ORDIN nr. 1.162 din 31 august 2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 8 septembrie 2010  Notă
  Articolul III din ORDINUL nr. 1.049 din 5 iulie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 582 din 16 iulie 2019, prevede:
  „Articolul III
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte prevederi contrare se abrogă”.
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției asistență medicală nr. Cs.A./9.066 din 25 august 2010,având în vedere prevederile art. 22 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, conducătorii auto se clasifică în două grupe:a) grupa 1: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE;b) grupa 2: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E.  +  Articolul 3(1) Examinarea medicală în vederea obținerii permisului de conducere a unui autovehicul sau pentru schimbarea acestuia se realizează astfel:a) candidații pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculelor prevăzute în grupele 1 și 2 sunt obligați să efectueze un examen medical în scopul depistării uneia sau a mai multor afecțiuni prevăzute în normele minime cuprinse în anexă;b) candidații pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculelor sunt obligați să efectueze examinările medicale înainte de eliberarea inițială a permisului de conducere; ulterior, conducătorii auto sunt obligați să efectueze examinările medicale ori de câte ori permisul de conducere este reînnoit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) Modelul de fișă de examinare medicală a candidaților pentru obținerea permisului de conducere pentru grupele 1 și 2, precum și a conducătorilor de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 16-07-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 5 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 16 iulie 2019 )  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a dispozițiilor prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecțiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie și a listei substanțelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule și tramvaie (produse sau substanțe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 7 martie 2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/113/CE a Comisiei din 25 august 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 26 august 2009.
  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  București, 31 august 2010.Nr. 1.162.  +  Anexa nr. 1NORME MINIME privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul  +  Anexa nr. 2Județul ......................................Localitatea .......................................Unitatea sanitară ...................................
  FIȘA MEDICALĂ
  pentru solicitanții permisului de conducere auto și pentru conducătorii de autovehicule
  care solicită reînnoirea permisului de conducere auto
  Anul ................... luna .............................. ziua ...........
  A. Numele ............................................., prenumele ....................................................Sexul ............., data nașterii: anul .............., luna .............................., ziua .................Locul nașterii: localitatea .............................., județul ..................................................,Fiul/Fiica lui .......................................... și al/a ......................................Domiciliat în localitatea ......................................., str. ................................... nr. ....., județul/sectorul ........................................C.I./B.I. seria ........... nr. ........................., eliberată/eliberat de ........................................, la data de ........................................B. Rezultatele examinărilor medicale
  SpecialitateaNr. fișă/ reg. consultațiiData examinăriiAfecțiuni depistateConcluzii Apt/Inapt conducere autoSemnătura și parafa medicului examinatorObservații
  Medicină internă
  Ortopedie șitraumatologie
  Neurologie
  Psihiatrie
  Oftalmologie
  Otorinolaringologie
  C. Mențiuni1. Solicitantul declară în scris că în situația în care va fi diagnosticat cu o afecțiune incompatibilă cu calitatea de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie va informa unitatea de asistență medicată ambulatorie care a emis fișa medicală asupra situației respective.2. Valabilitatea rezultatelor examinărilor medicale prevăzute la lit. B este de 6 luni de la data emiterii fișei medicale de către unitatea de asistență medicală ambulatorie autorizată. (la 16-07-2019, Anexa nr. 2 a fost introdusă de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.049 din 5 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 16 iulie 2019 )
  -------