NORME METODOLOGICE din 21 noiembrie 2006privind modalitatea de constituire și utilizare a fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 1.418/534/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 961 din 29 noiembrie 2006.
   +  Capitolul 1 Fondul de stimulente  +  Articolul 1Personalul din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și din structurile teritoriale ale acestora care administrează, monitorizează și gestionează bugetele pentru care se face colectarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, respectiv autoritățile de sănătate publică și casele de asigurări de sănătate, poate beneficia de stimulente lunare sau trimestriale, potrivit legii.  +  Articolul 2(1) Fondul destinat stimulării personalului, ce se poate acorda personalului Ministerului Sănătății Publice, personalului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al structurilor teritoriale ale acestora, se constituie prin virarea unei părți de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. (la 24-12-2008, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.103 din 18 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008 ) (2) Fondul destinat stimulării personalului se mai constituie și prin reținerea unei cote de 15% din sumele încasate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din executare silită și din majorările de întârziere aferente. (la 24-12-2008, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.103 din 18 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008 ) (3) În sensul celor menționate la alin. (2), sunt supuse procedurii de executare silită persoanele fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agenția Națională de Administrare Fiscală. (la 24-12-2008, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.103 din 18 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008 ) (4) În sensul celor menționate la alin. (2), sumele încasate la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt cele asupra cărora a fost începută procedura de executare silită prin comunicarea somației în condițiile legii, însoțită de copia de pe titlul executoriu, ca urmare a:a) plății efective efectuate din proprie inițiativă de debitor;b) plății efective efectuate de un terț, persoană fizică sau juridică, care își asumă obligația de plată în numele debitorului sau alături de acesta, potrivit legii, printr-un angajament de plată sau printr-un act încheiat;c) vărsămintelor efectuate ca urmare a înființării popririi, de către orice terț, persoană fizică, societate bancară sau altă persoană juridică, care deține sau datorează sume de bani debitorului;d) valorificării bunurilor mobile sau imobile în cadrul procedurii de executare silită.  +  Articolul 3(1) Sumele aferente fondului destinat stimulării personalului, constituit potrivit art. 2 alin. (1), se virează de Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul colector RO73TREZ7005001XXX000020, deschis în acest scop pe seama Casei Naționale de Asigurări de Sănătate la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(2) Cota de 15% din fondul destinat stimulării personalului, constituit potrivit art. 2 alin. (2), se virează de către casele de asigurări de sănătate, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul colector al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate RO73TREZ7005001XXX000020, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.  +  Articolul 4Fondul destinat stimulării personalului se formează după cum urmează:a) pentru Ministerul Sănătății Publice și autoritățile de sănătate publică, din fondul constituit potrivit art. 2 alin. (1);b) pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate și structurile teritoriale ale acesteia, din fondurile constituite potrivit art. 2 alin. (1) și (2).  +  Articolul 5(1) Fondul destinat stimulării personalului, constituit potrivit art. 2 alin. (1), virat de Ministerul Finanțelor Publice în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, se repartizează după cum urmează:– o cotă de 75% caselor de asigurări de sănătate;– o cotă de 25% se reține la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, din care o cotă de 30% revine Ministerului Sănătății Publice.(2) Cota de 75% reprezentând fondul destinat stimulării personalului se repartizează caselor de asigurări de sănătate astfel:a) 70% din sumă se repartizează direct caselor de asigurări de sănătate, ca rezultat al eforturilor depuse în aplicarea procedurilor legale de recuperare a creanțelor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate;b) 30% din sumă se repartizează caselor de asigurări de sănătate în funcție de ponderea fondului de salarii în fondul total de salarii, care să reflecte efortul fiecărei case de asigurări de sănătate în gestionarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 6Fondul destinat stimulării personalului, constituit potrivit art. 2 alin. (2), se repartizează astfel:– o cotă de 85% din suma totală rămâne la nivelul caselor de asigurări de sănătate și se utilizează pentru stimularea personalului propriu;– o cotă de 15% din suma totală se virează de casele de asigurări de sănătate la Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru stimularea personalului acesteia.  +  Capitolul 2 Repartizarea fondului destinat stimulării personalului  +  Articolul 7Fondul destinat stimulării personalului se repartizează după cum urmează:a) de ministru pentru structurile Ministerului Sănătății Publice și autorităților de sănătate publică, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice, la propunerea conducerii acestora, cu avizul secretarului general sau al secretarului general adjunct;b) de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru structurile proprii și pentru casele de asigurări de sănătate, pe baza criteriilor stabilite în prezentele norme metodologice, la propunerea:– conducerii direcțiilor generale, direcțiilor și serviciilor, cu avizul directorului general, la nivelul structurilor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;– conducerii caselor de asigurări de sănătate, la nivelul structurilor acestora.  +  Capitolul 3 Criteriile de repartizare a fondului destinat stimulării personalului  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor art. 7 se stabilesc următoarele criterii de repartizare:a) pentru personalul din Ministerul Sănătății Publice și din Casa Națională de Asigurări de Sănătate:– contribuția specială la realizarea sarcinilor;– contribuția la inițierea, elaborarea și avizarea actelor normative care să asigure o mai bună gestionare a bugetului asigurărilor sociale de sănătate;– competența profesională și cunoștințele în domenii conexe;– creativitatea, puterea de sinteză și loialitatea față de instituție;– asumarea responsabilității și eficiența în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;– disponibilitatea pentru realizarea unor activități suplimentare datorate unor situații neprevăzute, de urgență sau cu grad crescut de dificultate;– spiritul de inițiativă și capacitatea de soluționare a problemelor din sfera de competență;– adaptabilitatea, flexibilitatea și capacitatea de soluționare și de valorificare a experienței dobândite;– contribuția la buna organizare și funcționare a activității proprii din aparatul propriu al Ministerului Sănătății Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al caselor de asigurări de sănătate, la aplicarea legislației specifice;– timpul de muncă efectiv lucrat în luna pentru care se acordă stimulentele;– conduita în timpul serviciului;b) pentru personalul din casele de asigurări de sănătate și autoritățile de sănătate publică:– contribuția efectivă la activitatea de identificare a debitelor, de urmărire și încasare prin executare silită a debitorilor restanți;– frecvența, valoarea și dificultatea încasării debitelor din executarea silită;– competența profesională dovedită și disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atribuțiilor;– contribuția deosebită la realizarea sarcinilor ce îi revin;– competența profesională și cunoștințele în domenii conexe;– creativitatea, puterea de sinteză și loialitatea față de instituție;– contribuția la buna organizare și funcționare a activității din aparatul propriu și la aplicarea legislației specifice în domeniul de competență;– timpul de muncă efectiv lucrat în luna pentru care se acordă stimulentele;– conduita în timpul serviciului.  +  Capitolul 4 Aprobarea nominală a stimulentelor  +  Articolul 9(1) Aprobarea nominală a persoanelor din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care beneficiază de stimulente, se face de către ministrul sănătății publice, respectiv de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la propunerea secretarului general, respectiv a directorului general. Listele nominale vor fi avizate de conducerea direcțiilor și serviciilor din structura Ministerului Sănătății Publice și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(2) Aprobarea nominală pentru directorii generali din cadrul caselor de asigurări de sănătate se face de către președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.(3) Aprobarea nominală pentru directorii executivi din cadrul autorităților de sănătate publică se face de ministrul sănătății publice.(4) Aprobarea nominală a persoanelor din structura caselor de asigurări de sănătate se face de către directorii generali ai acestora pentru directori, medicul-șef și pentru personalul din subordine, iar pentru restul personalului, la propunerea conducerii compartimentelor din structura caselor de asigurări de sănătate.(5) Aprobarea nominală a persoanelor din cadrul autorităților de sănătate publică se face de către directorii executivi ai acestora.  +  Articolul 10Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi:a) cel mult 3 salarii de bază pentru personalul de specialitate din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru cei care ocupă funcții de conducere, precum și pentru personalul angajat în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepția funcțiilor de demnitate publică numite în condițiile legii;b) cel mult un salariu de bază pentru celălalt personal al Ministerului Sănătății Publice, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, autorităților de sănătate publică și al caselor de asigurări de sănătate, care ocupă funcții în structurile administrative, de aprovizionare, secretariat, deservire și care contribuie la buna desfășurare a activității.  +  Capitolul 5 Plata stimulentelor și evidențierea în contabilitate  +  Articolul 11Plata stimulentelor aprobate se face în cursul lunii sau al trimestrului curent pentru luna ori trimestrul precedent.  +  Articolul 12(1) Stimulentele acordate personalului din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile de sănătate publică și din casele de asigurări de sănătate reprezintă venituri impozabile asimilate salariilor, iar asupra lor se calculează contribuțiile sociale obligatorii prevăzute de lege pentru angajatori și salariați. (la 24-12-2008, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.103 din 18 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008 ) (2) Abrogat. (la 24-12-2008, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul 5 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.103 din 18 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008 )  +  Articolul 13Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor privind utilizarea fondului destinat stimulării personalului se efectuează în conturi distincte, potrivit monografiei contabile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 14(1) Execuția fondului destinat stimulării personalului din Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile de sănătate publică și din casele de asigurări de sănătate se raportează trimestrial, odată cu darea de seamă contabilă pentru "Instituții publice" prin formularele privind "Disponibil din mijloace cu destinație specială".(2) Pentru utilizarea fondului destinat stimulării personalului, Ministerul Sănătății Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, autoritățile de sănătate publică și casele de asigurări de sănătate vor parcurge fazele de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.  +  Articolul 15Sumele rămase necheltuite la finele anului se raportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.  +  Anexăla normele metodologice
  MONOGRAFIE
  privind modul de înregistrare în evidența contabilă
  a utilizării fondului destinat stimulării personalului
  Evidențierea drepturilor bănești cuvenite angajaților, reprezentând sume acordate din fondul pentru stimularea personalului 647 4281
  Înregistrarea contribuțiilor angajatorilor pentru sumele acordate din fondul pentru stimularea personalului 647 % 4311 4313 4317 4371 4315
  Înregistrarea reținerilor din sumele acordate personalului 4281 % 4312 4314 4372 444
  Virarea reținerilor către terți % 4311 4312 4313 4314 4315 4317 4371 4372 444 550
  Alimentarea cardurilor angajaților, reprezentând sume acordate din fondul pentru stimularea personalului 4281 550
  (la 24-12-2008, Anexa a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.103 din 18 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008 )