NORMĂ nr. 34 din 10 august 2016privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 12 august 2016  Notă
  Conform alin. (2) al art. II din NORMA nr. 17 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 3 iulie 2019, prevederile prezentei norme se aplică începând cu raportările contabile aferente primului semestru al exercițiului financiar 2019.
  În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,având în vedere dispozițiile art. 24 lit. o) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 10 august 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta normă stabilește modul de întocmire și depunere a raportărilor contabile semestriale pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., în domeniul pensiilor private.  +  Articolul 2Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entități:a) societăți de pensii, înființate potrivit prevederilor legale în vigoare;b) fonduri de pensii facultative și fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;c) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de asigurare sau societăți de administrare a investițiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;d) brokeri de pensii private, societăți comerciale înființate și autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare și agenți de marketing persoane juridice, societăți comerciale constituite și autorizate de A.S.F., având ca obiect unic de activitate marketingul prospectului schemelor de pensii facultative;e) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înființat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.  +  Articolul 3(1) Raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private.(2) Entitățile prevăzute la art. 2 completează formularele de raportare contabilă semestrială, în lei, folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii de entități, conform reglementărilor contabile specifice în vigoare.  +  Articolul 4Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.  +  Capitolul II Sistemul de raportare contabilă semestrială  +  Articolul 5Raportările contabile semestriale aplicabile entităților prevăzute la art. 2 trebuie să ofere o imagine reală a activelor, datoriilor, poziției financiare, precum și a rezultatului acestora.  +  Articolul 6(1) Raportările contabile semestriale aferente entităților prevăzute la art. 2 se semnează de către administratorul acestora sau persoana care asigură conducerea entității și de către persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.(2) Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:a) directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; saub) persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.  +  Articolul 7(1) Raportările contabile semestriale aplicabile entităților prevăzute la art. 2 se întocmesc pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea, în concordanță cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea operațiunilor evidențiate în documente justificative.(2) În cazul operațiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările în contabilitate se fac pe bază de note de contabilitate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.(3) Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face pe baza notelor de contabilitate întocmite în acest scop, cu menționarea documentului, datei și a numărului de ordine al operațiunii care face obiectul corecției.(4) Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în entitate, și sistematic, în conturi contabile sintetice și analitice.  +  Capitolul III Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil societăților de pensii  +  Articolul 8Societățile de pensii trebuie să întocmească pentru propria lor activitate raportări contabile semestriale.  +  Articolul 9(1) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale unei societăți de pensii trebuie să cuprindă:a) raportările contabile semestriale - pe suport hârtie și semnate, precum și în format electronic;b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială - pe suport hârtie.(2) Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1;b) Contul de profit și pierdere, conform anexei nr. A2;c) Date informative, conform anexei nr. E.  +  Articolul 10(1) Societățile de pensii depun la A.S.F. raportările contabile semestriale, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportărilor contabile semestriale, așa cum sunt prevăzute la art. 9, conform legii.(2) În 5 zile lucrătoare de la transmiterea la A.S.F. a raportărilor contabile aferente datei de 30 iunie a fiecărui an, administratorii de fonduri de pensii private au obligația de a le publica pe pagina web proprie a societății de pensii.  +  Articolul 11(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, societățile de pensii trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile semestriale, conform prevederilor legislației în vigoare.(2) Pentru depunerea prevăzută la alin. (1), formatul electronic al raportărilor contabile semestriale se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(3) Programul de asistență prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro(4) Raportările contabile semestriale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până la data de 16 august a fiecărui an.  +  Capitolul IV Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil fondurilor de pensii private  +  Articolul 12Administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii administrate privat trebuie să întocmească raportări contabile semestriale pentru fiecare fond de pensii privat pe care îl administrează.  +  Articolul 13(1) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale unui fond de pensii privat trebuie să cuprindă:a) raportările contabile semestriale - pe suport hârtie și semnate, precum și în format electronic;b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială - pe suport hârtie.(2) Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. B1;b) Contul de profit și pierdere, conform anexei nr. B2.  +  Articolul 14(1) Pentru fiecare fond de pensii privat, administratorul acestuia depune la A.S.F. raportările contabile semestriale, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportărilor contabile semestriale, așa cum sunt prevăzute la art. 13, conform legii.(2) În 5 zile lucrătoare de la transmiterea raportărilor contabile semestriale la A.S.F., întocmite pentru fiecare fond de pensii private pe care îl administrează, administratorii acestora au obligația de a le publica pe pagina web proprie.  +  Capitolul V Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări  +  Articolul 15Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări au obligația să întocmească raportări contabile semestriale, denumite în continuare raport financiar semestrial.  +  Articolul 16(1) Dosarul raportului financiar semestrial privind administrarea fondurilor de pensii facultative cuprinde două seturi de documente:a) raportările contabile semestriale însoțite de balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea, specifice activității de administrare a fondurilor de pensii private - pe suport hârtie, semnate, și în format electronic;b) un exemplar al raportărilor contabile semestriale și balanța de verificare sintetică, întocmită conform reglementărilor contabile specifice - pe suport hârtie, semnate.(2) Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. C1;b) Situația veniturilor și cheltuielilor, conform anexei nr. C2.  +  Articolul 17Raportul financiar semestrial se depune la A.S.F., până la data de 16 august a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportului financiar semestrial, așa cum sunt prevăzute la art. 16, semnate și ștampilate, conform legii.  +  Capitolul VI Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil brokerilor de pensii private  +  Articolul 18Brokerii de pensii private trebuie să întocmească pentru propria lor activitate raportări contabile semestriale.  +  Articolul 19(1) Dosarul raportărilor contabile semestriale aplicabile brokerilor de pensii private trebuie să cuprindă:a) raportările contabile semestriale - pe suport hârtie și semnate, precum și în format electronic;b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială - pe suport hârtie.(2) Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. A1;b) Contul de profit și pierdere, conform anexei nr. A2;c) Date informative, conform anexei nr. E.  +  Articolul 20Brokerii de pensii private depun la A.S.F. raportările contabile semestriale, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportărilor contabile semestriale, așa cum sunt prevăzute la art. 19, conform legii.  +  Articolul 21(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, brokerii de pensii trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile semestriale, conform prevederilor legislației în vigoare.(2) Pentru depunerea prevăzută la alin. (1), formatul electronic al raportărilor contabile semestriale se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(3) Programul de asistență prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro(4) Raportările contabile semestriale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până la data de 16 august a fiecărui an.  +  Capitolul VII Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil Fondului de garantare  +  Articolul 22Fondul de garantare trebuie să întocmească raportări contabile semestriale.  +  Articolul 23(1) Dosarul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare trebuie să cuprindă:a) raportările contabile semestriale - pe suport hârtie și semnate, precum și în format electronic;b) balanța de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmește raportarea contabilă semestrială - pe suport hârtie.(2) Raportările contabile semestriale prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform anexei nr. D1;b) Contul de profit și pierdere, conform anexei nr. D2;c) Date informative, conform anexei nr. E.  +  Articolul 24(1) Fondul de garantare depune la A.S.F. raportările contabile semestriale, până la data de 16 august a fiecărui an, astfel:a) în format electronic. Aplicația și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate pe pagina web a A.S.F., respectiv https://raportari-pensii.asfromania.ro/itbox/b) pe suport hârtie, componentele dosarului raportărilor contabile semestriale, așa cum sunt prevăzute la art. 23, conform legii.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea către A.S.F. a raportărilor contabile aferente datei de 30 iunie a fiecărui an, Fondul de garantare are obligația de a le publica pe pagina web a acestuia.  +  Articolul 25(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, Fondul de garantare trebuie să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportările contabile semestriale, conform prevederilor legislației în vigoare.(2) Pentru depunerea prevăzută la alin. (1), formatul electronic al raportărilor contabile semestriale se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(3) Programul de asistență prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziția Fondului de garantare gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanțelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro(4) Raportările contabile semestriale se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până la data de 16 august a fiecărui an.  +  Capitolul VIII Instrucțiuni aplicabile entităților care nu au desfășurat activitate  +  Articolul 26Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., care nu au desfășurat activitate de la începutul exercițiului financiar până la sfârșitul perioadei de raportare, nu întocmesc raportări contabile semestriale, acestea urmând să depună la A.S.F., până la data de 16 august a fiecărui an, o declarație pe propria răspundere în acest sens, care să cuprindă cel puțin următoarele date de identificare:a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societăți de pensii, societăți de asigurări și societăți de administrare a investițiilor, precum și pentru entitățile prevăzute la art. 2 lit. d):(i) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare a administratorului la Oficiul Național al Registrului Comerțului;(ii) adresa completă și numărul de telefon;(iii) numărul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;(iv) codul unic de înregistrare;(v) capitalul social;b) pentru fondurile de pensii facultative și fondurile de pensii private:(i) denumirea completă;(ii) numărul de înregistrare în Registrul A.S.F., conform autorizației de funcționare;(iii) o mențiune cu privire la faptul că fondul de pensii nu a încasat contribuții.  +  Capitolul IX Prevederi privind verificarea corectitudinii datelor raportărilor contabile semestriale  +  Articolul 27Entitățile prevăzute la art. 2 au obligația de a verifica:a) concordanța dintre datele operaționale, documentele justificative și informațiile prezentate în raportările contabile semestriale;b) înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată.  +  Articolul 28(1) Este obligatorie verificarea corectitudinii datelor raportărilor contabile semestriale aplicabile entităților prevăzute la art. 2 încrucișat cu balanța de verificare.(2) La nivelul fiecărei entități prevăzută la art. 2 se verifică dacă:a) totalul activului corespunde cu totalul pasivului din balanța de verificare;b) totalul rulajelor și totalul soldurilor analitice rezultate din balanța de verificare a conturilor analitice corespunde cu totalul rulajelor și totalul soldurilor sintetice rezultate din balanța de verificare a conturilor sintetice;c) corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate s-a efectuat numai pe baza notelor de contabilitate întocmite și aprobate în mod corespunzător.(3) La nivelul fiecărei entități prevăzute la art. 2, datele din balanța de verificare a conturilor trebuie să reflecte realitatea conform documentelor în baza cărora a fost întocmită.  +  Capitolul X Regimul juridic  +  Articolul 29Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile, precum și pentru prelucrarea datelor financiar-contabile cu ajutorul programelor informatice revine administratorului, căruia îi sunt aplicabile dispozițiile art. 10 alin. (1) și (4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 30(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) neîntocmirea raportărilor contabile semestriale;b) netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea către A.S.F. a documentelor prevăzute la art. 9, 13, 16, 19 și 23 cu date sau informații eronate;c) nerespectarea prevederilor referitoare la termenul de publicare pe pagina web proprie a informațiilor, prevăzut la art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (2) și art. 24 alin. (2);d) deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare fără să fie înregistrate în contabilitate;e) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute de prezenta normă.(2) Săvârșirea de către entitățile prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (2)-(11) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2 a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează conform prevederilor art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2)-(11) din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv la art. 30-33 din Legea nr. 187/2011.  +  Capitolul XI Dispoziții finale  +  Articolul 31Entitățile prevăzute la art. 2 depun dosarul raportărilor contabile semestriale la registratura A.S.F. sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili.  +  Articolul 32Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare.  +  Articolul 33Anexele nr. A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 și E fac parte integrantă din prezenta normă.  +  Articolul 34(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.(2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu raportările contabile aferente primului semestru al exercițiului 2016.(3) La aplicarea pentru prima dată a prezentei norme, soldurile conturilor contabile la data de 1 ianuarie 2016 pentru situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și soldurile conturilor contabile la data de 30 iunie 2015 pentru contul de profit și pierdere se reclasifică în mod corespunzător pentru a fi asigurată comparabilitatea datelor. Reclasificarea va fi detaliată într-o notă explicativă, după caz.  +  Articolul 35La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 12/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 12 august 2011, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Autorității
  de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 10 august 2016.Nr. 34.  +  Anexa nr. A1^1) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil. (la 03-07-2019, Anexa nr. A1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din NORMA nr. 17 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 03 iulie 2019 )  +  Anexa nr. A2^1) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil. (la 03-07-2019, Anexa nr. A2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 17 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 03 iulie 2019 )  +  Anexa nr. B1^1) Anexa nr. B1 este reprodusă în facsimil. (la 03-07-2019, Anexa nr. B1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 17 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 03 iulie 2019 )  +  Anexa nr. B2^1) Anexa nr. B2 este reprodusă în facsimil. (la 03-07-2019, Anexa nr. B2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 17 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 03 iulie 2019 )  +  Anexa nr. C1Administrator ...........
  Județul ....................└─┴─┘ Entitatea ...................... Adresa: localitatea ............... sectorul ....., str. ...... nr. .......bl. .......... sc. ........ , ap. ....Telefon .........., fax ......... Număr din registrul comerțului ....... Forma de proprietate .............└─┴─┘Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ........ Cod clasă CAEN .........└─┴─┴─┴─┴─┘ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) ........ Cod clasă CAEN .........└─┴─┴─┴─┴─┘ Cod unic de înregistrare ..........└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Situația activelor, datoriilor și capitalurilor propriila data de 30 iunie ..........
  Identificarea indicatorului Rând Sold la 01.01.N (lei) Sold la 30.06.N (lei)
  Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4
  A ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
  1. Cheltuieli de constituire 01
  2. Cheltuieli de dezvoltare 02
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros 03
  4. Fondul comercial 04
  5. Avansuri 05
  TOTAL: (rd. 01 la 05) 06
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
  1. Terenuri și construcții 07
  2. Instalații tehnice și mașini 08
  3. Alte instalații, utilaje și mobilier 09
  4. Avansuri și imobilizări corporale în curs deexecuție 10
  TOTAL: (rd. 07 la 10) 11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
  1. Acțiuni deținute la entități afiliate 12
  2. Împrumuturi acordate entităților afiliate 13
  3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun 14
  4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare 15
  5. Investiții deținute ca imobilizări 16
  6. Alte împrumuturi 17
  7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic 18
  TOTAL: (rd. 12 la 18) 19
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19) 20
  B ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI
  1. Materiale consumabile 21
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 22
  TOTAL: (rd. 21 la 22) 23
  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
  1. Creanțe comerciale* 24
  2. Sume de încasat de la entitățile afiliate 25
  3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare 26
  4. Alte creanțe 27
  5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat 28
  TOTAL: (rd. 24 la 28) 29
  III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
  1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate 30
  2. Alte investiții financiare pe termen scurt 31
  3. Investiții pe termen scurt pentru acoperireaprovizionului tehnic 32
  TOTAL: (rd. 30 la 32) 33
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI 34
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34) 35
  C CHELTUIELI ÎN AVANS (rd. 37 + 38) 36
  1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 37
  2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 38
  D DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile 39
  2. Sume datorate instituțiilor de credit 40
  3. Avansuri încasate de la clienți 41
  4. Datorii comerciale - furnizori 42
  5. Efecte de comerț de plătit 43
  6. Sume datorate entităților afiliate 44
  7. Sume datorate entităților de care societateaeste legată în virtutea intereselor de participare 45
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale 46
  TOTAL: (rd. 39 la 46) 47
  E ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37 - 47 - 73 - 76) 48
  F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48) 49
  G DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile 50
  2. Sume datorate instituțiilor de credit 51
  3. Avansuri încasate de la clienți 52
  4. Datorii comerciale - furnizori 53
  5. Efecte de comerț de plătit 54
  6. Sume datorate entităților afiliate 55
  7. Sume datorate entităților de care societateaeste legată în virtutea intereselor de participare 56
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale 57
  TOTAL: (rd. 50 la 57) 58
  H PROVIZIOANE
  1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private, (rd. 60 + 61) din care: 59
  1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 60
  1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 61
  2. Provizioane nespecifice, (rd. 63 la 69) din care: 62
  2.1. Provizioane pentru litigii 63
  2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților 64
  2.3. Provizioane pentru restructurare 65
  2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private 66
  2.5. Provizioane pentru impozite 67
  2.6. Provizioane pentru terminarea contractului 68
  2.7. Alte provizioane 69
  TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62) 70
  I VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75) din care: 71
  1. Subvenții pentru investiții (rd. 73 +74) din care: 72
  1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 73
  1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 74
  2. Venituri înregistrate în avans (rd. 76 +77) din care: 75
  2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 76
  2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare deun an 77
  J CAPITAL ȘI REZERVE
  I. CAPITAL, din care:
  1. Capital subscris vărsat 78
  2. Capital subscris nevărsat 79
  3. Alte elemente de capitaluri proprii
  Sold C 80
  Sold D 81
  TOTAL CAPITAL (rd. 78 + 79 + 80 - 81) 82
  II. PRIME DE CAPITAL 83
  III. REZERVE DIN REEVALUARE 84
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale 85
  2. Rezerve statutare sau contractuale 86
  3. Alte rezerve 87
  4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private 88
  TOTAL REZERVE (rd. 85 la 88) 89
  5. Acțiuni proprii 90
  6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 91
  7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 92
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ
  Sold C 93
  Sold D 94
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)
  Sold C 95
  Sold D 96
  Repartizarea profitului 97
  VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82 + 83 + 84+ 89 - 90 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 - 97) 98
  Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;
  ADMINISTRATOR Numele și prenumele ............. Semnătura ....................... ÎNTOCMIT Numele și prenumele .............. Calitatea ........................ Semnătura ........................ Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. C2
  Administrator ................... Județul ....................└─┴─┘ Entitatea ...................... Adresa: localitatea ............... sectorul ....., str. .............. nr. ..., bl. .... sc. ...., ap. ... Telefon .........., fax ........... Număr din registrul comerțului ..... Forma de proprietate .............└─┴─┘ Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ............. Cod clasă CAEN .........└─┴─┴─┴─┴─┘ Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) ............. Cod clasă CAEN .........└─┴─┴─┴─┴─┘ Cod unic de înregistrare ................└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie .................
  Identificarea elementului Rând Realizări aferente perioadei de raportare
  Prece- dentă Curentă
  Col.1 Col.2 Col.3 Col.4
  VENITURI DIN EXPLOATARE
  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03) 01
  a) Venituri din activitatea de exploatare 02
  b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 03
  2. Venituri din producția de imobilizări 04
  3. Alte venituri din exploatare 05
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 04 05) 06
  CHELTUIELI DIN EXPLOATARE
  4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10) 07
  a) Cheltuieli cu materialele consumabile 08
  b) Alte cheltuieli cu materialele 09
  c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) 10
  5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private 11
  6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 14) 12
  a) Salarii și indemnizații 13
  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială 14
  7. Ajustări 15
  a) Ajustări de valoare privind imobilizărilecorporale și necorporale (rd. 17-18) 16
  a.1) Cheltuieli 17
  a.2) Venituri 18
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20-21) 19
  b.1) Cheltuieli 20
  b.2) Venituri 21
  8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 24 25) 22
  a) Cheltuieli privind prestațiile externe 23
  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 24
  c) Alte cheltuieli de exploatare 25
  9. Ajustări privind provizioanele (rd.27-28) 26
  a) Cheltuieli 27
  b) Venituri 28
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 11 12 16 19 22 26) 29
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
  - Profit (rd.6-29) 30
  - Pierdere (29-6) 31
  VENITURI FINANCIARE
  11. Venituri din interese de participare 32
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 33
  12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare 34
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 35
  13. Alte venituri financiare 36
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 34 36) 37
  CHELTUIELI FINANCIARE
  14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39-40) 38
  Cheltuieli 39
  Venituri 40
  15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare 41
  - din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate 42
  16. Alte cheltuieli financiare 43
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 41 43) 44
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ
  - Profit (rd.37-44) 45
  - Pierdere (rd.44-37) 46
  VENITURI TOTALE (rd. 06 37) 47
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 44) 48
  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
  - Profit (rd.47-48) 49
  - Pierdere (rd.48-47) 50
  17. Impozitul pe profit 51
  18. Alte impozite 52
  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR
  - Profit (rd.49-51-52) 53
  - Pierdere (rd.50 51 52) 54
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele ....... Semnătura ................. ÎNTOCMIT, Numele și prenumele ................ Calitatea .......................... Semnătura .......................... Nr. de înregistrare în organismul profesional
   +  Anexa nr. D1 (la 03-07-2019, Anexa nr. D1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 17 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 03 iulie 2019 )  +  Anexa nr. D2^1) Anexa nr. D2 este reprodusă în facsimil. (la 03-07-2019, Anexa nr. D2 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din NORMA nr. 17 din 25 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 03 iulie 2019 )  +  Anexa nr. EDate informativela data de 30 iunie.............                                                                                       - lei -
  I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd. Nr. unități Sume
  A B 1 2
  Unități care au înregistrat profit 01
  Unități care au înregistrat pierdere 02
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
  II. Date privind plățile restante Nr. rd. Total (col. 2 + 3) Din care:
  Pentru activi-tatea curentăPentru activi- tatea deinvesti-ții
  A B 1 2 3
  Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care: 04
  Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
  - peste 30 de zile 06
  - peste 90 de zile 07
  - peste 1 an 08
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care: 09
  - contribuții pentru asigurări sociale destat datorate de angajatori, salariați șialte persoane asimilate 10
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
  - contribuția pentru pensia suplimentară 12
  - contribuții pentru bugetul asigurărilorpentru șomaj 13
  - alte datorii sociale 14
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
  Obligații restante față de alți creditori 16
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat 17
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 18
  Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care: 19
  - restante după 30 de zile 20
  - restante după 90 de zile 21
  - restante după 1 an 22
  Dobânzi restante 23
  III. Număr mediu de salariați Nr. rd.30 iunie anulprecedent 30 iunie anul curent
  A B 1 2
  Număr mediu de salariați 24
  Numărul efectiv de salariați existenți lasfârșitul perioadei, respectiv la data de30 iunie 25
  IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare.Subvenții încasate și creanțe restante Nr. rd. Sume
  A B 1
  Venituri brute din dobânzi către persoa- nele fizice nerezidente, din care: 26
  - impozitul datorat la bugetul de stat 27
  Venituri brute din dobânzi plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28
  - impozitul datorat la bugetul de stat 29
  Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 30
  - impozitul datorat la bugetul de stat 31
  Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*2) nerezidentedin statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32
  - impozitul datorat la bugetul de stat 33
  Venituri brute din dividende plătite către peroane fizice nerezidente, din care: 34
  - impozitul datorat la bugetul stat 35
  Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36
  - impozitul datorat la bugetul de stat 37
  Venituri brute din divide de plătite către persoane juridice nerezidente potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: 38
  - impozitul datorat la bugetul de stat 39
  Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40
  - impozitul datorat la bugetul de stat 41
  Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42
  - impozitul datorat la bugetul de stat 43
  Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44
  - impozitul datorat la bugetul de stat 45
  Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*3) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46
  - impozitul datorat la bugetul de stat 47
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49
  Redevență minieră plătită la bugetul de stat 50
  Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat 51
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*4) 52
  Venituri brute din servicii plătite cătrepersoane nerezidente, din care: 53
  - impozitul datorat la bugetul de stat 54
  Venituri brute din servicii plătite cătrepersoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55
  - impozitul datorat la bugetul de stat 56
  Subvenții încasate în cursul perioadei deraportare, din care: 57
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58
  - subvenții aferente veniturilor, din care: 59
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*5) 60
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: 61
  - creanțe restante de entități din sectorul majoritar sau integral de stat 62
  - creanțe restante la entități din sectorul privat 63
  V. Tichete de masă Nr. rd. Sume
  Contravaloare tichetelor de masă acordatesalariaților*6) 64
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare*7) Nr. rd.30 iunie anulprecedent 30 iunie anul curent
  A B 1 2
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 65
  - după surse de finanțare, din care: 66
  - din fonduri publice 67
  - din fonduri private 68
  - după natura cheltuielilor, din care: 69
  - cheltuieli curente 70
  - cheltuieli de capital 71
  VII. Cheltuieli de inovare*8) Nr. rd.30 iunie anulprecedent 30 iunie anul curent
  A B 1 2
  Cheltuieli de inovare 72
  VIII. Alte informații Nr. rd.30 iunie anulprecedent 30 iunie anul curent
  A B 1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 73
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 74
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: 75
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute(rd. 77 la 83), din care: 76
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 77
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 78
  - părți sociale emise de rezidenți 79
  - obligațiuni emise de rezidenți 80
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți 81
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți 82
  - obligațiuni emise de nerezidenți 83
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: 84
  - creanțe imobilizate în lei și exprimateîn lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 85
  - creanțe imobilizate în valută 86
  Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute, din care: 87
  - creanțe comerciale externe, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute 88
  Creanțe neîncasate la termenul stabilit 89
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate 90
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului,(rd. 92 la 96), din care: 91
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 92
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului 93
  - subvenții de încasat 94
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate 95
  alte creanțe în legătură cu bugetul statului 96
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup 97
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit 98
  Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate 99
  Alte creanțe, (rd. 101 la 103), din care: 100
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontăricu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație 101
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 102
  - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie 103
  Dobânzi de încasat, din care: 104
  - de la nerezidenți 105
  Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici 106
  Investiții pe termen scurt, în sume brute, (rd. 108 la 114), din care: 107
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 108
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 109
  - părți sociale emise de rezidenți 110
  - obligațiuni emise de rezidenți 111
  - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 112
  - acțiuni emise de nerezidenți 113
  - obligațiuni emise de nerezidenți 114
  Alte valori de încasat 115
  Casa în lei și în valută, din care: 116
  - în lei 117
  - în valută 118
  Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care: 119
  - în lei, din care: 120
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 121
  - în valută, din care: 122
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 123
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care: 124
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei 125
  - sume în curs de decontare și acreditiveîn valută 126
  Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 162 +163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 +180), din care: 127
  Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 129 + 130), din care: 128
  - în lei 129
  - în valută 130
  Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute, (rd. 132 + 133), din care: 131
  - în lei 132
  - în valută 133
  Credite bancare interne pe termen scurt, (rd. 135 + 136), din care: 134
  - în lei 135
  - în valută 136
  Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt, (rd. 138 + 139),din care: 137
  - în lei 138
  - în valută 139
  Credite bancare externe pe termen scurt, (rd. 141 + 142), din care: 140
  - în lei 141
  - în valută 142
  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt, (rd. 144 + 145),din care: 143
  - în lei 144
  - în valută 145
  Credite bancare pe termen lung, (rd. 147 + 148), din care: 146
  - în lei 147
  - în valută 148
  Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung, (rd. 150 + 151), din care: 149
  - în lei 150
  - în valută 151
  Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 153 + 154), din care: 152
  - în lei 153
  - în valută 154
  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung, (rd. 156 + 157), din care: 155
  - în lei 156
  - în valută 157
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente 158
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente, (rd. 160 + 161), din care: 159
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 160
  - în valută 161
  Alte împrumuturi și datorii asimilate, din care: 162
  - valoarea concesiunilor primite 162a
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute, din care: 163
  - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute 164
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate 165
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului,(rd. 167 la 170), din care: 166
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale 167
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului 168
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate 169
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului 170
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup 171
  Sume datorate acționarilor 172
  Datorii din operațiuni cu instrumente derivate 173
  Alte datorii, (rd. 175 la 179), din care: 174
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontăricu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație 175
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)*9) 176
  - subvenții nereluate la venituri 177
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt 178
  - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți 179
  Dobânzi de plătit 180
  Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici 181
  Capital subscris vărsat*10), din care: 182
  - acțiuni cotate*11) 183
  - acțiuni necotate*12) 184
  - părți sociale 185
  - capital subscris vărsat de nerezidenți 186
  Brevete și licențe 187
  IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd.30 iunie anulprecedent 30 iunie anul curent
  A B 1 2
  Cheltuieli cu colaboratorii 188
  X. Capital social vărsat*13) Nr. rd.30 iunie anulprecedent 30 iunie anul curent
  Suma (Col. 1) %*6) (Col.2)Suma (Col. 3) %*6) (Col. 4)
  Capital social vărsat*14) (rd. 190 + 194 + 195 + 196), din care: 189 X X
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care: 190
  - cu capital integral de stat; 191
  - cu capital majoritar de stat; 192
  - cu capital minoritar de stat; 193
  - deținut de societățile cu capital privat 194
  - deținut de persoane fizice 195
  - deținut de alte entități 196
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de lapersoane juridice*15) Nr. rd. Sume (lei)
  A B 30 iunie anulprecedent 30 iunie anul curent
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),din care: 197
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 198
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție),din care: 199
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 200
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele___________ Semnătura_____________________ ÎNTOCMIT, Numele și prenumele ___________________ Calitatea _____________________________ Semnătura____________________ Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă
  *2) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  *3) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  *4) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri.
  *5) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
  *6) Se va completa cu contravaloarea tichetelor de masă aferente salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.
  *7) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
  *8) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
  *9) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
  *10) Linia Capital subscris vărsat nu se aplică Fondului de garantare (rd. 182-186).
  *11) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
  *12) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
  *13) Secțiunea "X Capital social vărsat" nu se aplică Fondului de garantare (rd. 189-196).
  *14) La secțiunea "X Capital social vărsat" la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189
  *15) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  --------