ORDIN nr. 1.757 din 28 iunie 2019pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 4 iulie 2019  În temeiul art. 230^1 alin. (8) și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 805.234 din 20 iunie 2019,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Procedura de mediere, precum și documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă modelul, caracteristicile de tipărire și conținutul următoarelor formulare:a) Notificare privind intenția de mediere, prevăzută în anexa nr. 2;b) Înștiințare privind organizarea medierii, prevăzută în anexa nr. 3;c) Proces-verbal privind rezultatul medierii, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 28 iunie 2019.Nr. 1.757.  +  Anexa nr. 1PROCEDURAde mediere și documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare  +  Anexa nr. 2În atenția .....................................................^1)Subsemnatul/Subscrisa ...................................^2), cu domiciliul/sediul în loc. ................................, str. .................................... nr. ......, bl. .............., sc. ..........., et. ..........., ap. .........., județul ...................., sector ............., CIF ...................., date personale de contact: e-mail ........................, numărul de telefon/fax ................, prin reprezentantul legal .............................. ^3), formulez prezenta
  NOTIFICARE
  privind intenția de mediere
  Având în vedere Somația nr. ................... din data de ................., în temeiul art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, prin prezenta, vă notific intenția privind organizarea unei întâlniri în vederea medierii prevăzute de aceste dispoziții legale, care are ca obiect^4):[] - clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație[] - analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului, în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.Informații relevante privind situația economică și financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și argumentarea posibilității plăților într-o anumită perioadă de timp:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Debitorul/Reprezentantul legal al debitorului,
  .......................................................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura ...................................
  Data .............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.^1) Se vor menționa denumirea și adresa organului fiscal emitent al somației.^2) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului.^3) Se vor menționa numele și prenumele reprezentantului legal al debitorului.^4) Se va bifa în mod corespunzător, în funcție de obiectul solicitării.
   +  Anexa nr. 3ANTET^1)Dosar de executare nr. .........................Nr. ........................ din ..........................Către^2)......................................................................cod de identificare fiscală ...........................................str. ....................................... nr. ....., bloc ........, sc. ......., et. ........, ap. ........, sector ......., localitatea ........................., județul .................., cod poștal .........
  ÎNȘTIINȚARE
  privind organizarea medierii
  În conformitate cu prevederile art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, vă înștiințăm că, urmare notificării dumneavoastră privind intenția de mediere, înregistrată la organul fiscal sub nr. ................... din data de ......................., sunteți invitat în data de ............................, la ora ............., la sediul nostru situat în localitatea ..........................................., str. ................................................... nr. ......, etaj ........., camera nr. ............, pentru a participa la întâlnirea organizată în vederea realizării procedurii de mediere.În situația în care, din motive temeinic justificate, nu vă puteți prezenta la data și ora stabilite prin prezenta înștiințare, vă rugăm să ne contactați, pentru fixarea de comun acord, a unei alte date/ore de organizare a întâlnirii, dar nu mai târziu de data ..................., respectiv data la care expiră termenul de 10 zile de la primirea notificării intenției de mediere. În cazul neprezentării până la împlinirea acestui termen, măsurile de executare silită continuă de îndată, după întocmirea procesului-verbal în care se consemnează acest fapt.Având în vedere faptul că, așa cum rezultă din notificare, obiectul medierii îl constituie^3)[] - clarificarea situației obligațiilor înscrise în somație, la întâlnire urmează să vă prezentați cu orice documente și informații pe care le considerați relevante în acest sens[] - analiza de către organul fiscal împreună cu dumneavoastră a situației economice și financiare în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.Pe lângă informațiile menționate în notificare, la întâlnire puteți prezenta și alte date și documente pe care le considerați relevante în vederea susținerii situației economice și financiare.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ............................
  Semnătura ..............................................
  L.S.
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.1) Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act.^2) Se vor menționa numele, prenumele/denumirea debitorului.^3) Se va bifa în mod corespunzător obiectul notificării.1. Denumire: Înștiințare privind organizarea medierii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează: în baza art. 230^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5. Se întocmește: în două exemplare de către organul fiscal.6. Circulă: 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.
   +  Anexa nr. 4ANTET^1)Dosar de executare nr. ..........................Nr. ................. din ..................................
  PROCES-VERBAL
  privind rezultatul medierii
  Încheiat astăzi ............................., anul ..........., luna ........................., ora ........, în localitatea ....................., str. ................................. nr. ....................În temeiul prevederilor art. 230^1 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Notificarea privind intenția de mediere nr. ........... din data de ................., transmisă de către debitorul ................................................ ^2) din localitatea ........................................... str. ................................... nr. .........., cod de identificare fiscală ......................... ^3), urmare comunicării acestuia a Somației nr. ..................... din data de ...................., s-a întocmit prezentul proces-verbal:[] - prin care se constată faptul că debitorul, deși a expirat termenul de 10 zile de la data primirii notificării, nu s-a prezentat la data și ora stabilite pentru organizarea medierii comunicată prin Înștiințarea privind organizarea medierii nr. ................. din data de ................, sau stabilită de comun acord a se desfășura în data de ........., la ora .........În acest caz, executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.[] - urmare desfășurării procedurii de mediere, care are ca obiect clarificarea situației obligațiilor înscrise în Somația nr. ............. din data de ................................ și/sau analiza împreună cu debitorul a situației economice și financiare a debitorului în scopul identificării unor soluții optime de stingere a obligațiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.În urma analizei situației fiscale s-a constatat că debitorul figurează la data de ................ în evidența fiscală cu următoarele obligații fiscale/bugetare restante:
  Denumirea obligației fiscale/bugetareCategorie suma de plată^4)Suma datorată (lei)
  Total, din care:Înscrisă în Somația care face obiectul medierii
  Total general:
  ^1) Se va trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal emitent al prezentului act.^2) Se vor menționa numele și prenumele/denumirea debitorului.^3) Se vor menționa: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.^4) Se va menționa categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.Din analiza situației depunerii declarațiilor fiscale, potrivit vectorului fiscal, rezultă următoarele:[] - debitorul are toate declarațiile fiscale depuse[] - debitorul nu are declarațiile fiscale depuse pentru următoarele perioade: .................................Debitorul înregistrează în evidența fiscală sume de restituit/rambursat pentru care există cereri în curs de soluționare, în limita sumei de ........... lei.Alte mențiuni ale organului fiscal:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mențiuni efectuate de debitor în cadrul medierii:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Față de cele de mai sus, organul fiscal împreună cu debitorul au convenit următoarele:[] - plata obligațiilor înscrise în somație va fi efectuată în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal[] - debitorul solicită organului fiscal înlesnirile la plată prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal[] - executarea silită este suspendată întrucât debitorul îndeplinește condițiile prevăzute de .................. ^5).^5) Se va indica temeiul legal (articol, alineat, literă, după caz, precum și actul normativ) în baza căruia este suspendată executarea silită.În cazul în care nu este suspendată executarea silită, iar obligațiile fiscale nu sunt stinse ori debitorul nu solicită organului fiscal înlesniri la plată, potrivit legii, în termen de 15 zile de la încheierea prezentului proces-verbal, măsurile de executare silită începute prin comunicarea somației continuă.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care un exemplar se înmânează sau se transmite debitorului, după caz.Persoane participante la mediere:Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................Funcția: .............................................................Numele .............................................................Prenumele .......................................................Semnătura .......................................................Debitor (Reprezentantul legal al acestuia)Numele ......................................................Prenumele .................................................Semnătura .................................................Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.1. Denumire: Proces-verbal privind rezultatul medierii2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se utilizează: în baza prevederilor art. 230^1 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.5. Se întocmește: în două exemplare de către organul fiscal.6. Circul: 1 exemplar la debitor (sau reprezentantul său legal).7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul fiscal.
  ----