ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 25 iunie 2019privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 iulie 2019  Având în vedere modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2019Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare apariția pe piață a unor soluții inovative de intermediere a transportului de persoane în regim taxi, generate de progresul tehnologic al societății informaționale,având în vedere că intermedierea serviciilor de transport persoane prin soluții inovative contribuie la creșterea gradului de concurență pe piață și facilitează interacțiunea dintre cerere și ofertă,având în vedere că jurisprudența constantă a Curții Constituționale stabilește că ordonanțele de urgență pot fi adoptate dacă prin reglementările pe care le conțin au consecințe pozitive în domeniile în care intervin și prin adoptarea acestui act normativ nu se „prejudiciază“, nu se „aduce atingere“, nu se „antrenează consecințe negative“,luând în considerare că hotărârea Curții Europene de Justiție a apreciat că activitățile de transport de tip urban desfășurate prin intermediul platformelor digitale sunt asimilate serviciilor de transport și nu serviciilor de comerț online, iar statele membre sunt obligate la adoptarea unor soluții legislative care să asigure reglementarea tuturor operațiunilor de transport de tip urban pentru care se utilizează platforme digitale,pentru asigurarea unui mediu concurențial echilibrat și stabilirea unui regim nediscriminatoriu a modurilor de transport utilizate pentru transportul persoanelor în mediul urban se impune în regim de urgență reglementarea transportului alternativ de persoane, intermediat prin platforme digitale.În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează organizarea, autorizarea și controlul activităților de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate prin platforme digitale.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) activitate de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediată printr-o platformă digitală, denumită în continuare transport alternativ - deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonanțe de urgență printr-o platformă digitală;b) aviz tehnic - document eliberat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale pentru platformele digitale puse la dispoziție de către operatorii acestora, prin care se asigură intermedierea transportului alternativ;c) autoritatea de autorizare - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., instituție publică ce funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor, care autorizează operatorii de transport alternativ;d) autorizație pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, denumită în continuare autorizație pentru transportul alternativ - document, eliberat deținătorului autoturismului, care dă dreptul unui operator de transport alternativ să efectueze, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, transport alternativ pe perioada de valabilitate a acestei autorizații;e) conducător auto - titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ;f) contractul de transport alternativ - contractul încheiat prin intermediul platformei digitale între un pasager și un operator de transport alternativ de fiecare dată când este contractată o cursă de către un pasager, contract ce prevede termenii și condițiile în care va fi efectuată cursa la solicitarea pasagerului;g) copie conformă a autorizației pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, denumită în continuare copie conformă a autorizației pentru transportul alternativ - document eliberat deținătorului autoturismului, care dă dreptul acestuia să utilizeze autoturismul respectiv la efectuarea transportului alternativ pe perioada sa de valabilitate;h) cursa - deplasarea intermediată printr-o platformă digitală, executată cu autoturism și conducător auto pe un traseu comandat și acceptat de pasager, de la locul de îmbarcare până la locul de destinație;i) manager de transport alternativ - persoana fizică angajată a unui operator de transport alternativ care este persoană juridică și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport alternativ ale acestuia și deține certificatul de competență profesională, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere;j) operator al platformei digitale - persoana juridică pe numele căreia se emite avizul tehnic pentru platforma digitală prin care se intermediază transportul alternativ;k) operator de transport alternativ - persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau persoana juridică deținătoare a autoturismului cu care se efectuează transport alternativ;l) pasager - persoană fizică care contractează transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale;m) platformă digitală - aplicație informatică pentru intermedierea transportului alternativ care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 7 prin care utilizatorii înregistrați, prin intermediul unui dispozitiv mobil de comunicații electronice, încheie în acest scop un contract de transport alternativ sau un contract de afiliere;n) contract de afiliere - contract încheiat prin intermediul platformei digitale între operatorul de transport alternativ/conducătorul auto și operatorul platformei digitale, prin care se confirmă îndeplinirea tuturor cerințelor și acceptarea termenilor și condițiilor contractuale afișate pe platforma digitală;o) tarif - contravaloarea unei curse;p) sistem de asistență pentru utilizatori - set de funcționalități informatice, prin care utilizatorul poate comunica operatorului platformei digitale sugestii/reclamații;q) sistem de verificare a calității transportului alternativ - funcționalitate informatică prin intermediul căreia utilizatorii pot aprecia calitatea serviciilor de transport alternativ.  +  Articolul 3Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, printr-o platformă digitală.  +  Capitolul II Avizarea platformei digitale prin care se intermediază efectuarea transportului alternativ  +  Articolul 4Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 5Avizul tehnic eliberat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este valabil pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 6În situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o filială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin care se derulează activitățile comerciale în România. (la 10-11-2019, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 )  +  Articolul 7Pentru a obține avizul tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) ține evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport alternativ și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;b) propune, afișează și înregistrează traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislația comunitară în vigoare;c) furnizează date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condițiile lit. b) înaintea acceptării cursei de către pasager;d) furnizează date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;e) monitorizează toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare;f) asigură pasagerilor opțiunea de a comunica informații despre dizabilitate/mobilitate redusă și de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa și furnizează informații privind localizarea și timpul estimat al sosirii;g) asigură pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei;h) asigură o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente privind efectuarea cursei;i) asigură pasagerului opțiunea decontării prețului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanță sau în numerar;j) asigură furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situațiilor financiare;k) prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);l) asigură emiterea și transmiterea către pasager a facturii electronice;m) asigură accesul la serviciile sale doar a operatorilor de transport, a conducătorilor auto și autoturismelor care îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;n) are implementate metode și proceduri complexe de asigurare a securității cibernetice și protecției datelor;o) asigură utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.  +  Articolul 8Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale emite norme și proceduri privind obținerea avizului tehnic pentru platformele digitale prin care se intermediază transportul alternativ, care se aprobă prin ordin.  +  Articolul 9(1) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va emite avizul tehnic pentru platforma digitală în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației complete.(2) Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 24 de luni. (la 10-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 ) (3) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale eliberează avizul tehnic pentru platforma digitală după ce operatorul acesteia prezintă dovada achitării taxei anuale stabilite la art. 25 lit. p).(4) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale publică, pe site-ul propriu, lista platformelor digitale avizate tehnic și operatorii acestora, pe care o actualizează ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 10(1) Retragerea avizului tehnic pentru platforma digitală se va face de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în cazul în care una dintre condițiile prevăzute la art. 7 nu mai este îndeplinită.(2) Procedura de retragere a avizului tehnic pentru platforma digitală se stabilește prin ordin al ministrului comunicațiilor și societății informaționale.  +  Capitolul III Autorizarea operatorilor de transport alternativ  +  Articolul 11Transportul alternativ se efectuează numai de către operatori de transport alternativ autorizați, care dețin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conformă valabilă și ecusonul pentru transport alternativ, eliberate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 12(1) În vederea obținerii autorizației pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. din județul sau municipiul București unde își are sediul sau domiciliul, după caz, următoarele documente, prin care dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență:a) cerere;b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator și a certificatului constatator, eliberate de registrul comerțului;c) certificat de atestare a pregătirii profesionale a conducătorilor auto;d) copie a certificatului de competență profesională pentru managerul de transport alternativ, în cazul persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, obținut conform reglementărilor specifice în vigoare;e) certificatul de cazier judiciar al conducătorilor auto și, după caz, al managerului de transport alternativ, din care să rezulte că aceștia nu au fost condamnați pentru:1. infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice;2. infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;3. infracțiuni contra vieții, contra integrității corporale sau sănătății;4. infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;5. infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;6. infracțiuni contra patrimoniului;Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune în cazul persoanei juridice;f) avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, cu mențiunea „apt“.(2) Autorizația de transport alternativ se eliberează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. competentă pentru o perioadă de 3 ani după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei, achitat în contul acesteia.(3) Autorizația de transport alternativ eliberată operatorului de transport alternativ conform alin. (2) este netransmisibilă.(4) Operatorul de transport alternativ autorizat are obligația să comunice agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române - A.R.R. emitente orice modificare a datelor și informațiilor cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1), printr-o declarație pe propria răspundere, într-un termen de maximum 15 zile de la data modificărilor respective.  +  Articolul 13(1) Pentru fiecare autoturism deținut în proprietate, închiriere, comodat, contract de leasing și utilizat în vederea efectuării transportului alternativ, agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R., emitentă a autorizației de transport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea următoarelor documente, în copie:a) autorizația de transport alternativ;b) certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autoturismului;c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea de către autoturismul respectiv a condițiilor prevăzute la art. 19;d) contractul de închiriere a autoturismului sau contractul de comodat în formă autentificată a autoturismului, după caz.(2) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru autoturismele deținute în proprietate, închiriere sau comodat. (la 10-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 ) (3) Pentru autoturismele deținute în temeiul unui contract de leasing de către operatorul de transport alternativ autorizat, copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează indiferent unde sunt înmatriculate acestea.(4) Operatorul de transport alternativ are dreptul să efectueze transport alternativ cu autoturismul pentru care s-a emis copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ:a) permanent, în interiorul localității unde își are sediul sau domiciliul sau în regiunea de dezvoltare București-Ilfov, după caz;b) ocazional, cu plecare din localitatea unde își are sediul sau domiciliul sau din regiunea de dezvoltare București-Ilfov, după caz, spre alte localități.(5) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează, conform cererii operatorului de transport alternativ, pentru o perioadă de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației de transport alternativ, numai pentru autoturismele care au la data expirării valabilității copiei conforme mai puțin de 15 ani vechime de la data fabricației.(6) În ultimul an de valabilitate al autorizației pentru transportul alternativ, copia conformă se poate elibera pentru o perioadă mai mică de un an fără a depăși valabilitatea autorizației respective.(7) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează după achitarea de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 100 lei pentru fiecare an/fracție de an corespunzător perioadei de valabilitate a acesteia, achitat în contul agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române - ARR.(8) Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ este netransmisibilă de la un operator de transport alternativ la alt operator de transport alternativ, precum și de la un autoturism la altul.(9) Operatorul de transport alternativ autorizat poate să își înlocuiască, la cerere, autoturismul deținut în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru care a obținut o copie conformă a autorizației, cu alt autoturism deținut în aceleași condiții, în următoarele cazuri:a) autoturismul nu mai poate fi utilizat datorită uzurii fizice, morale, deteriorării sau furtului;b) autoturismul a fost casat;c) autoturismul a fost înstrăinat;d) autoturismul înlocuitor are o vechime mai mică decât cea a autoturismului înlocuit.(10) Pe baza cererii de înlocuire prevăzute la alin. (9), autoritatea de autorizare va elibera o nouă copie conformă a autorizației de transport alternativ, cu respectarea prevederilor privind vechimea autoturismului, stabilite la alin. (5).  +  Articolul 14Orice modificare a datelor înscrise pe autorizația pentru transportul alternativ privind schimbarea denumirii, a sediului sau a domiciliului operatorului de transport alternativ atrage și modificarea corespunzătoare a datelor respective înscrise pe copiile conforme ale autorizației pentru transportul alternativ deținute de acesta în momentul modificării.  +  Articolul 15(1) Retragerea autorizației de transport alternativ se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de operator de transport alternativ autorizat, precum și retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizației respective.(2) Autorizația de transport alternativ poate fi retrasă în următoarele situații:a) operatorul de transport alternativ autorizat nu mai îndeplinește una dintre condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;b) operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false în derularea transportului alternativ;c) operatorul de transport alternativ autorizat și-a încetat activitatea ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive;d) la cerere.  +  Articolul 16(1) Copia conformă a autorizației de transport alternativ se suspendă sau se retrage de către autoritatea de autorizare emitentă.(2) Copia conformă a autorizației de transport alternativ se suspendă, pe o durată de 1-3 luni, în următoarele cazuri:a) nu mai este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile care au stat la baza eliberării documentului;b) a expirat valabilitatea inspecției tehnice periodice;c) nu deține asigurare pentru persoane și bunurile acestora;d) când autoturismele utilizate la efectuarea transportului alternativ utilizează însemne sau dotări specifice ale autovehiculelor taxi;e) neîndeplinirea în termen a prevederilor art. 12 alin. (4);f) în situația achitării contravalorii transportului alternativ în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, pentru care nu s-a emis și înmânat bon fiscal pasagerului.(3) Copia conformă a autorizației de transport alternativ se retrage în următoarele cazuri:a) a fost obținută pe baza unor documente false;b) dacă a fost suspendată de două ori în 12 luni consecutive;c) copia conformă și/sau ecusonul pentru transport alternativ, după caz, au fost încredințate sau utilizate pentru un alt autoturism decât cel pentru care au fost atribuite;d) dacă autoturismul execută activitate de transport pe perioada în care copia conformă este suspendată;e) în cazul în care conducătorul auto nu deține certificat de atestare a pregătirii profesionale valabil;f) în cazul în care transmite copia conformă a autorizației de transport alternativ către alt operator de transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizate în vederea efectuării transportului alternativ;g) nu deține asigurare de răspundere civilă auto;h) la cerere;i) dacă autoturismul nu este dotat cu aparat de marcat electronic de către deținătorul legal al autorizației de transport alternativ, în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat.(4) Decizia Autorității Rutiere Române - A.R.R. de retragere a autorizației de transport alternativ sau de retragere/suspendare a copiei conforme a acesteia poate fi contestată la instanțele judecătorești competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, de către operatorul de transport alternativ, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(5) În cazul în care operatorului de transport alternativ i s-a retras autorizația de transport alternativ, acesta poate solicita o nouă autorizare după o perioadă de 6 luni.(6) În cazul în care operatorului de transport alternativ i s-a retras copia conformă a autorizației de transport alternativ, conform alin. (3) lit. a)-d), lit. e) și g), acesta poate solicita eliberarea unei noi copii conforme pentru autoturismul respectiv după o perioadă de 6 luni.  +  Capitolul IV Efectuarea transportului alternativ  +  Articolul 17Transportul alternativ poate fi accesat de pasageri doar prin intermediul platformelor digitale avizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 18(1) În scopul probării drepturilor și obligațiilor fiecăreia dintre părți, operatorul de transport alternativ și operatorul platformei digitale încheie un contract de afiliere ce va conține termenii și condițiile colaborării lor.(2) Contractul de afiliere dintre operatorul de transport alternativ și operatorul platformei digitale se încheie prin intermediul platformei digitale, prin confirmarea de către operatorul de transport alternativ a acceptării termenilor și condițiilor contractuale afișate pe platforma digitală.(3) Conținutul termenilor și condițiilor din contract, precum și dovada acceptării acestora de către operatorul de transport alternativ sunt tipărite de către acesta prin intermediul platformei digitale în scopul probării în fața agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române - A.R.R. a relațiilor sale contractuale cu operatorul platformei digitale, în vederea eliberării ecusoanelor pentru transport alternativ.  +  Articolul 19Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) au maximum 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto; (la 27-07-2020, Litera a) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificată de ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 24 iulie 2020 ) b) au inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației;d) dețin copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.  +  Articolul 20(1) Autoturismele care efectuează transport alternativ se vor conforma normelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Autoturismele care efectuează transport alternativ nu beneficiază de facilitățile de trafic aferente serviciilor publice de transport local.(3) Pasagerii sunt preluați și coboară în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21(1) Toate veniturile obținute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația fiscală în vigoare în România.(2) În cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligația de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, precum și de a emite factură la solicitarea acestuia.(3) În cazul serviciilor de transport alternativ pentru care plata se realizează exclusiv online prin intermediul platformei digitale prin debitarea contului pasagerului cu suma reprezentând contravaloarea cursei respective, este obligatorie emiterea unei facturi electronice către pasager, conform art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul platformei digitale.  +  Articolul 22(1) În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afișat la vedere, în partea din față și din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va conține următoarele elemente:a) numărul de înmatriculare al autoturismului;b) denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul;c) elemente de siguranță care să ateste autenticitatea ecusonului.(2) Ecusonul pentru transport alternativ prevăzut la alin. (1) se eliberează de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu plata tarifului aferent achitat în contul acesteia, pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ, după prezentarea de către operatorul de transport alternativ a unui contract de afiliere încheiat cu cel puțin un operator al unei platforme digitale.(3) Ecusonul pentru transport alternativ dă dreptul operatorului de transport alternativ să utilizeze autoturismul astfel identificat și să efectueze transport alternativ în condițiile prevăzute la art. 13 alin. (4).(4) Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucăți.(5) Operatorul platformei digitale ține un registru al tuturor ecusoanelor pentru transport alternativ emise pentru efectuarea transportului alternativ pe platforma sa digitală, cu identificarea, pentru fiecare ecuson, a conducătorului auto și a autoturismului pentru care a fost emis.  +  Articolul 23Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:a) să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani;b) să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;c) să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani;d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;e) să dețină avizul medical și avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfășurarea activității de transport persoane;f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.  +  Articolul 24Atunci când își desfășoară activitatea, conducătorul auto trebuie să dețină la bordul autoturismului și să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:a) asigurarea de răspundere civilă auto;b) asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;c) ecusonul de transport alternativ;d) copia conformă a autorizației pentru transport alternativ.  +  Capitolul V Obligațiile operatorului platformei digitale, operatorului de transport alternativ, precum și a conducătorilor auto  +  Articolul 25Operatorul platformei digitale are următoarele obligații specifice:a) să informeze complet și cuprinzător toți utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal; termenii și condițiile privind funcționarea platformei digitale trebuie să poată fi accesați cu ușurință de utilizatori prin intermediul acesteia, iar operatorul trebuie să permită doar celor care au fost de acord în mod expres cu acești termeni și condiții să devină utilizatori ai platformei digitale;b) să opereze un sistem funcțional de asistență pentru utilizatori, disponibil pasagerilor în legătură cu orice aspecte referitoare la cursa lor;c) să implementeze un sistem de verificare a calității pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducătorii auto acceptați pe platformă digitală;d) să păstreze datele fiecărei curse efectuate prin intermediul platformei digitale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Aceste date se comunică și sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale și se păstrează de aceasta din urmă pe aceeași perioadă de timp;e) să păstreze datele cu caracter personal ale conducătorilor auto pentru cel puțin doi ani de la data de la care aceștia nu mai sunt înregistrați pe platforma digitală. Aceste date se comunică sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din România și se păstrează de aceasta din urmă pe aceeași perioadă de timp;f) să admită pe platforma digitală doar pasagerii care și-au înregistrat în mod corespunzător datele cu caracter personal solicitate prin platforma digitală și doar operatorii de transport alternativ și conducătorii auto care respectă dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență. Operatorii de transport alternativ/Conducătorii auto care nu pot fi identificați în mod corespunzător în baza informațiilor furnizate la înregistrare nu vor primi drept de acces la platforma digitală și, implicit, nu vor putea presta activități de transport alternativ;g) să asigure securitatea cibernetică a platformei digitale și a tuturor datelor încărcate de utilizatori;h) să notifice, în termen de 15 zile, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale orice modificare care afectează condițiile prevăzute la art. 7;i) să prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și să informeze în mod corespunzător, înainte de înregistrare, toți utilizatorii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora;j) să înregistreze pe platforma digitală doar solicitanții care sunt de acord în mod expres cu termenii și condițiile prelucrării datelor cu caracter personal;k) să solicite operatorului de transport alternativ, la fiecare 12 luni de la data acceptării pe platforma digitală, documente privind modul de îndeplinire în continuare a condițiilor legale pentru efectuarea activității de transport alternativ de către conducătorii auto și autoturismele utilizate;l) să elimine de pe platforma digitală operatorii de transport alternativ, conducătorii auto și autoturismele care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;m) toate informațiile publicate pe platforma digitală să fie obligatoriu și în limba română;n) să publice pe platforma digitală avizul tehnic eliberat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;o) să publice pe platforma digitală datele de înregistrare fiscală și datele de contact ale operatorului platformei digitale;p) să achite la bugetul de stat o taxă în valoare de 100.000 lei la fiecare 24 de luni; (la 10-11-2019, Litera p) din Articolul 25 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 ) q) de a nu schimba termenii și condițiile de utilizare a platformei digitale fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.  +  Articolul 26La solicitarea autorităților cu atribuții în domeniu, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, operatorul platformei digitale sau sucursala operatorului nerezident al platformei digitale, după caz, va pune la dispoziția acestora toate informațiile cerute pe care le deține în legătură cu desfășurarea activității de către operatorii de transport alternativ prin intermediul platformei digitale. Punerea la dispoziție a acestor informații se realizează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  +  Articolul 27Operatorul de transport alternativ are următoarele obligații:a) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ autoturisme pentru care au fost emise în prealabil copii conforme ale autorizației de transport alternativ;b) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ numai autoturisme înscrise pe platforma digitală;c) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ doar autoturisme care respectă prevederile art. 22 alin. (1);d) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducători auto care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 23;e) să nu transmită copia conformă a autorizației de transport alternativ către alt operator de transport alternativ sau oricărei alte persoane, pentru a fi utilizată în scopul efectuării transportului alternativ; f) să pună la dispoziția conducătorului auto documentele prevăzute la art. 24;g) să raporteze operatorului platformei digitale orice modificare a informațiilor și datelor furnizate acestuia în maximum 48 de ore de la apariția oricărei astfel de modificări;h) să efectueze transportul alternativ numai prin intermediul unei platforme digitale cu avizul tehnic valabil, eliberat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Datele referitoare la valabilitatea avizelor eliberate vor fi publicate pe site-ul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 28Conducătorii auto au următoarele obligații:a) să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul;b) să nu refuze efectuarea cursei în condițiile inițial agreate;c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;d) să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;e) să se supună controlului autorităților cu atribuții în domeniu și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de legislația în vigoare;f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;g) să informeze în termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informații referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitală;h) să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală.  +  Articolul 29(1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este asigurat de către: a) Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale;b) Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R.; c) Agenția Națională de Administrare Fiscală;d) agenții și ofițerii de poliție desemnați ca polițiști rutieri din cadrul Poliției Române;e) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;f) inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit actelor normative care reglementează domeniul de competență al acestor instituții.(2) În traficul rutier, controlul transportului alternativ se efectuează de către reprezentanții autorităților menționate la alin. (1) lit. b)-d).(3) La sediul operatorului platformei digitale ori al sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din România și/sau al operatorului de transport alternativ, controlul transportului alternativ se efectuează de către reprezentanții autorităților menționate la alin. (1) lit. a)-c), e) și f).  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 30(1) Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către operatorul platformei digitale a obligațiilor prevăzute la art. 25 lit. f), k), l) sau r).(2) Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei intermedierea transportului alternativ de către operatorul platformei digitale prin acceptarea și acordarea accesului la platforma digitală al unui autoturism pentru care nu s-a eliberat copie conformă a autorizației de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită.  +  Articolul 31Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică printr-o platformă digitală neavizată tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, precum și cu interzicerea desfășurării de activități economice de orice fel pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancțiunii.  +  Articolul 32(1) Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei nerespectarea de către operatorul de transport alternativ a cel puțin uneia dintre obligațiile prevăzute la art. 27 lit. a)-e) sau g).(2) Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 33(1) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la art. 34 lit. b) și f), odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă de 6 luni.(2) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri.(3) Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare și o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de maximum 3 zile, inspectoratului județean de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, care notifică deținătorului autoturismului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a acestuia încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reținere a acestora.(4) Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie anticipat, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) au trecut cel puțin 30 de zile de la data procesului-verbal de reținere;b) se depune dovada achitării amenzii contravenționale prevăzute la art. 34 lit. b) sau f), după caz.(5) După epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenționale, se notifică deținătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni, cu respectarea prevederilor art. 215 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(6) Dacă în decurs de cel mult 12 luni de la încetarea ultimei suspendări a dreptului de utilizare a autoturismului se aplică o nouă suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevăzut la alin. (4) lit. a).(7) Pe perioada suspendării dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reînmatriculat.  +  Articolul 34Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte ale conducătorului auto:a) efectuarea unei curse fără deținerea unui certificat de atestare profesională prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c);b) efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4);c) lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a ecusoanelor pentru transportul alternativ prevăzute la art. 22 alin. (1);d) lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a documentelor prevăzute la art. 24;e) nerespectarea obligației prevăzute la art. 28 lit. c), g), h);f) efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.  +  Articolul 35(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 30-32 se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. a), b), c), e) și f).(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 34 se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) și d), după caz.(3) Contravențiilor prevăzute la art. 30-34 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Autoritățile publice din care fac parte agenții constatatori au acces gratuit la platformele digitale autorizate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 36(1) În termen de 35 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va aproba și va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinele prevăzute la art. 8 și 10 din prezenta ordonanță de urgență.(2) În termen de 35 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va aproba și va publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 37Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de o perioadă de tranziție până la data de 1 februarie 2020. (la 10-11-2019, Articolul 37 din Capitolul VII a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 10-11-2019, Articolul 38 din Capitolul VII a fost abrogat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 204 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 )  +  Articolul 39Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 30-34, care intră în vigoare după data prevăzută la art. 37.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Adrian-Daniel Găvruța
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 25 iunie 2019.Nr. 49.-----