HOTĂRÂRE nr. 740 din 5 octombrie 2016privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 21 octombrie 2016  Notă
  Art. III alin. (2) din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 9 iulie 2019, prevede:
  ”(2) Echipamentele radio introduse pe piață anterior datei de 13 iunie 2017 și care respectă dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau în funcțiune.”
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 22 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 55/2015,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea:a) cerințelor esențiale ale echipamentelor radio;b) condițiilor de introducere pe piață, punere la dispoziție pe piață și/sau de punere în funcțiune a echipamentelor radio;c) condițiilor și cerințelor cu privire la notificarea organismelor de evaluare a conformității.(2) Echipamentele radio care intră în domeniul de aplicare al prezentei hotărâri nu fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de joasă tensiune, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a).(3) Prezenta hotărâre nu se aplică:a) echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;b) echipamentelor radio sau dispozitivelor utilizate sau destinate a fi utilizate exclusiv în cadrul activităților din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, inclusiv cel al protecției intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranța națională, precum și în cadrul activităților statului din domeniul dreptului penal. (la 08-08-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. acreditare - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;2. clasă de echipamente radio - grupul care cuprinde anumite categorii de echipamente radio considerate similare în temeiul prezentei hotărâri și interfețele radio pentru care aceste echipamentele radio sunt destinate;3. comunicații radio - comunicațiile prin intermediul undelor radio;4. distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție și de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un echipament radio;5. echipament radio - un produs electric sau electronic care emite și/sau recepționează intenționat unde radio în scopul efectuării comunicațiilor radio și/sau radiodeterminării ori un produs electric sau electronic care trebuie să fie completat cu un accesoriu, cum ar fi o antenă, astfel încât să emită și/sau să recepționeze intenționat unde radio în scopul efectuării comunicațiilor radio și/sau radiodeterminării;6. evaluarea conformității - procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale prevăzute de prezenta hotărâre cu privire la un echipament radio;7. importator - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în România sau în alt stat al Uniunii Europene, care introduce un echipament radio provenind dintr-o țară terță pe piața din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene;8. interfață radio - specificație tehnică cu privire la utilizarea reglementată a spectrului de frecvențe radio;9. interferență prejudiciabilă - potrivit definiției prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare;10. introducere pe piață - punerea la dispoziție pentru prima dată a unui echipament radio pe piața din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene;11. legislație de armonizare a Uniunii Europene - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;12. marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că echipamentul radio este în conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute în legislația de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea acestuia;13. operator stație de radiocomunicații - orice persoană ce pune în funcțiune ori utilizează o stație de radiocomunicații în condițiile legii;14. operatori economici - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;15. organism de evaluare a conformității - organismul care prestează un serviciu public, în regim de putere publică, constând în activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, testare, certificare și inspecție;16. organism național de acreditare - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;17. perturbație electromagnetică - potrivit definiției prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică;18. producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un echipament radio sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de echipament radio și care comercializează acest echipament sub numele sau marca sa;19. punere în funcțiune - prima utilizare a echipamentului radio pe teritoriul Uniunii Europene de către utilizatorul final;20. punere la dispoziție pe piață - furnizarea unui echipament radio pentru distribuție, consum sau uz pe piața din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;21. radiodeterminare - determinarea poziției, vitezei și/sau a altor caracteristici ale unui obiect ori obținerea de informații referitoare la parametrii respectivi, cu ajutorul proprietăților de propagare a undelor radio;22. rechemare - orice măsură luată în vederea returnării unui echipament radio care a fost deja pus la dispoziția utilizatorului final;23. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică, stabilită în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia pentru îndeplinirea unor sarcini specifice;24. retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui echipament radio din lanțul de aprovizionare și de distribuție;25. specificație tehnică - un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul radio;26. standard armonizat - potrivit definiției prevăzute la art. 2 pct. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului;27. trasabilitate - identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achiziția intracomunitară, introducerea pe piață și punerea la dispoziție pe piață a unui echipament radio;28. unde radio - unde electromagnetice ale căror frecvențe sunt sub 3000 GHz și care se propagă în spațiu fără ghid artificial;29. utilizator final - orice persoană care pune în funcțiune sau utilizează un echipament radio. (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (2) Prevederile alin. (1) se completează în mod corespunzător cu dispozițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008.  +  Articolul 3(1) Echipamentele radio trebuie construite astfel încât să fie în conformitate cu următoarele cerințe esențiale:a) protecția sănătății și a siguranței persoanelor și a animalelor domestice, precum și protecția bunurilor, incluzând obiectivele referitoare la cerințele de siguranță prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 409/2016, dar fără aplicarea unei limite de tensiune;b) un nivel adecvat al compatibilității electromagnetice astfel cum este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 487/2016.(2) Echipamentele radio trebuie construite astfel încât să fie în conformitate și cu cerința esențială de a utiliza în mod eficient spectrul de frecvențe radio și de a contribui la folosirea optimă a acestuia pentru evitarea interferențelor prejudiciabile. (la 08-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (3) Echipamentele radio care aparțin anumitor categorii sau clase trebuie construite astfel încât să fie în conformitate și cu următoarele cerințe esențiale:a) să interacționeze cu accesoriile, în special cu încărcătoarele comune;b) să interacționeze cu alte echipamente radio prin intermediul rețelelor;c) să poată fi conectate la interfețe de tip corespunzător în cadrul Uniunii Europene;d) să nu afecteze rețeaua sau funcționarea acesteia și să nu folosească în mod necorespunzător resursele acesteia, cauzând o degradare inacceptabilă a serviciului;e) să încorporeze sisteme de protecție care să asigure că datele cu caracter personal și viața privată ale utilizatorului și ale abonatului sunt protejate;f) să prezinte anumite caracteristici ce asigură protecția împotriva fraudelor;g) să prezinte anumite caracteristici ce asigură accesul la serviciile de urgență;h) să prezinte anumite caracteristici ce facilitează utilizarea acestora de către persoanele cu dizabilități;i) să prezinte anumite caracteristici ce asigură faptul că un software poate fi instalat în echipamentul radio doar atunci când conformitatea ansamblului echipament radio-software a fost demonstrată.(4) Categoriile sau clasele de echipamente radio ce privesc cerințele esențiale prevăzute la alin. (3) fac obiectul actelor delegate ale Comisiei Europene și nu sunt reglementate prin prezentul act normativ. (la 08-08-2019, Articolul 3 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 4(1) Producătorii de echipamente radio și de software care permit ca echipamentele radio să fie utilizate conform destinației și care fac parte din acele categorii sau clase de echipamente radio stabilite de Comisia Europeană prin acte delegate trebuie să furnizeze Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, și Comisiei Europene informații privind conformitatea combinațiilor de echipament radio-software cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3. (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se obțin în urma unei evaluări a conformității realizate potrivit prevederilor art. 18 și 19 și sunt prezentate sub forma unei declarații UE de conformitate care trebuie să cuprindă elementele prevăzute în anexa nr. 6.(3) În funcție de combinațiile specifice de echipament radio-software, informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să identifice în mod precis echipamentul radio și software-ul evaluate și să fie actualizate în permanență.  +  Articolul 5(1) Începând cu data de 12 iunie 2018, producătorii au obligația să înregistreze, în sistemul pus la dispoziție de Comisia Europeană, tipurile de echipamente radio aparținând unor categorii de echipamente radio care prezintă un nivel scăzut de conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3.(1^1) Categoriile de echipamente radio vizate de dispozițiile alin. (1) sunt stabilite de Comisia Europeană prin intermediul actelor delegate. (la 08-08-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (2) Înregistrarea se realizează înainte ca echipamentele radio ce aparțin categoriilor prevăzute la alin. (1) să fie introduse pe piață. (la 08-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (3) Pentru înregistrarea tipurilor de echipamente radio prevăzute la alin. (1), producătorii furnizează o parte sau, în cazul în care se justifică, toate elementele documentației tehnice prevăzute la lit. a) și d)-i) din anexa nr. 5.  +  Articolul 6(1) Echipamentele radio pot fi puse la dispoziție pe piață de către operatorii economici, puse în funcțiune și/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerințele prezentei hotărâri și numai dacă sunt corect instalate, întreținute și utilizate conform destinației acestora. (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), expunerea și/sau demonstrațiile, temporare, ale echipamentelor radio neconforme cu prevederile prezentei hotărâri sunt permise la târguri, expoziții și alte asemenea evenimente, sub condiția existenței unui semn vizibil care să menționeze că astfel de echipamente radio nu pot fi puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune înainte de aducerea acestora în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.(3) Demonstrațiile de utilizare a echipamentelor radio pot avea loc numai cu condiția adoptării măsurilor corespunzătoare, în condițiile prevăzute de ANCOM, pentru evitarea interferențelor prejudiciabile, a perturbațiilor electromagnetice, precum și a riscurilor privind sănătatea sau siguranța persoanelor, a animalelor domestice ori a bunurilor.  +  Articolul 7(1) Autorizarea punerii în funcțiune și utilizării echipamentelor radio, în cazul respectării cerințelor prezentei hotărâri, se realizează de către ANCOM în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (2) Suplimentar condițiilor prevăzute la art. 6 alin. (1), ANCOM poate impune cerințe cu privire la punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor radio, cerințe referitoare la utilizarea frecvențelor radio folosite, pentru motive legate de:a) utilizarea în mod efectiv și eficient a spectrului de frecvențe radio;b) evitarea interferențelor prejudiciabile sau a perturbațiilor electromagnetice;c) depășirea nivelurilor de referință prevăzute conform legislației privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice.(3) Cerințele prevăzute la alin. (2) pot fi impuse fără ca acest lucru să fie în contradicție cu prevederile art. 6 alin. (1), aplicabile echipamentului radio pentru punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentului, ori cu condițiile de utilizare a frecvențelor radio stabilite conform legii.(4) În vederea respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice, titularul licenței acordate conform legii are obligația de a asigura, pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, respectarea cerinței esențiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a). (la 08-08-2019, Alineatul (4) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (5) Titularul licenței acordate conform legii are obligația să transmită, la solicitarea ANCOM, în cazul stațiilor de radiocomunicații/emisie amplasate în intravilanul localităților și în exteriorul clădirilor, rezultatele măsurătorilor de radiații electromagnetice neionizante în care să indice valoarea câmpului electromagnetic cumulat în amplasamentul vizat. Măsurătorile se realizează în conformitate cu recomandările Comitetului pentru Comunicații Electronice din cadrul Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații. (la 08-08-2019, Alineatul (5) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (6) Măsurătorile prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai vechi de 24 de luni de la data solicitării, iar transmiterea acestora se realizează în termenul și conform modalităților stabilite de către ANCOM. (la 08-08-2019, Alineatul (6) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (7) ANCOM poate solicita prezentarea informațiilor prevăzute la alin. (5) în condițiile alin. (6) și în vederea respectării dispozițiilor alin. (2) lit. c). (la 08-08-2019, Alineatul (7) din Articolul 7 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 8ANCOM notifică, în conformitate cu procedura stabilită în Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare, interfețele radio pe care intenționează să le reglementeze, cu excepția:a) interfețelor radio care respectă pe deplin și fără nicio divergență dispozițiile deciziilor Comisiei Europene privind utilizarea armonizată a spectrului de frecvențe radio, adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio); și ab) interfețelor radio care corespund unor echipamente radio ce pot fi puse în funcțiune și utilizate fără restricții pe teritoriul Uniunii Europene, în conformitate cu actele adoptate de către Comisia Europeană.  +  Articolul 9(1) Nu poate fi împiedicată punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio care sunt conforme cu dispozițiile prezentei hotărâri.(2) Pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deținerea, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor radio sau dispozitivelor destinate să producă interferențe prejudiciabile.  +  Capitolul II Obligațiile operatorilor economici  +  Articolul 10Producătorii au următoarele obligații:a) să aplice pe echipamentele radio introduse pe piață numărul de înregistrare alocat de către Comisia Europeană fiecărui tip de echipament radio înregistrat conform art. 5;b) să se asigure că echipamentele radio introduse pe piață au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3;c) să se asigure că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio; (la 08-08-2019, Litera c) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) d) să întocmească documentația tehnică prevăzută la art. 23 și să efectueze procedura relevantă de evaluare a conformității prevăzută la art. 18 și 19 sau să dispună efectuarea acestei proceduri;e) să întocmească declarația UE de conformitate și să aplice marcajul CE, în cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentului radio cu cerințele aplicabile prin procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 18 și 19;f) să păstreze documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio;g) să întocmească proceduri care asigură conformitatea continuă a producției în serie cu prevederile prezentei hotărâri și să se asigure că modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile echipamentului radio și modificările standardelor armonizate, prevăzute la art. 17 alin. (1), sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea echipamentului radio, se iau în considerare în mod corespunzător;h) să efectueze, în vederea protecției sănătății și siguranței utilizatorilor finali, ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele radio, încercări tehnice prin sondaj asupra echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață, să investigheze și, după caz, să păstreze un registru de reclamații privind echipamentele radio neconforme și rechemări ale acestora;i) să informeze distribuitorii despre activitățile de monitorizare prevăzute la lit. h);j) să se asigure că pe echipamentele radio pe care le introduc pe piață este marcat tipul, lotul ori numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea lor; dacă dimensiunea sau natura echipamentelor radio nu permite acest lucru, să se asigure că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul radio;k) să indice pe echipamentele radio numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați; dacă dimensiunea sau natura echipamentelor radio nu permite acest lucru, aceste informații sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul radio; adresa menționată de producător trebuie să indice un singur punct de contact, iar datele de contact trebuie să fie în limba română;l) să se asigure că echipamentele radio sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare și informații privind siguranța, prevăzute la art. 11, redactate în limba română;m) să se asigure că fiecare echipament radio este însoțit de o copie a declarației UE de conformitate sau de declarația UE de conformitate simplificată, prezentată în limba română sau în limba engleză; declarația UE de conformitate simplificată trebuie să conțină adresa de internet exactă de unde se poate obține textul integral al declarației UE de conformitate; (la 08-08-2019, Litera m) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) n) să menționeze, pe ambalajul echipamentului radio și în instrucțiunile de utilizare, restricțiile de punere în funcțiune, a zonelor ori regiunilor geografice în care este necesară o autorizare privind utilizarea spectrului de frecvențe radio, dacă este cazul;o) să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce echipamentul radio în conformitate, pentru a-l retrage și/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care dețin indicii sau informații că un echipament radio pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;p) să informeze imediat autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio dacă echipamentul radio pe care l-au introdus pe piață prezintă un risc, oferind detalii, în special, cu privire la neconformitate, la orice măsuri corective luate și la rezultatul acestora;q) să furnizeze, la cererea motivată din partea autorităților de supraveghere și control al pieței și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația solicitate, necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri prezentate în limba română sau în limba engleză; (la 08-08-2019, Litera q) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) r) să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, la solicitarea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceștia le-au introdus pe piață.  +  Articolul 11(1) Instrucțiunile prevăzute la art. 10 lit. l) vor fi clare, accesibile, inteligibile, relevante și trebuie să includă:a) informații necesare privind utilizarea echipamentelor radio conform destinației;b) o descriere a accesoriilor și a componentelor, inclusiv a software-ului ce permite echipamentelor radio să funcționeze conform destinației;c) banda/benzile de frecvențe radio în care funcționează echipamentul radio ce emite intenționat și puterea maximă de radiofrecvență emisă în banda/benzile de frecvențe radio în care acesta funcționează.(2) Toate informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual de utilizare redactat în limba română, oferit pe hârtie. Informațiile pot fi furnizate, în cazul în care utilizatorul final este de acord, și pe suport durabil, conform art. 2 pct. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică. (la 08-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 12(1) Un producător poate decide numirea unui reprezentant autorizat printr-un mandat scris.(2) Obligația prevăzută în art. 10 lit. b) și obligația de a întocmi documentația tehnică prevăzută la art. 10 lit. d) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat. (la 08-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 12, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (3) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile specificate în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:a) păstrarea declarației UE de conformitate și a documentației tehnice la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după ce echipamentul radio a fost introdus pe piață;b) furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio, pe suport hârtie sau în format electronic, a tuturor informațiilor și a documentației necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio prezentate în limba română sau în limba engleză; (la 08-08-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) c) cooperarea cu autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio vizate de obligațiile mandatului reprezentantului autorizat.  +  Articolul 13Importatorii au următoarele obligații:a) să se asigure că echipamentele radio introduse pe piață sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri;b) să se asigure, înainte de introducerea pe piață a echipamentelor radio, că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la art. 18 și 19 a fost îndeplinită de către producător și că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio stabilite conform legii; (la 08-08-2019, Litera b) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) c) să se asigure că producătorul a întocmit documentația tehnică, că echipamentele radio poartă marcajul CE și îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 21, că acestea sunt însoțite de informațiile și de documentele prevăzute la art. 10 lit. l)-n) și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la art. 10 lit. j)-k);d) să nu introducă pe piață echipamentul radio în cazul în care dețin indicii sau informații că acesta nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3, înainte de a fi adus în conformitate, și, din rațiuni de siguranță, să informeze producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio;e) să indice pe echipamentul radio numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, în cazul în care dimensiunea echipamentului radio nu permite acest lucru ori ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și înscrie denumirea și adresa pe echipamentul radio, pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentul radio; datele de contact trebuie să fie în limba română;f) să se asigure că echipamentele radio însoțite de instrucțiunile de utilizare și informațiile privind siguranța prevăzute la art. 10 lit. l) respectă cerințele prevăzute în cadrul art. 11;g) să se asigure că, atât timp cât echipamentele radio se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3;h) să efectueze, în vederea protecției sănătății și siguranței utilizatorilor finali, ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de echipamentele radio, încercări tehnice prin sondaj asupra echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață, să investigheze și, după caz, să dețină un registru de reclamații privind echipamentele radio neconforme și rechemări ale acestora;i) să informeze distribuitorii cu privire la orice activități de monitorizare prevăzute la lit. h);j) să ia de îndată orice măsură corectivă necesară pentru a aduce echipamentul radio în conformitate, pentru a-l retrage și/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care dețin indicii sau informații că un echipament radio pe care l-au introdus pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, și să informeze imediat autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio în cazul în care constată că echipamentul radio prezintă un risc ce poate afecta funcționarea acestuia sau funcționarea altor echipamente radio ori din rațiuni de siguranță, oferind detalii, în special, cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate;k) să păstreze o copie a declarației UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio și să se asigure că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, la cerere;l) să furnizeze autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, în urma unei cereri motivate din partea acestora și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză; (la 08-08-2019, Litera l) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) m) să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, la solicitarea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceștia le-au introdus pe piață.  +  Articolul 14Distribuitorii au următoarele obligații:a) să se asigure că modul în care pun la dispoziție echipamente radio pe piață nu este de natură să afecteze cerințele esențiale prevăzute prin prezenta hotărâre;b) să verifice, înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamente radio, dacă acestea poartă marcajul CE și îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 21, dacă acestea sunt însoțite de documentația prevăzută de prezenta hotărâre, precum și de instrucțiunile de utilizare și informațiile privind siguranța prevăzute la art. 10 lit. l), cu respectarea întocmai și a cerințelor art. 11, precum și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la art. 10 lit. c), lit. j)-n) și, respectiv, la art. 13 lit. e);c) să nu pună la dispoziție pe piață echipamentul radio, în cazul în care dețin indicii sau informații că echipamentul radio nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3, înainte ca acesta să fie adus în conformitate și, din rațiuni de siguranță, să informeze producătorul sau importatorul, precum și autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio;d) să se asigure că, atât timp cât echipamentele radio se află în responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea acestora cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3;e) să se asigure că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce echipamentul radio în conformitate, pentru a-l retrage și/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care dețin indicii sau informații că un aparat pe care l-a pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, și să informeze imediat autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele radio, în cazul în care constată că echipamentul radio prezintă un risc ce poate afecta funcționarea acestuia sau funcționarea altor echipamente ori din rațiuni de siguranță, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate; (la 08-08-2019, Litera e) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) f) să furnizeze autorităților de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio, în urma unei cereri motivate din partea acestora și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză; (la 08-08-2019, Litera f) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 15, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) g) să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, la solicitarea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.  +  Articolul 15Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentei hotărâri și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul art. 10 atunci când introduce pe piață un echipament radio sub denumirea sau marca sa ori modifică un echipament radio deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 16(1) Operatorii economici au obligația să furnizeze, la solicitarea autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, datele de identificare ale:a) oricărui operator economic care le-a furnizat un echipament radio;b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un echipament radio.(2) Operatorii economici au obligația de a păstra și de a prezenta informațiile prevăzute la alin. (1) timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat echipamentul radio și timp de 10 ani după ce au furnizat echipamentul radio.  +  Capitolul III Conformitatea echipamentelor radio  +  Articolul 17(1) Echipamentele radio conforme cu prevederile standardelor române și/sau cu standardele naționale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt prezumate a fi în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3, vizate de standardele respective sau de părți ale acestora.(2) Standardele armonizate prevăzute la alin. (1) nu au caracter obligatoriu, fiind permise și orice alte mijloace de demonstrare a conformității.(3) În cazul în care se consideră că un standard armonizat prevăzut la alin. (1) nu satisface integral cerințele esențiale prevăzute la art. 3, ANCOM informează Comisia Europeană în conformitate cu articolul 11 paragraful (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului. (la 08-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (4) În situația prevăzută la alin. (3), ANCOM precizează, în cadrul informării sale, argumentat, și motivele pe care se bazează.  +  Articolul 18(1) Producătorul are obligația de a realiza, în vederea respectării cerințelor esențiale prevăzute la art. 3, o evaluare a conformității echipamentelor radio.(2) Evaluarea conformității echipamentelor radio ține cont de toate condițiile de funcționare prevăzute conform destinației acestora.(3) În cazul cerinței esențiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), evaluarea conformității ține seama de condițiile previzibile în mod rezonabil.(4) În cazul echipamentelor radio care permit configurații diferite, evaluarea conformității trebuie să determine dacă echipamentele radio corespund cerințelor esențiale prevăzute la art. 3, în cazul tuturor configurațiilor posibile.  +  Articolul 19(1) Producătorul demonstrează conformitatea echipamentelor radio cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3 alin. (1) prin oricare dintre următoarele proceduri de evaluare a conformității:a) controlul intern al producției prevăzut în anexa nr. 2;b) examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producției, prevăzute în anexa nr. 3;c) conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității, stabilită în anexa nr. 4.(2) În cazul în care, în cadrul procesului de evaluare a conformității echipamentelor radio cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), producătorul a aplicat standarde armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, el utilizează oricare dintre următoarele proceduri:a) controlul intern al producției prevăzut în anexa nr. 2;b) examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producției, prevăzute în anexa nr. 3;c) conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității, stabilită în anexa nr. 4.(3) În cazul în care, în cadrul procesului de evaluare a conformității echipamentelor radio cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parțial standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau în cazul în care astfel de standarde armonizate nu există, echipamentelor radio li se aplică pentru evaluare una dintre următoarele proceduri:a) examinarea UE de tip, urmată de conformitatea de tip pe baza controlului intern al producției, prevăzute în anexa nr. 3;b) conformitatea bazată pe asigurarea completă a calității, stabilită în anexa nr. 4.  +  Articolul 20(1) Declarația UE de conformitate, redactată conform art. 10 lit. e), atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute la art. 3.(2) Declarația UE de conformitate se redactează și conține toate elementele prevăzute în anexa nr. 6. Declarația UE de conformitate se actualizează în permanență.(3) Declarația UE de conformitate se prezintă în limba română sau în limba engleză. (la 08-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (4) Declarația UE de conformitate în formă simplificată prevăzută la art. 10 lit. m) conține toate elementele prevăzute în anexa nr. 7 și se actualizează în permanență.(5) Declarația UE de conformitate simplificată pentru echipamentele radio introduse sau puse la dispoziție pe piață în România se redactează în limba română.(6) În cazul în care echipamentul radio intră sub incidența mai multor acte normative ale Uniunii Europene, prin care se solicită o declarație UE de conformitate, producătorul întocmește o singură declarație UE de conformitate. Această declarație trebuie să cuprindă mențiuni cu privire la identificarea tuturor actelor normative, inclusiv referințele de publicare ale acestora.(7) Prin întocmirea declarației UE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentului radio cu cerințele prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 21(1) Marcajului CE îi sunt aplicabile dispozițiile art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.(2) În funcție de natura echipamentului radio, înălțimea marcajului CE aplicat pe echipamentele radio poate fi mai mică de 5 mm, cu condiția ca acesta să rămână vizibil și lizibil.(3) Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentul radio să fie introdus pe piață.(4) Marcajul CE se aplică, în mod vizibil, lizibil și într-o formă care nu poate fi ștearsă, pe echipamentul radio sau pe plăcuța sa de identificare, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura echipamentului radio. Marcajul CE se aplică, în mod vizibil și lizibil, și pe ambalaj.(5) În situația în care pentru evaluarea conformității este utilizată procedura de evaluare a conformității prevăzută în anexa nr. 4, marcajul CE trebuie însoțit de numărul de identificare al organismului notificat. Numărul de identificare al organismului notificat trebuie să aibă aceeași înălțime ca și marcajul CE.(6) În situația prevăzută la alin. (5), numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către organismul notificat însuși sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.  +  Articolul 22În cazul în care personalul autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio constată că marcajul CE nu a fost aplicat corespunzător, producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în România ia măsuri pentru aducerea echipamentului radio în conformitate cu dispozițiile privind marcajul CE.  +  Articolul 23(1) Documentația tehnică trebuie să conțină toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de către producător pentru a se asigura că echipamentul radio este în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3. Aceasta trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 5.(2) Documentația tehnică se întocmește înainte de introducerea pe piață a echipamentului radio și se actualizează în permanență.(3) Documentația tehnică și corespondența referitoare la orice procedură de examinare UE de tip, întocmită de un organism notificat de către Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională, denumit în continuare MCSI, se întocmește în limba română.(4) În cazul în care documentația tehnică nu respectă prevederile alin. (1)-(3) și în acest sens nu sunt prezentate suficiente date sau mijloace relevante utilizate pentru a se asigura conformitatea echipamentelor radio cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3, ANCOM sau Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, denumită în continuare ANPC, după caz, poate solicita producătorului sau importatorului să apeleze la un organism acceptat de autoritatea de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio relevantă, în vederea efectuării unor încercări tehnice.(5) Încercările tehnice prevăzute conform alin. (4) sunt realizate pentru a se verifica conformitatea cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3. Cheltuielile sunt în sarcina producătorului sau a importatorului.  +  Capitolul IV Organismele de evaluare a conformității  +  Articolul 24(1) MCSI are calitatea de autoritate de notificare și îi revine răspunderea pentru stabilirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate incluzând respectarea prevederilor art. 28.(2) MCSI notifică Comisiei Europene și autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European organismele autorizate să efectueze activități de evaluare a conformității.(3) MCSI informează Comisia Europeană cu privire la procedura de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și cu privire la orice modificări, dacă este cazul.  +  Articolul 25(1) MCSI, în vederea îndeplinirii rolului de autoritate de notificare, are următoarele obligații:a) îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. R^15 alin. (1) din anexa I la Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului;b) de a se asigura de obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale;c) de a se asigura că orice decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității este luată pe baza propunerilor sau a rezultatelor analizelor persoanelor ce dețin pregătirea profesională ori calificările necesare în domeniul comunicațiilor electronice, electronicii sau echivalente ale acestora, diferite de acelea care au efectuat evaluarea;d) îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. R^15 alin. (4) din anexa I la Decizia 768/2008/CE;e) îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. R^15 alin. (5) din anexa I la Decizia 768/2008/CE;f) de a deține personal competent ce deține pregătirea profesională ori calificările necesare pentru verificarea îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 26, precum și un număr corespunzător de persoane, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor sale.(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26(1) În vederea notificării către Comisia Europeană și către autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, organismul de evaluare a conformității trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să fie înființat conform legii și să aibă personalitate juridică;b) să fie un organism terț, independent de organizația sau de echipamentul radio pe care îl evaluează; un organism ce aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea echipamentelor radio pe care le evaluează poate fi considerat un organism de evaluare a conformității, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu are un interes de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit actelor normative în vigoare, așa cum este prevăzut la art. R^17 alin. (3) din anexa I la Decizia 768/2008/CE;c) cerințele prevăzute la art. R^17 alin. (4) din anexa I la Decizia 768/2008/CE;d) să nu fie direct implicat în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea echipamentelor radio pe care le evaluează și nu reprezintă părțile angajate în aceste activități; cerința se răsfrânge și asupra personalului cu funcții de conducere și personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității și se aplică în special serviciilor de consultanță;e) să nu se implice în nicio activitate care să le afecteze imparțialitatea sau integritatea profesională în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificate; cerința se răsfrânge și asupra personalului cu funcții de conducere și personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității și se aplică în special serviciilor de consultanță;f) se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor, dacă este cazul, nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității;g) să efectueze activitățile de evaluare a conformității cu integritate profesională și competență tehnică necesară în domeniul respectiv și să fie în afara oricăror presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane ce au un interes pentru rezultatele acelor activități; cerința se răsfrânge și asupra personalului responsabil cu îndeplinirea activităților de evaluare a conformității;h) să aibă capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite conform anexelor nr. 3 și 4 și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acestea sunt efectuate chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia;i) să aibă la dispoziție, de câte ori este cazul și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de echipamente radio pentru care a fost notificat, următoarele:1. personal necesar ce deține cunoștințe tehnice și experiență corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;2. descrieri necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; organismul de evaluare a conformității dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și celelalte/alte activități;3. proceduri necesare pentru a-și desfășura activitatea ținându-se cont de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei echipamentului radio în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție;j) să dețină mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și să aibă acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare;k) să participe la sesiuni de informare sau să se asigure că personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante, cu activitățile de reglementare în domeniul echipamentelor radio și al planificării frecvențelor radio, precum și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii;l) să pună în aplicare, ca orientare generală ori linii directoare, deciziile și documentele rezultate în urma activității prevăzute la lit. k);m) să se asigure că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității respectă cerințele prevăzute la alin. (2);n) să garanteze imparțialitatea personalului de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității, iar remunerația acestora să nu depindă de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări;o) obligația prevăzută la art. R^17 alin. (9) din anexa I la Decizia 768/2008/CE.(2) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie:a) să dețină pregătirea tehnică și profesională solidă care să acopere toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;b) să dețină cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritate corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;c) să dețină cunoștințe și înțelegere corespunzătoare a cerințelor esențiale prevăzute conform art. 3, a standardelor armonizate aplicabile, prevăzute la art. 17 alin. (1), și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii Europene și din legislația națională;d) să aibă capacitatea necesară pentru a elabora certificate de examinare UE de tip, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost efectuate;e) să îndeplinească obligația prevăzută la art. R^17 alin. (10) din anexa I la Decizia 768/2008/CE în cazul tuturor informațiilor obținute ca urmare a îndeplinirii sarcinilor sale în temeiul anexelor nr. 3 și 4 sau a oricărei altei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acesteia, excepție făcând relația cu autoritățile de notificare și de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor din statul membru în care își desfășoară activitatea; drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate potrivit prevederilor legislației naționale aplicabile.  +  Articolul 27Cerințele prevăzute la art. 26 sunt considerate a fi respectate în situația în care organismul de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea sa cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, însă numai în măsura în care standardele armonizate aplicabile acoperă aceste cerințe.  +  Articolul 28(1) Organismul de evaluare a conformității poate decide, cu acordul clientului său, subcontractarea anumitor sarcini referitoare la evaluarea conformității sau poate apela la o filială.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), organismul de evaluare a conformității are în vedere îndeplinirea următoarelor cerințe:a) subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26 și informează MCSI în acest sens;b) preia întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea prevăzute;c) pune la dispoziția MCSI documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexelor nr. 3 și 4.  +  Articolul 29(1) Cererea de notificare a organismului de evaluare a conformității, depusă la MCSI, trebuie să fie însoțită de:a) o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a echipamentelor radio pentru care organismul se consideră a fi competent;b) de un certificat de acreditare, în cazul în care există, eliberat de organismul național de acreditare, care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele art. 26.(2) În cazul în care organismul de evaluare a conformității nu poate prezenta certificatul de acreditare prevăzut la alin. (1) lit. b), acesta transmite MCSI toate documentele justificative necesare pentru verificarea, recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității sale cu cerințele prevăzute la art. 26.  +  Articolul 30(1) MCSI poate notifica numai organismele de evaluare a conformității ce au îndeplinit toate cerințele prevăzute la art. 26.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite Comisiei Europene și autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European prin intermediul platformei electronice de notificare realizate și gestionate de Comisia Europeană.(3) Notificarea trebuie să includă:a) detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale echipamentului radio în cauză, precum și atestarea relevantă a competenței organismului de evaluare a conformității;b) documentele justificative ce atestă competența organismului de evaluare a conformității și măsurile adoptate ce demonstrează că organismul este monitorizat periodic și că acesta îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26, în situația în care notificarea autorității nu se bazează pe un certificat de acreditare.(4) Organismul este considerat notificat și poate îndeplini activitățile pentru care a fost notificat, dacă Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene nu au ridicat obiecțiuni în termen de:a) două săptămâni, în cazul utilizării unui certificat de acreditare;b) două luni, pentru situația prevăzută la alin. (3) lit. b).(5) MCSI notifică Comisia Europeană și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse notificării realizate în condițiile alin. (1)-(4).  +  Articolul 31(1) În situația în care MCSI constată, ca urmare a monitorizării periodice, sau este informat că un organism notificat nu mai îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26 ori că nu își îndeplinește obligațiile prevăzute conform anexelor nr. 3 și 4, acesta restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor.(2) În situația dispunerii vreunei măsuri dintre cele prevăzute la alin. (1), MCSI informează de îndată Comisia Europeană și autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.(3) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, MCSI ia măsurile necesare pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt:a) fie prelucrate de un alt organism notificat;b) fie sunt puse la dispoziția MCSI, ANCOM și/sau ANPC, la cererea acestora din urmă.(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi dispuse prin ordin al ministrului comunicațiilor și pentru societatea informațională, care va stabili tipul și durata acestora. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și poate fi contestat în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32În cazul unei investigații a Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 33 alin. (1) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE, în ceea ce privește competența unui organism notificat sau continuarea îndeplinirii de către acesta a cerințelor și a responsabilităților care îi revin, MCSI transmite, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.  +  Articolul 33(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității potrivit procedurilor de evaluare ale conformității prevăzute în anexele nr. 3 și 4, ținând cont de prevederile alin. (2).(2) Organismele de evaluare a conformității:a) își desfășoară activitatea ținând seama de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și de structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei echipamentului radio în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție;b) trebuie să respecte gradul de rigoare și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea echipamentului radio cu cerințele prezentei hotărâri;c) solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite niciun certificat de examinare UE de tip sau niciun aviz de aprobare a sistemului de calitate, în cazul în care constată că cerințele esențiale prevăzute la art. 3 sau în standardele armonizate sau în alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către acesta;d) solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare UE de tip sau avizul de aprobare a sistemului de calitate, dacă este necesar, în cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării acestora constată că echipamentele radio nu mai sunt conforme.(3) În cazul în care nu se iau măsuri corective, conform alin. (2) lit. c) și d), sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat, după caz. În această situație, organismul notificat informează MCSI, ANCOM și/sau ANPC, după caz.  +  Articolul 34Deciziile organismelor de evaluare a conformității pot fi contestate la tribunal în condițiile Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35(1) Organismele de evaluare a conformității notificate au obligația de a informa MCSI în legătură cu:a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a vreunui certificat de examinare UE de tip sau a vreunui aviz de aprobare a sistemului de calitate în conformitate cu cerințele prevăzute în anexele nr. 3 și 4;b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;c) orice cerere de informații cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită din partea autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio;d) activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități și subcontractări transfrontaliere.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt puse la dispoziție la cererea MCSI.(3) Organismele notificate au obligația să furnizeze, în conformitate cu cerințele prevăzute în anexele nr. 3 și 4, celorlalte organisme notificate la nivelul Uniunii Europene care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași categorii de echipamente radio, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității.(4) La cerere, organismele notificate au obligația să furnizeze rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.(5) Organismele notificate își îndeplinesc obligațiile de informare în conformitate cu prevederile din anexele nr. 3 și 4.  +  Articolul 36Organismele de evaluare a conformității notificate au obligația de a participa, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant desemnat, la grupul sectorial al organismelor notificate coordonat de Comisia Europeană.  +  Capitolul V Supravegherea pieței  +  Articolul 37(1) Activitatea de supraveghere și control al pieței în scopul asigurării îndeplinirii dispozițiilor prezentei hotărâri și a obligațiilor operatorilor economici care decurg din regulamentele Uniunii Europene, precum și în vederea identificării trasabilității echipamentelor radio în cadrul lanțului de aprovizionare și de distribuție, se exercită de către ANCOM și ANPC, denumite în continuare autorități de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, care acționează prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, împuternicit în acest scop.(2) Activitatea de supraveghere și control a ANPC privește conformitatea echipamentelor radio aparținând consumatorului în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) ANCOM și ANPC organizează și desfășoară activitatea de supraveghere și control în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) și ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, inclusiv cu privire la echipamentele radio comercializate prin mijloace electronice, ce au ca destinatar utilizatorul final, pentru uzul propriu, și care sunt supuse controlului vamal. (la 08-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 37 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (4) ANCOM și ANPC pot încheia, în vederea punerii în aplicare a prezentei hotărâri, un protocol de colaborare prin care se vizează asigurarea schimbului de informații în vederea îmbunătățirii măsurilor de identificare a produselor neconforme și întreprinderii acțiunilor necesare în vederea eliminării acestora.(5) În activitatea de supraveghere și control, ANCOM și ANPC pot solicita Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul registrului de domenii și subdomenii în zona «.ro», transmiterea datelor sau informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează echipamente radio prin mijloace electronice. Datele solicitate sunt transmise fără întârziere autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal. (la 08-08-2019, Articolul 37 din Capitolul V a fost completat de Punctul 19, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 38(1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau utilizatorilor finali orice informații sau documente necesare în vederea exercitării atribuțiilor legate de supravegherea pieței și controlul echipamentelor radio. (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 38 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 20, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligația să pună informațiile la dispoziția ANCOM sau ANPC, după caz, în termenul și condițiile indicate de acestea.  +  Articolul 39Abrogat. (la 08-08-2019, Articolul 39 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 21, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 40(1) ANCOM sau ANPC, potrivit atribuțiilor ce le revin în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, poate să hotărască în orice moment efectuarea încercărilor tehnice pentru verificarea conformității echipamentelor radio cu cerințele esențiale aplicabile, pe baza standardelor sau a specificațiilor tehnice relevante precizate în declarația UE de conformitate.(2) În cazul în care, în declarația UE de conformitate, standardele sau specificațiile tehnice respective sunt prevăzute în mod inadecvat sau lipsesc ori declarația UE de conformitate nu există, încercările tehnice se efectuează pe baza standardelor armonizate prevăzute la art. 17 alin. (1).  +  Articolul 41(1) În vederea efectuării încercărilor tehnice potrivit prevederilor art. 40 alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul ori distribuitorul, după caz, are obligația de a permite personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, în mod gratuit, a unui număr reprezentativ de eșantioane ale echipamentului radio ce urmează a fi supus la încercări. Prelevarea poate fi dispusă și asupra echipamentului/echipamentelor radio aflate la utilizatorul final în cazul în care există indicii că acel(e) echipament/echipamente radio produc perturbații electromagnetice, interferențe prejudiciabile sau afectează sănătatea și/sau siguranța ori bunurile persoanelor.(2) Cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt suportate de către ANCOM sau ANPC din bugetul anual aprobat cu această destinație.(3) Dacă în urma încercărilor tehnice se constată că echipamentul radio nu îndeplinește cerințele esențiale, toate cheltuielile determinate de efectuarea încercărilor prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt suportate integral de către producător ori de către reprezentantul autorizat al acestuia. În cazul în care producătorul ori reprezentantul autorizat al acestuia nu este stabilit pe teritoriul național, cheltuielile sunt suportate integral de către importator sau distribuitor, după caz.(4) În situația în care importatorul nu poate fi identificat ori operatorul economic controlat nu furnizează informații de natură a conduce la identificarea acestuia, cheltuielile se suportă de către operatorul economic controlat.(5) În cazul cheltuielilor suportate de către ANCOM, individualizarea acestora în vederea determinării sumei ce urmează a fi recuperate în conformitate cu prevederile alin. (3) sau (4) se realizează prin decizie a președintelui ANCOM, fiind aplicabile dispozițiile art. 14 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare.(6) În cazul în care încercările tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1) sunt realizate în laboratorul propriu al ANCOM, pentru acțiunile de supraveghere și control desfășurate de personalul de specialitate al ANCOM, prevederile alin. (3) și (4) nu se aplică.(7) În vederea efectuării încercărilor tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1), producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia ori importatorul, stabilit pe teritoriul național, după caz, este obligat să pună la dispoziția ANCOM sau ANPC, după caz, la solicitarea și într-un termen stabilit de aceasta, software-ul utilizat de producător cu ocazia efectuării propriilor încercări tehnice realizate pentru verificarea îndeplinirii cerințelor esențiale.  +  Articolul 42(1) Ulterior efectuării încercărilor tehnice în condițiile art. 40 și 41, echipamentul radio se restituie persoanei de la care a fost prelevat.(2) În situația în care, ca urmare a încercărilor tehnice la care echipamentul radio a fost supus, acesta devine inutilizabil ori este distrus din motive care țin exclusiv de culpa personalului care a realizat încercările tehnice, contravaloarea echipamentului este suportată de autoritatea de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio ce a realizat încercările tehnice.  +  Articolul 43(1) În cazul în care ANCOM sau ANPC consideră că un echipament radio prezintă un risc ce poate afecta sănătatea sau siguranța persoanelor ori alte aspecte privind protecția interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri, aceasta efectuează o evaluare cu privire la echipamentul radio în cauză.(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1), ce privește toate cerințele relevante stabilite în prezenta hotărâre, se poate realiza și ca urmare a încercărilor tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1). (la 08-08-2019, Alineatul (2) din Articolul 43 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 22, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (3) Operatorii economici asupra cărora sunt întreprinse acțiuni de control potrivit prevederilor alin. (1) și (2) sunt obligați să coopereze, la solicitarea autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio.(4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) ia în considerare, după caz, și date privind: riscurile identificate asociate cu echipamentul radio respectiv, eventualele date privind riscurile care s-au materializat în legătură cu respectivul echipament radio sau măsurile luate de operatorul economic în cauză pentru a atenua riscurile. (la 08-08-2019, Articolul 43 din Capitolul V a fost completat de Punctul 23, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 44(1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), ANCOM sau ANPC constată că echipamentul radio nu este conform cerințelor prevăzute în prezenta hotărâre, operatorilor economici relevanți li se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce echipamentul radio în conformitate cu cerințele respective și să restricționeze punerea la dispoziție pe piață ori să îl retragă de pe piață și/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit proporțional cu natura riscului, de către ANCOM sau ANPC, după caz. (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 44 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 24, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (2) În situația prevăzută la alin. (1), ANCOM sau ANPC, după caz, informează organismul notificat ce a realizat evaluarea conformității în legătură cu măsurile luate.(3) Măsurilor dispuse în conformitate cu dispozițiile alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.(4) Măsurile corective și restricțiile stabilite conform alin. (1) se dispun prin decizie a președintelui ANCOM sau prin ordin al președintelui ANPC, după caz. (la 08-08-2019, Alineatul (4) din Articolul 44 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 24, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 45În cazul în care ANCOM sau ANPC, după caz, consideră că neconformitatea echipamentelor radio afectează produse ce au fost ori pot fi livrate și pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene ori Spațiului Economic European, aceasta informează Comisia Europeană și autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio din celelalte state cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-a impus operatorului economic.  +  Articolul 46Operatorul economic împotriva căruia au fost dispuse măsurile prevăzute la art. 44 are obligația aplicării măsurilor corective necesare pentru toate echipamentele radio în cauză pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.  +  Articolul 47(1) În cazul în care operatorul economic nu întreprinde măsurile corective prevăzute conform art. 44 alin. (1) și (4), ANCOM sau ANPC, după caz, ia toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție pe piață a echipamentului radio, pentru a retrage echipamentul radio de pe piață și/sau a-l rechema. Măsurile se dispun prin decizie a președintelui ANCOM sau prin ordin al președintelui ANPC, după caz.(2) Autoritatea de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio care a dispus măsurile va informa, de îndată, Comisia Europeană și autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European cu privire la măsurile provizorii dispuse conform prevederilor alin. (1).(3) Informarea prevăzută la alin. (2) va cuprinde cel puțin următoarele:a) datele necesare pentru a identifica echipamentul radio neconform;b) originea echipamentului radio;c) natura nonconformității constatate și riscul implicat;d) natura și durata măsurilor naționale luate;e) argumentele prezentate de operatorul economic;f) dacă nonconformitatea se datorează nerespectării cerințelor esențiale relevante prevăzute la art. 3;g) dacă nonconformitatea se datorează existenței unor deficiențe cu privire la standardele armonizate prevăzute la art. 17 alin. (1), care conferă prezumția de conformitate.(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt considerate justificate în cazul în care niciun stat membru și nici Comisia Europeană nu au ridicat obiecții, în termen de 3 luni, cu privire la măsurile respective luate.(5) În cazul în care Comisia Europeană adoptă un act prin care stabilește că măsura ori măsurile provizorii nu sunt justificate, autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio retrag măsurile dispuse.(6) În situația în care măsurile sunt considerate justificate, autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio dispun ca măsurile provizorii prevăzute la alin. (1) să fie aplicate cu caracter permanent.  +  Articolul 48(1) În cazul în care, ca urmare a evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), se constată că, deși echipamentul radio este conform cerințelor prevăzute în prezenta hotărâre, acesta prezintă totuși un risc cu privire la sănătatea sau siguranța persoanelor ori pentru alte aspecte privind protecția interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri, ANCOM sau ANPC, după caz, poate solicita operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective pe care le consideră necesare pentru ca acel echipament radio să nu mai prezinte respectivul risc sau să retragă echipamentul radio de pe piață și/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului. (la 08-08-2019, Alineatul (1) din Articolul 48 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 25, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) (2) Operatorul economic are obligația de a lua toate măsurile corective corespunzătoare pentru toate echipamentele radio în cauză pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață.(3) Măsurile corective prevăzute conform alin. (1) și (2) se dispun prin decizie a președintelui ANCOM sau prin ordin al președintelui ANPC, după caz.(4) ANCOM sau ANPC informează de îndată Comisia Europeană și autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio din celelalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European cu privire la măsurile dispuse conform prevederilor alin. (1).(5) Informarea prevăzută la alin. (4) va cuprinde toate detaliile disponibile, cel puțin datele necesare pentru a identifica echipamentul radio respectiv, originea și lanțul de aprovizionare și de distribuție, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale adoptate.  +  Articolul 49Fără a exclude măsurile dispuse conform art. 43-48, ANCOM sau ANPC poate solicita operatorului economic relevant aducerea echipamentului radio în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se constată următoarele: (la 08-08-2019, Partea introductivă a Articolului 49 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a art. 21 din prezenta hotărâre;b) nu a fost aplicat marcajul CE;c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se utilizează procedura de evaluare a conformității prevăzută în anexa nr. 4, a fost aplicat prin încălcarea prevederilor art. 21 sau nu a fost aplicat;d) nu a fost întocmită declarația UE de conformitate;e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect;f) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;g) informațiile prevăzute la art. 10 lit. j) sau k) ori la art. 13 lit. e) lipsesc, sunt false sau incomplete;h) informațiile privind utilizarea prevăzută a echipamentelor radio, declarația UE de conformitate sau restricțiile de utilizare prevăzute la art. 10 lit. l), m) și n) nu însoțesc echipamentele radio;i) cerințele prevăzute la art. 16 privind identificarea operatorilor economici nu sunt îndeplinite;j) nerespectarea prevederilor art. 5.  +  Articolul 50Personalul ANCOM sau ANPC, după caz, poate decide aplicarea de sigilii asupra echipamentelor radio sau loturilor de echipamente radio asupra cărora au fost dispuse măsuri în temeiul prezentei hotărâri.  +  Capitolul VI Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 51(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte:1. încălcarea obligației prevăzute la art. 10 lit. a) prin neînregistrarea echipamentului radio și neaplicarea de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a numărului de înregistrare al echipamentului radio, în condițiile art. 5;2. fapta producătorului de a introduce pe piață echipamente radio fără ca acestea să respecte cerințele esențiale prevăzute la art. 3, astfel cum se prevede în cuprinsul art. 10 lit. b);3. nerespectarea de către producător a obligației de a construi echipamente radio astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvente radio, conform dispozițiilor art. 10 lit. c); (la 08-08-2019, Punctul 3. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 4. nerespectarea de către producător a obligațiilor prevăzute la art. 10 lit. d) de a întocmi documentația tehnică în condițiile art. 23 ori a obligației de a efectua procedura relevantă de evaluare a conformității;5. neîntocmirea de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a declarației UE de conformitate, obligație prevăzută la art. 10 lit. e);6. neaplicarea de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a marcajului CE, obligație prevăzută la art. 10 lit. e);7. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligației prevăzute la art. 10 lit. f) de a păstra documentația tehnică și declarația UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio;8. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligației prevăzute la art. 10 lit. g);9. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, ori de către importator a obligației prevăzute la art. 10 lit. h), respectiv art. 13 lit. h) de efectuare, prin sondaj, a încercărilor tehnice asupra echipamentelor radio puse la dispoziție pe piață, de a investiga și păstra un registru de reclamații privind echipamentele radio neconforme și rechemări ale acestora;10. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligației prevăzute la art. 10 lit. i) de informare a distribuitorilor privind activitățile de monitorizare desfășurate conform art. 10 lit. h);11. fapta producătorului sau a reprezentantului autorizat de a introduce pe piață aparate fără ca acestea să aibă aplicate elementele sau să fie însoțite de informațiile prevăzute la art. 10 lit. j);12. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, ori de către importator a obligației prevăzute la art. 10 lit. k), respectiv la art. 13 lit. e), de a indica pe echipamentele radio a numelui, denumirii comerciale sau a mărcii înregistrate și a adresei poștale;13. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligației prevăzute la art. 10 lit. l) privind furnizarea instrucțiunilor și informaților privind siguranța pentru echipamentele radio, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 11;14. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligației prevăzute la art. 10 lit. m) de asigurare a faptului că fiecare echipament radio este însoțit de o copie a declarației UE de conformitate sau a unei copii a declarației UE de conformitate simplificată;15. nerespectarea de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, dacă este cazul, a obligației prevăzute la art. 10 lit. n) de menționare pe ambalajul echipamentelor radio și în instrucțiunile de utilizare a restricțiilor de punere în funcțiune sau zonelor ori regiunilor geografice în care este necesară o autorizare privind utilizarea echipamentelor radio;16. fapta operatorului economic controlat de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care acesta deține indicii sau informații că un aparat pe care l-a introdus pe piață și/sau l-a pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art. 10 lit. o) și art. 13 lit. j), respectiv de a nu informa imediat autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio în condițiile art. 10 lit. p) și art. 13 lit. j), ori de a nu se asigura de îndeplinirea obligației stabilite conform dispozițiilor art. 14 lit. e), după caz; (la 08-08-2019, Punctul 16. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 17. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile prevăzute la art. 47 alin. (1), în condițiile art. 47 alin. (6) sau de a încălca obligația prevăzută la art. 46 sau art. 48 alin. (2); (la 08-08-2019, Punctul 17. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 18. nerespectarea de către operatorul economic a obligației de furnizare a informațiilor și a documentației solicitate de ANCOM sau ANPC, după caz, în condițiile art. 10 lit. q), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 13 lit. l) sau art. 14 lit. f); (la 08-08-2019, Punctul 18. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 19. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligației prevăzute la art. 10 lit. r), art. 13 lit. m) sau art. 14 lit. g) de cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio în ceea ce privește acțiunile întreprinse pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care le-au introdus pe piață ori pus la dispoziție pe piață;20. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligației prevăzute la art. 16 de furnizare a datelor de identificare solicitate sau a obligației prevăzute la art. 38 de furnizare a informațiilor necesare în vederea exercitării atribuțiilor legate de supravegherea pieței; (la 08-08-2019, Punctul 20. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 21. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. a) de a se asigura că echipamentele introduse pe piață sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri;22. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. b) de a verifica, înainte de introducerea pe piață a echipamentelor radio, respectarea de către producător a procedurii de evaluare a conformității prevăzute la art. 18 și 19;23. nerespectarea de către importator a obligației de a se asigura, înainte de introducerea pe piață, că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio stabilite conform legii, potrivit dispozițiilor art. 13 lit. b); (la 08-08-2019, Punctul 23. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 24. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. c) de a verifica respectarea de către producător a obligației de întocmire a documentației tehnice ori a faptului că producătorul a aplicat marcajul CE pe echipamentele radio;25. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. c) de a verifica dacă producătorul și-a îndeplinit obligațiile conform art. 10 lit. j)-n);26. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. d) de a nu introduce echipamentele radio pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care deține indicii sau informații că echipamentele radio nu sunt conforme cu cerințele esențiale, ori a obligației de informare a producătorului și a autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio atunci când echipamentele radio prezintă un risc; (la 08-08-2019, Punctul 26. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 27. fapta importatorului ori a distribuitorului de a periclita conformitatea echipamentului radio cu cerințele esențiale ca urmare a condițiilor de depozitare sau transport necorespunzătoare, obligație prevăzută la art. 13 lit. g), respectiv art. 14 lit. d);28. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. i) de a informa distribuitorul cu privire la desfășurarea activităților de monitorizare;29. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. k) de păstrare a declarației UE de conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio;30. nerespectarea de către distribuitor a obligației prevăzute la art. 14 lit. a) de a se asigura că modul în care pune la dispoziție echipamentele radio pe piață nu este de natură să afecteze cerințele esențiale;31. nerespectarea de către distribuitor a obligației prevăzute la art. 14 lit. b) de a verifica, înainte de a pune la dispoziție pe piață echipamentele radio, dacă acestea poartă marcajul CE ori dacă sunt însoțite de documentația prevăzută de prezenta hotărâre;32. nerespectarea de către distribuitor a obligației prevăzute la art. 14 lit. b) de a verifica dacă producătorul a respectat obligațiile prevăzute în cadrul art. 10 lit. c) și lit. j)-n), cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 11 în cazul obligației de la art. 10 lit. l) și, respectiv, dacă importatorul a respectat obligația stabilită la art. 13 lit. e);33. nerespectarea de către distribuitor a obligației de a nu pune la dispoziție pe piață echipamentul radio înainte ca acesta să fie adus în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care deține indicii sau informații că echipamentul radio nu este conform cu cerințele esențiale, ori a obligației de informare a producătorului sau importatorului și a autorităților de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio atunci când echipamentul radio prezintă un risc potrivit dispozițiilor art. 14 lit. c); (la 08-08-2019, Punctul 33. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 34. nerespectarea de către operatorii economici sau de către utilizatorul final a obligației prevăzute la art. 41 alin. (1) de a permite prelevarea echipamentelor radio în vederea supunerii acestora la încercări tehnice;35. expunerea, de către orice persoană, și/sau demonstrațiile cu echipamente radio neconforme la târguri, expoziții și altele asemenea, fără respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) și (3);36. nerespectarea de către producătorii de echipamente radio și de software a obligației prevăzute la art. 4 de a prezenta ANCOM informații privind conformitatea combinațiilor de echipament radio-software;37. nerespectarea de către organismele de evaluare a conformității a obligațiilor prevăzute la art. 28 alin. (2)lit. a) și c);38. nerespectarea de către organismele de evaluare a conformității a obligațiilor prevăzute la art. 35 alin. (1), (3) și (4);39. fapta producătorului sau a reprezentantului său autorizat, după caz, de a aplica marcajul CE cu nerespectarea dispozițiilor art. 21;40. fapta oricărei persoane de a fabrica, a deține, a importa, de a face publicitate, de a introduce ori pune la dispoziție pe piață sau a utiliza echipamentele radio sau dispozitive destinate să producă interferențe prejudiciabile, obligație prevăzută la art. 9 alin. (2);41. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziția autorității de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, conform prevederilor art. 38, datele și/sau informațiile necesare verificării respectării prevederilor prezentei hotărâri; (la 08-08-2019, Punctul 41. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 42. fapta importatorului sau a distribuitorului de a introduce pe piață, respectiv de a pune la dispoziție pe piață un echipament în cazul în care marcajul CE nu respectă dispozițiile art. 21;43. fapta organismului notificat, a producătorului sau a reprezentantul său autorizat, după caz, de a nu aplica numărul de identificare al organismului notificat, în condițiile art. 21 alin. (6);44. nerespectarea de către titularul licenței acordate conform legii a obligației stabilite conform art. 7 alin. (4); (la 08-08-2019, Punctul 44. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 45. neprezentarea de către titularul licenței acordate conform legii a informațiilor solicitate conform dispozițiilor art. 7 alin. (5) și (7), în condițiile art. 7 alin. (6); (la 08-08-2019, Punctul 45. din Alineatul (1) , Articolul 51 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 27, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 46. nerespectarea de către producător sau importator, după caz, a obligației prevăzute la art. 41 alin. (7) de a pune la dispoziție software-ul utilizat cu ocazia efectuării încercărilor tehnice realizate pentru verificarea îndeplinirii cerințelor esențiale;47. nerespectarea de către operatorii economici a solicitării prevăzute la art. 49;48. fapta utilizatorului final de a pune în funcțiune și/sau de a utiliza echipamente radio ce nu sunt conforme cu art. 6 alin. (1).(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:1. în cazul contravenției prevăzute la pct. 1, cu amendă de la 2.500 lei la 10.000 lei;2. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 2 și 3, cu amendă de la 10.500 lei la 50.000 lei;3. în cazul contravenției prevăzute la pct. 4, cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;4. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 5 și 6, cu amendă de la 5.500 lei la 30.000 lei;5. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 7 și 8 și pct. 29, cu amendă de la 2.500 lei la 20.000 lei;6. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 9 și 10, cu amendă de la 10.000 lei la 35.000 lei;7. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 11 și 12, cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei;8. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 13 și 14, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;9. în cazul contravenției prevăzute la pct. 15, cu amendă de la 2.500 lei la 35.000 lei;10. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 16-20 și pct. 36, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;11. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 21-23, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;12. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 24 și 25, cu amendă de la 5.500 lei la 25.000 lei;13. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 26 și pct. 33, cu amendă de la 7.500 lei la 35.000 lei;14. în cazul contravenției prevăzute la pct. 27, cu amendă de la 2.500 lei la 25.000 lei;15. în cazul contravenției prevăzute la pct. 28, cu amendă de la 2.500 lei la 15.000 lei;16. în cazul contravenției prevăzute la pct. 30, cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei;17. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 31 și 32, cu amendă de la 2.500 lei la 22.500 lei;18. în cazul contravenției prevăzute la pct. 34 și pct. 42, cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei;19. în cazul contravenției prevăzute la pct. 35, cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei;20. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 37-39, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;21. în cazul contravenției prevăzute la pct. 40, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei;22. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 41 și pct. 46-48, cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei;23. în cazul contravenției prevăzute la pct. 43, cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei;24. în cazul contravențiilor prevăzute la pct. 44 și 45, cu amendă de la 2.500 la 50.000 lei. Notă
  Potrivit art. IX din LEGEA nr. 109 din 24 mai 2019, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 28 mai 2019, prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016, contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.
   +  Articolul 52(1) Contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre se constată de către personalul de control din cadrul autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute de prezenta hotărâre se aplică astfel:a) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul de specialitate din cadrul ANCOM, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 1, 9, 10, 16, 17, 19, 26-28, 30, 33, 35, 36, 41 și 43-46; (la 08-08-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 52 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 28, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) b) prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, de către președintele ANCOM, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANCOM, în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2-8, 11-15, 18, 20-25, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 47 și 48; (la 08-08-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 52 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 28, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) c) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către agentul constatator, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANPC, în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2, 16-21, 26, 33, 34, 40, 41 și 48, în cazul echipamentului radio achiziționat de consumator; (la 08-08-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 52 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 28, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) d) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul împuternicit al MCSI, în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 37 și 38.  +  Articolul 53(1) ANCOM sau ANPC, după caz, pot dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, și următoarele sancțiuni complementare:a) interzicerea utilizării până la aducerea echipamentelor în conformitate cu cerințele esențiale, în cazul faptei prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 48;b) confiscarea, în cazul faptei prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 40, în condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sancțiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către persoanele și prin procedura indicate conform art. 52 alin. (2) lit. b) și c). (la 08-08-2019, Articolul 53 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 29, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 54Contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 55Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 56(1) Autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio transmit Comisiei Europene rapoarte periodice, până la 12 iunie 2017 și, ulterior, cel puțin o dată la doi ani.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) conțin prezentarea activităților de supraveghere a pieței efectuate și oferă informații cu privire la conformitatea echipamentelor radio cu cerințele prezentei hotărâri, inclusiv în ceea ce privește cerințele privind identificarea operatorilor economici.  +  Articolul 57Echipamentele radio care fac obiectul prezentei hotărâri introduse pe piață până la data de 13 iunie 2017 și care respectă cerințele esențiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau în funcțiune.  +  Articolul 58(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015, se abrogă.(3) Ori de câte ori în alt act normativ anterior se face trimitere la actul normativ abrogat la alin. (2), trimiterea se va considera a fi făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta hotărâre.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 153 din 22 mai 2014.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și pentru societatea informațională,
  Delia Popescu
  Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  Ministrul transporturilor,
  Petru Sorin Bușe
  Ministrul sănătății,
  Vlad Vasile Voiculescu
  Ministrul afacerilor externe,
  Lazăr Comănescu
  București, 5 octombrie 2016.Nr. 740.  +  Anexa nr. 1
  Echipamente care nu intră în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri
  1. Echipamentele radio utilizate de radioamatori, conform articolului 1 definiția 56 din Regulamentul Radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, în afară de cazul în care echipamentele sunt puse la dispoziție pe piață.Sunt considerate ca nefiind puse la dispoziție pe piață:a) kituri radio destinate montării și utilizării de către radioamatori;b) echipamente radio modificate de radioamatori pentru uz propriu;c) echipamente construite de radioamatori acționând individual în scopuri științifice și experimentale în cadrul activității de radioamator.2. Echipamentele maritime care intră în domeniul de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim, cu modificările și completările ulterioare.3. Următoarele echipamente aeronautice, în cazul în care aceste echipamente intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului și sunt destinate exclusiv utilizării în zbor:a) aeronave, altele decât aeronavele fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora;b) aeronave fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora a căror proiectare este certificată în conformitate cu articolul 56 paragraful (1) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 și care sunt destinate operării exclusiv pe frecvențe radio atribuite, prin reglementările radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, pentru utilizare aeronautică protejată. (la 08-08-2019, Punctul 3. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 30, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 431 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 09 iulie 2019 ) 4. Kituri de evaluare construite la comandă, destinate profesioniștilor, care urmează să fie folosite exclusiv în instalații de cercetare și dezvoltare în aceste scopuri.
   +  Anexa nr. 2
  Modulul A de evaluare a conformității
  Controlul intern al producției1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2-4 și asigură și declară pe propria răspundere că echipamentele radio în cauză satisfac cerințele esențiale prevăzute la art. 3 din hotărâre.2. Documentația tehnicăProducătorul întocmește documentația tehnică în conformitate cu prevederile art. 23 din hotărâre.3. FabricareaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor radio fabricate cu documentația tehnică prevăzută la pct. 2 și cu cerințele esențiale relevante prevăzute la art. 3 din hotărâre.4. Marcajul CE și declarația UE de conformitate4.1. Producătorul aplică marcajul CE, potrivit prevederilor art. 21 din hotărâre, pe fiecare echipament radio care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.4.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de echipament radio și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului radio. Declarația UE de conformitate trebuie să identifice echipamentul radio pentru care a fost întocmită.La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio o copie a declarației UE de conformitate.5. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului prevăzute la pct. 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie prevăzute în mandat.
   +  Anexa nr. 3
  Modulele B și C de evaluare a conformității
   +  Modulul B - Examinarea UE de tip1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al echipamentelor radio, verifică și atestă dacă îndeplinește cerințele esențiale prevăzute la art. 3 din hotărâre.2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al echipamentelor radio prin examinarea documentației tehnice și a documentației suplimentare prevăzute la pct. 3, fără examinarea unui eșantion (tip de proiect).3. Producătorul trebuie să depună o cerere pentru examinarea UE de tip către un singur organism notificat, la alegerea sa.Cererea trebuie să conțină următoarele:a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia din urmă;b) o declarație scrisă pe propria răspundere ce atestă că aceeași cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat;Cererea trebuie să fie însoțită de:a) documentația tehnică. Documentația tehnică trebuie să permită evaluarea conformității echipamentului radio cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și trebuie să conțină o analiză și o evaluare adecvată a riscurilor. Documentația tehnică trebuie să specifice cerințele aplicabile și trebuie să conțină, în măsura în care acest lucru este relevant pentru evaluare, informații privind proiectarea, fabricarea și funcționarea echipamentelor radio. Documentația tehnică trebuie să cuprindă, după caz, elementele prevăzute în anexa nr. 5;b) documentele justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului tehnic. Aceste documente justificative trebuie să menționeze toate documentele care au fost utilizate, în special atunci când standardele relevante armonizate nu au fost aplicate în întregime sau deloc. Documentele justificative trebuie să conțină, dacă este necesar, rezultatele încercărilor tehnice efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul competent al producătorului sau de un alt laborator de încercări în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.4. Organismul notificat examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua caracterul adecvat al proiectului tehnic al echipamentelor radio.5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază activitățile întreprinse conform pct. 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute la pct. 8, organismul notificat nu poate divulga conținutul acestui raport, integral sau parțial, decât cu acordul producătorului.6. Atunci când tipul de echipament radio îndeplinește cerințele prezentei hotărâri, organismul notificat emite producătorului un certificat de examinare UE de tip. Acest certificat cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele cerințelor esențiale legate de examinare, condițiile, în cazul în care există, pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului evaluat. Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașate una sau mai multe anexe.Certificatul de examinare UE de tip și anexele sale conțin toate informațiile relevante care permit evaluarea conformității echipamentelor radio fabricate cu tipul examinat și care permit controlul în utilizare.În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, precizând în detaliu motivele refuzului.7. Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații suplimentare. În acest caz, organismul notificat informează producătorul în consecință.Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip în legătură cu toate modificările tipului aprobat care ar putea afecta conformitatea echipamentelor radio cu cerințele esențiale sau cu condițiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară sub forma unei completări aduse certificatului original de examinare UE de tip.8. Fiecare organism notificat informează MCSI cu privire la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări aduse acestora refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau completări aduse acestora pe care le-a emis.Fiecare organism notificat informează statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European în legătură cu certificatele de examinare UE de tip pe care le-a emis și/sau orice completări aduse acestora atunci când standardele armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nu au fost aplicate în întregime sau deloc.Comisia Europeană, statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor aduse acestora. La cerere, Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și completărilor aduse acestuia, precum și dosarul tehnic, incluzând documentația depusă de producător, timp de 10 ani de la momentul evaluării echipamentelor radio sau până la expirarea valabilității certificatului respectiv.9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a completărilor aduse acestuia, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio.10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea prevăzută la pct. 3 și poate îndeplini obligațiile prevăzute la pct. 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie prevăzute în mandat.  +  Modulul C - Conformitatea de tip pe baza controlului intern al producției1. Conformitatea de tip pe baza controlului intern al producției este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 3 și asigură și declară că echipamentul radio în cauză este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisface cerințele prezentei hotărâri.2. FabricareaProducătorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricare și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor radio fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele prezentei hotărâri.3. Marcajul CE și declarația UE de conformitate3.1. Producătorul aplică marcajul CE potrivit prevederilor art. 21 pe fiecare echipament radio care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri.3.2. Producătorul întocmește, în scris, o declarație UE de conformitate pentru fiecare tip de echipament radio și o păstrează la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio. Declarația UE de conformitate trebuie să identifice echipamentul radio pentru care a fost întocmită.La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio o copie a declarației UE de conformitate.4. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului prevăzute la pct. 3 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie prevăzute în mandat.
   +  Anexa nr. 4
  Modulul H de evaluare a conformității
  Conformitatea pe baza asigurării complete a calității1. Conformitatea pe baza asigurării complete a calității este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 și 3 și asigură și declară pe propria răspundere faptul că echipamentul radio în cauză satisface cerințele prezentei hotărâri.2. FabricareProducătorul trebuie să utilizeze un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecția finală a echipamentelor radio finite și pentru încercările tehnice ale echipamentelor radio în cauză, astfel cum prevede pct. 3 și se supune supravegherii prevăzute la pct. 4.3. Sistemul de calitate3.1. Producătorul trebuie să depună la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru echipamentul radio în cauză.Cererea trebuie să conțină următoarele:a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul său autorizat, numele și adresa acestuia din urmă;b) o declarație scrisă care atestă că aceeași cerere nu a mai fost înaintată către niciun alt organism notificat.Cererea trebuie să fie însoțită de:a) documentația tehnică pentru fiecare tip de echipament radio care urmează să fie fabricat. Această documentație trebuie să cuprindă, după caz, elementele prevăzute în anexa nr. 5;b) documentația referitoare la sistemul de calitate.3.2. Sistemul de calitate trebuie să asigure conformitatea echipamentelor radio cu cerințele prezentei hotărâri.Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie să fie documentate în mod sistematic și ordonat, sub forma unor reguli, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor ori evidențelor cu privire la calitate.Documentația trebuie să cuprindă, în special, o descriere adecvată a:a) obiectivelor de calitate, a structurii organizaționale și a responsabilităților și atribuțiilor conducerii referitoare la calitatea proiectului și a produsului;b) specificațiilor tehnice de proiectare, incluzând standardele care sunt aplicate, și, atunci când standardele armonizate relevante nu sunt aplicate în întregime, a mijloacelor care sunt utilizate pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele esențiale ale prezentei hotărâri aplicabile echipamentelor radio;c) tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a procedeelor și a acțiunilor sistematice folosite pentru proiectarea echipamentelor radio aparținând de tipul echipamentelor radio în cauză;d) tehnicilor corespunzătoare de fabricare, de control al calității și de asigurare a calității, procedeelor și acțiunilor sistematice care sunt utilizate;e) examinărilor și încercărilor tehnice care sunt efectuate înainte, în timpul și după fabricare, precum și a frecvenței cu care acestea sunt efectuate;f) documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele privind încercarea, datele privind etalonarea, rapoartele referitoare la calificările personalului și altele asemenea;g) mijloacelor de monitorizare privind realizarea calității necesare a proiectului și produsului, precum și funcționarea eficientă a sistemului de calitate.3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplinește cerințele prevăzute la pct. 3.2.Acesta presupune conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit trebuie să cuprindă cel puțin un membru care să aibă experiență ca evaluator în domeniul echipamentelor radio relevante și al tehnologiei echipamentelor radio în cauză și care să aibă cunoștințe cu privire la cerințele aplicabile din prezenta hotărâre. Auditul include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 paragraful 3 lit. a) pentru a verifica capacitatea producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei hotărâri și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea echipamentelor radio cu cerințele respective.Decizia de evaluare este notificată producătorului sau reprezentantului său autorizat.Notificarea va cuprinde concluziile auditului și decizia de evaluare, motivată în mod corespunzător.3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient.3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate.Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să satisfacă cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare, notificând producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conțină concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea.4. Supravegherea care intră în responsabilitatea organismului notificat4.1. Scopul supravegherii este de a avea certitudinea că producătorul îndeplinește în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.4.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat, în scopul evaluării, în spațiile unde își desfășoară activitatea de proiectare, de producție, de control, de încercare și de depozitare și trebuie să-i furnizeze acestuia toate informațiile necesare, în special:a) documentația privind sistemul de calitate;b) înregistrările ori evidențele privind calitatea, așa cum sunt prevăzute în cadrul sistemului de calitate, cum ar fi: rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor tehnice și altele asemenea;c) înregistrările ori evidențele privind calitatea așa cum sunt prevăzute pentru partea de fabricare din cadrul sistemului de calitate, cum ar fi: rapoartele de inspecție, datele referitoare la încercări, datele privind etalonarea, rapoarte referitoare la calificările personalului și altele asemenea.4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și îi furnizează acestuia un raport de audit.4.4. Organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. Pe durata acestor vizite, organismul notificat poate, dacă este necesar, să efectueze încercări tehnice ale echipamentelor radio sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează adecvat. Acesta furnizează producătorului un raport al vizitei și, dacă au fost efectuate încercări tehnice, un raport de încercări.5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate5.1. Producătorul aplică marcajul CE potrivit prevederilor art. 21 și, sub responsabilitatea organismului notificat prevăzut la pct. 3.1, numărul de identificare al acestuia pe fiecare echipament radio care îndeplinește cerințele aplicabile prevăzute la art. 3 din hotărâre.5.2. Producătorul întocmește, în scris, o declarație UE de conformitate pentru fiecare tip de echipament radio și o păstrează la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului radio. Declarația UE de conformitate trebuie să identifice tipul de echipamente radio pentru care a fost întocmită.La cerere, producătorul trebuie să pună la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio o copie a declarației UE de conformitate.6. Producătorul trebuie să păstreze la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentului radio, următoarele:a) documentația tehnică prevăzută la pct. 3.1 paragraful 3 lit. a);b) documentația privind sistemul de calitate prevăzută la pct. 3.1 paragraful 3 lit. b);c) modificarea prevăzută la pct. 3.5, astfel cum a fost aprobată;d) deciziile și rapoartele din partea organismului notificat prevăzute la pct. 3.5, 4.3 și 4.4.7. Fiecare organism notificat informează MCSI cu privire la avizele de aprobare ale sistemului de calitate emise sau retrase și, periodic sau la cerere, pune la dispoziția acestuia lista avizelor de aprobare ale sistemului de calitate refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu privire la avizele de aprobare ale sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, cu privire la avizele de aprobare ale sistemului de calitate pe care le-a emis.8. Reprezentantul autorizatObligațiile producătorului prevăzute la pct. 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie prevăzute în mandat.
   +  Anexa nr. 5
  Conținutul documentației tehnice
  Documentația tehnică trebuie să cuprindă, după caz, cel puțin următoarele elemente:a) o descriere generală a echipamentelor radio, incluzând:(i) fotografii sau ilustrații care să prezinte caracteristicile externe, marcajul și dispunerea internă;(ii) versiunile de software sau de firmware care afectează conformitatea cu cerințele esențiale;(iii) informații pentru utilizatori și instrucțiunile de instalare;b) desenele proiectului de execuție, desenele de fabricație, precum și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor și a altor elemente similare relevante;c) descrierile și explicațiile necesare pentru înțelegerea desenelor și a schemelor sus-prevăzute, precum și a funcționării echipamentelor radio;d) o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate nu au fost aplicate, descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale prevăzute la art. 3 din hotărâre, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În cazul în care standardele armonizate au fost aplicate parțial, documentația tehnică menționează părțile respective care au fost aplicate;e) o copie a declarației UE de conformitate;f) în cazul în care a fost aplicat modulul de evaluare a conformității prevăzut în anexa nr. 3, o copie a certificatului de examinare UE de tip și a anexelor sale, astfel cum au fost transmise de organismul notificat în cauză;g) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale examinărilor și a altor elemente similare relevante;h) rapoartele de încercări tehnice;i) o explicație referitoare la conformitatea cu cerința prevăzută la art. 10 lit. c) și la includerea sau nu a informațiilor pe ambalaj potrivit prevederilor art. 10 lit. n).
   +  Anexa nr. 6
  Declarația UE de conformitate nr. (YYYY)^1
  Notă
  ^1 Atribuirea unui număr la declarația UE de conformitate este opțională pentru producător.
  1. Echipamentul radio (produs, tip, lot sau număr de serie): ....................2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: ....................3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.4. Obiectul declarației (identificarea echipamentelor radio permițând trasabilitatea; poate include o imagine color, suficient de clară în cazul în care acest lucru este necesar pentru identificarea echipamentelor radio): ....................5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:– Directiva 2014/53/UE;– alte acte din legislația de armonizare a Uniunii Europene (dacă este cazul).6. Referințele standardelor armonizate relevante folosite sau referințele altor specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea. Referințele sunt enumerate împreună cu numerele de identificare și cu versiunea acestora, precum și cu data emiterii, după caz: ....................7. După caz, organismul notificat .................... (denumire, număr) .................... a efectuat .................... (descrierea intervenției) și a emis certificatul de examinare UE de tip: ....................8. După caz, o descriere a accesoriilor și componentelor, inclusiv a software-ului, care permit echipamentelor radio să funcționeze conform destinației și care sunt incluse în declarația UE de conformitate: ....................9. Informații suplimentare:Semnat pentru și în numele: .................... locul și data emiterii: .................... numele, funcția, semnătura: ....................
   +  Anexa nr. 7
  Declarația UE de conformitate simplificată
  Declarația UE de conformitate simplificată prevăzută la art. 10 lit. m) trebuie să fie de următoarea formă:Prin prezenta, [denumirea producătorului] declară că tipul de echipamente radio [desemnarea tipului de echipamente radio] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: ....................
  ----