NORME METODOLOGICE din 4 iulie 2007(*republicate*)de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2009  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 731 din 4 iulie 2007 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 16 aprilie 2009.
  *) Republicate în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.669/2008 privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Capitolul I Categoriile de bunuri ce se valorifică în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007, declararea și preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  +  Articolul 1În condițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, denumită în continuare ordonanță, se valorifică următoarele bunuri, dacă prin legi speciale nu se dispune altfel:a) bunurile confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile sau al deciziilor organelor împuternicite să dispună confiscarea, dacă deciziile, respectiv procesele-verbale sau alte acte prin care s-a dispus confiscarea, nu au fost contestate în termenul legal sau au fost contestate și contestația a fost respinsă prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;b) bunurile care provin din succesiuni vacante;c) bunurile care provin din donații, cu excepția celor afectate de clauze derogatorii;d) bunurile mobile părăsite ai căror proprietari sunt neidentificați, predate pe bază de proces-verbal organelor de poliție, sau bunurile mobile descoperite de organele poliției de frontieră în zonele de competență, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predării și a căror valorificare nu este reglementată prin alte acte normative specifice. În aceeași categorie intră și cele prevăzute în cadrul tezei întâi din prezenta literă, ai căror proprietari sunt cunoscuți, însă există indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a împrejurărilor în care au fost găsite, din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului de a renunța la dreptul de proprietate asupra acestora;e) bunurile considerate abandonate sau fără stăpân prin efectul unor acte normative, precum și cele cărora le sunt aplicabile prevederile art. 477 din Codul civil;f) bunurile abandonate în favoarea statului la autoritatea vamală;g) mijloacele de plată în valută convertibilă și în lei, titlurile de valoare și orice active necorporale sau drepturi, inclusiv creanțe, intrate în proprietatea privată a statului prin modalitățile prevăzute la lit. a)-f);h) sumele consemnate în orice scop de către persoane fizice sau juridice, la dispoziția organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea și nu s-a cerut ridicarea de către cei care le-au depus sau care erau îndreptățiți să le ridice, în termenul de prescripție prevăzut de legislația în vigoare;i) orice alte bunuri mobile și imobile intrate în proprietatea privată a statului.  +  Articolul 2(1) Deținătorii de bunuri au obligația să declare bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului organelor de valorificare, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu excepția bunurilor care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare și a bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanță. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare, cu excepția celor care fac obiectul Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, se distrug pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau care au abandonat bunurile, în cazul în care sunt cunoscute, ori cheltuielile de distrugere vor fi avansate de instituția deținătoare, urmând a fi recuperate de la aceste persoane.(4) Sumele reprezentând cheltuieli de distrugere se înscriu, pe bază de documente justificative, în procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, în condițiile legii, și urmează regimul creanțelor bugetare prevăzute la art. 220 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) În cazul altor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului, în afară de cele confiscate sau abandonate de persoane fizice sau juridice cunoscute, cheltuielile de distrugere le suportă deținătorul.(6) Distrugerea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare, se efectuează în prezența și cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare și distrugere formate din câte un reprezentant desemnat de instituția sau autoritatea publică deținătoare, de organul de valorificare și de serviciile publice deconcentrate corespunzătoare ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Mediului. (la 17-07-2019, Alineatul (6) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 3(1) În termen de 10 zile de la data declarării, deținătorii au obligația de a preda, iar organele de valorificare, după caz, au obligația de a prelua bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu excepția bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonanță. Predarea bunurilor are loc la organele de valorificare. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiile generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București sau administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) și (3), bunurile prevăzute la art. 6 alin. (6) din ordonanță se predau de către deținători, imediat după intrarea în proprietatea privată a statului, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestora către populație și se declară către organul de valorificare, pentru a urmări încasarea contravalorii acestora.(3) Comisia prevăzută la art. 2 alin. (6) are ca atribuții stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare și distrugerea celor care nu le îndeplinesc. Bunurile care îndeplinesc condițiile de comercializare se predau de deținător organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal de predare-primire.(4) După distrugerea bunurilor comisia de preluare și distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia. În cazul distrugerii precursorilor de droguri, procesul-verbal de distrugere se comunică Agenției Naționale Antidrog în termen de 10 zile de la distrugere.(5) Membrii comisiei de preluare și distrugere prevăzute la art. 2 alin. (6) pot fi și membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) și (4^1) din ordonanță și sunt numiți prin decizie a instituției ori autorității publice deținătoare, prin care se desemnează dintre aceștia și președintele comisiei. Înlocuirea acestora, prin decizie, se face în condiții temeinic motivate. (la 17-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (6) Membrii comisiei de preluare și distrugere primesc fiecare, în condițiile legii, o indemnizație lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția întrunirii comisiei cel puțin o dată pe lună. Indemnizația se indexează anual cu indicele de inflație și se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.  +  Articolul 4(1) Deținătorii bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligația să inventarieze bunurile respective, luând în același timp și măsurile de păstrare și de conservare corespunzătoare a acestora.(2) Până la predarea bunurilor către organele de valorificare, deținătorii acestora le înregistrează în evidența tehnico-operativă.(3) Deținătorii declară și predau bunurile confiscate în proceduri penale distinct de celelalte bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. (la 17-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 5(1) Declararea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face, pe bază de borderou, la organele de valorificare. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori la administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Predarea și preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se consemnează într-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de predare-primire și borderoul prevăzut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, după caz:a) numărul procesului-verbal, data, ora și locul încheierii acestuia;b) numărul curent;c) denumirea, felul și natura fiecărui bun, descrierea amănunțită;d) unitatea de măsură;e) cantitatea;f) proveniența - din import sau indigen;g) marca, seria, anul de fabricație;h) starea fizică - bun nou sau utilizat;i) baza legală de trecere în proprietatea privată a statului;j) numărul actului de trecere în proprietatea privată a statului;k) semnăturile de predare-primire.(2^1) Actul prevăzut la alin. (2) lit. j) se predă organului de valorificare în copie conformă cu originalul. (la 17-07-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmește în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la deținătorul bunurilor, iar celălalt exemplar se predă organului de valorificare.(4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (6) și (7) din ordonanță se declară, în termen de 48 de ore de la ridicare, organelor de valorificare. Aceste bunuri se predau de către deținător, de îndată după ridicarea în vederea confiscării, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populație, în baza procesului-verbal de predare-primire în care se înscrie cantitatea de bunuri predată. Procesul-verbal de predare-primire se înaintează, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare, însoțit de o copie de pe nota de intrare-recepție întocmită de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populație. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) Bunurile care provin din donații făcute statului intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în baza unui act autentic întocmit de donator și a acceptului, prin ordin al ministrului finanțelor publice.(6) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (6) din Articolul 5 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (7) Pentru bunurile provenind din succesiuni vacante, titlul de proprietate îl constituie certificatul de vacanță succesorală emis de notarul public. (la 17-07-2019, Alineatul (7) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (8) În cazul moștenirilor ce urmează a fi declarate vacante, deschise până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice reprezintă statul ca subiect de drepturi și obligații în cadrul procedurii succesorale. Reprezentarea acestora în cadrul procedurii succesorale se face prin consilieri juridici. Moștenirile vacante deschise după intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, intră în proprietatea privată a comunelor, orașelor și municipiilor. (la 17-07-2019, Alineatul (8) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (9) Sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispoziția organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea și nu s-a cerut ridicarea de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptățiți să le ridice în termenul de prescripție prevăzut de legislația în vigoare, se virează la bugetul de stat de către persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligația să le declare organelor de valorificare, în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescripție. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Capitolul II Mijloacele de plată intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 6(1) Mijloacele de plată în valută liber convertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către deținătorii acestora, în termen de 48 de ore de la ridicare, în conturile în valută deschise pe seama organelor de valorificare la băncile comerciale selectate de acestea și se declară organelor de valorificare în cadrul aceluiași termen, împreună cu o copie a actului de confiscare sau intrare în proprietatea privată a statului. Selectarea băncilor se face de către organele de valorificare, în funcție de facilitățile oferite, care vor fi stabilite prin protocol.(2) Valorificarea mijloacelor de plată în valută liber convertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se realizează prin virarea de către băncile comerciale, în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), a contravalorii în lei a mijloacelor de plată în valută, în baza ordinului de vânzare de valută emis de organul de valorificare. (la 17-07-2019, sintagma: contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului", deschis pe numele organelor de valorificare la unitățile trezoreriei statului ale municipiilor reședință de județ și la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 7(1) Mijloacele de plată în lei intrate în proprietatea privată a statului se depun în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) în termen de 48 de ore de la ridicare. (la 17-07-2019, sintagma: contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului", deschis pe numele organelor de valorificare la unitățile Trezoreriei Statului ale municipiilor reședință de județ și la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) După depunere, sumele se declară lunar de către deținător la organul de valorificare, pe bază de borderou până pe data de 5 a lunii următoare celei în care s-a făcut depunerea.  +  Capitolul III Bunurile mobile părăsite  +  Articolul 8(1) Persoana care găsește un bun mobil care nu îi aparține și nu are posibilitatea să îl predea proprietarului este obligată să îl predea în termen de 10 zile unității de poliție pe a cărei rază teritorială a fost găsit bunul respectiv.(2) Bunurile mobile părăsite în incinta punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sau în apropierea acestora, precum și cele găsite în apropierea incintei acestora, în zona frontierei de stat, se predau de către persoana care le-a găsit organelor poliției de frontieră, pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu excepția celor abandonate la autoritatea vamală.(3) Procesul-verbal de predare-primire întocmit de organul de poliție competent va cuprinde următoarele elemente:a) data, locul întocmirii, numele, prenumele și gradul lucrătorului de poliție, precum și unitatea din care acesta face parte;b) datele de identificare ale persoanei care a găsit bunul;c) descrierea amănunțită a bunului și a împrejurărilor în care acesta a fost găsit;d) datele de identificare ale proprietarului bunului găsit, atunci când acesta este cunoscut.(4) Procesul-verbal de predare-primire prevăzut la alin. (3) se întocmește și în situația în care organele de poliție se sesizează din oficiu cu privire la existența unui bun mobil părăsit în raza teritorială de competență.  +  Articolul 9(1) Bunurile mobile prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) se păstrează pe o perioadă de un an, în încăperi special amenajate, în incinta unităților de poliție, luându-se măsuri de păstrare și de conservare corespunzătoare a acestora, până la predarea lor efectivă spre valorificare.(2) Termenul de un an în care bunurile părăsite trebuie păstrate de către organele de poliție competente curge de la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora.(3) În situația în care proprietarul sau moștenitorii legali ai acestuia se prezintă la unitatea de poliție competentă înainte de expirarea termenului de un an, aceștia intră în posesia bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire în care se vor consemna și împrejurările în care bunul a fost părăsit.(4) Bunurile mobile abandonate, ai căror proprietari au fost identificați, dar au renunțat, printr-o declarație scrisă pe propria răspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de îndată organelor de valorificare, în vederea valorificării. Fac excepție bunurile mobile abandonate la autoritatea vamală, susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, al căror regim este reglementat prin Legea nr. 344/2005. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) Bunurile considerate abandonate în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanță se predau organelor de valorificare competente. (la 17-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Capitolul IV Bunurile aflate în situația prevăzută la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situației unor societăți comerciale  +  Articolul 10Bunurile, inclusiv mijloacele de plată în lei sau valută convertibilă, titlurile de valoare, orice active necorporale sau drepturi, aflate în situația prevăzută la art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, intră sub incidența prevederilor art. 1 lit. e).  +  Articolul 11(1) Lichidatorii sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile organelor de valorificare, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii de radiere. (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Bunurile de natura drepturilor, inclusiv dreptul de creanță, precum și activele necorporale și titlurile de valoare se comunică, de către lichidatori sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, organelor prevăzute la alin. (1) și se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire toate documentele, în original, care atestă dreptul de proprietate al persoanei juridice radiate asupra acestora, precum și orice alte documente deținute cu privire la acestea, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Bunurile imobile aflate în situația prevăzută la art. 10 se predau, de către lichidatori sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, organelor prevăzute la alin. (1), împreună cu documentele care atestă dreptul de proprietate al persoanei juridice radiate asupra acestora, precum și orice alte documente relevante cu privire la acestea, în termenul prevăzut la alin. (1).(4) Mijloacele de plată în lei aflate în situația prevăzută la art. 10 se depun sau se virează, după caz, de către lichidatori sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), în termenul prevăzut la alin. (1). (la 17-07-2019, sintagma: contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului", deschis pe numele organelor de valorificare la unitățile trezoreriei statului ale municipiilor reședință de județ și la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) Mijloacele de plată în valută convertibilă aflate în situația prevăzută la art. 10 se depun sau, după caz, se virează de către lichidatori sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, în conturile în valută deschise pe seama organelor de valorificare la băncile comerciale selectate de acestea, în termenul prevăzut la alin. (1), și se valorifică în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2).(6) Mijloacele de plată în valută neconvertibilă aflate în situația prevăzută la art. 10 se depun de către lichidatori sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, de către administratorii acestora la data radierii, în termenul prevăzut la alin. (1), la Banca Națională a României. Mijloacele de plată în valută neconvertibilă cotată de Banca Națională a României se valorifică în conformitate cu prevederile art. 49.(7) Pentru preluarea bunurilor prevăzute la art. 10 nu este necesară constituirea comisiei de preluare și distrugere.  +  Articolul 12(1) Lichidatorii sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, administratorii acestora la data radierii răspund material individual sau, în cazul societăților cu mai mulți administratori, solidar, pentru bunurile devenite proprietate a statului în condițiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, care, din vina lor, nu se predau în termen de 10 zile organelor competente prevăzute la art. 11.(2) Organele de valorificare sau, în cazul în care nu au personalitate juridică, instituțiile cu personalitate juridică din care acestea fac parte reprezintă statul în calitate de proprietar al bunurilor devenite ale statului potrivit art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, și sunt abilitate să ia toate măsurile legale necesare pentru a intra în posesia acestor bunuri, dacă acestea nu sunt predate conform art. 11. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Creanțele persoanelor juridice radiate, devenite ale statului în condițiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, se transmit de către organul de valorificare spre executare silită, împreună cu încheierea judecătorului delegat prin care se dispune radierea persoanei juridice și cu documentele doveditoare cu privire la dreptul de creanță al persoanei juridice radiate. (la 17-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (4) În cazul bunurilor rămase în patrimoniu după lichidare sau radiere, care nu pot fi recuperate, contravaloarea acestora sau valoarea lor, în cazul mijloacelor de plată în lei, se recuperează de la lichidator sau, după caz, de la administratori.  +  Capitolul V Evaluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  +  Secţiunea 1 Atestarea calității bunurilor  +  Articolul 13(1) Bunurile de consum alimentar și materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum și cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificării fără a fi necesar avizul de calitate, în condițiile în care se încadrează în termenul de valabilitate menționat pe ambalaj. În situația în care pentru aceste bunuri se depășește termenul de valabilitate menționat pe ambalaj, este interzisă valorificarea lor pentru consumul uman.(2) În situația în care există incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor, se obține de către deținător avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.(3) Pentru bunurile pe al căror ambalaj nu este înscris termenul de valabilitate, deținătorul solicită avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.(4) Avizul de calitate prevăzut la alin. (2) și (3) se emite de îndată de instituțiile care dețin laboratoare de specialitate și care sunt autorizate în acest sens.(5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se înțelege bunul care înregistrează scăzăminte în timpul transportului, depozitării și desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, fărâmițare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemănătoare în procesul de comercializare.(6) Instituțiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor în vederea comercializării sunt obligate să emită avizul de calitate în termen de maximum 15 zile de la data solicitării acestuia, cu excepția situației prevăzute la alin. (4).  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea bunurilor  +  Articolul 14(1) După preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în termen de 30 de zile, cu excepția bunurilor care necesită expertizare în vederea evaluării. (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia și avizat de conducătorul organului de valorificare. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonată de conducătorul organului de valorificare, care soluționează și eventualele probleme divergente care pot apărea pe parcurs între membrii comisiei de evaluare. (la 17-07-2019, sintagma: directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori de șefii administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (4) Comisia de evaluare se întrunește ori de câte ori este necesar.(5) Conducătorul organului de valorificare stabilește prin decizie componența comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanți, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absenței acestora. Prezența membrilor comisiei de evaluare este obligatorie. (la 17-07-2019, sintagma: Directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori, după caz, șeful administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (6) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (6) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (7) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și unul al deținătorului bunurilor. Organul de valorificare este reprezentat în comisie de:a) conducătorul adjunct al organului de valorificare, care coordonează activitatea de valorificare - președintele comisiei;b) 2 salariați din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri, dintre care unul este desemnat secretarul comisiei. În cazul în care în cadrul compartimentului, biroului sau serviciului nu sunt încadrați cel puțin 2 salariați, conducătorul organului de valorificare va desemna un salariat din cadrul altui compartiment, birou sau serviciu din instituție. (la 17-07-2019, Alineatul (7) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (8) În situația în care valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. Înlocuirea acestora se face prin decizie, în condiții temeinic motivate. (la 17-07-2019, Articolul 14 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 15(1) La evaluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare va avea în vedere prețul actual pentru produse identice sau similare, în care se includ, după caz, taxa pe valoarea adăugată, comisionul consignatarului în cazul bunurilor valorificate în regim de consignație și taxele la import în cazul bunurilor neunionale intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală. Prețul rezultat se corectează, după caz, în funcție de următoarele criterii:a) gradul de uzură fizică și morală a bunurilor respective;b) utilitatea bunurilor pentru potențialii cumpărători - în cazul bunurilor utilizabile ca materii prime în procesul tehnologic, evaluarea se poate face la prețurile cu ridicata practicate în zonă;c) cantitatea (volumul) bunurilor respective - în cazul loturilor mari de bunuri, se pot utiliza prețurile cu ridicata practicate în zonă;d) caracterul sezonier al bunurilor;e) termenul de valabilitate. (la 17-07-2019, sintagma: drepturile de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: bunurilor necomunitare a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) În cazul bunurilor neunionale intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală, pentru care aceasta comunică taxe la import în sume fixe aplicate la unitatea de cantitate, potrivit art. 58, prețul stabilit trebuie să asigure cel puțin plata acestora și a celorlalte cheltuieli de valorificare preconizate. (la 17-07-2019, sintagma: drepturi de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: bunurilor necomunitare a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (4) În situația prevăzută la alin. (3), dacă unitatea de măsură în care autoritatea vamală comunică taxele la import unitare diferă de unitatea de măsură în care se face evaluarea, serviciul, biroul sau compartimentul valorificare calculează taxele la import unitare corespunzătoare unității de măsură în care se face evaluarea. (la 17-07-2019, sintagma: drepturile de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 15 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (6) În cazul produselor accizabile care se pot valorifica numai către antrepozitari autorizați, prețul stabilit de comisia de evaluare nu cuprinde accizele.  +  Articolul 16(1) Pentru buna desfășurare a activității de evaluare, prin decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz, pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigură informații scrise privind prețurile actuale pentru produse identice sau similare, în vederea evaluării bunurilor. (la 17-07-2019, sintagma: directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori a șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) În situații justificate, în funcție de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializați, valoarea stabilită de către aceștia putând fi acceptată sau corectată de comisia de evaluare.(3) Membrii comisiei de evaluare primesc fiecare o indemnizație lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția întrunirii comisiei de evaluare cel puțin o dată pe lună. Indemnizația se indexează anual cu indicele de inflație și se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.(4) În situația în care comisia de evaluare se întrunește de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât și membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizație lunară la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția motivării absenței membrului plin.(5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitație.  +  Articolul 17(1) Bunurile de consum alimentar și materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii sau plantele, precum și bunurile al căror termen de valabilitate expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se pronunță în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populație.(2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face la prețul cu ridicata practicat în zonă, care poate fi prețul stabilit pentru ultima intrare, după caz, fără efectuarea procedurilor de evaluare.(3) Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrală în maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.  +  Articolul 18(1) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul de deținere, precum și în regim de consignație, în termen de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea prețurilor stabilite inițial cu până la 30% din valoarea stabilită.(2) În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau al reducerii prețului bunurilor, în funcție de decizia comisiei de evaluare. Reducerea prețurilor bunurilor poate fi făcută până la 75% din prețul stabilit inițial.(3) După expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vânzare, cu aprobarea conducătorului organului de valorificare, bunurile pot fi valorificate la un preț care nu poate fi mai mic decât cel oferit de unitățile de colectare și valorificare a deșeurilor. (la 17-07-2019, sintagma: directorului executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv a șefului administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 19În cazul bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care conțin copii ilegale ale operelor prevăzute la art. 7 și 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, organele deținătoare au obligația să depună bunurile respective la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea distrugerii de către comisia de distrugere constituită în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere și de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2000.  +  Secţiunea a 3-a Valorificarea bunurilor  +  Articolul 20(1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică de către organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se află, prin licitație publică, în regim de consignație ori prin bursele de mărfuri, după caz.(2) Alegerea metodei de valorificare se face de către conducătorul organului de valorificare, înainte de evaluarea bunurilor sau cu ocazia avizării procesului-verbal de evaluare. (la 17-07-2019, sintagma: directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv șeful administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 21(1) Magazine proprii se pot organiza de către organul de valorificare în condițiile în care volumul bunurilor ce urmează să fie vândute asigură continuitate în funcționarea acestora.(2) Vânzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face en detail și/sau angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare.(3) Vânzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află, în sistem angro, se face pe bază de factură.(4) Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau eșalonat pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana fizică sau juridică prezintă o garanție bancară sau scrisoare de garanție bancară reprezentând contravaloarea a 3 rate lunare și plătește, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în funcție de taxa oficială a scontului stabilită de Banca Națională a României.(5) Contravaloarea bunurilor prevăzute la art. 13, mai puțin adaosul comercial, se virează de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), în maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării. (la 17-07-2019, sintagma: contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" a fost înlocuită de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 22(1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitație publică, dacă prin lege nu se dispune altfel. (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1):a) Abrogată. (la 17-07-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) b) Abrogată. (la 17-07-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) c) bunurile imobile deținute de stat în cotă indiviză;d) bunurile imobile pentru care exista un contract de închiriere în vigoare în momentul intrării acestora în proprietatea privată a statului.(3) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (4) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (6) Bunurile imobile deținute de stat în cotă indiviză se valorifică direct către coproprietari, dacă aceștia oferă cel puțin prețul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data înștiințării în acest sens de către organele de valorificare, și achită integral suma în termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare. În caz contrar, se procedează la valorificarea imobilului prin licitație publică.(7) În cazul în care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumpărare în termenul de mai sus, vânzarea directă a cotei deținute de stat se face către cei care au depus oferta. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică în termen de cel mult 30 de zile de la data achitării sumei prevăzute mai sus. (la 17-07-2019, Alineatul (7) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (8) Bunurile imobile intrate în proprietatea privată a statului, pentru care la data intrării în proprietatea privată a statului exista un contract de închiriere în vigoare, pot fi valorificate prin vânzarea directă către chiriași, dacă oferă cel puțin prețul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiză tehnică sau de evaluare, în termen de 30 de zile de la data notificării în acest sens de către organele de valorificare, și achită integral suma în termen de 60 de zile de la data depunerii ofertei de cumpărare.(9) În cazul în care chiriașii aflați în situația prevăzută la alin. (8) nu își exprimă oferta de cumpărare sau nu achită suma datorată în termenele precizate la alin. (8), se procedează la valorificarea bunurilor prin licitație publică. (la 17-07-2019, Alineatul (9) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 23(1) Valoarea de pornire a licitației este stabilită de comisia de evaluare.(2) În vederea organizării licitației se publică în presă anunțuri de vânzare, care trebuie să cuprindă următoarele informații privind organizarea licitației:a) data, ora și locul organizării licitației;b) valoarea de pornire a licitației;c) descrierea bunurilor supuse licitației;d) pasul licitației, stabilit procentual sau valoric.Se pot utiliza în plus și alte forme de publicitate.(3) Publicarea anunțului de vânzare se face în cel mult 10 zile lucrătoare după evaluarea bunurilor.(4) Licitația publică se desfășoară în minimum 5 zile și maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului de vânzare.(5) Lista cuprinzând bunurile ce fac obiectul licitației publice se afișează la sediul organelor de valorificare, începând cu data publicării anunțului de vânzare, iar alte informații necesare se pun la dispoziție celor interesați de către serviciile sau birourile de valorificare. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București, respectiv al administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (6) Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitației publice poate fi publicată și în presa centrală sau locală, precum și prin internet, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.(7) Licitația publică are loc în prezența unei comisii formate din 3 membri, dintre care unul are calitatea de președinte al comisiei, desemnați prin decizie a conducătorului organului de valorificare sau, dacă acesta nu are personalitate juridică, a instituției cu personalitate juridică din care face parte organul de valorificare. Prin decizie se desemnează și membrii supleanți. (la 17-07-2019, Alineatul (7) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (8) Comisia de licitație verifică îndeplinirea condițiilor de participare la licitație și întocmește lista cuprinzând persoanele acceptate la licitație. Garanția de participare la licitație se depune/se virează de către participanții la licitație în conturile corespunzătoare de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (4). (la 17-07-2019, Alineatul (8) din Articolul 23 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 24(1) La licitația publică pot participa atât persoanele fizice, cât și juridice, cu următoarele condiții:a) înscrierea la licitație pe baza unei cereri;b) plata unei garanții de participare la licitație, reprezentând cel puțin 10% din valoarea de pornire a licitației;c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;d) pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română și legalizat;f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport sau carte de identitate, după caz;h) dovada emisă de creditorii fiscali că nu are obligații fiscale restante.(2) Licitația publică se desfășoară în locul, la data și la ora indicate în anunțul de vânzare, dacă sunt cel puțin 2 ofertanți.(3) Licitația publică se reia în situația în care nu se prezintă 2 ofertanți sau nu se obține valoarea de pornire a licitației. În aceste situații se întocmește un proces-verbal de desfășurare, semnat de toți membrii comisiei de licitație, iar comisia de evaluare va proceda la reducerea prețului bunurilor licitate, în termen de cel mult 10 zile de la data licitației, prin reducerea prețului de vânzare cu cel mult 50% din cel stabilit inițial.(4) Data reluării licitației publice se stabilește de către comisia de licitație, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitații.(5) După reevaluarea bunurilor noua valoare stabilită de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitației.(6) Dacă la a doua licitație publică nu se prezintă niciun ofertant, bunurile pot fi supuse valorificării prin celelalte metode de valorificare.(7) Dacă la a doua licitație publică se prezintă un singur ofertant și acesta îndeplinește condițiile de participare, el este admis și are loc negocierea prețului de vânzare a bunurilor.(8) În situația în care nu se obține valoarea de pornire a celei de-a doua licitații publice, inclusiv în cazul negocierii cu un singur ofertant, se întocmește un proces-verbal de desfășurare, semnat de toți membrii comisiei de licitație, și licitația se reia. În această situație comisia de evaluare procedează la reducerea prețului bunurilor supuse licitației, în termen de 10 zile de la data licitației, astfel încât reducerea totală a prețului de vânzare, după cele 3 licitații, să nu depășească 75% din valoarea inițială. Comisia de licitație stabilește data celei de-a treia licitații publice, în termen de cel mult 30 de zile de la data licitației anterioare. În cazul în care la cea de-a treia licitație publică se prezintă un singur ofertant, se procedează la negocierea prețului de vânzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilită inițial de comisia de evaluare.(9) În cazul în care bunurile nu se valorifică nici în urma celei de-a treia licitații publice, se pot utiliza alte metode de valorificare.(10) Publicarea anunțului de vânzare este obligatorie înaintea fiecărei licitații publice, în aceleași condiții ca și în cazul primei licitații.(11) Pasul de licitare se stabilește înaintea fiecărei licitații publice, în sumă absolută sau în procente din valoarea de pornire a licitației, de serviciul, biroul sau compartimentul de valorificare din cadrul organelor de valorificare. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiilor generale ale finanțelor publice județene sau a municipiului București ori al administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (12) Plata contravalorii bunurilor se face integral la preluarea acestora de către câștigătorul licitației. În cazul negocierii prețului de vânzare cu un singur ofertant, conform alin. (7) și (8), vânzarea se poate face și în rate, cu garanție bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare, câștigătorul licitației plătind în momentul preluării bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecată. Rata dobânzii se actualizează în funcție de nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.(13) După fiecare licitație publică se întocmește un proces-verbal de licitație în care se consemnează rezultatele acesteia și care se semnează de toți membrii comisiei de licitație și de ofertanți. Adjudecatarul primește din partea comisiei de licitație procesul-verbal de licitație.(14) Garanția depusă de participanții la licitație se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitației. În cazul adjudecatarului, aceasta se reține în contul prețului sau al sumei de minimum 50% din preț datorate la preluarea bunurilor, în cazul vânzării în rate, organul de valorificare virând garanția în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). (la 17-07-2019, sintagma: contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului", deschis la unitățile Trezoreriei Statului ale municipiilor reședință de județ și la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (15) În cazul neprezentării la licitație, precum și al ofertanților care refuză semnarea procesului-verbal de licitație, garanția nu se restituie și devine venit la bugetul de stat sau, după caz, local și se virează în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (3). (la 17-07-2019, Alineatul (15) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (16) Adjudecatarul este obligat să plătească prețul, diminuat cu contravaloarea garanției, în termen de cel mult 5 zile de la data licitației.(17) În cazul vânzării în rate conform alin. (12), adjudecatarul este obligat la plata sumei de minimum 50% din preț, diminuată cu valoarea garanției depuse, în termen de cel mult 5 zile de la data licitației.(18) Procesul-verbal de licitație constituie titlu de creanță asupra adjudecatarului, pentru suma datorată, respectiv prețul diminuat cu garanția depusă. Termenul de plată a obligației este de maximum 5 zile de la data licitației sau termenele stabilite prin procesul-verbal de licitație, în cazul vânzării în rate.(19) După plata prețului diminuat cu garanția, adjudecatarul preia bunurile în baza documentului "factură", care constituie și titlu de proprietate asupra acestora, în cazul bunurilor mobile.(20) În cazul bunurilor imobile, adjudecatarul le preia pe bază de factură după plata prețului, diminuat cu garanția, dar titlul de proprietate îl constituie contractul de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică, în termen de 30 de zile de la plata sumei.(21) În cazul în care adjudecatarul nu achită suma datorată în vederea preluării bunurilor în maximum 5 zile lucrătoare de la adjudecarea bunurilor, acesta pierde dreptul la restituirea garanției, iar licitația se reia în cel mult 15 zile lucrătoare de la data adjudecării, cu aceeași valoare de pornire ca și licitația anterioară.(22) În situația prevăzută la alin. (21), din garanția depusă se vor acoperi, în ordine, cheltuielile ocazionate de organizarea unei noi licitații și diferența de preț, în cazul în care prețul obținut la noua licitație va fi mai mic.(23) În cazul în care garanția depusă depășește sumele prevăzute la alin. (22), suma rămasă din garanție după acoperirea acestora devine venit la bugetul de stat sau, după caz, local și se virează în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3). În caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitații publice și, după caz, a diferenței de preț rămase neacoperite din garanția depusă. (la 17-07-2019, Alineatul (23) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (24) În situația prevăzută la alin. (21), adjudecatarul datorează dobânzi și penalități pentru neachitarea obligației față de bugetul de stat, stabilită prin procesul-verbal de licitație, conform alin. (18), până la stingerea creanței. În acest caz, creanța se stinge prin achitarea contravalorii bunurilor de către noul adjudecatar, precum și a diferenței de preț de către vechiul adjudecatar, dacă este cazul. (la 17-07-2019, sintagma: majorări de întârziere a fost înlocuită de Punctul 62, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (25) În situația prevăzută la alin. (21), adjudecatarul poate intra în posesia bunurilor achitând suma prevăzută la alin. (16), împreună cu dobânzile și penalitățile aferente și cheltuielile ocazionate de organizarea următoarei licitații, rămase neacoperite din garanție, dacă este cazul, până cu o zi înainte de data organizării acesteia. În acest caz noua licitație nu va mai avea loc. (la 17-07-2019, sintagma: majorările de întârziere a fost înlocuită de Punctul 62, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (26) Dacă adjudecatarul care nu a achitat în termen suma datorată nu procedează conform alin. (25), nu are dreptul de a participa la următoarea licitație.(27) În cazul reluării licitației conform alin. (21), comisia de licitație stabilește sumele datorate de primul adjudecatar, respectiv diferența de preț și cheltuielile ocazionate de organizarea licitației, rămase neacoperite de garanția depusă. Aceste sume se consemnează în procesul-verbal de licitație, care se comunică și primului adjudecatar.(28) Dobânzile și penalitățile prevăzute la alin. (24) se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-07-2019, Alineatul (28) din Articolul 24 , Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 25(1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică și în regim de consignație, precum și prin societăți comerciale tip consignație, pe baza principiului licitării comisionului în cadrul limitei de 0,5-25% din valoarea bunurilor.(1^1) Procedura și competențele privind organizarea licitației de comision se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 17-07-2019, Articolul 25 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Licitarea comisionului se poate face la începutul anului sau ori de câte ori este necesar, cu condiția ca la stabilirea acestuia comisia de licitație să aibă în vedere criteriile stabilite la alin. (3).(3) La stabilirea comisionului comisia de licitație trebuie să aibă în vedere următoarele criterii, după caz:a) volumul de marfă care poate fi preluat pentru valorificare;b) vadul comercial al consignatarului;c) respectarea obligațiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata în avans.(4) Consignatarul vinde bunurile preluate la prețul stabilit de comisia de evaluare fără TVA, care include și comisionul, la care se adaugă TVA-ul aferent.(5) Plata contravalorii bunurilor vândute se face integral sau pe măsura vânzării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.(6) Pentru nevărsarea la termen a sumelor încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare calculează dobânzi și penalități, potrivit legislației fiscale în materie. (la 17-07-2019, sintagma: majorări de întârziere a fost înlocuită de Punctul 62, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 26(1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică și prin intermediul burselor de mărfuri, în baza prevederilor legale în acest sens.(2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică pe piața valorilor mobiliare conform legislației în vigoare.  +  Articolul 27Dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifică prin modalitățile prevăzute la art. 9 din ordonanță sau nu se atribuie cu titlu gratuit, se poate proceda la: (la 17-07-2019, Partea introductivă a articolului 27 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) a) valorificarea prin unitățile de colectare și valorificare a deșeurilor;b) dezmembrarea bunurilor și valorificarea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor, după caz;c) distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora.  +  Articolul 28Organele de valorificare pot preda bunurile spre valorificare și altor organe de valorificare din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În acest scop, se încheie un protocol între conducătorii organelor de valorificare. (la 17-07-2019, Articolul 28 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Capitolul VI Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  +  Articolul 29(1) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite sau, după caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotările aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora.Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministerială care va funcționa pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și ai Cancelariei Primului-Ministru.**)___________**) A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2009 privind desființarea Cancelariei Primului-Ministru și stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009.Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare lunară, până la data de 10 a lunii următoare, Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la organele de valorificare. (la 25-03-2014, Paragraful 3 al alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 182 din 12 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 25 martie 2014. ) Organele de valorificare au obligația de a comunica lunar Ministerului Finanțelor Publice situația nominală privind autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare, conform anexei nr. 1. (la 17-07-2019, sintagma: Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) Înscrierea în situația lunară înaintată Ministerului Finanțelor Publice trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, care au o situație clară din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Situațiile lunare cuprind autovehiculele care sunt în stare de funcționare și corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislației în vigoare. Se înscriu în situațiile lunare și autovehiculele care nu se încadrează în prevederile privind emisiile poluante, dar îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege pentru a circula pe drumurile publice.În raportul de expertiză tehnică se precizează în mod expres dacă autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice și dacă se încadrează în prevederile legale privind emisiile poluante, precum și gradul de uzură.Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și motoarelor atașabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului.Comisia interministerială va elabora un regulament de organizare și funcționare a acesteia, în care să se prevadă atribuțiile ce îi revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și motoarelor atașabile acestora.Comisia interministerială analizează cererile de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și a motoarelor atașabile acestora și repartizează aceste bunuri în administrarea ministerelor, autorităților publice centrale și locale, în limita normativelor de dotare a acestora, precum și unităților de cult și Societății Naționale de Cruce Roșie din România.Prin regulamentul de organizare și funcționare a comisiei interministeriale se stabilește modul de soluționare a cererilor de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și a motoarelor atașabile, nerezolvate.Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finanțelor Publice, după fiecare ședință a comisiei interministeriale, situația privind autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum și situația celor neatribuite gratuit.Predarea autovehiculelor către instituțiile cărora le-au fost atribuite și valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se efectuează pe baza comunicării exprese a Ministerului Finanțelor Publice.Transmiterea comunicărilor de Ministerul Finanțelor Publice atât către beneficiari, cât și către organele de valorificare se va face în termen de 15 zile de la data primirii comunicării de la Secretariatul General al Guvernului.Transmiterea de către beneficiari a acceptului sau refuzului se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării. În caz contrar, bunurile se consideră refuzate.Pentru autovehiculele intrate în proprietatea privată a statului, repartizate cu titlu gratuit, care nu se încadrează în prevederile legale privind emisiile poluante, omologarea individuală se face prin exceptare individuală, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.132/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere - RNTR 7.Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanțelor Publice pentru autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotările aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 17-07-2019, Penultimul paragraf al Literei a) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) Expertiza tehnică și evaluarea autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și motoarelor atașabile acestora, intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se efectuează de către experți tehnici sau evaluatori autorizați;b) creșelor, unităților și instituțiilor de învățământ, bibliotecilor, centrelor de plasament, centrelor de primire a copilului în regim de urgență, căminelor pentru persoane vârstnice, unităților de asistență medico-socială (centre medico-sociale preluate), persoanelor cu handicap, instituțiilor de cult, Societății Naționale de Cruce Roșie din România, precum și persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităților naturale, la propunerea organelor de valorificare.Organele de valorificare pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de până la 10.000 lei/beneficiar. (la 17-07-2019, sintagma: Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 10.000 lei/beneficiar, organele de valorificare înaintează Ministerului Finanțelor Publice propuneri concrete și motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor și lista bunurilor atât cantitativ, cât și valoric. În vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de peste 10.000 lei/ beneficiar și în baza unei cereri înaintate direct Ministerului Finanțelor Publice. În această situație Ministerul Finanțelor Publice va solicita listele cu bunuri, atât cantitativ, cât și valoric, de la organele de valorificare; (la 17-07-2019, sintagma: direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și de la administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) c) ministerelor, altor autorități publice centrale, inclusiv organelor deconcentrate ale acestora, precum și autorităților administrației publice locale - echipamente de comunicație, tehnică de calcul și birotică, rechizite, bunuri de folosință îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreținere și reparații, cu respectarea procedurilor de declarare și de evaluare.Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitățile administrativ-teritoriale, se face în baza unei cereri adresate organelor de valorificare, pentru bunuri în valoare de până la 10.000 lei/ beneficiar, iar pentru bunuri în valoare de peste 10.000 lei/ beneficiar, cererea va fi adresată Ministerului Finanțelor Publice. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, precum și administrațiilor finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere și alte autorități publice centrale, precum și pentru organele deconcentrate ale acestora, se face în baza unei cereri adresate Ministerului Finanțelor Publice;d) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile și imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;e) Abrogată. (la 17-07-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) f) persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice.(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru cele care intră în competența Ministerului Finanțelor Publice, sau prin decizie a conducătorului organului de valorificare, dacă acesta are personalitate juridică, ori, în caz contrar, a conducătorului instituției cu personalitate juridică din care face parte organul de valorificare, pentru cele care intră în competența acestora. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 29 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Atribuirea cu titlu gratuit beneficiarilor prevăzuți la alin. (1) lit. b), în cazul în care aceștia nu au personalitate juridică, se poate face organelor sau persoanelor juridice în cadrul sau în subordinea cărora își desfășoară activitatea.  +  Articolul 30(1) Autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora, care nu îndeplinesc condițiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt repartizate de comisia interministerială sau cele refuzate de beneficiari, explicit sau prin netransmiterea în termen de 15 zile a acceptului sau refuzului de a le prelua, se valorifică de către organele de valorificare, astfel:a) prin licitație publică;b) prin vânzare directă de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află;c) Abrogată. (la 17-07-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul VI a fost abrogată de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) d) ca piese componente;e) prin unitățile de colectare și valorificare a deșeurilor;f) prin distrugere. (la 17-07-2019, sintagma: direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, și de administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (1^1) Procedura de valorificare a bunurilor conform prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 17-07-2019, Articolul 30 din Capitolul VI a fost completat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Atribuirea cu titlu gratuit în condițiile art. 29 alin. (1) lit. b), c), d) și f) se poate face direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, dar cu respectarea procedurii de evaluare a bunurilor. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 30 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 60 de zile de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare sau pot fi atribuite unui alt beneficiar.  +  Capitolul VII Competențele și obligațiile organelor de valorificare, obligațiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 31(1) Organele de valorificare au următoarele competențe și obligații:a) propun Ministerului Finanțelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru valori mai mari de 10.000 lei, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b); (la 17-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) b) verifică dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar, se iau măsurile prevăzute de legislația în vigoare pentru recuperarea acestora și, după caz, a dobânzilor și penalităților de întârziere; (la 17-07-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) c) transmit debitele constatate organelor de executare silită în vederea aplicării măsurilor de executare silită, în baza titlurilor executorii emise în condițiile legii; (la 17-07-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) d) întocmesc documentația în vederea valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin bursele de mărfuri și pe piața valorilor mobiliare;e) controlează dacă persoanele juridice și fizice care au preluat spre valorificare bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului le păstrează în bune condiții;f) asigură, la preluarea autovehiculelor, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunilor și motoarelor atașabile acestora, sigilarea acestor bunuri;g) raportează lunar Ministerului Finanțelor Publice situația privind autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei la prezentele norme metodologice; (la 17-07-2019, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) h) Abrogată. (la 17-07-2019, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) i) organizează evidența bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și a sumelor obținute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;j) organizează evidența strictă a proceselor-verbale de predare-primire pe deținătorii de la care s-au primit bunurile și pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea;k) organizează evidența proceselor-verbale de evaluare întocmite de comisia de evaluare.(2) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 32Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate în proprietatea privată a statului au următoarele obligații:a) să trimită reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de câte ori sunt înștiințate de organele de valorificare;b) să semneze de primirea bunurilor avizul de însoțire a mărfii, aplicând și ștampila unității, după caz;c) să înregistreze în evidențele proprii bunurile respective în ziua primirii;d) să organizeze evidența bunurilor primite pe fiecare aviz de însoțire a mărfii;e) să anexeze documentului de plată un borderou cuprinzând lista cu bunurile vândute, prețul unitar, cantitatea, valoarea, seria și numărul avizului de însoțire a mărfii pe baza căruia au preluat bunurile;f) să asigure conservarea bunurilor în cele mai bune condiții, având grijă să nu fie înlocuite până la vânzare cu altele de calitate inferioară și să nu se altereze sau să se deterioreze din cauza condițiilor de întreținere necorespunzătoare;g) să expună în permanență bunurile respective spre vânzare și să ia cele mai eficiente măsuri pentru ca aceste bunuri să fie vândute în cel mai scurt timp;h) să vireze sau să depună în numerar contravaloarea bunurilor, respectiv prețul stabilit de comisia de evaluare, din care se deduce comisionul, în termen de cel mult 5 zile de la vânzarea bunurilor, în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). (la 17-07-2019, sintagma: contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului" a fost înlocuită de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Capitolul VIII Procedura de distrugere a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  +  Articolul 33(1) Bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și preluate de organele de valorificare, care în intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum și cele care nu au putut fi valorificate sau atribuite cu titlu gratuit, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost predate unităților de colectare și de valorificare a deșeurilor, se pot distruge sub supravegherea comisiei de distrugere.(2) De asemenea, pot fi distruse și bunurile pentru care volumul acestora (valoric) nu justifică angajarea cheltuielilor în vederea valorificării.(3) În cazul bunurilor neunionale intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală, pentru care aceasta comunică taxe la import în sume fixe aplicabile la unitatea de cantitate, dacă prețul stabilit conform art. 15 alin. (1) nu asigură cel puțin plata taxelor de import și a celorlalte cheltuieli de valorificare preconizate, bunurile se distrug. (la 17-07-2019, sintagma: drepturi de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: drepturilor de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: bunurilor necomunitare a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (4) Comisia de distrugere, numită prin decizie a conducătorului organului de valorificare sau, în cazul în care acesta nu are personalitate juridică, a conducătorului instituției cu personalitate juridică în cadrul căreia funcționează acesta, este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului și un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Prin decizie se desemnează un președinte al comisiei, dintre reprezentanții organului de valorificare și membri supleanți, reprezentanți ai acelorași instituții. (la 17-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 33 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 34(1) Distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se efectuează în prezența și cu confirmarea comisiei de preluare și distrugere prevăzute la art. 2 alin. (6).(2) Convocarea comisiei de preluare și distrugere se face de către deținător.  +  Articolul 35(1) Comisia de distrugere stabilește, în funcție de natura bunurilor respective, locul unde urmează să fie distruse acestea, putându-se apela și la serviciile unor unități specializate în acest gen de activitate.(2) După distrugerea bunurilor comisia de distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, în 3 exemplare semnate de toți membrii comisiei, precum și de unitatea specializată, după caz.(3) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 35 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (4) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 35 , Capitolul VIII a fost abrogat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de conducătorul organului de valorificare. (la 17-07-2019, sintagma: directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București ori, după caz, de șeful administrației finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice București a fost înlocuită de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (6) În funcție de importanța operațiunii de distrugere se pot efectua înregistrări video fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate.(7) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizație lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția întrunirii comisiei cel puțin o dată pe lună. Indemnizația se indexează anual cu indicele de inflație și se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.(8) În situația în care comisia de distrugere se întrunește de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât și membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizație lunară la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finanțelor publice, cu condiția motivării absenței membrului plin.  +  Capitolul IX Veniturile încasate și cheltuielile aferente bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  +  Articolul 36(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale se colectează în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Prin același ordin se stabilesc instituțiile publice cu codurile de identificare fiscală aferente, coduri care se utilizează la deschiderea conturilor de disponibilități. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar, sumele încasate se depun de către organele de valorificare la casieria unității Trezoreriei Statului în prima zi lucrătoare de la încasare.(2) Din sumele colectate, organele de valorificare acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor, având obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilitățile rămase în conturile prevăzute la alin. (1), la subdiviziunile corespunzătoare aferente subcapitolelor de venituri ale bugetului de stat sau ale bugetului local, astfel: 35.01.03 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», 35.01.06 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor», respectiv 35.02.03 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii».(3) Prin ordinul menționat la alin. (1) se stabilesc și conturile de venituri bugetare, precum și codurile de identificare fiscală cu care se codifică conturile respective.(4) Prin ordinul menționat la alin. (1) se stabilesc și conturile corespunzătoare de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pentru gestionarea sumelor reprezentând garanția de participare la licitație care se depune/se virează de către participanții la licitație, instituțiile publice pe numele cărora vor fi deschise aceste conturi, precum și codurile de identificare fiscală cu care se codifică conturile respective. (la 17-07-2019, Articolul 36 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 37(1) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după virarea la bugetul de stat a disponibilităților rezultate din valorificare sau pentru care sumele disponibile în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) nu sunt suficiente, se prezintă documente justificative, procedându-se astfel:a) organele de valorificare întocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). Referatul este semnat de conducătorul organului de valorificare și va purta viza de control financiar preventiv propriu;b) unitățile Trezoreriei Statului restituie suma totală aprobată în referat din contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1);c) după alimentarea conturilor deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), organele de valorificare dispun plățile legale către beneficiari. (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea și a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea. Comisionul se virează la bugetul statului, în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3), în termen de 5 zile de la încasare. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 37 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența va fi acoperită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.(4) În situația în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferența este acoperită din veniturile datorate bugetului local.  +  Articolul 38(1) Diferența de cheltuieli neacoperită din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.50 "Alte servicii publice generale".(2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare și indemnizația de delegare) pentru membrii comisiilor de distrugere, preluare și distrugere, evaluare vor fi plătite de instituția care i-a desemnat.  +  Articolul 39(1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 36 alin. (2) și la art. 37 și 38 sunt incluse cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, precum cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea și expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare, restituirea contravalorii bunurilor înapoiate de consumatori ca urmare a constatării unor defecte, conform cadrului legal privind protecția consumatorilor, cheltuielile pentru verificarea stării de funcționare a autovehiculelor, evaluarea, licitațiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, cheltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfășurarea în condiții optime a activității de valorificare, restituirea sumelor încasate greșit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate greșit sau fără bază legală în proprietatea privată a statului, indemnizațiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și (4^1) și art. 8 alin. (2) din ordonanță și cotele de contribuții aferente acestor indemnizații, datorate potrivit legii de angajator, precum și cotele reținute pentru acordarea de premii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform reglementărilor în vigoare. Cotele reținute conform reglementărilor în vigoare pentru acordarea de premii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală se aplică asupra sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, exclusiv TVA și celelalte cheltuieli de valorificare. (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 39 , Capitolul IX a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu pregătirea magazinului conform cerințelor legale în vigoare, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casă de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu întreținerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum și cheltuielile cu salarizarea și școlarizarea personalului care deservește activitatea magazinului.(3) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și următoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fără moștenitori legali sau testamentari:a) cheltuieli privind inventarierea și preluarea acestor bunuri;b) cheltuieli ce grevează asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificării (impozite, taxe, cheltuieli de întreținere, energie, telefon, gaze naturale, datorii înscrise în pasivul succesoral și altele asemenea), în limita activului succesoral; (la 17-07-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 39 , Capitolul IX a fost modificată de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) c) taxe și onorarii plătite persoanelor fizice și/sau juridice autorizate;d) cheltuieli judiciare;e) cheltuieli pentru îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară.(4) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și cheltuielile ocazionate de deschiderea conturilor în valută, de transformarea în lei a sumelor în valută și de restituirea acestora.(5) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și următoarele categorii de cheltuieli ocazionate de valorificarea metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase:a) cheltuieli privind inventarierea cu ocazia preluării în tezaurul Trezoreriei Statului, analiza, expertizarea și marcarea obiectelor din metale și pietre prețioase;b) cheltuieli cu procurarea de bunuri care asigură desfășurarea în bune condiții a activității de valorificare, păstrarea în condiții de siguranță a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, precum și a celorlalte valori (cântare electronice, casă de bani, cameră de luat vederi, aparat foto digital pentru întocmirea albumului de prezentare a metalelor prețioase etc.).(6) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind și cheltuieli cu procurarea de bunuri pentru aplicarea și buna funcționare a pachetului de programe destinat informatizării activității de valorificare (dotarea serviciilor, birourilor, compartimentelor de valorificare a bunurilor cu echipamente de comunicații, tehnică de calcul și birotică și altele asemenea).  +  Capitolul X Restituiri  +  Articolul 40(1) Organele de valorificare restituie bunurile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile.(2) În cazul bunurilor trecute în proprietatea statului în baza unei ordonanțe emise de procuror, restituirea se poate face și în baza unei ordonanțe emise de procuror.(3) În cazul bunurilor valorificate, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii recuperate în urma valorificării.(4) În cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, distruse sau al bunurilor care nu se mai află în posesia organului de valorificare și pentru care s-a întocmit documentația în vederea recuperării creanțelor, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în vigoare la data atribuirii cu titlu gratuit sau distrugerii, ori al valorii bunurilor pentru care s-a întocmit documentația pentru recuperarea creanțelor.(5) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 40 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (6) Sumele prevăzute la alin. (3) și (4) pot fi actualizate numai pe bază de hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, care precizează suma de restituit, din care se scad cheltuielile cu valorificarea acestora, cu excepția situației prevăzute la art. 6 alin. (8) din ordonanță.(7) Restituirea sumelor în valută liber convertibilă confiscate se face de către organele de valorificare, în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile sau a unei ordonanțe emise de procuror, însoțite de o cerere de restituire depusă la organul de valorificare în contul căruia deținătorii au depus sumele care urmează a fi restituite și de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligații bugetare neachitate. Sumele în valută liber convertibilă confiscate se restituie în lei, la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se dispune restituirea sau a ordonanței emise de procuror.(8) Contravaloarea în lei a sumelor în valută neconvertibilă cotată la Banca Națională a României și depozitată la sucursalele acesteia virată în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) se restituie de către organele de valorificare, pe baza hotărârii judecătorești rămase definitivă, însoțită de cererea de restituire, precum și de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligații bugetare neachitate. (la 17-07-2019, Alineatul (8) din Articolul 40 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (9) Contravaloarea în lei a mijloacelor de plată în valută neconvertibilă cotată, care fac obiectul restituirii, se calculează la cursul de referință al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care se dispune restituirea sau a ordonanței emise de procuror.(10) Valuta neconvertibilă necotată de Banca Națională a României, depozitată la sucursalele Băncii Naționale a României, care nu a putut fi valorificată de Banca Națională a României, poate fi restituită ca atare.(11) Restituirea mijloacelor în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face de către organele de valorificare, în baza hotărârilor judecătorești rămase definitive și irevocabile sau a unei ordonanțe emise de procuror, însoțite de o cerere de restituire depusă la organul de valorificare în contul căruia deținătorii au depus sumele care urmează a fi restituite și de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligații bugetare neachitate.  +  Articolul 41(1) Organele de valorificare restituie bunurile sau contravaloarea acestora numai în cazul bunurilor care le-au fost predate de către deținători. În celelalte cazuri, restituirea este de competența deținătorilor.(2) Restituirea contravalorii în lei a sumelor confiscate în valută liber convertibilă este de competența organelor de valorificare numai în cazul depunerii lor în conturile deschise pe seama acestora și declarării de către deținători conform art. 6 alin. (1). În caz contrar, restituirea sumelor este de competența deținătorilor.(3) Restituirea mijloacelor de plată în lei este de competența organelor de valorificare numai în cazul depunerii lor în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), și declarării acestora potrivit art. 7. În caz contrar, restituirea sumelor este de competența deținătorilor. (la 17-07-2019, sintagma: contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului", deschis la unitățile Trezoreriei Statului ale municipiilor reședință de județ și la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București a fost înlocuită de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (4) Contravaloarea în lei a bunurilor și a sumelor în valută liber convertibilă/neconvertibilă cotată, precum și mijloacele de plată în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se restituie din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (1). (la 17-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 41 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) În cazul în care beneficiarul restituirii înregistrează obligații fiscale restante față de bugetele ale căror creanțe sunt administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, acestea se vor compensa cu suma de restituit, până la concurența celei mai mici sume, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de restituire se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. (la 17-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 41 , Capitolul X a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (6) Diferențele de curs nefavorabile aferente sumelor în valută confiscate restituite, precum și sumele rezultate din actualizarea prin hotărâri judecătorești sau ordonanțe emise de procurori a valorii bunurilor și sumelor confiscate se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.50 "Alte servicii publice generale", în situația neacoperirii acestora din veniturile încasate.(7) Abrogat. (la 17-07-2019, Alineatul (7) din Articolul 41 , Capitolul X a fost abrogat de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Capitolul XI Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau distrugerea, după caz, a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, cuprinse în art. 5 alin. (2) din ordonanță  +  Articolul 42(1) Deținătorii bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanță vor proceda la inventarierea acestora și vor lua măsuri de păstrare și de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor specializate ale statului.(2) Predarea-primirea bunurilor prevăzute la alin. (1) se va face de îndată, în baza unui proces-verbal încheiat în două exemplare, dintre care unul se păstrează de către deținător, iar celălalt se predă organului specializat al statului.  +  Articolul 43Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale și aparatura medicală se pun de către deținător la dispoziția Ministerului Sănătății, care stabilește, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comercializare sau, după caz, casarea ori distrugerea acestor bunuri.  +  Articolul 44Substanțele și preparatele toxice și foarte toxice se predau gratuit entităților autorizate în condițiile legii să desfășoare activitate cu astfel de substanțe și produse. Valorificarea sau, după caz, distrugerea acestora se face în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează regimul acestor substanțe. (la 17-07-2019, Articolul 44 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 45Materialele nucleare și radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unităților specializate, stabilite de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.  +  Articolul 46(1) Bunurile, inclusiv fildeșul, documentele sau valorile susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural național sau care prezintă valoare documentară, științifică, artistică sau muzeistică se predau de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru a fi repartizate instituțiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor. (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 46 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Cărțile, publicațiile și alte bunuri culturale de această natură, cu excepția celor prevăzute la alin. (1), se predau de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, pentru a fi repartizate bibliotecilor publice.  +  Articolul 47(1) Documentele și materialele de arhivă se depun de îndată, cu titlu gratuit, la Arhivele Naționale sau la direcțiile județene ori a municipiului București, după caz.(2) Aprecierea apartenenței documentelor prevăzute la alin. (1) la Fondul Arhivistic Național al României se realizează, în condițiile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare, de către reprezentanții Arhivelor Naționale, la solicitarea deținătorilor acestor documente.(3) Documentele prevăzute la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic Național al României, se transmit de Arhivele Naționale unităților de profil.(4) Predarea documentelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde:a) numărul din registrul de evidență curentă al unităților arhivistice, al deținătorului, unde figurează înscrise documentele;b) proveniența documentelor - cu trimitere la actele întocmite cu acea ocazie;c) descrierea amănunțită a documentelor, realizată de către reprezentantul Arhivelor Naționale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;d) specificarea principalelor elemente cuprinse în inventar totalitatea documentelor cuprinse, datele extreme, felul acestora și denumirea creatorului, după caz, denumirile creatorilor;e) baza legală de trecere a documentelor în proprietatea privată a statului.(5) Procesul-verbal se întocmește în două exemplare, dintre care unul rămâne la deținătorul documentelor, iar celălalt se predă unității din structura Arhivelor Naționale, unde se depun documentele, ambele exemplare fiind semnate, parafate pe toate filele și înregistrate la predător și primitor.  +  Articolul 48Mijloacele de plată în valută neconvertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se depun de către deținătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Națională a României.  +  Articolul 49(1) Valorificarea mijloacelor de plată în valută neconvertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de Banca Națională a României, se realizează prin virarea contravalorii în lei a acestora, rezultată în urma schimbului valutar, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării, în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea contravalorii în lei.(2) În cazul în care mijloacele de plată în valută neconvertibilă, intrate în proprietatea privată a statului, depuse la Banca Națională a României, nu au putut fi valorificate, fie din lipsă de interes în efectuarea schimbului de către băncile comerciale/băncile emitente, fie suma ce ar putea fi obținută în urma valorificării este mai mică decât costurile tranzacției, fie din alte motive care conduc la lipsa de eficacitate a operațiunii, acestea vor fi păstrate, expuse sau distruse de către Banca Națională a României, conform reglementărilor acesteia. (la 17-07-2019, Articolul 49 din Capitolul XI a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 50(1) Armele de foc, munițiile, materiile explozive și bunurile cu specific militar intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de poliție județene și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, fie pentru completarea dotării unităților Ministerului Administrației și Internelor - prin organele centrale de planificare a înzestrării - sau a instituțiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc și muniții de către Ministerul Administrației și Internelor - prin Inspectoratul General al Poliției -, fie, după caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitățile autorizate să le comercializeze ori pentru casare.(2) Se predau Ministerului Apărării Naționale numai armele militare și munițiile aferente acestora, materiile explozive și bunurile cu specific militar care fac obiectul înzestrării exclusive a unităților din structura acestui minister.(3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului Administrației și Internelor sau Ministerului Apărării Naționale se predau operatorilor economici autorizați să desfășoare activități cu astfel de bunuri, în vederea utilizării, valorificării sau distrugerii conform legii.(4) Armele de vânătoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzită, munițiile acestora și armele de panoplie, care nu fac obiectul dotării sau casării, se valorifică prin unitățile autorizate să le comercializeze, după evaluare, conform legii.(5) Evaluarea bunurilor menționate la alin. (4) se efectuează de comisii numite prin dispoziție a inspectorului general al poliției române, a șefului inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, din care face parte și un reprezentant al direcției generale a finanțelor publice județene sau a municipiului București.(6) Armele care prezintă valoare istorică, documentară, științifică, artistică sau muzeistică se predau gratuit de către unitățile de poliție care le-au preluat instituțiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.(7) În cazurile în care organele Ministerului Administrației și Internelor identifică ori sunt sesizate despre existența unor materii explozive, dispozitive cu încărcătură explozivă bombe, mine, grenade, proiectile și altele - sau mijloace de inițiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apărării Naționale pentru executarea, după caz, a operațiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispozițiilor legale.(8) Obiectele, veșmintele și cărțile de cult se valorifică de instituțiile de cult, conform prevederilor legale în vigoare.(9) Materialele lemnoase, așa cum sunt definite în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, confiscate, se valorifică de către unitățile silvice și/sau de structurile silvice private, legal autorizate să funcționeze, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.  +  Articolul 51(1) Sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanță sunt virate, în termen de 5 zile de la încasare, ca venit la bugetul de stat sau, după caz, local, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3). (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 51 , Capitolul XI a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidența legislației în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziția cultelor religioase.  +  Capitolul XII Valorificarea metalelor prețioase și pietrelor prețioase, intrate în proprietatea privată a statului  +  Articolul 52Sunt supuse valorificării metalele prețioase și pietrele prețioase intrate în proprietatea privată a statului, pentru care există un document care atestă intrarea, cu titlu definitiv, în proprietatea privată a statului.  +  Articolul 53(1) Obiectele din metale și/sau pietre prețioase vor fi evaluate de către comisia de evaluare constituită în baza prevederilor art. 6 alin. (4) din ordonanță.(2) Reprezentantul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor în comisia de evaluare va fi un specialist în metale prețioase sau, după caz, pietre prețioase desemnat de către aceasta, care va întocmi un raport de evaluare a obiectelor din metale și/sau pietre prețioase evaluate, în care se vor prezenta și fotografii ale acestora.(3) Evaluarea obiectelor din metale și/sau pietre prețioase prevăzute la alin. (1) se va face la unitățile Trezoreriei Statului unde au fost depuse, în funcție de prețurile pieței libere, ținându-se seama de vechimea și prelucrarea acestora, în maximum 21 de zile de la data expertizării lor.(4) În scopul evaluării, obiectele din metale și/sau pietre prețioase vor fi preluate temporar din tezaurul unităților Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care va fi semnat astfel:a) de comisia constituită la nivelul unităților Trezoreriei Statului;b) de comisia de evaluare.(5) Unitățile Trezoreriei Statului vor asigura spațiile corespunzătoare desfășurării activității de evaluare.(6) Obiectele din metale și/sau pietre prețioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului în gropuri sigilate, pe bază de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se semnează de către comisia de evaluare, pentru predare, și de către comisia constituită la nivelul unităților Trezoreriei Statului, pentru primire.(7) Sunt supuse valorificării gropurile în integralitatea lor, fără lotizarea conținutului acestora. (la 17-07-2019, Articolul 53 din Capitolul XII a fost completat de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 54În vederea valorificării, obiectele din metale și/sau pietre prețioase se predau comisiei de evaluare de către comisia constituită la nivelul unităților Trezoreriei Statului, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare predă pe bază de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre prețioase reprezentanților persoanelor fizice sau juridice autorizate care le-au achiziționat, care asigură și transportul la sediul acestora.  +  Articolul 55(1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre prețioase se utilizează metoda vânzării directe sau licitația publică. (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 55 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Obiectele din metale și/sau pietre prețioase intrate în proprietatea privată a statului se valorifică prin vânzare către persoanele fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau către alte persoane fizice care declară pe propria răspundere că efectuează achiziția în scop personal, și nu pentru revânzare. (la 17-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 55 , Capitolul XII a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Valorificarea prin metoda directă se poate face cu plata integrală sau eșalonat, pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana fizică sau juridică va prezenta o garanție bancară sau scrisoare de garanție bancară reprezentând contravaloarea a 3 rate lunare și va plăti, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în funcție de dobânda de referință stabilită de Banca Națională a României.(4) În cazul în care nu se reușește valorificarea bunurilor în urma publicării cel puțin a două anunțuri de vânzare în presă, comisia de evaluare poate proceda la reducerea prețului de vânzare cu cel mult 25%.(5) În cazul în care după reducerea de preț nu se reușește valorificarea bunurilor în aceleași condiții ca cele prevăzute la alin. (4), comisia de evaluare poate proceda la noi reduceri de preț, cu condiția repetării procedurii prevăzute la alin. (4) înainte de fiecare reducere, până când prețul de vânzare ajunge la 25% din prețul inițial stabilit de comisia de evaluare.(6) Valorificarea prin licitație publică a obiectelor din metale sau pietre prețioase se face potrivit procedurii stabilite la art. 23 și 24, cu condiția suplimentară ca participanții la licitație să facă dovada calității de persoane fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau, în cazul persoanelor fizice care nu au această calitate, cu condiția să declare în scris, pe propria răspundere, că intenționează achiziția acestor bunuri pentru uz personal, și nu pentru revânzare. (la 17-07-2019, Articolul 55 din Capitolul XII a fost completat de Punctul 52, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 56Organele de valorificare restituie obiectele din metale și/sau pietre prețioase intrate în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă sau a unei ordonanțe emise de procuror.  +  Articolul 57Metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase intrate în proprietatea privată a statului se valorifică de către Direcția generală executări silite cazuri speciale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin structurile din cadrul acesteia, în cazul în care au fost confiscate în cadrul procesului penal, și de către organele de valorificare a căror rază de competență teritorială include municipiile reședință de județ în care funcționează unitățile depozitare ale Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004, cu modificările ulterioare, și se evaluează de către comisiile de evaluare care funcționează în cadrul acestora. (la 17-07-2019, Articolul 57 din Capitolul XII a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Capitolul XIIIProcedura privind calculul și virarea taxelor la import aferente bunurilor neunionale intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală (la 17-07-2019, sintagma: drepturilor de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: bunurilor necomunitare a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 58(1) În cazul bunurilor prevăzute la art. 12 din ordonanță, structura vamală deținătoare va preciza în borderoul privind bunurile trecute în proprietatea statului, prevăzut la art. 5 alin. (1), pe care îl transmite organelor de valorificare, ratele taxelor la import aplicabile bunurilor cuprinse în borderou (procentual), precum și, dacă este cazul, sumele în lei datorate în valoare absolută, pe unitate de cantitate, conform prevederilor legale în domeniu. (la 17-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 58 , Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) În cazul în care legislația în domeniu prevede taxe la import sub forma unor sume fixe în valută, pe unitate de cantitate, structura vamală deținătoare are obligația să calculeze sumele în lei datorate pe unitate de cantitate și să le comunice organelor de valorificare. (la 17-07-2019, sintagma: drepturi de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: autoritatea vamală a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) Odată cu borderoul, structura vamală deținătoare comunică organului de valorificare conturile deschise la Trezoreria Statului, în care acesta să vireze sumele datorate cu titlu de taxe la import și cota destinată, potrivit legii, constituirii fondului de stimulare a personalului vamal. (la 17-07-2019, sintagma: drepturi de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: autoritatea vamală a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 59(1) În termen de 10 zile de la încasarea contravalorii bunurilor, organele de valorificare calculează sumele datorate cu titlu de taxe de import, aplicând, prin procedeul sutei mărite, rata comunicată de structura vamală deținătoare la valoarea rezultată din valorificarea bunurilor (exclusiv TVA-ul aferent, în cazul organelor de valorificare plătitoare de TVA), și le virează în contul indicat de structura vamală deținătoare. (la 17-07-2019, sintagma: drepturi de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: autoritatea vamală a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) În cazul în care taxele la import comunicate de structura vamală deținătoare reprezintă o sumă fixă în lei pe unitatea de cantitate, organele de valorificare calculează suma datorată pentru cantitatea valorificată și o virează în contul indicat de structura vamală deținătoare, în cel mult 10 zile de la încasarea contravalorii bunurilor. (la 17-07-2019, sintagma: drepturile de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: autoritatea vamală a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (3) În cazul în care taxele la import au o componentă procentuală aplicabilă valorii încasate din valorificarea bunurilor și una în sumă absolută pe unitate de cantitate, se procedează astfel:a) pentru partea care se calculează procentual, se aplică prevederile alin. (1);b) pentru partea care se calculează pe baza unei sume fixe pe unitatea de cantitate, organele de valorificare calculează suma datorată pentru cantitatea valorificată, o deduc din suma rămasă după deducerea sumei calculate conform lit. a) și virează ambele sume, în cadrul aceluiași termen de 5 zile, în contul indicat de structura vamală deținătoare. (la 17-07-2019, sintagma: autoritatea vamală a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: drepturile de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (4) În același timp organele de valorificare transmit structurii vamale deținătoare un borderou cuprinzând lista de bunuri valorificate, contravaloarea încasată și taxele la import aferente, precum și numărul și data borderoului cu care structura vamală deținătoare a declarat bunurile. (la 17-07-2019, sintagma: drepturile de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: autoritatea vamală a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (5) Valoarea rezultată din valorificarea bunurilor, căreia i se aplică, prin procedeul sutei mărite, rata taxelor la import, nu include taxa pe valoarea adăugată. (la 17-07-2019, sintagma: drepturilor de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 60Taxele la import aferente bunurilor neunionale intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cele aplicate în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, potrivit art. 12 alin. (4) din ordonanță, intră în categoria cheltuielilor de valorificare și se plătesc din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). (la 17-07-2019, Articolul 60 din Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 55, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 61După reținerea taxelor la import din sumele încasate din valorificarea bunurilor, din suma rămasă se suportă celelalte cheltuieli de valorificare, iar sumele rămase se virează în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat stabilit potrivit art. 36 alin. (3). (la 17-07-2019, Articolul 61 din Capitolul XIII a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 62(1) Nu se datorează taxe la import pentru bunurile neunionale intrate în proprietatea privată a statului prin structura vamală deținătoare care au fost distruse. (la 17-07-2019, sintagma: drepturi de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: bunurile necomunitare a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: organele autorității vamale a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (2) Pentru bunurile neunionale provenind de la structura vamală deținătoare, distruse în prezența comisiei de distrugere prevăzute la art. 33 alin. (4), organul de valorificare transmite structurii vamale deținătoare un exemplar al procesului-verbal de distrugere. (la 17-07-2019, sintagma: bunurile necomunitare a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: autoritatea vamală a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: autorității vamale a fost înlocuită de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Capitolul XIV Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 63Abrogat. (la 17-07-2019, Articolul 63 din Capitolul XIV a fost abrogat de Punctul 57, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Articolul 64În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, comsiile de evaluare prevăzute la art. 14 alin. (7) vor proceda, după caz, la recalcularea prețului de vânzare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, aflate în stoc la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, astfel încât prețul de vânzare al bunurilor către consumator, inclusiv TVA-ul și taxele la import în cazul bunurilor neunionale intrate în proprietatea privată a statului prin autoritatea vamală, să fie egal cu nivelul anterior al prețului de vânzare. (la 17-07-2019, sintagma: drepturile de import a fost înlocuită de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) (la 17-07-2019, sintagma: bunurilor necomunitare a fost înlocuită de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )  +  Anexăla normele metodologice
  Autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotările aferente
  Nr. crt.Locul unde se află autovehiculul, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, tipulMarcaCapacitatea cilindrică a motorului (cm3)Anul de fabricațieNumărul de kilometri înregistrați la bordCarburantul folositGradul de uzurăValoarea stabilită de comisia de evaluareAlte elemente specifice autovehiculului, ambulanțelor sanitare cu dotările aferente (SS - serie șasiu; SM - serie motor; SC - serie caroserie; culoare etc.)Observații
  1234567891011

  Ambarcațiuni
  Nr. crt.Locul unde se află ambarcațiunea și tipul acesteiaNumărul de bucățiLungime (m)Lățime (m)Înălțime (m)Crevace (bucăți)Gradul de uzurăValoarea stabilită de comisia de evaluareObservații
  12345678910

  Motoare atașabile ambarcațiunilor
  Nr. crt.Locul unde se află motoarele atașabile ambarcațiunilorDenumirea motoruluiCPSeria motoruluiGradul de uzurăStarea tehnică conform fișei tehniceValoarea stabilită de comisia de evaluareObservații
  123456789
  (la 17-07-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 17-07-2019, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 59, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 454 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019 ) -----