ORDIN nr. 4.007 din 15 mai 2019privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 11 iunie 2019    În temeiul prevederilor art. 340 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) al Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, rectificată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. După punctul 1.11 se introduce un nou punct, punctul 1.11^1, cu următorul cuprins: 1.11^1. Actualizarea datelor în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior se realizează în baza unei proceduri aprobate prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Calificări, publicată pe site-ul oficial al instituției.2. Punctul 1.13 se modifică și va avea următorul cuprins: 1.13. Rezultatele învățării se completează conform metodologiei propriei instituții, realizată cu respectarea instrucțiunilor ANC privind întocmirea metodologiei de scriere a rezultatelor învățării pentru instituțiile de învățământ superior, publicate pe site-ul ANC. Începând cu 1 ianuarie 2021 programele de studii universitare, noi sau revizuite, trebuie, pentru înscrierea în RNCIS, să conțină obligatoriu și rezultatele învățării corelate cu competențele solicitate de piața muncii.3. La punctul 4.4, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:4.4. a) Pentru orice actualizare a informațiilor înregistrate în RNCIS, solicitată prin cerere scrisă și documente justificative, este necesară achitarea unui tarif de actualizare egal cu valoarea a 25% din salariul minim net pe economie, calculat conform legislației în vigoare la data transmiterii dosarului.4. La punctul 4.4, litera b) se abrogă.  +  Articolul IIAutoritatea Națională pentru Calificări, instituțiile de învățământ superior acreditate și Direcția generală învățământ universitar din cadrul Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 15 mai 2019.Nr. 4.007.-----