ORDIN nr. 572 din 11 iunie 2019pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 3 iulie 2019  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 778/CB din 25.05.2018 privind depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță,ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) și art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizele Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, comunicate prin adresele nr. 804.861 din 27.05.2019 și nr. 916 din 15.05.2019,viceprim-ministru, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (2) Abrogat. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanță a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii/plătitorii utilizează serviciul „Depunere declarații on-line“ existent pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, www.afm.ro.(4) Completarea și transmiterea declarațiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line“, utilizându-se formularele de declarații existente pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.(5) Data depunerii declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este data înregistrării acesteia pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului/plătitorului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declarației.  +  Articolul 2(1) Pentru declararea obligațiilor la Fondul pentru mediu, pentru aceeași perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu. În caz contrar, va fi înregistrată prima declarație depusă, conform legii.(2) Contribuabilul/Plătitorul care a utilizat pe parcursul unui an fiscal ambele căi de transmitere a declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu este obligat să depună declarația aferentă lunii decembrie prin intermediul serviciului „Depunere declarații on-line“. În caz contrar, declarația se consideră necomunicată.  +  Articolul 3(1) Declarația depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță se prezumă a fi semnată de către persoana înrolată în cadrul serviciului „Depunere declarații online“, dacă aceasta a atașat declarației o semnătură electronică calificată, emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.(2) Semnarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu se efectuează prin utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  +  Capitolul II Utilizarea certificatelor digitale calificate  +  Articolul 4În vederea depunerii declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acestea vor fi semnate de persoana care deține un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  +  Capitolul III Contul de acces în aplicația informatică care asigură serviciul „Depunere declarații on-line“  +  Articolul 5(1) Generarea unui cont de acces în aplicația informatică care asigură serviciul «Depunere declarații online» se realizează în baza solicitării scrise, în format electronic, a reprezentantului legal al persoanei juridice/fizice, depusă prin intermediul serviciului «Depunere declarații online», conform anexei nr. 1. Solicitarea va fi însoțită de un document care atestă calitatea de reprezentant legal a solicitantului. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (2) În urma solicitării prevăzute la alin. (1), Administrația Fondului pentru Mediu generează un cont de acces și o parolă pentru fiecare persoană juridică/fizică, pe care le comunică reprezentantului legal. După intrarea în posesie a contului și a parolei, reprezentantul legal are obligația să modifice parola de utilizator. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (3) Contul de acces va permite reprezentantului legal accesarea următoarelor funcțiuni ale serviciului „Depunere declarații on-line“:a) vizualizarea istoricului declarațiilor comunicate;b) vizualizarea situației plăților efectuate la Fondul pentru mediu;c) vizualizarea notificărilor referitoare la administrarea contului de acces, confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și referitoare la actele administrativ-fiscale, a actelor de procedură și altor documente ori informări comunicate de Administrația Fondului pentru Mediu;d) solicitarea de emitere a certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în formă electronică; (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) e) vizualizarea și descărcarea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis în formă electronică, valabil cu semnătura electronică a Administrației Fondului pentru Mediu. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 5 , Capitolul III a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )  +  Capitolul IV Condiții de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line“  +  Articolul 6(1) Depunerea electronică a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu în cadrul serviciului „Depunere declarații on-line“ se poate realiza de către următoarele persoane, denumite în continuare persoane autorizate:a) reprezentant legal, deținător al unei semnături electronice calificate;b) împuternicitul reprezentantului legal, deținător al unei semnături electronice calificate.(2) Utilizarea serviciului «Depunere declarații online» de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unui document care atestă calitatea de reprezentant legal, atașat la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (3) Utilizarea serviciului «Depunere declarații online» de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (4) Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului, după caz;b) datele de identificare ale reprezentantului legal;c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului «Depunere declarații online» pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu;d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și comunicarea actelor prevăzute la alin. (5) și a altor documente ori informări emise de Administrația Fondului pentru Mediu; e) acordul privind primirea de informări prin poșta electronică;f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciului «Depunere declarații online» pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. (la 01-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (5) În împuternicirea notarială, reprezentantul legal își va exprima acordul în legătură cu opțiunea emiterii, în formă electronică, a actelor administrativ-fiscale, a actelor de executare ori a altor acte de către Administrația Fondului pentru Mediu, precum și în legătură cu opțiunea comunicării acestor acte prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (6) Aplicația informatică care asigură serviciul „Depunere declarații on-line“ va gestiona cererile de înrolare, prin implementarea unui mecanism de autentificare folosind semnături electronice calificate.(7) Cererea de înrolare semnată electronic de către Administrația Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată și semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către serviciul «Depunere declarații online» și va fi însoțită de documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau de împuternicirea notarială, după caz. (la 01-07-2022, Alineatul (7) din Articolul 6 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (8) Abrogat. (la 12-07-2023, Alineatul (8), Articolul 6, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 6 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 12 iulie 2023 ) (9) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1)-(8), Administrația Fondului pentru Mediu aprobă cererea de înrolare și comunică un mesaj electronic de confirmare la adresa de email indicată în cerere.(10) După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma serviciului „Depunere declarații on-line“.  +  Capitolul V Reguli privind utilizarea serviciului „Depunere declarații on-line“  +  Articolul 7(1) Utilizarea serviciului „Depunere declarații online“ se poate realiza de persoana înrolată, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) persoana înrolată este deținătoarea certificatului calificat pentru semnătură electronică cu care a semnat cererea de înrolare ori cererea de prelungire a valabilității acestuia;b) sunt acceptați termenii și condițiile de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line“;c) se exprimă acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(2) Persoana înrolată va putea accesa următoarele funcționalități ale serviciului „Depunere declarații on-line“:a) editarea în format electronic, comunicarea și tipărirea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu;b) verificarea confirmării de primire a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu și a numerelor de înregistrare alocate;c) vizualizarea istoricului declarațiilor comunicate și descărcarea situației acestora;d) vizualizarea și descărcarea situației plăților efectuate la Fondul pentru mediu;e) recepționarea și descărcarea actelor administrativ-fiscale, actelor de procedură, cererilor, precum și a altor documente și informații comunicate de Administrația Fondului pentru Mediu, după caz;f) comunicarea de cereri, solicitări, notificări etc.;g) solicitarea de emitere a certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în formă electronică;h) vizualizarea și descărcarea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis în formă electronică, valabil cu semnătura electronică a Administrației Fondului pentru Mediu;i) revocarea ori reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică;j) gestiunea datelor personale ale persoanei înrolate;k) modificarea sau completarea datelor referitoare la contribuabil/plătitor;l) transmiterea și recepționarea mesajelor referitoare la utilizarea serviciului „Depunere declarații on-line“.  +  Articolul 8(1) Depunerea declarațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor constă în completarea datelor corespunzătoare câmpurilor din macheta prezentată în aplicația informatică care asigură serviciul „Depunere declarații on-line“.(2) Pe baza datelor completate se generează automat declarația privind obligația la Fondul pentru mediu, care se semnează cu o semnătură electronică calificată de către persoana înrolată și se încarcă pe platforma serviciului „Depunere declarații on-line“.(3) Platforma serviciului „Depunere declarații on-line“ generează un număr de înregistrare și o dată a comunicării pentru fiecare declarație încărcată, elemente care vor fi comunicate contribuabilului/plătitorului atât prin mesaj electronic de confirmare, cât și prin poșta electronică la adresele de e-mail indicate în solicitarea de deschidere a contului de acces și în cererea de înrolare. (4) Declarațiile fiscale transmise prin intermediul serviciului „Depunere declarații on-line“ se consideră comunicate la data furnizată de aplicație odată cu numărul de înregistrare alocat.(5) Orice modificare a declarațiilor fiscale se realizează prin depunerea Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificative, în format electronic, prin intermediul serviciului «Depunere declarații online», cu respectarea Instrucțiunilor de completare și depunere a formularului «Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu», aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017, cu modificările și completările ulterioare. (la 01-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 8 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (6) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în format electronic, prin intermediul serviciului «Depunere declarații online», numai însoțită de documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declarația rectificativă. Documentele justificative, semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată, vor fi încărcate în platforma serviciului «Depunere declarații online» odată cu declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă. (la 01-07-2022, Articolul 8 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (7) Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, Administrația Fondului pentru Mediu aprobă declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă și comunică un mesaj electronic de confirmare la adresele de e-mail indicate în solicitarea de deschidere a contului de acces și în cererea de înrolare. (la 01-07-2022, Articolul 8 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (8) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă este luată în considerare și influențează corespunzător situația fiscală a contribuabilului/plătitorului numai după ce este aprobată de Administrația Fondului pentru Mediu. (la 01-07-2022, Articolul 8 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )  +  Articolul 9(1) În cazul comunicării prin serviciul „Depunere declarații on-line“ a actelor administrativ-fiscale ori a actelor de procedură, acestea se consideră comunicate, respectiv îndeplinite în termen de 15 zile de la data transmiterii la adresa de e-mail indicată.(2) Actele administrativ-fiscale ori actele de procedură se consideră comunicate, respectiv îndeplinite și în cazul în care contribuabilul/plătitorul renunță la serviciul „Depunere declarații on-line“, dacă renunțarea se efectuează anterior împlinirii termenului de comunicare prevăzut la alin. (1).(3) Documentele emise de Administrația Fondului pentru Mediu se semnează cu o semnătură electronică calificată.  +  Articolul 10(1) Orice intenție de revocare a persoanei înrolate se notifică prin completarea electronică a solicitării corespunzătoare, pusă la dispoziție de serviciul „Depunere declarații on-line“, concomitent cu comunicarea unei solicitări scrise, transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, către Administrația Fondului pentru Mediu.(2) Operațiunea de revocare se consideră îndeplinită în termen de 10 zile de la data depunerii solicitării la Administrația Fondului pentru Mediu.  +  Articolul 11(1) În situația în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea mandatului acordat sau utilizează un alt certificat calificat pentru semnătură electronică decât cel pentru care a primit aprobare, se reia procedura de înrolare prevăzută la cap. IV. (la 01-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (2) În situația în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea certificatului calificat, se va efectua reînnoirea cu certificatul calificat pentru semnătură electronică a cărui valabilitate a fost prelungită, care va fi eliberat de către același furnizor de servicii de certificare calificată. (la 01-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) (3) Până la aprobarea de către Administrația Fondului pentru Mediu a cererii de înrolare, accesul respectivei persoane în cadrul serviciului „Depunere declarații on-line“ va fi suspendat.  +  Articolul 12(1) Pentru asigurarea continuității utilizării serviciului „Depunere declarații on-line“, persoana înrolată este obligată să efectueze demersurile necesare în vederea prelungirii valabilității împuternicirii acordate, precum și a reînnoirii certificatului calificat pentru semnătură electronică utilizat, după caz, în termenul de valabilitate al acestora.(2) Prelungirea valabilității împuternicirii acordate persoanei înrolate se realizează prin intermediul unei noi împuterniciri notariale la Administrația Fondului pentru Mediu, care va conține elementele prevăzute la art. 6 alin. (4) și (5). (la 12-07-2023, Alineatul (2), Articolul 12, Capitolul V a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 1.908 din 6 iulie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 12 iulie 2023 ) (3) După reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică de către un furnizor de servicii de certificare calificată, persoana înrolată completează «Cererea de reînnoire a certificatului digital» pusă la dispoziție în cadrul serviciului «Depunere declarații online», care va fi semnată cu noul certificat calificat pentru semnătură electronică. Reînnoirea se poate face cel mai devreme în ziua expirării valabilității certificatului calificat pentru semnătură electronică și numai dacă noul certificat a fost emis de același furnizor de semnături digitale calificate de la care a fost achiziționat certificatul digital expirat. (la 01-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 )  +  Articolul 13(1) Accesul la serviciul „Depunere declarații online“ se oprește, din oficiu, de către Administrația Fondului pentru Mediu, în următoarele situații:a) radierea contribuabilului/plătitorului la Fondul pentru mediu;b) utilizarea abuzivă a serviciului;c) în cazul în care securitatea contului de acces este compromisă;d) în cazul în care se identifică o imixtiune în elementele de securitate a aplicației informatice care asigură serviciul „Depunere declarații on-line“ ori a site-ului www.afm.ro.(2) În situația prevăzută la alin. (1), după închiderea serviciului „Depunere declarații on-line“, documentele din serviciul „Depunere declarații on-line“ se pun la dispoziția moștenitorului care a acceptat succesiunea contribuabilului/ plătitorului sau persoanei care preia, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile contribuabilului/plătitorului supus divizării, fuziunii ori transformării, după caz.  +  Articolul 14(1) Ori de câte ori termenii și condițiile de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line“ se modifică, contribuabilul/plătitorul este notificat prin intermediul serviciului „Depunere declarații on-line“.(2) În situația în care contribuabilul/plătitorul acceptă termenii și condițiile noi de utilizare a serviciului „Depunere declarații online“, accesul se continuă în condițiile prezentei proceduri.(3) În situația în care contribuabilul/plătitorul nu este de acord cu termenii și condițiile noi de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line“, aceasta reprezintă renunțare la acest serviciu și sunt aplicabile prevederile art. 9 alin. (2).  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 15Administrația Fondului pentru Mediu duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 11 iunie 2019.Nr. 572.  +  Anexa nr. 1
  Formular - Solicitare deschidere cont de acces în serviciul „Depunere declarații on-line“
  Solicitare deschidere cont de acces în serviciul „Depunere declarații on-line“
  Prin prezenta, subsemnatul, ...................., deținător al CNP .............., în calitate de reprezentant legal al contribuabilului/plătitorului ................., C.U.I. ................, cu adresa de e-mail ................... și cu nr. telefon mobil ............., confirm intenția de acces în serviciul „Depunere declarații on-line“ pentru contribuabilul/plătitorul menționat și solicit generarea contului de acces și a parolei de utilizator.
  Data: ............
  Denumire contribuabil/plătitor ..................
  Reprezentant legal .......................
  (nume și prenume)
   +  Anexa nr. 2
  Formular - Cerere de înrolare
  Cerere de înrolare
  Prin prezenta, subsemnatul, ..................., deținător al CNP .................., în calitate de:[ ] reprezentant legal al contribuabilului/plătitorului ..................., C.U.I. .................;[ ] împuternicit desemnat prin împuternicirea notarială dată de reprezentantul legal al contribuabilului/ plătitorului ................., C.U.I. .........., (la 01-07-2022, sintagma: declarația notarială a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) solicit înrolarea în serviciul „Depunere declarații on-line“ pentru contribuabilul/plătitorul:Denumire: ..............................C.U.I.: ..............................Domiciliul fiscal: ..............................Telefon: ..............................Fax: ..............................Adresă de e-mail: ..............................Cont bancar principal: ......................., deschis la Banca ....................Certific această calitate prin documentele atașate: [Încarcă împuternicirea notarială]*.* Documentul electronic, copie a imaginii împuternicirii notariale, întocmită potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) și (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță. (la 01-07-2022, sintagma: declarație notarială a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) [ ] Declar că accept termenii și condițiile de utilizare a serviciului „Depunere declarații on-line“.[ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.[ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poșta electronică.[ ] În conformitate cu prevederile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim acordul în legătură cu opțiunea emiterii de Administrația Fondului pentru Mediu a actelor administrativ-fiscale/actelor de executare/altor acte, în formă electronică, și optez pentru comunicarea acestora prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță la adresa de e-mail ..................., cunoscând faptul că aceste acte se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data transmiterii actului către contribuabil/plătitor. (la 01-07-2022, sintagma: declarația notarială a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 1.642 din 10 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022 ) Declar pe propria răspundere că nu am alterat conținutul prezentului document, atest corectitudinea datelor prin semnarea electronică a acestui fișier, folosind certificatul calificat valabil la data cererii, eliberat pe numele meu de către un prestator de servicii de încredere calificat.
  Data: .............
  [Semnătură electronică calificată]