LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 1Obiectul de reglementare(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.(2) Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de supraveghere a aplicării acestora;b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale;c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân, în mod exclusiv, cele prevăzute în prezenta lege.(4) Prin contractele colective de muncă/acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi de natură salarială în bani sau în natură care excedează sau contravin prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2Domeniul de aplicare(1) Dispozițiile prezentei legi se aplică:a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, unitățile teritoriale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă;e) persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică personalului din Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică numite sau alese și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.  +  Articolul 3Gestionarea sistemului de salarizare(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.(2) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat se asigură de Ministerul Educației Naționale.(3) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății.(4) Ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție/soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare/indemnizațiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.  +  Articolul 4Controlul aplicării legiiControlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează de către Guvern, prin ministere și instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestora, precum și de alte autorități publice centrale autonome cu atribuții în domeniu.  +  Articolul 5Raportul salarialÎn sectorul bugetar, raportul dintre cel mai mic salariu de bază și cel mai mare salariu de bază, soldă de funcție/salariu de funcție, indemnizație de încadrare, indemnizație lunară este de 1 la 12.  +  Secţiunea a 2-a Principiile sistemului de salarizare  +  Articolul 6PrincipiiSistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:a) principiul legalității, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc prin norme juridice de forța legii, cu excepția hotărârilor prevăzute la art. 11 alin. (1), conform principiilor enunțate de art. 120 din Constituția României, republicată, dar cu încadrare între limitele minime și maxime prevăzute prin prezenta lege;b) principiul nediscriminării, în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție;c) principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;d) principiul importanței sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activității și nivelul studiilor;e) principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoașterii și recompensării performanțelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii și regulamentelor proprii;f) principiul ierarhizării, pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității desfășurate;g) principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, în sensul asigurării predictibilității salariale pentru personalul din sectorul bugetar;h) principiul sustenabilității financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite în condițiile legii;i) principiul publicității în sensul transparenței veniturilor de natură salarială, precum și a altor drepturi în bani și/sau în natură pentru toate funcțiile din sectorul bugetar.  +  Secţiunea a 3-a Definiții  +  Articolul 7TermeniÎn înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele nr. I-IX;b) solda de funcție/salariul de funcție reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzător funcției îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr. I-IX, care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;c) indemnizația de încadrare reprezintă suma de bani corespunzătoare funcției, gradului, gradației și vechimii în funcție, prevăzută în anexele nr. I-IX;d) indemnizația lunară reprezintă suma de bani la care au dreptul persoanele care ocupă funcții de demnitate publică sau asimilate acestora, fiind unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției acestora; persoanele care ocupă funcții de demnitate publică nu beneficiază de sporuri permanente, sporuri temporare și/sau de doctorat;e) salariul lunar cuprinde salariul de bază ori, după caz, indemnizația lunară sau indemnizația de încadrare, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, adaosurile, primele, premiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar;f) solda lunară/salariul lunar cuprinde solda de funcție/salariul de funcție, solda de grad/salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, solda de comandă/salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și alte drepturi salariale în bani;g) funcția similară reprezintă o funcție de același fel din cadrul aceleiași instituții sau autorități publice, care implică aceleași condiții de studii, grad/treaptă profesională, gradație, vechime în funcție sau vechime în specialitate, după caz, și condiții de muncă;h) funcția de demnitate publică este acea funcție publică care se ocupă prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, în condițiile legii;i) sporul reprezintă un element al salariului lunar/soldei lunare, acordat ca procent la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, în condițiile legii, pentru fiecare categorie de personal;j) gradația reprezintă salariul de bază corespunzător funcției, acordat în raport cu vechimea în muncă, în condițiile prezentei legi;k) treapta profesională reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcțiilor cu studii medii;l) gradul profesional reprezintă nivelul de ierarhizare în cadrul funcțiilor cu studii superioare, studii superioare de scurtă durată și studii medii, după caz, în condițiile legii;m) venitul salarial al personalului din sectorul bugetar cuprinde salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare, indemnizațiile lunare și, după caz, compensațiile, indemnizațiile, sporurile, majorările, adaosurile, primele și premiile, precum și alte drepturi în bani și/sau în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.  +  Secţiunea a 4-a Criterii de performanță  +  Articolul 8Criterii generale(1) Ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție și a indemnizațiilor de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază următoarele criterii generale:a) cunoștințe și experiență;b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;c) judecata și impactul deciziilor;d) responsabilitate, coordonare și supervizare;e) dialog social și comunicare;f) condiții de muncă;g) incompatibilități și regimuri speciale.(2) Criteriile de performanță generale avute în vedere la promovarea în funcție, grade/trepte profesionale a personalului plătit din fonduri publice ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:a) cunoștințe profesionale și abilități;b) calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;c) perfecționarea pregătirii profesionale;d) capacitatea de a lucra în echipă;e) comunicare;f) disciplină;g) rezistență la stres și adaptabilitate;h) capacitatea de asumare a responsabilității;i) integritate și etică profesională.(3) Pentru categoriile de personal plătite din fonduri publice care beneficiază de criterii specifice de performanță reglementate prin statute proprii se aplică acestea din urmă.(4) Conținutul criteriilor de performanță specifice domeniului de activitate, precum și procedura de evaluare se stabilesc potrivit reglementărilor aplicabile fiecărei categorii de personal.  +  Capitolul II Salarizarea  +  Secţiunea 1 Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare în sectorul bugetar  +  Articolul 9Salariile de bază/soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunareSalariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare, sporurile și alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, precum și pentru funcțiile de demnitate publică, sunt prevăzute în anexele nr. I-IX.  +  Articolul 10Salariile de bază și gradațiile(1) Salariile de bază sunt diferențiate pe funcții, grade/trepte și gradații.(2) Fiecărei funcții, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradații, corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă, cu excepția funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor de conducere pentru care gradația este inclusă în indemnizația lunară/salariul de bază prevăzut pentru aceste funcții în anexele nr. I-IX, precum și a personalului militar, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.(3) Salariile de bază prevăzute în anexele nr. I-VIII pentru funcțiile de execuție sunt la gradația 0.(4) Tranșele de vechime în muncă în funcție de care se acordă cele 5 gradații, precum și cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condițiilor de trecere în gradație și incluse în acesta, sunt următoarele:a) gradația 1 - de la 3 ani la 5 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;b) gradația 2 - de la 5 ani la 10 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;c) gradația 3 - de la 10 ani la 15 ani - și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;d) gradația 4 - de la 15 ani la 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;e) gradația 5 - peste 20 de ani - și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.(5) Gradația obținută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condițiile de acordare.(6) Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradației deținute.(7) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. (la 08-12-2017, Articolul 10 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 11(1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale «Administrație» din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale, din instituțiile și serviciile publice de interes local și județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților. (la 31-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.(3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.(4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.(5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual.  +  Articolul 12Modul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare(1) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile, soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi și anexelor nr. I-IX, astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite.(2) Începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr. I-VIII cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.  +  Articolul 13Modul de stabilire a indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică(1) Indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se determină prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.(2) Perioada în care persoanele prevăzute la alin. (1) au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în muncă și în specialitate.  +  Secţiunea a 2-a Alte drepturi salariale  +  Articolul 14Drepturi salariale pentru deținerea titlului științific de doctor(1) Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25.(2) În situația cumulului de funcții, indemnizația prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, numai de către angajatorul unde beneficiarul are funcția de bază declarată.(3) Personalul didactic de predare care solicită și obține gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, nu primește indemnizația pentru titlul științific de doctor. Cadrele didactice optează pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.  +  Articolul 15Drepturi salariale pentru activitatea de control financiar preventivPersonalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.  +  Articolul 16Drepturi salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene(1) Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect. (la 08-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (2) Indemnizațiile lunare ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene și primarilor și viceprimarilor unităților administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%. (la 08-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (3) Pentru fiecare proiect contractat în condițiile alin. (1), conducătorul instituției/autorității publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect.(4) Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituții sau autorități dintre cele prevăzute la alin. (1) care pot fi nominalizate în echipele de proiect este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare.(5) Echipa de proiect din instituția beneficiară este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare, conform contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat și în conformitate cu sistemul de management și control intern aplicabil. Activitățile prestate de către personalul instituției sau autorității publice nominalizat în echipele de proiect în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1) vor fi reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului, conform prevederilor legale în vigoare.(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect avizează fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.(7) Procentele prevăzute la alin. (1) și (2) se acordă de la data implementării contractului/acordului/ordinului de finanțare de către părțile contractante, respectiv instituția beneficiară și autoritatea finanțatoare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Acesta se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.(8) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile art. 17 și demnitarilor, cu excepția funcțiilor de președinte/vicepreședinte al consiliului județean și primar/viceprimar.(9) Cheltuielile cu salariile lunare, soldele lunare/salariile lunare și indemnizațiile de încadrare ale personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuțiile salariale aferente, pot fi rambursate de către autoritatea finanțatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate și procedurile de rambursare aplicabile, precum și cu procentul de cofinanțare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat cu autoritatea finanțatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu timpul efectiv realizat, conform fișei de pontaj.(10) Prin excepție de la prevederilor alin. (1), în cadrul instituțiilor și/sau autorităților publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituției. (la 08-12-2017, Alineatul (10) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (10^1) Angajarea personalului prevăzut la alin. (10) se face cu scopul de a desfășura exclusiv activități în cadrul proiectelor finanțate în condițiile alin. (1), conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare și în limita sumelor alocate. (la 31-03-2018, Alineatul (10^1) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (10^2) Personalului prevăzut la alin. (10) i se aplică tarifele orare prevăzute de cererile de finanțare și Ghidul solicitantului - condiții generale și specifice aplicabile, cu aprobarea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului. (la 31-03-2018, Alineatul (10^2) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (10^3) Cheltuielile cu salariile personalului care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract individual de muncă pe perioadă determinată, se suportă din titlul de cheltuieli din care este finanțat proiectul, în limita bugetului aprobat. (la 31-03-2018, Alineatul (10^3) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (10^4) Conducătorul instituției/autorității publice care încadrează personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei, asigură respectarea condițiilor legale privind numărul maxim de ore lucrate și cumulul de funcții. (la 31-03-2018, Alineatul (10^4) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (10^5) Condițiile de înființare a posturilor în afara organigramei potrivit alin. (10) și criteriile pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile se realizează pe baza unui regulament-cadru elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Fondurilor Europene, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (la 31-03-2018, Alineatul (10^5) din Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (10^6) Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată potrivit alin. (10), ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare și selecție, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal și nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. (la 31-03-2018, Articolul 16 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (11) Conducătorul instituției/autorității publice are obligația de a asigura respectarea condițiilor și limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiecte organizate în cadrul instituției/autorității publice pe care o conduce.  +  Articolul 17Drepturi salariale pentru gestionarea de proiecte finanțate din fonduri europene(1) Personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35%.(2) Personalul din cadrul Direcției pentru Coordonarea Agențiilor de Plăți, prevăzut la art. 11 alin. (1), personalul prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare, precum și personalul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 25 de clase de salarizare, respectiv de majorarea salariilor de bază cu până la 75%, beneficiază de majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35%, în limita alocării bugetare.(3) Majorarea prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă în baza criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului inițiată de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu excepția personalului prevăzut la alin. (1), beneficiază de majorarea salariilor de bază cu până la 25%, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice și, respectiv, prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. (la 20-04-2019, Alineatul (4) din Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) (5) Majorarea salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare cu până la 35% prevăzută la alin. (1) și (2) se acordă numai în perioada cât persoana își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). (la 08-12-2017, Articolul 17 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 18Indemnizația de hrană(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (1^1) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și personalului Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiilor sale subordonate, care beneficiază în continuare de drepturi de hrană, în conformitate cu dispozițiile art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 80/2018, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-05-2019, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Articolul VII din LEGEA nr. 105 din 17 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 20 mai 2019 ) (2) Indemnizațiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).(3) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturi de hrană potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu este angajat/încadrat în instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în cadrul poliției locale, beneficiază exclusiv de indemnizația de hrană prevăzută la alin. (1).(4) Indemnizația de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite.(5) Pentru personalul din sistemul sanitar care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă, indemnizația de hrană se acordă începând cu 1 ianuarie 2018, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1). (la 08-12-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (6) Indemnizația de hrană acordată potrivit alin. (5) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (2). (la 08-12-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (7) Începând cu luna mai 2018 și până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învățământul superior de stat poate beneficia de indemnizația de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1), care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităților de stat. (la 22-05-2018, Articolul 18 din Secțiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 ) (8) Indemnizația de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1). (la 22-05-2018, Articolul 18 din Secțiunea a 2-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 ) Notă
  Articolul 36, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 prevede:Articolul 36(1) În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, beneficiază de vouchere de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(2) În perioada 2019-2021, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.(3) În perioada 2019-2021, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora premii.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care iau pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anii 2019-2020, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 19Salariul de bază pentru funcțiile de conducere(1) Salariul de bază pentru funcțiile de conducere se stabilește de către conducătorul instituției publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate.(2) În salariul de bază pentru funcțiile de conducere atât la gradul I, cât și la gradul II, este inclusă gradația aferentă tranșei de vechime în muncă, la nivel maxim.
   +  Secţiunea a 3-a Sporuri  +  Articolul 20Sporul pentru munca de noapte(1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 și 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.(2) Sporul de noapte nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzute la art. 25.  +  Articolul 21Sporul pentru munca suplimentară(1) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru, precum și munca prestată în zilele de sărbători legale, repaus săptămânal și în alte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează, se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.(2) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru va fi plătită în luna următoare cu un spor de 75% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.(3) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut la alin. (1), munca suplimentară prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, va fi plătită în luna următoare cu un spor de 100% din salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, corespunzător orelor suplimentare efectuate.(4) Plata muncii în condițiile alin. (2) și (3) se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic în scris, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual, este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii.(5) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora, prin cumul de funcții în cadrul aceleiași instituții sau autorități publice ori persoanelor angajate cu timp parțial. Notă
  Conform art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017, prin derogare de la prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 153/2017, în anul 2018, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.
  Articolul IV din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 prevede:Articolul IV(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum și de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plătește cu o majorare de 75% din solda de funcție/salariul de funcție, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.(2) Plata majorării prevăzute la alin. (1) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă.(3) În cazul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, limita de 3% prevăzută la alin. (2) se stabilește la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(4) Munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, în scris, fără a se depăși 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii, precum și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.(5) Condițiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (1), precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.(6) În anul 2018, dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017, care se aplică în mod corespunzător.
  Articolul 35, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 prevede:Articolul 35(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin (2)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 2019-2021, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2019, pentru activitatea desfășurată de personalul militar, polițiști, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă drepturile prevăzute de legislație aferente lunii iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază cuvenit(ă).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), munca suplimentară prestată în perioada 2019-2021 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special care are atribuții pentru desfășurarea activităților deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut în domeniul ordinii și siguranței publice, în respectarea regimului frontierei de stat a României, în situații de urgență, în personalizarea, emiterea și evidența generală a documentelor de identitate și a pașapoartelor simple, în emiterea și evidența permiselor de conducere și a certificatelor de înmatriculare ale autovehiculelor rutiere, precum și de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se plătește cu o majorare de 75% din solda de funcție/salariul de funcție cuvenit(ă), proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile după prestarea muncii suplimentare.(4) Plata majorării prevăzute la alin. (3) se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% din suma soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă.(5) În cazul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, limita de 3% prevăzută la alin. (3) se stabilește la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor.(6) În situația prevăzută la alin. (3), munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, în scris, fără a se depăși 180 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua și peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite și cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii, precum și cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.(7) Condițiile de stabilire a majorării prevăzute la alin. (3), precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.(8) Dispozițiile alin. (3)-(7) nu aduc atingere prevederilor art. 35 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător.(9) Ordonatorii de credite răspund în condițiile legii de stabilirea și acordarea drepturilor prevăzute la alin. (2)-(4) numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
   +  Articolul 22Sporul pentru persoanele cu handicap(1) Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție/indemnizația de încadrare.(2) Celelalte categorii de persoane cu handicap grav și accentuat care vor beneficia de acest spor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului emisă până la data de 1 septembrie 2018. (la 31-03-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )  +  Articolul 23Sporul pentru condiții de muncăLocurile de muncă și categoriile de personal, precum și mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I-VIII și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc, în cel mult 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin regulament-cadru elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară, respectiv învățământ, sănătate și asistență socială, cultură, diplomație, justiție, administrație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, a fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională sau a fiecăreia dintre autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.  +  Articolul 24Sporuri și drepturi salariale specificeLimita maximă a sporurilor, compensațiilor, indemnizațiilor, adaosurilor, majorărilor, primelor, premiilor și a altor elemente ale venitului salarial specific fiecărui domeniu de activitate este prevăzută în prezenta lege și în anexele nr. I – VIII.  +  Articolul 25Limitarea sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor și a altor drepturi(1) Suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizațiilor de încadrare și a indemnizațiilor lunare, după caz.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru instituțiile din sistemul sanitar și de asistență socială și cele din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, suma sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor, inclusiv cele pentru hrană și vacanță, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor și a soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor lunare, după caz. (la 08-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 25 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (3) Începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1). (la 22-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 25, Secțiunea a 3-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 ) (4) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.(5) Prevederile alin. (2) și (3), pentru instituțiile din sistemul sanitar, se aplică începând cu data de 1 martie 2018 (la 08-12-2017, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuți la alin. (2) se depășește, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unitățile sanitare de monospecialitate, serviciile județene de ambulanță și Serviciul de Ambulanță al Municipiului București-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unitățile sanitare de monospecialitate includ unități sanitare cu și fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialități complementare. (la 22-05-2018, Articolul 25 din Secțiunea a 3-a, Capitolul II a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 ) Notă
  Art. 9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017, prevede:
  „(1) În anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017.
  (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2018 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.
  (3) În anul 2018, instituțiile și autoritățile publice prevăzute la alin. (1) acordă o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014 cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul voucherelor de vacanță acordate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017”.
  Articolul 36, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 prevede:Articolul 36(1) În perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, beneficiază de vouchere de vacanță în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(2) În perioada 2019-2021, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora bilete de valoare, cu excepția tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.(3) În perioada 2019-2021, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu acordă personalului din cadrul acestora premii.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în perioada 2019-2021 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care iau pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anii 2019-2020, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică aflată pe teritoriul României, în limita valorică prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul sumelor decontate nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 26Premii și prime(1) Ordonatorii de credite pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, soldele de grad/salariile gradului profesional deținut, gradațiile și soldele de comandă/salariile de comandă, indemnizațiile de încadrare și indemnizațiile lunare aferente personalului prevăzut în statul de funcții, sub condiția încadrării în fondurile aprobate prin buget.(2) Premiile de excelență se pot acorda în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției/autorității publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activități cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepțional ori a avut un volum de activitate ce depășește în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, ținându-se seama de evaluarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (2). Sumele neutilizate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.(3) Premiile de excelență individuale lunare nu pot depăși, lunar, două salarii de bază minim brute pe țară garantate în plată și se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație, în condițiile legii, avându-se în vedere elementele prevăzute la alin. (2), cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt constituite astfel de organizații sindicale. (la 08-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 26 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) (4) Începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizație de vacanță. Modalitatea de acordare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.(5) Valoarea anuală a indemnizației de vacanță este la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată și se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în cursul anului calendaristic.(6) Indemnizația de vacanță prevăzută la alin. (4) și (5) se acordă cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).(7) Indemnizația de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite.
   +  Capitolul III Alte dispoziții  +  Articolul 27Salarizarea în caz de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu(1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activității își păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării, salarizarea urmând a se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare.(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradația se stabilește luând în considerare și perioadele care, conform legilor speciale aplicabile, constituie vechime în muncă care se are în vedere la stabilirea drepturilor salariale.  +  Articolul 28Stabilirea salarizării pentru funcții specifice(1) Autoritățile, instituțiile publice și celelalte unități bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității.(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale, al Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru funcționarii publici, prin asimilare cu funcțiile și salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege și aplicabile categoriei de personal respective.(3) Salarizarea personalului contractual încadrat potrivit legii la cabinetele parlamentare ale deputaților și senatorilor din circumscripțiile electorale se stabilește și se aprobă prin hotărâre a birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, având ca limită minimă salariul minim brut pe țară garantat în plată, iar ca limită maximă salariul de bază al funcției echivalente utilizată în cabinetul demnitarului. Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. II lit. A pct. I pct. 2.9.  +  Articolul 29(1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condițiile prevăzute la alin. (2).(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. (la 31-03-2018, Articolul 29 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )  +  Articolul 30Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere(1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate/numite care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.(2) În perioada în care persoana angajată/numită exercită cu caracter temporar o funcție de conducere, aceasta beneficiază de drepturile salariale aferente funcției de conducere respective.  +  Articolul 31Încadrarea și promovarea unor categorii de personal(1) Pentru personalul contractual sau alte categorii de personal care nu beneficiază de statute speciale, ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen, pe baza regulamentului-cadru care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Încadrarea și promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau acte administrative ale ordonatorului principal de credite, după caz.(3) În situația în care promovarea personalului contractual sau a altor categorii de personal bugetar în funcție, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții.(4) În situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior.(5) Promovarea în funcții, în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.(6) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine“, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, reprezentanții salariaților, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.(7) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordarea calificativelor „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“ sau „nesatisfăcător“, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.(8) Ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.  +  Articolul 32Transferul(1) Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face și prin transfer, dacă se realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent.(2) Transferul poate avea loc după cum urmează:a) în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă;b) la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorității sau instituției publice la care se solicită transferul și de la care se transferă.(3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în vigoare.(4) Ordonatorul de credite, în raport cu cerințele postului, stabilește criterii de selecție proprii de transfer în completarea celor prevăzute la alin. (1) și (2), cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.  +  Articolul 33Transparența veniturilor salariale(1) Toate autoritățile și instituțiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.(1^1) Autoritățile și instituțiile publice care au calitatea de angajatori pentru categoriile de personal enumerate la art. 2 alin. (1) și (3) vor transmite Ministerului Muncii și Justiției Sociale datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) în format electronic, în perioada 1-30 octombrie a fiecărui an. (la 31-03-2018, Articolul 33 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (1^2) Metodologia de transmitere a datelor potrivit alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. (la 31-03-2018, Articolul 33 din Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) i se aplică regimul general stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 34Detașarea, delegarea și alte drepturi(1) Prevederile din actele normative referitoare la mutare, acordarea concediilor, cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința rămân în vigoare.(2) Drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice care îndeplinește unele activități cu caracter temporar, în țară și în străinătate, inclusiv cu ocazia delegării sau detașării, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, dacă prin prezenta lege sau alte acte normative în vigoare nu se reglementează altfel.(3) Până la data intrării în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (2), rămân aplicabile prevederile referitoare la delegare și detașare din actele normative în vigoare la data prevăzută la art. 43.  +  Articolul 35Caracterul drepturilor salarialeSumele reprezentând drepturile salariale prevăzute de prezenta lege sunt lunare, în formă brută și supuse impozitării, potrivit legii.  +  Articolul 36Reîncadrarea personalului(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare și indemnizațiilor lunare potrivit art. 38.(2) În cazul în care funcția deținută nu se regăsește în prezenta lege, reîncadrarea se face pe una dintre funcțiile prevăzute în anexe.(3) Salarizarea personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului se realizează potrivit anexei nr. VII, în limita cheltuielilor de personal aprobate.(4) Personalul autorităților și instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, nou-înființate, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului beneficiază de salariile stabilite potrivit anexei nr. VII.  +  Articolul 37Soluționarea contestațiilor(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.(2) Contestația poate fi depusă în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.(3) Ordonatorii de credite soluționează contestațiile în termen de 30 de zile calendaristice.(4) Împotriva modului de soluționare a contestației persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației. Instanța se pronunță de urgență și cu precădere.  +  Articolul 38Aplicarea legii(1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017.(2) Începând cu data de 1 iulie 2017:a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;b) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol;c) prin excepție de la prevederile lit. a), indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;d) până la data de 31 decembrie 2017 se acordă drepturile de hrană și tichetele de masă de care beneficiază, la data intrării în vigoare a prezentei legi, unele categorii de personal bugetar, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale:a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții; Notă
  Art. 7 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 90 din 6 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017, prevede:
  „Articolul 7
  (1) Pentru personalul plătit din fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție se stabilește în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut la art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
  (2) Sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice potrivit art. 38 alin. (3) lit. a) din Legea-cadru nr. 153/2017”.
  b) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile de medici, de asistenți medicali și ambulanțieri/șoferi autosanitară prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022; (la 31-03-2018, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 38 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) c) prin excepție de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiții de muncă se determină conform Regulamentului-cadru de acordare a sporurilor, elaborat de Ministerul Sănătății și aprobat prin hotărâre a Guvernului până la data de 1 martie 2018, fără a depăși limita prevăzută la art. 25. (la 08-12-2017, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 38 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 11, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) d) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul didactic din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat, inclusiv unitățile conexe, precum și personalul din cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2018, cu respectarea prevederilor alin. (6); (la 31-03-2018, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 38 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) d^1) prin excepție de la lit. a), începând cu 1 aprilie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcțiile prevăzute la anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. I lit. b) se stabilesc la nivelul salariilor de bază prevăzute de prezenta lege pentru anul 2022; (la 31-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 38 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) d^2) de prevederile lit. d) beneficiază începând cu luna mai 2018 și personalul încadrat pe funcțiile de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, inspector școlar de specialitate și inspector școlar; (la 22-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 38, Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 ) e) prin excepție de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol;f) indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficienților și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (6^1), precum și sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă; (la 22-05-2018, Litera g) din Alineatul (3), Articolul 38, Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 ) h) începând cu luna martie 2018 până la 31 decembrie 2018, drepturile salariale aferente activității prestate în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopții vor fi determinate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018; (la 08-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 38 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) i) prin excepție de la lit. a), pentru personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de scutire de impozit pe venit din data de 31 decembrie 2017, potrivit prevederilor art. 60, pct. 1-3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor, premiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 28,5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții. (la 08-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 38 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 12, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) j) prin excepție de la lit. a), cuantumul sporului prevăzut la art. 22 alin. (1) se acordă începând cu drepturile aferente lunii martie, fără a se depăși limita prevăzută la art. 25. (la 31-03-2018, Alineatul (3) din Articolul 38 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  (4) În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, fiecare creștere reprezentând 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018. Creșterea respectivă și data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h). Notă
  Articolul 34, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 prevede:
  Articolul 34(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 1 ianuarie 2019, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2018.(2) Începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.(3) Ordonatorii de credite răspund în condițiile legii de stabilirea nivelului sporurilor cu respectarea alin. (2) și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget pe anul 2019.
  (4^1) Prin excepție de la prevederile alin. (4), personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ beneficiază:a) începând cu 1 ianuarie 2019 de prima tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018;b) începând cu 1 ianuarie 2020 de a doua tranșă de 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2018;c) începând cu 1 septembrie 2020 de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022. (la 29-12-2018, Articolul 38 din Capitolul IV a fost completat de Articolul 55, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (4^2) Prevederile alin. (4^1) nu se aplică personalului asimilat din punctul de vedere al salarizării cu personalul didactic încadrat în unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat. (la 20-04-2019, Articolul 38 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 5^1, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) (5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorări salariale decât cele prevăzute de prezentul articol.(6) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022. Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018, începând cu luna aprilie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la lege.
  Articolul V din același act normativă prevede că începând cu drepturile salariale aferente lunii martie, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ se majorează cu 100%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolele II-VI din LEGEA nr. 287 din 29 noiembrie 2018, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 4 decembrie 2018 prevăd:
  Articolul IIÎncepând cu luna decembrie 2018, în aplicarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin. (3) la salariile de bază stabilite în anexele la lege.
  Articolul IIIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din cadrul Aeroclubului României și Școlii Superioare de Aviație Civilă se majorează cu 50%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul IVÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul încadrat pe funcții de specialitate din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului se majorează cu 10%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul VÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului din cadrul Autorității Feroviare Române - AFER se majorează cu 15%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  Articolul VIÎncepând cu drepturile salariale aferente lunii noiembrie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța se majorează cu 20%, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  (6^1) Începând cu luna mai 2018, în situația în care veniturile salariale nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferența, în măsura în care persoana își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar și nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condițiile pentru acordarea acesteia. (la 22-05-2018, Articolul 38 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 ) (7) Salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție și indemnizațiile de încadrare se rotunjesc din leu în leu în favoarea salariatului.(8) În situația în care, în urma promovării în funcție, grad sau treaptă profesională ori a avansării în gradație, potrivit legii, rezultă un salariu de bază mai mic decât cel avut la data promovării sau avansării în gradație, se păstrează salariul de bază avut anterior promovării sau avansării în gradație. (la 20-04-2019, Articolul 38 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6^1, Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )
   +  Articolul 39Aplicarea tranzitorie(1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare din cadrul instituției/autorității publice în care acesta este numit/încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată.(2) În situația în care prin aplicarea alin. (1) nu există funcție similară în plată, nivelul salariului de bază, soldei de funcție/salariului de funcție, indemnizației de încadrare pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradația corespunzătoare vechimii în muncă.(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), prin instituție sau autoritate publică se înțelege acea instituție sau autoritate publică cu personalitate juridică care are patrimoniu propriu, buget propriu de venituri și cheltuieli, conduce contabilitate proprie, iar conducătorul acesteia are calitatea de ordonator de credite.(4) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul instituțiilor sau autorităților publice aflate în subordinea aceluiași ordonator de credite, având același scop, îndeplinind aceleași funcții și atribuții, aflate la același nivel de subordonare din punct de vedere financiar, nivelul salariului de bază/indemnizației de încadrare se va stabili la nivelul maxim aflat în plată din cadrul tuturor acestor instituții sau autorități publice subordonate.(5) Sporul pentru titlul științific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, după caz, de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă, personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru personalul didactic din sistemul național de învățământ salarizarea se stabilește în raport cu nivelul utilizat la data de 30 iunie 2017 potrivit Hotărârii Guvernului nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3^4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 38 alin. (3) și (4). (la 08-12-2017, Articolul 39 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 40Indemnizațiile consilierilor locali și consilierilor județeniPrin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10% din indemnizația lunară a primarului, președintelui consiliului județean sau primarului general al municipiului București, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2). (la 08-12-2017, Articolul 40 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 41Echivalarea unor studiiSalarizarea absolvenților ciclului I și/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenților cu studii superioare de lungă durată (S), potrivit art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 42Răspunderea aplicării legii(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariilor de bază sau, după caz, a soldelor de funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, soldelor de comandă/salariilor de comandă, indemnizațiilor de încadrare, indemnizațiilor lunare, a sporurilor, creșterilor și a celorlalte drepturi salariale, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară sau patrimonială a persoanelor vinovate, potrivit legii.(2) Nerespectarea prevederilor art. 25 constituie contravenție și se sancționează, în funcție de gradul de vinovăție a persoanelor responsabile, cu amendă între 5.000 lei și 20.000 lei și recuperarea prejudiciului.(3) Constatarea contravențiilor pentru nerespectarea prevederilor art. 25, precum și aplicarea amenzii se fac de către organele de control ale Curții de Conturi a României.  +  Articolul 43Intrarea în vigoarePrezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2017.  +  Articolul 44Abrogarea unor dispoziții(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:1. art. 1^2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare;2. art. 18 alin. (2)-(5) din Ordonanța Guvernului nr. 15/1998 privind Institutul European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 207/1998, cu modificările și completările ulterioare;3. art. 30 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 7 martie 2014;4. art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 15 noiembrie 2002, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările și completările ulterioare;5. art. 36 lit. f) din Legea nr. 293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 10 aprilie 2014, cu modificările ulterioare;6. art. 16-19 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 1 martie 2016, cu modificările ulterioare;7. art. 23 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului care își desfășoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 980 din 7 decembrie 2006, cu modificările ulterioare;8. art. 16 alin. (11) și (12) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale din România nr. 226/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 11 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare;9. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 185/2015;11. cap. I, cuprinzând art. 1-13, și art. 32, 32^1 și 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare;12. art. II din Legea nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015;13. art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015;14. art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată prin Legea nr. 38/2016;15. art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 și pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, aprobată prin Legea nr. 347/2015;16. art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu modificările ulterioare;17. art. II și III din Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015, cu modificările ulterioare;18. art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările și completările ulterioare;19. art. 101 alin. (10) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 24 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare;20. cap. I, cuprinzând art. 1-12^1, art. 13 și 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare;21. art. I, II, III șiIV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 31 august 2016, cu modificările și completările ulterioare;22. art. II din Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 2 noiembrie 2016;23. art. I, I^1, I^2 și III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 9 iunie 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2016, cu modificările ulterioare;24. art. 29^1 din Legea nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009, cu modificările și completările ulterioare;25. art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 4 februarie 2013, aprobată prin Legea nr. 132/2013;26. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările și completările ulterioare;27. art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, cu excepția art. 19;28. cap. I, cuprinzând art. 1-14 și art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare;29. cap. I, cuprinzând art. 1-5, art. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014;30. Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare; (la 08-12-2017, Punctul 30. din Alineatul (1) , Articolul 44 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 ) 31. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, aprobată prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare;32. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 24 iulie 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1998, cu modificările și completările ulterioare;33. alin. (3) și prevederile referitoare la acordarea sporului de importanță națională de 25% din cuprinsul alin. (2) al art. 21 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 mai 2009;34. art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 26 iunie 2014, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările și completările ulterioare;35. art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare;36. orice alte dispoziții contrare prezentei legi.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile referitoare la acordarea tichetelor de masă salariaților din sectorul bugetar prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 45AnexeleAnexele nr. I – IX fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 28 iunie 2017.Nr. 153.  +  Anexa nr. I
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „ÎNVĂȚĂMÂNT“
   +  Capitolul IA. Salarii de bază pentru funcțiile din învățământ1. Funcțiile de conducere din învățământul superior
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilorSalariul de bază - lei - Coeficient
  Anul 2022
  Grad I Grad II Grad I Grad II
  1. Rector*) S 13705 16232 5,48 6,49
  2.Prorector*) S 11582 14916 4,63 5,97
  3.Director general administrativ al universității S 11003 14477 4,40 5,79
  4.Decan *) S 11003 14477 4,40 5,79
  5.Prodecan*) S 10037 12459 4,01 4,98
  6.Director de departament*) S 10423 14037 4,17 5,62
  7.Director general adjunct administrativ al universității/Director S 8493 10880 3,40 4,35
  *) Salariile de bază pot cuprinde și salariul de bază aferent unei norme didactice.NOTĂ:*) Salariile de bază pot cuprinde și salariul de bază aferent unei norme didactice.NOTĂ:1. Salarizarea Președintelui Senatului universitar se face la nivel de rector.2. Stabilirea salariului de bază se face prin hotărârea conducerii, potrivit Cartei universității, după caz, între valorile corespunzătoare gradului I și gradului II, cu încadrarea în bugetul instituției, în funcție de gradul universității, mărimea și complexitatea structurii conduse.
  2. Funcțiile de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar  +   + 
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalariul de bază- lei - Coeficient
  Anul 2022
  Grad I Grad II Grad I Grad II
  1.Inspector școlar general*) S 837592833,353,71
  2.Inspector școlar general adjunct*) S 787186783,153,47
  3.Director casa corpului didactic*) S 787186783,153,47
  4.Inspector școlar de specialitate, inspector școlar*) S 725078712,903,15
  5.Director unitate de învățământ*) **) S 700073822,802,95
  6.Director adjunct unitate de învățământ*) **) S 697571002,792,84
  (la 07-12-2018, Nr crt. 3, de la Punctul 2, litera A, Capitolul I din Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 287 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 04 decembrie 2018 )
  *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent unei norme didactice.**) Nivelul salariilor de bază pentru funcțiile didactice de conducere, respectiv director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat, se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.NOTĂ:1. Pentru funcțiile didactice de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul de mai sus.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  3. Funcțiile de conducere pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalariul de bază- lei - Coeficient
  Anul 2022
  Grad I Grad II Grad I Grad II
  Învățământ superior
  1.Director, contabil-șef S 701991252,813,65
  2.Administrator șef facultate S 658075462,633,02
  3.Secretar-sef universitate S 8493108803,404,35
  4.Secretar-sef facultate S 652072002,612,88
  5.Șef serviciu S 652072002,612,88
  6.Șef birou S 595066502,382,66
  Învățământ preuniversitar**)
  1.Contabil-șef*) - nivel maximS552862292,212,49
  2Secretar-șef unitate de învățământ*) - nivel maximS552862292,212,49
  3.Contabil-șef*) - nivel maxim M 425943881,701,76
  4.Secretar - șef unitate de învățământ*) - nivel maxim M 425943881,701,76
  (la 22-05-2018, Tabelul de la pct. 3, lit. A, cap. I din Anexa I a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 ) *) Salariile de bază cuprind și salariul de bază aferent funcției de execuție.**) Categoriile de unități de învățământ preuniversitar de stat în care se normează funcțiile de conducere și nivelul salariilor de bază pentru acestea se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.NOTĂ:1. Pentru funcțiile didactice auxiliare de conducere, de îndrumare și control, ocupate cu personal didactic auxiliar care a absolvit studii superioare de scurtă durată, salariile de bază se vor stabili prin diminuarea cu un procent de 20% a salariilor de bază prevăzute la funcțiile de conducere cu studii superioare din tabelul prevăzut la pct. 3.2. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  4. Salarii de bază învățământ universitar
  Nr. crt.Funcția*) Nivelul studiilorVechimea în învățământ Salariul de bază - lei - Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  1. Profesor universitar S peste 25 de ani 10880 4,35
  S 20-25 ani 9125 3,65
  S 15-20 ani 7250 2,90
  S 10-15 ani 5950 2,38
  S 5-10 ani 5625 2,25
  2.Conferențiar universitar S peste 25 de ani 7546 3,02
  S 20-25 ani 6580 2,63
  S 15-20 ani 5517 2,21
  S 10-15 ani 5101 2,04
  S 5-10 ani 4828 1,93
  S 3-5 ani 4508 1,80
  3. Șef lucrări (lector universitar) S peste 25 de ani 5212 2,08
  S 20-25 ani 4828 1,93
  S 15-20 ani 4554 1,82
  S 10-15 ani 4417 1,77
  S 5-10 ani 4372 1,75
  S 3-5 ani 4326 1,73
  4.Asistent universitar S peste 25 de ani 4554 1,82
  S 20-25 ani 4417 1,77
  S 15-20 ani 4326 1,73
  S 10-15 ani 4259 1,70
  S 5-10 ani 4216 1,69
  S 3-5 ani 4173 1,67
  S până la 3 ani 4130 1,65
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.NOTĂ:1. Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă la pct. 1, 3 și 4 reprezintă nivelul minim, iar nivelul maxim se stabilește prin majorarea acesteia în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste majorări se vor plăti exclusiv din venituri proprii.2. Încadrarea între limite se face anual, pe baza criteriilor aprobate de consiliul de administrație.
  5. Salarii de bază învățământ preuniversitar
  Nr. crt.Funcția didactică și gradul didactic *) Nivelul studiilorVechimea înînvățământ Salariul de bază - lei - Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  1.Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S peste 25 de ani 5517 2,21
  S 20-25 ani 5101 2,04
  S 15-20 ani 4828 1,93
  S 10-15 ani 4600 1,84
  S 5-10 ani 4508 1,80
  S 1-5 ani 4372 1,75
  2.Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S peste 25 de ani 4828 1,93
  S 20-25 ani 4554 1,82
  S 15-20 ani 4417 1,77
  S 10-15 ani 4372 1,75
  S 5-10 ani 4326 1,73
  S 1-5 ani 4235 1,69
  3.Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv S peste 25 de ani 4554 1,82
  S 20-25 ani 4417 1,77
  S 15-20 ani 4326 1,73
  S 10-15 ani 4235 1,69
  S 5-10 ani 4189 1,68
  S 1-5 ani 4144 1,66
  4.Profesor studii superioare de lungă durată debutant S până la 1 an 4098 1,64
  5.Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic I SSD peste 25 de ani 4600 1,84
  SSD 20-25 ani 4463 1,79
  SSD 015-20 ani 4372 1,75
  SSD 10-15 ani 4326 1,73
  SSD 5-10 ani 4235 1,69
  6.Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic II SSD peste 25 de ani 4463 1,79
  SSD 20-25 ani 4280 1,71
  SSD 15-20 ani 4235 1,69
  SSD 10-15 ani 4189 1,68
  SSD 5-10 ani 4144 1,66
  SSD 1-5 ani 4098 1,64
  7.Profesor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 4326 1,73
  SSD 20-25 ani 4235 1,69
  SSD 15-20 ani 4189 1,68
  SSD 10-15 ani 4144 1,66
  SSD 5-10 ani 4098 1,64
  SSD 1-5 ani 4052 1,62
  8.Profesor studii superioare de scurtă durată debutant SSD până la 1 an 4007 1,60
  9.Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic I S peste 25 de ani 4600 1,84
  S 20-25 ani 4508 1,80
  S 15-20 ani 4417 1,77
  S 10-15 ani 4372 1,75
  S 5-10 ani 4280 1,71
  10Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, grad didactic II S peste 25 de ani 4463 1,79
  S 20-25 ani 4372 1,75
  S 15-20 ani 4326 1,73
  S 10-15 ani 4280 1,71
  S 5-10 ani 4235 1,69
  S 1-5 ani 4189 1,68
  11Institutor, maistru instructor, studiisuperioare lungă durată, grad didactic definitiv S peste 25 de ani 4372 1,75
  S 20-25 ani 4326 1,73
  S 15-20 ani 4280 1,71
  S 10-15 ani 4235 1,69
  S 5-10 ani 4189 1,68
  S 1-5 ani 4144 1,66
  12Institutor, maistru instructor, studii superioare lungă durată, debutant S până la 1 an 4098 1,64
  13Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic I SSD peste 25 de ani 4463 1,79
  SSD 20-25 ani 4326 1,73
  SSD 15-20 ani 4235 1,69
  SSD 10-15 ani 4189 1,68
  SSD 5-10 ani 4144 1,66
  14 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic II SSD peste 25 de ani 4372 1,75
  SSD 20-25 ani 4280 1,71
  SSD 15-20 ani 4235 1,69
  SSD 10-15 ani 4189 1,68
  SSD 5-10 ani 4144 1,66
  SSD 1-5 ani 4098 1,64
  15 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, grad didactic definitiv SSD peste 25 de ani 4280 1,71
  SSD 20-25 ani 4235 1,69
  SSD 15-20 ani 4189 1,68
  SSD 10-15 ani 4144 1,66
  SSD 5-10 ani 4098 1,64
  SSD 1-5 ani 4052 1,62
  16 Institutor, maistru instructor, studii superioare scurtă durată, debutant SSD până la 1 an 4007 1,60
  17 Învățător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic I M peste 25 de ani 4372 1,75
  M 20-25 ani 4280 1,71
  M 15-20 ani 4189 1,68
  M 10-15 ani 4144 1,66
  M 5-10 ani 4098 1,64
  18 Învățător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic II M peste 25 de ani 4280 1,71
  M 20-25 ani 4235 1,69
  M 15-20 ani 4189 1,68
  M 10-15 ani 4144 1,66
  M 5-10 ani 4098 1,64
  M 1-5 ani 4052 1,62
  19 Învățător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitivM peste 25 de ani 4235 1,69
  M 20-25 ani 4189 1,68
  M 15-20 ani 4144 1,66
  M 10-15 ani 4098 1,64
  M 5-10 ani 4052 1,62
  M 1-5 ani 4007 1,60
  20 Învățător, educatoare, maistru – instructor; (cu studii de nivel liceal) debutant M până la 1 an 3916 1,57
  21 Profesor, învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu studii denivel liceal, fără pregătire de specialitate) M peste 25 de ani 4189 1,68
  M 20-25 ani 4144 1,66
  M 15-20 ani 4098 1,64
  M 10-15 ani 4052 1,62
  M 5-10 ani 4007 1,60
  M 1-5 ani 3961 1,58
  M până la 1 an 3916 1,57
  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011.
  6. Salarii de bază pentru funcțiile didactice auxiliare
  Nr. crt. Funcția, gradul sau treapta profesională Nivelul studiilorSalarii de bază - lei - Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  Funcții de execuție
  1 Administrator financiar, bibliotecar*); grad I S 4345 1,74
  grad II S 4130 1,65
  grad III S 4087 1,63
  debutant S 3950 1,58
  2 Informatician, analist programator; grad IA S 4647 1,86
  grad I S 4302 1,72
  grad II S 4216 1,69
  debutant S 3950 1,58
  3 Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I S 4259 1,70
  grad II S 4130 1,65
  grad III S 4087 1,63
  debutant S 3950 1,58
  4 Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad IA S 4173 1,67
  grad I S 4130 1,65
  grad II S 4087 1,63
  debutant S 3950 1,58
  5 Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; grad I S 4130 1,65
  grad II S 4087 1,63
  debutant S 3950 1,58
  6 Administrator patrimoniu; grad I S 4173 1,67
  grad II S 4087 1,63
  grad III S 4000 1,60
  debutant S 3950 1,58
  7 Administrator financiar, bibliotecar*); grad I SSD 4087 1,63
  grad II SSD 3950 1,58
  grad III SSD 3900 1,56
  debutant SSD 3850 1,54
  8 Informatician, analist programator; grad I SSD 4087 1,63
  grad II SSD 3950 1,58
  grad III SSD 3900 1,56
  debutant SSD 3850 1,54
  9 Secretar instituție/unitate de învățământ; grad I SSD 4087 1,63
  grad II SSD 3950 1,58
  grad III SSD 3900 1,56
  debutant SSD 3850 1,54
  10Pedagog școlar, laborant, mediator școlar; grad I SSD 4087 1,63
  grad II SSD 3950 1,58
  grad III SSD 3900 1,56
  debutant SSD 3850 1,54
  11Instructor-animator, corepetitor, instructor de educație extrașcolară; grad I SSD 3950 1,58
  grad II SSD 3900 1,56
  debutant SSD 3850 1,54
  12Administrator patrimoniu; grad I SSD 4000 1,60
  grad II SSD 3950 1,58
  grad III SSD 3900 1,56
  debutant SSD 3850 1,54
  13Administrator financiar, bibliotecar*); treapta I M 3900 1,56
  treapta II M 3850 1,54
  treapta III M 3750 1,50
  debutant M 3610 1,44
  14Informatician, analist programator; treapta IA PL/M 3950 1,58
  treapta I PL/M 3900 1,56
  treapta II PL/M 3850 1,54
  debutant PL/M 3750 1,50
  15 Secretar instituție/ unitate de învățământ; treapta IA M 3900 1,56
  treapta I M 3850 1,54
  treapta II M 3750 1,50
  debutant M 3610 1,44
  16 Pedagog școlar; treapta IA M 3900 1,56
  treapta I M 3850 1,54
  treapta II M 3750 1,50
  debutant M 3610 1,44
  17 Instructor-animator, instructor educație extrașcolară; treapta I A M 3900 1,56
  treapta I M 3850 1,54
  treapta II M 3750 1,50
  debutant M 3610 1,44
  18 Corepetitor; treapta I M 3850 1,54
  treapta II M 3750 1,50
  debutant M 3610 1,44
  19 Șef atelier-școală, tehnician, administrator patrimoniu; treapta I M 3900 1,56
  treapta II M 3850 1,54
  treapta III M 3750 1,50
  debutant M 3610 1,44
  20 Laborant; treapta I PL/M 3900 1,56
  treapta II PL/M 3850 1,54
  debutant PL/M 3750 1,50
  21 Instructor, model; treapta I M 3850 1,54
  treapta II M 3750 1,50
  debutant M 3610 1,44
  22 Mediator școlar; treapta I M/G 3300 1,32
  treapta II M/G 3050 1,22
  debutant M/G 2950 1,18
  23 Supraveghetor noapte; treapta I M/G 2570 1,03
  treapta II M/G 2500 1,00
  *) Se utilizează doar în bibliotecile din unitățile de învățământ preuniversitar.NOTĂ:Salariile de bază prevăzute la pct. 4, 5 și 6 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
  B. Reglementări specifice personalului didactic din învățământ  +  Articolul 1Pentru funcțiile didactice auxiliare la care gradul/treapta profesională nu mai apare în această anexă, salariul de bază se va stabili la gradația corespunzătoare vechimii în muncă de la gradul/treapta profesională imediat superior/superioară funcției pe care era încadrată persoana.  +  Articolul 2Ministerul Educației Naționale, cu consultarea instituțiilor, unităților de învățământ și a partenerilor sociali, va stabili gradul funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar și alte instituții/unități din subordinea acestuia, prin ordin al ministrului, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în funcție de următoarele criterii: număr de personal, elevi și categorii de unități.  +  Articolul 3Personalul didactic calificat de predare și conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate primește o indemnizație de până la 20% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă. Diferențierea pe zone și localități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, care nu se ia în calcul la stabilirea limitei prevăzute la art. 25.  +  Articolul 4Personalul didactic din învățământul special și special integrat, precum și din centrele județene de resurse și de asistență educațională, respectiv Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și din structurile coordonate, monitorizate și evaluate de către acestea, beneficiază de o majorare cu 15% a salariului de bază. (la 20-04-2019, Articolul 4 din Litera B. , Capitolul I , Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 8^1, Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )  +  Articolul 5(1) Personalul didactic din învățământ, inclusiv personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare, beneficiază de gradație de merit, acordată prin concurs. Această gradație se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului școlar, bibliotecilor centrale universitare, respectiv al instituției de nivel superior și reprezintă o creștere cu 25% a salariului de bază deținut. Gradația de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani.(2) Metodologia și criteriile de acordare a gradației de merit se elaborează de către Ministerul Educației Naționale pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar, pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare și de senatele universitare pentru instituțiile de învățământ superior.(3) Pentru personalul didactic de predare din învățământul universitar, care nu beneficiază de gradația de merit prevăzută la alin. (1), se acordă, prin concurs, un spor de performanță academică. Acest spor se acordă pentru un număr de până la 15% din posturile didactice de predare existente la nivelul instituției de învățământ superior și reprezintă 10% din salariul de bază deținut. Sporul de performanță academică se atribuie pe o perioadă de un an. Numărul de beneficiari, metodologia și criteriile de acordare a sporului de performanță academică se elaborează de către senatele universitare și se va plăti exclusiv din venituri proprii.  +  Articolul 6Personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare și a viitorilor învățători, institutori și profesori beneficiază de un spor de 10-25% din salariul de bază, în raport cu timpul efectiv lucrat și calculat în raport cu numărul elevilor sau al studenților practicanți, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale, dacă nu beneficiază de reducerea normei didactice cu 2 ore pe săptămână.  +  Articolul 7Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-5 clase de elevi/grupe în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial, primește o majorare a salariului de bază, după cum urmează:a) pentru 2 clase de elevi/grupe, o creștere cu 7% a salariului de bază deținut;b) pentru 3 clase de elevi/grupe, o creștere cu 10% a salariului de bază deținut;c) pentru 4 clase de elevi/grupe, o creștere cu 15% a salariului de bază deținut;d) pentru 5 clase de elevi/grupe, o creștere cu 20% a salariului de bază deținut.  +  Articolul 8Personalul didactic care îndeplinește funcția de diriginte, învățătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învățământul primar, profesorii pentru învățământul preșcolar beneficiază de o majorare de 10% a salariului de bază.  +  Articolul 9(1) Pentru personalul didactic și nedidactic din instituțiile de învățământ superior, consiliile de administrație pot stabili salarii diferențiate, cu o creștere de până la 30% a salariului de bază deținut, în funcție de specificul activității desfășurate și de calitatea acesteia. Sumele pentru aceste salarii se vor plăti exclusiv din venituri proprii. (la 31-03-2018, Alineatul (1) din Articolul 9 , Litera B. , Capitolul I , Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) (2) De prevederile alin. (1) beneficiază și personalul din învățământul preuniversitar care participă direct la realizarea activităților finanțate din venituri proprii.  +  Articolul 10Personalul didactic de predare din învățământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de până la 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.  +  Articolul 11Personalul didactic beneficiază de dreptul la concediul de odihnă, potrivit Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, primind o indemnizație de concediu de odihnă calculată conform prevederilor legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.  +  Articolul 12(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau prin cumul, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale. (la 08-12-2017, Articolul 12 din Litera B. , Capitolul I , Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 16, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 08 decembrie 2017 )  +  Articolul 13(1) În raport cu condițiile de muncă în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din Regulamentul prevăzut la art. 23 din prezenta lege, elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.(3) Personalul didactic care desfășoară activitate de predare - învățare - evaluare în sistemul penitenciar primește un spor de până la 15% din salariul de bază.  +  Articolul 14Pentru funcțiile didactice auxiliare, care nu se regăsesc în prezenta anexă, se vor utiliza salariile de bază din anexele la prezenta lege, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar. Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, va emite, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, un nou ordin privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar, aplicându-li-se în mod corespunzător celelalte prevederi aplicabile personalului didactic.  +  Articolul 15Salarizarea cadrelor didactice încadrate ca profesor pentru învățământul preșcolar, respectiv profesor pentru învățământul primar se face la nivelul încadrării pentru un profesor cu studii superioare din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 16Pentru personalul didactic de predare din învățământ, precum și pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4-6 și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază. (la 18-07-2019, Articolul 16 din Litera B. , Capitolul I , Anexa nr. I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 131 din 11 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 15 iulie 2019 )
   +  Capitolul II Unități de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectarea) Salarii de bază funcții de conducere
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSalariul de bazălei Coeficient
  Anul 2022
  Grad I Grad II Grad I Grad II
  1 Director general institut de cercetare *)(Ordonator secundar de credite) S 10002 11406 4,00 4,56
  2 Director general adjunct institut de cercetare*) (Ordonator secundar de credite) S 9651 10880 3,86 4,35
  3 Director institut de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 9651 10880 3,86 4,35
  4 Director adjunct institut de cercetare Ordonator terțiar de credite) S 9476 10178 3,79 4,07
  5 Director centru de cercetare; director stațiune de cercetare Ordonator terțiar de credite) S 9125 9476 3,65 3,79
  6 Secretar științific institut de cercetare secretar științific secție AS AS (Ordonator terțiar de credite) S 9125 9476 3,65 3,79
  7 Director adjunct centru de cercetare; director adjunct stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 8949 9125 3,58 3,65
  8 Secretar științific centru de cercetare; secretar științific stațiune de cercetare (Ordonator terțiar de credite) S 8774 8949 3,51 3,58
  9 Șef laborator cercetare S 8423 8774 3,37 3,51
  *) Nivelul de salarizare este stabilit de către ordonatorul principal de credite.NOTĂ:1. Pentru conducătorii de doctorat salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.2. Pentru funcțiile de conducere din cadrul Academiei Române salariile de bază se majorează cu 15%.3. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  b) Salarii de bază funcții de execuție
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilorSalariile de bază - lei - Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  1Cercetător științific I S 7546 3,02
  2Cercetător științific II S 5966 2,39
  3Cercetător științific III S 4216 1,69
  4Cercetător științific S 4130 1,65
  5Asistent de cercetare științifică S 4087 1,63
  6Asistent de cercetare științificăstagiar S 3950 1,58
  7Asistent I M 3850 1,54
  8Asistent II M 3750 1,50
  9Asistent stagiar M 3610 1,44
  NOTĂ:1. Pentru conducătorii de doctorat, salariul de bază este egal cu cel pentru director adjunct institut de cercetare sau director centru de cercetare.2. Pentru funcțiile de execuție de cercetare științifică fundamentală din cadrul Academiei Române, salariile de bază se majorează cu 15%.3. Salariile de bază prevăzute la lit. b) sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
   +  Capitolul III CulteA. Salarii de bază pentru personalul clerical încadrat în unitățile bugetareFuncții de execuție
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilorSalariile de bază - lei - Gradația 0 Coeficient
  1Preot Anul 2022
  gradul I S 4000 1,60
  gradul II S 3900 1,56
  definitiv S 3850 1,54
  debutant S 3700 1,48
  2 Preot gradul I M 3700 1,48
  definitiv M 3650 1,46
  debutant M 3550 1,42
  NOTĂ:1. Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcțiilor de la alte culte cu cea de preot.2. Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradația 0. Salariile de bază pentru gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.
  B. Indemnizațiile personalului din conducerea cultelor recunoscute și a unităților centrale de cult, asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică
  Nr. crt.Funcția Numărul maxim deposturi Funcția cu care se asimilează
  1 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române 1 Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților
  2 Arhiepiscop major, mitropolit Biserica Ortodoxă Română și Biserica Romano-Catolică 11 Secretarii și ChestoriiSenatului și ai Camerei Deputaților
  3 Arhiepiscop, șef de cult (mitropolit, episcop, muftiu, șef rabin, președinte uniune, președinte) 22 Ministru
  4 Episcop, episcop-vicar patriarhal 35 Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și CamereiDeputaților
  5 Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 26 Senatori, deputați
  (la 20-04-2019, Tabelul de la litera B, Capitolul III din Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 8^3, Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 )
  C. Personalul din conducerea cultelor și a unităților de cult, altul decât cel asimilat funcțiilor de demnitate publică
  Nr. crt.Funcția clericală sau asimilată Numărul de posturi Funcția didactică cu care se asimilează
  1 Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal,prim-rabin 53 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ peste 25 ani
  2 Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal 41 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic I și vechime în învățământ între 20 și 25 ani
  3 Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop736 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani
  4 Stareț, superioară, egumen 466 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 1 și 5 ani
  (la 20-04-2019, Tabelul de la litera C, Capitolul III din Anexa nr. I a fost modificat de Punctul 8^4, Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 61 din 15 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 17 aprilie 2019 ) Notă
  Alin. (1) și (2) ale art. 61 din LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2018 prevăd:
  Articolul 61
  (1) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu două posturi, respectiv de la 732 de posturi la 734 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziția „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, aferent funcției de consilier eparhial.
  (2) În anul 2018, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la capitolul III, lit. C din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu un post, respectiv de la 52 de posturi la 53 de posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziția „Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin“.
  Notă
  Alin. (3) și (4) ale art. 67 din LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019, prevăd:
  „(3) Pentru anul 2019, numărul de posturi pentru personalul clerical în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la anexa nr. I, capitolul III, lit. C, nr. crt. 1 - poziția „Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin“ din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 53 de posturi.
  (4) Pentru anul 2019, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la anexa nr. I, capitolul III, lit. C, nr. crt. 3 - poziția „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, aferent funcției de consilier eparhial, din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 734 de posturi.”
  D. Personal clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România
  Nr. crt. Funcția clericală Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare Funcția didactica cu care se asimilează
  Preot, diacon, păstor, vestitor, imam, rabin, cantor *), oficiant de cult 15272
  1 Cu studii superioare: 10991 Profesor cu studii superioare
  gradul I 3040 gradul didactic I
  gradul II 3250 gradul didactic II
  definitiv 2440 definitiv
  debutant 2261 debutant
  2 Cu studii medii: 4281 Învățător, educator, maistru- instructor, cu studii medii
  gradul I 663 gradul didactic I
  gradul II 784 gradul didactic II
  definitiv 1690 definitiv
  debutant 1144 debutant
  *) Se utilizează la cultul mozaic.
  E. Reglementări specifice personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor religioase din România, recunoscute potrivit legii  +  Articolul 1(1) Statul român sprijină cultele, recunoscute potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, la cererea acestora, pentru salarizarea personalului clerical.(2) Personalul clerical care beneficiază de prevederile prezentei legi își păstrează statutul de angajat al cultului religios recunoscut.  +  Secţiunea 1 Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical  +  Articolul 2(1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care își desfășoară activitatea în țară, în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabilește după cum urmează:a) personalul din conducerea cultelor asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică beneficiază de o indemnizație lunară, conform asimilărilor. Indemnizația lunară este unica formă de remunerare pentru personalul respectiv și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial;b) personalul din conducerea cultelor, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcțiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;c) personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), personalul clerical care își desfășoară activitatea în unitățile de cult cu venituri reduse poate beneficia de un sprijin lunar la salarizare în cuantum de 80% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obținut și vechimii în activitatea clericală deținută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.(3) Criteriile în baza cărora unitățile de cult sunt considerate ca fiind cu venituri reduse, potrivit alin. (2), se stabilesc prin ordin al secretarului de stat pentru culte.(4) Personalul clerical poate beneficia de prevederile alin. (2) în procent de 30% din totalul posturilor clericale pentru care se alocă sprijin la salarizare de la bugetul de stat.(5) Numărul de posturi stabilite potrivit alin. (4) va fi repartizat pe culte, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, și cu nevoile reale.(6) Unitățile centrale de cult, în baza numărului de posturi comunicat anual, transmit Secretariatului de Stat pentru Culte propuneri motivate cuprinzând nominalizarea unităților de cult pentru al căror personal clerical se dorește acordarea sprijinului lunar prevăzut la alin. (2) și care întrunesc condițiile și criteriile prevăzute la alin. (2) și (3).(7) Listele unităților de cult al căror personal clerical beneficiază de sprijin lunar în condițiile alin. (2), precum și modificarea acestora se stabilesc la propunerea unităților centrale de cult și se aprobă anual prin ordin al secretarului de stat pentru culte.(8) Nu beneficiază de prevederile alin. (2) personalul clerical de la unitățile de cult care obțin venituri din închirierea, arendarea și concesionarea proprietăților.  +  Secţiunea a 2-a Alte drepturi ale personalului clerical  +  Articolul 3Condițiile de ocupare a gradelor profesionale ale personalului clerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) se aprobă de Secretariatul de Stat pentru Culte, la propunerea cultelor recunoscute.  +  Articolul 4De la bugetul de stat se asigură, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, numai drepturile stabilite în condițiile prevăzute la art. 2, inclusiv toate contribuțiile stabilite prin lege.  +  Articolul 5(1) Pentru sprijinirea așezămintelor religioase românești din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă stabilită prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat, care nu poate fi mai mică decât suma stabilită, potrivit legii, pentru anul 2017.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se alocă unităților centrale ale cultelor recunoscute de către Secretariatul de Stat pentru Culte, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(3) Destinațiile sumei prevăzute la alin. (1) se stabilesc de unitățile centrale ale cultelor recunoscute, împreună cu conducerile unităților de cult din afara granițelor, urmând a fi utilizată pentru completarea salariilor personalului clerical al respectivelor unități, inclusiv pentru plata tuturor contribuțiilor prevăzute de lege. Obligația de a justifica modul de utilizare a acestei sume revine unității centrale de cult din România, prin prezentarea la Secretariatul de Stat pentru Culte a documentelor prevăzute de normele legale în vigoare. (la 05-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Litera E. , Capitolul III , Anexa nr. I a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 05 iulie 2019 ) (4) Suma prevăzută la alin. (1) poate fi modificată anual, prin legea bugetului de stat sau prin legile de rectificare a bugetului de stat. Notă
  Alin. (4) al art. 61 din LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2018, prevede: „În anul 2018, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, conform prevederilor din anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 5 a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se alocă suma de 249.000 euro/lună”.
  Alin. (1) al art. 67 din LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019, prevede: „Pentru anul 2019 pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 295.200 euro/lună.”
   +  Articolul 6Drepturile stabilite potrivit dispozițiilor legale în vigoare se acordă în continuare personalului angajat în cadrul cultelor religioase din România, potrivit legii, pentru care nu sunt aplicabile prevederile prezentei legi.  +  Articolul 7(1) Modul de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat, potrivit prezentei legi, este supus controlului Secretariatului General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, și altor organe abilitate de lege.(2) Numărul de posturi pentru personalul clerical se poate majora anual prin legea bugetului de stat.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), Secretariatul de Stat pentru Culte poate modifica numărul de posturi prevăzut la lit. D, prin transformarea unor posturi cu studii medii în studii superioare, în funcție de necesități, respectiv diminuarea posturilor de la nr. crt. 2 și majorarea cu același număr la nr. crt. 1, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate.
   +  Secţiunea a 3-a Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute  +  Articolul 8(1) Unitățile aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și unitățile și instituțiile de învățământ teologic autorizate și acreditate potrivit legii, aflate în subordinea acestora și neintegrate în învățământul de stat, respectiv unitățile de formare a personalului clerical primesc de la bugetul de stat și de la bugetele locale un sprijin sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult centrale și locale respective.(2) Unitățile și contribuțiile prevăzute la alin. (1) vor fi nominalizate de conducerea centrelor de cult, potrivit criteriilor stabilite de acestea.  +  Articolul 9(1) Sprijinul financiar pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase din România se asigură, la cerere, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:a) de la bugetele locale:(i) 19.899 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;(ii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuțiilor prevăzute de lege;b) de la bugetul de stat:(i) 300 de contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile și instituțiile de învățământ teologic, respectiv în unitățile de formare a personalului clerical, prevăzute la art. 8 din prezenta anexă. Cuantumul contribuției lunare se stabilește prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit, potrivit legii, pentru anul 2017;(ii) 42 de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuția lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcțiile pe care este încadrat personalul român trimis să își desfășoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare și al altor forme de reprezentare a României în străinătate; Notă
  Alin. (3) al art. 61 din LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 4 din 3 ianuarie 2018, prevede: „În anul 2018, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 15 contribuții, respectiv de la 42 de contribuții la 57 de contribuții”.
  Alin. (2) al art. 67 din LEGEA nr. 50 din 15 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019, prevede: „Pentru anul 2019, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, prevăzut în anexa nr. I, capitolul III - Culte, lit. E, art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 59 de contribuții”.
  (iii) sumele aferente, necesare pentru plata tuturor contribuțiilor stabilite de lege.
  (2) Numărul contribuțiilor prevăzute la alin. (1) poate fi modificat prin legile bugetare anuale sau prin legile de rectificare a bugetului de stat.(3) La stabilirea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în vederea echilibrării bugetelor locale se va avea în vedere și alocarea fondurilor pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a).(4) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se face de către autoritățile administrației publice locale, ținându-se seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, și se comunică Secretariatului de Stat pentru Culte.(5) Aprobarea suplimentării numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, al cărui sprijin financiar se asigură potrivit prevederilor alin. (1) lit. b), se face de către Secretariatul de Stat pentru Culte.(6) Autoritățile administrației publice locale pot aproba suplimentarea numărului de posturi pentru personalul neclerical angajat în unitățile ce aparțin cultelor religioase recunoscute din România, ținând seama de numărul de adepți ai fiecărui cult religios, sprijinul financiar urmând a se asigura din veniturile proprii ale bugetelor locale.
   +  Anexa nr. II
  FAMILIA OCUPAȚIONALĂ DE FUNCȚII BUGETARE „SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ“
   +  Capitolul I Unități sanitare, de asistență socială și de asistență medico-socială1. Salarii de bază pentru funcții de conducere1.1. Spitale peste 400 de paturi, spitale sub 400 de paturi și servicii de ambulanță  +   + 
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorSpitale peste 400 de paturi Spitale sub 400 de paturi Servicii de ambulanță
  Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient
  Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad II
  1 Manager S 14257149755,705,99 13849146645,54 5,87
  2 Manager general S 14257149755,70 5,99
  3 Director de cercetare S 9287105913,714,24 847397763,39 3,91
  4 Director financiar-contabil/ administrativ S 831087983,323,52 676271692,70 2,87
  5 Director economic S 676276582,703,06
  6 Director tehnic S 716981472,873,26
  7 Abrogat.
  8 Alți directori S 765881473,063,26 676271692,70 2,87
  9 Abrogat
  (la 22-05-2018, Nr. crt. 9, subpunctul 1.1, punctul 1, Cap. I din Anexa II a fost abrogat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 )
  NOTĂ:1. Salariul de bază al managerului de spital cu peste 400 de paturi și al managerului general va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 10%.2. Salariul de bază al managerului de spital cu până la 400 de paturi va fi cel puțin egal cu salariul de bază al directorului medical majorat cu 5%.3. Nivelul de salarizare al funcției de manager de spital cu până la 400 de paturi, gradul II, se utilizează și pentru funcția de director general al Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.4. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. (la 31-03-2018, Nota de la punctul 1.1. din Punctul 1. , Capitolul I , Anexa nr. II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 79 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 )
  1.2. Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau“, Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București, centre de transfuzie sanguină regionale și centre de transfuzie sanguină județene
  Nr. crt. Funcția Nivelul studii- lor Institutul Național de Hematologie Tranfuzională "Prof.Dr.C.T.Nicolau" Centrul de Transfuzie Sanguină al municipiului București Centre de transfuzie sanguină regională Centre de transfuzie sanguină județene
  Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient Salariile de bază - lei Coeficient
  Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022 Anul 2022
  Grad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad IIGrad IGrad II
  1 Director general 11568 12057 4,63 4,82
  2 Director, director general adjunct S 10102 10591 4,04 4,24 10102 10591 4,04 4,24 9450 10102 3,78 4,04 9287 9776 3,71 3,91
  3 Director adjunct științific S 9450 10102 3,78 4,04
  4 Director adjunct financiar contabilitate S 7495 8310 3,00 3,32
  5 Director resurse umane S 7495 8310 3,00 3,32
  6 Contabil șef S 7006 7495 2,80 3,00 6354 6762 2,54 2,70 5784 6354 2,31 2,54
  NOTĂ:1. Salariul de bază al directorului general din cadrul Institutului Național de Hematologie Transfuzională «Prof. Dr. C.T. Nicolau» nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.2. Salariile de bază ale persoanelor care ocupă funcția de director în cadrul centrelor de transfuzie regionale și județene, respectiv al Centrului de Transfuzie Sanguină al Municipiului București, nu pot fi mai mici decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.3. Salariile de bază prevăzute la gradul I și II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. (la 31-03-2018, Nota de la subpunctul 1.2. din Punctul 1. , Capitolul I , Anexa nr. II a fost modificată de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 80 din 28 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 28 martie 2018 ) 1.3. Alte funcții de conducere
  Nr. crt. Alte funcții de conducere Nivelul studiilorSalariile de bază - lei - Coeficient
  Anul 2022
  Grad I Grad II Grad I Grad II
  1 Director general *) S 8961 9450 3,58 3,78
  2 Director general adjunct, director, director executiv *) S 8798 9287 3,52 3,71
  3 Director adjunct *) S 8310 8798 3,32 3,52
  4 Director adjunct financiar-contabil *) S 6517 7169 2,61 2,87
  5 Contabil- șef*) S 5540 7006 2,22 2,80
  6 Șef serviciu medical S 6110 7658 2,44 3,06
  7 Șef birou, șef atelier, șef laborator, șef oficiu S 5132 6110 2,05 2,44
  8 Asistent medical-șef pe unitate S, SSD,PL 5030 5540 2,01 2,22
  9 Șef formație muncitori 4475 5008 1,79 2,00
  *) Se utilizează în unitățile sanitare fără paturi.NOTĂ:1. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcția de medic șef serviciu medicină legală/anatomie patologică beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.2. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcția de șef laborator și altele similare în cadrul institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 5% a salariului de bază avut.3. Personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcții în conducerea institutelor de medicină legală beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.4. Medicii în specialitatea anatomie patologică și medicină legală care ocupă funcții de conducere în comitetul director al unităților sanitare cu paturi beneficiază de majorarea cu 10% a salariului de bază avut.5. Salariile de bază prevăzute la gradul I și gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.
  1.4. Persoanele care exercită funcțiile nominalizate în următorul tabel, pe perioada cât exercită aceste funcții, beneficiază de majorarea salariului de bază avut, după cum urmează:  +   + 
  Nr. crt.FuncțiaMajorare salariu de bază %
  1Director program de rezidențiat medicină de urgență7,5
  2Director medical7,5
  3Director de îngrijiri^1)25
  4Asistent șef serviciu de ambulanță^2)20
  5Medic șef ambulatoriu de specialitate și altele similare5
  6Medic șef secție, șef laborator, coordonator și altele similare5
  7Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) șef secție, șef laborator și altele similare7,5
  8Responsabil de formare în rezidențiat medicină de urgență7,5
  9Farmacist șef serviciu, farmacist șef punct de lucru (oficină)7,5
  10Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moașă, laborant și altele similare) șef/asistent coordonator^3)15
  11Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune5
  12Spălătoreasă cu gestiune2,5
  13Șef echipă 2,5
  14Personal care desfășoară control în sănătate publică - direcția de sănătate publică7,5
  15Medic coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță7,5
  16Asistent medical coordonator substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 10
  17Ambulanțier cu atribuții de avizare tehnică substație sector municipiul București/substație serviciul de ambulanță 10
  18Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente 10
  ^1) Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical șef/asistent coordonator.^2) Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.^3) Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcției de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim. (la 22-05-2018, Tabelul de la subpunctul 1.4, punctul 1, cap. I din Anexa II a fost modificat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 22 mai 2018 )
  1.5. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiilor medicale, pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază, beneficiază, în cursul unei luni, de indemnizații de cel mult 10% din salariul de bază al funcției de execuție îndeplinite, care nu fac parte din salariul de bază.
  2. Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din unități sanitare și unități de asistență medico-socialăUnitățile clinice cuprind: spitale clinice județene de urgență, spitale județene de urgență, spitale regionale, spitale clinice de specialitate de urgență, spitale clinice, spitale de urgență, spitale de specialitate, Spitalul Universitar de Urgență „Elias“*), Institutul Național de Sănătate Publică, institute și centre medicale, institute de medicină legală, centre de transfuzie sanguină județene și al municipiului București, Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Academiei Române*), Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.a) Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitara.1. Unități clinice  + 
  Nr. crt.Funcția Nivelul studiilorUnități clinice
  Salariul de bază- lei Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  1 Medic primar S 12500 5,00
  2 Medic primar dentist S 12500 5,00
  3 Medic specialist S 9900 3,96
  4 Medic specialist dentist S 9900 3,96
  5 Medic rezident anul VI-VII S 7900 3,16
  6 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
  7 Medic dentist rezident anul IV-V S 7300 2,92
  8 Medic rezident anul III S 6700 2,68
  9 Medic dentist rezident anul III S 6700 2,68
  10 Medic rezident anul II S 6100 2,44
  11 Medic dentist rezident anul II S 6100 2,44
  12 Medic rezident anul I S 5700 2,28
  13 Medic dentist rezident anul I S 5700 2,28
  14 Medic S 6400 2,56
  15 Medic dentist S 6400 2,56
  16 Farmacist primar *1) S 5528 2,21
  17 Farmacist specialist S 5315 2,13
  18 Farmacist S 4475 1,79
  19 Farmacist rezident anul III S 4388 1,76
  20 Farmacist rezident anul II S 4345 1,74
  21 Farmacist rezident anul I S 4302 1,72
  22 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 4819 1,93
  23 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 4302 1,72
  24 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 4087 1,63
  25 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 3950 1,58
  26 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokineto- terapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; principal S 4345 1,74
  27 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokineto- terapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă; S 4173 1,67
  28 Asistent medical, tehnician de radiologie și imagistică licențiat, asistent medical de laborator clinic licențiat, licențiat în balneofiziokineto- terapie și recuperare, tehnician dentar licențiat, asistent medical dentar licențiat, tehnician de farmacie licențiat, tehnician de audiologie și protezare auditivă licențiat, asistent medical de profilaxie dentară licențiat, asistent medical licențiat în nutriție și dietetică, moașă: debutant S 3950 1,58
  29 Dentist principal SSD 4087 1,63
  30 Dentist SSD 3900 1,56
  31 Dentist debutant SSD 3850 1,54
  32 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socialăpentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; principal SSD 4087 1,63
  33 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician defarmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socialăpentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar SSD 3900 1,56
  34 Asistent medical, asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie și radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician defarmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgențe medico- chirurgicale, asistent medico- social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie și imagistică, tehnician de audiologie și protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie și asistență socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă și sănătate publică, fiziokinetoterapeut, cosmetician medical, asistent medical nutriționist și dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar; debutant SSD 3850 1,54
  35 Asistent medical, principal *2) PL 3910 1,57
  36 Asistent medical *2) PL 3860 1,54
  37 Asistent medical, debutant *2) PL 3750 1,50
  38 Asistent medical, principal *2) M 3850 1,54
  39 Asistent medical *2) M 3750 1,50
  40 Asistent medical, debutant *2) M 3610 1,44
  41 Tehnician dentar, principal *3) M 3850 1,54
  42 Tehnician dentar *3) M 3750 1,50
  43 Tehnician dentar, debutant *3) M 3610 1,44
  44 Soră medicală, principal *4) M 38001,52
  45 Soră medicală *4) M 3700 1,48
  46 Soră medicală, debutant *4) M 3610 1,44
  47 Autopsier, principal M 3750 1,50
  48 Autopsier M 3700 1,48
  49 Autopsier, debutant M 3610 1,44
  50 Statistician medical, registratormedical; principal M 3750 1,50
  51 Statistician medical, registratormedical M 3700 1,48
  52 Statistician medical, registratormedical; debutant M 3610 1,44
  (la 07-12-2018, Nr. crt. 44, Subpunctul a.1), Litera a), Punctul 2, Capitolul I din Anexa nr. II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 287 din 29 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 04 decembrie 2018 )
  a.2. Anatomia patologică și medicina legală
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilorAnatomia patologică și medicina legală
  Salariul de bază - lei Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  1 Medic primar S 16250 6,50
  2 Medic specialist S 12870 5,15
  3 Medic rezident anul IV-V S 7300 2,92
  4 Medic rezident anul III S 6700 2,68
  5 Medic rezident anul II S 6100 2,44
  6 Medic rezident anul I S 5700 2,28
  7 Farmacist primar *1) S 7186 2,87
  8 Farmacist specialist S 6909 2,76
  9 Farmacist S 5135 2,05
  10 Asistent medical, tehnician de radiologie; principal S 5649 2,26
  11 Asistent medical, tehnician de radiologie S 5425 2,17
  12 Asistent medical, tehnician de radiologie; debutant S 5135 2,05
  13 Asistent medical, asistent medical specialist; principal SSD 5313 2,13
  14 Asistent medical, asistent medical specialist SSD 5070 2,03
  15 Asistent medical, asistent medical specialist; debutant SSD 5005 2,00
  16 Asistent medical, principal *2) PL 5070 2,03
  17 Asistentmedical *2) PL 4875 1,95
  18 Asistent medical, debutant *2) PL 4810 1,92
  19 Asistent medical, principal *2) M 5005 2,00
  20 Asistent medical *2) M 4810 1,92
  21 Asistent medical, debutant*2) M 4693 1,88
  22 Soră medicală, principal *4) M 4875 1,95
  23 Soră medicală *4) M 4745 1,90
  24 Soră medicală, debutant *4) M 4693 1,88
  25 Autopsier, principal M 4875 1,95
  26 Autopsier M 4745 1,90
  27 Autopsier, debutant M 4693 1,88
  28 Statistician medical, registrator medical; principal M 4875 1,95
  29 Statistician medical, registrator medical M 4745 1,90
  30 Statistician medical, registrator medical; debutant M 4693 1,88
  a.3. Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală  + 
  Nr. crt. Funcția Nivelul studiilor Servicii de ambulanță, compartimente de primire urgențe: UPU-SMURD, UPU, CPU, secții/compartimente cu paturi de ATI/TI, unitate de transport neonatală
  Salariul de bază - lei - Gradația 0 Coeficient
  Anul 2022
  1 Medic primar S 13338 5,34
  2 Medic dentist primar S 13338 5,34
  3 Medic specialist S 10563