ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 20 iunie 2002pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 26 iunie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 46^1 se introduc alineatele 2, 3 și 4 cu următorul cuprins:Nerespectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, care, potrivit art. 46, constituie contravenție, dacă fapta a avut ca urmare vătămarea sănătății sau integrității corporale a uneia ori mai multor persoane, se sancționează cu amendă contravențională de la 250.000.000 lei la 1.000.000.000 lei.În cazul aplicării sancțiunii amenzii pentru săvârșirea faptei prevăzute la alin. 2 se va dispune și închiderea definitivă a unității.Contravenienții sunt obligați sa suporte, potrivit prevederilor legale în vigoare, și cheltuielile efectuate de terți, persoane fizice sau juridice, în vederea vindecarii persoanelor vătămate în calitatea lor de consumatori. (la 22-01-2003, Punctul 1. din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 1 din LEGEA nr. 37 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003 ) 1^1. La articolul 49 se introduc trei alineate noi, 2, 3 și 4, cu următorul cuprins:În cazul sancțiunilor cu închisoare contravențională, măsura se aplică de instanța competența la sesizarea organului din care face parte agentul constatator.Organele de poliție sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite prevăzute la alin. 1, aflate în exercițiul funcțiunii, sau să le însoțească, după caz.Organele de control prevăzute la alin. 1 pot preleva produse în vederea testarii acestora în laboratoare. Contravaloarea produselor prelevate și a cheltuielilor legate de testarea lor se suporta de către organul administrației publice dacă în urma testarii nu se constata neconformități față de cerințele de securitate și/sau de calitate prescrise ori declarate. În caz contrar, cheltuielile respective se suporta de către agentul economic. (la 22-01-2003, Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din LEGEA nr. 37 din 13 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 22 ianuarie 2003 ) 2. După articolul 50^4 se introduce articolul 50^5 cu următorul cuprins:  +  Articolul 50^5Prevederilor art. 46^1 alin. 3, art. 50^1 și ale art. 50^2 nu le sunt aplicabile dispozițiile art. 32 alin. (3) teza întâi din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 2Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Șerban Mihailescu
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Protecția Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  -------