LEGE nr. 120 din 20 iunie 2019privind unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 25 iunie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește unele măsuri necesare pentru realizarea lucrărilor și implementarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) contractul de concesiune - contractul de concesiune a rețelei electrice de transport și a terenurilor pe care aceasta este amplasată;b) autoritatea competentă - autoritatea desemnată la nivel național responsabilă de facilitarea și coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanță națională privind rețeaua electrică de transport este Ministerul Economiei, cu respectarea prevederilor legale în domeniul autorizării construcțiilor;c) beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport - parte a contractului de concesiune a rețelei electrice de transport, ce are în concesiune rețeaua electrică de transport, respectiv Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica - S.A.;d) compensații - indemnizațiile și/sau despăgubirile datorate de inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport în schimbul constituirii și exercitării drepturilor prevăzute de prezenta lege;e) culoar de trecere a liniei electrice - suprafață terestră situată de-a lungul liniei electrice a rețelei electrice de transport și spațiul aerian de deasupra sa, în care se impun restricții și interdicții din punctul de vedere al coexistenței liniei cu elementele naturale, obiectele, construcțiile, instalațiile etc.; culoarul de trecere include zona de protecție și zona de siguranță;f) culoar de exploatare a liniei aeriene de energie electrică/liniei subterane de energie electrică - fâșie de teren neamenajată, situată în lungul traseului liniei, între drumurile de acces permanente existente în zonă, permițând accesul pedestru al personalului de exploatare;g) culoar de lucru a liniei aeriene de energie electrică/liniei subterane de energie electrică - fâșie de teren care poate fi ocupată temporar, situată de regulă de-a lungul axului liniei, cuprinsă între platformele de montaj, necesară montării conductoarelor, accesului utilajelor și transportului materialelor de montaj;h) decizia exhaustivă - decizia luată de către autoritatea competentă, în sistem colaborativ, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, care stabilește dacă unui inițiator de proiect i se acordă sau nu autorizarea pentru construcția infrastructurii energetice pentru realizarea proiectului, fără a aduce atingere niciunei decizii luate în contextul unei căi de atac administrative;i) inițiatorul proiectului - operatorul sistemului de transport și de sistem ce inițiază un proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, în sensul prezentei legi;j) legile de reconstituire - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;k) licența - actul juridic emis de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru operatorul de transport și de sistem de energie electrică;l) lucrări - lucrările de construire, dezvoltare, modernizare, retehnologizare, exploatare, intervenții în caz de avarie, revizii, reparații, întreținere, relocare și realizare a condițiilor de coexistență, aferente rețelei electrice de transport;m) persoanele îndreptățite - proprietarii imobilelor afectate de lucrări, îndreptățiți să primească indemnizații și/sau despăgubiri, conform prezentei legi;n) proiectele de importanță națională privind rețeaua electrică de transport - proiectele privind rețeaua electrică de transport declarate ca fiind de importanță națională prin hotărâre a Guvernului, inclusiv lucrările definite la lit. l), precum și proiectele de interes comun în domeniul energiei electrice privind rețeaua electrică de transport, stabilite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 347/2013; prin prezenta lege, acestea sunt considerate ca fiind de siguranță și securitate națională în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;o) rețeaua electrică de transport - rețeaua electrică de interes național și strategic cu tensiunea de linie nominală mai mare de 110 kV care este situată pe teritoriul României, în Uniunea Europeană sau care leagă Uniunea Europeană de una sau mai multe țări terțe, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 347/2013;p) titularii de activități - orice persoană care desfășoară o activitate de orice natură, cu orice titlu, pe/sau asupra imobilelor afectate de exercitarea drepturilor pentru realizarea lucrărilor de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport, ce implică utilizarea în orice mod a acestor imobile;q) titularii de drepturi reale - persoane care au în favoarea lor constituite drepturi reale asupra imobilelor persoanelor îndreptățite;r) zonă de protecție - zonă adiacentă rețelei electrice de transport, extinsă în spațiu, în care se introduc interdicții privind accesul persoanelor și regimul construcțiilor;s) zonă de siguranță - zonă adiacentă rețelei electrice de transport, extinsă în spațiu, în care se instituie restricții și interdicții în scopul asigurării funcționării normale și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului; zona de siguranță cuprinde și zona de protecție.(2) Definițiile din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu definițiile prevăzute în următoarele acte normative:a) Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) Regulamentul (UE) nr. 347/2013;c) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;e) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;h) Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu completările ulterioare;i) Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, cu modificările ulterioare;j) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2004 privind aprobarea Normativului pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V;k) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea și executarea rețelelor de cablu electrice;l) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 49/2007 pentru modificarea și completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice - revizia I, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007; m) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2010 pentru aprobarea Regulamentului general de manevre în instalațiile electrice de medie și înaltă tensiune, cod NTE 009/10/00;n) Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;o) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate publică a statului și proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale din culoarul de trecere a liniei electrice pentru realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport se face cu titlu gratuit pe toată durata de realizare a lucrărilor și pe toată durata de existență a rețelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanță națională, conform prezentei legi. (2) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenurilor forestiere proprietate publică a statului și proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale din culoarul de trecere a liniei electrice pentru realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport se face cu titlu gratuit atât pe toată durata de realizare a lucrărilor, cât și pe toată durata de existență a rețelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanță națională, conform prezentei legi. (3) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate publică a statului și proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale din fondul forestier național se face fără plata contravalorii pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice.(4) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea definitivă din fondul forestier național a terenurilor forestiere proprietate publică a statului și proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale se face fără plata contravalorii pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice.(5) Pentru realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, chiria și contravaloarea pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice, datorate pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere aflate în proprietate privată, altele decât cele aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, se stabilesc prin înțelegere cu proprietarul terenului forestier în limita maximă a sumelor prevăzute în fișa tehnică aferentă ocupării temporare și se consemnează sau se achită cu titlu de indemnizație de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport, în condițiile prezentei legi.(6) Acordul proprietarului, prevăzut la art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru terenurile forestiere proprietate privată, altele decât cele aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, se exprimă de către proprietar sub forma înscrisului sub semnătură privată pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier național și se depune în copie certificată pentru conformitate cu originalul de inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport la instituția competentă să emită aprobarea de ocupare temporară.(7) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, în condițiile legii, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național se face fără acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului sau proprietatea publică/privată a unităților administrativ-teritoriale, în situația în care nu se prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația în care nu s-a deschis procedura succesorală notarială ori a succesorilor necunoscuți sau în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere cu proprietarul. În aceste situații, acordul proprietarului se suplinește prin declarația pe propria răspundere a inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport și care descrie imposibilitatea obținerii acordului proprietarilor.(8) În situația prevăzută la alin. (5), sumele datorate pentru ocuparea temporară a terenului forestier, inclusiv valoarea masei lemnoase valorificate, se consemnează cu titlu de indemnizație într-un cont bancar deschis pe numele inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport și se eliberează ulterior prin dispoziția acestuia, în condițiile prezentei legi, cu excepția situației în care nu se ajunge la o înțelegere cu proprietarul cunoscut, caz în care sumele datorate acestuia se consemnează pe numele proprietarului prin procedura legală prevăzută de Codul civil și Codul de procedură civilă.(9) Ocuparea temporară a terenurilor forestiere proprietate privată, altele decât cele aflate în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, pentru care nu au fost emise documentele care fac dovada proprietății, se face pe baza unei adeverințe eliberate de către comisia locală pentru reconstituirea dreptului de proprietate, aprobată de către primar, care confirmă această situație.(10) Prin derogare de la prevederile art. 37 alin. (11) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, la distanțe mai mici de 50 m de liziera pădurii nu este necesară obținerea avizului structurii teritoriale a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(11) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, autoritatea competentă emite pentru inițiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport autorizația de construire/desființare în baza licenței sau a contractului de concesiune.(12) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național se acordă în baza următoarei documentații:a) solicitarea inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport de ocupare temporară a terenului/ scoatere definitivă din fondul forestier național adresată autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;b) memoriul tehnico-justificativ privind necesitatea ocupării temporare/scoaterii definitive a terenului din fondul forestier național, întocmit de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport, care să conțină prezentarea detaliilor tehnice referitoare la obiectiv, însoțit de contractul de concesiune sau licența;c) planul de detaliu al amplasamentului obiectivului;d) copia hărții amenajistice pe care este materializat amplasamentul obiectivului, vizată de ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, în situația în care există;e) fișa tehnică de transmitere-defrișare pentru ocuparea temporară a terenului/scoaterea definitivă și avizul ocolului silvic;f) planul topografic al suprafeței care face obiectul ocupării temporare/scoaterii definitive din fondul forestier național întocmit de persoane fizice/juridice autorizate, recepționat tehnic de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară și însușit în termen de 5 zile de la solicitare de ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz;g) documentele, în copie, prin care se face dovada deținerii terenului, dacă există, inclusiv acordul deținătorului, asupra terenului solicitat pentru ocuparea temporară din fondul forestier național sau declarația prevăzută la alin. (7), după caz; pentru dovada deținerii terenurilor proprietate publică a statului se prezintă acte de proprietate sau, în lipsa acestora, copii ale descrierii parcelare, inclusiv de pe datele complementare și evidența lucrărilor executate, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, vizate de către ocolul silvic sau extrase de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat de Guvern în condițiile legii, certificate pentru conformitate;h) acordul de mediu sau punctul de vedere al autorității de mediu, după caz, care să menționeze denumirea obiectivului, amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic și suprafața, iar în cazul în care realizarea lucrărilor aferente rețelei electrice de transport implică defrișarea, se vor menționa inclusiv amplasamentul stabilit pe baza amenajamentului silvic și suprafața care se defrișează;i) avizul conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, care se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea solicitării.(13) Competența pentru aprobarea ocupării temporare/ scoaterii definitive a terenurilor din fondul forestier național pentru realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport aparține Guvernului, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(14) Pentru realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.  +  Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 94-96 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scoaterea temporară/definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan, afectate de lucrările definite la art. 2 alin. (1) lit. l), se realizează prin efectul prezentei legi, pe baza unei hotărâri a Guvernului, prin care se aprobă lista terenurilor agricole situate în extravilan care fac obiectul lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, fără a fi condiționată de obținerea avizului/aprobarea organelor agricole cu atribuții în domeniu.(2) Inițiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport are obligația să depună la autoritatea competentă cererea privind emiterea autorizației de construire/desființare pentru realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, însoțită de lista terenurilor prevăzute la alin. (1), precum și de avizul tehnic, după caz, pentru amplasarea construcțiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare, eliberat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.(3) Lista suprafețelor de teren scoase temporar/definitiv din circuitul agricol conform alin. (1) și fișierele în format electronic vectorial în Sistemul de proiecție stereografic 1970 se transmit de inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport, cu informarea autorității competente, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 7 zile de la data depunerii documentației prevăzute la alin. (2).(4) Terenurile înscrise în lista terenurilor prevăzută la alin. (1) sunt scoase temporar din circuitul agricol pe întreaga durată de valabilitate a autorizației de construire/desființare pentru realizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, fără a fi necesară obținerea acordului prealabil al persoanelor îndreptățite/titularilor de drepturi reale/titularilor de activități.(5) Autoritățile/Instituțiile competente au obligația de redare în circuitul agricol a terenurilor înscrise în lista prevăzută la alin. (1), scoase temporar din circuitul agricol prin efectul prezentei legi, la categoria de folosință avută anterior scoaterii din circuitul agricol, în termen de un an de la expirarea duratei de valabilitate a autorizației de construire pentru proiectele de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, pe baza unei hotărâri a Guvernului, care se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale conform prevederilor alin. (3).(6) Prin derogare de la prevederile art. 93 și 93^1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru scoaterea temporară/definitivă din circuitul agricol prin efectul prezentei legi a terenurilor care fac obiectul proiectelor de importanță națională aferente rețelei electrice de transport nu se plătește tariful la Fondul de ameliorare a fondului funciar.  +  Capitolul II Drepturi asupra terenurilor, stabilite și recunoscute în favoarea inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport  +  Articolul 5(1) În cazul lucrărilor de construire aferente proiectelor de importanță națională la rețeaua electrică de transport, precum și în cazul lucrărilor de dezvoltare, modernizare, retehnologizare, exploatare, intervenții în caz de avarie, revizii, reparații, întreținere, de relocare și de realizare a condițiilor de coexistență, aferente rețelei electrice de transport, pentru exercitarea drepturilor de uz și servitute asupra imobilelor, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport va plăti:a) indemnizații pentru proprietarii de imobile în schimbul limitărilor aduse dreptului de folosință pe timpul efectuării lucrărilor;b) despăgubiri pentru pagubele cauzate proprietarilor de imobile afectați de exercitarea dreptului de uz și servitute.(2) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (5) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în cazul rețelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanță națională sau de interes comun, realizate după intrarea în vigoare a acestei legi, inițiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport exercită dreptul de uz și servitute începând cu data finalizării lucrărilor de construire, cu titlu gratuit și pentru proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, în virtutea prezentei legi, pe toată durata de viață a capacității energetice.(3) Pentru toate lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra imobilelor afectate de lucrări se realizează de drept, fără a necesita obținerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activități desfășurate în legătură cu imobilele ce ar urma să fie afectate de lucrări cu condiția îndeplinirii procedurii de notificare.(4) Accesul la imobilele afectate de execuția lucrărilor nu este condiționat de plata în prealabil a indemnizațiilor și a despăgubirilor prevăzute la alin. (1).(5) În cazul lucrărilor de construire, dezvoltare, modernizare, retehnologizare, exploatare, intervenții în caz de avarie, revizie, reparație, întreținere, relocare și de realizare a condițiilor de coexistență, aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, indemnizațiile sau despăgubirile prevăzute la alin. (1) sunt plătite sau consemnate în termen de 30 de zile de la data recepției la terminarea respectivelor lucrări sau intervenții.  +  Articolul 6(1) Inițiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport transmite proprietarului imobilului, cu minimum 10 zile înainte de data preconizată pentru accesul la imobilele afectate, o notificare privind începerea executării lucrărilor, ce trebuie să cuprindă următoarele:a) denumirea și datele de identificare ale inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport;b) enumerarea operațiunilor ce urmează să fie efectuate asupra imobilului, a condițiilor și interdicțiilor pe care trebuie să le respecte persoana îndreptățită/titularii de drepturi reale și titularii de activități;c) indicarea datei până la care persoanele îndreptățite/titularii de drepturi reale și titularii de activități trebuie să elibereze imobilul;d) perioada preconizată pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la lit. b);e) mențiunea privind rezervarea dreptului de a înlocui/ modifica anumite operațiuni și/sau de a adăuga operațiuni noi;f) mențiunea privind acordarea unei indemnizații și/sau, după caz, privind acordarea unei despăgubiri cuvenite în legătură cu respectivul imobil, conform prezentei legi;g) mențiunea privind obligația proprietarilor de a le notifica titularilor de activități, dacă aceștia sunt diferiți de proprietari.(2) Notificarea se transmite proprietarilor, aceștia având obligația să informeze, la rândul lor, titularii de drepturi reale/titularii de activități.(3) În cazul în care proprietarii nu sunt cunoscuți/identificați, notificarea este afișată la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul, cu respectarea termenului de minimum 10 zile înainte de data preconizată pentru acces.(4) Proprietarii terenurilor/Titularii de drepturi reale și titularii de activități afectați de exercitarea dreptului de uz și servitute sunt obligați ca, după o perioadă de 10 zile de la notificarea transmisă sau afișată, să permită accesul pentru efectuarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(4), în caz de avarii, accidente tehnice, calamități sau alte evenimente cu caracter excepțional, pentru lucrări sau intervenții de urgență, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport are drept de acces imediat la imobile. În termen de 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport va transmite o notificare scrisă proprietarilor/titularilor de drepturi reale și titularilor de activități afectați, urmând ca plata sau consemnarea despăgubirilor, după caz, să se efectueze în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestei notificări.  +  Articolul 7(1) În exercitarea drepturilor de uz și de servitute pentru efectuarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport:a) va folosi imobilul pentru executarea lucrărilor;b) va folosi imobilul pentru asigurarea funcționării normale a rețelei electrice de transport, inclusiv prin efectuarea reviziilor, reparațiilor, relocărilor, realizării condițiilor de coexistență și a intervențiilor necesare;c) va avea dreptul de trecere pentru lucrările efectuate pe durata de existență a rețelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanță națională, inclusiv pentru lucrările de organizare de șantier, depozitarea de materiale și echipamente și pentru accesul la locul de amplasare a acestora;d) va obține restrângerea sau încetarea unor activități care ar putea pune în pericol persoane și bunuri și ar afecta construirea și/sau operarea rețelei electrice de transport, perioadă pentru care asigură despăgubirea în condițiile legii;e) va avea drept de acces la utilitățile publice.(2) În exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru executarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport poate să folosească și să consolideze, după caz, drumurile existente pentru execuția și exploatarea infrastructurii rețelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanță națională.(3) Dreptul de trecere prevăzut la alin. (1) lit. c) cuprinde dreptul la instalarea oricăror facilități aferente infrastructurii energetice care face obiectul proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, dreptul de a le menține în stare operațională după instalare, precum și accesul la locul de amplasare a acestuia/acestora pentru lucrări, conform prevederilor legale în vigoare.(4) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau afectarea activităților desfășurate în culoarul de lucru, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport are dreptul, în baza prevederilor alin. (1) lit. d), de a restrânge sau sista, în măsura necesară și pe durata lucrărilor, activitățile desfășurate în vecinătatea zonelor respective.(5) Drepturile de uz și de servitute se exercită asupra terenurilor proprietate publică a statului și proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale, inclusiv asupra terenurilor proprietate publică a statului și proprietate publică/privată a unităților administrativ-teritoriale din fondul forestier/pajiști permanente/terenuri arabile/agricole, cu titlu gratuit.  +  Articolul 8(1) Drepturile de uz și de servitute asupra imobilelor aflate în proprietate privată se constituie cu titlu oneros, în condițiile prezentei legi. Inițiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport plătește sau, după caz, consemnează, pe durata execuției lucrărilor:a) despăgubirile pentru toate pagubele cauzate proprietarilor sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor de uz și de servitute;b) indemnizațiile proprietarilor, pentru exercitarea dreptului de uz și servitute.(2) Indemnizațiile datorate în schimbul limitării folosinței imobilelor se stabilesc pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizați și se vor achita persoanelor îndreptățite.(3) Suma reprezentând valoarea indemnizației stabilite conform alin. (2) se plătește sau, respectiv, se consemnează conform art. 13 alin. (4). Această sumă se actualizează anual cu indicele inflației, pentru fiecare imobil, calculat de la data întocmirii raportului sau consemnării indemnizațiilor, urmând ca diferențele pozitive rezultate în urma actualizării să fie plătite sau, respectiv, consemnate.(4) Despăgubirile datorate proprietarilor imobilelor sau titularilor de activități afectați de exercitarea drepturilor de uz și de servitute se stabilesc prin negociere, având în vedere următoarele criterii:a) suprafața imobilelor afectată cu ocazia lucrărilor;b) valorile pentru producțiile existente sau, respectiv, producțiile estimate ale culturilor și plantațiilor afectate, inclusiv în ceea ce privește anul/anii calendaristic/calendaristici în care nu pot fi realizate lucrări de însămânțare sau alte plantații din cauza efectuării lucrărilor, comunicate de organele agricole cu atribuții în domeniu - camerele agricole, direcțiile pentru agricultură, Institutul Național de Statistică sau bursa agricolă - sau rezultate/dovedite cu documente justificative, precum și pentru amenajările și/sau facilitățile afectate de lucrări, cu luarea în considerare a pierderilor financiare în cazul suprafețelor culturilor ori plantațiilor care fac obiectul proiectelor cu finanțare din fonduri naționale sau comunitare;c) valoarea pagubelor produse prin scoaterea din funcțiune a amenajărilor de irigații, desecare, drenaj și combaterea eroziunii solului aflate în administrarea/proprietatea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare/federațiilor de organizații de îmbunătățiri funciare/organizațiilor de îmbunătățiri funciare, cu respectarea legislației în domeniul îmbunătățirilor funciare în vigoare;d) activitățile restrânse cu ocazia executării lucrărilor.(5) Îmbunătățirile de orice fel aduse imobilelor afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport după data primirii sau, respectiv, afișării notificării prevăzute la art. 6 și până la data accesului inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport la imobile relevante nu sunt luate în considerare la stabilirea valorilor finale ale indemnizațiilor și/sau despăgubirilor.(6) Persoanele îndreptățite pot solicita încheierea unei convenții cu privire la cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor odată cu depunerea solicitării și a documentelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. g) și alin. (3). În cazul în care niciuna dintre părți nu solicită încheierea convenției sau dacă părțile nu încheie convenția menționată în termen de 30 de zile de la comunicarea solicitării către inițiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport conform art. 13, cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor este stabilit de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport, în baza raportului de evaluare întocmit pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosință a imobilelor relevante, cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (2)-(4). (7) Persoanele îndreptățite nemulțumite de cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor stabilite conform prezentului articol se pot adresa instanțelor judecătorești în conformitate cu prevederile art. 15.(8) Evaluatorul autorizat în condițiile legii este selectat dintre evaluatorii înscriși în tabloul Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România.(9) Costul evaluării cuantumului indemnizațiilor și/sau despăgubirilor este suportat în toate cazurile direct de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport.  +  Capitolul III Măsuri prealabile în vederea identificării imobilelor afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport  +  Articolul 9(1) Inițiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport întocmește documentația tehnică necesară realizării lucrărilor, care trebuie să cuprindă planuri cu amplasamentul lucrării. Aceste planuri cu amplasamentul lucrării se realizează în conformitate cu prevederile legale și cuprind:a) delimitarea culoarului de trecere/lucru;b) zona de protecție și zona de siguranță aferente infrastructurii energetice;c) zonele cu un anumit regim de protecție stabilit prin lege sau documentații de amenajare a teritoriului ori documentații de urbanism aprobate;d) limitele imobilelor afectate și suprafețele acestora, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială; inițiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport are obligația de a transmite planul cu amplasamentul către oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară pentru recepție.(2) Setul de date spațiale rezultat din documentația tehnică a proiectului trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale. Accesul la setul de date spațiale rezultat din documentația tehnică a proiectului se asigură prin servicii de vizualizare și descărcare realizate conform Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire).(3) În termen de 15 zile de la primirea documentației aferente lucrărilor de realizare a proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, oficiul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară recepționează planurile cu amplasamentul lucrării și va emite procesul-verbal de recepție. Inițiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport va transmite primăriilor, instituțiilor prefectului și consiliilor județene lista imobilelor situate pe culoarul de trecere/lucru, afectate de realizarea lucrărilor.(4) Planul cuprinzând amplasamentul lucrării, precum și zonele de protecție, culoarul de trecere/lucru și zonele de siguranță aferente, întocmit conform prevederilor alin. (1) pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, precum și modul de calculare a indemnizațiilor și despăgubirilor conform art. 8 se aduc la cunoștința publică de către inițiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport prin afișarea la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află amplasată infrastructura energetică care face obiectul proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport și rămân afișate până la finalizarea lucrărilor, precum și prin publicarea într-un ziar local și pe pagina de internet a proiectului sau a inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, după caz. În situația proiectelor de interes comun, se va respecta procedura de participare a publicului conform Regulamentului (UE) nr. 347/2013. De la data afișării la sediul consiliului local se interzice emiterea oricărui aviz, acord, permis și a oricărei autorizații cu privire la imobilele care vor fi afectate de lucrările aferente infrastructurii rețelei electrice de transport, altele decât cele necesare efectuării lucrărilor.(5) Începând cu data afișării acestor informații și pe întreaga durată de existență a infrastructurii energetice, care face obiectul proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, orice persoană fizică sau juridică respectă zona de protecție și de siguranță aferentă acestora și restricționarea activităților desfășurate în aceste zone, astfel cum sunt acestea stabilite prin actele normative care reglementează proiectarea și execuția acestora, adoptate de către ANRE.(6) Proprietarii, titularii de drepturi reale, precum și titularii de activități sunt obligați să permită accesul la imobile pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice și a oricăror operațiuni necesare studiilor de fezabilitate, precum și a cercetării arheologice. Cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru acces, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport îi va notifica în scris. În măsura în care, în baza informațiilor prevăzute la art. 12 alin. (1), reprezentanții inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport nu pot să identifice adresele deținătorilor cu orice titlu ai imobilelor vizate și/sau ale titularilor de activități, înștiințarea prealabilă se consideră efectuată prin afișarea acesteia la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află imobilul, într-un ziar local și pe pagina de internet a proiectului sau a inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, după caz, precum și cu folosirea mijloacelor prevăzute în conceptul de participare a publicului pentru proiectele de interes comun, cu cel puțin 20 de zile înaintea datei stabilite pentru efectuarea accesului la imobilele vizate.  +  Articolul 10(1) În scopul identificării proprietarilor și clarificării situației juridice a imobilelor afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport solicită informații autorităților și instituțiilor publice locale și județene, cu competențe în procesul de identificare, delimitare tehnică sau juridică a imobilelor afectate.(2) În situația în care proprietarul nu a fost găsit la adresa comunicată în condițiile alin. (1) pentru scopul declarat, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport poate solicita, conform legii, serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date comunicarea domiciliului/reședinței cu care acesta figurează în Registrul național de evidență a persoanelor.(3) Autoritățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) și (2) au obligația de a răspunde tuturor solicitărilor privind acordarea de informații și asistență de specialitate, în îndeplinirea atribuțiilor legale ale acestora, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii acestor solicitări.  +  Articolul 11(1) În termen de 20 de zile de la primirea planurilor de amplasament al infrastructurii energetice care face obiectul lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, conform art. 9, precum și a informațiilor privind imobilele asupra cărora se constituie și se exercită drepturile de uz și de servitute, toate autoritățile, instituțiile publice și entitățile de la nivel local și județean cu atribuții în domeniu au obligația de a transmite, la cererea inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, date centralizate privind situația juridică a imobilelor situate în aria de competență a fiecărei astfel de autorități, instituții publice și/sau entități, conform prevederilor art. 12 alin. (1), inclusiv informații privind: a) imobilele care fac obiectul procedurilor de constituire sau de reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile legilor de reconstituire, cu precizarea imobilelor pentru care procedurile de restituire s-au finalizat, pentru acestea indicându-se și titlurile de proprietate emise, și, respectiv, cu precizarea imobilelor pentru care procedura de reconstituire a dreptului de proprietate este în curs, pentru acestea menționându-se adeverințele de proprietate și/sau procesele-verbale de punere în posesie, în măsura în care aceste documente au fost emise;b) imobilele care nu fac obiectul procedurilor de reconstituire a dreptului de proprietate prevăzute la lit. a); pentru acele imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului român sau a unităților administrativ-teritoriale se precizează titularul dreptului de proprietate și al celorlalte drepturi reale.(2) În sensul prezentului articol, prin autoritățile, instituțiile publice și entitățile de la nivel local și județean se înțelege primăriile și serviciile subordonate acestora, organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, instituțiile prefectului, comisiile locale/județene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, autoritățile administrației publice centrale deconcentrate în teritoriu, cu atribuții în domeniul fiscal, precum și orice alte autorități, instituții publice și entități competente la nivel local și/sau județean.(3) Pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, fiecare oficiu de cadastru și publicitate imobiliară transmite inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, la cerere, în termen de 7 zile, extrasele de carte funciară, eliberate în condițiile legii.(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în vederea realizării lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport și a exercitării drepturilor de uz și de servitute se face cu respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  +  Articolul 12(1) Identificarea proprietarilor imobilelor pe care urmează a fi construită infrastructura energetică, precum și a titularilor de activități afectați de lucrări se face de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport prin consultarea: a) extraselor de carte funciară pentru informare emise de oficiile teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară;b) bazei de date cu titluri de proprietate a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;c) informațiilor privind titlurile de proprietate și/sau procesele-verbale de punere în posesie obținute de la comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra imobilelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare;d) informațiilor privind dispozițiile/deciziile de restituire emise în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la primării;e) informațiilor privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, conform Legii nr. 165/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților;f) informațiilor privind ordinele prefectului emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) planurilor parcelare transmise de către primării;h) solicitărilor adresate inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, prevăzute la alin. (4).(2) Planurile parcelare obținute conform prevederilor alin. (1) lit. g) sunt vizate de primării, în termen de 7 zile de la depunerea documentației de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport.(3) În termen de 10 zile de la data aducerii la cunoștința publică a informațiilor prevăzute la art. 9 alin. (4), orice persoană afectată de lucrări poate adresa solicitări scrise inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, care trebuie să conțină numele și prenumele solicitantului, adresa de domiciliu, precum și datele de identificare ale imobilelor afectate, atașându-se la acestea și actele doveditoare referitoare la existența titlului asupra imobilelor care vor fi afectate de lucrările aferente rețelei electrice de transport, și, după caz, documente și informații privind litigiile care afectează imobilul. În cazul în care imobilul este înregistrat în cartea funciară, se atașează extrase de carte funciară pentru informare, recente, nu mai vechi de 30 de zile înainte de data adresei, iar în cazul în care asupra imobilului s-au constituit dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau imobilul este grevat de sarcini, se vor prezenta datele de identificare ale titularilor acestora și se vor atașa documente justificative.(4) Solicitările scrise prevăzute la alin. (3), împreună cu actele doveditoare, în copii legalizate sau certificate conform legii, se depun de către persoanele interesate la sediul primăriei unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află imobilele. Reprezentanții primăriei au obligația de a comunica inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport solicitările scrise, primite în termen de 30 zile de la data înregistrării solicitării.(5) În cazul în care indemnizațiile și/sau despăgubirile referitoare la același imobil sunt cerute în concurs sau în contradictoriu de mai multe persoane, acestea se consemnează pe numele inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, la dispoziția tuturor persoanelor, urmând să fie împărțite potrivit legii civile. Stabilirea indemnizațiilor și/sau despăgubirilor se face în conformitate cu prevederile art. 8, iar accesul la imobil se face cu respectarea prevederilor art. 6. Respectiva indemnizație și/sau despăgubire este eliberată numai titularilor drepturilor dovedite prin hotărâri judecătorești definitive. Eventualele litigii amână plata indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, dar nu suspendă exercitarea drepturilor de uz și de servitute.(6) În situația în care imobilele afectate de lucrări fac obiectul unei succesiuni, iar succesorii sunt cunoscuți și pot prezenta certificat de moștenitor, despăgubirea/indemnizația se consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, la dispoziția moștenitorilor.  +  Articolul 13(1) În cazul în care nu se depune nicio solicitare scrisă și/sau documente doveditoare, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4), și dacă există date suficiente de identificare a persoanelor îndreptățite, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport are obligația de a trimite, în termen de 10 zile de la data expirării termenului de depunere a solicitărilor prevăzut la art. 12 alin. (3), o notificare acestora, menționând sumele propuse pentru plata indemnizațiilor și/sau despăgubirilor conform art. 8. Notificarea precizează și suprafața necesară din imobile, iar sumele sunt consemnate în conturi bancare deschise pe numele inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, la dispoziția persoanelor îndreptățite.(2) În situația în care nu există suficiente date de identificare ale persoanelor îndreptățite, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport afișează la sediul consiliului local în a cărui rază teritorială se află imobilul afectat, pe pagina de internet a proiectului sau a inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, după caz, prin mijloacele prevăzute în conceptul de participare a publicului pentru proiectele de interes comun, precum și în ziarele locale liste menționând sumele propuse pentru plata indemnizațiilor/despăgubirilor conform art. 5, precum și suprafața din imobile afectată de lucrări.(3) Dreptul de a solicita eliberarea sumelor consemnate în conformitate cu dispozițiile prezentei legi este supus unui termen de prescripție de 5 ani. Orice sume consemnate și nesolicitate de persoanele îndreptățite să primească indemnizațiile/ despăgubirile până la expirarea termenului de prescripție rămân la dispoziția inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport.(4) Plata, consemnarea și eliberarea sumelor individuale reprezentând indemnizații și/sau despăgubiri se efectuează după cum urmează:a) indemnizațiile sunt plătite sau, respectiv, consemnate și eliberate proprietarilor imobilelor afectate, acestora revenindu-le obligația să îi despăgubească pe titularii oricăror altor drepturi reale asupra imobilelor;b) despăgubirile datorate exercitării drepturilor de uz și/sau de servitute asupra imobilelor de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport, stabilite conform prezentei legi, sunt plătite, respectiv consemnate și eliberate persoanelor îndreptățite care au fost prejudiciate prin exercitarea acestor drepturi;c) în lipsa depunerii unei solicitări scrise și/sau a documentelor doveditoare conform alin. (1), cu referire la prejudiciile cauzate imobilelor afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, se prezumă că proprietarii imobilelor sunt cei îndreptățiți să primească sumele datorate cu titlu de despăgubire, acestora revenindu-le obligația să îi despăgubească pe titularii de activități/drepturi reale care au suferit efectiv prejudiciul;d) în cazul în care persoanele îndreptățite sunt identificate și acestea își dau acordul cu privire la cuantumul indemnizațiilor/despăgubirilor stabilite conform art. 8, inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport efectuează plata indemnizațiilor și/sau despăgubirilor;e) în cazul în care, deși persoanele îndreptățite sunt identificate, acestea refuză să încheie o convenție cu inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport, sumele reprezentând indemnizațiile/despăgubirile se consemnează la dispoziția persoanelor îndreptățite, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au refuzat încheierea convenției;f) în cazul în care persoanele îndreptățite nu pot fi identificate sau în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu cunoscut sau adus la cunoștința inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, sumele de bani aferente indemnizațiilor și/sau despăgubirilor pentru respectivele imobile se consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport;g) sumele prevăzute la lit. f) se eliberează, pe baza instrucțiunii sau solicitării emise de inițiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport, transmisă către instituțiile financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data la care a intrat în posesia cererii de plată semnate de persoanele îndreptățite, la care sunt anexate documentele justificative sau hotărârile judecătorești definitive prin care este dovedită calitatea solicitantului de persoană îndreptățită să primească indemnizații și/sau despăgubiri;h) în cazul în care imobilele fac obiectul unui litigiu care nu este cunoscut sau nu a fost adus la cunoștința inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, conform prevederilor prezentei legi, sumele aferente indemnizațiilor se consemnează sau se plătesc conform lit. a)-f);i) dacă, până la finalizarea litigiului prevăzut la lit. h), sumele au fost efectiv plătite, persoanele care au încasat sumele urmează să despăgubească părțile care au fost desemnate de instanță ca titulari de drepturi asupra imobilelor conform legii;j) dacă la finalizarea litigiului prevăzut la lit. h) sumele sunt consemnate în conturi, acestea se eliberează după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive conform lit. g);k) în cazul în care moștenitorii nu sunt cunoscuți sau nu pot prezenta certificat de moștenitor sau, respectiv, succesiunea nu s-a deschis, procedura succesorală notarială, indemnizația și/sau despăgubirea se consemnează într-un cont deschis pe numele inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, pe seama succesiunii;l) indemnizațiile și/sau despăgubirile prevăzute la lit. k) se eliberează la instrucțiunea sau solicitarea emisă de inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport transmisă instituțiilor financiare unde sunt deschise conturile, în termen de 30 de zile de la data prezentării inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, de către moștenitori, a certificatului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești definitive care le dovedesc această calitate;m) în cazul în care se identifică suprapuneri ale dreptului de proprietate, sumele alocate cu titlu de indemnizație și/sau despăgubire se consemnează în contul inițiatorului proiectului/ beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport;n) sumele prevăzute la lit. m) se eliberează în conformitate cu prevederile declarațiilor autentice semnate de proprietari, în cazul soluționării suprapunerilor dreptului de proprietate pe cale amiabilă, sau conform hotărârii judecătorești definitive pronunțate în acest sens.  +  Articolul 14(1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existența oricăror proceduri administrative, după caz, judiciare, generate de această lege, nu invalidează constituirea și exercitarea valabilă a drepturilor de uz și de servitute în favoarea inițiatorului proiectului/ beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport. De asemenea, existența unui litigiu privind imobilul, notat sau nu în cartea funciară, precum și lipsa acordului persoanelor îndreptățite cu privire la indemnizații/ despăgubiri nu împiedică și nu invalidează constituirea și exercitarea valabilă a drepturilor de uz și de servitute în favoarea inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, situație în care indemnizațiile/despăgubirile vor fi consemnate pe numele persoanei înregistrate ca proprietar în cartea funciară.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care imobilul se află în domeniul privat al statului, suma reprezentând cuantumul indemnizației și/sau despăgubirii se consemnează pe numele inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, la dispoziția deținătorului și a persoanei care a făcut notificarea de restituire în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15(1) Planul cu amplasamentul lucrării și lista conținând imobilele afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, pe fiecare unitate administrativ-teritorială, datele de identificare, conținând numele și prenumele, respectiv denumirea persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite indemnizațiile/despăgubirile stabilite în conformitate cu prezenta lege, sau, respectiv, imobilele ai căror proprietari nu sunt cunoscuți pentru care indemnizațiile/despăgubirile au fost consemnate conform art. 13 alin. (4) lit. f) se afișează prin grija inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport și a consiliilor locale la sediul consiliilor locale în cauză și pe pagina de internet a proiectului sau a inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, după caz, precum și cu folosirea mijloacelor prevăzute în conceptul de participare a publicului pentru proiectele de interes comun, în termen de 30 de zile de la finalizarea procedurilor de plată sau, respectiv, de la consemnarea indemnizațiilor/despăgubirilor pentru imobilele situate în respectiva unitate administrativ-teritorială.(2) Persoanele îndreptățite nemulțumite de cuantumul indemnizației și/sau despăgubirilor determinate conform art. 5 și 8 și plătite sau consemnate, după caz, în baza prevederilor prezentei legi se pot adresa instanțelor judecătorești în condițiile art. 19, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Termenul de depunere a acestor cereri este de un an de la afișarea de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport a listelor finale conținând identificarea persoanelor îndreptățite și sumele plătite sau consemnate cu titlu de indemnizație/despăgubire, conform alin. (1), sub sancțiunea decăderii. Exercitarea căilor de atac cu privire la valoarea indemnizației și/sau despăgubirilor nu suspendă și nu afectează în niciun mod lucrările, respectiv exercitarea drepturilor de uz și de servitute.(3) Pentru stabilirea cuantumului indemnizației și/sau despăgubirii se iau în considerare valorile de la momentul afectării imobilelor de lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.(4) Constituirea și exercitarea drepturilor de uz și de servitute, precum și lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existența unor drepturi, pretenții sau litigii privind detenția, posesia ori proprietatea imobilelor necesare lucrărilor implementării proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.  +  Articolul 16(1) Apariția, ulterior consemnării sau plății indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, respectiv anterior sau ulterior publicării listei prevăzute la art. 15 alin. (1), a oricăror litigii, cereri sau pretenții în legătură cu cuantumul indemnizațiilor și/sau despăgubirilor, cu drepturile sau cu titlul persoanelor pe seama cărora sunt consemnate sau cărora le-au fost plătite indemnizațiile și/sau despăgubirile, nu poate conduce la suspendarea, invalidarea sau amânarea constituirii ori exercitării valabile a drepturilor de uz și de servitute prevăzute în favoarea inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport.(2) Reclamanții au posibilitatea de a se îndrepta împotriva persoanelor cărora le-au fost plătite sau eliberate indemnizațiile și/sau despăgubirile, conform dispozițiilor de drept comun.  +  Articolul 17(1) Terenurile cuprinse în fondul forestier național afectate de lucrări aferente rețelei electrice de transport sunt considerate ocupate temporar pe toată durata de execuție a lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională și de existență a rețelei electrice de transport.(2) Prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se emite și este valabilă pe toată durata de execuție a lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională și de existență în fondul forestier național a rețelei electrice de transport.(3) Consultarea publică pentru emiterea aprobării pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se face împreună cu consultarea publică pentru evaluarea impactului asupra mediului și se consideră efectuată prin emiterea acordului de mediu sau a actului administrativ al autorității publice pentru protecția mediului.(4) Inițiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport realizează operațiunile de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier național, precum și de scoatere din circuitul agricol a imobilelor necesare pentru lucrările prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. l), indiferent de titularul dreptului de proprietate, de administrare sau al altor drepturi reale asupra acestora, în condițiile prezentei legi.(5) Indemnizația acordată proprietarilor pentru terenurile forestiere proprietate privată se stabilește prin aplicarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 694/2016, cu modificările ulterioare, terenurile forestiere proprietate privată asimilându-se pentru calcularea chiriei și contravalorii pierderii de creștere pentru exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice terenurilor forestiere proprietate publică a statului și proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale.(6) Ocolul silvic pe a cărui rază teritorială se află suprafețele de teren forestier este obligat să întocmească, în termen de 20 de zile calendaristice de la data înregistrării solicitării, fișele tehnice de transmitere - defrișare pentru scoaterea definitivă/ocuparea temporară a terenului, indiferent de existența sau inexistența unui contract de administrare sau de servicii silvice, încheiat între proprietar și ocolul silvic.  +  Articolul 18Traseul și/sau amplasamentul rețelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanță națională în domeniul energiei electrice, precum și zonele de protecție și de siguranță aferente acesteia se includ în planurile de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului prin grija autorităților publice cu competențe în domeniu.  +  Capitolul IV Procedura de soluționare a litigiilor  +  Articolul 19(1) Toate litigiile rezultate din nerespectarea drepturilor și/sau neexecutarea obligațiilor stabilite prin prezenta lege vor fi soluționate de către tribunalul în a cărui rază teritorială este situat imobilul, conform prevederilor prezentului capitol.(2) Cererile de chemare în judecată se judecă în regim de urgență și cu precădere.(3) Completul căruia i s-a repartizat cauza verifică în termen de două zile dacă cererea de chemare în judecată respectă cerințele prevăzute de lege. Dacă cererea nu îndeplinește aceste cerințe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu mențiunea că, în termen de cel mult două zile de la primirea comunicării, trebuie să completeze sau să modifice cererea în mod corespunzător.(4) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluție comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligația de a depune întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi prevăzută expres.(5) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 5 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare din dosarul cauzei.(6) În termen de două zile de la depunerea răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 10 zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților.(7) Reclamantul poate să își modifice cererea numai până la primul termen la care acesta este legal citat.(8) Termenele de judecată acordate de instanță nu pot fi mai mari de 10 zile. Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă înmânarea citației se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată.(9) Hotărârea este executorie și este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare.(10) Termenul de redactare a hotărârii este de 5 zile.(11) Apelul se judecă de urgență și cu precădere. Termenele stabilite nu vor depăși 10 zile.  +  Articolul 20(1) Obligațiile stabilite prin hotărârile judecătorești prevăzute la art. 19 pot fi duse la îndeplinire prin executare silită. Executorul judecătoresc, în termen de 24 de ore de la înregistrarea cererii de executare silită, va solicita instanței de executare încuviințarea executării silite.(2) Instanța de executare soluționează cererea de încuviințare a executării silite a obligației stabilite prin titlul executoriu, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părților, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea cererii de încuviințare a executării silite. Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare.(3) Contestația privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 5 zile.(4) Părțile vor fi citate în termen scurt, iar judecarea contestației se face de urgență și cu precădere.(5) Termenele de judecată a contestației la executarea silită propriu-zisă acordate de instanță nu pot fi mai mari de 10 zile.(6) Pronunțarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar redactarea hotărârii se face în cel mult 48 de ore de la pronunțare.(7) Hotărârea prin care se soluționează contestația prevăzută la alin. (3) este supusă numai apelului, în termen de 10 zile de la comunicare.(8) Apelul se judecă de urgență și cu precădere.(9) Pe parcursul procedurilor prevăzute la art. 19 nu se suspendă exercitarea drepturilor și/sau efectuarea operațiunilor prezentate în notificarea transmisă de inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport conform prevederilor art. 6.  +  Capitolul V Procedura aplicabilă lucrărilor. Eliberarea altor avize, permise și autorizații  +  Articolul 21(1) Certificatele de urbanism se eliberează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către autoritățile publice cu competențe în domeniu, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport.(2) Avizele, acordurile, permisele și autorizațiile prevăzute în certificatele de urbanism, cu excepția acordului de mediu și a avizului de gospodărire a apelor, sunt eliberate și comunicate inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, însoțite de documentația aferentă, în condițiile prezentei legi.(3) Emiterea certificatelor de urbanism și a autorizației de construire/desființare aferente lucrărilor se realizează cu respectarea prevederilor planurilor de amenajare a teritoriului și a documentațiilor de urbanism existente la data emiterii certificatelor și autorizației de construire, fără a fi necesară elaborarea și/sau aprobarea unor noi planuri de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism.(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1),art. 4,art. 5 și art. 7 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale definiției „Drept de execuție a lucrărilor de construcții“ din anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de la prevederile art. 2 alin. (9) și (10) și art. 5 alin. (16) din Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile art. 4 alin. (2) și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz:a) autorizațiile de construire/desființare pentru lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport pot fi solicitate de inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport în baza licenței sau a contractului de concesiune, a documentației tehnice, a acordului de mediu/actului administrativ emis de către autoritatea competentă pentru protecția mediului și a listei suprafețelor de teren scoase din circuitul agricol conform art. 4 alin. (1) și a fișierelor în format electronic vectorial în Sistemul de proiecție stereografic 1970;b) autorizarea executării lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport se face de către autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor legale în domeniu și ale prezentei legi;c) autorizarea lucrărilor aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport care implică și desființarea în tot sau în parte a unor amenajări sau construcții pentru care este necesară emiterea unei autorizații de desființare se face de către autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor legale în domeniu și ale prezentei legi;d) autorizația de construire/desființare se emite în termen de 15 zile de la depunerea solicitării în acest sens de către inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport; inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport are obligația de a depune documentația completă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 6 luni de la emitere;e) perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire emise pentru proiectele de importanță națională privind rețeaua electrică de transport este până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor;f) Comisia Națională a Monumentelor Istorice sau comisia zonală a monumentelor, în funcție de grupa valorică a monumentelor, după caz, emite avizele necesare implementării proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport;g) pentru lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, avizele emise de Comisia Națională a Monumentelor Istorice sau comisia zonală a monumentelor, în funcție de grupa valorică a monumentelor, după caz, sunt de tipul:(i) aviz de principiu, emis ca urmare a solicitării inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, însoțită de documentația tehnică, evaluare arheologică teoretică, aviz necesar pentru demararea procedurii de notificare, obținerea acordului de mediu și a autorizației de construire, cu condiția ca până la demararea lucrărilor inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport să realizeze diagnosticul arheologic intruziv și cercetarea arheologică preventivă;(ii) avizul conform, emis ca urmare a solicitării inițiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii rețelei electrice de transport, însoțită de rezultatele diagnosticului arheologic intruziv, dispus prin raportul de evaluare teoretică, și ale cercetării arheologice pentru siturile identificate prin diagnostic intruziv;h) avizul prevăzut la lit. g) pct. (ii) se emite cu respectarea propunerilor comisiilor științifice de specialitate, respectiv:(i) formulate de comisiile zonale ale monumentelor istorice, atunci când avizul se referă la intervenția pe monumentele istorice, indiferent de grupa valorică, în zonele de protecție ale acestora și în zonele construite protejate;(ii) formulate de Comisia Națională de Arheologie, atunci când avizul se referă la intervenția în situri arheologice;i) avizele prevăzute la lit. g) și h) se emit în termen de 45 de zile de la data depunerii de către inițiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport a documentației complete;j) inițiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport își asumă riscul modificării proiectului ulterior obținerii acordului de mediu și a autorizației de construire, ca urmare a cercetării arheologice preventive;k) în siturile arheologice identificate prin diagnosticul intruziv, cercetarea arheologică preventivă se realizează înaintea executării lucrărilor de construcții care presupun intervenții asupra solului și subsolului;l) suspendarea lucrărilor de construire pe zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător nu conduce la suspendarea autorizației de construire;m) zona cu patrimoniu arheologic evidențiat întâmplător se delimitează în jurul locului descoperirii arheologice întâmplătoare în funcție de suprafața terenului efectiv afectată de această descoperire, fără a aduce atingere dreptului de a folosi, de a exploata și/sau de a începe sau continua lucrările de construire pentru restul suprafeței de teren, care face obiectul autorizației de construire emise;n) o procedură simplificată de realizare a cercetării arheologice și de emitere a autorizațiilor necesare acesteia, precum și de emitere a certificatului de descărcare de sarcină arheologică se elaborează de către Ministerul Culturii și Identității Naționale și se aprobă prin ordin al ministrului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(5) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile, inclusiv autorizațiile de construire pentru lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, emise anterior intrării în vigoare a prezentei legi, sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate. (6) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizațiile, inclusiv autorizațiile de construire valabile, emise pentru aceste lucrări după intrarea în vigoare a prezentei legi, sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la eliberarea procesului-verbal de recepție finală.(7) Inițiatorul proiectului/Beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport are dreptul să intervină în orice moment asupra rețelei electrice de transport, în vederea realizării unor lucrări de reparații în regim de urgență, fără a fi necesară obținerea în prealabil a avizelor, acordurilor, permiselor și autorizațiilor necesare, în vederea remedierii defectelor care pun în pericol mediul, precum și siguranța și securitatea populației/consumatorilor, în condițiile legii. Autorizația de construire pentru lucrări de reparații în regim de urgență se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22(1) Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (5) și (7^1) și în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, dezvoltarea proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport este permisă în zonele de protecție integrală și zonele-tampon din parcurile naționale și naturale, respectiv pentru lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport se va face scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol, ocuparea temporară din fondul forestier de terenuri, precum și ocuparea temporară a pajiștilor permanente, de pe raza ariilor naturale protejate de interes național/internațional.(2) Prevederile alin. (1) vor fi avute în vedere de autoritățile competente pentru protecția mediului cu privire la orice proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și proceduri de evaluare adecvată, dacă este cazul, pentru lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 23Orice avize, acorduri, permise sau autorizații emise în favoarea unor terțe persoane, pentru imobilele afectate de lucrările aferente proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport, eliberate după data recepționării de către oficiul teritorial de cadastru și publicitate imobiliară a documentației prevăzute la art. 9 alin. (3), sunt nule de drept, în lipsa avizelor prevăzute la art. 25.  +  Articolul 24Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 280/2003, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre, cu modificările și completările ulterioare, autorizarea, construirea, executarea și exploatarea rețelei electrice de transport situate în largul Mării Negre, până la interconectarea rețelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanță națională, cuprinse în planurile de dezvoltare a Sistemului electroenergetic național sunt permise în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor, prin subtraversare, în conformitate cu o procedură specială pentru acest scop, elaborată de Ministerul Economiei și Ministerul Energiei și avizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 25În cazul în care o terță persoană fizică/juridică solicită emiterea certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor, permiselor sau autorizațiilor necesare în scopul executării de lucrări de construcții, precum și al derulării altor tipuri de activități și/sau intervenții pe terenuri situate în culoarul de lucru sau aflate în zonele de protecție și/sau de siguranță, autoritățile administrației publice centrale sau locale emitente, abilitate în condițiile legii, au obligația de a stabili avizele necesare, pe care solicitantul trebuie să le obțină de la inițiatorul proiectului/ beneficiarul concesiunii rețelei electrice de transport.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 26(1) Autoritatea competentă va face demersuri, pentru respectarea termenelor privind emiterea autorizațiilor/ avizelor/acordurilor/permiselor stabilite de prezenta lege.(2) Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Codului civil și ale Codului de procedură civilă și cu cele ale Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentei legi.(3) În situațiile în care proiectele de importanță națională din alte domenii decât cel al rețelelor electrice de transport interferează cu rețelele electrice de interes public și/sau cu zonele de siguranță și/sau de protecție ale acestora, stabilite prin lege, cu referire inclusiv la imobilele aferente acestor infrastructuri, se aplică prevederile prezentei legi și acordurile-cadru încheiate între inițiatorul proiectului și administratorii infrastructurilor.  +  Articolul 27Dispozițiile prezentei legi se aplică și proiectelor de importanță națională privind rețeaua electrică de transport aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 20 iunie 2019. Nr. 120.-----