LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (**republicată**) privind prevenirea și combaterea dopajului în sport**)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 1 martie 2016  Notă
  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 243/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 26 octombrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2014 și a mai fost modificată și completată prin Legea nr. 128/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, precum și pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 13 octombrie 2014.
   +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează prevenirea și combaterea dopajului în sport.(2) Conform reglementărilor Convenției împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, aleConvenției internaționale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, și ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agenția Mondială Anti-Doping, denumit în continuare Cod, se interzice dopajul în sport din rațiuni de natură etică și medicală.(3) În examinarea faptelor și aspectelor juridice ale unui caz de încălcare a reglementărilor anti-doping, jurisdicția de soluționare a cauzelor o au doar instanțele sportive, instanța de ultim grad fiind Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.  +  Articolul 2(1) Dopajul în sport reprezintă una sau mai multe încălcări ale reglementărilor anti-doping prevăzute la alin. (2).(2) Constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping următoarele fapte:a) prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților acesteia ori a markerilor ei în proba biologică provenită de la un sportiv;b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanță interzisă sau o metodă interzisă;c) evitarea, refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe;d) încălcarea de 3 ori, într-o perioadă de 12 luni, a reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiției, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligației de a furniza informații privind localizarea sa, precum și a reglementărilor privind testele neefectuate, conform Standardului internațional pentru testare și investigații al Agenției Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinație de 3 asemenea încălcări într-o perioadă de 12 luni;e) falsificarea oricărei părți a controlului doping, care include, fără a se limita la, obstrucționarea intenționată sau încercarea de a obstrucționa un ofițer de control doping, furnizarea de informații false unei organizații anti-doping sau intimidarea ori încercarea de a intimida un posibil martor;f) deținerea de substanțe și/sau de metode interzise;g) traficarea sau tentativa de traficare a oricărei substanțe și/sau metode interzise;h) administrarea unui sportiv în competiție și/sau în afara competiției a oricărei substanțe și/sau metode interzise;i) complicitatea prin asistarea, încurajarea, sprijinirea, instigarea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intenționată implicând o încălcare sau o tentativă de încălcare a unei reglementări anti-doping, inclusiv introducerea unui sportiv în competiție pe perioada suspendării;j) asocierea între un sportiv și o persoană care a suferit o suspendare, ca urmare a implicării într-un caz de încălcare a reglementărilor anti-doping sau a fost condamnat în baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o faptă care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping, numai după ce sportivul sau o persoană din personalul asistent al sportivului a fost notificată în scris.  +  Articolul 3În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:1. ADAMS - sistem de administrare și management anti-doping, instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul pentru introducerea, depozitarea, difuzarea și raportarea de date destinate să ajute beneficiarii și Agenția Mondială Anti-Doping în operațiunile anti-doping, în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;2. administrarea - punerea la dispoziție, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea în orice alt mod la utilizarea de către o altă persoană a unei substanțe interzise și/sau metode interzise;3. ajutor substanțial - sprijin efectiv acordat de către un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informații printr-o declarație scrisă și administrarea de probe, inclusiv prin depunerea de mărturii și furnizarea de informații concludente pentru descoperirea unui caz și stabilirea unei încălcări de către alt sportiv sau persoană din cadrul personalului asistent al sportivului;4. audiere provizorie - audiere sumară ce are loc înaintea audierii prevăzute la art. 47, verbală sau scrisă, în cadrul căreia sportivului i se aduc la cunoștință rezultatul constatat, reglementările anti-doping încălcate, drepturile de care beneficiază și obligațiile care îi revin;5. comitet național olimpic - organizație recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic;6. competiție - o singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară;7. consecințe financiare - sancțiunea de natură financiară impusă ca urmare a unei încălcări a reglementărilor anti-doping sau dispusă de Curtea de Arbitraj Sportiv, pentru a recupera costurile asociate acesteia;8. control doping - procesul care include furnizarea de informații privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, prelevarea și mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri și apeluri;9. control doping fără aviz prealabil - un control doping care se desfășoară fără vreo atenționare prealabilă a sportivului și în care sportivul este însoțit în permanență, începând din momentul anunțării și până la prelevarea probei biologice;10. Convenția UNESCO - Convenția internațională împotriva dopajului în sport, adoptată la cea de a 33-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele părți la Convenție și de Conferința părților la Convenția internațională împotriva dopajului în sport;11. descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obținute în cadrul unei anumite competiții sau manifestări sportive, cu toate consecințele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte și premii;12. deținere - posesia sau controlul exclusiv asupra substanței sau metodei interzise;13. falsificarea - modificarea cu un scop incorect printr-o acțiune incorectă, obstrucționarea, inducerea în eroare sau orice comportament fraudulos, în scopul de a modifica rezultatele testării doping sau de a împiedica desfășurarea procedurilor obișnuite de testare doping, precum și oferirea de informații false Agenției;14. informarea publică sau raportarea - publicarea de informații cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping, în conformitate cu art. 55;15. în competiție - perioada care începe cu 12 ore înainte de o competiție la care sportivul este programat să participe, până la finalul competiției și al procesului de prelevare a probelor legat de acea competiție, cu excepția situațiilor în care se prevede altfel în reglementările unei federații internaționale sau ale unei alte organizații naționale anti-doping;16. în afara competiției - orice testare doping care nu este realizată în competiție;17. lipsa vinovăției sau neglijenței - demonstrarea de către sportiv a faptului că nu a știut sau nu a suspectat și nici nu ar fi avut posibilitatea să știe ori să suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanțe ori metode interzise sau că într-un alt mod a încălcat o reglementare anti-doping;18. lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative - demonstrarea de către sportiv a faptului că vinovăția sau neglijența de care a dat dovadă nu a fost semnificativă în ceea ce privește încălcarea reglementărilor anti-doping, atunci când se analizează împrejurările și se iau în calcul criteriile stabilite pentru acestea;19. Listă interzisă - lista care denumește substanțele și metodele interzise;20. locul unei manifestări sportive - loc stabilit de organismul decizional al unui eveniment;21. lot de testare înregistrat - eșantionul format din sportivi de elită, stabilit separat de către fiecare federație internațională și organizație națională anti-doping, sportivi care sunt supuși testării doping în și în afara competiției, ca parte a planului de distribuire a testărilor aparținând organizației sau federației internaționale respective și care au obligația să furnizeze informații de localizare în conformitate cu prevederile Codului și ale Standardului internațional pentru testare și investigații;22. manifestare sportivă - serie de competiții individuale organizate împreună de către un singur organism decizional;23. manifestare sportivă internațională - manifestare sportivă în cadrul căreia Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Internațional Paralimpic, o federație internațională, o organizație care organizează o manifestare sportivă majoră sau altă organizație sportivă internațională răspund de manifestarea sportivă sau numesc oficiali pentru aceasta;24. manifestare sportivă națională - manifestare sportivă ce implică participarea sportivilor de nivel național și internațional, care nu este o manifestare sportivă internațională;25. marker - un compus, grup de compuși sau parametri biologici, care indică utilizarea de substanțe sau metode interzise;26. metabolit - orice substanță produsă în organism în urma unui proces de metabolizare, biodegradare;27. metodă interzisă - orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise;28. ofițer de control doping - persoană atestată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și care are, pe baza delegației emise de Agenția Națională Anti-Doping, responsabilitatea gestionării la fața locului a ședinței de prelevare a probei;29. oficial pentru recoltarea probelor de sânge - ofițer de control doping autorizat care are și calificare medicală pentru efectuarea puncției venoase, obținută potrivit prevederilor legale;30. organizator de manifestări sportive majore - asociațiile continentale ale comitetelor naționale olimpice și alte organizații internaționale sportive multidisciplinare, care funcționează drept organism decizional al oricăror manifestări sportive continentale, regionale sau internaționale;31. organizație anti-doping - semnatar responsabil cu adoptarea de reguli pentru inițierea, implementarea sau aplicarea oricărei părți din procesul de control doping, ce poate include Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Internațional Paralimpic, alte organizații care organizează evenimente sportive majore ce efectuează testarea în cadrul acestor evenimente sportive, Agenția Mondială Anti-Doping, federațiile internaționale și organizațiile naționale anti-doping;32. organizație națională anti-doping - entitate desemnată de fiecare țară, având autoritatea și responsabilitatea principală la nivel național de a adopta și implementa reglementările anti-doping, de a efectua activitatea de prelevare a probelor, gestionarea rezultatelor și procedura de audiere;33. organizație regională anti-doping - entitate la nivel regional, desemnată de țările membre să coordoneze și să gestioneze domenii delegate din programele naționale anti-doping ale acestora, care pot include adoptarea și implementarea de reglementări anti-doping, planificarea și prelevarea de probe, gestionarea rezultatelor, examinarea scutirilor pentru uz terapeutic, desfășurarea audierilor și coordonarea programelor educative la nivel regional;34. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;35. pașaportul biologic al sportivului - programul și metodele prin care se colectează și se consemnează informații, în conformitate cu standardele internaționale ale Agenției Mondiale Anti-Doping;36. perioada manifestării sportive - timpul dintre începutul și sfârșitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care coordonează manifestarea;37. persoană - persoană fizică sau juridică și orice altă entitate;38. personal asistent al sportivului - orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează, tratează sau acordă asistență sportivului care participă sau se pregătește să participe la competiții sportive;39. posesia - situația în care persoana are control exclusiv sau intenționează să exercite controlul asupra substanței și/sau metodei interzise; cumpărarea, inclusiv prin mijloace electronice sau orice alte mijloace, a unei substanțe și/sau metode interzise, de către o persoană, constituie posesie;40. probă biologică - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;41. produs contaminat - produs care conține o substanță interzisă și care nu este menționată pe eticheta produsului;42. programul observatorilor independenți - echipă de observatori, aflată sub supravegherea Agenției Mondiale Anti-Doping, care observă și oferă îndrumări cu privire la procesul de control doping la anumite manifestări sportive și raportează observațiile sale;43. rezultat atipic - un raport de la un laborator sau o altă entitate recunoscută de către Agenția Mondială Anti-Doping, care necesită investigații ulterioare potrivit prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare, înainte de a se stabili existența unui rezultat pozitiv;44. rezultat pozitiv - un raport de la un laborator sau de la altă entitate căreia i s-a aprobat efectuarea de testări, care identifică, într-o probă biologică, prezența unei substanțe interzise, a metaboliților ori a markerilor săi, inclusiv însemnate cantități de substanțe endogene sau dovezi ale utilizării de metode interzise;45. rezultat pozitiv în pașaportul biologic - raport elaborat pe baza procedurii prevăzute în Documentul tehnic sau în Instrucțiunile tehnice, care relevă faptul că rezultatele analitice examinate sunt atipice în raport cu o stare fiziologică normală sau cu o patologie cunoscută și sunt comparabile cu utilizarea unei substanțe și/sau metode interzise;46. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - aprobarea utilizării în scopuri terapeutice a unei substanțe și/sau metode interzise sportivilor care prezintă o afecțiune dovedită medical;47. semnatari - entități semnatare ale Codului, ce se conformează prevederilor acestuia;48. sport de echipă - un sport în care înlocuirea jucătorilor este permisă pe durata desfășurării unei competiții;49. sport individual - orice sport care nu este sport de echipă;50. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internațional, definit ca atare de fiecare federație internațională, sau orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel național, legitimată la un club sportiv afiliat la o federație sportivă națională, și orice altă persoană care participă la activitatea sportivă la nivel inferior. Prezenta definiție cuprinde și practicanții de sport la nivel recreativ, fără ca aceștia să aibă obligația de a furniza informații privind localizarea lor și de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);51. sportiv de nivel național - sportiv care concurează într-o disciplină sportivă la nivel național, conform definiției elaborate de fiecare organizație națională anti-doping, cu respectarea Standardului internațional pentru testare și investigații;52. sportiv de nivel internațional - sportiv care concurează la nivel internațional într-o disciplină sportivă, definit ca atare de fiecare federație internațională, cu respectarea Standardului internațional pentru testare și investigații;53. standard internațional - un standard adoptat de către Agenția Mondială Anti-Doping, ce conține și detalii tehnice necesare pentru implementarea dispozițiilor Codului;54. stricta responsabilitate - regula conform căreia, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) și b), pentru a stabili încălcarea unei reglementări anti-doping, nu este necesar ca organizația anti-doping să demonstreze intenția, vinovăția, neglijența sau utilizarea cu bună știință a unei substanțe și/sau metode interzise de către sportiv;55. substanță interzisă - orice substanță calificată astfel în cuprinsul Listei interzise;56. substanțe specifice - toate substanțele interzise, cu excepția substanțelor din clasele agenților anabolizanți, a hormonilor și anumitor stimulente și hormoni antagoniști și modulatori, precum și a metodelor interzise, identificate ca atare în Lista interzisă, standard internațional al Agenției Mondiale Anti-Doping;57. suspendarea - oprirea sportivului sau a unei persoane din personalul asistent al acestuia, pentru o perioadă determinată de timp, de la participarea în cadrul oricărei competiții, exercitarea unei activități în legătură cu activitatea sportivă, precum și suspendarea finanțării conform art. 61 alin. (9);58. suspendare provizorie - oprirea temporară a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) de la participarea în cadrul oricărei competiții până la luarea deciziei finale;59. tentativă - angajare comportamentală deliberată, care constituie un pas important în desfășurarea unei acțiuni, cu scopul săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 2 alin. (2);60. terapeutic - tratamentul unei stări medicale cu agenți sau metode curative sau care ajută la vindecare;61. testări-țintă - selecționarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevăzute în Standardul internațional pentru testare și investigații;62. testare doping - parte a procesului de desfășurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, prelevarea de probe biologice, mânuirea lor și transportul de probe biologice la laborator;63. trafic - vânzarea, oferirea, transportarea, trimiterea, aducerea sau distribuirea ori posesia, în unul din scopurile aici prevăzute, către un terț, a unei substanțe și/sau metode interzise, prin orice mijloace, de către un sportiv, personal asistent al sportivului sau de orice altă persoană aflată sub jurisdicția unei organizații anti-doping;64. utilizare de substanțe sau metode interzise - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substanțe sau metode interzise;65. vinovăția - orice încălcare a unei îndatoriri sau orice lipsă de atenție cuvenită în conformitate cu o situație anume.  +  Titlul II Organizarea activității anti-doping la nivel național  +  Capitolul I Agenția Națională Anti-Doping  +  Articolul 4(1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcționează Agenția Națională Anti-Doping, denumită în continuare Agenția, instituție publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională și operațională în activitatea antidoping și de cercetare științifică în domeniu, în subordinea Guvernului, coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2. (la 30-06-2016, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de subpct. 1 al pct. IX, art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. ) (2) Personalul Agenției este personal contractual și este salarizat la nivelul prevăzut pentru aparatul de lucru al Guvernului.  +  Articolul 5(1) Laboratorul de control doping se organizează ca instituție publică cu personalitate juridică, independentă din punct de vedere analitic, financiar, științific și operațional față de Agenție și orice structură sportivă, în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin desființarea Direcției cercetare și laborator antidoping din cadrul Agenției Naționale Anti-Doping și preluarea activității acesteia.(2) Atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Patrimoniul Laboratorului de control doping se constituie din totalitatea drepturilor și obligațiilor patrimoniale asumate de către Agenția Națională Anti-Doping aferente activității preluate de către Laborator de la Agenție.(4) Laboratorul de control doping preia de la Agenția Națională Anti-Doping, pe bază de protocol de predare-primire, patrimoniul aferent Direcției cercetare și laborator antidoping, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Mijloacele fixe și obiectele de inventar aflate în spațiile situate în sediul Agenției Naționale Anti-Doping folosite de către Laboratorul de control doping se predau pe bază de protocol de predare-primire încheiat între directorul Laboratorului de control doping și președintele Agenției Naționale Anti-Doping. (la 30-06-2016, Art. 5 a fost modificat de subpct. 2 al pct. IX, art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 5^1(1) Personalul Laboratorului de control doping este personal contractual și este salarizat la nivelul prevăzut pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Personalul Direcției cercetare și laborator antidoping este preluat de Laboratorul de control doping, cu respectarea drepturilor salariale existente la data preluării și celorlalte drepturi prevăzute de lege pentru această categorie de personal.(3) Laboratorul se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce decurg din activitățile preluate de la Agenție, inclusiv în cele rezultate din contractele de muncă încheiate de Agenție pentru personalul preluat potrivit alin. (2) cu respectarea dispozițiilor din Codul muncii. (la 30-06-2016, Art. 5^1 a fost introdus de subpct. 3 al pct. IX, art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 28 iunie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. )  +  Articolul 5^2(1) La propunerea motivată a Laboratorului de control doping, tarifele stabilite de către acesta pentru analiza probelor de control doping și a suplimentelor nutritive, pentru eliberarea pachetului de documente și pentru păstrarea pe termen lung a probelor de control doping se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Tarifele sunt aduse la cunoștința autorităților de testare prin publicare în sistemul de management și administrare anti-doping ADAMS, conform prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare. (la 05-07-2019, Capitolul I din Titlul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 6Agenția are următoarele obiective:a) prevenirea și combaterea la nivel național a fenomenului de dopaj prin adoptarea și implementarea politicilor și reglementărilor anti-doping, în conformitate cu prevederile prezentei legi;b) încurajarea practicării unui sport curat, în vederea protejării sănătății sportivilor și respectării principiilor fairplay-ului în sport;c) elaborarea și dezvoltarea de studii și proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice și etice, investigații efectuate în domeniul medical biochimie, analitic și fiziologic;d) prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc;e) reafirmarea angajamentului României și consolidarea poziției de partener credibil și activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport;f) dezvoltarea instituțională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu.  +  Articolul 7În vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 6, Agenția îndeplinește următoarele atribuții:1. elaborează Strategia Națională Anti-Doping, în conformitate cu obiectivele și prevederile Codului, ale standardelor internaționale, ale reglementărilor Convenției împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg, la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, și ale Convenției UNESCO;2. inițiază proiecte de acte normative pentru armonizarea legislației naționale anti-doping cu reglementările internaționale în domeniu;3. răspunde de efectuarea testărilor doping și asigură gestionarea rezultatelor și a procedurii de audiere;4. elaborează și actualizează planul de distribuire a testărilor doping, în conformitate cu prevederile Codului și ale Standardului internațional pentru testare și investigații;5. investighează rezultatele atipice și datele atipice din pașaportul biologic al sportivului;6. investighează orice alte informații rezultate din analize sau din alte surse sau date care indică încălcarea uneia sau mai multor reglementări anti-doping, în scopul fie de a exclude suspiciunea privind încălcarea regulii/regulilor, fie de a consolida probe care să sprijine inițierea unei proceduri privind încălcarea unei reglementări anti-doping;7. inițiază, promovează și/sau susține financiar, după caz, programe educative și de prevenire a dopajului în sport;8. organizează și efectuează controale doping în competiție și în afara competiției;9. asigură aplicarea măsurilor concrete pentru sancționarea dopajului în sport;10. inițiază, susține financiar și/sau încurajează programe de promovare a fairplay-ului în sport;11. încurajează structurile sportive, Ministerul Tineretului și Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român în adoptarea unor programe de testare coerente și uniforme;12. colaborează cu autoritățile și instituțiile publice, cu organizațiile guvernamentale și neguvernamentale naționale și internaționale cu atribuții în domeniu;13. propune măsuri specifice și colaborează cu autoritățile și instituțiile publice în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanțe și/sau metode interzise;14. inițiază aprobarea și revizuirea Listei interzise*), în conformitate cu lista Agenției Mondiale Anti-Doping; Notă
  *) A se vedea Legea nr. 129/2014 pentru aprobarea Standardului internațional Lista interzisă pentru anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 10 octombrie 2014 și Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 224/2015 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 28 octombrie 2015.
  Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 224/2015 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 28 octombrie 2015 a fost abrogat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 278/2016 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 25 octombrie 2016.
  La momentul actual, aplicabile sunt prevederile Ordinului nr. 299 din 18 octombrie 2018 privind aprobarea Listei interzise pe anul 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 906 din 29 octombrie 2018.
  15. actualizează, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, și publică anual lista cu specialitățile farmaceutice autorizate și comercializate în România care au în componență substanțe și/sau metode interzise;16. întocmește planul național anual de testare, în competiție și în afara competiției, și îl pune la dispoziția Agenției Mondiale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, întocmește lotul de testare înregistrat și ține evidența localizării sportivilor, potrivit prevederilor Standardului internațional pentru testare și investigații al Agenției Mondiale Anti-Doping;17. asigură organizarea și funcționarea comisiilor prevăzute la art. 14 alin. (1);18. aprobă scutirile de uz terapeutic pentru sportivii de nivel național, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internațional de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT) al Agenției Mondiale Anti-Doping și ține evidența scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel internațional;19. comunică Agenției Mondiale Anti-Doping și federațiilor internaționale de specialitate cazurile de încălcări ale reglementărilor anti-doping gestionate, precum și solicitările de scutiri pentru uz terapeutic (SUT) pentru sportivii de nivel național;20. elaborează normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping;21. organizează cursuri pentru formarea profesională și perfecționarea ofițerilor de control doping;22. organizează cursuri de instruire anti-doping pentru instructorii din sălile de culturism și fitness;23. prezintă anual un raport de activitate Guvernului și Parlamentului;24. organizează periodic, cu structurile sportive, acțiuni privind informarea, prevenirea și combaterea fenomenului de dopaj în sport;25. inițiază, promovează și desfășoară activități de cercetare științifică;26. elaborează normele de utilizare a veniturilor Agenției pentru categoriile de cheltuieli ce se efectuează pentru realizarea acțiunilor de prevenire și combatere a dopajului în sport, precum și a celor de prevenire și combatere a traficului ilicit de substanțe cuprinse în Lista interzisă și le supune Guvernului spre aprobare, prin hotărâre;27. avizează suplimentele alimentare care dețin notificare de punere pe piață, destinate utilizării de către sportivi;28. întocmește și realizează planul anual de educație anti-doping;29. dă publicității, anual, raportul statistic referitor la activitățile de control doping întreprinse, copia acestuia fiind comunicată Agenției Mondiale Anti-Doping;30. colectează, stochează, prelucrează sau comunică date cu caracter personal cu privire la sportiv și alte persoane, atunci când este necesar și aplicabil în desfășurarea activităților anti-doping, în conformitate cu Codul și legislația națională în vigoare.
   +  Articolul 8Agenția are obligația de a achita cotizațiile stabilite de către organizațiile guvernamentale și neguvernamentale internaționale, asumate prin Legea nr. 171/1998 și prin Convenția internațională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, la Paris, la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.  +  Articolul 9Posturile publice de radio și de televiziune pun la dispoziție, gratuit, Agenției un spațiu de emisie de minimum 30 de minute lunar, din care 50% la ore de maximă audiență, pentru difuzarea de emisiuni cu caracter educativ și materiale promoționale, în scopul prevenirii și combaterii dopajului în sport.  +  Articolul 10(1) Pe lângă Agenție funcționează Consiliul director, ca organ consultativ.(2) Conducerea Agenției este asigurată de un președinte, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a prim-ministrului, din rândul specialiștilor în domeniu, pe baza îndeplinirii cerințelor de competențe profesionale și manageriale, precum și a criteriului de independență politică și de independență față de structurile sportive.  +  Articolul 11(1) Consiliul director al Agenției are în componență 9 membri, după cum urmează:a) președinte;b) 4 reprezentanți ai aparatului de lucru al Guvernului;c) un reprezentant al Ministerului Tineretului și Sportului, desemnat de ministru, din rândul angajaților săi;d) un reprezentant al Comitetului Olimpic și Sportiv Român;e) un reprezentant al sportivilor de performanță, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român;f) un reprezentant al federațiilor sportive naționale, desemnat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român.(2) Competențele Consiliului director se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Activitatea Consiliului director este condusă de un președinte, care este și președintele Agenției.(4) Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.(5) Membrii Consiliului director sunt obligați să respecte secretul profesional și vor semna declarații de confidențialitate și conflict de interese.(6) Consiliul director se întrunește în ședințe ordinare lunare și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui sau a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(7) Convocarea Consiliului director se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi și documentația necesară.(8) Deciziile Consiliului director sunt adoptate cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(9) Membrii Consiliului director, care participă la ședințe, cu excepția președintelui, beneficiază de indemnizație de ședință de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui.  +  Articolul 12(1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de termen în următoarele situații:a) renunțarea la calitatea de membru;b) transferarea în cadrul altei autorități sau instituții publice;c) aplicarea unei sancțiuni disciplinare;d) neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin;e) pierderea calității pentru care au fost numiți;f) deces;g) revocarea mandatului de către autoritatea care l-a desemnat.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.  +  Articolul 13(1) Președintele Agenției are rang de secretar de stat și este ajutat în activitatea sa de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, în condițiile legii, prin decizie a prim-ministrului, pe baza îndeplinirii cerințelor de competențe profesionale și manageriale, precum și a criteriului de independență politică și de independență față de structurile sportive.(2) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Agenției emite ordine și instrucțiuni.(3) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ emise de președintele Agenției se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14(1) Pe lângă Agenție se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping și Comisia de apel.(2) Componența și competențele comisiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției*). Notă
  *) A se vedea Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 47/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 10 martie 2014.
  (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care participă la ședințe, beneficiază de indemnizație de ședință de 20% din indemnizația lunară a președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși într-o lună 20% din indemnizația lunară a președintelui.(4) Pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la alin. (1) se percepe o taxă al cărei cuantum se stabilește anual, prin decizie a Consiliului director, aprobată prin ordin al președintelui Agenției, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   +  Articolul 15(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Tarifele pentru formarea și perfecționarea ofițerilor de control doping se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 05-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 15 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 16 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 6, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 17 din Capitolul I, Titlul II a fost abrogat de Punctul 6, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 18 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 6, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 01-07-2017, Articolul 19 din Capitolul I, Titlul II a fost abrogat de Punctul 6, Alineatul (1), Articolul 44, Capitolul IV din LEGEA -CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 )
   +  Capitolul II Publicarea și revizuirea Listei interzise  +  Articolul 20(1) Lista interzisă, în conformitate cu cea a Agenției Mondiale Anti-Doping, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Agenția va revizui Lista interzisă ori de câte ori vor apărea modificări în lista publicată de Agenția Mondială Anti-Doping.  +  Capitolul III Scutiri pentru uz terapeutic  +  Articolul 21(1) Prezența unei substanțe interzise sau a metaboliților sau markerilor ei și/sau utilizarea sau tentativa de utilizare, posesia sau administrarea sau tentativa de a administra o substanță interzisă sau o metodă interzisă nu vor constitui o încălcare a unei reglementări anti-doping, dacă sunt incidente scutirile pentru uz terapeutic (SUT) acordate în conformitate cu Standardul internațional de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT).(2) Agenția asigură aplicarea procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel național sau pentru sportivii rezidenți pe teritoriul României, dar care nu sunt de nivel internațional, la solicitarea scrisă a acestora, în conformitate cu procedura descrisă în Standardul internațional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agenției Mondiale Anti-Doping.(3) Sportivii de nivel internațional au obligația de a comunica Agenției solicitările de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, depuse la federația internațională de specialitate, potrivit prevederilor Standardului internațional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT) al Agenției Mondiale Anti-Doping.(4) Agenția va raporta Agenției Mondiale Anti-Doping, prin ADAMS, scutirile pentru uz terapeutic acordate sportivilor de nivel național și sportivilor rezidenți pe teritoriul României care nu sunt de nivel internațional, incluși în lotul său de testare înregistrat.  +  Capitolul IV Rolul și responsabilitățile sportivilor și ale personalului asistent al acestora  +  Articolul 22Sportivii și personalul asistent al acestora sunt obligați să cunoască și să respecte reglementările anti-doping naționale și internaționale.  +  Articolul 23Sportivul este direct răspunzător de ceea ce se găsește în proba sa biologică.  +  Articolul 24Sportivul are obligația să își decline calitatea în fața personalului medical, inclusiv a medicilor de familie și medicilor specialiști.  +  Articolul 25(1) Sportivii și personalul asistent al acestora au obligația să coopereze cu organizațiile anti-doping în cadrul investigațiilor referitoare la încălcări ale reglementărilor anti-doping.(2) Personalul asistent al sportivului are obligația să coopereze cu Agenția în timpul testării doping.  +  Articolul 26Sportivii care fac parte din Lotul de testare înregistrat al Agenției au obligația să furnizeze informații corecte de localizare și să le completeze în sistemul ADAMS.  +  Articolul 27(1) Sportivii de nivel național și/sau internațional, incluși în Lotul de testare înregistrat, care se retrag din activitatea sportivă, au obligația ca, în cazul în care revin, să anunțe în scris cu 6 luni înainte de revenire, să fie disponibili pentru testare și să furnizeze informații de localizare Agenției și/sau federației internaționale la care sunt afiliați.(2) Agenția Mondială Anti-Doping poate acorda o scutire de la regula notificării în scris, astfel cum este prevăzut la alin. (1), conform prevederilor Codului.(3) Orice rezultate obținute în concurs, cu încălcarea prevederilor alin. (1), vor fi anulate.  +  Articolul 28(1) Sportivul retras din activitatea sportivă pe perioada suspendării, dacă dorește să revină în activitate, nu poate participa la competiții naționale sau internaționale înainte de a anunța în scris federația națională și/sau internațională și/sau Agenția.(2) Notificarea se va face în scris, cu o perioadă de timp egală cu perioada de suspendare rămasă de executat la momentul retragerii, când aceasta este mai mare de 6 luni, iar în caz contrar, cu 6 luni înainte.(3) Pe perioadele prevăzute la alin. (2), sportivul are obligația să se supună testării doping și să furnizeze informații privind localizarea.  +  Articolul 29(1) Medicii, asistenții medicali și personalul paramedical trebuie să acorde o atenție deosebită tratamentului medical aplicat sportivilor și să respecte următoarele reguli:a) să nu recomande, să nu prescrie și să nu administreze medicamente și/sau suplimente alimentare care au în compoziție substanțe interzise, cu excepția situației în care există scutire pentru uz terapeutic;b) să nu recomande, să nu prescrie sau să nu colaboreze la utilizarea unor metode interzise care sunt incluse pe Lista interzisă, cu excepția situației în care se poate obține scutire pentru uz terapeutic;c) să prevină folosirea de către sportivi a substanțelor și/sau a metodelor interzise;d) să informeze sportivii și federațiile sportive naționale responsabile asupra medicației administrate, a compoziției și efectelor asupra organismului;e) să informeze federația sportivă națională responsabilă, precum și Agenția, în cazul în care suspectează un sportiv că ar folosi substanțe și/sau metode interzise, pentru ca acesta să fie supus unor testări-țintă.(2) Personalul asistent al sportivului nu va utiliza și nu va deține substanțe interzise și/sau metode interzise, fără o justificare valabilă.  +  Capitolul V Testare doping și investigații  +  Articolul 30Testarea doping, în competiție și în afara competiției, se efectuează conform Planului național anual de testare, cu respectarea prevederilor Standardului internațional pentru testare și investigații.  +  Articolul 31(1) Testarea doping se efectuează de către Agenție, din propria inițiativă, sau poate fi solicitată acesteia de către:a) Ministerul Tineretului și Sportului;b) Comitetul Olimpic și Sportiv Român;c) Federația Sportului Școlar și Universitar;d) federațiile sportive naționale, cluburi sau ligi profesioniste;e) alți organizatori de manifestări sportive, care nu sunt cuprinși într-un cadru federal.(2) Procedura de desfășurare a testării doping este reglementată în normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, care se elaborează de Agenție, aprobate prin hotărâre a Guvernului*), în conformitate cu prevederile Codului, ale Standardului internațional pentru testare și investigații și ale Standardului internațional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT), emise de Agenția Mondială Anti-Doping. Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 27 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) În cazuri urgente, președintele Agenției poate să dispună efectuarea unei testări doping.(4) Agenția poate efectua testări doping la solicitarea altor organizații anti-doping și structuri sportive internaționale.(5) Agenția recunoaște, în condiții de reciprocitate, testările efectuate, scutirile pentru uz terapeutic acordate, precum și deciziile finale emise de către orice semnatar al Codului, supuse dreptului la apel, care sunt în concordanță cu prevederile Codului, în condițiile legii.
   +  Articolul 32(1) Agenția poate testa orice sportiv în competiție și în afara competiției, în conformitate cu prevederile legale, oriunde și oricând, inclusiv sportivii aflați într-o perioadă de suspendare.(2) Recordul național se poate omologa numai în urma testării doping a sportivului în cauză, imediat după înregistrarea acestuia.(3) Testările-țintă și cele în afara competiției pot fi efectuate oricând, fără aviz prealabil, la cea mai apropiată stație de control doping, la locurile de cazare a sportivului în perioada de pregătire, în toate locurile și incintele în care se desfășoară activități fizice și sportive sau la domiciliul sportivului, iar acesta are obligația să se supună acestor testări.(4) În cadrul competițiilor de nivel internațional care se desfășoară pe teritoriul României, autoritatea de testare este organizația sub coordonarea căreia se organizează manifestarea sportivă.(5) Agenția poate efectua testări la o competiție internațională desfășurată pe teritoriul României, cu aprobarea organizației internaționale, conform alin. (4), iar, în caz de refuz al acesteia, se poate adresa Agenției Mondiale Anti-Doping, pentru a fi autorizată în acest sens.(6) Decizia Agenției Mondiale Anti-Doping în legătură cu prevederile alin. (5) este definitivă.(7) În autorizarea emisă, dacă nu se prevede altfel, testarea va fi făcută în afara competiției.(8) La competițiile naționale autoritatea de testare este Agenția.(9) Dacă nu se prevede altfel în regulamentul competiției naționale sau internaționale, gestionarea rezultatelor testelor va reveni organizației anti-doping care efectuează testarea.(10) La o competiție națională se poate solicita Agenției, de către o altă organizație anti-doping, efectuarea de testări. În caz de refuz, sunt aplicabile dispozițiile alin. (5)-(7).(11) O federație internațională sau un organizator al unei competiții internaționale desfășurate pe teritoriul României poate delega sau încredința, prin contract, orice parte a procedurii de control doping către Agenție.(12) În condițiile prevăzute la alin. (11), Agenția poate efectua teste suplimentare și poate solicita unui laborator acreditat de Agenția Mondială Anti-Doping tipuri suplimentare de analize, din bugetul propriu, cu o notificare prealabilă a organizatorului.  +  Articolul 33(1) Testarea doping în competiție se efectuează în spații adecvate numite "stație de control doping", organizate conform normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping.(2) În cazuri excepționale, stația de control doping poate fi amenajată într-un spațiu pus la dispoziție de organizatorul competiției.  +  Articolul 34Testările doping pot fi efectuate de către ofițerii de control doping, precum și de către personalul din cadrul Agenției împuternicit în acest sens de către președintele acesteia.  +  Articolul 35(1) Răspunderea privind recoltarea și transportarea probelor la laborator aparține Agenției sau ofițerului de control doping care le-a efectuat, după caz.(2) Probele recoltate de la sportivi se află în proprietatea autorității de testare responsabile pentru respectiva ședință de recoltare a probelor.(3) Autoritatea de testare poate transfera proprietatea asupra probelor către autoritatea pentru gestionarea rezultatelor sau o altă organizație anti-doping, la cerere.
   +  Capitolul VI Gestionarea rezultatelor  +  Articolul 36(1) Analiza probelor biologice se efectuează de către un laborator de control doping, acreditat sau aprobat de Agenția Mondială Anti-Doping.(2) Organizația anti-doping responsabilă cu gestionarea rezultatelor stabilește laboratorul acreditat sau aprobat de Agenția Mondială Anti-Doping pentru analiza probelor.(3) Rezultatul analizei de laborator este emis sub forma unui buletin de analiză ce se comunică președintelui Agenției.(4) În cazul unui rezultat pozitiv, Agenția verifică dacă a survenit una dintre următoarele situații:a) a fost acordată sau urmează să fie acordată o scutire pentru uz terapeutic (SUT);b) există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internațional pentru testare și investigații sau a Standardului internațional pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului pozitiv constatat.(5) Înainte de informarea sportivului sau a persoanei, în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenția, prin sistemul ADAMS și prin consultarea cu Agenția Mondială Anti-Doping și alte organizații anti-doping, verifică dacă persoana în cauză a săvârșit o altă încălcare a reglementărilor anti-doping.(6) În situația în care verificarea nu evidențiază una dintre situațiile prevăzute la alin. (4), Agenția informează sportivul în cauză și federația sportivă națională responsabilă, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federația internațională responsabilă și Agenția Mondială Anti-Doping asupra:a) rezultatului constatat;b) reglementărilor anti-doping încălcate;c) dreptului sportivului de a cere, în scris, în termen de 48 de ore de la notificare, analiza probei B, precum și perioada aleasă, iar dacă refuză își pierde acest drept;d) locului unde se desfășoară analiza probei B, precum și perioadele comunicate de laborator în acest sens;e) dreptului sportivului de a solicita, contra cost, pachetul de documente pentru probele A și B;f) dreptului sportivului de a accepta în scris suspendarea provizorie până la organizarea audierii, exceptând situațiile prevăzute la art. 50 alin. (1);g) dreptului de a fi prezent personal sau prin reprezentant la analiza probei B, dacă aceasta este solicitată;h) dreptului sportivului sau al personalului asistent al acestuia de a renunța la audiere, fie în mod expres, fie când nu contestă acuzația Agenției referitoare la faptul că a avut loc o încălcare a reglementărilor anti-doping, în termen de 10 zile de la primirea notificării.(7) În cazul în care este evidențiată una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) și Agenția decide să nu înainteze rezultatul pozitiv ca o încălcare a reglementărilor anti-doping, va înștiința sportivul, federația națională, federația internațională, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Agenția Mondială Anti-Doping.(8) În cazul unui rezultat atipic, Agenția verifică dacă a survenit una dintre următoarele situații:a) a fost sau va fi acordată o scutire pentru uz terapeutic, în conformitate cu Standardul internațional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (SUT);b) există o suspiciune cu privire la încălcarea prevederilor Standardului internațional pentru testare și investigații sau a Standardului internațional pentru laboratoare, care să infirme validitatea rezultatului atipic constatat.(9) Dacă verificarea nu evidențiază una dintre situațiile prevăzute la alin. (8), Agenția efectuează investigațiile ulterioare necesare, potrivit prevederilor Standardului internațional pentru laboratoare, pentru a stabili dacă rezultatul atipic va fi înaintat sau nu drept un rezultat pozitiv.(10) După încheierea investigațiilor prevăzute la alin. (9), Agenția informează sportivul în cauză și federația sportivă națională responsabilă, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federația internațională responsabilă și Agenția Mondială Anti-Doping dacă rezultatul atipic va fi înaintat drept un rezultat pozitiv, cu respectarea prevederilor alin. (6).(11) Agenția nu are obligația de a informa despre un rezultat atipic până la încheierea investigațiilor prevăzute la alin. (9) și luarea deciziei de a înainta rezultatul atipic drept un rezultat pozitiv, cu excepția următoarelor situații:a) dacă Agenția stabilește că efectuarea contraexpertizei este necesară înainte de încheierea investigațiilor prevăzute la alin. (9), situație în care decide efectuarea acesteia după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (2) lit. b);b) dacă Agenția primește o solicitare în acest sens, fie din partea unui organizator al unui eveniment sportiv major, cu puțin timp înaintea unei manifestări sportive, fie la inițiativa sau din partea unei organizații sportive care are responsabilitatea de a respecta un termen-limită pentru selecționarea membrilor unei echipe pentru o manifestare sportivă, numai după informarea sportivului cu privire la rezultatul atipic constatat.(12) Investigarea rezultatului atipic sau pozitiv, în cazul pașaportului biologic al sportivului, se va face conform Standardului internațional pentru laboratoare, iar procedura de gestionare va fi prevăzută în normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping.  +  Articolul 37(1) Agenția poate solicita proba B în condițiile în care sportivul a pierdut acest drept.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), Agenția informează sportivul cu privire la:a) data, ora și locul efectuării probei B;b) dreptul sportivului și/sau al reprezentantului acestuia de a fi prezent la deschiderea și analiza probei B, în conformitate cu Standardul internațional pentru laboratoare.  +  Articolul 38La deschiderea și analiza probei B pot asista, în conformitate cu Standardul internațional pentru laboratoare, pe lângă sportivul și/sau reprezentantul acestuia, reprezentantul Agenției sau al autorității de gestionare a rezultatelor, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federația sportivă națională, federația sportivă internațională și, după caz, un traducător, cu avizul Agenției.  +  Articolul 39În cazul încălcărilor reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu presupun analiza de probe biologice, Agenția verifică circumstanțele în care a fost săvârșită posibila încălcare a reglementărilor anti-doping și informează sportivul sau persoana în cauză, federația sportivă națională responsabilă, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federația internațională responsabilă și Agenția Mondială Anti-Doping asupra:a) reglementării anti-doping posibil încălcate;b) termenului în care trebuie să depună o declarație cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping;c) drepturilor sportivului sau persoanei învinuite pe parcursul desfășurării procedurii de audiere.  +  Articolul 40Investigarea încălcării regulilor referitoare la obligația de a furniza informațiile de localizare și de a se supune testării doping se va face conform Standardului internațional pentru testare și investigații și va fi aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 41Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent, care este suspectat/suspectată de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportivă înainte de începerea sau în timpul procedurilor prevăzute în prezentul capitol, Agenția poate decide continuarea acestora.  +  Articolul 42Responsabilitatea la nivel național a gestionării rezultatelor și audierilor pentru sportiv și/sau personalul asistent al acestuia revine Agenției.  +  Articolul 43În baza prevederilor art. 32 alin. (12), autoritatea de gestionare a rezultatelor este Agenția, în cazul efectuării de teste suplimentare, și organizatorul competiției internaționale, în cazul în care se solicită unui laborator doar efectuarea de analize suplimentare.  +  Articolul 44(1) În cazul unei testări doping sau al unei încălcări a reglementărilor anti-doping inițiate și/sau descoperite de Agenția Mondială Anti-Doping, gestionarea rezultatelor și procedura de audiere vor fi asigurate de organizația anti-doping desemnată de Agenția Mondială Anti-Doping.(2) Gestionarea rezultatelor și procedura de audiere pentru un control doping și/sau pentru o încălcare a reglementărilor anti-doping inițiată și/sau descoperită de Comitetul Internațional Olimpic sau Comitetul Internațional Paralimpic sau de către o organizație care răspunde de o competiție majoră revin federației internaționale de specialitate, conform prevederilor Codului.  +  Articolul 45(1) Gestionarea rezultatelor cu privire la faptele care ar conduce la încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. d) va fi asigurată de federația internațională de specialitate sau de organizația națională anti-doping căreia sportivul îi oferă informații de localizare, în conformitate cu Standardul internațional pentru testare și investigații.(2) Cerințele referitoare la informațiile de localizare vor fi prevăzute în normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping, aprobate prin hotărâre a Guvernului*). Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  (3) Procedura de gestionare a nerespectării reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiției, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligației de a furniza informații privind localizarea sa, precum și a reglementărilor privind testele neefectuate și contestarea deciziilor Agenției emise cu privire la acestea se stabilește prin normele metodologice prevăzute la alin. (2).
   +  Articolul 46Nicio procedură cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping nu va putea fi inițiată împotriva unui sportiv sau a altei persoane înainte ca acesta/aceasta să fie înștiințată în legătură cu încălcarea reglementării anti-doping în cauză, în conformitate cu art. 36 alin. (6), într-un termen de 10 ani de la data la care se consideră că a avut loc respectiva încălcare.
   +  Capitolul VII Audierea  +  Articolul 47(1) Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, denumită în continuare Comisia de audiere, organizează o procedură de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia, învinuit de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2).(2) Procedura de audiere se desfășoară cu respectarea următoarelor principii:a) organizarea audierii într-un interval de timp rezonabil, cu respectarea alin. (3);b) o comisie de audiere corectă și imparțială;c) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala persoanei;d) dreptul de a fi informat corect și la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor anti-doping;e) dreptul de a se apăra în fața învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor anti-doping și față de consecințele decurgând din aceasta;f) dreptul fiecărei părți de a prezenta probe, de a chema și interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declarației scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;g) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, Comisia de audiere având responsabilitatea de a-l desemna, persoana urmând a suporta costurile;h) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată și comunicată într-un timp rezonabil sau, atunci când sportivul renunță la audiere, o decizie motivată care va explica acțiunea întreprinsă.(3) Audierea se va desfășura cu celeritate, fără a depăși 3 luni de la încheierea procesului de gestionare a rezultatelor prevăzut la cap. VI.(4) Președintele Agenției poate decide organizarea unei proceduri de audiere în regim de urgență, atunci când împrejurările o cer.  +  Articolul 48În situația în care Comisia de audiere consideră necesară prezența la audieri a unor persoane, altele decât sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului în cauză, acestea sunt obligate să se prezinte în locul, ziua și ora comunicate, având obligația să declare tot ceea ce știu cu privire la posibila încălcare a reglementărilor anti-doping.  +  Articolul 49Acuzațiile privind încălcările reglementărilor anti-doping formulate împotriva sportivului de nivel internațional și național pot face obiectul unei audieri unice în fața Curții de arbitraj sportiv, fără obligația unei audieri preliminare, pe baza consimțământului sportivului, al Agenției, al Agenției Mondiale Anti-Doping, precum și al oricărei altei organizații anti-doping care ar avea drept de a formula apel împotriva unei hotărâri în primă instanță.  +  Articolul 50(1) Suspendarea provizorie a unui sportiv, pe baza unui rezultat pozitiv al probei A pentru substanțe nespecifice sau pentru utilizarea unei metode interzise, este obligatorie.(2) Suspendarea provizorie, conform alin. (1), nu poate fi dispusă fără a i se acorda sportivului în cauză dreptul la o audiere provizorie înainte de impunerea suspendării provizorii sau imediat după impunerea acesteia ori dreptul la o audiere în regim de urgență, potrivit art. 47 alin. (4), imediat după impunerea suspendării provizorii.(3) Perioada de suspendare provizorie nu este obligatorie în cazul unei substanțe specifice.(4) În cazul în care sportivul dovedește, în cadrul ședinței de audiere, organizată conform alin. (2), că rezultatul pozitiv este cauzat de utilizarea unui produs contaminat, perioada de suspendare provizorie poate fi eliminată.(5) Împotriva deciziei Comisiei de audiere, luată conform alin. (4), nu se poate formula apel.  +  Articolul 51Dacă sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului, care este suspectat/suspectată de una din încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), se retrage din activitatea sportivă înainte de începerea sau în timpul procedurii de gestionare a rezultatelor, Agenția finalizează acest proces.  +  Articolul 52Agenția va notifica toate entitățile prevăzute la art. 74 alin. (1) în legătură cu deciziile referitoare la faptul că încălcarea nu a avut loc, impunerea unei decizii de suspendare provizorie voluntară, precum și acceptarea de către sportiv sau de persoane din cadrul personalului asistent al acestuia a unei sancțiuni, fără parcurgerea procedurii de audiere.  +  Articolul 53Deciziile cu privire la încălcări ale reglementărilor anti-doping, în conformitate cu art. 50, 52, art. 61 alin. (6), art. 64 și 66, luate în conformitate cu art. 47 alin. (2), vor include toate motivele avute în vedere la pronunțarea deciziei, inclusiv, dacă este cazul, motivarea opțiunii de a nu impune sancțiunea cea mai severă.  +  Articolul 54Organizația anti-doping cu drept de a formula apel, cu privire la o decizie primită în conformitate cu prevederile art. 52, poate solicita, în termen de 15 zile de la primirea deciziei, o copie a dosarului.  +  Capitolul VIII Confidențialitate și raportare  +  Articolul 55(1) Identitatea sportivului sau a personalului asistent al acestuia, care este suspectat de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2), va fi făcută publică de Agenție, după înștiințarea acestora, în conformitate cu art. 36 alin. (6) și (10).(2) În termen de 20 de zile de la pronunțarea deciziei Comisiei de audiere, supuse apelului conform art. 73, sau de la data la care s-a renunțat la procedura de apel sau s-a renunțat la audiere, în conformitate cu art. 36 alin. (6) lit. h), Agenția trebuie să facă publică decizia.(3) Agenția trebuie să raporteze public, în termen de 20 de zile, deciziile Comisiei de apel privind încălcările reglementărilor anti-doping.(4) Identitatea sportivilor sau a personalului asistent al acestora care, după soluționarea definitivă a cazului, nu au fost găsiți vinovați de una sau mai multe încălcări ale reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2), va putea fi făcută publică numai cu acordul scris al acestora.(5) Informațiile făcute publice potrivit alin. (1)-(3) sunt prezentate și păstrate pe perioada suspendării, dar nu mai puțin de un an, și pe site-ul Agenției și federațiilor sportive naționale responsabile, acolo unde acestea există.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (4), președintele Agenției sau, în lipsa acestuia, înlocuitorul său poate face comentarii publice despre un caz aflat în curs de soluționare, dacă acestea sunt necesare ca răspuns la comentarii publice ale sportivilor sau personalului asistent în cauză.(7) Informarea publică obligatorie, prevăzută la alin. (2) și (3), nu este necesară în cazul în care sportivul sau altă persoană este minor.  +  Capitolul IX Sancțiuni  +  Articolul 56(1) Orice încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2) săvârșită de către sportiv în timpul sau în legătură cu o manifestare sportivă și/sau unei competiții sportive, dovedită conform procedurii prevăzute de prezenta lege, atrage de drept descalificarea, invalidarea rezultatelor individuale obținute în acea competiție și retragerea medaliei, a punctelor sau a premiilor.(2) Pe lângă invalidarea automată a rezultatelor obținute în concursul în cadrul căruia s-a recoltat proba pozitivă, prin efectele alin. (1), toate celelalte rezultate obținute din data prelevării probei pozitive sau săvârșirea unei alte încălcări a reglementărilor anti-doping vor fi invalidate, cu toate consecințele care rezultă din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte și premii.(3) În situația în care sportivul dovedește lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative în legătură cu încălcările prevăzute la alin. (1), rezultatele individuale ale sportivului la celelalte competiții nu vor fi descalificate decât dacă rezultatele sportivului în competiție, alta decât cea în care s-a produs încălcarea reglementărilor anti-doping, ar fi putut fi afectate de încălcarea de către sportiv a prevederilor art. 2 alin. (2).(4) O încălcare a reglementărilor anti-doping într-un sport individual, survenită în timpul unei testări în competiție, duce automat la descalificarea rezultatelor individuale obținute în acea competiție, cu toate consecințele ce decurg de aici, inclusiv retragerea de medalii, puncte sau premii.(5) În plus față de descalificarea automată a rezultatelor obținute în competiția în cadrul căreia s-a prelevat proba pozitivă, prin aplicarea alin. (4), toate celelalte rezultate obținute de sportiv începând cu data prelevării probei pozitive sau cu data săvârșirii oricărei altei încălcări a dispozițiilor art. 2 alin. (2) lit. b)-j) și până la data începerii perioadei de suspendare provizorie sau suspendare vor fi descalificate, cu toate consecințele ce rezultă din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte și premii, cu excepția cazului în care principiul echității va impune o altă soluționare.  +  Articolul 57Faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) și f) se sancționează cu suspendarea din activitatea sportivă pe o perioadă de 4 ani, atunci când nu sunt aplicabile prevederile art. 63, 64 sau 67, după cum urmează:a) când încălcarea reglementărilor anti-doping nu implică o substanță specifică și dacă sportivul sau altă persoană nu poate dovedi că încălcarea s-a produs fără intenție;b) când încălcarea reglementării anti-doping implică o substanță specifică, iar Agenția poate proba că s-a făcut cu intenție;c) dacă nu sunt aplicabile lit. a) și b), perioada de suspendare va fi de 2 ani.  +  Articolul 58(1) Perioada de suspendare pentru încălcarea reglementărilor anti-doping, altele decât cele prevăzute la art. 57, în cazul în care nu sunt incidente prevederile art. 65 și 67, se sancționează după cum urmează:a) pentru încălcarea art. 2 alin. (2) lit. c) și e), perioada de suspendare este de 4 ani;b) în cazul în care sportivul dovedește că neprezentarea pentru prelevarea de probe biologice a fost fără intenție, perioada de suspendare este de 2 ani.(2) Pentru încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d), perioada de suspendare va fi de 2 ani, cu posibilitatea reducerii acesteia la o perioadă minimă de un an, în funcție de gradul de vinovăție a sportivului.(3) Individualizarea sancțiunii suspendării din activitatea sportivă cuprinsă între un an și 2 ani nu se aplică sportivilor cu un istoric de modificare a informațiilor de localizare de ultim moment sau o conduită similară a sportivului care generează o suspiciune gravă de încercare a evitării procedurii de testare.(4) Pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), perioada de suspendare va fi de minimum 4 ani, mergând până la suspendarea pe viață, raportat la gravitatea încălcării.(5) Încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. g) sau h), săvârșite de către o persoană din cadrul personalului asistent al sportivului, cu implicarea unui sportiv minor, atunci când aceasta nu implică o substanță specifică, se sancționează direct cu suspendarea pe viață din activitatea sportivă.(6) Pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. i), perioada de suspendare va fi de minimum 2 ani, mergând până la 4 ani, în funcție de gravitatea încălcării.(7) Pentru încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. j), perioada de suspendare va fi de maximum 2 ani, cu posibilitatea reducerii la minimum un an, în funcție de gradul de vinovăție a sportivului sau altei persoane.(8) Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) lit. g) și h), care pot constitui și încălcări ale unor alte reglementări legale în vigoare, este raportată autorităților profesionale și judiciare competente.  +  Articolul 59Sancțiunea personalului asistent aplicată pentru încălcările reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. g) și h) va fi mai mare decât sancțiunea aplicată sportivilor declarați pozitiv la controlul doping.  +  Articolul 60(1) Perioada de suspendare începe de la data emiterii deciziei finale de suspendare, în urma audierii sau dacă se renunță la audiere, de la data de la care suspendarea este acceptată.(2) În cazul întârzierii pronunțării deciziei de suspendare, din motive neimputabile sportivului sau altei persoane, perioada de suspendare poate începe la o dată anterioară, cel mai devreme de la data recoltării probei sau de la data la care deja a avut loc o altă încălcare a reglementărilor anti-doping.(3) În condițiile în care sunt aplicabile prevederile alin. (2), toate rezultatele competiționale obținute pe durata perioadei de suspendare vor fi descalificate.(4) În cazul în care sportivul sau o altă persoană recunoaște prompt încălcarea reglementărilor anti-doping, după ce Agenția a comunicat încălcarea, perioada de suspendare poate începe de la data prelevării probei sau de la data la care deja a avut loc o altă încălcare a reglementărilor anti-doping, alta decât cea prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. a).(5) În cazul prevăzut la alin. (4), sportivul sau altă persoană trebuie să rămână suspendat/suspendată cel puțin jumătate din perioada de suspendare, începând cu data de la care acesta/aceasta a acceptat aplicarea sancțiunii, de la data emiterii deciziei comisiei de audiere, prin care s-a impus sancționarea, sau de la data la care sancțiunea este astfel aplicată.(6) Prevederile prezentului articol nu se aplică atunci când perioada de suspendare a fost deja redusă, conform art. 67.(7) Durata suspendării provizorii se deduce din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă, în cazul în care suspendarea provizorie este aplicată și respectată.(8) Sportivului sau persoanei care acceptă în mod voluntar, în scris, suspendarea provizorie din partea unei organizații anti-doping cu autoritate în gestionarea rezultatelor i se va deduce durata perioadei de suspendare provizorie din perioada de suspendare aplicată printr-o decizie definitivă.(9) Perioada de timp dinainte de începerea perioadei de suspendare provizorie sau suspendare voluntară nu se deduce din perioada de suspendare impusă printr-o decizie definitivă.(10) În sporturile de echipă, în situațiile în care o suspendare este impusă cu privire la echipă, perioada de suspendare va începe de la data deciziei definitive sau, dacă s-a renunțat la audiere, cu data la care suspendarea a fost acceptată.  +  Articolul 61(1) Pe parcursul perioadei de suspendare, sportivul sau altă persoană nu poate participa la nicio competiție sau activitate autorizată sau organizată de către o organizație semnatară a Codului.(2) Sportivul sau o altă persoană, pe parcursul perioadei de suspendare, nu poate avea nicio calitate în cadrul unei structuri sportive semnatare a Codului, nu poate avea niciun fel de raport contractual și nu poate face voluntariat pentru aceasta.(3) Ca o excepție de la prevederile alin. (1) și (2), sportivul poate reveni doar pentru a se antrena sau pentru a utiliza dotările, pe perioada mai scurtă dintre:a) ultimele două luni rămase din perioada de suspendare;b) ultimul sfert din perioada de suspendare.(4) Pe perioada suspendării, sportivul rămâne disponibil pentru testare și are obligația de a comunica informații privind localizarea.(5) Decizia cu privire la încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (2) este adoptată de organizația anti-doping a cărei gestionare a rezultatelor anti-doping a condus la aplicarea perioadei de suspendare.(6) În situația în care decizia adoptată potrivit alin. (5) stabilește că s-a produs o încălcare a dispozițiilor alin. (1) și (2), rezultatele vor fi descalificate, iar perioada de suspendare aplicată inițial va începe să curgă din nou de la data încălcării interdicției.(7) Dispozițiile art. 58 alin. (6) sunt aplicabile și personalului asistent al sportivului care ajută sportivul să încalce interdicția de participare pe timpul perioadei de suspendare, în oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. i). Sancțiunea se aplică de organizația anti-doping care are în jurisdicția sa personalul asistent al sportivului.(8) Perioada de suspendare acordată în condițiile alin. (6) și (7) poate fi redusă în funcție de gradul de vinovăție și de alte circumstanțe privitoare la caz.(9) Pe perioada de suspendare se retrage, parțial sau total, sprijinul financiar oferit de către semnatari și organizațiile membre ale semnatarilor, cu excepția încălcărilor anti-doping care implică o sancțiune redusă pentru substanțe specifice.(10) Un sportiv sau altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului, suspendată pe o perioadă mai mare de 4 ani, după scurgerea perioadei de suspendare de 4 ani poate participa la competiții sportive locale, care nu se află sub jurisdicția unui semnatar al Codului, doar dacă acea competiție nu-l califică direct sau indirect în vederea participării la un campionat național sau manifestare sportivă internațională.  +  Articolul 62(1) Atunci când mai mult de un membru al unei echipe sportive a încălcat sau este susceptibil de săvârșirea uneia dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) în legătură cu o manifestare sportivă, echipa va fi supusă testelor-țintă stabilite pentru acea manifestare sportivă.(2) În situația în care mai mult de 2 membri ai unei echipe sportive sunt găsiți vinovați de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) în perioada unei manifestări sportive, organizatorul competiției, pe lângă sancțiunea aplicată individual sportivilor implicați, va sancționa echipa respectivă cu descalificarea și pierderea punctelor sau cu orice alte sancțiuni prevăzute de reglementările în vigoare.(3) În privința acelor discipline sportive care nu prevăd existența unor echipe, dar premierea se acordă acestora, descalificarea sau orice altă măsură disciplinară luată împotriva echipei, când unul sau mai mulți membri ai acesteia au comis o încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2), se vor aplica reglementările federației internaționale respective.  +  Capitolul X Eliminarea, reducerea sau înghețarea perioadei de suspendare  +  Articolul 63Dacă un sportiv sau o altă persoană poate demonstra, într-un caz particular, că nu i se poate imputa vinovăția sau neglijența, perioada de suspendare va fi eliminată.  +  Articolul 64Reducerea perioadei de suspendare pe baza lipsei vinovăției sau neglijenței semnificative se aplică în următoarele situații:a) pentru substanță specifică sau produse contaminate, pentru situațiile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), b) și f);b) în cazul în care sportivul sau o altă persoană dovedește lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative în legătură cu o substanță specifică sau produs contaminat, sancțiunea urmând a fi minimum o mustrare, mergând până la 2 ani de suspendare din activitatea sportivă, în funcție de gradul de vinovăție.  +  Articolul 65(1) Lipsa vinovăției sau neglijenței semnificative nu poate fi reținută în raport cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. e), g), h) și i), sancțiunea stabilindu-se în funcție de gradul de vinovăție.(2) Pentru faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. c), d) și j), în cazul lipsei vinovăției sau neglijenței semnificative, perioada de suspendare poate fi redusă, dar nu va fi mai mică de jumătatea perioadei de suspendare aplicate.  +  Articolul 66(1) În cazul în care un sportiv recunoaște din propria inițiativă săvârșirea faptei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), înainte de primirea invitației pentru prelevarea de probe, această recunoaștere fiind singura dovadă a încălcării la momentul recunoașterii, perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare altfel aplicată.(2) În cazul în care un sportiv sau o persoană recunoaște din propria inițiativă că a săvârșit o faptă prevăzută la art. 2 alin. (2) lit. b)-h), înainte de primirea notificării conform art. 39, această recunoaștere fiind singura dovadă a încălcării în acel moment, perioada de suspendare poate fi redusă, însă aceasta nu va fi mai mică decât jumătate din perioada de suspendare astfel aplicată.  +  Articolul 67(1) Dacă sportivul sau altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului acordă sprijin substanțial în descoperirea și/sau dovedirea unei încălcări prevăzute la art. 2 alin. (2), săvârșite de o altă persoană, Comisia de audiere poate, anterior emiterii unei decizii finale, supuse apelului, sau pe perioada în care poate fi formulat acesta, să îi înghețe nu mai mult de 3/4 din perioada altfel aplicabilă, cu aprobarea Agenției Mondiale Anti-Doping și a federației sportive internaționale de specialitate.(2) Dacă sportivul sau altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului încetează cooperarea și furnizarea de sprijin substanțial pe care s-a fundamentat inițial înghețarea perioadei de suspendare, Comisia de audiere revocă măsura înghețării perioadei de suspendare.(3) Măsura prevăzută la alin. (2) va putea fi contestată în conformitate cu dispozițiile art. 73.  +  Articolul 68(1) În vederea încurajării sportivilor și a altor persoane să acorde sprijin relevant Agenției, la solicitarea acesteia, Agenția Mondială Anti-Doping își poate da acordul în orice etapă de gestionare a rezultatelor, inclusiv după o decizie finală contestată conform art. 73, cu privire la înghețarea unei perioade de suspendare sau la suspendarea unor alte consecințe impuse sportivului sau altei persoane care a comis sau este presupus a fi comis o încălcare a reglementărilor art. 2 alin. (2).(2) În circumstanțe excepționale, Agenția Mondială Anti-Doping își poate da acordul pentru înghețarea unei perioade de suspendare sau pentru suspendarea altor sancțiuni, pentru o perioadă mai mare decât cea prevăzută la art. 67 alin. (1), pentru eliminarea perioadei de suspendare și/sau anularea măsurii de retragere a premiilor în bani sau a măsurii de aplicare a unor amenzi.(3) Deciziile luate de Agenția Mondială Anti-Doping, referitoare la dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (2), nu pot fi apelate.  +  Articolul 69(1) Dacă Agenția îngheață o parte a unei sancțiuni altfel aplicabile, aceasta va remite o justificare scrisă a deciziei către entitățile prevăzute la art. 74 alin. (1), în conformitate cu dispozițiile art. 53.(2) În circumstanțe excepționale, Agenția Mondială Anti-Doping poate autoriza Agenția să încheie acorduri de confidențialitate care să limiteze publicarea înțelegerilor perfectate în vederea oferirii de sprijin substanțial sau a informațiilor privind natura acestuia.  +  Articolul 70(1) În situația în care un sportiv sau o altă persoană din cadrul personalului asistent al sportivului dovedește că are dreptul la reducerea unei sancțiuni, fiindu-i incidente dispozițiile art. 63, 64, art. 65 alin. (2), art. 66 și art. 67 alin. (1), înainte de aplicarea reducerii sau înghețării sancțiunii, perioada de suspendare aplicabilă va fi determinată conform art. 57, 58, 63 și 64.(2) Perioada de suspendare poate fi redusă sau înghețată, dar nu sub pragul de 1/4 din perioada de suspendare altfel aplicabilă.  +  Articolul 71Sportivul sau persoana din cadrul personalului asistent al sportivului care ar putea face obiectul unei suspendări, pe o perioadă de 4 ani, pentru încălcarea reglementărilor anti-doping prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) și c), dacă admite imediat încălcarea reglementărilor anti-doping de care este declarat vinovat, poate beneficia de o reducere a perioadei de suspendare până la un maximum de 2 ani, în funcție de gradul de vinovăție, cu încuviințarea Agenției Mondiale Anti-Doping.  +  Capitolul XI Reglementări pentru cazurile de încălcări repetate  +  Articolul 72(1) Perioada de suspendare în cazul comiterii unei a doua încălcări a reglementărilor anti-doping va fi cea mai lungă perioadă dintre următoarele:a) 6 luni;b) jumătate din perioada impusă pentru prima încălcare, fără a se lua în calcul situațiile prevăzute la art. 66, art. 67 alin. (1), art. 68 și 70;c) dublul perioadei de suspendare aplicabile pentru a doua încălcare, ca și cum ar fi o primă încălcare;d) perioada de suspendare stabilită conform alin. (1) poate fi redusă prin aplicarea art. 68.(2) O a treia încălcare a reglementărilor anti-doping va determina întotdeauna suspendarea pe viață, cu excepția situațiilor în care se face aplicarea art. 2 alin. (2) lit. d), art. 63 și 64, când suspendarea va fi de 8 ani.(3) În cazul aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 57-59, o nouă încălcare prevăzută la art. 2 alin. (2) va fi luată în considerare de Agenție în vederea aplicării de sancțiuni numai dacă sportivul sau o altă persoană din rândul personalului asistent al acestuia a săvârșit această nouă încălcare după ce a fost înștiințat de prima.(4) Dacă Agenția nu poate stabili acest lucru, atât prima, cât și cea de-a doua încălcare vor fi considerate ca fiind una singură și se va aplica sancțiunea cea mai gravă.(5) În situația în care, după luarea unei decizii în cazul unei prime încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenția descoperă o nouă încălcare a reglementărilor anti-doping de către sportiv sau altă persoană din cadrul personalului asistent al acestuia, care a avut loc înainte de înștiințarea despre prima încălcare, Comisia de audiere va aplica o sancțiune suplimentară, pe baza sancțiunii care ar fi putut fi aplicată dacă cele două încălcări ar fi fost judecate în același timp.(6) Sportivul va fi descalificat la toate competițiile desfășurate, începând cu data primei încălcări, rezultatele obținute de către sportiv în competiții fiind invalidate.(7) O încălcare a unei reglementări anti-doping pentru care sportivul sau o altă persoană poate dovedi lipsa vinovăției sau neglijenței nu va constitui o încălcare a prevederilor prezentului articol.(8) Încălcările reglementărilor anti-doping trebuie să aibă loc pe o perioadă de 10 ani pentru a fi considerate încălcări multiple.  +  Capitolul XII Apeluri  +  Articolul 73Pot fi contestate următoarele decizii:a) deciziile Comisiei de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, referitoare la încălcările dispozițiilor art. 2;b) deciziile luate potrivit dispozițiilor art. 61 alin. (5), (6) și (8);c) decizia Agenției de a nu prezenta un rezultat pozitiv sau un rezultat atipic ca o încălcare a reglementărilor anti-doping, conform art. 36 alin. (4) și (8);d) decizia de a nu acționa în cazul unei încălcări a reglementărilor anti-doping, după o investigație conform art. 39;e) decizia de suspendare provizorie dispusă, conform art. 50 alin. (1);f) deciziile Comisiei privind acordarea sau neacordarea scutirilor pentru uz terapeutic, în conformitate cu art. 21;g) decizia Agenției Mondiale Anti-Doping de a nu acorda o scutire de la obligativitatea impusă unui sportiv de a-și anunța revenirea în activitatea competițională cu 6 luni în prealabil;h) decizia Agenției Mondiale Anti-Doping de a desemna răspunderea privind gestionarea rezultatelor, în cazul apariției unei dispute între Agenție și altă organizație anti-doping;i) decizia de a nu impune o suspendare provizorie, ca rezultat al unei audieri provizorii sau urmare a faptului ca Agenția nu s-a conformat prevederilor art. 50 alin. (2);j) decizia emisă în conformitate cu prevederile art. 67;k) decizia Agenției de a nu recunoaște o decizie adoptată de o altă organizație, conform prevederilor art. 31 alin. (5);l) deciziile emise cu privire la nefinalizarea gestionării cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping din motive procedurale sau ca urmare a intervenirii prescripției.  +  Articolul 74(1) Deciziile prevăzute la art. 73 lit. a)-g) și i)-l), luate în legătură cu o competiție din cadrul unei manifestări sportive naționale sau care implică sportivi de nivel național, pot fi contestate la Comisia de apel, în termen de 21 de zile de la data comunicării, de către următoarele persoane:a) sportivii de nivel național sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;b) structura sportivă căreia îi aparține sportivul sau cealaltă parte în legătură cu care s-a luat decizia contestată;c) federația internațională responsabilă, Comitetul Olimpic Internațional, Comitetul Paralimpic Internațional;d) organizația anti-doping a țării de domiciliu al persoanei/sportivului;e) Agenția;f) Agenția Mondială Anti-Doping.(2) Deciziile prevăzute la art. 73 lit. h) pot fi contestate la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne, denumită în continuare CAS, în termen de 7 zile de la data comunicării, numai de către organizațiile anti-doping între care s-a ivit disputa cu privire la răspunderea privind gestionarea rezultatelor testării doping.(3) Deciziile prevăzute la art. 73 lit. i) pot fi contestate la CAS, de către Agenția Mondială Anti-Doping, în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluționat.(4) Organizațiile anti-doping cu drept de a formula apel, potrivit dispozițiilor alin. (1) lit. b)-f), pot solicita, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o copie a dosarului complet în baza căruia s-a emis decizia.  +  Articolul 75(1) Procedura soluționării contestațiilor prevăzute la art. 73 are loc în cadrul Comisiei de apel, cu respectarea următoarelor drepturi:a) dreptul la o audiere în timp util, corectă, imparțială și independentă;b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala sa;c) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată și comunicată în timp rezonabil.(2) Deciziile prevăzute la art. 73 lit. a)-h) și j)-k) pot fi contestate de Agenția Mondială Anti-Doping direct la CAS, aceasta nefiind obligată să parcurgă căile de atac din jurisdicția Agenției, CAS judecând cauza sub toate aspectele.  +  Articolul 76(1) Deciziile Comisiei de apel pot fi contestate la CAS numai de entitățile prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. c) și f), în termen de 21 de zile de la data comunicării.(2) Agenția Mondială Anti-Doping poate contesta deciziile Comisiei de apel la CAS în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluționat.  +  Articolul 77(1) Deciziile Comisiei de audiere, prevăzute la art. 73 lit. a)-g) și i)-l), luate în legătură cu sportivul de nivel internațional sau altă persoană, pot fi contestate exclusiv la CAS, în termen de 21 de zile de la data comunicării, de către:a) sportivul de nivel internațional sau altă persoană care este subiect al deciziei contestate;b) structura sportivă căreia îi aparține sportivul;c) federația internațională responsabilă, Comitetul Olimpic Internațional, Comitetul Paralimpic Internațional;d) organizația anti-doping a țării de domiciliu al persoanei/sportivului;e) Agenția.(2) Agenția Mondială Anti-Doping poate face apel împotriva deciziilor prevăzute la alin. (1) exclusiv la CAS, în termen de 21 de zile de la ultima zi în care orice parte ar fi putut face apel la CAS sau în termen de 21 de zile de la primirea de către aceasta a dosarului complet referitor la cazul soluționat.  +  Articolul 78Deciziile prevăzute la art. 73 lit. e) pot fi contestate direct la CAS numai de către sportivii de nivel internațional împotriva cărora a fost impusă sancțiunea de suspendare provizorie.  +  Articolul 79(1) În situația în care Comisia de audiere a sportivilor și a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, în cadrul procedurii de audiere, nu emite o decizie în termenul prevăzut la art. 47 alin. (3), Agenția Mondială Anti-Doping poate face contestație la CAS.(2) În situația în care CAS stabilește că a fost săvârșită o încălcare a reglementărilor anti-doping și că Agenția Mondială Anti-Doping a acționat corect în a alege să facă contestație, cheltuielile efectuate de către Agenția Mondială Anti-Doping în soluționarea contestației vor fi suportate de către Agenție.  +  Articolul 80Deciziile contestate își păstrează efectele pe durata desfășurării procedurii de apel, cu excepția situației în care Comisia de apel, respectiv CAS decide suspendarea acestora.  +  Articolul 81Agenția va comunica decizia primită de la Comisia de apel sportivului sau altei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului sau oricărei organizații care ar fi avut dreptul să facă apel.  +  Articolul 82Comisia de apel soluționează cauza sub toate aspectele și nu se limitează la elementele, temeiurile sau scopul revizuirii din prima instanță.  +  Articolul 83(1) Atunci când Agenția Mondială Anti-Doping are dreptul de a contesta și nicio altă parte nu a formulat contestație împotriva deciziilor prevăzute la art. 73 lit. a)-d), f)-h) și i)-l) în cadrul procedurii organizației anti-doping potrivit art. 74 alin. (1), Agenția Mondială Anti-Doping poate face apel împotriva unei astfel de decizii direct la CAS.(2) Dispozițiile alin. (1) nu exclud contestarea deciziilor de către Agenția Mondială Anti-Doping la Comisia de apel.  +  Capitolul XIII Obligațiile structurilor sportive naționale și ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român  +  Articolul 84(1) Federațiile sportive naționale au obligația de ași modifica și completa statutele și regulamentele în concordanță cu dispozițiile prezentei legi, ale Codului, cu reglementările federațiilor sportive internaționale și cu normele metodologice privind organizarea și desfășurarea controlului doping.(2) Federațiile sportive naționale, cluburile, ligile profesioniste sau Federația Sportului Școlar și Universitar au obligația de a suporta costurile analizelor de laborator în cazul unui rezultat pozitiv.  +  Articolul 85(1) Federațiile sportive naționale, precum și orice alt organizator al unei competiții au obligația de a desemna o persoană care să asigure:a) spațiul necesar pentru organizarea stației de control doping potrivit art. 33 alin. (2);b) hidratarea sportivilor în stația de control doping, potrivit Standardului internațional pentru testare și investigații.(2) Prin derogare de la dispozițiile alin. (1), în cazul competițiilor organizate pentru sporturile de echipă ce se desfășoară pe parcursul mai multor etape, obligația prevăzută la alin. (1) revine cluburilor sportive gazdă.  +  Articolul 86(1) Federațiile sportive naționale sunt obligate să comunice Agenției, în termenul stabilit de aceasta, informații detaliate privind calendarul sportiv intern și internațional, precum și planurile de pregătire a echipelor și sportivilor lor, cu precizarea exactă a locurilor și orelor de desfășurare, precum și lista cu sportivii de nivel național/internațional desemnați de Agenție și adresele acestora.(2) Federațiile sportive naționale au obligația de a comunica Agenției, cu cel puțin 5 zile înainte, orice modificare intervenită în calendarul sportiv sau în planul de pregătire.(3) Federațiile sportive naționale, cluburile, ligile, Federația Sportului Școlar și Universitar și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au obligația de a desemna o persoană responsabilă cu activitatea anti-doping.  +  Articolul 87Cluburile sportive, ligile profesioniste și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au obligația să respecte prevederile art. 84 și 86.  +  Articolul 88(1) În vederea protejării sănătății sportivilor și a prevenirii dopajului în sport, federațiile sportive naționale, cluburile sportive și ligile profesioniste au obligația să își prevadă în bugetul anual sume destinate testării doping a sportivilor, precum și educării acestora.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.(3) În vederea protejării sănătății sportivilor și prevenirii dopajului în sport, federațiile sportive naționale, cluburile sportive, ligile profesioniste și personalul asistent al sportivilor au obligația să desfășoare programe de educație anti-doping.  +  Articolul 89(1) Punerea în aplicare a sancțiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor revine federațiilor, cluburilor sau ligilor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum și ale reglementărilor internaționale în vigoare.(2) Neîndeplinirea de către federații, cluburi, ligi sau Federația Sportului Școlar și Universitar a obligațiilor prevăzute la alin. (1), cu excepția situației prevăzute la art. 90 alin. (1), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv.  +  Articolul 90(1) Introducerea sportivilor aflați în perioada de suspendare în competiții sau manifestări sportive de către federații sportive naționale, cluburi ori ligi profesioniste constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 30.000 lei, precum și retragerea oricărui sprijin financiar de la bugetul de stat, suspendarea temporară a certificatului de identitate sportivă sau radierea din registrul sportiv.(2) Desemnarea pentru a fi supusă testării doping a unei persoane care nu are calitatea de sportiv constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei.  +  Articolul 91(1) Cluburile sportive și ligile profesioniste în cadrul cărora au fost sancționate persoane pentru dopaj se sancționează cu amendă contravențională de la 5.000 lei la 30.000 lei.(2) Nerespectarea prevederilor art. 48 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei.(3) Nerespectarea prevederilor art. 85 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.(4) Nerespectarea de către sportivii sau membrii personalului asistent suspendați a prevederilor art. 61 alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.(5) Nerespectarea prevederilor art. 86 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(6) Determinarea, prin orice mijloace, de către o persoană care are autoritate asupra sportivului, la consumul de substanțe interzise, în vederea sporirii capacității de performanță, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.(7) Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii, infracțiune, încălcarea reglementărilor anti-doping de către personalul asistent al sportivilor și se sancționează cu amendă contravențională de la 2.000 lei la 6.000 lei.(8) Dacă fapta prevăzută la alin. (7) a fost săvârșită de personalul asistent al unui sportiv minor, se sancționează contravențional cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei.(9) Sportivul care a încălcat reglementările anti-doping, în cazul aplicării sancțiunii maxime pentru fapta săvârșită, conform prezentei legi, va fi sancționat cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, în funcție de perioada de suspendare aplicată.(10) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției.  +  Articolul 92(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90 și 91, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 88 alin. (2), art. 89 alin. (2), art. 90 și 91 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, amenzile aplicate în baza prezentei legi vor fi încasate de Agenție, iar sumele vor fi utilizate pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport.(4) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3) va fi reglementată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 93În cazul în care substanțele descoperite pe parcursul controlului doping intră și sub incidența Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare, Agenția are obligația de a înștiința Agenția Națională Antidrog și organele de urmărire penală.
   +  Titlul III Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 94(1) Pentru informarea și educarea personalului implicat în activitățile sportive, toate instituțiile de învățământ superior de educație fizică și sport din țară și Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor introduc în programele de învățământ cursuri de prezentare a reglementărilor naționale și internaționale anti-doping, precum și Strategia națională anti-doping.(2) Instituțiile de învățământ vor introduce în programa extracurriculară activități de educare și informare anti-doping.(3) Toți furnizorii de formare profesională pentru instructori sportivi au obligația de a introduce în standardul ocupațional cursuri de educație anti-doping.  +  Articolul 95(1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 14 alin. (1), ofițerii de control doping, personalul Agenției împuternicit să efectueze testări doping și personalul Laboratorului de control doping nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanțele judecătorești constată îndeplinirea ori omisiunea îndeplinirii de către aceștia, cu bună-credință și fără neglijență, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce le revin acestora.(2) Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare inițiate împotriva membrilor comisiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) se suportă de fiecare ordonator principal de credite care a desemnat membrii în cadrul comisiilor, urmând să fie recuperate, după caz, de la persoana care a căzut în pretenții.  +  Articolul 96Conducerea Agenției și personalul implicat în controlul doping vor avea acces la toate manifestările sportive pe bază de legitimație, ale cărei model și conținut*) se stabilesc prin normele metodologice de organizare și desfășurare a controlului doping. Notă
  *) A se vedea Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 54/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației de control utilizate de persoanele cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007.
   +  Articolul 97(1) Personalul Agenției și ofițerii de control doping poartă uniforme de serviciu cu însemne specifice.(2) Modelul, însemnele specifice, modul de acordare și portul uniformei se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.(3) Finanțarea cheltuielilor privind achiziționarea uniformelor de serviciu se realizează din fondurile prevăzute în bugetul Agenției cu această destinație.  +  Articolul 98Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în anexele la bugetul aprobat acestei instituții, respectiv în anexele privind cheltuielile cu salariile și numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, precum și în bugetele instituțiilor care fac obiectul prevederilor acestei legi.  +  Articolul 99În cuprinsul actelor normative în vigoare care cuprind referiri la Agenția Națională Antidoping, următoarele denumiri se înlocuiesc astfel:a) Agenția Națională Antidoping cu Agenția Națională Anti-Doping;b) Agenția Mondială Antidoping cu Agenția Mondială Anti-Doping;c) Codul Mondial Antidoping cu Codul Mondial Anti-Doping.  +  Articolul 100În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului*), se vor aproba structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping. Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 pentru aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 101La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 552/2004 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.215 din 17 decembrie 2004.  +  Articolul 102Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului Mondial Anti-Doping și se vor interpreta conform acestuia.  +  Articolul 103Ordinea rambursării sumelor legate de hotărârile CAS și a premiilor în bani retrase va fi următoarea:a) plata sumelor acordate prin hotărârile CAS;b) realocarea în beneficiul altor sportivi a premiilor în bani retrase, dacă se prevede astfel în regulamentul federației internaționale de specialitate;c) rambursarea costurilor suportate de organizația anti-doping care a efectuat gestionarea rezultatelor în cazul respectiv. Notă 1. Reproducem mai jos prevederile art. II și III din Legea nr. 128/2014, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 227/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 128/2014:Art. II(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, administratorii de baze sportive au obligația să amenajeze stații de control doping, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1)**) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.Art. III. - Perioada de suspendare, în cazul comiterii unei a doua încălcări a reglementărilor anti-doping, când prima încălcare a fost sancționată înainte de 1 ianuarie 2015, va fi stabilită potrivit art. 48 alin. (1)***) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, iar cu privire la art. 48 alin. (1) lit. c)****) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va lua în considerare sancțiunea aplicabilă conform prevederilor prezentei legi. Notă
  **) Art. 25 alin. (1) a devenit, în forma republicabilă a Legii nr. 227/2006, art. 33 alin. (1).
  ***) Art. 48 alin. (1) a devenit, în forma republicabilă a Legii nr. 227/2006, art. 72 alin. (1).
  ****) Art. 48 alin. (1) lit. c) a devenit, în forma republicabilă a Legii nr. 227/2006, art. 72 alin. (1) lit. c).
  2. Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 243/2015, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 227/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Legii nr. 243/2015:"Art. II. - În tot cuprinsul Legii nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, sintagma «Direcția cercetare și laborator control doping» se înlocuiește cu sintagma «Laboratorul de control doping». În tot cuprinsul actului normativ, cuvântul «antidoping» se va înlocui cu «anti-doping»."
  -------