ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 28 iunie 2006pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006  Având în vedere că reformarea sistemului penitenciar reprezintă o prioritate atât pentru integrarea României în Uniunea Europeană, cât și pentru asigurarea respectării drepturilor deținuților,ținând seama de recentele modificări legislative în domeniul penal, al procedurii penale și al executării pedepselor,luând în considerare necesitatea ocupării cât mai rapide a posturilor vacante din sistemul penitenciar, în special a celor de conducere, pe baza unor criterii obiective și instituirea unor condiții suplimentare pentru numirea în funcții de conducere în sistemul penitenciar și ținând cont că neadoptarea unor măsuri legislative urgente ar putea duce la blocarea ocupării prin concurs a acestor posturi, în condițiile în care există un deficit de personal în acest sistem,având în vedere atribuțiile specifice ale acestui personal - de supraveghere și escortare a persoanelor private de libertate, este necesar a se clarifica cât mai urgent modul de exercitare a dreptului la asociere sindicală sau în alte organizații profesionale, a dreptului la grevă, precum și la libertatea întrunirilor.Ținând seama de necesitatea adaptării gradelor de ofițeri și agenți de penitenciare la modificările legislative similare care privesc celelalte categorii profesionale din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:(2) Statutul special al funcționarului public din sistemul administrației penitenciare este conferit de natura atribuțiilor de serviciu care implică îndatoriri și riscuri deosebite.2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, funcționarul public din sistemul administrației penitenciare este învestit cu exercițiul autorității publice, în limitele competențelor stabilite prin lege. În exercitarea atribuțiilor de pază, escortare și supraveghere a persoanelor private de libertate, precum și în alte situații temeinic justificate, funcționarul public din sistemul administrației penitenciare poate folosi, în condițiile legii, tehnica, mijloacele și armamentul din dotare.3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Funcționarul public din sistemul administrației penitenciare are dreptul să refuze, în scris și motivat, îndeplinirea dispozițiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziția o formulează în scris, funcționarul public este obligat să o execute, cu excepția cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcționarul public este obligat să aducă la cunoștință superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziția aceste situații.4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:(2) Personalul din sistemul administrației penitenciare va promova și va respecta principiile și valorile etice ale serviciului public în activitatea profesională și în relațiile cu cetățenii, precum și măsurile legale referitoare la transparența decizională, conflictul de interese și incompatibilități.5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează:a) categoria A - corpul ofițerilor de penitenciare - cuprinde funcționarii publici cu studii superioare;b) categoria B - corpul agenților de penitenciare - cuprinde funcționarii publici cu studii medii.(2) Categoriile de funcționari publici din sistemul administrației penitenciare se împart pe corpuri și grade profesionale, după cum urmează:A. Corpul ofițerilor de penitenciare:a) inspector general de penitenciare;b) inspector șef principal de penitenciare;c) inspector șef de penitenciare;d) subinspector șef de penitenciare;e) inspector principal de penitenciare;f) inspector de penitenciare;g) subinspector de penitenciare.B. Corpul agenților de penitenciare:a) agent șef principal de penitenciare;b) agent șef de penitenciare;c) agent șef adjunct de penitenciare;d) agent principal de penitenciare;e) agent de penitenciare.(3) Gradele profesionale ale ofițerilor din sistemul administrației penitenciare se modifică potrivit dispozițiilor alin. (2), cu menținerea drepturilor corespunzătoare, în condițiile stabilite de prezenta lege.(4) Gradele profesionale de inspector general de penitenciare, inspector șef principal de penitenciare, inspector șef de penitenciare și subinspector șef de penitenciare pot fi obținute numai de funcționarii publici cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.6. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În sistemul administrației penitenciare sunt utilizate următoarele funcții: funcții publice de conducere și de execuție specifice sistemului administrației penitenciare și funcții de specialitate specifice altor sectoare de activitate.7. La articolul 11, partea introductivă și litera e) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Pot dobândi calitatea de funcționar public din sistemul administrației penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:..........................................................................e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;8. La articolul 11, după litera e) se introduc patru noi litere, literele f), g), h) și i), cu următorul cuprins:f) îndeplinesc cerințele specifice postului;g) nu au fost eliberate din motive imputabile dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;h) au un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;i) nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică.9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Admiterea în sistemul administrației penitenciare se face pe bază de concurs organizat de Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile din subordinea acesteia, în limita posturilor vacante, cu excepția situației prevăzute la alin. (2) și (3).(2) Absolvenților Facultății de Drept din cadrul Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», secția penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licență, care solicită încadrarea în sistemul penitenciar li se acordă gradul de subinspector de penitenciare și sunt încadrați ca debutanți, fără concurs, cu respectarea dispozițiilor art. 11.(3) Absolvenților Școlii de Formare și Perfecționare a Pregătirii Agenților din Administrația Penitenciară, cu durata de un an, care solicită încadrarea în sistemul penitenciar li se acordă gradul de agent de penitenciare și sunt încadrați ca debutanți, fără concurs, cu respectarea dispozițiilor art. 11.10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Condițiile de participare la concurs, organizarea și desfășurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiției.(2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare.11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Numirea în funcții publice de execuție a candidaților admiși la concurs se face ca funcționari publici debutanți, cu o perioadă de stagiu, cu excepția situației prevăzute la alin. (3).(2) Perioada de stagiu este de un an și constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate, după caz.(3) Persoanele admise la concurs care au cel puțin 3 ani vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite ori care au cel puțin 3 ani vechime în instituții de apărare națională, ordine publică și siguranță națională sunt încadrate ca funcționari publici definitivi, în condițiile prezentei legi.12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Funcționarii publici debutanți din sistemul administrației penitenciare au obligația să urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de specializare organizate de Administrația Națională a Penitenciarelor, cu excepția celor prevăzuți la art. 13 alin. (2) și (3)13. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:(3) Funcționarul public debutant din sistemul administrației penitenciare nemulțumit de evaluarea prevăzută la alin. (1) poate solicita reevaluarea de către o comisie formată din 3 funcționari publici cu statut special din cadrul unității, care au o vechime în serviciu de cel puțin 10 ani. Comisia este numită de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.14. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Funcționarul public debutant din sistemul administrației penitenciare care, în urma evaluării prevăzute la alin. (1) sau (3), primește calificativul "nesatisfăcător" este declarat necorespunzător din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu încetează potrivit art. 57 lit. c).15. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:(2) Jurământul de credință are următorul conținut: «Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional și să respect normele de conduită profesională și civică.» Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris și atrage revocarea actului de numire în funcție.16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Numirea în funcție și eliberarea din funcția de director general, director general adjunct și director în sistemul administrației penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiției. Pentru celelalte funcții de conducere, precum și pentru funcțiile de execuție din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, numirea și eliberarea din funcție se dispun, după caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unităților subordonate, potrivit competențelor legale.17. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 20^1 și 20^2 cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Ofițerii se numesc în funcțiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade față de cele pe care le au. Numirea ofițerilor în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade față de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiției.  +  Articolul 20^2(1) Pentru fiecare funcționar public din sistemul administrației penitenciare se va întocmi și gestiona un dosar profesional confidențial, în condițiile dispozițiilor legale privind evidența funcțiilor și a funcționarilor publici.(2) Modul de gestionare și evidență a datelor privind funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare se stabilește prin ordin al ministrului justiției.(3) Se interzice introducerea în dosarul profesional a oricăror documente referitoare la opiniile politice sau sindicale, la religie ori credință, la orientarea sexuală, origine socială sau referitoare la orice alte elemente discriminatorii.(4) Funcționarul public din sistemul administrației penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fără nicio îngrădire, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar.18. Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:(2) Funcționarul public din sistemul administrației penitenciare care a fost notat cu calificativul «nesatisfăcător» va fi trecut într-o funcție inferioară, prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unității din care face parte. Funcționarul public care nu acceptă trecerea în funcția inferioară va fi eliberat din funcția pe care o deține, în temeiul art. 57 lit. c).19. Articolul 24 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obținute la evaluarea activității profesionale, funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare au dreptul de a avansa în funcție în condițiile alin. (2) și în grad profesional conform prezentei legi.(2) Avansarea în funcții publice a funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, se face pe bază de concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare.(3) Avansarea în gradele profesionale se face de către:a) Președintele României, pentru inspector general de penitenciare, la propunerea ministrului justiției;b) ministrul justiției, pentru ceilalți ofițeri, la propunerea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor;c) directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru agenți, la propunerea directorilor unităților subordonate.(4) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deținut ori împlinesc acest stagiu minim în cursul anului respectiv și dacă au fost apreciați în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puțin calificativul «bun».(5) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare pot fi avansați în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim, dacă au fost apreciați în ultimul an cu calificativul «excepțional» și dacă au efectuat jumătate din stagiul minim în grad.(6) Pentru obținerea gradului profesional de inspector general este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.20. Articolul 25 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Stagiul minim în gradele profesionale este:A. Corpul ofițerilor de penitenciare:a) inspector șef principal de penitenciare 3 ani;b) inspector șef de penitenciare 3 ani;c) subinspector șef de penitenciare 4 ani;d) inspector principal de penitenciare 3 ani;e) inspector de penitenciare 3 ani;f) subinspector de penitenciare 4 ani.B. Corpul agenților de penitenciare:a) agent șef de penitenciare 5 ani;b) agent șef adjunct de penitenciare 5 ani;c) agent principal de penitenciare 5 ani;d) agent de penitenciare 5 ani.21. Articolul 26 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Acordarea gradelor profesionale următoare, în cadrul aceleiași categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor și în limita gradului maxim prevăzut pentru funcția pe care o deține funcționarul public cu statut special.(2) Funcționarul public din sistemul administrației penitenciare cu gradul de inspector șef principal de penitenciare, care a dobândit titlul științific de doctor în specialitatea funcției pe care o deține sau într-o specialitate înrudită, este exceptat de la prevederile art. 24 alin. (6).(3) Acordarea gradelor profesionale, în cadrul aceleiași categorii, se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au îndeplinit condițiile legale privind avansarea în gradul profesional.22. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Avansarea în categorie a funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare cu profil corespunzător specialităților necesare sistemului administrației penitenciare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezenta lege.23. Articolul 28 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Funcțiile de conducere din sistemul administrației penitenciare se ocupă prin concurs, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului justiției.(2) Candidații la funcțiile de conducere vor susține un test psihologic și un test pentru verificarea aptitudinilor manageriale, cu caracter eliminatoriu.(3) Directorul general și directorii generali adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și directorii de unități din sistemul administrației penitenciare se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 4 ani.(4) Persoanele din afara sistemului penitenciar care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (3) au, pe perioada mandatului, calitatea de funcționar public cu statut special, prevederile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător. În cazul persoanelor din cadrul sistemului administrației penitenciare numite în condițiile legii în funcțiile prevăzute la alin. (3), raporturile de serviciu se suspendă pe perioada exercitării mandatului, cu păstrarea postului avut anterior.24. Articolul 29 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Metodologia privind avansarea în funcții a funcționarilor publici și ocuparea posturilor de conducere din sistemul administrației penitenciare se aprobă prin ordin al ministrului justiției.25. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru trimiterea la cursuri de pregătire și perfecționare în străinătate, organizate sau finanțate de Administrația Națională a Penitenciarelor, funcționarii publici susțin un concurs, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului justiției.26. La articolul 34, literele c), h), n) și p) vor avea următorul cuprins:c) uniformă și echipament specific, alocații pentru hrană, asistență medicală și psihologică, medicamente, proteze stomatologice și dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale, în mod gratuit, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului și ale respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate;...........................................................................h) bilete de odihnă, tratament și recuperare, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; odihna, tratamentul și recuperarea se pot face și în centrele aparținând Administrației Naționale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiției;...........................................................................n) asigurare de risc profesional pentru viață, sănătate și bunuri, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;...........................................................................p) consultanță juridică asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării sale pentru fapte comise în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.27. Articolul 35 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale și culturale, funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare au dreptul la asociere sindicală sau în alte organizații profesionale, dreptul la grevă, precum și la libertatea întrunirilor, cu condiția asigurării a cel puțin o treime din activitate și a garantării drepturilor deținuților și a siguranței locurilor de detenție.28. Alineatul (2) al articolului 36 se abrogă.29. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) Funcționarii publici cu statut special au dreptul la atribuirea unei locuințe de serviciu dacă, în localitatea unde își desfășoară activitatea, ei sau soțul/soția nu beneficiază de locuință în proprietate ori nu li s-a atribuit locuință de către autoritățile administrației publice locale.(2) Funcționarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuință potrivit alin. (1) și care nu au în proprietate o locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condițiile legii.(3) Funcționarii publici care au înstrăinat o locuință proprietate personală după data numirii în funcție nu beneficiază de prevederile alin. (1) și (2).(4) Absolvenții instituțiilor de învățământ prevăzute la art. 13 alin. (2) și (3), care au fost numiți în alte localități decât cea de domiciliu, beneficiază de următoarele drepturi:a) o primă de instalare egală cu un salariu de bază brut pentru funcția pe care urmează să fie încadrați;b) decontarea costului transportului pentru el, membrii familiei și pentru mobilier;c) un concediu suplimentar plătit de 5 zile lucrătoare, la cerere.30. La articolul 41 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) La decesul unui funcționar public din sistemul administrației penitenciare, unitatea din care făcea parte acordă soțului/soției sau, după caz, copiilor acestuia/acesteia ori, în lipsa acestora, părinților și moștenitorilor legali ori persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori salariul de bază brut avut la data decesului.(3) Funcționarului public din sistemul administrației penitenciare, care a decedat în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, i se acordă, post-mortem, gradul de subinspector de penitenciare pentru cei din corpul agenților și gradul următor pentru ofițeri.31. Articolul 42 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuțiilor de serviciu, funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului justiției.(2) Pentru activitatea desfășurată, funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare li se conferă decorații potrivit legii.(3) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare, decorați cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific În Serviciul Armatei, își păstrează toate drepturile conferite de aceste ordine, dobândite anterior.32. Alineatul (1) al articolului 43 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43(1) Durata normală a programului de lucru este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.33. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Programul de lucru al personalului din compartimentele a căror activitate impune prezența în serviciu mai mult de 8 ore se stabilește de către directorii unităților, în raport cu necesitățile operative, asigurându-se respectarea timpului de lucru legal.34. La articolul 46, litera j) va avea următorul cuprins:j) să se conformeze dispozițiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3).35. La articolul 46, după litera m) se introduc trei noi litere, literele n), o) și p), cu următorul cuprins:n) în situații de catastrofe, calamități, revolte în penitenciar sau alte tulburări de amploare ale activităților în unitățile de penitenciare ori alte asemenea evenimente, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte;o) la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare și război, personalul va acționa conform legii;p) în cazul producerii uneia dintre situațiile prevăzute la lit. n) și o), personalul de penitenciare care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Administrației Naționale a Penitenciarelor, informând superiorii săi despre aceasta.36. La articolul 47, litera a) va avea următorul cuprins:a) să dețină orice altă funcție publică sau privată pentru care sunt retribuiți, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, din domeniul cercetării științifice și al creației literar-artistice;37. La articolul 49, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare și de război.38. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 51^1Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare pot fi transferați, la cererea acestora sau cu acordul lor scris, în aceeași ori în altă funcție publică din alte unități ale sistemului administrației penitenciare sau în Ministerul Justiției. (la 22-03-2007, Articolul 51^1 din Punctul 38. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2007 ) 39. Titlul secțiunii a 4-a a capitolului V "Încetarea raporturilor de serviciu" va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 4-aÎncetarea raporturilor de serviciu și revocarea din funcția de conducere40. La articolul 54, literele b) și d) se abrogă.41. Articolul 56 se abrogă.42. La articolul 57, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) și g), cu următorul cuprins:f) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârșirea de infracțiuni;g) i s-a aplicat sancțiunea disciplinară a eliberării din funcție.43. După articolul 57 se introduce un nou articol, articolul 57^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 57^1(1) Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare nu pot fi menținuți în funcție după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de lege.(2) În mod excepțional, funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare pot fi menținuți în funcție cel mult 2 ani peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1), la cerere, dacă starea sănătății le permite și cu aprobarea ministrului justiției, a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unității subordonate.44. Articolul 58 se abrogă.45. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 58^1(1) Revocarea din funcția de conducere se dispune potrivit competențelor prevăzute la art. 20, pentru următoarele motive:a) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile necesare pentru numirea în funcția de conducere;b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților și aptitudinile manageriale.(2) La verificarea organizării eficiente a activității vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată și eficientă a resurselor umane, materiale și financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesităților, gestionarea situațiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obținute, gestionarea informațiilor, organizarea pregătirii și perfecționării profesionale și repartizarea sarcinilor.(3) La verificarea comportamentului și comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul și comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate în stare de detenție, cu alte persoane sau instituții cu care intră în contact, precum și cu mass-media, asigurarea accesului la informațiile de interes public și transparența actului de conducere.(4) La verificarea asumării responsabilității vor fi avute în vedere, în principal, modul de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de lege și regulamente, implementarea strategiilor naționale și secvențiale în domeniu și modul în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum și celelalte dispoziții legale privind executarea pedepselor.(5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă și capacitatea de adaptare rapidă.46. Alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Încetarea raporturilor de serviciu în toate situațiile prevăzute la art. 57 se dispune prin ordin sau decizie, potrivit competențelor prevăzute la art. 20.47. La articolul 60, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Urmărirea penală a funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în condițiile legii.(4) Competența de a efectua urmărirea penală și de a judeca în primă instanță infracțiunile săvârșite de către funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare revine parchetelor de pe lângă tribunale și tribunalelor - pentru infracțiunile comise de către agenți de penitenciare, parchetelor de pe lângă curțile de apel și curților de apel - pentru infracțiunile comise de către ofițeri până la gradul de inspector șef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Înaltei Curți de Casație și Justiție - pentru infracțiunile comise de către inspectorii generali de penitenciare.48. La articolul 62, literele b), c) și f) vor avea următorul cuprins:b) diminuarea drepturilor salariale corespunzătoare funcției ocupate cu 5-20%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni;c) suspendarea dreptului de avansare în funcție sau grad profesional pe o perioadă de la 1 la 3 ani;..........................................................................f) eliberarea din funcție.49. Alineatul (4) al articolului 63 va avea următorul cuprins:(4) Sancțiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.50. Titlul secțiunii a 5-a a capitolului VI "Prescripția și radierea sancțiunilor disciplinare" va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 5-aRadierea sancțiunilor disciplinare51. Articolul 68 se abrogă.52. Alineatul (2) al articolului 70 va avea următorul cuprins:(2) Repararea pagubelor aduse Administrației Naționale a Penitenciarelor în situațiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către șeful unității a unei dispoziții de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată. Împotriva dispoziției de imputare funcționarul public în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. Dreptul șefului unității de a emite dispoziția de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.53. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 71^1La elaborarea actelor normative prevăzute de prezenta lege sau a altor acte normative în domeniu este obligatorie consultarea organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.54. Alineatul (4) al articolului 72 va avea următorul cuprins:(4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Direcției Generale a Penitenciarelor și a unităților din subordinea acesteia, care are atribuții similare cu personalul prevăzut la alin. (3) și îndeplinește condițiile prezentei legi va dobândi calitatea de funcționar public în sistemul administrației penitenciare.55. Alineatul (2) al articolului 73 va avea următorul cuprins:(2) Personalul prevăzut la alin. (1) numit în funcții publice, care nu îndeplinește condițiile minime de studii prevăzute la art. 9 alin. (1), beneficiază de un termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani, funcționarii publici nu și-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofițerii de penitenciare vor fi încadrați în categorii și grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenților de penitenciare le vor înceta raporturile de serviciu.55^1. La articolul 74 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare pot fi delegați sau detașați în cadrul Ministerului Justiției, pe posturi de funcționar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care sunt delegați sau detașați, cu păstrarea drepturilor salariale corespunzătoare funcției avute la data delegării sau a detașării. (la 22-03-2007, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 55 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2007 ) 56. Articolul 76 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Evidența funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, pe timpul și după încetarea raporturilor de serviciu, precum și modalitățile de păstrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justiției.(2) Funcționarul public este obligat ca, în termen de 15 zile de la data încetării raportului de serviciu, să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidență ca rezervist cu specialitatea «penitenciare», în raport de gradul militar echivalent gradului profesional avut la data încetării raporturilor de serviciu.(3) Funcționarii publici luați în evidență ca rezerviști pot fi concentrați sau mobilizați pentru completarea efectivelor unităților Administrației Naționale a Penitenciarelor, în condițiile prevăzute de lege.57. Articolul 78 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 78Condițiile privind salarizarea și pensionarea funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare se stabilesc prin legi speciale, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.58. Articolul 79 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 79(1) Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, rămân aplicabile, în continuare, dispozițiile legale referitoare la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională.(2) Până la intrarea în vigoare a legii privind pensiile funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare, rămân aplicabile, în continuare, dispozițiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.59. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 80^1(1) Clerului din sistemul administrației penitenciare îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile Legii nr. 195/2000 privind constituirea și organizarea clerului militar.(2) Clerul din sistemul administrației penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale funcționarilor publici cu statut special corespunzătoare gradelor militare prevăzute în Legea nr. 195/2000.60. Articolul 81 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 81Dispozițiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în legislația muncii.61. La articolul 82, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Referirile la «Direcția Generală a Penitenciarelor» cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu «Administrația Națională a Penitenciarelor».(5) Referirile la grade profesionale pentru funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu cele prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta lege.  +  Articolul IIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, gradele profesionale ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu menținerea drepturilor și a vechimii în grade câștigate anterior, după cum urmează:A. Corpul ofițerilor de penitenciare:a) inspector general de penitenciare - inspector general șef, inspector general principal și inspector general;b) inspector șef principal de penitenciare - inspector șef principal;c) inspector șef de penitenciare - inspector șef;d) subinspector șef de penitenciare - subinspector șef;e) inspector principal de penitenciare - inspector principal;f) inspector de penitenciare - inspector;g) subinspector de penitenciare - subinspector.B. Corpul agenților de penitenciare:a) agent șef principal de penitenciare - agent șef principal;b) agent șef de penitenciare - agent șef;c) agent șef adjunct de penitenciare - agent șef adjunct;d) agent principal de penitenciare - agent principal;e) agent de penitenciare - agent.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziție contrară se abrogă.  +  Articolul IVLegea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 28 iunie 2006.Nr. 47.----------