LEGE nr. 118 din 20 iunie 2019privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 26 iunie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) În scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevăzute și pedepsite de legea penală, precum și pentru a evita riscul recidivei, se organizează Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, denumit în continuare Registrul.(2) Registrul reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și identificare operativă a persoanelor care au comis următoarele infracțiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) infracțiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 210;b) infracțiunea de trafic de minori prevăzută la art. 211;c) infracțiunea de proxenetism prevăzută la art. 213;d) infracțiunea de exploatare a cerșetoriei prevăzută la art. 214;e) infracțiunea de folosire a unui minor în scop de cerșetorie prevăzută la art. 215;f) infracțiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate prevăzută la art. 216;g) infracțiunea de folosire a prostituției infantile prevăzută la art. 216^1;h) infracțiunea de viol prevăzută la art. 218;i) infracțiunea de agresiune sexuală prevăzută la art. 219;j) infracțiunea de act sexual cu un minor prevăzută la art. 220;k) infracțiunea de corupere sexuală a minorilor prevăzută la art. 221;l) infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale prevăzută la art. 222;m) infracțiunea de hărțuire sexuală prevăzută la art. 223;n) infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual prevăzută la art. 299;o) infracțiunea de pornografie infantilă prevăzută la art. 374;p) infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri prevăzută la art. 375;q) infracțiunea de incest prevăzută la art. 377;r) infracțiunile prevăzute la lit. a)-q), astfel cum erau prevăzute în Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României sau în legi speciale, având aceleași elemente constitutive.  +  Articolul 2(1) În Registru se ține evidența:a) persoanelor fizice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale în legătură cu infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) de către organele române competente;b) persoanelor de cetățenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidență din partea autorităților centrale din celelalte state membre și a autorităților competente din statele terțe cu privire la săvârșirea unei infracțiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2);c) persoanelor născute în străinătate despre care s-au primit comunicări din partea autorităților competente ale altor state cu privire la săvârșirea unei infracțiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2) și cu privire la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României. Notă
  Art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 27 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1169 din 3 decembrie 2020, prevede:
  ”Pentru persoanele înscrise în evidențele cazierului judiciar anterior operaționalizării Registrului care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, activitățile prevăzute la art. 11 din aceeași lege se efectuează într-un termen de cel mult un an de la data operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.”
  (2) Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepția cazurilor în care instanța de judecată a dispus aceasta în mod expres în cadrul unui proces penal.
   +  Articolul 3În înțelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificație:a) certificat de integritate comportamentală - documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea;b) copia de pe Registru - documentul eliberat autorităților române competente, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea;c) extras din Registru - documentul emis cu ocazia schimbului de informații cu registrele similare din state membre sau state terțe;d) stat membru - statul membru al Uniunii Europene;e) stat terț - statul care nu este membru al Uniunii Europene;f) categorii vulnerabile - copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, femei, victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane, precum și orice altă persoană care aparține grupului vulnerabil definit potrivit Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Comunicarea datelor din Registru se face în condițiile prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul 5(1) Registrul se organizează de Ministerul Afacerilor Interne și se ține de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate în acest domeniu.(2) Registrul se constituie ca o evidență distinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Registrul poate fi interconectat cu alte baze de date ale Poliției Române.  +  Articolul 6Evidența informatizată a Registrului și evidența informatizată dactiloscopică și a datelor genetice judiciare se organizează și funcționează în cadrul Poliției Române, care asigură și coordonarea activităților desfășurate în aceste domenii.  +  Articolul 7(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliției Române se organizează și funcționează Registrul central, în care se ține evidența:a) persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) născute în afara României care fac obiectul Registrului;b) persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c).(2) Orice modificare sau ștergere a datelor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c), comunicate de autoritățile competente din statele membre sau terțe, atrag modificări sau ștergeri identice în Registru, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.(3) La nivel central, activitățile specifice Registrului se desfășoară de către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 8(1) În cadrul inspectoratelor de poliție județene și la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București este organizat și funcționează Registrul local, în care se ține evidența persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București, care fac obiectul Registrului.(2) La nivel local, activitățile specifice Registrului se desfășoară de către structurile specializate prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Înregistrarea în Registru se face:a) automat, prin preluarea în acest sistem de evidență a informațiilor introduse în evidențele cazierului judiciar privind persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b);b) nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal și a datelor judiciare ale persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).(2) În Registru se preiau, în integralitate, pentru fiecare persoană în cauză, datele cu caracter personal și datele judiciare prevăzute la art. 8 alin. (1^1) și (1^3),art. 9 și 11 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Înscrierea nominală în Registru a persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) se realizează de către Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative pe baza comunicărilor primite, prin orice canale de comunicare oficiale, de la autoritățile străine competente. Prevederile art. 8 alin. (1^1) și (1^3),art. 9 și 11 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10(1) Scoaterea din evidența cazierului judiciar a persoanelor fizice, în condițiile art. 15 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu produce efecte asupra datelor din Registru.(2) Persoanele fizice înscrise în Registru în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) se scot din evidență în una dintre următoarele situații:a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;b) s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sau clasarea față de ele ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;c) au trecut 10 ani de la data când s-a pronunțat o hotărâre definitivă de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei și nu s-a dispus amânarea sau revocarea acesteia;d) au trecut 20 de ani de la data introducerii în Registru, dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 5 ani;e) la împlinirea vârstei de 85 de ani, dacă pedeapsa aplicată este mai mare de 5 ani;f) au decedat.(3) Persoanele fizice înscrise în Registru în temeiul art. 2 alin. (1) lit. b) și c) se scot din evidență după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.(4) În cazul când în Registru există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.(5) Grațierea, prescripția executării pedepsei, amnistia sau reabilitarea intervenită cu privire la persoanele fizice înscrise în Registru nu conduc la scoaterea acestora din evidența Registrului.  +  Articolul 11(1) În scopul prezentei legi, persoana înscrisă în Registru este supusă fotografierii, înregistrării dactiloscopice, precum și prelevării probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, fără consimțământul acesteia.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) aflate pe teritoriul României.(3) Fotografierea, prelevarea datelor dactiloscopice, precum și prelevarea probelor biologice se realizează de către personalul Poliției Române instruit în acest sens, utilizând procedeele specifice de lucru și infrastructura existente la nivelul acestei instituții.(4) În vederea efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (1), persoana în cauză este înștiințată cu privire la obligativitatea de a se prezenta în termen de 5 zile lucrătoare de la înștiințare la sediul organului de poliție competent pe raza căruia își are domiciliul sau reședința. Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c) au obligația de a se prezenta la cel mai apropiat organ de poliție competent.(5) Înștiințarea se transmite la domiciliul sau reședința persoanei înscrise în Registru și va cuprinde informații referitoare la: data înscrierii în Registru, temeiul legal al înscrierii, precum și obligativitatea de a se prezenta la sediul organului de poliție în vederea preluării datelor prevăzute la alin. (1). În situația persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) și c), înștiințarea se face personal de către organele de poliție.(6) În cazul în care preluarea datelor prevăzute la alin. (1) se face în cadrul altor proceduri legale, înștiințarea prevăzută la alin. (5) nu mai este necesară. În această situație, persoana în cauză va fi informată doar cu privire la introducerea sa în Registru, precum și cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și în acest scop.(7) Dacă persoana înscrisă în Registru nu se prezintă la sediul organului de poliție sau dacă refuză să se supună fotografierii, înregistrării dactiloscopice sau prelevării probelor biologice, va fi constrânsă la aceasta.  +  Articolul 12(1) Persoanele înscrise în Registru au obligația de a se prezenta periodic la organele de poliție pe raza cărora domiciliază sau își au reședința, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informații relevante referitoare la:a) profesia, meseria sau activitatea pe care o desfășoară;b) mijloacele de existență;c) persoanele minore, în vârstă, cu dizabilități sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct și sistematic;d) unitățile de învățământ școlar sau preșcolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat în mod preponderent de copii în care au avut acces în această perioadă;e) adresa unde locuiesc;f) modalitatea de comunicare cu organele de poliție.(2) Persoanele înscrise în Registru au obligația:a) de a anunța, în prealabil, organul de poliție pe raza căruia locuiesc, în cazul intenției efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinație, scopul deplasării, perioada de deplasare și mijlocul de transport folosit;b) de a se prezenta la organul de poliție pe raza căruia își stabilesc locuința pentru a comunica despre aceasta și a fi luate în evidență, în termen de cel mult 3 zile.(3) Organele de poliție au obligația de a desfășura periodic, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, verificări la domiciliu, reședința sau imobilul în care persoanele înscrise în Registru locuiesc efectiv, în scopul obținerii de date și informații privind comportamentul acestor persoane și modul de obținere a mijloacelor de existență, precum și actualizării, după caz, a datelor din Registru sau din celelalte baze de date ale Poliției Române.(4) Verificările prevăzute la alin. (3) se desfășoară în condiții de confidențialitate.(5) Datele și informațiile obținute potrivit alin. (1)-(3), precum și orice date de interes polițienesc colectate privind persoanele în cauză se prelucrează în bazele de date ale Poliției Române, cu respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal.(6) La scoaterea din Registru, datele și informațiile prevăzute la alin. (5) se șterg, cu excepția cazurilor în care acestea sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare.  +  Articolul 13(1) Fotografierea persoanei înscrise în Registru se face anual sau cu ocazia constatării schimbării înfățișării persoanei.(2) Fotografiile preluate potrivit alin. (1) se stochează în bazele de date ale Poliției Române, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.  +  Articolul 14(1) Înregistrarea dactiloscopică se face după introducerea persoanei în Registru, cu excepția cazurilor în care persoana în cauză are aceste date introduse în evidențele informatizate dactiloscopice organizate în cadrul Poliției Române.(2) Stocarea datelor dactiloscopice se face în evidențele informatizate dactiloscopice organizate în cadrul Poliției Române.(3) După introducerea datelor dactiloscopice în evidențele prevăzute la alin. (2), în Registru se efectuează mențiunile corespunzătoare referitoare la acestea.(4) La scoaterea din Registru, datele dactiloscopice obținute de la aceste persoane se șterg, cu excepția cazurilor în care menținerea acestora este necesară pentru unul dintre scopurile prevăzute de Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Prevederile Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la înregistrarea dactiloscopică se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 15(1) Prelevarea probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare se face imediat după introducerea persoanei în Registru, cu excepția cazurilor în care persoana în cauză are profilele genetice introduse în acest sistem.(2) După introducerea profilelor genetice ale persoanei în cauză în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare, în Registru se efectuează mențiunile corespunzătoare referitoare la acestea.(3) La scoaterea din Registru, profilele genetice obținute de la aceste persoane se șterg, cu excepția cazurilor în care menținerea acestora este necesară pentru unul dintre scopurile prevăzute de Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.(4) Prevederile Legii nr. 76/2008, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 16(1) Persoana fizică poate obține propriul certificat de integritate comportamentală în aceleași condiții în care poate obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propriul certificat de cazier judiciar.(2) În certificatul de integritate comportamentală se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză.(3) Certificatul de integritate comportamentală este valabil 6 luni de la data eliberării. (4) Modelele certificatului de integritate comportamentală, copiei de pe Registru, extrasului din Registru, respectiv cererilor pentru eliberarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17(1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată, precum și instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot obține o copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o copie de pe cazierul judiciar al persoanei în cauză.(2) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice, centrale și locale, pot obține o copie de pe Registru în aceleași condiții în care pot obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.(3) În copia de pe Registru se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză.(4) La solicitare, entitățile prevăzute la alin. (1) pot obține fotografiile, datele dactiloscopice sau profilul genetic al persoanei înscrise în Registru în aceleași condiții în care pot obține și copia de pe Registru.(5) La solicitare, entitățile prevăzute la alin. (2) pot obține fotografiile persoanei înscrise în Registru în aceleași condiții în care pot obține și copia de pe Registru.  +  Articolul 18(1) Instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligația de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.(2) În situația în care persoana în cauză este cetățean străin sau fără cetățenie, se va solicita acesteia prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autoritățile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârșit sau nu una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Cu acordul persoanei verificate, entitățile prevăzute la alin. (1) pot solicita o copie de pe Registru în aceleași condiții în care se poate obține, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.  +  Articolul 19(1) În scopul prezentei legi, autoritățile române competente pot solicita autorităților competente din statele membre sau statele terțe date și informații prin:a) Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, dacă solicitările vizează cazierul judiciar;b) canalele de cooperare polițienească internațională sau de cooperare judiciară în materie penală.(2) Datele din Registru pot fi puse la dispoziția autorităților competente din statele membre sau statele terțe în cadrul activităților specifice de cooperare și asistență polițienească internațională sau în cadrul activităților specifice de cooperare judiciară în materie penală, potrivit legislației naționale, acordurilor, convențiilor sau tratatelor internaționale la care România este parte și instrumentelor juridice ale Uniunii Europene relevante.(3) În situația în care datele din Registru se regăsesc și în cazierul judiciar, prevederile Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 20(1) Prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în situația cererilor de rectificare a datelor din Registru.(2) Rectificările aduse datelor din cazierul judiciar produc efecte și asupra datelor din Registru, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor art. 9.  +  Articolul 21Nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) și (2) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 22(1) Inspectoratul General al Poliției Române operaționalizează Registrul pe infrastructura tehnică a Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar până la data de 31 decembrie 2020. Notă
  Conform art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 206 din 27 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1169 din 3 decembrie 2020, termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) se prorogă până la data de 30 iunie 2021.
  (2) Se abilitează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în volumul și structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne în scopul finanțării procesului de operaționalizare a Registrului potrivit alin. (1).
   +  Articolul 23Până la operaționalizarea Registrului potrivit art. 22, structurile de cazier judiciar pot elibera, la cererea persoanelor fizice interesate sau a entităților prevăzute la art. 17 și 18, adeverințe din care să rezulte dacă persoana verificată a săvârșit vreuna dintre infracțiunile prevăzute la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 24Poliția Română aduce la cunoștința publică prevederile prezentei legi, precum și scopul instituirii Registrului, prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe propria pagina de internet, organizarea unor acțiuni specifice prin polițiști specializați.  +  Articolul 25În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, organele administrației publice centrale și locale au obligația de a evalua cadrul legal din domeniul de competență și, după caz, de a demara demersurile necesare de natură legislativă și/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfășoare activități profesionale, activități de voluntariat sau orice alt tip de activități care presupun:a) contactul direct cu copiii;b) contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile;c) examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.  +  Articolul 26După operaționalizarea Registrului, toate persoanele aflate în evidențele cazierului judiciar privind săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 1 alin. (2) și care îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta lege se înscriu și în Registru, urmând a le fi aplicate prevederile prezentei legi.  +  Articolul 27Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) prevenirii și combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.2. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) persoane înscrise potrivit legii în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;  +  Articolul 28Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepția prevederilor art. 22-24, care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 20 iunie 2019.Nr. 118.-----