ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 56 din 30 august 2006pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006  Având în vedere cerințele Uniunii Europene privind necesitatea implementării în regim de urgență a principiului egalității de șanse între femei și bărbați, în toate domeniile de activitate, pentru a asigura dezvoltarea unei societăți democratice și tolerante, care să permită participarea tuturor persoanelor, indiferent de sex, la viața publică din România.În considerarea angajamentelor privind politica egalității de șanse între femei și bărbați cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2005-2008, ce impun necesitatea integrării active a perspectivei de gen în toate politicile și programele naționale și a Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană, unde se regăsesc o serie de măsuri prioritare care subliniază necesitatea asigurării funcționării corespunzătoare a agenției, asigurării resurselor financiare adecvate pentru susținerea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pe termen lung și modificării legislației pentru a se garanta totala sa independență, precum și în urma consultărilor tehnice cu experții Comisiei Europene din data de 8 iunie 2006, care au avut loc la Bruxelles, s-a impus necesitatea reglementării mandatului președintelui ANES pe o perioadă determinată de timp și asigurarea unui buget elaborat și propus de ANES.Neadoptarea unor măsuri imediate, pentru reglementarea situațiilor expuse mai sus, prin utilizarea procedurii de legiferare prin ordonanță de urgență ar conduce la imposibilitatea respectării angajamentelor luate de România în vederea aderării la Uniunea Europeană.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 14 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:(2) Este interzis sa i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate și/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naște pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă. (la 11-01-2007, Punctul 1. din Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 507 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 08 ianuarie 2007 ) 2. După alineatul (1) al articolului 24 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Agenția elaborează și propune proiectul de buget propriu și îl înaintează ministrului muncii, solidarității sociale și familiei spre aprobare, în condițiile legii.3. La articolul 26 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:f) coordonează implementarea și, după caz, implementează programele Uniunii Europene privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;4. După alineatul (1) al articolului 27 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) și (1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Mandatul președintelui este de 5 ani și poate fi reînnoit o singură dată.(1^2) Mandatul președintelui încetează înainte de termen numai în caz de demisie, incompatibilitate cu alte funcții publice sau private ori în caz de deces.(1^3) Revocarea din funcție a președintelui poate fi dispusă, prin decizie a primului-ministru, în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor ce derivă din exercitarea mandatului, potrivit legii.5. Articolul 31 se abrogă.6. Alineatul (1) al articolului 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) În fiecare județ și în municipiul București funcționează comisia județeană, respectiv a municipiului București, în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (COJES).7. Alineatul (5) al articolului 33 va avea următorul cuprins:(5) Rapoartele sunt înaintate de către președintele COJES președintelui ANES pentru a fi dezbătute în ședințele CONES, precum și pentru a fi date publicității.8. După alineatul (5) al articolului 33 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Președintele COJES este reprezentantul în teritoriu al ANES și este desemnat în condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al comisiilor județene și a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, aprobat prin hotărâre a Guvernului.9. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1^1)-(1^3), art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) și (2), art. 11-14 și ale art. 15-23. (la 11-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 507 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 08 ianuarie 2007 ) 10. La articolul 50 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:b) Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, în cazul contravențiilor constând în încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1^1)-(1^3), precum și ale art. 15-23. (la 11-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 507 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 08 ianuarie 2007 ) 11. Articolul 53 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53Prezenta lege transpune:a) Directiva Consiliului nr. 76/207/CEE din 9 februarie 1976 pentru implementarea principiului egalității de tratament pentru bărbați și femei referitor la accesul la ocupare, pregătire profesională, promovare și condiții de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 39 din 14 februarie 1976, cu modificările și completările aduse prin Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2002/73/CE din 23 septembrie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 269 din 5 octombrie 2002;b) art. 1, 2, 4, 5, 6 și 7 din Directiva 75/117/CEE din 10 februarie 1975 pentru aplicarea principiului plății egale pentru femei și bărbați, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 45 din 19 februarie 1975;c) art. 10 și 12 din Directiva Consiliului nr. 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind implementarea măsurilor de încurajare a îmbunătățirii securității și sănătății în munca a lucratoarelor gravide, lauze sau care alapteaza;d) Directiva 97/80/CE din 15 decembrie 1997 privind sarcina probatorie în cazurile de discriminare bazată pe criteriul de sex, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 14 din 20 ianuarie 1998;e) Clauza 2, pct. 5 și 6 din Directiva Consiliului nr. 96/34/CE din 3 iunie 1996 privind Acordul-cadru referitor la concediul pentru creșterea copilului, încheiat de UNICEF, CEIP și CES, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996;f) Directiva 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei angajați într-o activitate independenta, inclusiv agricolă, precum și protecția lucratoarelor independente în timpul sarcinii și al maternitatii. (la 11-01-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 507 din 28 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 08 ianuarie 2007 )  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, va aproba prin hotărâre Statutul Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.  +  Articolul IIILegea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 14 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 30 august 2006.Nr. 56.---------