliu Maniu nr. 1MĂGURA300
  249Județul Sălaj, Orașul Cehu-Silvaniei, Str. Gh. Pop de Băsești nr. 1SILVANIA327
  250Județul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Bd. L. Blaga nr. 1LUCEAFĂRUL500
  251Județul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, P-ța Păcii nr. 1VICTORIA337
  252Județul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. Ștefan cel Mare nr. 18POPULAR150
  253Județul Satu Mare, Municipiul Carei, Str. 25 Octombrie nr. 1ARTA160
  254Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. N. Bălcescu nr. 29PACEA634
  255Județul Sibiu, Municipiul Sibiu, Piața Aurel Vlaicu nr. 1ARTA238
  256Județul Sibiu, Municipiul Mediaș, Str. I. G. Duca nr. 11PROGRESUL567
  257Județul Sibiu, Orașul Cisnădie, Str. Cetății nr. 15POPULAR453
  258Județul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Petru Rareș nr. 1MODERN501
  259Județul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Gh. Doja nr. 5ARTA150
  260Județul Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 276DOINA450
  261Județul Suceava, Municipiul Vatra Dornei, Str. Mihai Eminescu nr. 36DORNA300
  262Județul Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 35MOLDOVA298
  263Județul Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Cal. Transilvaniei nr. 2LUCEAFĂRUL150
  264Județul Suceava, Orașul Gura Humorului, P-ța Republicii nr. 15LUMINA150
  265Județul Suceava, Comuna Vama, Sat VamaVAMA150
  266Județul Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Str. Vlad Țepeș bloc 32TURRIS500
  267Județul Teleorman, Municipiul Roșiori de Vede, Str. Carpați nr. 10MODERN480
  268Județul Teleorman, Orașul Zimnicea, Str. Mihai Viteazul nr. 1UNIREA150
  269Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 2CAPITOL1079
  270Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Bd. C. D. Loga nr. 2Grădina de vară CAPITOL2500
  271Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Zborului nr.DACIA500
  272Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Lenau nr. 2STUDIO708
  273Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Bd. Revoluției nr. 7TIMIȘ770
  274Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Porumbescu nr. 2VICTORIA355
  275Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Văcărescu nr. 18ARTA400
  276Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Văcărescu nr. 18Grădina de vară ARTA150
  277Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Mureș nr. 3UNIREA350
  278Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. Izlaz nr. 40FRATELIA288
  279Județul Timiș, Municipiul Timișoara, Str. N. Andreescu nr. 97FREIDORF330
  280Județul Timiș, Municipiul Lugoj, Str. Alex. Mocioni nr. 5VICTORIA331
  281Județul Timiș, Orașul Sânnicolaul Mare, Str. V. Babeș nr. 8Grădina de vară SELECT150
  282Județul Timiș, Orașul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37URANIA511
  283Județul Timiș, Orașul Jimbolia, Str. Republicii nr. 37Grădina de vară URANIA150
  284Județul Timiș, Orașul Recaș, Str. Crișan nr. 113AMFORA258
  285Județul Timiș, Comuna Cărpiniș, Str. Principală nr. 96MARA316
  286Județul Timiș, Comuna Variaș, Str. Principală nr. 29ASTEAUA324
  287Județul Timiș, Comuna PeriamMUNCITORESC274
  288Județul Timiș, Comuna PeriamGrădina de vară MUNCITORESC150
  289Județul Timiș, Comuna Dudeștii VechiLIBERTATEA296
  290Județul Timiș, Comuna CenadCULTURAL423
  291Județul Timiș, Comuna Teramia MareLUCEAFĂRUL396
  292Județul Timiș, Sat GrabațiROMANȚA268
  293Județul Timiș, Sat GottlobGOTTLOB180
  294Județul Timiș, Sat Tomnatic1 MAI235
  295Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 16Grădina de vară DACIA1121
  296Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 6A - în curs de predare L10/2001SELECT - complex cinemat. cu 2 săli380+55
  297Județul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Babadag nr. 4ATINERETULUI350
  298Județul Tulcea, Orașul Măcin, Str. Florilor nr. 4REPUBLICA300
  299Județul Tulcea, Orașul Babadag, Str. Mihai Viteazul nr. 82HERACLEEA350
  300Județul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Tineretului nr. 1FLACĂRA362
  301Județul Vâlcea, Municipiul Drăgășani, Str. Gib Mihăescu nr. 31PROGRESUL298
  302Județul Vâlcea, Localitatea Căciulata, Str. Calea lui Traian nr. 782COZIA266
  303Județul Vâlcea, Orașul Olănești, Str. Băilor nr. 4DACIA261
  304Județul Vâlcea, Orașul Olănești, Str. T. VladimirescuGrădina de vară DACIA670
  305Județul Vâlcea, Orașul Călimănești, Str. Calea lui TraianOLTUL281
  306Județul Vâlcea, Orașul Horezu, Str. T. Vladimirescu nr. 45MIORIȚA290
  307Județul Vâlcea, Orașul Govora Băi, Str. ParculuiPARC320
  308Județul Vâlcea, Orașul BălceștiOLTEȚUL200
  309Județul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100INDEPENDENȚA650
  310Județul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80MODERN501
  311Județul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 250VICTORIA397
  312Județul Vaslui, Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83BÂRLADUL450
  313Județul Vaslui, Municipiul Huși, Str. G-ral Teleman nr. 15DACIA - complex cinematografic cu 2 săli311+151
  314Județul Vrancea, Municipiul Focșani, Str. Republicii nr. 18UNIREA100
  315Județul Vrancea, Municipiul Focșani, Parc N. Bălcescu nr. 1Grădina de vară1350
  316Județul Vrancea, Municipiul Adjud, Str. V. Alecsandri nr. 1DOINA300
  317Județul Vrancea, Orașul Panciu, Bd. Independenței nr. 1REPUBLICA350
  318Județul Vrancea, Orașul Mărășești, Str. Republicii nr. 1VICTORIA350
  (la 12-08-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 09 august 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  CRITERII
  de definire a filmului românesc, a filmului cu participare românească, precum și a filmului original produs în limba română
  În conformitate cu art. 3 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005și în sensul Regulamentului de concurs, se consideră:1. film românesc - filmul care întrunește minimum 65 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos;2. film cu participare românească - filmul care întrunește minimum 35 de puncte dintr-un total de 100, în conformitate cu criteriile de mai jos:
  a) autori:
  - regizor15
  - scenarist7
  - compozitor3
  Total:25 de puncte
  b) producător15
  c) film original produs în limbaromână conform pct. 3 10
  d) actori (pe film sau sunet):
  - roluri principale10
  - roluri secundare5
  Total:40 de puncte
  e) echipa artistică și tehnică:
  - director de imagine sau operator și echipă4
  - scenografie1
  - costume1
  - inginer de sunet2
  - machiaj1
  - editor de imagine2
  - alți tehnicieni2
  - zilieri2
  Total:15 puncte
  f) filmări, echipament tehnic și postproducție:
  - locații (cel puțin jumătate în România)4
  - laborator2
  - echipament tehnic4
  - postproducție sunet5
  - editare și laborator5
  Total:20 de puncte
  Total general:100 de puncte
  3. filmul original produs în limba română - filmul care îndeplinește una dintre condițiile:- versiunea originală va fi prezentată în limba română;- versiunea originală va fi prezentată în două sau mai multe limbi, dar intervalul de timp vorbit în limba română le depășește pe celelalte;- versiunea originală a fost realizată în limba unei minorități care trăiește în România, dacă subiectul se referă la tradițiile și cultura respectivei minorități. (la 30-07-2006, Anexa nr. 2 a fost introdusă de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 328 din 14 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 27 iulie 2006. )
  -----