ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 42 din 12 iunie 2019privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023»
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 18 iunie 2019  (la 29-12-2021, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 139 din 28 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1242 din 29 decembrie 2021 ) (la 20-06-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, constă în necesitatea reglementării de urgență a măsurilor organizatorice a asigurării fondurilor pentru buna desfășurare a Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“ și utilizarea fondurilor alocate pentru scurta perioadă de timp rămasă din anul 2019.Luând în considerare recomandările juriului de experți care, prin raportul final al juriului de experți, precum și prin rapoartele de monitorizare, au considerat o prioritate reglementarea de urgență a măsurilor organizatorice a asigurării fondurilor prin sprijin de la bugetul național pentru buna desfășurare a Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2021“,ținând cont că, potrivit prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 33/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019, promovarea identității naționale, inclusiv prin prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural, reprezintă obiectiv național de securitate,luând în considerare faptul că susținerea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural reprezintă priorități urgente asumate prin Programul de guvernare, fiind de natură a duce la conștientizarea valorii acestuia pentru comunitate și de a întări poziționarea culturii ca pilon al dezvoltării durabile, adoptarea acestei ordonanțe în regim de urgență ar permite începerea implementării proiectelor din dosarul de candidatură, în special a proiectelor de infrastructură culturală și urbană care trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2020 și care implică un proces complex, de durată.Așa cum rezultă din Decizia nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii“ pentru anii 2020-2033 și de abrogare a Deciziei nr. 1.622/2006/CE, care reglementează acțiunea „capitală europeană a culturii“, faza de pregătire dintre nominalizarea unui oraș și anul pentru care este acordat titlul este de o importanță crucială pentru succesul acțiunii „capitală europeană culturală“.Având în vedere că Guvernul susține îmbunătățirea și modernizarea societății românești prin crearea unui sistem de priorități culturale, în funcție de obiectivele Programului de guvernare și de interesul național,ținând cont de importanța, complexitatea și diversitatea proiectelor destinate realizării, extinderii, reabilitării, modernizării și punerii în valoare a obiectivelor culturale și a obiectivelor de investiții care urmează să fie efectuate, precum și de faptul că aceste proiecte sunt gestionate de către autorități ale administrației publice centrale și locale, cu regim de finanțare diferit, se impune crearea mecanismelor de finanțare, care să asigure simplificarea procedurilor și accesarea rapidă a surselor financiare.Având în vedere complexitatea procedurilor referitoare la investiții, precum și durata de realizare în timp a acestora, se impune îmbunătățirea cadrului legal care să permită realizarea și finalizarea acestor obiective semnificative pentru domeniul culturii.Asigurarea funcționării mecanismului de finanțare, precum și a organismelor și instituțiilor la nivel local și central se impune a fi realizată în regim de urgență, dată fiind necesitatea derulării și finanțării acestor proiecte cu celeritate în cadrul programului.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de finanțare a Programului național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», cu implementare multianuală, denumit în continuare Programul.(2) Programul se desfășoară conform Dosarului de candidatură pe baza căruia orașul Timișoara a fost nominalizat la titlul «Capitală Europeană a Culturii», denumit în continuare Candidatura.(3) Programul este alcătuit, conform Candidaturii, dintr-un portofoliu de proiecte, denumit în continuare Program cultural, și din obiective de investiții în infrastructura culturală aferente acestuia, denumite generic Program de investiții.(4) Susținerea desfășurării Programului se asigură de către Ministerul Culturii.(5) Pe durata organizării și desfășurării Programului, implementarea Programului cultural este de competența autorităților administrației publice locale ale municipiului Timișoara, respectiv ale județului Timiș, prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara și Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș - instituții publice aflate în coordonarea/sub autoritatea acestora, denumite în continuare structuri de implementare.(6) Autoritățile administrației publice locale ale județului Timiș, respectiv ale municipiului Timișoara pot susține realizarea unor proiecte din cadrul Programului cultural sau, după caz, conexe acestuia și prin alte instituții publice de cultură aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea lor, prin suplimentarea subvenției anuale alocate.(7) Asigurarea respectării de către structurile de implementare a viziunii/conceptelor principale ale Candidaturii este de competența unei organizații neguvernamentale, persoană juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, apolitică și independentă, cu caracter cultural și educativ, denumită în continuare Asociația. (la 03-11-2022, Alineatul (7) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 21, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (8) Asigurarea coerenței artistice și a implementării integrate și corelate a Programului cultural este de competența unui colectiv curatorial convenit între autoritățile executive ale administrației publice locale ale municipiului Timișoara, respectiv județului Timiș. (la 03-11-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 22, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 20-06-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 2(1) Reprezentantul/Reprezentanții Ministerului Culturii, în susținerea desfășurării Programului, are/au următoarele responsabilități:a) asigură comunicarea cu alte autorități centrale și locale, după caz, în vederea bunei desfășurări a Programului; (la 03-11-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 23, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) b) inițiază acțiuni de diplomație culturală și participă la rețele europene ale orașelor în vederea punerii în valoare a relațiilor cu orașele cu care Timișoara este înfrățită și cu cele care au deținut/dețin sau urmează să dețină titlul de Capitală Europeană a Culturii, în colaborare cu reprezentanți ai Primăriei Municipiului Timișoara și Consiliului Județean Timiș; (la 03-11-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 23, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) c) urmărește/urmăresc atragerea de finanțări private și direcționarea acestora către Program;d) propune/propun și/sau inițiază măsurile necesar a fi întreprinse de către autoritățile centrale în scopul asigurării pregătirilor și desfășurării adecvate a Programului;e) urmărește implementarea Programului cultural și a Programului de investiții și corelarea dintre ele; (la 03-11-2022, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 23, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) f) garantează respectarea criteriilor din Candidatură, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;g) exercită prerogativa avizării documentațiilor de selecție pentru acordarea finanțărilor din cadrul Programului cultural, conform prevederilor prezentei ordonanțe;h) asigură un dialog permanent între autoritățile administrației publice centrale și locale în vederea exercitării atribuțiilor care le revin în implementarea Programului;i) face/fac demersurile necesare pentru implicarea altor autorități publice din regiune sau, după caz, euroregiune;j) monitorizează promovarea internă și internațională a Programului;k) înaintează propuneri în vederea desemnării reprezentanților Ministerului Culturii în structurile Asociației;l) orice alte atribuții necesare derulării Programului conform Candidaturii și potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe.(2) Reprezentantul/Reprezentanții Ministerului Culturii își exercită atribuțiile și responsabilitățile de avizare prevăzute la alin. (1) lit. g), în baza referatelor de analiză întocmite prin grija Asociației.(3) Reprezentantul/Reprezentanții Ministerului Culturii își exercită atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la alin. (1) lit. e) și f) prin asigurarea respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independența artistică și a implementării integrate și corelate a Programului cultural de către structurile de implementare, în mod obiectiv, imparțial și neimplicat în decizii de oportunitate.(4) Structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5), în exercitarea atribuțiilor, au competențe de autorități finanțatoare:a) pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri proprii;b) pentru acordarea de finanțări nerambursabile din sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(5) Asociația are atribuții în monitorizarea respectării de către structurile de implementare a viziunii/conceptelor principale din Candidatură și a corelării Programului cultural cu Programul de investiții, precum și în atragerea de finanțări private și direcționarea acestora către: a) Comunicarea Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2023;b) proiectele din cadrul Programului Cultural;c) implementarea programului de voluntariat. (la 03-11-2022, Alineatul (5) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 24, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 20-06-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 3(1) Finanțarea implementării Programului cultural în perioada 2019-2024 se asigură:a) din sumele prevăzute în acest scop în bugetele locale ale municipiului Timișoara și județului Timiș;b) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de 51.979 mii lei.(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se acordă sub formă de transfer din bugetul Ministerului Culturii de la titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», către bugetele locale astfel:a) pentru finanțarea unor proiecte culturale în baza procedurilor de selecție, derulate de județul Timiș prin Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și, respectiv, pentru creșterea capacității administrative a Asociației - suma de 12.080 mii lei; (la 03-11-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 3 a fost modificată de Punctul 25, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) b) pentru finanțarea unor proiecte culturale în baza procedurilor de selecție, derulate de municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara - suma de 33.300 mii lei. Notă
  Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022, astfel cum a fost modificat de Punctele 33-36 ale Articolului Unic din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 prevede:Articolul VI(1) Măsurile de finanțare a Programului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se implementează prin efectuarea modificărilor necesare în bugetul Ministerului Culturii, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. a) și b) și, respectiv, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară și în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(1^1) În aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) lit. a) și b), respectiv ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Culturii să efectueze transferul sumelor alocate din bugetul Ministerului Culturii către bugetele locale, fără a mai fi necesare îndeplinirea altor condiții, reglementări subsecvente sau acte juridice consensuale încheiate între Ministerul Culturii și respectivele unități administrativ-teritoriale.(2) În vederea asigurării infrastructurii culturale adecvate implementării Programului cultural:a) în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, contractele de finanțare care nu au produs efecte juridice și/sau obligații pe seama fondurilor publice, încheiate între Primăria Municipiului Timișoara și Ministerul Culturii în limita sumelor alocate de la bugetul de stat în perioada 2019-2022 pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, se reziliază;b) la data intrării în vigoare a actului normativ privind modificările bugetului Ministerului Culturii, conform dispozițiilor alin. (1), se abrogă alin. (1^1) al art. 7 și anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare.c) la data efectuării transferului, din suma prevăzută la art. 12 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, se rambursează, cu prioritate, obligațiile de plată aferente obiectivelor de investiții pentru care plățile au fost asigurate din bugetul Primăriei Municipiului Timișoara în temeiul respectivului act normativ.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă în domeniul culturii, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 pot numi în comisiile de selecție a cererilor de acordare de finanțări nerambursabile reprezentanți ai Asociației și/sau ai Ministerului Culturii.(4) După finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024, sumele alocate de la bugetul de stat pentru implementarea acestuia, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat.(5) Autoritățile executive ale administrației publice locale responsabile pentru implementarea Programului și Ministerul Culturii pot susține procesul de actualizare, pe cale consensuală, a Candidaturii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Actualizarea dosarului de candidatură poate avea loc în condițiile respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independența artistică.(7) Modificările agreate de părți în condițiile alin. (6) se supun consultării juriului de monitorizare CEaC, conform procedurilor aplicabile.(8) După consultarea juriului de monitorizare CEaC, Candidatura actualizată se aprobă prin ordin al ministrului culturii.(9) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, Asociația «Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii», în termenul prevăzut la alin. (5), va iniția demersurile pentru adaptarea Statutului și, după caz, a celorlalte documente de funcționare, în condițiile cerute de lege pentru modificarea/completarea actelor constitutive.(10) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (9) sau, după caz, a imposibilității asumării de către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ a acestor obligații, autoritățile publice cu responsabilități în implementarea Programului au obligația de a face demersurile în vederea aplicării dispozițiilor art. 1 alin. (7), prin intermediul unei alte asociații.(11) În situația prevăzută la alin. (10), sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat, bugetul municipiului Timișoara sau, după caz, bugetul Consiliului Județean Timiș către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ se restituie integral la bugetele de la care au fost alocate.(12) Pentru asigurarea capacității de gestionare a Programului Cultural, prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să organizeze concursuri/examene de angajare și să efectueze angajări peste limita maximă de posturi, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.
  (3) Sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat conform dispozițiilor prezentului articol și, respectiv, de la bugetele locale ale municipiului Timișoara și județului Timiș se reportează în anul următor, potrivit destinației, până la finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024. (la 20-06-2022, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )
   +  Articolul 4Pentru diversificarea Programului cultural sau, după caz, pentru realizarea unor proiecte conexe acestuia, alte autorități finanțatoare, centrale și/sau locale, altele decât cele de la art. 1 alin. (5), pot acorda finanțări nerambursabile, în condițiile prevăzute în actele administrative ale acestora, adoptate în acest scop, aplicabile în materie cu respectarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 20-06-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 5Atribuirea directă, respectiv selecția proiectelor culturale în scopul acordării de finanțări nerambursabile în cadrul Programului cultural de către structurile de implementare se fac prin aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, în considerarea următoarelor criterii alternative, prevăzute în Candidatură:a) excelența artistică interdisciplinară și/sau originalitatea: propunerile trebuie să combine în mod creativ, pe de o parte, forme artistice diverse, iar pe de alta - arta, cultura și alte domenii diferite - social, educațional și economic; va fi încurajata fuziunea formelor artistice tradiționale cu exprimările noi, inovatoare și experimentale;b) dimensiunea europeană, care evidențiază bogăția diversității culturale europene: va fi încurajată o gamă largă de posibilități, de la schimburi creative la parteneriate sustenabile și coproducții între inițiative deja existente, cum sunt festivalurile și partenerii noi;c) dezvoltarea publicului: proiectele se vor adresa unuia sau mai multor niveluri de angajament, participare și abordare a publicului, propunându-și să inspire exprimarea de sine, să stimuleze conținuturile culturale generate de către public, să dezvolte creația în comun sau să implice și să formeze voluntari; se încurajează propuneri care includ grupuri vulnerabile și/sau abordează teme sociale;d) cooperarea între instituțiile culturale consacrate și grupurile sau artiștii în curs de afirmare, la nivel local și internațional;e) axarea pe valențele spațiului public și contribuția la deschiderea și accesibilizarea orașului;f) promovarea patrimoniului și explorarea noilor tehnologii, în concordanță cu Agenda Culturală Europeană: proiectele vor promova platforme deschise și comune pentru conținuturile culturale, oferind cetățenilor posibilitatea de a dobândi abilități avansate de producere, accesare și distribuire a produselor culturale;g) cultura ca promotor pentru dezvoltare și inovație: proiectele vor promova forme noi de antreprenoriat cultural și creativ, vor crea noi locuri de muncă în sectorul industriilor culturale și creative și vor contribui la transformarea Timișoarei și a Banatului într-un centru de creativitate culturală;h) componenta educațională va fi dezvoltată prin implicarea activă a școlilor și prin promovarea cooperării cu școli din diferite țări europene; se vor puncta propunerile referitoare la formarea continuă și îmbătrânirea activă;i) dezvoltarea sectorului turistic, de manieră atrăgătoare, atât pentru turiști, cât și pentru populația locală; evenimentele vor fi distribuite uniform în oraș și în împrejurimi, acoperind întreaga regiune;j) moștenirea pe termen lung, în concordanță cu strategia culturală a municipiului Timișoara/județului Timiș, evaluată în funcție de durabilitatea impactului cultural, economic și social. (la 20-06-2022, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 6(1) În aplicarea dispozițiilor art. 2 alin. (4) lit. b), structurile de implementare au obligația de a transmite Asociației pentru analiză și referință următoarele documente:a) anunțul public privind sesiunea de selecție;b) ghidul solicitantului;c) orice alte documente aferente procedurii de selecție care sunt necesare pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din cadrul Programului cultural.(2) Asociația are obligația de a analiza cu celeritate documentele prevăzute la alin. (1), din perspectiva conformității acestora cu Candidatura și, respectiv, cu criteriile cuprinse la art. 5, în vederea transmiterii către structura de implementare solicitantă, în termen de 10 zile lucrătoare, a concluziilor rezultate.(3) Pentru finanțările nerambursabile acordate din suma prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), structurile de implementare au obligația de a solicita avizul Ministerului Culturii în condițiile alin. (1) și, corelativ, dispun de dreptul de a refuza, motivat, conformarea la conținutul avizului cu caracter consultativ.(4) În situația avizului negativ sau, după caz, a avizării cu observații, structura de implementare solicitantă va retransmite Asociației, în termen de 5 zile lucrătoare, documentele refăcute conform observațiilor sau, după caz, cu motivarea nepreluării acestora sau a neluării în considerare a avizului negativ.(5) Structurile de implementare, în calitate de autorități finanțatoare, au obligația de a transmite Asociației informări trimestriale privind proiectele culturale finanțate în condițiile prezentei ordonanțe, astfel:a) sumele angajate/contractate/decontate, după caz, în baza procedurilor avizate în condițiile alin. (1)-(4);b) stadiul realizării proiectelor finanțate, raportat la calendarul multianual al Programului cultural.(6) Sesizarea formulată de Ministerul Culturii privind neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor prevăzute la alin. (1), (3) și (4) atrage sancțiuni administrative, după caz, anularea procedurii de selecție.(7) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la alin. (2) și (5) se sancționează conform prevederilor legale aplicabile. (la 20-06-2022, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 7(1) Finanțările nerambursabile ale proiectelor din cadrul Programului cultural se acordă pe bază de contracte de finanțare, încheiate în urma procedurilor derulate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001.(2) Finanțările nerambursabile pentru proiectele din cadrul Programului cultural cuprinse în Candidatura Programului național de importanță strategică se acordă din sumele prevăzute în acest scop în bugetele structurilor de implementare, pe cale de excepție de la prevederile alin. (1), prin aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor privind atribuirea directă a contractelor de finanțare nerambursabilă.(3) Finanțarea proiectelor din cadrul Programului cultural conform dispozițiilor alin. (2) se realizează pe baza criteriilor prevăzute la art. 5 din prezenta ordonanță de urgență.(4) Durata contractelor de finanțare nerambursabilă se stabilește de părți, până cel târziu la finalul anului 2023.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în cazuri justificate conform Candidaturii, durata contractelor de finanțare nerambursabilă poate fi stabilită până cel târziu la finalul anului 2024. (la 10-11-2023, Alineatul (5), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 315 din 6 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 7 noiembrie 2023 ) (la 20-06-2022, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 ) Notă
  Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022, astfel cum a fost modificat de Punctele 33-36 ale Articolului Unic din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 prevede:Articolul VI(1) Măsurile de finanțare a Programului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se implementează prin efectuarea modificărilor necesare în bugetul Ministerului Culturii, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. a) și b) și, respectiv, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară și în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(1^1) În aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) lit. a) și b), respectiv ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Culturii să efectueze transferul sumelor alocate din bugetul Ministerului Culturii către bugetele locale, fără a mai fi necesare îndeplinirea altor condiții, reglementări subsecvente sau acte juridice consensuale încheiate între Ministerul Culturii și respectivele unități administrativ-teritoriale.(2) În vederea asigurării infrastructurii culturale adecvate implementării Programului cultural:a) în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, contractele de finanțare care nu au produs efecte juridice și/sau obligații pe seama fondurilor publice, încheiate între Primăria Municipiului Timișoara și Ministerul Culturii în limita sumelor alocate de la bugetul de stat în perioada 2019-2022 pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, se reziliază;b) la data intrării în vigoare a actului normativ privind modificările bugetului Ministerului Culturii, conform dispozițiilor alin. (1), se abrogă alin. (1^1) al art. 7 și anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare.c) la data efectuării transferului, din suma prevăzută la art. 12 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, se rambursează, cu prioritate, obligațiile de plată aferente obiectivelor de investiții pentru care plățile au fost asigurate din bugetul Primăriei Municipiului Timișoara în temeiul respectivului act normativ.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă în domeniul culturii, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 pot numi în comisiile de selecție a cererilor de acordare de finanțări nerambursabile reprezentanți ai Asociației și/sau ai Ministerului Culturii.(4) După finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024, sumele alocate de la bugetul de stat pentru implementarea acestuia, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat.(5) Autoritățile executive ale administrației publice locale responsabile pentru implementarea Programului și Ministerul Culturii pot susține procesul de actualizare, pe cale consensuală, a Candidaturii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Actualizarea dosarului de candidatură poate avea loc în condițiile respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independența artistică.(7) Modificările agreate de părți în condițiile alin. (6) se supun consultării juriului de monitorizare CEaC, conform procedurilor aplicabile.(8) După consultarea juriului de monitorizare CEaC, Candidatura actualizată se aprobă prin ordin al ministrului culturii.(9) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, Asociația «Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii», în termenul prevăzut la alin. (5), va iniția demersurile pentru adaptarea Statutului și, după caz, a celorlalte documente de funcționare, în condițiile cerute de lege pentru modificarea/completarea actelor constitutive.(10) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (9) sau, după caz, a imposibilității asumării de către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ a acestor obligații, autoritățile publice cu responsabilități în implementarea Programului au obligația de a face demersurile în vederea aplicării dispozițiilor art. 1 alin. (7), prin intermediul unei alte asociații.(11) În situația prevăzută la alin. (10), sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat, bugetul municipiului Timișoara sau, după caz, bugetul Consiliului Județean Timiș către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ se restituie integral la bugetele de la care au fost alocate.(12) Pentru asigurarea capacității de gestionare a Programului Cultural, prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să organizeze concursuri/examene de angajare și să efectueze angajări peste limita maximă de posturi, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.
   +  Articolul 8Abrogat. (la 20-06-2022, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 9, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 9(1) În vederea respectării angajamentelor cuprinse în Candidatură și în protocolul dintre Asociație, Ministerul Culturii și autoritățile publice locale și/sau structurile de implementare, Ministerul Culturii implementează programul prioritar multianual „Comunicarea Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2023“, inclusiv monitorizarea și evaluarea comunicării, derulat prin Asociație, până cel târziu la finalul anului 2024. (la 10-11-2023, Alineatul (1), Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 315 din 6 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 7 noiembrie 2023 ) (2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, Asociația primește: a) din suma prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b), pe bază de contracte încheiate cu Ministerul Culturii, suma de 6.599 mii lei pentru acoperirea costurilor componentei de comunicare și promovare internă și internațională aferente programului prioritar prevăzut la alin. (1);b) din suma prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), în completarea veniturilor provenite din cotizații, suma de 780 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor administrative și, după caz, a cheltuielilor salariale. (la 03-11-2022, Alineatul (2) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 27, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (2^1) Suplimentar față de programul prioritar prevăzut la alin. (1), autoritățile executive ale administrației publice locale pot implementa programe prioritare multianuale finanțate din bugetele locale și derulate de către acestea sau prin intermediul Asociației, în vederea atingerii obiectivelor și angajamentelor în domeniul comunicării Programului Cultural, inclusiv al monitorizării și evaluării acesteia. (la 03-11-2022, Articolul 9 a fost completat de Punctul 28, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (3) Sumele prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (2^1) se fac venit la bugetul Asociației. (la 03-11-2022, Alineatul (3) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 29, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (4) Sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat conform dispozițiilor prezentului articol se reportează în anul următor, potrivit destinației, până la finalizarea programului prioritar multianual „Comunicarea Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii 2023“, inclusiv monitorizarea și evaluarea comunicării, dar nu mai târziu de finalul anului 2024. (la 10-11-2023, Articolul 9 a fost completat de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 315 din 6 noiembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1013 din 7 noiembrie 2023 ) (la 20-06-2022, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 10, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 10(1) În cadrul activității de monitorizare a respectării de către structurile de implementare a viziunii/conceptelor principale din Candidatură, Asociația transmite Ministerului Culturii rapoarte trimestriale, cel târziu până la jumătatea trimestrului următor pentru trimestrul anterior, cuprinzând:a) avizele emise în condițiile art. 6;b) procedurile avizate în condițiile art. 6;c) situația privind angajarea cheltuielilor, numărul și valoarea contractelor atribuite - raportată la bugetele alocate pentru Programul Cultural;d) situația deconturilor și stadiul realizării proiectelor finanțate, raportat la calendarul multianual al Programului cultural, după caz.(2) Ministerul Culturii, în baza rapoartelor trimestriale prevăzute la alin. (1), elaborează și înaintează informări periodice către Guvernul României și către instituțiile europene competente, după caz. (la 20-06-2022, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 11, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 11Angajarea fondurilor alocate conform dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. b), precum și modul de utilizare de către beneficiari a finanțărilor nerambursabile atribuite sunt supuse controlului Ministerului Culturii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materie. (la 03-11-2022, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 30, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 )  +  Articolul 12(1) În perioada 2022-2024, finanțarea Programului de investiții se asigură: (la 03-09-2023, Partea introductivă a alineatului (1), Articolul 12 a fost modificată de Punctul 1., ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 36 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) a) din sumele alocate în acest scop în bugetele locale ale municipiului Timișoara și județului Timiș;b) din bugetul de stat, prin transfer către bugetele locale, respectiv prin bugetul Ministerului Culturii, de la titlul 51 «Transferuri între autorități ale administrației publice», în limita sumei de 84.959 mii lei, articolul 51.02 «Transferuri de capital»;c) din bugetul de stat, respectiv din bugetul Ministerului Culturii, de la titlul 51 «Transferuri între autorități ale administrației publice», alineatul 51.01.01 «transferuri către instituții publice», în limita sumei de 29.700 mii lei, pentru Teatrul Național «Mihai Eminescu» din Timișoara.(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se repartizează pentru finanțarea obiectivelor de investiții ale beneficiarilor:a) județul Timiș - în limita sumei de 32.033 mii lei;b) municipiul Timișoara - în limita sumei de 52.926 mii lei. Notă
  Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022, astfel cum a fost modificat de Punctele 33-36 ale Articolului Unic din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 prevede:Articolul VI(1) Măsurile de finanțare a Programului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se implementează prin efectuarea modificărilor necesare în bugetul Ministerului Culturii, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. a) și b) și, respectiv, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară și în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(1^1) În aplicarea dispozițiilor art. 3 alin. (2) lit. a) și b), respectiv ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023», aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Culturii să efectueze transferul sumelor alocate din bugetul Ministerului Culturii către bugetele locale, fără a mai fi necesare îndeplinirea altor condiții, reglementări subsecvente sau acte juridice consensuale încheiate între Ministerul Culturii și respectivele unități administrativ-teritoriale.(2) În vederea asigurării infrastructurii culturale adecvate implementării Programului cultural:a) în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, contractele de finanțare care nu au produs efecte juridice și/sau obligații pe seama fondurilor publice, încheiate între Primăria Municipiului Timișoara și Ministerul Culturii în limita sumelor alocate de la bugetul de stat în perioada 2019-2022 pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, se reziliază;b) la data intrării în vigoare a actului normativ privind modificările bugetului Ministerului Culturii, conform dispozițiilor alin. (1), se abrogă alin. (1^1) al art. 7 și anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare.c) la data efectuării transferului, din suma prevăzută la art. 12 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, se rambursează, cu prioritate, obligațiile de plată aferente obiectivelor de investiții pentru care plățile au fost asigurate din bugetul Primăriei Municipiului Timișoara în temeiul respectivului act normativ.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă în domeniul culturii, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 pot numi în comisiile de selecție a cererilor de acordare de finanțări nerambursabile reprezentanți ai Asociației și/sau ai Ministerului Culturii.(4) După finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024, sumele alocate de la bugetul de stat pentru implementarea acestuia, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat.(5) Autoritățile executive ale administrației publice locale responsabile pentru implementarea Programului și Ministerul Culturii pot susține procesul de actualizare, pe cale consensuală, a Candidaturii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Actualizarea dosarului de candidatură poate avea loc în condițiile respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independența artistică.(7) Modificările agreate de părți în condițiile alin. (6) se supun consultării juriului de monitorizare CEaC, conform procedurilor aplicabile.(8) După consultarea juriului de monitorizare CEaC, Candidatura actualizată se aprobă prin ordin al ministrului culturii.(9) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, Asociația «Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii», în termenul prevăzut la alin. (5), va iniția demersurile pentru adaptarea Statutului și, după caz, a celorlalte documente de funcționare, în condițiile cerute de lege pentru modificarea/completarea actelor constitutive.(10) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (9) sau, după caz, a imposibilității asumării de către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ a acestor obligații, autoritățile publice cu responsabilități în implementarea Programului au obligația de a face demersurile în vederea aplicării dispozițiilor art. 1 alin. (7), prin intermediul unei alte asociații.(11) În situația prevăzută la alin. (10), sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat, bugetul municipiului Timișoara sau, după caz, bugetul Consiliului Județean Timiș către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ se restituie integral la bugetele de la care au fost alocate.(12) Pentru asigurarea capacității de gestionare a Programului Cultural, prin derogare de la prevederile art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, cu completările ulterioare, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările și completările ulterioare, au dreptul să organizeze concursuri/examene de angajare și să efectueze angajări peste limita maximă de posturi, cu respectarea prevederilor aplicabile în materie.
  (3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (2) lit. a) și b) transmit Ministerului Culturii rapoarte trimestriale, cel târziu până la jumătatea trimestrului următor pentru trimestrul anterior, privind stadiul implementării Programului de investiții, cuprinzând:a) situația privind angajarea cheltuielilor, numărul și valoarea contractelor atribuite - raportată la bugetele alocate pentru Programul de investiții;b) situația deconturilor și stadiul realizării investițiilor, raportat la graficul de execuție a lucrărilor. (la 20-06-2022, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 13, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )
   +  Articolul 13(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență sunt obiective eligibile acele obiective de investiții și/sau mijloace fixe, după caz, efectuate sau în curs de efectuare de către autoritățile executive ale administrației publice locale și/sau de către instituțiile din subordinea/de sub autoritatea acestora, conform dosarului de candidatură actualizat, ale căror cheltuieli au fost angajate între 20 iunie 2019 și 31 decembrie 2024 și plătite între 22 iunie 2022 și 31 decembrie 2024, și care pot fi puse în valoare prin intermediul Programului cultural sau al proiectelor conexe acestuia, cel târziu până la data de 31 decembrie 2024. (la 10-06-2024, Alineatul (1) , Articolul 13 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 6 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 10 iunie 2024 ) (2) În vederea finanțării în limita sumelor, prevăzute la art. 12 alin. (2), documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici și descrierea sumară a obiectivelor eligibile din cadrul Programului de investiții, inclusiv cele aferente achizițiilor de dotări mijloace fixe eligibile, după caz, se aprobă în condițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele rămase neutilizate de către municipiul Timișoara sau, după caz, de către județul Timiș pentru implementarea Programului de investiții se reportează și rămân la dispoziția acestora, urmând a fi utilizate cu aceeași destinație până la finalizarea obiectivelor eligibile, aprobate în condițiile alin. (2), dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2024. (la 10-06-2024, Alineatul (3) , Articolul 13 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 6 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 10 iunie 2024 ) (4) În aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. c), prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002, sumele alocate Teatrului Național «Mihai Eminescu» din Timișoara rămase neutilizate la sfârșitul anului financiar se reportează, urmând a fi utilizate cu aceeași destinație până la finalizarea obiectivului de investiții, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2024. (la 10-06-2024, Alineatul (4) , Articolul 13 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 60 din 6 iunie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 10 iunie 2024 ) (la 20-06-2022, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 14, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 14Autoritățile executive ale administrației publice locale cu rol executiv și, după caz, structurile de implementare răspund, potrivit legii, de modul de utilizare a sumelor alocate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, potrivit destinației pentru care au fost alocate, precum și de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de produse/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice.(2) Sumele utilizate cu încălcarea condițiilor de eligibilitate se restituie în baza notificării transmise ca urmare a verificării rapoartelor/informărilor prevăzute la art. 6, 10 și 12 și, după caz, ale controlului/controalelor efectuat(e). (la 03-11-2022, Articolul 14 a fost completat de Punctul 32, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (3) În situația neîndeplinirii obligației de restituire în condițiile și la termenul prevăzut în cuprinsul notificării se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii. (la 03-11-2022, Articolul 14 a fost completat de Punctul 32, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 286 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) (la 20-06-2022, Articolul 14 a fost modificat de Punctul 15, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 15Controlul privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor alocate din bugetele componente ale bugetului general consolidat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se efectuează de către Ministerul Finanțelor prin aparatul de inspecție economico-financiară. (la 20-06-2022, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 16, Articolul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 12 iunie 2019.Nr. 42.  +  ANEXĂ
  OBIECTIVE DE INVESTIȚII
  1. Denumirea investiției
  Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcțiunea de spațiu multicultural Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 201/2016
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției inclusiv TVAmii lei11.525,116
  2. Denumirea investiției
  Reabilitare termică și reamenajare parțială nivel parter corpuri A1, A2 și B ale Palatului Culturii Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 585/2018
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei5.849,290
  3. Denumirea investiției
  Reabilitare Cinematograf Victoria Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 278/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei4.660,281
  4. Denumirea investiției
  Reabilitarea clădirii din Piața Libertății nr. 3 - sediul central al Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel“
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.J. nr. 119/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei8.778,985
  5. Denumirea investiției
  Reabilitare Cinematograf Dacia Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 351/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei6.317,870
  6. Denumirea investiției
  Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul, str. C. D. Loga nr. 2, Timișoara
  Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economiciH.C.L. nr. 488/2019
  Valoarea C + M din valoarea totală a investiției, inclusiv TVAmii lei77.527,267
  (la 10-11-2019, Anexa a fost completată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 198 din 7 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 07 noiembrie 2019 ) Notă
  Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 20 iunie 2022 prevede:
  Articolul VI(1) Măsurile de finanțare a Programului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se implementează prin efectuarea modificărilor necesare în bugetul Ministerului Culturii, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (2) lit. a) și b) și, respectiv, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară și în Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea asigurării infrastructurii culturale adecvate implementării Programului cultural:a) în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, contractele de finanțare care nu au produs efecte juridice și/sau obligații pe seama fondurilor publice, încheiate între Primăria Municipiului Timișoara și Ministerul Culturii în limita sumelor alocate de la bugetul de stat în perioada 2019-2022 pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare, se reziliază;b) la data intrării în vigoare a actului normativ privind modificările bugetului Ministerului Culturii, conform dispozițiilor alin. (1), se abrogă alin. (1^1) al art. 7 și anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susținerea desfășurării Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“, aprobată cu completări prin Legea nr. 198/2019, cu modificările ulterioare.(3) În aplicarea dispozițiilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă în domeniul culturii, structurile de implementare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2019 pot numi în comisiile de selecție a cererilor de acordare de finanțări nerambursabile reprezentanți ai Asociației și/sau ai Ministerului Culturii.(4) După finalizarea Programului, dar nu mai târziu de finalul anului 2024, sumele alocate de la bugetul de stat pentru implementarea acestuia, rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat.(5) Autoritățile executive ale administrației publice locale responsabile pentru implementarea Programului și Ministerul Culturii pot susține procesul de actualizare, pe cale consensuală, a Candidaturii, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) Actualizarea dosarului de candidatură poate avea loc în condițiile respectării criteriilor de bază ale Comisiei Europene privind independența artistică.(7) Modificările agreate de părți în condițiile alin. (6) se supun consultării juriului de monitorizare CEaC, conform procedurilor aplicabile.(8) După consultarea juriului de monitorizare CEaC, Candidatura actualizată se aprobă prin ordin al ministrului culturii.(9) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, Asociația „Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“, în termenul prevăzut la alin. (6), va iniția demersurile pentru adaptarea Statutului și, după caz, a celorlalte documente de funcționare, în condițiile cerute de lege pentru modificarea/completarea actelor constitutive.(10) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (9) sau, după caz, a imposibilității asumării de către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ a acestor obligații, autoritățile publice cu responsabilități în implementarea Programului au obligația de a face demersurile în vederea aplicării dispozițiilor art. 1 alin. (7), prin intermediul unei alte asociații.(11) În situația prevăzută la alin. (10), sumele rămase neutilizate din alocările de la bugetul de stat, bugetul municipiului Timișoara sau, după caz, bugetul Consiliului Județean Timiș către „Asociația Timișoara 2021 - Capitală Europeană a Culturii“ se restituie integral la bugetele de la care au fost alocate.
  -----