HOTĂRÂRE nr. 212 din 9 martie 2011 pentru aprobarea Programului de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 11 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 50^1 lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice", denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Fondurile necesare pentru finanțarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, denumită în continuare autoritate finanțatoare.  +  Articolul 3(1) Programul se adresează autorităților administrației publice locale care, prin hotărâre a consiliului local/județean sau al municipiului București, decid concomitent înființarea de cămine pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unor unități sanitare cu paturi aflate în rețeaua proprie a acestora, care se desființează în condițiile prevăzute de lege.(2) Sunt eligibile pentru finanțare căminele pentru persoane vârstnice înființate în condițiile alin. (1) prin desființarea unităților sanitare cu paturi prevăzute în anexa nr. 2 și care respectă următoarele cerințe principale:a) funcționează și sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) se organizează în conformitate cu prevederile standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale;c) funcționează cu personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar și TESA și muncitori preluat în limita posturilor aprobate potrivit legii, conform necesarului de resurse umane, de la unitățile sanitare cu paturi prevăzute la alin. (2) și normat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;d) sunt acreditate în condițiile legii.  +  Articolul 4Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din cadrul unităților sanitare cu paturi, prevăzute la art. 3 alin. (1), care nu a fost preluat de către căminele pentru persoanele vârstnice, urmează să fie redistribuit la alte unități sanitare, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 5(1) Acordarea finanțării în cadrul Programului se realizează în baza contractului de finanțare încheiat între autoritatea finanțatoare și solicitanți.(2) Prin Program se finanțează cheltuielile curente de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice înființate în condițiile art. 3 alin. (1), pe o perioadă de maximum 55 de luni de la data prevăzută în contractul de finanțare, cu încadrare în perioada de derulare a Programului, prevăzută în anexa nr. 1. (la 18-12-2013, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013. ) (3) Suma aprobată pentru finanțare se stabilește în funcție de numărul de beneficiari ai căminului pentru persoane vârstnice, calculată pe baza costului standard prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. Suma aprobată pentru finanțare, prevăzută în contract, se poate majora pe parcursul derulării Programului, în funcție de nivelul costului standard stabilit pentru căminele pentru persoane vârstnice prin actele normative în vigoare.(4) Acordarea de finanțare prin Program se realizează începând cu data de 1 aprilie 2011 pentru autoritățile administrației publice locale care încheie contractul până la data de 31 martie 2011, iar pentru cele care depun solicitarea de finanțare după această dată, finanțarea se asigură de la data încheierii contractului. (la 13-04-2011, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 366 din 6 aprilie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 13 aprilie 2011. ) (5) Pe o perioadă de 90 de zile de la data încheierii contractului prevăzut la alin. (1) se acordă finanțare din Program pentru acoperirea cheltuielilor curente de funcționare, inclusiv a cheltuielilor de personal normat potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) lit. c), până la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) și d) de către căminele pentru persoanele vârstnice nou-înființate, precum și până la admiterea persoanelor care vor beneficia de serviciile oferite de către aceste cămine.  +  Articolul 6(1) Aprobarea finanțării prin Program se realizează pe baza documentației de solicitare a finanțării, întocmită de autoritățile administrației publice locale prevăzute la art. 3 care administrează căminele pentru persoanele vârstnice.(2) Metodologia de evaluare, aprobare și acordare de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.*)(3) Finanțarea, monitorizarea și controlul utilizării fondurilor alocate în cadrul Programului se realizează de către Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, prin departamentele specializate și agențiile județene pentru prestații sociale, respectiv a municipiului București.  +  Articolul 7(1) Patrimoniul unităților sanitare cu paturi desființate, aflate în rețeaua autorităților publice locale, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, împreună cu protocolul de predare-primire, se preia de către căminele pentru persoanele vârstnice înființate în condițiile prezentei hotărâri.(2) Echipamentele medicale din dotarea unităților sanitare prevăzute la art. 3 alin. (1) pot fi redistribuite la alte unități sanitare.  +  Articolul 8Programul poate fi accesat, pe lângă autoritățile prevăzute la anexa nr. 2, de orice autoritate publică locală care îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 8^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (1), în limita fondurilor disponibile, pe o perioadă de 22 de luni, începând cu data de 1 ianuarie 2014, Programul poate fi accesat și de autoritățile administrației publice locale care administrează cămine pentru persoane vârstnice, în scopul finanțării următoarelor tipuri de cheltuieli:a) cheltuieli curente de funcționare, numai pentru căminele pentru persoane vârstnice care au beneficiat de cofinanțare de la bugetul de stat destinată lucrărilor de construcții/reabilitare clădiri și dotări și care, până la data depunerii solicitării de finanțare din Program, nu au fost date în funcțiune;b) cheltuieli care privesc doar achiziția de consumabile necesare îngrijirii personale curente, de orteze și echipamente ortopedice, de echipamente și dispozitive medicale, de recuperare locomotorie, de gimnastică medicală și de întreținere, precum și de echipamente și materiale necesare funcționării atelierelor de terapie ocupațională, a sălilor de gimnastică și de recuperare funcțională, pentru oricare din căminele pentru persoane vârstnice din sistemul public, în scopul creșterii calității vieții beneficiarilor.(2) Suma aprobată pentru finanțarea cheltuielilor curente de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilește conform prevederilor art. 5 alin. (3).(3) Căminele pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (1) sunt eligibile pentru finanțare dacă îndeplinesc cerințele principale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), b) și d).(4) Căminelor pentru persoane vârstnice prevăzute la alin. (2) nu li se aplică prevederile art. 4, ale art. 5 alin. (5), precum și cele ale art. 7.(5) Evaluarea, aprobarea și acordarea finanțării în condițiile alin. (1) se realizează conform metodologiei prevăzute la art. 6 alin. (2). (la 18-12-2013, Art. 8^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013. )  +  Articolul 9Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:

  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Ioan Nelu Botiș
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 9 martie 2011.Nr. 212.  +  Anexa nr. 1PROGRAMUL DE INTERES NAȚIONALDezvoltarea rețelei naționale de căminepentru persoanele vârstniceScop:a) creșterea numărului de cămine pentru persoanele vârstnice pentru a răspunde cererilor în așteptare înregistrate la nivelul autorităților administrației publice locale;b) îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire și asistență în regim instituționalizat pentru persoanele vârstnice, indiferent de mediul de rezidență al acestora;c) întărirea suportului acordat familiilor care nu mai pot asigura îngrijirea tradițională a persoanelor vârstnice dependente;d) creșterea responsabilității autorităților locale față de persoanele vârstnice care necesită îngrijire și suport pentru a-și continua viața în condiții decente și cu respectarea demnității;e) reducerea numărului de spitalizări ale persoanelor vârstnice care suferă de afecțiuni cronice, generatoare de dependență.Obiective:a) creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente, respectarea demnității și a libertății de a alege a acestei categorii de populație aflate în nevoie;b) asigurarea unei îngrijiri de lungă durată de calitate pentru persoanele vârstnice care și-au pierdut autonomia funcțională și nu-și mai pot continua viața în condiții de siguranță la propriul domiciliu;c) creșterea calității serviciilor prin angajarea de personal calificat.Indicatori cantitativi:a) procentul creșterii numărului actual de persoane vârstnice asistate în centre rezidențiale publice;b) numărul căminelor pentru persoane vârstnice înființate din numărul unităților sanitare cu paturi eligibile pentru înființarea de cămine;c) creșterea ponderii persoanelor vârstnice care beneficiază de servicii de asistență și îngrijire acordate în regim rezidențial.Indicatori de eficiență:a) asigurarea unor condiții de viață decentă pentru persoanele vârstnice dependente;b) prevenirea degradării autonomiei funcționale a persoanelor vârstnice dependente pe o perioadă cât mai îndelungată;c) asigurarea serviciilor de îngrijire și asistență corespunzătoare nevoilor individuale ale fiecărei persoane asistate;d) diminuarea numărului cererilor aflate pe listele de așteptare.Indicatori de rezultate:a) între 1.500-4.200 de persoane vârstnice beneficiază de servicii sociale în căminele pentru persoane vârstnice finanțate prin Program;b) creșterea accesului la servicii pentru persoanele vârstnice din mediul rural sau localități cu un număr insuficient de servicii.Perioada de derulare:Programul se derulează pe o perioadă de 55 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2011, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2015, iar planificarea finanțării este multianuală. (la 18-12-2013, Poziția "per. de derulare" din anexa 1 a fost modificată de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013. ) Buget:a) Bugetul total al acestui program de interes național este de 100.000 mii lei. (la 18-12-2013, Lit. a) a poziției "buget" din anexa 1 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 18 decembrie 2013. ) b) Pentru anul 2011 bugetul este de 55.000 mii lei.  +  Anexa nr. 2
  Nr. crt.Autoritatea administrației publice Unitatea sanitară
  ALBA
  1Abrogată.
  2Consiliul Local Zlatna Spitalul de Boli Cronice Zlatna
  3Consiliul Local Baia de Arieș Centrul de Sănătate Baia de Arieș
  ARAD
  4Consiliul Local Sântana Spitalul Orășenesc Sântana
  5Abrogată.
  6Consiliul Local Chișineu Criș Centrul de Sănătate Chișineu Criș
  ARGEȘ
  7Consiliul Județean Argeș Spitalul "Dr. Teja Papahagi" Domnești
  8Consiliul Județean Argeș Spitalul de Boli Cronice Mozăceni
  9Consiliul Județean Argeș Spitalul "Dr. Ion Crăciun" Călinești
  10Consiliul Județean Argeș Spitalul de Boli Cronice Rucăr
  BACĂU
  11Consiliul Local Comănești Spitalul Orășenesc "Ioan Lascăr" Comănești
  BIHOR
  12Consiliul Local Stei Spitalul Orășenesc Ștei
  13Consiliul Local Bratca Centrul de Sănătate Bratca
  BISTRIȚA-NĂSĂUD
  14Abrogată.
  BOTOȘANI
  15Abrogată.
  16Consiliul Local Darabani Spitalul Orășenesc Darabani
  17Consiliul Local Trușești Spitalul Comunal Trușești
  BRAȘOV
  18Consiliul Local Săcele Spitalul Municipal Săcele
  19Consiliul Local Codlea Spitalul Municipal Codlea
  20Consiliul Local Victoria Spitalul de Boli Cronice Victoria
  BUZĂU
  21Consiliul Local Vintilă Vodă Spitalul Comunal Vintilă Vodă
  22Abrogată.
  23Consiliul Local Pătârlagele Spitalul de Boli Cronice Pătârlagele
  BUCUREȘTI
  24Primăria Municipiului București Spitalul Clinic Caritas - Academician Nicolae Cajal
  CARAȘ-SEVERIN
  25Consiliul Local Oțelul Roșu Spitalul Orășenesc Oțelul Roșu
  26Consiliul Local Anina Spitalul Orășenesc Anina
  27Consiliul Local Bocșa Spitalul de Boli Cronice Bocșa
  CĂLĂRAȘI
  28Consiliul Local Budești Spitalul Orășenesc Budești
  CLUJ
  29Consiliul Local Mociu Centrul de Sănătate Mociu
  CONSTANȚA
  30Abrogată.
  DÂMBOVIȚA
  31Abrogată.
  GALAȚI
  32Abrogată.
  GIURGIU
  33Consiliul Local Ghimpați Centrul de Sănătate Ghimpați
  GORJ
  34Consiliul Local Bumbești-Jiu Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu
  HUNEDOARA
  35Abrogată.
  36Consiliul Local Petrila Spitalul de Boli Cronice Petrila
  IALOMIȚA
  37Consiliul Local Țăndărei Spitalul Orășenesc Țăndărei
  IAȘI
  38Consiliul Local Târgu Frumos Spitalul Orășenesc Târgu Frumos
  ILFOV
  39Consiliul Județean Ilfov Spitalul Orășenesc "Dr. Maria Burghele" Buftea
  40Consiliul Județean Ilfov Spitalul Comunal Periș
  MARAMUREȘ
  41Consiliul Local Baia Sprie Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie
  42Abrogată.
  MEHEDINȚI
  43Consiliul Local Strehaia Spitalul Orășenesc Strehaia
  44Consiliul Local Vânju Mare Spitalul Orășenesc Vânju Mare
  MUREȘ
  45Consiliul Local Sărmașu Spitalul Orășenesc Sărmașu
  NEAMȚ
  46Consiliul Local Roznov Spitalul Orășenesc Roznov
  47Consiliul Local Bicaz Spitalul Orășenesc Bicaz
  OLT
  48Abrogată.
  PRAHOVA
  49Consiliul Local Bușteni Preventoriul TBC Poiana Țapului
  50Abrogată
  51Consiliul Local Urlați Centrul de Sănătate Urlați
  52Consiliul Local Plopeni Centrul de Sănătate Plopeni
  SĂLAJ
  53Consiliul Local Cehu Silvaniei Spitalul de Boli Cronice Cehu Silvaniei
  SIBIU
  54Consiliul Local Cisnădie Spitalul Orășenesc Cisnădie
  SUCEAVA
  55Consiliul Local Solca Spitalul de Boli Cronice Solca
  TELEORMAN
  56Consiliul Județean Teleorman Centrul de Sănătate "Regele Carol I" Deparați
  57Consiliul Județean Teleorman Centrul de Sănătate Furculești
  58Consiliul Județean Teleorman Centrul de Sănătate Cervenia
  TIMIȘ
  59Consiliul Local Buziaș Centrul de Sănătate Buziaș
  60Consiliul Local Ciacova Centrul de Sănătate Ciacova
  TULCEA
  61Consiliul Local Babadag Spitalul Orășenesc Babadag
  62Consiliul Local Sulina Centrul de Sănătate Sulina
  VASLUI
  63Consiliul Local Negrești Spitalul Orășenesc Negrești
  64Consiliul Local Tutova Spitalul de Boli Cronice "Dr. I.T. Nicolăescu" Tutova
  VÂLCEA
  65Consiliul Local Bălcești Spitalul Orășenesc Bălcești
  VRANCEA
  66Consiliul Local Mărășești Spitalul Orășenesc Mărășești
  67Abrogată.
  (la 24-05-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată prin abrogarea poziției 50 de Litera b), Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 335 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 24 mai 2017 )
  ----------